Anda di halaman 1dari 4

Nama Kursus

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak (Guidance and Counseling for Children)

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

EDU 3107 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenisjenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah. 2. Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah. 3. Mengaplikasi teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok. 4. Menggunakan pelbagai terapi dalam proses kaunseling kanak-kanak 5. Berempati terhadap kanak-kanak yang memerlukan bimbingan.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling.

Tajuk 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kandungan Bimbingan Dan Kaunseling Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Matlamat bimbingan dan kaunseling Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Kepentingan bimbingan dan kaunseling

Jam 2

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Jenis perkhidmatan bimbingan Jenis kaunseling Etika kaunselor

Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing Pengumpulan maklumat murid Mengenal pasti masalah kanak-kanak

Teori-teori Kaunseling Teori Behavioris Teori Pemusatan Perorangan (humanistik) Terapi Rasional Emotif ( Pendekatan kognitif)

Kemahiran Asas Kaunseling Tahap-tahap dalam kaunseling Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan Kemahiran memberi tindak balas Kemahiran mengenal pasti masalah Kemahiran melaksana intervensi

Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak Terapi bermain Terapi bercerita Terapi seni (art therapy) Terapi muzik Kaunseling biblio

7.

Kaunseling Kelompok Asas kelompok Pemilihan ahli kelompok Jenis-jenis kelompok Proses kaunseling kelompok Peranan kaunselor sebagai pemudahcara Dinamika dalam kelompok

8.

Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar Konsep membina gaya hidup Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi JUMLAH

30 (50%) (50%)

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Rujukan Asas

Abdul Rashid Hj.Mohamad.(2000) Bimbingan dan Kaunseling. Petaling Jaya:Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. Geldard,K. & Geldard,D.(2003).Counseling children:A practical introduction.(2nd ed.). London:SAGE Publication Ltd Hornby,G.(2003).Counseling skills and strategies for teachers:London:Routledge-Falmer.

Rujukan Tambahan

Carkhuff,R.R.(2000). The art of helping in the 21st century. Massachusett:London:Human Resource Development Press,Inc. Corey,G.(2003).Theory and practice of counseling and Psychotheraphy.(6th.ed.). California:Pacific Grove. McLaughlin,C.,Clark,P, & Chisholm,M.(2004). Counseling and guidance in schools. London: David Fulton Publishers Ltd. McLeod.(2003).An introduction to counseling. Berkshire: Open University Press. Nystul,M.S.(2003).Introduction to counseling-An art and science Perpective (2nd ed.). Boston:Allyn and Bacon. Pandey,V.C.(2004).Child counseling and education. New Delhi:Isha Books. Zuraidah Ab. Rahman.(2004). Pengenalan kaunseling kelompok. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd.