Anda di halaman 1dari 36

Definisi pemasaran Prosessosial dan pengurusan di mana individu dan kumpulan memperoleh apa yang diperlukan dan dikehendaki

melalui penciptaan dan pertukaran nilai antara satu sama lain. 3. Cont Melibatkan persetujuan pengguna untuk memberikan sesuatu sebagai tukaran untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai daripada pemasar. Manfaat kos = pelanggan puas hati. Manfaat melebihi kos Contoh pertukaran nilai antara pengguna & pemasar 4. Cont Contoh pertukaran nilai antara pengguna & pemasar: Seorang peruncit bertindak sebagai pengguna organisasi, mendapatkan belakan pakaian siap daripada pengilang yang bertindak sebagai pemasar. Peruncit membayar harga pakaian tersebut kepada pemasar dengan tujuan mendapatkan bekalan pakaian untuk dijual semula. Pelajar bertindak sebagai pengguna, membayar yuran pengajian kepada sebuah kolej, sebagai kos yang ditanggung bagi mendapatkan manfaat dalam bentuk pendidikan Contoh- contoh lain? 5. Cont Griffin dan Edbert (2002) mendefinisikan pemasaran sebagai proses merancang, melaksanakan konsep, perletakan harga, promosi serta pengagihan idea, barangan atau perkhidmatan bagi mewujudkan pertukaran yang memuaskan objektif individu dan organisasi. 6. Cont Pemasaran merupakan proses perancangan dan perlaksanaan konsep, penentuan harga, promosi & pengagihan idea, barangan dan perkhidmatan untuk mencipta pertukaran yang memuaskan individu dan objektif organisasi (American Marketing Association) 7. Cont Penyampaian kepuasan pelanggan pada kadar keuntungan. Dua bahagian matlamat pasaran ialah: menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai lebih baik dan; mengekalkan pelanggan sedia ada dengan memberikan kepuasan Contoh: slogan Wal-Mart, Federal Express (FedEx) dsb. 8. Contoh Slogan 9. Well-Known slogans Adidas - Impossible is Nothing Cadbury - A glass and a half in every half pound FedEx - (1)Relax, its FedEx. (2)The world on time. (3) When it absolutely, positively has to be there overnight. Nike - Just do it. (1988) NOKIA Connecting people Sony - like.no.other make.believe Tesco - Every little helps;The price is dropping on your weekly shopping.(UK) Wal-Mart - Always Low Prices; Save money. Live better 10. NEWS: TUESDAY, APRIL 12, 2011 Walmart announces new slogan: Low prices. Every day. On everything On Monday, April 11, Walmart announced their new slogan today: Low prices. Every day. On everything. This replaces Save money. Live better. Walmarts slogan since September, 2007. The new slogan was first seen by most shoppers in Walmarts April 10 ad circular. A new ad campaign will promote the slogan and their new price-matching policy. 11. Matlamat Sistem Pemasaran Memaksimumkan: Penggunaan (Pengeluaran,pekerjaan,kekayaan) Kepuasan pengguna Pilihan Kualiti hidup 12. Alat utama pemasaran ialah campuran pemasaran produk, penentuan harga, promosi dan pengagihan. Apa sahaja boleh dipasarkan idea, barangan, perkhidmatan. Pemasaran merupakan proses pertukaran nilai. Pemasaran bertujuan memuaskan kehendak individu dan objektif organisasi. 13. KONSEP PEMASARAN TERAS Unsur - unsur penting yang membentuk konsep pemasaran teras ialah: Keperluan (needs) Kehendak (wants) Permintaan (demands) Produk/ Keluaran (products) Pertukaran (exchange) Nilai (customer value) Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) Urusniaga (transaction) Pasaran 14. ContKeperluan Merujuk kepada keperluan manusia yang meliputi keperluan fizikal, sosial dan individu. Wujud secara semula jadi dan bukan dihasilkan oleh pemasar.Kehendak Merupakan keperluan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan

personaliti individu. 15. ContPermintaan Merupakan kehendak manusia yang disokong dengan kuasa membeli.Produk / keluaran Apa sahaja yang ditawarkan di pasaran untuk perhatian, pemilikan atau kegunaan yang akan memenuhi sesuatu keperluan atau kehendak. 16. ContPertukaran Satu tindakan untuk mendapatkan sesuatu objek yang diingini dari pihak lain dengan menawarkan sesuatu sebagai pulangan.Nilai Perbezaan manfaat yang diperolehi pelanggan daripada penggunaan sesuatu produk berbanding kos untuk mendapatkan produk tersebut. 17. ContKepuasan Pelanggan Bergantung kepada perlaksanaan produk dalam menyampaikan nilai yang berhubung dengan jangkaan pembeli.Urusniaga Melibatkan pertukaran wang dengan barangan yang lazim berlaku di pasaran di mana, ia terlaksana apabila wujudnya persetujuan untuk menukar sekurang-kurangnya 2 perkara bernilai mengikut syarat-syarat tertentu. 18. ContPasaran Pembeli-pembeli ada potensi untuk membeli sesuatu keluaran yang mempunyai keperluan dan kehendak untuk dipenuhi melalui pertukaran dan perhubungan. 19. Pengurusan pemasaran Analisis, perancangan, perlaksanaan dan pengawalan program yang direka bentuk untuk mencipta, membina dan mengekalkan pertukaran nilai dengan sasaran pembeli bagi mencapai objektif organisasi. 20. ContPengurusan permintaan Bukan sahaja menumpu kepada usaha mencari dan meningkatkan permintaan, tetapi juga mengubah atau menurunkan permintaan. Contoh: Pusat peranginan menolak permintaan yang terlalu tinggi pada musim cuti membuat demarketing dengan mengalih permintaan tersebut pada waktu-waktu lain dengan tawaran diskaun dan sebagainya. 21. Mencari & mencapai sasaranPasaran Massa Sesetengah syarikat memasarkan produk mereka kepada keseluruhan pasaran (pasaran massa) yang mengandungi kesemua pelanggan atau bakal pelanggan tanpa mengira perbezaan keperluan dan kehendak mereka. Hanya mempunyai satu strategi untuk mencapai keseluruhan pelanggan. Walaupun menjimatkan kos, syarikat menghadapi risiko untuk bersaing dengan pihak lain yang fokus kepada keperluan kumpulan-kumpulan tertentu dalam pasaran. 22. Cont..Segmentasi pasaran Membahagikan sasaran kepada beberapa kumpulan pengguna yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan sesuatu kumpulan dengan kumpulan yang lain.Sasaran Pasaran Satu syarikat boleh memasuki satu atau lebih segmen-segmen pasaran yang dikenal pasti. Ini dikenali sebagai sasaran pasaran. 23. Falsafah pengurusan pemasaran5 konsep alternatif syarikat bagi aktiviti pemasaran iaitu: Konsep pengeluaran Konsep keluaran/produk Konsep jualan Konsep pemasaran Konsep pemasaran kemasyarakatan 24. Conta)Konsep pengeluaran Konsep pengurusan yang menekankan usaha untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan pengagihan. Konsep ini bersesuaian apabila permintaan melebihi penawaran dan kos pengeluaran adalah tinggi. Oleh itu, peningkatan produktiviti diperlukan untuk menurunkan kos. 25. Cont..b) Konsep keluaran/ produk Beranggapan bahawa pengguna lebih gemar kepada produk-produk yang berkualiti tinggi, mempunyai rekabentuk yang pelbagai, dan ditawarkan pada harga yang mampu dibeli. Terlalu menumpu kepada aktiviti dalaman dan melupakan kehendak pasaran. 26. Contc) Konsep Jualan Pelanggan tidak akan membeli sesuatu barangan melainkan ada usaha promosi yang hebat dilaksanakan. Selalunya konsep ini dipraktiskan kepada produk yang tidak dicari (tidak dirancang oleh pembeli untuk membelinya) Selalunya akan mengalami lebihan kapasiti kerana pengeluar menjual apa sahaja yang mereka keluarkan, bukan mengira kehendak pasaran. Lebih kepada produk sedia ada syarikat dan menggunakan usaha jualan dan promosi yang hebat. 27. Contd) Konsep pemasaran Pencapaian objektif organisasi bergantung kepada

kebolehan syarikat dalam memuaskan kehendak dan keperluan sasaran pasaran secara lebih baik daripada pesaing. Berbeza dengan konsep jualan, konsep pemasaran mengambil perspektif dalaman-luaran yang menfokus kepada keperluan pengguna, nilai & kepuasan pelanggan. 28. Conte) Konsep pemasaran kemasyarakatan Dalam usaha memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, kesejahteraan masyarakat diletakkan sebagai asas utama. Evolusi konsep pemasaran terbaru Pemasar perlu mencapai tiga keseimbangan; keuntungan syarikat, kehendak pengguna & minat masyarakat. 29. Cabaran dalam pemasaran Antara cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pemasaran seperti; Pertukaran nilai & orientasi pelanggan Keadaan ekonomi Alam sekitar yang tercemar Peningkatan persaingan global Pelbagai masalah ekonomi, politik dan sosial. 30. Persekitaran Pemasaran Di antara elemen-elemen persekitaran yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar bagi membentuk strategi pemasaran berkesan iaitu: Persekitaran politik dan ekonomi Persekitaran budaya Persekitaran teknologi Persekitaran persaingan 31. Conta)Persekitaran politik dan ekonomi Operasi sesebuah organisasi juga dipengaruhi oleh politik negara di mana ia beroperasi dan juga politik dunia. Sistem politik sesebuah negara meliputi elemen- elemen perundangan, agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Krisis ekonomi akan mempengaruhi perbelanjaan wang di mana produk tempatan lebih digalakkan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 32. Cont..b) Persekitaran budaya Persekitaran sosial dan budaya terbina daripada pelbagai institusi dan kuasa. Memberi kesan kepada masyarakat dari segi nilai-nilai asas, tanggapan, pilihan dan gelagat. Mempengaruhi cara individu bertindakbalas terhadap aktiviti pemasaran. Kepercayaan pengguna dan pegangan agama masyarakat persekitaran juga akan mempengaruhi pemasaran. 33. Contc) Persekitaran teknologi Memberi pengaruh dan kesan drastik ke atas strategi pemasaran sesebuah organisasi. Menurut Kotler (1991), persekitaran teknologi terdiri daripada kuasa-kuasa yang memberi kesan terhadap teknologi baru, penciptaan keluaran baru dan peluang pasaran. Pasaran menjadi semakin luas dan pemasar harus mendalami sistem teknologi terbaru dalam memastikan perniagaan mereka berkembang dan sentiasa bersedia untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. 34. Contd) Persekitaran persaingan Persaingan memang tidak dapat dielakkan dalam dunia pemasaran. Apabila pesaing menurunkan harga akan naik

. BAB 2: PERANCANGAN STRATEGIK DANPROSES PEMASARAN ATW 241 PRINSIP PEMASARAN 2. 1. Langkah- langkah 7. Pelan Perancangan Pemasaran Strategik PERANCANGAN STRATEGIK DAN2. Menganalisa PROSES 6. Membentuk Portfolio Campuran PEMASARAN Perniagaan Pemasaran Semasa 3. Membentuk 5. Pengguna Strategi Sasaran Pertumbuhan 4. Proses Pemasaran 3. PENGENALAN Perancangan adalah proses membentuk strategi, taktik & operasi dalam mencapai matlamat atau objektif. Perancangan dapat menentukan: Apakah matlamat? Siapakah golongan yang diperlukan? Bilakah matlamat ini dapat dicapai? Di manakah tugas ini dilaksanakan? Berapakah belanja yang diperlukan? 4. PERANCANGAN STRATEGIK Perancangan strategik merupakan suatu proses sistematik yang berterusan dalam menilai persekitaran sesebuah syarikat, menjelaskan objektif jangka panjang, mengenalpasti objektif khusus yang bersifat spesifik dan kuantitatif, membina strategi bagi mencapai objektif serta membuat pengesuaian dengan sumber dan kemampuan syarikat dalam mengejar misinya. Perancangan strategik pemasaran akan menghasilkan satu pelan pemasaran yang memberikan garis panduan mengenai strategi dan taktik pemasaran yang akan dilaksanakan. 5. (1) Langkah-langkah dalam Perancangan Strategik i) Menerangkan misi syarikat dengan

jelas. ii) Menetapkan objektif dan matlamat syarikat. iii) Merekabentuk portflio perniagaan. 6. i) Menerangkan misi syarikat dengan jelas Menerangkan tujuan sebenar kewujudan sesebuah syarikat dalam bentuk sumbangannya kepada pelanggan. Mesti berorientasikan pasaran, realistik, bermotivasi dan konsisten dengan persekitaran pemasaran. Menekankan soal nilai dan prinsip asal organisasi, mempunyai fokus jangka panjang dan skop yang luas. 7. Companies often list their vision and their mission statements on their sites. The difference between a mission statement and a vision statement is that a mission statement focuses on a companys present state while a vision statement focuses on a companys future. However, some companies tend to blend these statements. The following are some of the top technology-based company mission statements: 8. Apple: Apple is committed to bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals and consumers around the world through its innovative hardware, software and Internet offerings. Dell: Dells mission is to be the most successful computer company in the world at delivering the best customer experience in markets we serve. 9. Facebook: Facebooks mission is to give people the power to share and make the world more open and connected. Google: Googles mission is to organize the worlds information and make it universally accessible and useful. Yahoo!: Yahoo!s mission is to be the most essential global Internet service for consumers and businesses YouTube: YouTubes mission is to provide fast and easy video access and the ability to share videos frequently 10. ii) Menetapkan objektif dan matlamat syarikat. Misi sesebuah syarikat boleh diperinci dalam bentuk objektif sokongan bagi setiap tahap pengurusan. Objektif ini boleh menjelaskan apakah matlamat strategik syarikat (strategic intent) dan menetapkan secara spesifik kadar pertumbuhan, keuntungan, dan syer syarikat yang diingini dengan mengambilkira kedudukan kompetitif syarikat. 11. iii) Merekabentuk portflio perniagaan. Portfolio perniagaan merupakan himpunan perniagaan dan produk di bawah sesebuah syarikat. Portfolio perniagaan yang terbaik merupakan portfolio yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan syarikat kepada peluangpeluang yang wujud dalam persekitaran. Syarikat perlu: menganalisa portfolio perniagaan semasa dan memutuskan perniagaan mana yang patut menerima lebih banyak, kurang atau tiada pelaburan langsung; dan Membentuk strategi-strategi pertumbuhan untuk menambah keluaran atau perniagaan baru kepada portfolio tersebut. 12. (2) Menganalisa Portfolio Perniagaan Semasa Bagi syarikat yang mempunyai banyak bahagian atau barisan produk, unit perniagaan strategik (Strategik Business Unit) digunakan untuk menilai daya maju setiap unit dan menetukan sejauhmana sokongan harus disalurkan. Matrik Pertumbuhan Syer Boston Consulting Group (Matrik MCG) adalah satu kaedah bersifat global dalam membuat analisa portfolio. 13. Pendekatan Boston Consulting Group (MCG) Menilai unit perniagaan strategik (SBU) sesebuah syarikat dari sudut kadar pertumbuhan pasaran (menegak) dan kadar syer pasaran relatif (melintang). Terdiri daripada bintang, lembu, tanda tanya dan anjing. 14. Kadar pertumbuhan pasaran Syer Pasaran Relatif BCG MATRIX METHOD 15. Cont.. Pertumbuhan BINTANG (STARS) TANDA TANYA (QUESTIONS)Tinggi Pertumbuhan dan syer pasaran Pertumbuhan tinggi, syer yang tinggi pasaran rendah. Potensi keuntungan Tingkatkan menjadi bintang/ Memerlukan pelaburan besar utk keluar dari pasaran berkembang Memerlukan kapital untuk mengekalkan syer pasaran LEMBU (CASH COWS) ANJING (DOGS) Pertumbuhan rendah, syer tinggiRendah pertumbuhan dan syer rendah SBU yang telah lama beroperasi potensi keuntungan rendah dan berjaya Menghasilkan keuntungan Menampung perbelanjaan Syer Tinggi Rendah 16. (3) Membentuk Strategi PertumbuhanMerekabentuk portfolio perniagaan memerlukanpencarian produk dan pasaran baru bagimenjamin kedudukan syarikat.Terdapat empat (4) strategi umum yang bolehdigunakan oleh syarikat iaitu: i) Penembusan pasaran ii)

Pembangunan pasaran iii) Pembangunan keluaran iv) Kepelbagaian 17. Grid Pengembangan Produk- Pasaran Produk Semasa Produk BaruPasaran Semasa Penembusan Pasaran Pembangunan Produk Pembangunan Pasaran KepelbagaianPasaran baru 18. i) Penembusan pasaran: Strategi pertumbuhan di mana, syarikat meningkatkan jualan bagi produk sedia ada dalam pasaran semasa tanpa menukar produk.ii) Pembangunan Pasaran: Strategi pertumbuhan di mana menarik pelanggan baru bagi pasaran sedia ada. Penggunaan baru diperkenalkan kepada pelanggan baru. 19. iii) Pembangunan produk: Memperkenalkan produk baru kepada pelanggan sedia adaiv) Kepelbagaian: Memperkenalkan produk baru pada pasaran baru. Berisiko tinggi. Kaedah: Memulakan satu perniagaan baru @ ambil alih perniagaan di luar bidang perniagaan sedia ada. 20. (4) Proses Pemasaran Proses pemasaran adalah satu analisis yang wujud dalam pasaran, pembangunan dalam pemasaran campuran dan menguruskan usaha pemasaran. Proses ini melibatkan: Menilai peluang-peluang pemasaran Memilih sasaran pasaran Membentuk campuran pemasaran Mengurus usaha pemasaran 21. (5) Pengguna Sasaran Peniaga perlu pandai memenangi hati pengguna dalam persaingan yang kompetitif pada hari ini. Antara langkah-langkah digunakan ialah: i) Pemetakan sasaran ii) Penyasaran sasaran iii) Perletakan pasaran 22. i) Pemetakan Sasaran Merujuk kepada pembahagian pasaran kepada kumpulan pembeli yang berbeza. Ciri/sifat berbeza keperluan, ciri demografi, geografi & gelagat. Pemetakan pasaran perlu berasaskan pasaran kepada demografi (jantina, umur,) taraf pendidikan, pendapatan dan lain-lain. 23. ii) Penyasaran sasaran: Proses menilai daya tarikan sesuatu segmen & memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki.iii) Perletakan pasaran: Merujuk kepada cara pengeluar memastikan pengguna mengenali dan mengingati produk pengeluar. 24. (6) Membentuk Campuran Pemasaran (4Ps) Pemasar akan memberi penekanan kepada empat komponen asas iaitu: 1) Produk (Product) 2) Harga (Price) 3) Promosi (Promotion) 4) Tempat (Place) * Tutorial 2 : Hantar selewat-lewatnya pada 25/7/11 (Isnin) 25. (7) Pelan Pemasaran Melibatkan penentuan strategi pemasaran yang akan membantu syarikat mencapai keseluruhan objektif yang telah ditentukan pada awal tahun. Komponen pelan pemasaran adalah: Ringkasan eksekutif, situasi pemasaran terkini, analisis ancaman dan peluang, objektif dan isu-isu,strategi pemasaran, belanjawan dan kawalan.

FUNGSI PERNIAGAAN 3.14 Pemetakan Pasaran3.1:- Pemasaran i. Pemetakan pasaran3.11 Definisi dan peranan pemasaran ii.Sasaran pasaran i. Definisi iii.Peletakan pasaran ii. Pengurusan pemasaran 3.15 Campuran pemasaran. iii. Hala tuju sistem pemasaran i. Produk3.12 Pendekatan Pemasaran -Definisi i.Falsafah pengurusan pemasaran -Ciri-ciri produk -Pendekatan pengeluaran -Klasifikasi produk -Pendekatan penjualan -Keputusan produk individu -Pedekatan pemasaran moden -Keputusan barisan produk ii. Pendekatan strategik -Keputusan campuran produk -Jenis portfolio perniagaan -Kitaran hayat produk -Proses pemasaran ii. Pengedaran3.13 Gelagat pengguna dan penyelidikan -Pengenalan saluran agihan pemasaran -tingkahlaku saluran agihan. i. Model gelagat pengguna -Rekabentuk saluran agihan ii. Faktor yang pengaruhi gelagat -Pengurusan saluran agihan pengguna. -Pengurusan logistik dan agihan fizikal iii. Jenis-jenis keputusan pembelian -Peruncitan -Proses pembelian barangan -Agen pengguna. -Pemborongan -Proses pembelian barangan baru. -Proses pembelian barangan industri. iv. Penyelidikan pemasaran 1 2. 3.2 Pengeluaran iii) Penentuan harga 3.2.1 Definisi dan peranan -Faktor-faktor yang i. Definisi mempengaruhi keputusan ii. Latar belakang penentuan harga. -Evolusi pengurusan pengeluaran -penentuan harga umum. -Kepentingan pengurusan pengeluaran. -penentuan harga produk baru -Cabaran yang dihadapi oleh pengurus -Strategi penentuan harga pengeluaran campuran produk -Perhubungan jabatan pengeluaran -Strategi penyelarasan harga dengan jabatan pemasaran, kewangan -Perubahan harga. dan sumber manusia. iv) promosi 3.2.2. Proses pengeluaran. -Tujuan promosi i. Sistem pengeluaran -Langkahlangkah dalam ii. Subsistem pengeluaran. mengembangkan komunikasi 3.2.3 Perancangan. yang berkesan. i. Lokasi kilang -Penetapan belanjawan promosi. -Objektif -Campuran promosi: -Faktor-faktor yang perlu diambil kira -pengiklanan. promosi jualan, dalam penentuan lokasi. publisisti dan perhubungan ii. Susun atur kilang awam dan jualan bersemuka. -Objektif -Perubahan dalam komunikasi -Jenis susun atur: pemasaran secara tetap, proses dan produk.. 3.2.4 Jenis-jenis pengeluaran i. Mengikut tempahan ii. Secara Massa iii. Secara berkelompok. 2 3. 3.2.5 Kawalan kualiti. iii. Merekayasa (Reengineering) i. Definisi -Definisi ii. Objektif -Objektif iii.Alat-alat kawalan kualiti -Kebaikan. - Kawalan proses secara statistik. iv. Rekabentuk Bantuan komputer/ (SPC) Pembuatan bantuan iv. Pemeriksaan komputer. -Pemeriksaan menyeluruh -Definisi -Pelan persempelan. -Objektif 3.2.6 Kawalan inventori. -Kebaikan. i. Definisi ii. Objektif3.2.7Pengurusan inventori i. Penyenggaraan peralatan. ii. Definisi iii.Objektif iv.Kaedah penyelenggaraan3.2.8 Konsep pengurusan pengeluaranmoden. i. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) -Definisi -Objektif -Latar belakang -Prinsip-prinsip -Kebaikan. ii. ISO 9000 -Maksud ISO 9000 -Cara-cara untuk mendapatkan ISO 9000 3 4. 3.3:- KEWANGAN3.3.1 Definisi Dan Peranan 3.3.6 Perancangan Kewangan i. Definisi i. Penyata Perancangan kewangan ii. Kaitan kewangan dengan bidang -Penerimaan wang lain -Pembayaran wang iii. Peranan pengurus kewangan -Aliran wang bersih3.3.2 Penyata Kewangan -Lebihan/ kurangan wang i. Penyata pendapatan ii. Kunci kira-kira 3.3.7 Insurans iii. Penyata aliran dana i. definisi3.3.3 Objektif Kewangan ii.Peranan i.Memaksimumkan keuntungan iii. Prinsip syarikat iv. Prinsip Takaful ii.Memaksimumkan kekayaan v. Jenisjenis pemegang saham syarikat vi. Ganti rugi/jaminan3.3.4 Sumber Dana i. Jenis -Ikut jangkamasa -Ikut tuntutan3.3.5:- Penggunaan Dana i. Jenis -Jangka pendek -Jangka panjang 4 5. 3.4 Sumber Manusia 3.4.1 Definisi dan peranan i. Definisi 3.4.4 Latihan dan pembangunan. ii. Peranan dan kepentingan. i) Definisi iii. Fungsi jabatan sumber manusia. ii) Peranan dan kepentingan iv. Cabaran iii)Pembentukan dan pelaksanaan 3.4.2 Perancangan sumber program manusia. iv) Jenis latihan yang dikendalikan i. Definisi serta kebaikan dan ii. Proses perancangan sumber manusia kelemahannya iii. Sumber tenaga.

3.4.5 Penilaian. -dalaman -luaran. i) Definisi 3.4.3 Pengambilan tenaga manusia. ii) Peranan dan kepentingan i. analisis kerja iii) Kaedah-kaedah -huraian kerja iv) Ciri-ciri penilaian yang berkesan. -spesifikasi kerja. v) Masalah dalam penilaian. ii. Pengrekrutan 3.4.6 Faedah, ganjaran dan -dalaman tindakan disiplin. -luaran. i) Faedah dan ganjaran iii. Proses Pemilihan -Bentuk wang - Borang permohonan - semakan rujukan -Bukan wang - temuduga -Penentu-penentu ganjaran. - ujian. ii) Tindakan disiplin. iv. Penawaran kerja. -Definisi -syarat perkhidmatan -Proses dan masalah dalam v. Induksi tindakan disiplin. -Tujuan -Hukuman - Kandungan program - Masalah pelaksanaan. 5 6. 6 7. Konsep Keperluan -adalah asas kepada kehidupan manusia dan terhasil secara semulajadi tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran - Keperluan terdiri daripada keperluan fisiologi(makanan/minuman, pakaian) , keselamatan(tempat tinggal), sosial(kasih sayang), penghargaan diri(ingin dihormati) & pencapaian diri(sesuatu yang dapat dicapai seperti memenangi pingat Olimpik) Kehendak - adalah pelengkap kepada keperluan dan ianya tidak terhad. Ianya terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya serta personaliti seseorang individu. Contohnya, manusia memerlukan makanan(nasi) semasa lapar tetapi mereka boleh memilih untuk makan nasi kandar, nasi beriyani ataupun nasi putih seperti yang dikehendaki Permintaan - Permintaa hanya berlaku jika seseorang yang mempunyai kehendak & kemampuan utk membeli (kehendak yg disokong oleh kuasa beli) 8 8. Produk - Produk ialah sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. Ciri produk merangkumi sifat-sifat ketara seperti bahan, warna,saiz dan bentuk, dan sifat-sifat tidak ketara seperti jaminan, waranti, kredit, khidmat selepas jualan Pertukaran ialah suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu produk daripada pihak lain bagi memuaskan keperluan dan kehendaknya dengan menawarkan sesuatu yang berbeza. Transaksi/urusniaga -iaitu urusniaga antara dua pihak di mana kedua-dua pihak mendapat sesuatu yang bernilai yang diperlukan oleh mereka. Nilai Perbezaan antara faedah memiliki ddan menggunakan produk yang telah dibeli dengan kos untuk mendapakannya. Pasaran Pasaran ialah tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak 9 9. Definisi Pemasaran: Merupakan proses perancangandan pelaksanaan konsep berkaitan dengan perletakanharga, pengagihan barangan ataupun perkhidmatan, atauidea, untuk mewujudkan pertukaran bagi memenuhiobjektif individu dan matlamat organisasi. 10 10. Pengurusan PemasaranPengurusan Pemasaran didefinisikan sebagai aktivitimenganalisis, merancang, melaksana dan mengawal program yang direka bentukuntuk membina dan menyenggarakan hubungan pertukaran yang berfaedah antaraorganisasi dan pembeli sasaran dengan bermatlamat untuk mencapai objektiforganisasiHala tuju sistem pemasaranIanya bergantung kepada faktor persekitaran global dan domestik yang amat dinamikFaktor-faktor yang mempengaruhi HTSP ketika ini ialah ledakan sistemmaklumat, globalisasi, perubahan kepada ekonomi baru, dan peningkatantanggungjawab sosial.- Ledakan sistem maklumat iaitu perdagangan elektronik (e-commerce) yang telahmembuka cabang pemasaran baru kepada pengeluar dan pembekal produk. Pasaranadalah lebih luas, mudah dan murah dengan menggunakan komputer berinternet dimana-mana sahaja di dunia ini.- Globalisasi wujud akibat daripada perdagangan elektronik yang menjadikan duniasemakin kecil dan tidak dipagari oelh sempadan(dunia tanpa sempadan)- Akibat globalisai (Perubahan ekonomi baru), tiada lagi sekatan atau tarif danpasaran menjadi lebih besar dan tahap persaingan adalah tinggi. Pengeluar ataupembekal yang mempunyai kelebihan sahaja mampu bersaing dan merebut peluang.Mereka yang mempunyai kelebihan bersaing berupaya mengikut perubahan pasarandan ekonomi yang dinamik iaitu perubahan kepada ekonomi yang baru.Peningkatan tanggungjawab sosial masa kini mempengaruhi corak aktiviti 11pemasaran sesuatu produk kerana pengguna lebih peka dan perihatin terhadap alam

11. 3.1.2 Pendekatan pemasaran i. Falsafah pengurusan pemasaran Pendekatan pengeluaran -Andaian-pengguna akan membeli atau menerima apa sahaja yang dikeluarkan oleh pengilang dan senang didapati dengan harga yang berpatutan. -Pengeluar lebih menumpukan kepada pengeluaran dan bukan pemasaran. Semua tenaga serta kemahiran ditumpukan kepada pengeluaran barangan sebanyak yang mungkin bagi memenuhi permintaan pengguna. Pendekatan penjualan - Andaian- pengguna akan membeli produk syarikat dengan banyak jika syarikat tersebut mengadakan jualan secara besar-besaran daan kempen promosi yang menyeluruh. - Jurujual dan iklan memainkan peranan penting dalam menyakinkan pengguna untuk membeli sesuatu produk -Syarikat perlu membentuk iklan yg kreatif dan membuat jualan peribadi bagi menyakinkan pengguna untuk membeli produk tertentu 12 12. Pendekatan pemasaran moden-jualan tidak bergantung kpd jualan yang agresif tetapi pemasaran adalah faktor penting dalam penjualan produkPenekanan diberikan kepada memuaskan keperluan dan kehendak konsumerDikenali sbg konsep pemasaran di mana syarikat(i) berusaha memnuhi kehendak konsumer dan(ii) pada masa yang sama mencapai matlamat syarikat iaitu memperolehi keuntungan 13 13. ii. Pendekatan strategikA. Jenis porfolio perniagaan Antara beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh syarikat dlm pendekatan strategik ialah: a) Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar b) Membentuk objektif @ matlamat Syarikat c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan yang sedang dijalankan a) Mendefinisi misi syarikat - Apakah perniagaan yang sedang dilakukan? - Siapakah pelanggan syarikat? - Apakah jenis perniagaan yang ingin dijalankan pada masa akan datang? - Apakah yang sepatutnya diniagakan oleh syarikat? Misi syarikat yang baik : berorientasikan kepada pasaran @ konsumer, realistik(boleh dicapai dan sesuai dengan persekitaran/kehendak pasaran). Misi boleh dijadikan penunjuk arah @ wawasan untuk mencapai kejayaan 14 14. b) Membentuk objektif Objektif- sesuatu yang ingin dicapai oleh syarikat. Berdasarkan misi syarikat. Objektif. yangg ingin dicapai mestilah konsisten dengan objektif fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan lain dalam syarikat. Objektif mestilah memfokuskan kepada kepuasan pelanggan dan seterusnya perolehan keuntunganc) Menganalisis jenis portfolio perniagaan Aktiviti Utama dalam perancangan strategik di mana pihak pengurusan perlu menilai semula jenis-jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. - Pihak pengurusan perlu mengenalpasti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. Setiap jenis atu bidang perniagaan yang diceburi oleh organisasi dikeniali sebagai unit perniagaan strategik -Contoh: Syarikat. DRB Hicom- pengeluaran kereta Proton, Bank EON dan bas Intrakota. Ketiga-tiga ini unit perniagaan strategik DRB - Unit perniagaan strategik juga merujuk kepada sebuah jabatan dalam syarikat, satu lini produk, satu produk atau satu jenama 15 15. Peranan yang dimainkan oleh pemasaran dalammencapai objektif strategik: a. Menganalisis peluang-peluang pemasaran b. Memilih sasaran pasaran c. Membentuk campuran pemasaran d. Mengurus usaha-usaha pemasaran 16 16. B. Proses Pemasaran Proses pemasaran terdiri daripada empat proses utama iaitu:- 1. Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran. 2. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. 3. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. 4. Proses mengurus aktiviti pemasaran Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. Proses mengurus aktiviti pemasaran 17 17. Proses Pemasaran Persekitaran Demografi- Persekitaran Ekonomi Pengantara Teknologi Pemasaran P Analisis Perancangan Pemasaran e Pemasaran Produ m k b Orang e Sasaran Harg Awam Tempa Pengguna a k t a Promosi l Kawalan Pelaksanaan Pemasaran PemasaranPersekitaran Politik & Persekitaran Undang2 Pesaing Sosio-budaya 18 18. 3.1.3 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran i. Model Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna merupakan proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat

keputusan belian, menggunakan barangan dan melupuskan barangan yang dibeli. Gelagat pengguna adalah berkaitan dengan mencari jawapan kepada persoalan berikut: Apakah yang dibeli? Di mana membeli? Bagaimana membeli? Banyak mana membeli? Bila membeli? Kenapa membeli? Model Gelagat pengguna Satu model yang menerangkan bagaimana pengguna memproses dan memahami rangsangan-rangsangan yang diterima dalam membuat pilihan pembelian. Model ini terdiri daripada tiga elemen iaitu:- a) Rangsangan-rangsangan b) Kotak hitam pengguna c) Maklumbalas pengguna 19 19. Model gelagat pengguna Rangsangan- Kotak hitam Maklum balas rangsangan pengguna penggunaPemasaran Lain-lain Ciri-ciri Proses keputusan pengguna Maklum balas pengguna penggunaProduk Ekonomi Memilih produk Budaya Kenalpasti keperluanHarga Teknologi Memilih jenama Sosial Mencari maklumatTempat Politik Memilih peniaga Individu Menilai alternatifPromosi Budaya Masa membeli Psikologi Keputusan membeli Jumlah belian Gelagat selepas membeli 20 20. Faktor situasi Demografi masa tempat Umur cara/bagaimana Pendidikan Tujuan Bangsa Perasaan semasa Jantina membeli Campuran Pemasaran Pendapatan ProdukKewarganegaraan ii.FAKTOR Harga MEMPENGARUHI Tempat GELAGAT Promosi PENGGUNA Dalaman(Psikologi) Luaran (Sosial) Motivasi Budaya Persepsi Kelas Sosial Personaliti Kumpulan Rujukan Sikap 21 Keluarga 21. iii. Jenis-jenis Keputusan Pembelian 1. Proses Pembelian Barangan Pengguna 2. Proses Pembelian Barangan Baru 3. Proses Pembelian barangan industri 22 22. Proses Pembelian barangan pengguna Mencari maklumat MenilaiMengenalpasti alternatifkeperluan Gelagat selepas Membuat belian keputusan 23 23. 1. Mengenal pasti keperluanProses pembelian bmula a/b konsumer menyedari keperluanCth. Pn. Hamidah menyedari keperluan sebuah kereta utk ke tempat kerjaKeperluan dirangsang oleh faktor dlman (keperluan kpd pengangkutan) atau faktor luaran(iklan kereta Proton yg disiarkan dlm akhbar)2. Mencari maklumatSetelah mengenalpasti keperluan & dirangsang oleh stimuli dlman dan luaran,kmdnPn. Hamidah mencari maklumat lanjut ttg kereta Proton.Makl. dr pelbagai sumber spt sumber komersial, peribadi dan awamSekiranya ia sgt memerlukan kereta pd masa tsbt, kptsn pembelian pd tahappenglibatan yg rendah memendekkan proses pembelian melangkau langkah dlmproses pembelianSebaliknya, ia dikatakan berada pd tahap peglibatan yg tinggi melalui semualangkah2 dlm proses pembelianTahap penglibatan tinggi- dilalui a/b membeli brgan baru, brgan yg penting, berisikotinggi & brgan kompleks spt komputer . 24 24. 3. Menilai alternatifPengguna memproses maklumat untuk mencapai kepada keputusan belianPenilaian bgtg kpd pengguna itu sendiri dan situasi belian yg dihadapinya. Konsumermenyenaraikan jenama, harga dan agen sbg kriteria pembelianMisalnya mungkin harga yg murah & pembelian yg mudah diproses mjadi keutamaanberbanding dgn warna kereta @ no. pendaftaranKeutamaan kriteria jg bgtg kpd nasihat yg diterima drpd jurujual, kawan-kawan & kptsn2 ygpernah dibuat pd masa lalu4. Membuat Keputusan pembelianSlps kriteria dipertimbang & disenaraikan mengikut keutamaan, pengguna akanmencapai satu kptsn utk memilih alternatif terbaik yg disenaraikan spt kereta yg plgmurah harganyaSekiranya pilihan itu tidak ada, pengguna akan membeli alternatif kedua terbaik drpd ygdisenaraikan5. Gelagat selepas belianLangkah2 selanjutnya yg diambil oleh konsumer slps pembelian pembelian memuaskan@ tidakPembelian tidak menepati jangkaan dpt makl tambahan dr kawan yg memiliki kereta ygsamaPembelian menepati jangkaan merasa puas dgn pembelian akan diberitahu kpd kwnKaedah oleh pemasarjaminan, polisi pemulangan brg & pkhdm slps jualan kpd pengguna 25 25. Proses Pembelian Barangan Baru 1. Kesedaran 2. Minat 3. Keinginan 4. PenerimaanProses Pembelian barangan industri1. Mengenalpasti Keperluan 2. Menentukan Spesifikasi Barang 3. Pencarian maklumat dan penilaian pembekal. 4. Mengadakan rundingan pembelian 5. Membuat keputusan dan menilai prestasi barangan. 26

26. iv. Penyelidikan pemasaran Definisi Merupakan teknik mengumpul data atau maklumat pasaranPenyelidikan secara sistematik, membuat analisis, dan interpretasi data Pemasaran berhubung dengan pasaran syarikat, pelanggan dan pesaing Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran 1. Mendefinisikan objektif kajian 2.Reka Bentuk Penyelidikan 3. Mengumpul Data Sekunder 4. Mengumpul Data Primer 5. Analisis dan Interpretasi Data. 27 27. Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan PemasaranAntara faktor yang mendorong syarikat untuk menlakukan penyelidikanpemasaran.-tekanan persaingan-meluaskan pasarankos pemasaran yang tinggi-jangkaan konsumer yang semakin meningkat 28 28. 3.1.4 Pemetakan Pasaran Tempat di mana kedua-dua pihak pembeli/ Pengguna dan Pasaran penjual/peniaga membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. i. Pemetakan pasaran Satu proses membahagikan pasaran kepada beberapa Petakan pasaran kumpulan pembeli yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan campuran pemasaran yang berlainan. Tujuan Pemetakan Pasaran - Untuk membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai bagi memenuhi keperluan satu atau lebih daripada satu segmen. Mengenalpasti profil pengguna. - Mengenalpasti perbezaan pengguna bagi setiap segmen. 29 29. Kepentingan Pemetakan Pasaran1. Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai.2. Menumpukan kepada segmen/bahagian yang dikenalpasti.3. Merancang dan membaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan4. Merancang strategi pemasaran yang sesuai.5. Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada.Asas Pemetakan Pasaran Barangan Pengguna1. Pemetakan berdasarkan geografi.2. Pemetakan berdasarkan demografi.3. Pemetakan berdasarkan psikografi.4. Pemetakan berdasarkan gelagat /Kelakuan.5. Pemetakan berdasarkan faedah.Asas Pemetakan Pasaran Barangan Industri1. Pemetakan berdasarkan demografi.2. Pemetakan berdasarkan angkubah operasi.3. Pemetakan berdasarkan faktor situasi.4. Pemetakan berdasarkan ciri-ciri personal. 30 30. ii. Sasaran pasaran Kriteria utk penyasaran - Saiz & pertumbuhan segmen -Potensi persaingan -Kesesuaian dgn objektif syarikat Pemilihan Strategi sasaran pasaran 1. Pemasaran tak terbeza/Strategi pemasaran massa - syk tidak mengambilkira perbezaan yg tdpt dlm pasaran - syk menawarkan produk kpd semua segmen dgn mgunakan campuran pemasaran yg sama - menjimatkan kewangan syk krn pengeluaran dilakukan secara massajumlah yg banyak - digunakan syk2 besar spt Pepsi, Coke 2. Pemasaran tertumpu - syk memilih satu @ dua segmen pasaran yg blh disasarkan dgn campuran pmsrn yg sama - syk popular oleh syk2 kecil krn sumber terhad - syk boleh menapak & menguasai pasaran yg mpyi kemungkinan dimasuki pesaing lain. - Cth AirAsia pemasaran tertumpu kpd penumpang domestik utk31 terbang dgn cepat & murah 31. 3. Pemasaran Terbeza - syk menyasarkan kpd bbrp segmen pasaran & cuba merekabentuk tawaran @ produk yg berbeza bg setiap segmen - Cth: Proton mengeluarkan pelbagai model sptWira,Iswara,Satria,Putra dll - Strategi campuran pmsrn iaitu pengedaran yg sama iaitupemasaran semua model melalui Edaran Otomobil Nasional(EON) - faktor spt produk,hargadan promosi berbeza bagi setiapsegmen pasaran 32 32. iii. Peletakan pasaran Dilakukan setelah pemetakan dan penyasaran psrn dibuat Merujuk kpd persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn keluaran pesaing Mengandaikan bhw pengguna membandingkan produk berdasarkan ciri2 utama produk sebuah syk dgn produk pesaing. Cth: Pengguna-surirumah lebih suka mgunakan serbuk kari Adabi dlm masakan bbanding keluaran lain yg tdpt di pasaran. Ini krn keluaran Adabi sedap serta halal & tjamin kebersihannya. Sedap,halal&bersih adalah tiga ciri produk penting dijadikan strategi oleh Syk Adabi utk mbuat perletakan psrn produk keluarannya. Ciri2 lain sbg strategi perletakan pasaran -harga rendah(Mydin Wholesaler, GlobeSilkStore) -prestij (Mercedes Benzs) Pemasar perlu membuat penilaian mengenai kelebihan2 persaingan dan kemudian memilih satu kedudukan yang boleh meletakkan dan mengekalkan

perletakan tersebut diminda pengguna. Perletakan pasaran mempunyai 3 peranan Mendefinisikan produk kpd pengguna Membantu pengguna mengingati produk Menyampaikan ciri-ciri produk yg relevan kpd pengguna Utk mencapai tujuan tsbt, pengiklanan digunakan sbg saluran komunikasi bg membentuk & mengekalkan perletakan pasaran di minda pengguna 33 33. 3.1.5 Campuran Pemasaran Campuran Pemasaran terdiri drpd: Produk (Product) Pengedaran (Place) Promosi (Promotion) Penentuan Harga (Price)Price) Dlm Pmsrn, akt. Utama yg perlu dilakukan dibahagikan kpd 4 kategori 4P (Product,Place,Promotion,Price) i. Produk Definisi - Sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. Ciri-ciri produk merangkumi sifat-sifat ketaranya seperti bahan,warna,saiz dan bentuk. Sifatsifat tak ketara seperti jaminan,waranti,kredit,khidmat selepas jualan 34 34. Klasifikasi ProdukA. Produk pengguna Produk yg dibeli oleh individu @ seisi rumah utk kegunaan peribadi @ sendiri 1. Produk mudah beli - Produk & perkhidamatan yg biasanya dibeli oleh pengguna dgn kerap dgn kadar perbandingan yg minimum. - misalnya, sabun, suratkhabar dll - biasanya berharga murah & pemasar meletakannya di byk saluran utk kemudahan org lain 2. Produk beli-belah - pengguna membeli dgn kadar yg kurang kerap-sebulan,setahun @ 5 tahun sekali -mrk akan membandingkan kesesuaian, mutu, harga & stail produk sblm mbuat keputusan utk membelinya. - Pengguna akan berusaha utk mdpt makl. & membuat perbandingan - cth: perabot,pakaian,kereta,jam,alat kosmetik - pemasar akan menjual produk mrk melalui saluran yg terhad ttp memberi sokongan jualan yg lebih mdalam kpd pengguna 35 35. 3. Produk khas - produk yg mpyi ciri2 unggul @ unik yg disukaioleh pengguna dr segi jenama, gaya @ jenisnya. Pengguna sanggup berusaha utk mperolehinya tidak kira berapa kos yg akan ditanggungnya. - Misalnya, barangan antik, kereta Rolls-Royce - Pengguna biasanya tidak membandingkan produk khas4. Produk tidak dicari - produk yg tidak diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran @ tidak pernah difikirkan tentang pembeliannya. - Cth: insurans nyawa, ensiklopedia, derma darah - produk ini memerlukan byk pengiklanan, penjualan peribadi dan usaha-usaha pemasaran yg lain 36 36. B. Produk industri Produk yg dibeli oleh individu @ organisasi utk tujuan digunakan dlm operasi syk, pengeluaran barangan lain @ utk dijual semula kpd pihak lain. Cth: minyak masak yg dibeli oleh restoran Perbezaan antara produk pengguna dgn produk industri adalah tujuan pembelian produk tsbt. Merangkumi bahan & bahagian, item kapital, bekalan & perkhidmatan Bahan dan bahagian - bhn mentah serta bhn pembuatan & bahagian 1. bhn mentah->meliputi produk ladang (cth:gandum,kapas,ternakan dll) dan produk semula jadi(ikan,kayu balak,petroleum dll) 2. bhn pembuatan&bahagian->bahan2 komponen(besi, wayar,simen dll) dan bahagian komponen(motor kecil,tayar) Item kapital produk2 industri yg membantu pembeli dlm proses pengeluaran @ operasi - tmsk pemasangan & kelengkapan aksesori 1. Pemasangan-pembelian utama spt bangunan(kilang,pejabat), kelengkapan tetap (generator, sistem komputer yg besar,lif) 2. Kelengkapan aksesori-peralatan kilang mudah alih serta alat2 & kelengkapan pejabat (faks,meja,kerusi) 37 37. Bekalan & perkhidmatan 1.bekalan i) bekalan operasi (arang batu, kertas,pensil,minyak) ii) item-item pembaikan & penyelenggaraan (cat,paku,penyapu) 2. Perkhidmatan i) penyelenggaraan&pembaikan (membersihkan cermin tingkap,memperbaiki komputer) ii) perkhidmatan nasihat (undang-undang, rundingan pengurusan,pengiklanan) Keputusan Produk IndividuSifat2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEZAKAN PRODUK SYARIKATproduk DENGAN PRODUK PESAING penjenamaan pembungkusan penglabelan Perkhidmatan sokongan produk 38 38. Keputusan Campuran produk Item Produk satu model,jenama @ saiz produk yg dijual oleh syk. Cth Proton jual Perdana Lini Produk- produk yg dijual lebih kurang sama jenisnya @ yg berkaitan ant satu sama lain.Cth:Avon memasar gincu bibir dll alat kosmetik

Campuran produk- merangkumi beberapa & pelbagai lini @ barisan produk yg ditawarkan oleh syk. Cth: Nestle memasarkan minuman coklat,bijirin,susu bayi dll DEMENSIDEMENSI ASAS DALAM CAMPURAN PRODUK Kelebaran campuran produkbilangan barisan/lini produk yg ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna. Campuran yg lebar atau luas dapat menarik pelbagai segmen pasaran Kedalaman/kepanjangan campuran- bilangan item produk yg tdpt dlm sstu barisan produk.Campuran lebih dlm dpt menarik lebih segmen pengguna & memberikan lebih pilihan kpd pengguna Ketekalan produk- kaitan ant bbrp barisan produk dr segi kesamaan penggunaan,pengedaran & pembeli serta harga 39 39. Kitaran Hayat Produk KuantitiJualan,Untung Peringkat Peringkat Peringkat pertumbuhan matang kemerosotan Peringkat pengenalan0 Masa 40 40. Peringkat Pengenalan -Kategori produk baru,bentuk produk baru atau jenama baru dilancarkan. Jualan sangat rendah,matlamat syarikat mendapat tempat di pasaran -perlukan promosi agresif untuk galakkan penerimaan produk itu krn masih dicari oleh pembeli. Bakal pembeli mesti diberitahu kewujudan produk di pasaran,kebaikan serta kegunaanya. Ciri peringkat ini,kerugian dihadapi krn terpaksa membelanjakan wang yg banyak utk promosi,pengedaran dan pembentukan produk baru. -Memerlukan perbelanjaan wang yang banyak utk dapat keuntungan pd masa akan datang Peringkat pertumbuhan/perkembangan -jualan mula meningkat dan syarikat mula mendapat keuntungan yang besar. Pesaing mula memasuki pasaran dan mereka akan mencuba mengeluarkan barangan terbaik dari segi rekabentuk dll. Ciri penting peringkat ini terjadinya pertandingan berbentuk monopoli. -Jualan keseluruhan meningkat dgn cepat kerana pembeli semakin ramai. Keuntungan maksimum akan dicapai. 41 41. Peringkat kematangan - Ramai pesaing memasuki pasaran. Persaingan menjadi lebih agresif dan keuntungan terus jatuh disebabkan kos promosi semakin tinggi dan ada pesaing mula menurunkan harga untuk menarik pelanggan. -Promosi menjadi penting. Tidak banyak perbezaan antara produk syarikat yg ditawarkan kerana pesaing telah mengetahui cara tarikan yang paling berkesan. Meniru produk pesaing menjadi satu kebiasaan dan dalam pertandingan monopoli terdapat pertandingan hebat pada harga,promosi dan keluaran -Pemasar perlu sentiasa memanjangkan hayat produk Peringkat penurunan/kemerosotan -produk baru menggantikan produk lama. Pertandingan harga di kalangan pengeluar yang masih ada menjadi semakin agresif tetapi bagi pengeluar yang masih ada pembeli setia, mereka mungkin masih mendapat keuntungan -Edaran hayat produk berbeza bergantung kepada jenis produk. Amnya, edaran hayat semakin singkat kerana persaingan semakin kuat di kalangan pesaing yang meniru produk lain. Syarikat perlu memikirkan strategi untuk mengembangkan keluarannya menjalani edaran hayat yang lengkap 42 42. ii. Pengedaran Proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki mereka. Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk menggerakkan barangan daripada pengeluar kepada pengguna Pengedaran Penentuan Penyelidikan harga pemasaran Fungsi-fungsi yang dilakukan dalam saluran Perancangan produk pengedaran Pembelian Promosi Perkhidmatan pelanggan 43 43. Tingkah laku saluran agihan- Konflik berlaku pd dua peringkat iaitu : a) Konflik mendatar - Konflik yg berlaku ant. Firma di peringkat yg sama dlm saluran agihan spt ant dua @ lebih peruncit. - Cth: pengedar kereta proton di sp merungut ttg kereta toyota di pp yg mencuri pelanggannya dgn memberi tawaran harga yg rendah serta melakukan pengiklanan yg agresif di luar kawasan jualan yg telah ditetapkan - Keadaan ini berlaku a/b org2 tengah tidak diberikan hak pengedaran eksklusif @ utama oleh pihak pengeluarB) konflik menegak - Konflik ant bbrp tahap yg berbeza dlm saluran yg sama, misalnya ant. Pengeluar dgn pemborong @ pemborong dgn peruncit -Pengeluar tlh memberikan hak jualan dan pengedaran kpd pemborong ttp pd masa yg sama, pengeluar juga menjual brgan yg sama secara terus kpd pengguna -Cth: nestle menjual MILO terusa kpd pengguna & pd masa sama dia masih lagi mguna khidmat org tengah - Pengeluar bersaing dgn pemborong utk mdptkan

jualan drpd pasaran yg sama. Sbb lain konflik berlaku = perbezaan matlamat, salah faham dll - Cara penyelesaian konflik ini, melalui kepimpinan pemimpin saluran yg boleh menguasai ahli2 dgn kuasa & autoriti yg ada pdnya. Pemimpin saluran boleh mengarah, memimpin & menyokong ahli2 lain dlm saluran agihan utk sama2 mencapai objektif 44 44. 3. Reka bentuk saluran agihan 2 jenis saluran agihan A. Saluran agihan berdimensi menegak I. Saluran terus/langsung - Pengeluar menjual terus kpd pelanggannya Cth: Jualan langsung AVON, TUPPERWARE, salun, bantuan guaman dll ii. Saluran tidak langsung pengeluar memberi amanah @ tanggungjawab pengedaran barangan beli belah spt kereta B) saluran agihan berdimensi mendatar - Merujuk kpd jumlah ahli saluran yg mengendalikan sesuatu produk pd satu peringkat @ tahap dlm suatu saluran - Lebih byk yg terlibat pd sesuatu peringkat, maka lebuh luas sesuatu saluran tsbt & sebaliknya - Saluran utk proton lebih luas pd peringkat peruncitan jika dibandingkan dgn mercedes proton ada byk pengedar 45 45. Jenis-jenis saluran agihan Produk Konsumer/penggunaPengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen/broker Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Peruncit Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna 46 46. Jenis-jenis saluran agihan Produk IndustriPengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen Agen Pengedar Pengedar Industri industri Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Industri Industri Industri Industri 47 47. Tahap Liputan Pengedaran Pasaran Pada Peringkat PeruncitanPengedaran intensif Pengedaran selektif -Barangan beli-belah, istimewa & industri-Merangkumi liputan paling luas atau yang memrlukan usaha jualan yang maksimum . berbeza atau khusus oleh pihakmemastikan produk mudah didapati oleh pengantara pemasaran. pengguna di merata kedai -Strategi menghadkan pengedaran kepada-Pengantara pemasran perlu menyimpan beberapa pengantara atau orang tengah di stok produk yang banyak satu kawasan geografi berdasarkan prestasi yang ditunjuk oleh mereka.-Cth: pengeluar produk mudah beli seperti -Digunakan kerana jumlah pembeli sedikit tisu,minuman ringan,sabun. tetapi menyumbangkan sebhgin besar jumlh jualanPengedaran eksklusif-Produk yang dianggap istimewa oleh pengguna seperti jam tangan ROLEX barang kemas ekslusif.-Strategi untuk menghadkan pengedaran hanya kepada satu outlet/ kedai dalam satu kawasan geografiUntuk pengeluar yang iginkan penolakan ke dalam pasaran secara maksimum oleh pengantara pemasaran-Bagi pengatara pemasaran kerana usaha promosi yang dilakukan memberikan faedah yang eksklusif kepada mereka dalam kawasan pasaran mereka beroperasi. 48 48. Tahap Liputan Pengedaran Pada Peringkat Peruncitan Intensif Selektif Eksklusif Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pemborong Pemborong Banyak Peruncit Peruncit 1 Peruncit Peruncit 2 Terpilih Peruncit 3Contoh: Coca-cola Contoh: Jam tangan Contoh:Kasut Bally Rolex 49 49. Pengurusan Saluran Agihan Memilih ahli saluran agihan -Supaya ahli yang dipilih sesuai dengan kehendak piawaian syarikat Memberi Motivasi ahli saluran agihan -Supaya ahli sentiasa mencapai prestasi yang baik Menilai prestasi ahli saluran agihan Supaya ahli dapat dinilai berdasarkan standard yang telah ditetapkan seperta dari segi kuota jualan, perkhidmatan kepada pelanggan,serta pengurusan inventori & pulangan barangan. 50 50. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN SALURAN AGIHAN 1. Faktor Pasaran. -Faktor ini bergantung kepada petakan pasaran. -Contohnya bagi produk kesihatan sesuai menggunakan saluran agihan yang terus kepada pengguna 2. Faktor Produk. -Bergantung kepada jenis produk samada yang mahal, kompleks atau dibuat khas atau mudah pecah maka perlu memikirkan saluran aguhan yang sesuai. -Contohnya: kapal terbang perlu terus kepada pelanggannya. 3. Faktor Pengeluar. -Pengeluar yang mempunyai sumber kewangan yang banyak boleh membentuk saluran agihan sendiri dan boleh membentuk konsep pemasaran yang sesuai. 4. Faktor Persaingan. -Persaingan yang sengit akan menyebabkan syarikat menggunakan saluran agihan yang ringkas dan pendek supaya

produknya terus sampai kepada pelanggan. 51 51. Pengurusan Logistik Dan Agihan FizikalDefinisi LogistikAktiviti yang berkaitan dengan pengaliran atau pemindahan bahan mentah daritempat pengeluaran ke tempat pemprosesan, pemindahan bahanmentah, produk separuh siap & siap di dalam dan antara kilang dengan tempatpenrgudangan serta pemindahan barangan siap kepada pengguna akhir.Aktiviti logistik Termasuk pembelian, pergudangan,pengendalian bahan atau sumber dan perkhidmatan pelanggan.Objektif Utama Logistik 1. Meminimakan jumlah kos logistik pada satu tahap perkhidmatan yang telah ditentukan dengan memastikan pengagihan dibuat untuk produk, tempat yang betul dan pada masa yang tepat. 2. menyediakan perkhidmatan pelanggan yang sempurna dan cekap kepada pengguna pada kos yang berpatutan) 52 52. Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan Pemprosesan Pesanan Sistem logistik Pergudangan Pengendalian Barang Kawalan inventori 53 53. Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan -Proses menggerakkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. -Terdapat beberapa pengangkutan seperti, pegangkutan air, udara dan darat. Pergudangan -Merupakan satu kegiatan yang diatur atau disimpan supaya terdapat barangan apabila diperlukan. -Meliputi aktiviti seperti menerima dan mengenalpasti barangan, menyusun, menyimpan barang, memesan dan menghantar barangan. Kawalan inventori -Tujuannya adalah untuk menperkembangkan dan mengekalkan tahap serta jenis barangan yang dikeluarkan oleh syarikat. -Sekiranya inventori pada tahap yang rendah syarikat menghadapi risiko kehilangan jualan dan syarikat perlu mengimbangi risiko supaya berada pada tahap yang rendah. 54 54. Pengendalian Barang-Pengendalian barang bagi item-item barangan semasa pegangkutan dan pergudangandinyatakan sebagai pemegangan bahan.-Keadaan ini penting kerana akan memberi kesan ke atas kepuasan pelanggan dan kos-kos disebabkan kerosakkan barang. Pemprosesan PesananTujuan utama aktiviti ini adalah untuk menerima dan memfailkan pesanan-pesananpelanggan.Pemprosesan pesanan yang tepat dan cepat akan memberikan kelebihan kepadasyarikat. 55 55. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 1. Ejen Definisi Ejen: Merujuk kepada orang tengah yang biasanya terlibat dalam memasarkan barangan industri tanpa mengambil hak ke atas produk tersebut dan menjual produk bagi pihak pengeluar. Huraian berkaitan dengan Ejen -Ejen boleh memperolehi komisen daripada pengeluan . -ejen juga boleh menjual terus barangan kepada pengguna. -Ejen juga boleh menjadi broker. Definisi broker: Orang tengah yang mempertemukan pengeluar atau penjual dengan Pengguna. Broker akan memperolehi komisen daripada pertemuan yang dilakukan oleh kedua-dua Pihak. 56 56. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 2. Pemborongan Definisi Pemborong: Merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelian secara pukal produk dari pengilang oleh orang tengah dan menjual kembali produk tersebut kepada pengguna awam tau pengguna industri. Huaraian berkaitan pemborong. Tiga kategori utama pemborong: a) Pemborong saudagar Pemilik persendirian syarikat pemborongan dan tidak dikawal oleh syarikat pengeluar. Mengkhusus dalam penjualan produk industri sebaliknya yang mengkhusus dalam penjualan produk konsumer dipanggil jober b) Broker dan Agen Orang tengah antara pembeli dan penjual dan dibayar komisen untuk perkhidmatan yang diberikan. Mereka mengendalikan produk tetapi tidak mempunyai hak ke atasnya. c) Pejabat dan cawangan jualan pengilang Syarikat pengeluar yang mengendalikan sendiri semua aktiviti pemborongan. 57 57. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN3.Peruncitan Definisi Peruncitan: Merujuk kepada semua aktiviti yang melibatkan penjualan atau penyewaan produk secara terus kepada pengguna akhir untuk kegunaan mereka atau organisasi. Huraian berkaitan dengan peruncitan Aktiviti peruncitan boleh diklasifikasikan antaranya berdasarkan perkhidmatan dan perletakan harga Peruncit khidmat penuh-menawarkan pelbagai perkhidmatan kpd pelanggan seperti penghantaran barang. Peruncitan berkedai amalan jualan kepada konsumer melalui kedai. Contohnya; kedai istimewa,kedai berjabatan,pasar raya,kedai

mudah beli,superstore dan Hypermarket Peruncitan tanpa kedai amalan jualan kepada konsumer tanpa melalui kedai tetapi melalui kaedah seperti mel, katalog, telefon, televisyen, internet Contohnya; pemasaran langsung,jualan langsung,pembelian secara elektronik dan peruncitan secara automatik 58 58. iii. Penentuan harga Definisi Harga : Jumlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penentuan Harga 1. Faktor dalaman a)Objektif pemasaran i. Penakatan(survival) syarikat akan cuba untuk terus beroperasi dalam pasaran bukan lagi untuk memperolehi keuntungan.Harga produk pada paras yang rendah ii. Memaksimakan keuntungan semasa harga yang ditetapkan pada paras yang menghasilkan keuntungan iii. Pemimpin pasaran syarikat meletakkan harga pada paras yang rendah bg menggalakkan peningkatan permintaan produk dlm pasaran iv. Kepimpinan kualiti produk syarikat mestilah mengeluarkan produk yang berkualiti dan harga tinggi dikenakan untuk menarik pengguna yg mementingkan kualiti b)Strategi campuran pemasaran Harga yang ditawarkan mestilah mengambil kira reka bentuk produk, bentuk pengedaran dan jenis promosi. c)Kos Harga yang dikenakan mestilah mampu menampung kos pengeluaran iaitu kos berubah dan kos tetap d) Pertimbangan organisasi Syarikat akan menentukan siapakah yang akan membuat keputusan bagi 59 menentukan harga produk yang dikeluarkan 59. 2. Faktor Luarana) Pasaran dan permintaanPemasar perlu memahami hubungan pasaran dan permintaan sesuatu produksebelum meletakkan harga. Empat jenis pasaran iaitu persaingan tulen,persainganmonopolistik,persaingan oligopolistik dan persaingan monopoli. Bagi produk yangpermintaannya tinggi harga yang diletakkan terhadap produk tersebut pada tingkatharga yang tinggi dan sebaliknya.b) Persaingankos,harga dan tawaran yang dibuat oleh pesaing juga mempengaruhi penentuanharga. Strategi penentuan harga memberi kesan kepada bentuk persaingan dalampasaranc) PersekitaranKeadaan ekonomi negara dan dunia, kerajaan yang membuat kawalan harga danfaktor sosial di mana harga tidak membebankan pengguna 60 60. Penentuan Harga Umum1.Penentuan harga berdasarkan kos Dua pendekatan boleh digunakan: i. Penentuan harga tokokan kos ii. Penentuan harga pulangan modal dan harga untung sasaran2.Penentuan harga berdasarkan nilai pembeli -Harga ditentukan berdasarkan persepsi pembeli bukannya kos yang ditanggung oleh penjual3.Penentuan harga berdasarkan pesaing -Pengguna akan menilai harga sesuatu produk dengan membuat perbandingan harga pesaing. 2 jenis iaitu i)penentuan harga dengan kadar berterusan, ii) penentuan harga tawaran tertutup Penentuan Harga Produk Baru Dua strategi digunakan: A) Penentuan harga penarahan pasaran Harga pengenalan yang tinggi dikenakan untuk menarik pembeli yang mementingkan kualiti bukannya harga. Strategi ini untuk mendapatkan pulangan yang yang cepat atas kos R&D B) Harga penembusan pasaran Harga permulaan yang rendah untuk menembusi pasaran yang luas iaitu menarik dan mendapatkan pembeli yang ramai. Matlamat utama membina syer pasaran yang besar dan membentuk kesetiaan pengguna bagi jenama baru 61 61. Strategi Penentuan Harga Campuran Produk1. Penentuan harga barisan produk (Product line pricing) Harga anatara produk dalam barisan produk berbeza antara satu sama lain. Perbezaannya ditetapkan oleh syarikat berdasarkan kos pengeluaran yang berbeza2. Penentuan harga produk opsyenal Harga produk opsyenal berasingan dengan harga produk utama iaitu penentuan harga produk aksesori yang dijual bersama dengan produk utama.3. Penentuan harga produk tawanan Penentuan harga digunakan bagi produk yang dijual bersama produk utama.Cth: harga alat pencukur(produk utama) lebih rendah, tetapi harga pisau cukur(produk tawanan) lebih mahal kerana altenatif pencukur tidak dapat digunakan tanpa pisau.4. Penentuan harga produk sampingan(by product) Syarikat mengenakan harga harga produk sampingan bagi menjadikan produk utama lebih kompetitif. Minyak kelapa sawit (produk utama) dan hampas kelapa sawit (produk sampingan).5. Penentuan harga

pakej (Bundle product) Penjual akan mencampurkan beberapa produk dan menjualnya pada harga tawaran. Contoh: sewa hotel (produk utama) dengan menjual pakej penginapan termasuk sarapan dan permainan golf percuma (produk opsyenal) 62 62. Strategi Penyelarasan Harga1. Penentuan harga berdasarkan diskaun dan elaun Diskaun terdiri daripada diskaun tunai,diskaun kuantiti,diskaun perdagangan dan diskaun bermusim. Elaun terdiri daripada elaun tukar beli (trade in) dan elaun promosi2. Penentuan harga psikologi Harga psikologi digunakan dengan andaian pengguna membuat belian berdasarkan emosi dan bukan secara rasional. Strategi yang digunakan seperti harga ganjil- genap,harga prestij,pembarisan harga3. Penentuan harga promosi Harga diturunkankan sementara untuk mendapat syer pasaran yang tinggi dalam jangka masa pendek4. Penentuan harga melalui pemetakan harga Syarikat mengenakan harga yang berbeza terhadap produk yang sama berdasarkan kepada pemetakan pengguna,mengikut produk,mengikut tempat dan mengikut masa5. Penentuan harga melalui nilai produk Syarikat akan menawarkan kombinasi dia antara kualiti produk yang baik dan perkhidmatan yang baik pada harga yang sepatutnya.6. Penentuan harga geografi Harga produk ditentukan berdasarkan kepada kedudukan geografi produk itu akan dijual. Empat jenis penentuan harga geografi: i) berdasrkan kos penghantaran ii)secara umum iii)mengikut zon iv) kos pengangkutan diserapkan 63 63. Perubahan Harga1. Membuat potongan harga Harga diturunkan berbanding dengan harga pesaing bagi meningkatkan perolehan syarikat2. Menaikkan harga Harga dinaikkan untuk menaikkan kadar keuntungan. 64 64. iv. Promosi Definisi Promosi: Proses untuk mempengaruhi seseorang dengan berkongsi idea, maklumat dan perasaan. Juga dikenali sebagai komunikasi pemasaran dimana ianya merupakan usaha-usaha yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan sasaran pengguna Tujuan promosi: 1. Untuk memberitahu atau memperkenalkan produk kepada pelanggan. 2. Menarik perhaian pelanggan terhadap produk. 3. Memberi pengetahuan kepada pelanggan tentang sesuatu produk 4. Untuk megingatkan pelanggan tentang produk yang ditawarkan. 5. Menimbulkan minat pelanggan terhadap produk 6. Untuk memujuk dan mempengaruhi pelanggan membeli produk syarikat 7. Menaikkan emej syarikat dan produk. 8. Mengekalkan daya saing perniagaan. 65 65. Langkah-langkah Dalam Mengembangkan Komunikasi Yang Berkesan 1. Mengenalpasti sasaran pengguna 2. Menentukan objektif atau matlamat komunikasi 3. Mereka bentuk mesej 4. Struktur mesej 5. Format mesej 6. Memilih media 7. Mendapatkan maklumbalasPenetapan belanjawan promosi4 kaedah yang sering digunakan dalam penetapan belanjawan promosi iaitu: a) Kaedah mengikut kemampuan b) kaedah peratusan jualan c) Kaedah bersaing d) Kaedah objektif dan tugas 66 66. Campuran promosi1. Pengiklanan Komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pihak pengeluar melalui media massa, papan iklan, internet atau mel langsung2. Promosi jualan syarikat menawarkan insentif jangka pendek kepada pembeli bagi mendorong pembelian oleh pengguna. Contohnya kupon,sampel,premium, potongan harga, rebat/pemulangan tunai,peraduan,tawaran istimewa dll3. Publisiti dan perhubungan awam Publisiti ialah penghebahan ke atas sesuatu produk, perkhidmatan atau perniagaan melalui berita-berita komersil yang disiarkan melalui media elektronik dan cetak. Perhubungan awam digunakan untuk membina hubungan baik antara syarikat dengan pelbagai lapisan masyarakat4. Jualan bersemuka syarikat akan menggunakan jurujual untuk melaksanakan jualan secara peribadi kepada pengguna. Ia adalah alat paling berkesan dari segi kos pada peringkat akhir proses pembelian. Perubahan dalam komunikasi pemasaran Wujudnya konsep pemasaran baru seperti e-pemasaran(pemasaran elektronik) yang menggunakan internet, telepemasaran yang menggunakan telefon dan televisyen, online shopping yang memberi kemudahan kepada pengguna tanpa perlu berhubung secara langsung dengan pengeluar. 67 67. 68 68. 3.2 PENGELUARAN 3.2.1 Definisi dan Peranan Definisi Merupakan satu proses transformasi input yang terdiri daripada gabungan bahan mentah, buruh, mesin dan lain-lain

bagi menghasilkan satu output dalam bentuk produk barangan atau perkhidmatan. Proses ini melibatkan suatu perancangan dan penyusunan, penstafan, pengarahan dan juga pengawalan bagi aktiviti-aktiviti yang terlibat. Latar belakang Proses pengeluaran bukanlah satu proses yang baru dan terlalu sukar. Ia sudah dimulakan semenjak dari manusia mengenali tamadun. Namun pengurusan pengeluaran telah mengalami perkembangan pesat apabila revolusi perusahaan berlaku di England dan negara-negara eropah sekitar kurun ke 18. Penggunaan mesin dalam pengeluaran , penggunaan buruh mahir, kaedah-kaedah pengkhususan dalam pekerjaan telah meningkatkan jumlah output dalam pasaran. Kemajuan teknologi dan penggunaan sistem pengurusan yang berkesan telah menyebabkan pengeluaran telah meningkat dengan pesatnya hingga menyebabkan peningkatan dalam aktiviti perniagaan. 69 69. Peranan dan kepentingan-merupakan satu daripada tiga fungsi utama bagi sebarang bentuk perniagaan selain pemasaran dan kewangan- Perlu memahami proses pengeluaran atau penghasilan sesuatu barangan bagi tujuan untuk penambahbaikkan.-Pengeluaran melibatkan kos yang tinggi, jadi ia perlu diurus dengan bijak dan berhati-hati untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan pembaziran serta memaksimumkan keuntungan.Tanggungjawab pengurus pengeluaran ialah:a. memastikan produk yang dikeluarkan dapat memenuhi spesifikasi penggunab. produk yang dikeluarkan mematuhi standard atau kualiti yang telah ditetapkanc. bertanggungjawab terhadap masa pengeluaran, iaitu barangan hendaklah dikeluarkan mengikut tempoh yang dikehendaki oleh pelanggan. 70 70. Cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran-Persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah memerlukanpenguruspengeluaran yang sentiasa peka dan berpengetahuan terkini, memastikanpekerjanya sentias dilatih bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan-Perlu sedar akan keolehgantian antara modal dan buruh serta kos yang sentiasa berubah.-Sebagai pemangkin produktiviti, perlu bijak dalam penggunaan buruh,modal dan pengurusan untuk meningkatkan produktiviti1. Persaingan yang semakin hebat terhadap produk syarikat.2. Pasaran, sumber dan kewangan global.3. Kepentingan strategi dalam sesuatu perancangan.4. Produk yang beraneka jenis di pasaran5. Perkhidmatan yang lebih diperlukan oleh pengguna.6. Penekanan kepada kualiti produk.7. Kemajuan dalam teknologi pengeluaran.8. Mesti fleksibel dalam tindakan.9. Penglibatan pekerja dalam pembuatan keputusan10. Kesedaran tentang alam sekitar 71 71. Perhubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, jabatankewangan dan jabatan sumber manusia. i. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran -Mewujudkan permintaan bagi barangan baru atau barangan sedia ada. -Kemudahan pengeluaran di lokasikan bagi melayan kehendak pelanggan. -Mengumpul maklumat dan rungutan pelanggan bagi pengubahsuaian produk dan perkhidmatan -Menerima pesanan berdasarkan kapasiti pengeluaran.ii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan-Menentukan keberuntungan pelaburan bagi sesuatu keluaran-Menentukan titik pulang modal bagi tempahan khas yang diterima-Penambahan modal bagi pembangunan produk seterusnyaiii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan sumber manusiamenentukan sumber manusia yang diperlukan dalam sesuatu pengeluaran-mengambil dan melatih pekerja bagi aktiviti-aktiviti pengeluaran 72 72. 3.2.2 Proses Pengeluarani. Sistem Pengeluaran Sistem adalah satu set pemboleh ubah yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu objektif atau misi. Fungsi pengeluaran merupakan satu sistem tranformasi yang menukar input kepada output ( barangan atau perkhidmatan). Untuk berfungsi dengan baik, setiap sistem harus mempunyai aliran maklumat yang dinamakan sebagai gelungan maklum balas. Sistem pengeluaran merangkumi semua yang mempengaruhi rancangan proses pengeluaran, keputusan kapasiti, standard kualiti, aras inventori dan jadual pengeluaran.ii. Subsistem PengeluaranSubsistem ialah sistem yang lebih kecil dalam suatu sistem yang besar dan rumit.Contohnya fungsi pengeluaran dilihat sebagai satu sistem yang terdiri daripada beberapasubsistem yang lebih kecil seperti subsistem inventori dan penjadualan, subsistempembelian, subsistem

penyenggaraan, logistik , kawalan dan sebagainya lagi. 73 73. 3.2.3 Perancangan Pengeluarani. Lokasi KilangFaktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi- Kemudahan prasarana- Sistem kerajaan tempatanKemudahan pendidikan- Kadar jenayah- Keadaan cuaca dan musim setempat- Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaan/ jenis perniagaa yang dijalankan.- Perkembangan masa depan- Nilai tanah sesuatu tempat- Kadar sewa dan hak milik tanahSusun Atur KilangObjektif- Memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin ,- Maklumat dapat dialir dengan pantas- Ruang dapat digunakan dengan optim- Kos sewaan dapat dikiraMemudahkan aliran keluar masuk bahan mentah dan produk- Menggalakkan langkahlangkah keselamatan-Memudahkan aktiviti penyeliaan 74 74. Jenis susun atur: secara tetap;- Sesuai untuk industri besar dan berat- Peralatan-peralatan, mesin-mesin dan pasukan kerja dibawa ke tapak pengeluaran tersebut- Peralatan yang digunakan biasanya bersifat sementara.Mengikut proses;- Dikenali sebagai susun atur fungsian atau jobshop- Sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am- Peralatan ini dikendalikan oleh pakar atau orang yang profesionalMengikut produk- Ia lebih mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang-kilang pengeluaran- Semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk memasang sesuatu produk.- Pekerja akan melakukan sesuatu kerja secara berulang-ulang 75 75. 3.2.4 Jenis-jenis Pengeluarani. Pengeluaran mengikut tempahan- Mengikut kemahuan atau tempahan pelanggan.- Mungkin mengambil masa yang lebih, melibatkan penghantaran dan pelaburan yang besar- Memerlukan modal yang banyak dan teknologi tertentu- Perlu mengiklut spesifikasi yang ditentukan oleh penggunaii. Pengeluaran secara massa (mass production)- Menghasilkan kuantiti yang banyak- Produk yang dihasilkan mengikut standard dan permintaan yang stabil- Berorientasikan modal dan bilangan pekerja yang ramai.iii. Pengeluaran secara berkelompok- Biasanya memproses banyak jenis produk dalam satu tempoh masa.- Dikenali sebagai jobshop .- Saiz pengeluaran mengikut kehendak pelanggan 76 76. 3.2.5 Kawalan Kualitii. Definisi- Merupakan satu proses menyemak produk bagi memastikan produk yang dikeluarkan mematuhi piawaian tertentu yang telah ditetapkan.ii. Objektif- Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.Bagi mengelakkan berlakunya kecacatan dan kesilapan semasa proses pengeluaranMenentukan supaya proses pengeluaran mengikut spesifikasi dan peraturan undang- undang dari semasa ke semasa.- Bagi mengelakkan pembaziran akibat produk dipulangkan semula dan kos pembaikan semula. 77 77. i. Alat-alat kawalan kualitiAlat kawalan yang biasa digunakan ialah ;Kawalan Proses Secara Statistik (Statistical Process Control SPC )Memberi fokus terhadap produk semasa dihasilkan, semasa proses pengeluaran untuk memastikan produk akhir berkualiti tinggi. Ambil sampel secara berkala. - Periksa samada purata berada pada kawalan yang dibuat Jika tidak ..... proses itu berada diluar kawalan. - Kesan punca masalah, dan atasinya - Jika purata berada pada had kawalan... proses akan terus beroperasi.- Jika pengeluaran cacat dan bervariasi ..... kenapa?...- Proses banyak bergantung kepada peralatan. Periksa peralatan ..! Sebab unik yang dapat dikenal pasti punca-puncanya.. - Peralatan rosak - Bahan cacat Operator letih - Kaedah kerja yang lemah - Kekurangan latihan. 78 78. ii.Pemeriksaan- Bagi mengelakkan masalah-masalah kesilapan, kecacatan produk, keluaran bervariasi dan sebagainya, perlulah di adakan pemeriksaan.Dua cara pemeriksaan boleh dilakukan:i. Pemeriksaan Menyeluruh- Ambil setiap sampel keluaran untuk dipantau dan diperiksa.- Setiap item pengeluaran akan diperiksa.- Cara ini akan dapat menghindari kecacatan item kerana keseluruhan item yang dikeluarkan akan diperiksa. - Kos yang tinggi dan masa yang panjang terpaksa diambil.ii. Pelan Persampelan Boleh dilakukan melalui a) kaedah sampel tunggal, b) sampel kembar , dan c) sampel berganda. 79 79. a) Sampel Tunggal- Satu sampel rambang diambil dari setiap lot , diperiksa, di kategori sebagai baikatau cacat- Mana-mana sampel yang melebihi had akan ditolak- Pelan ini

ditentukan oleh dua parameter , iaitu saiz sampel (n) dan bilangan itemcacat yang boleh diterima (Bc)- Contoh: n = 100 , Bc = 2.; Jika bilangan item yang cacat adalah 3 atau lebih,maka keseluruhan lot akan ditolak , jika item cacat adalah 2 atau kurang keseluruhan lotakan diterima.b) Sampel Kembar- Sekiranya sampel tunggal tiada membawa sebarang keputusan yang dikehendakioleh pengurus- Banyak bergantung kepada kualiti sampel pertama adalah tinggi, maka lot ituditerima tanpa perlu persampelan kedua.- Jika kualiti lot pertama rendah, maka lot itu akan ditolak.- Satu persampelan kedua akan dibuat, item diperiksa dan satu keputusan diambilsamada menerima atau menolak lot kedua itu 80 80. Persampelan kembar akan menetapkan kayu ukur atau syarat-syarat penerimaan ataupenolakan untuk sampel pertama.Contoh: Katakan; n = saiz sampel pertama dan n = 50 n = saiz sampel kedua n = 100 Bc = Bilangan item cacat yang Bc = 2 Boleh diterima untuk Persampelan pertama Bc = Bilangan item cacat yang Bc = 5 Boleh diterima untuk Persampelan kedua Tc = Bilangan item cacat yang Tc = 5 Tidak boleh diterima untuk Persampelan pertama Tc = Bilangan item cacat yang Tc = 6 Tidak boleh diterima untuk persampelan kedua Akan diterima jika cacat antara 0-5, 6 atau lebih , keseluruhannya ditolak.- Ini bererti sampel pertama diambil sebanyak 50 item secara rawak dan diperiksaJika bilangan item cacat antara 0 2, maka keseluruhan lot akan diterima.- Jika bilangan item cacat 5 atau lebih, keseluruhan lot akan ditolak- Namun, jika item cacat antara 3 atau 4, tiada keputusan boleh diambil, maka persampelan kedua dibuat dengan saiz 100; 81 81. c) Sampel Berganda- Sama seperti sampel berkembar, Cuma sampel lebih dari duaTentukan saiz sampel dan had atas dan had bawah bagi setiap sampel- Pengambilan sampel akan dihentikan dan lot akan ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan sebarang sampel yang melebihi had atas yang dikhaskan untuk sampel tadi- Lot akan diterima jika nombor kumulatif kurang atau sama dengan had bawah- Sampel akan diambil semula dan proses akan diulang sehingga lot diterima atau ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan terletak antara kedua-dua had (atas dan bawah) 82 82. 3.2.6 Kawalan Inventori i. Definisi Inventori ialah bahan-bahan atau barangan yang disimpan di dalam stor. Terdiri daripada bahan mentah, barang dalam proses dan juga barang siap. Penyimpanan inventori penting bagi memastikan proses pengeluaran dapat berjalan lancar dan sempurna. Permintaan pengguna dapat dipenuhi dengan cepat dan berterusan. Kawalan inventori merujuk kepada bagaimana organisasi menentukan supaya inventori dapat diagihkan dengan cekap dan berkesan ii. Objektif - Bagi menentukan bahawa inventori sentiasa berada pada paras yang mencukupi dan menguntungkan - Bagi mengelakkan pembaziran seperti lebihan stok - Bagi mengelakkan daripada tempahan stok tergendala akibat kekurangan stok bagi mengurang atau mengelakkan rasa tidak puas hati pelanggan dan masalah penghantaran barangan yang lambat 83 83. 3.2.7. Pengurusan InventoriTerdapat tiga kaedah pengurusan inventori iaitu:a) Analisis ABCSistem analisis ABC mengelaskan inventori mengikut nilai ringgit penggunaan. Terdapat tiga kelas item yang sentiasa diamalkan iaitu: A - Sangat penting B - Sederhana penting C - Kurang pentingPrinsip penting dalam kaedah ini ialah semakin tinggi nilai ringgit bagi inventori itu semakin ketat kawalan inventorinya.Nilai ringgit penggunaan inventori boleh diperolehi dengan mendarabkan kos seunit item inventori dengan permintaan tahunan item tersebut.Semua inventori itu kemudiannya disusun mengikut nilai ringgit penggunaan masing-masing Tahap kawalan inventori sama ada ketat atau tidak akan ditentukan oleh nilai ringgit penggunaan inventori tadi. 84 84. b) Analisis Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Model Economic Order Quantity)Kegunaan model ini ialah untuk menentukan kuantiti pesanan optimaBagi menentukan kuantiti optima yang patut untuk memesan semula inventori ialah dengan menggunakan formula berikut: EOQ = 2DO C Di mana, D = Permintaan sebenar untuk penggunaan inventori O = Kos pesanan inventori C = Kos pegangan seunit Inventori ( carrying cost)Andaian yang digunakan bagi model ini ialah: i. Permintaan adalah tetap ii. Tiada kekurangan dibenarkan iii. Masa senggang atau menunggu adalah tetap dan tidak

berubah iv . Hanya dua kos relevan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan v. Tiada kekangan atau had ke atas saiz lot item vii. Keputusan untuk sesuatu item tidak bergantung kepada keputusan bagi item yang lain. Pada sesuatu masa hanya satu item yang terlibat. Kebaikan EOQ ialah ia dapat meminimumkan jumlah kos pegangan dan kos pesanan inventori 85 85. c) Analisis Just In-Time (JIT)Ia berasal dari konsep pengurusan Jepun yang dikenali dengan sistem kanbanMerupakan satu pendekatan bagi meminimumkan kos pegangan inventori denganhanya menempah inventori yang diperlukan sahaja.Konsep ini bertujuan bagi menghapuskan pembaziran dan meminimumkan inventoridan risiko pegangannya yang tinggi.ELEMEN-ELEMEN UNTUK MELAKSANAKAN JIT1. Tahap kualiti yang tinggi2. Inventori yang sedikit.3. Saiz lot yang kecil4. Pemasangan produk yang cepat dan mudah5. Susun atur yang sistematik.6. Pekerja boleh melakukan pelbagai tugas.7. Semangat bekerjasama dalam organisasi8. Pembekal yang boleh dipercayai. 86 86. Penyenggaraan Peralatani. Definisi Semua aktiviti yang melibatkan dengan penjagaan peralatan supaya alat-alat sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Pembaikan dan pemulihan dijalankan secara berterusan agar sistem pengeluaran dapat berjalan seperti yang dijadualkan dan berfungsi sepenuhnya.ii. Objektif- Semua mesin dan peralatan berada dalam keadaan baik dan boleh guna- Pembaikan dapat dilakukan dengan cepat jika berlaku kerosakan- Sistem operasi dapat berjalan lancar- Kos berada pada paras minima 87 87. i. Kaedah PenyelenggaraanTerdapat dua kaedah penyenggaraan iaitu:a. Penyengaraan kerosakan- kaedah ini digunakan apabila mesin atau jentera mengalami kerosakanpenyenggaraan ini juga dikenali sebagai reaktif iaitu penyenggaraan dilakukan selepas kerosakan berlakub. Penyenggaraan pencegahan- Kaedah berbentuk proaktif- Bertujuan untuk mengurangkan kerosakan melalui program pelinciran, pembersihan, pertukaran atau pemeriksaan bahagian-bahagian peralatan yang telah lama digunakan. Program pencegahan kerosakan Untuk mengurangkan risiko kerosakan: - Adakan inventori alat gantian yang boleh dipasang dengan cepat untuk mengurangkan tempoh menunggu alat ganti - Adakan alat-alat sokongan atau bantuan (back-up) yang boleh digunakan dengan segera - Lantik mekanik yang boleh menjalankan kerja pembaikan kecil - Wujudkan pasukan pembaikan yang terlatih bagi memeriksa dan mengatasi sebarang masalah mengenai pembaikan. 88 88. a. Penggantian- Apabila kerosakan kerap berlaku- Kos penggantian yang efisyen lebih murah secara relatifnya- Keperluan kepada penggantian peralatan yang lebih canggihb. Penyenggaraan pencegahan- Matlamat mengurangkan kes-kes kerosakan pada peralatanDijalankan mengikut jadual dan dijalankan secara berkala- Simpan rekod penyenggaraan supaya mudah untuk diselidik- Latih pekerja untuk senggara alat yang sering digunakan dan bertanggungjawab keatasnya.- Pastikan reka bentuk peralatan mudah untuk disenggarakanPastikan pekerja melakukan kerja mengikut proses kerja yang betul 89 89. 3.2.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Modeni. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Maksud TQM Merupakan satu proses pengurusan kualiti yang bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan satu organisasi yang cemerlang, berteraskan kepada tiga asas utama iaitu kepuasan pelanggan, penglibatan kakitangan dalam semua aspek organisasi dan penambahbaikan yang berterusan dari segi kualiti. Ia juga merupakan satu proses pengubahsuaian budaya dari segi sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalanamalan dan struktur organisasi kearah yang lebih cemerlang. 90 90. Prinsip-prinsip Kualiti Menyeluruh (TQM)1. Pengguna yang mendefinisikan kualiti dan berbalik kepada pelanggan2. Pihak pengurusan menjadi pemimpin dalam pengurusan kualiti3. Mengurus dengan fakta yang kukuh4. Penambahbaikan yang berterusan5. Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan6. Melibatkan kerja berpasukan7. Kemajuan kualiti serta kaedah penyelesaian masalah adalah berdasarkan kaedah kawalan proses statistik (SPC)8. Latihan dan pendidikan berterusan diberikan kepada semua pekerja sebagai asas kemajuan kualiti berterusan.9. Kecacatan sifar- tiada kecacatan dalam proses ( buat betul pada kali pertama)Kebaikan TQMPeningkatan kualiti produk yang boleh membawa kepada peningkatankepuasan pelanggan dan produktiviti organisasi.1.

Komunikasi lebih berkesan2. Pengurangan ralat dan pembaziran3. komitment kerja yang tinggi dari individu dalam organisasi4. meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi5. Dapat bersaing dengan lebih efektif 91 91. i. ISO 9000 Maksud ISO 9000 ISO 9000 ialah satu gelaran standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan. Prinsip-prinsip ISO 90001. ISO 9000 adalah standard bagi kualiti bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan2. Berdasarkan dokumentasi. Prinsip ini menekankan kepada : - Dokumenkan apa yang dibuat - Buat apa yang didokumenkan - Buktikan.3. Menekankan pencegahan, iaitu mencegah daripada berlakunya masalah, bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku.4. Menggariskan keperluan asas secara umum tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam menjayakan sesuatu prosedur. 92 92. Siri ISO 9000ISO 9000Garis panduan yang memperkenalkan standard-standard yang lain dalam siri ISO9000. Juga memberikan definisi istilah dan konsep berkaitan dengan kualiti.ISO 9001Model kepastian kualiti untuk reka bentuk, pembangunan, pengeluaran,pemasangan dan perkhidmatan.ISO 9002Model kepastian untuk pengeluaran, instalasi dan perkhidmatan.ISO 9003Model kepastian kualiti untuk pemeriksaan akhir dan pengujian.ISO 9004Garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti. 93 93. Faedah-faedah Pensijilan ISO 90001. Mengelakkan masalah daripada berlaku, ini dapat mengurangkan tindakan pembetulan2. Setiap proses kerja yang kritikal didokumentasikan, membolehkan setiap pekerja memahami tanggungjawab masing-masing, seterusnya dapat menjalankan kerja dengan betul pada kali pertama dan setiap kali.3. Menyediakan format dokumentasi standard yang dapat digunakan oleh keseluuruhan organisasi. Ini akan memudahkan rujukan, kerja-kerja mengemaskini proses kerja, program latihan dan usahausaha penambahbaikan.4. Memudahkan aktiviti-aktiviti audit samada audit dalam atau audit luaran.5. Memudahkan pihak pengurusan membuat keputusan. 94 94. MerekayasaDefinisi Melibatkan pemikiran semula asas-asas dan mereka bentuk semula secara radikal, proses perniagaan untuk mencapai kemajuan dalam bidang-bidang tertentu seperti kos, kualiti, perkhidmatan dan kelajuan.Objektif1.Memerlukan pihak pengurusan kembali kepada asas dan memecahkan setiap langkah dalam proses kerja , bagi mengenalpasti cara yang lebih baik untuk menyelaras dan menyatupadukan aktiviti-aktiviti supaya produk dan perkhidmatan dapat disediakan kepada pengguna.2.Memberi fokus kepada proses perniagaan, iaitu sebarang aktiviti yang penting dalam penghantaran cepat produk dan perkhidmatan kepada pengguna, atau mempromosikan kualiti tinggi(dengan kos rendah). Contohnya ialah memproses pesanan, kawalan inventori dan reka bentuk produk.3.Untuk mencapai kemajuan besar dalam prestasi perniagaanKebaikan1.Menyediakan produk dan perkhidmatan yang baik dan berkualiti dengan kos paling rendah2.Cara-cara yang lebih baik untuk menguruskan aktiviti-aktiviti supaya mengurangkan kos operasi. Proses perniagaan akan melibatkan pengorganisasian semula dan diuruskan oleh pasukan yang boleh berfungsi bagi memaksimumkan kepuasan pengguna.3.Jika proses merekayasa berjaya, keuntungan yang diterima adalah besar dalam jangka panjang. Pembangunan produk kini dikendalikan oleh pasukan pakar dari berbagai jabatan, bagi menyediakan produk yang lebih baik dan murah kepada pengguna. 95 95. Rekabentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan KomputerMereka bentuk dengan komputer atau computer aided design adalah satu perisisn yang menggunakan grafik komputer untuk mencipta, mengubahsuai dan menganalisis sesuatu reka bentuk barangan.Pembuatan Bantuan Komputer atau Computer Aided Manufacturing pula merupakan penggunaan automasi dalam proses pembuatan sesuatu produk.Objektifmenjimatkan masa pengeluaran- memastikan penghasilan produk adalah tepat seperti yang dikehendaki pengguna- memudahkan proses mereka bentuk, pengubahsuaian produk yang ditempah pelanggan- menjimatkan kos mereka bentuk sesuatu produk Kebaikan

CAD/CAM- Mengurangkan masa untuk pengenalan sesuatu produk baru. Kerjapenyemakan rekabentuk dan pengubahsuaian lebih cepat berbanding caramanual- Kebolehan untuk memecahkan atau mengasingkan semula sesuatu rekabentuk, bagi memudahkan bahagianbahagian distandardkan. Idea baru dapatdihasilkan.- Barangan rekabentuk baru dapat dihasilkan dengan cepat- Dokumentasi rekabentuk dapat dibuat dalam berbagai bentuk untuk tujuanpenjualan- Dapat membaiki teknologi pengeluaran tanpa menggunakan acuan (mould)- Dapat menyatu padukan setiap peringkat reka bentuk seperti reka bentuk 96produk, fungsi reka bentuk produk, dan reka bentuk pengeluaran. 96. 97 97. 3.3.1 Definisi dan peranan i. Definisi Kewangan Kewangan merupakan satu fungsi perniagaan bertangungjawab bagi mendapat dan menguruskan dana dengan cekap dan berkesan dalam usaha mencapai matlamat organisasi ii. Kaitan kewangan dengan bidang lain Jabatan pemasaran Jabatan kewangan menyediakan & meluluskan belanjawan untuk promosi bagi meningkatkan jualan. Jabatan kewangan perlu mencari sumber kewangan dari dalam dan luaran bagi membiayai belanja promosi. Jabatan pengeluaran Jabatan kewangan menyediakan belanjawan untuk pembelian aset,bahan mentah & inventori Jabatan Sumber Manusia Jabatan kewangan akan membuat bayaran gaji dan imbuhan,membuat bayaran caruman kepada KWSP 98 98. iii. Peranan pengurus kewangan1.Analisis dan perancangan kewangan menyediakan belanjawan, penyata aliran tunai2.Mengurus struktur aset3.Mengurus struktur modal mengurus hutang/ekuiti,menentukan pembiayaan4.Menjaga kecairan, keberuntungan,risiko syarikat sumber penggunaan dana, kemampuan membayar3.3.2 Penyata Kewangan i. Penyata pendapatan: 1. belanja 2. Hasil/jualan 3. Untung/Rugi ii. Kunci kira-kira / Lembaran Imbangan: 1. Aset 2. Liabiliti 3. Ekuiti/Modal iii. Penyata aliran dana: 1. Aliran tunai dari aktiviti operasi 2. Aliran tunai dari aktiviti pelaburan jangka panjang 3. Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan 99 99. 3.3.3 Objektif kewangan Perbandingan antara matlamat memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan pemegang saham Matlamat memaksimumkan Matlamat memaksimumkan kekayaan keuntungan pemegang saham Tumpuan kepada keuntungan sahaja Tumpuan lebih menyeluruh dan bukan dan tidak menyeluruh keuntungan sematamata Tidak mengambilkira nilai masa wang Mengambilkira nilai masa wang. Masa sebaliknya mengambilkira jumlah aliran aliran tunai sangat penting tunai Hanya melihat keuntungan, tidak Mengambilkira risiko iaitu risiko mengambilkira ketidakpastian/risiko tinggi,pulangan juga tinggi Hayat perniagaan mungkin singkat Hayat perniagaan lebih panjang kerana kerana hanya mementingkan syarikat mengambilkira semua faktor keuntungan yang terlibat 100 100. 3.3.4 Sumber Dana Ikut Jangka masa 1. Sumber Pembiayaan Jangka pendek kurang dari setahun a) Overdraf kemudahan kpd pelanggan mengeluarkan wang lebih drpd baki akaun semasa b) Pinjaman berkala satu kekudahan di mana pelanggan/peminjam boleh membayar balik pinjaman dan faedah secara beransur dan jumlah bayarannya sama rata dalm kala tempoh ditetapkan c) Pemfaktoran/memfaktor akaun belum terima satu kemudahan di mana pelanggan mendiskaunkan(menjual) invois kepada bank/syarikat pemfaktoran d) Nota janji satu kemudahan jangka pendek di mana jumlah bayaran adalah sekali gus pada satu tarikh matang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak peminjam dan pemberi pinjaman e) Kredit Dagangan Kemudahan kredit yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli 101 101. 2. Sumber pembiayaan jangka panjang-lebih dari setahuna) Bon merujuk kpd instrumen/kemudahan pinjaman di mana peminjam menerbitkan sekuriti hutang iaitu bon. Penerbit bon berjanji membayar bunga/kupon sepanjang tempoh bon tersebut dan juga membayar pokok pada tarikh matangb) Saham biasa syarikat menerbitkan sekuriti/syer yang diterbitkan dijual pada pelabur dan mencerminkan hak pemilihan syarikatc) pinjaman jangka panjang kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak institusi kewangan kepada

pelanggan/syarikat dan pinjaman ini di bayar balik dalam jangka panjang (melebihi setahun). Bayaran berkala bunga dan pokok.d) Debentur kemudahan pinjaman jangka panjang dan tidak bercagar 3. Ikut tuntutan 1. Pembiayaan hutang -syarikat menerbitkan sekuriti hutang dan dijual kepada pelabur awam dan institusi -mempunyai obligasi untuk membayar faedah (bunga) dan prinsipal (bayaran pokok) 2. Pembiayaan ekuiti - syarikat menerbitkan saham biasa dan dibeli oleh pelabur awam dan institusi - tiada obligasi untuk membayar dividen - modal sumbangan pelabur/pemilik perolehan tertahan 102 102. 3.3.5 Penggunaan dana A. Penggunaan dana jangka pendek Melibatkan perbelanjaan hasil dan digunakan berulang-ulang kali. Contohnya belanja gaji tak langsung,sewa bangunan,belanja promosi B. Penggunaan dana jangka panjang Melibatkan perbelanjaan modal. Contohnya belanja membaiki dan menggantikan bangunan atau jentera yang rosak,belanja memasang mesin atau jentera 103 103. 3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Definisi Perancangan Kewangan (Belanjawan) Perancangan kewangan melibatkan analisis jangkamasa pendek dan jangka masa panjang yang akan memberi gambaran aliran masuk dan keluar wang syarikat. Langkah utama dalam membuat perancangan kewangan 1. Ramalan keperluan kewangan 2. Membentuk Belanjawan 3. Mewujudkan kawalan kewangan. Kepentingan /tujuan belanjawan dibuat. 1. Perancangan 2. Kawalan 3. Kordinasi 4. Motivasi 5. Penilaian prestasi. 104 104. 3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Penyata perancangan kewangan A. Belanjawan Aliran tunai Definisi: Merujuk kepada perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan dan pembayaran tunai oleh syarikat dalam satu tempoh masa tertentu. Contoh: Penerimaan seperti hasil jualan tunai, sumbangan modal (tunai dll) dan pembayaran seperti gaji, pembelian bahan atau aset secara tunai dll. Jika penerimaan tunai melebihi pembayaran tunai baki tunai adalah positif dan sebaliknya. Kegunaan Penyata aliran tunai. 1. Menunjukkan keupayaan tunai perniagaaan untuk membayar semua tangunggan seperti pinjaman, sewa, pembelian bahan dan lain-lian. 2. Merancang, memantau dan mengawal tunai supaya syarikat sentiasa mempunyai wang yang cukup. 3. Menunjukkan punca-punca pendapatan perniagaan. 4. Menunjukkan semua perbelanjaan yang akan dibuat oleh syarikat 5. Untuk kegunaan pihak luar, terutamanya bank, kreditor. 6. Untuk menilai prestasi syarikat dalam mengurus hal-hal kewangan. 105 105. Penyediaan penyata Kewangan Langkah-langkah Penyediaan penyata alir tunai 1. Membuat ramalan jualan 2. Membuat anggaran penerimaan tunai 3. Membuat anggaran pembayaran tunai. 4. Tentukan alir tunai bersih. 5. Tentukan lebihan (kurangan) tunai. Contoh penyata alir tunai syarikat B. Belanjawan modal Definisi: Anggaran/pelunjuran/ramalan/perancangan syarikat yang melibatkan pelaburan/ pembelian aset tetap untuk kegunaan sesuatu projek Contoh: Seperti pembelian mesin,peralatan,bangunan dll. 106 106. 3.3.7 Insurans i. Definisi Satu perjanjian atau kontrak ganti rugi antara penginsurans (syarikat yang menawarkan perlindungan insurans) dengan si diinsurans (pihak atau yang membeli insurans untuk melindungi dirinya atau hartanya daripada pelbagai risiko ii. Peranan 1. Melindungi perniagaan dari bencana 2. Pampasan akan diberi 3. Insurans kebakaran, insurans kecurian 4. Insurans perkapalan,kemalangan pekerja 5. Insurans liabiliti awam 6. Insurans jaminan amanah 107 107. iii. Prinsip 1. Kepentingan boleh diinsuranskan ada kepentingan langsung. Hanya boleh menginsuranskan harta/nyawa yang mempunyai kepentingan langsung untuk dirinya 2. Penuh kepercayaan si diinsurans tidak melindungi maklumat yang diberi/mendedahkan segala maklumat 3. Gantirugi/pampasan tiada unsur keuntungan 4. Doktrin punca terdekat gantirugi dibayar kpd punca secara langsung/punca yang diinsuranskan 108 108. iv. Prinsip Takaful Prinsip ini berlandaskan prinsip al-mudharabah iaitu : 1. Al-gharar (tiada penjelasan dalam penjanjian) 2. Al-maisir (perjudian) 3. Al-riba (bunga / faedah) 109 109. v. Jenis-jenis1. Insurans kemalangan seperti insurans pampasan pekerja, insurans

kemalangan peribadi, insurans liabiliti awam, insurans kenderaan bermotor.2. Insurans kebakaran polisi bernilai, polisi terapung/terbuka, polisi tidak bernilai3. Insurans nyawa polisi seumur hidup, polisi bekal hidup, polisi bayaran terhad4. Insurans perkapalan/penerbangan-perkapalan seperti polisi rangka/jentera, polisi kargo,polisi tambang manakala insurans penerbangan seperti polisi rangka dan polisi tanggungan5. Lainlain insurans insurans kecurian, insurans jaminan setia, gadaian vi. Ganti rugi / jaminan 1. Ganti rugi berbentuk tunai 2. Gantian barangan rosak atau hilang 3. Pembaikan kerosakan 4. Pembinaan semula bangunan yang terbakar dalam insurans kebakaran 110 110. 111 111. 3.4 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3.4.1 definisi dan peranan Definisi Merupakan fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi yang dapat membantu mempermudahkan penggunaan sumber manusia secara efektif untuk mencapai matlamat organisasi dan individu. Ia berkaitan dengan falsafah, polisi, program, amalan, serta keputusan yang mempengaruhi pekerja dalam organisasi. Aktiviti pengurusan sumber manusia ialah: Mengurus pekerja secara berkesan bagi mencapai objektif strategik dengan cara 1. Menjaga keselamatan pekerja, 2. Merancang keperluan pekerja, 3. Merekrut dan memilih pekerja, 4. Mengadakan program-program untuk mengekalkan pekerja sedia ada dll. 112 112. Peranan dan Kepentingan1. Memastikan pekerja adalah mencukupi dan diberi tugas yang sesuai2. Sebagai perancang bagi hal-hal yang berkaitan dengan penstafan3. Menyediakan latihan dan peluang pembangunan kepada pekerja dalam organisasi4. Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja5. Memantau prestasi dan penawaran pampasan seperti ganjaran dan faedah kepada pekerja6. Bertindak sebagai orang tengah dalam isu-isu seperti disiplin pekerja dan berbincang dengan kesatuan sekerja.Fungsi Jabatan sumber Manusia Cabaran1.Terdapat lima fungsi utama pengurusan 1. Globalisasi sumber manusia: 2. Teknologi2. Perancangan, pengrekrutan dan pemilihan 3. Mengurus perubahan sumber manusia 4. Membangunkan sumber3. Pembangunan sumber manusia manusia4. Pampasan dan Faedah 5. Tindak balas terhadap5. Perhubungan buruh dan pekerja pasaran6. Kesihatan dan keselamatan 6. Pengurangan kos 7. Perubahan Demografi 113 8. Ekonomi 9. Sistem Perundangan 113. 3.4.2 Perancangan Sumber ManusiaDefinisiMerupakan satu aktiviti menganalisis keperluan terhadap tenaga kerja dalam organisasi dan membangunkan aktiviti yang perlu untuk memenuhi keperluan tersebut supaya tidak berlaku lebihan atau kurangan tenaga kerja.Tujuan PSM: Penggunaan sumber manusia secara berkesan bagi mencapai matlamat organisasi Membuat ramalan terhadap kekurangan atau lebihan tenaga kerja pada masa hadapan Merancang program-program latihan untuk pekerja Kaitan antara PSM dengan misi, matlamat dan strategi organisasi: ORGANISASI MISI , MATLAMAT , DAN OBJEKTIF STRATEGI PERNIAGAAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA 114 114. Proses Perancangan Sumber Manusia Ramalan Permintaan Perancangan Imbasan Analisis Rancangan Penilaian Sumber Persekitaran Lompang Tindakan Manusia Ramalan PenawaranSumber Tenaga Sumber Luaran Bila terdapat kurangan sumberTerdapat dua sumber tenaga manusia iaitu: dalaman Sumber Dalaman Kesan dari kenaikan pangkat Pekerja sedia ada untuk kenaikan Wujud jawatan baru yang perlu pangkat diisi Mengisi jawatan kosong yang baru Tenaga dari luar organisasi: diwujudkan Pelajar lepasan maktab atauKelebihannya: universiti Menjimatkan kos pengambilan dan Pekerja dari organisasi lain rekrut Individu yang sedang Kos latihan dan pembangunan dapat mencari pekerjaan dikurangkan Individu yang berdaftar Pekerja sudah biasa dengan 115 dengan Jabatan Buruh atau organisasi Agensi Pekerjaan 115. 3.4.3 Pengambilan Tenaga ManusiaAnalisis KerjaSatu proses sistematik untuk menentukan tugas sesuatu jawatan dan ciri-ciri pekerja yang patut diambil untuk mengisinya - Piawai prestasi - Keperluan dan kelayakan pekerja - Mesin / Alat dan Kelengkapan Kelakuan Pekerja - Aktiviti KerjaLangkah-langkah menganalisis kerja:1. Mengkaji orgnisasi

secara keseluruhan dan melihat kesesuaian setiap pekerjaan2. Menentukan cara bagaimana maklumat analisis pekerjaan akan digunakan3. Memilih pekerjaan yang akan dianalisis4. Mengumpul data dengan teknik-teknik analisis pekerjaan5. Menyediakan penghuraian kerja6. Menyediakan spesifikasi kerja 116 116. PengrekrutanProses mengenalpasti dan menggalakkan pemohon yang berpotensi memohon bagi mengisi kekosongan jawatan pada masa sekarang atau masa akan datang dalam organisasi Langkah-langkah dalam Proses Pengrekrutan Pekerja PERANCANGAN SUMBER MANUSIA KEKOSONGAN JAWATAN DIKENALPASTI PENYEMAKAN MAKLUMAT ANALISIS KERJA PENENTUAN SUMBER REKRUT SUMBER DALAMAN SUMBER LUARAN Kaedah: Kaedah: 1Meletakkan notis di Papan 1Pengiklanan Kenyataan Organisasi 2Agensi Pekerjaan 2Merujuk kepada Rekod 3Persatuan Profesional Fail Peribadi Pekerja atau 4Perekrut maklumat dalam inventori 5Program Latihan Amali Sumber Mmanusia 6Permohonan secara bertulis atau terus 7Rujukan Pekerjaan 117 117. PemilihanSatu proses penilaian ke atas calon yang bertujuan untuk menghasilkan pemadanan yang terbaik antara individu dengan pekerjaan. Ia adala proses yang berterusan dalam memilih individu yang mempunyai kelayakan yang berkaitan atau sesuai bagi mengisi kekosongan pekerjaan yang sedia ada atau bagi pekerjaan yang akan datang Proses Pemilihan Pekerja Sekumpulan calon yang diperolehi dari proses pengrekrutan Borang Permohonan Temuduga penapisan awal Pengujian Temu duga Pemilahan secara mendalam Siasatan Latar Belakang & Semakan Rujukan Ujian Jasmani / kesihatan Tawaran Kerja 118 118. Penawaran KerjaKandungan Tawaran Kerja- Jenis jawatan yang ditawarkan- Tempoh kontrak- Waktu kerja- Lain-lain peraturan dan syarat kerja- Tarikh mula bekerja- Ganjaran dan faedah- Tangga gaji- Had atau larangan bagi pekerjaInduksi Merupaka satu proses formal untuk membiasakan pekerja dengan organisasi, pekerjaan mereka, kepada siapa dan dengan siapa mereka bekerja atau memberi dan menerima arahan. Tempoh induksi bergantung kepada kandungan program yang ingin disampaikan kepada pekerja tersebut. 119 119. 3.4.4 Latihan Dan PembangunanDefinisi Latihan merupakan satu proses sistematik dalam meningkatkan penguasaan kemahiran dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan semasa yang boleh membantu pencapaian matlamat organisasi Pembangunan ialah suatu usaha berterusan yang disusun secara formal untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan pekerja sepanjang kerjayanya dalam organisasi tersebut Perbezaan antara latihan dan pembangunan Latihan Pembangunan Lebih bersifat semasa, jangka Bersifat jangka panjang pendek Fokus kepada pekerjaan Fokus kepada pekerjaan masa depan semasa seorang pekerja dalam organisasi yang bakal dilakukan oleh pekerja Meningkatkan keupayaan Kemahiran dan keupayaan baru yang khusus supaya pekerja dapat diperlukan dari masa ke semasa melaksanakan tugas semasanya dengan baik 120 120. Peranan dan Kepentingan Pembentukan dan pelaksanaan program Model Pendekatan sistem dalam membentuk 1. Meningkatkan produktiviti dan melaksanakan program latihan: pekerja supaya dapat membaiki kualiti produk Fasa 1: Analisis keperluan latihan 2. Menambahkan kuantiti Analisis organisasi produk Analisis tugas 3. Menguarangkan kos Analisis individu pembaziran dan penyenggaraan peralatan Fasa II : Reka bentuk program latihan 4. Mengurangkan bilangan dan Objektif latihan kos kemalangan Kesediaan pelatih 5. Meningkatkan motivasi dan Prinsip pembelajaran Ciri-ciri jurulatih komitmen pekerja 6. Meningkatkan kepuasan bekerja 7. Mengurangkan kadar lantik Fasa III: Pelaksanaan Program latihan Pemilihan kaedah latihan henti 8. Mewujudkan budaya ilmu dalam organisasi Fasa IV : Penilaian Program latihan Tindak balas Pembelajaran Gelagat Hasil 121 121. Jenis latihan yang dikendalikan serta kebaikan dan kelemahannyaJenis-jenis latihan yang boleh diberikan:Latihan Sambil BekerjaLatihan PerantisanLatihan Berasas KomputerPengajaran TerprogramKaedah KuliahKajian KesMain PerananKajian KesTeknik Bekas SuratPermainan PengurusanSimulasi 122

122. 3.4.5 Penilaian Definisi Merupakan satu proses mengenalpasti dan menyampaikan kepada pekerja tentang prestasi kerjanya. Juga merupakan suatu usaha untuk menentukan sejauh manakah pekerja melaksanakan kerjanya dengan berkesan Peranan dan Kepentingan Pembanguanan kerjaya pekerja Motivasi pekerja Tujuan pembangunan & Pentadbiran Perancangan Sumber Manusia Memberi ganjaran dan Reward Menggalakkan komunikasi yang berkesan Keperluan perundangan Penyelidikan pengurusan sumber manusia 123 123. i.Kaedah-kaedahPendekatan Sifat Kaedah Cara Penilaian Skala pengkadaran Penilaian berdasarkan satu set ciri atau sifat yang berkaitan grafik dengan pekerjaan dengan menggunakan skala yang diberikan Skala piawaian Pengkadaran berdasarkan perbandingan prestasi pekerja dengan campuran piawaian sama ada baik, purata atau lemah Esei Penilai menulis kenyataan yang menggambarkan sifat pekerja dan memberi cadangan untuk membaiki kelemahan pekerja Pendekatan Gelagat Kaedah Cara Penilaian Peristiwa kritikal Berdasarkan kejadian luar biasa yang berlaku dalam menilai prestasi pekerja. Skala Pengkadaran Penilaian ke atas setiap dimensi kerja berdasarkan satu ciri berasaskan gelagat skala menegak yang disediakan Skala semak gelagat Penilai dikehendaki memilih senarai kenyataan yang dapat menggambarkan gelagat atau ciri pekerja yang dinilainya berdasarkan senarai semak yang disediakan Skala pemerhatian Penilaian prestasi berdasarkan cerapan terhada kekerapan124 gelagat berlakunya sesuatu gelagat tertentu 124. Pendekatan hasil Kaedah Cara Penilaian Pengurusan mengikut Pekerja dikehendaki menentukan objektif ( seperti piawaian objektif kualiti yang ingin dicapai) melalui perbincangan dengan penyelia dan kemudian objektif tersebut akan dijadikan asas untuk penilaian Ukuran Produktiviti Penilaian berdasarkan output tertentu seperti volum hasil jualan, unit keluaran dan sebagainya Ciri-ciri Penilaian yang Berkesan Mempunyai program penilaian yang formal dengan objektif yang jelas Keboleh percayaan Mudah difahami Mempunyai tahap keesahan yang tinggi Penilai yang terlatih dan tidak bias Maklum balas penialaian disampaikan kepada pekerja Terdapat prosedur rayuan bagi pekerja membuat rayuan 125 125. Masalah-masalah dalam penilaianKelemahan piawaian yang dibentuk Tidak berkaitan dengan matlamat dan kecekapan organisasi Skop yang tidak menyeluruh Tidak mengambil kira unsur-unsur diluar kawalan pekerja yang boleh menjejaskan prestasi pekerjaKesilapan penilai- Kecenderungan memusat- Terlalu tegas atau baik hati- Kesilapan KesamaanKesilapan Kesemasaan- Kesilapan perbandingan 126 126. 3.4.6 Faedah , Ganjaran dan Tindakan Disiplin Faedah dan ganjaran Ganjaran Berbentuk Kewangan Penentu-penentu ganjaran: Gaji Kemampuan majikan Upah Keadaan pasaran buruh Bonus Kadar upah sekawasan Komisen Kos kehidupan Elaun Perundingan kolektif Perkongsian keuntungan Keperluan Undang- Ganjaran Berbentuk Bukan Kewangan undang Pelan Insurans Perkhidmatan perubatan Tindakan Disiplin Pelan jaminan Kategori salah laku pekerja Bantuan Pendidikan Salahlaku Kecil Lain-lain perkhidmatan percuma Salahlaku Besar Tujuan Ganjaran dan Faedah Menarik pekerja baru yang berbakat dari luar Memotivasi pekerja sedia ada Meningkatkan kepuasan bekerja Mengurangkan kadar lantik henti Mengekalkan daya saing 127 127. 3.4.7 Penyelenggaraan Pekerja Peranan dan kepentingan Pihak pengurus harus peka kepada isu keselamatan pekerja Hazard merupakan satu keadaan yang berpotensi menyebabkan kemalangan Mengurangkan kadar kemalangan ditempat kerja Mengurangkan perbelanjaan rawatan dan pampasan yang banyak Kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerja Aspek-aspek penyelenggaraan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 128 128. 3.4.8 Perhubungan Industri Definisi Merujuk kepada perhubungan antara pihak majikan dengan pekerja atau Kesatuan Sekerja yang mewakili pekerja Melibatkan lima pihak: Kesatuan Sekerja Majikan Kerajaan Pekerja Mahkamah/tribunal Fungsi Kesatuan Sekerja Menggalakkan perhubungan perindustrian , membaiki syarat pekerjaan, status

ekonomi,sosisl, dan produktiviti Menggariskan hubungan sesama pekerja Menjadi perwakilan dalam pertikaian perusahaan Mengurus hal ehwal berhubung pertikaian perusahaan Mengatur dan membiayai mogok atau piket perusahaan Isu yang sering diperjuangkan: Jaminan kerja Ganjaran pekerjaan Waktu kerja Kemudahan tempat kerja Keselamatan dan kesihatan pekerja 129 129. Kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja Mengelak dari mengambil tindakan yang tidak sewajarnya berkaitan isu pertikaian perusahaan Menyelesaikan perselisihan, sungutan sejajar dengan perjanjian kolektif Menentukan semua perkara yang dipertikaikan dikendalikan oleh jentera yang sewajarnya Menggalakkan kerjasama yang membina dan positif di semua peringkat Mengadakan satu peraturan yang lengkap bagi penyelesaian sungutan. Mematuhi langkah-langkah yang terdapat dalam peraturan. Mengelak dari menggunakan paksaan,menakutkan,menganiayai dll 130 Prospek Pemasaran Secara Terus Komoditi Pertanian Pekebun Kecil Fatimah Mohd Arshad Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Malaysia Emel: fatimah@econ.upm.edu.my Abstrak Kertas ini meninjau prospek strategi pemasaran komoditi pertanian secara terus di Malaysia terutama bagi keluaran pertanian makanan yang diusahakan oleh pekebun kecil. Pendekatan perbincangan adalah seperti berikut: kertas kerja dimulakan dengan perbincangan saluran pemasaran dari segi fungsi dan peranan perantara. Tinjauan umum dibuat keatas aspek utama operasi pemasaran terus. Prospek pemasaran terus dikupas dengan meninjau jangkaan kesan cabaran abad 21 keatas pemasaran terus. PENGENALAN Sistem pemasaran pertanian terutama komoditi makanan turut mengalami perubahan struktur selari dengan perubahan ekonomi negara. Perubahan pembolehubah utama ekonomi seperti peningkatan penduduk, pendapatan, cara hidup dan pemakanan, kemajuan teknologi dsbnya telah memberi kesan kepada sistem agihan makanan dan komoditi pertanian. Perubahan yang nyata adalah dari segi struktur runcit. Di negara maju misalnya, Roy et. al (1987) merumuskan perubahan sektor runcit merangkumi (I) peningkatan purata saiz kedai runcit (ii) penurunan nisbah kedai runcit: populasi (iii) syer pasaran pasaraya yang kian meningkat dan (iv) penurunan syer firma perniagaan kecil. Walaupun ini adalah penelitian bagi negara maju seperti Eropah, namun beberapa ciri tersebut telah mula tertampil dalam pasaran tempatan. Mengikut Nooteboom et. al (1987) walaupun setiap negara mengalami perubahan yang berbeza, namun secara keseluruhan perubahan dalam struktur pemasaran didorong oleh gabungan faktor permintaan dan persekitaran. Ini termasuk (I) pengguna yang bermobiliti tinggi (kerana memiliki kereta dan pengangkutan) (ii) kemudahan storan di rumah (iii) penggunaan pelbagai media untuk strategi pemasaran untuk mengenalpasti pengguna potensi (iv) citarasa pengguna yang mahukan kegiatan beli-belah yang cekap (v) struktur bandar atau kawasan penempatan dan (vi) gelagat pelabur (melabur dalam pasaraya perdana dan projek besar-besaran). Daripada sudut penawaran pula, firma kecil mendapati bahawa struktur kos dan keuntungan mereka tidak berdaya mengekalkan kedudukan mereka dalam industri peruncitan. Kedudukan mereka juga digugat oleh integrasi menegak firma runcit-borong-

pengeluar. Hujah di atas walau bagaimanapun menepati struktur ekonomi maju yang dianggap sebagai pasaran pembeli (buyers market) iaitu dimana penawaran secara konsisten senatiasa melebihi permintaan (Kotler, 1999). Pasaran ini sangat bersaing dimana penjual bersaing sengit untuk menawan kesetiaan pengguna. Dalam proses untuk menambat pengguna, firma di negara ini menerap falsafah perniagaan yang berorientasikan pengguna. Sebaliknya, untuk negara yang sedang membangun, pasaran komoditi pertanian pada amnya dianggap pasaran penjual (sellers market). Pasaran ini dicirikan penawaran komoditi yang terbatas dibandingkan dengan permintaan. Dalam pasaran penjual, Sudher (1987) menghujah pola perhubungan pengeluar dan perantara adalah berlandaskan kepada perhitungan yang tidak objektif seperti perhubungan sosial, politik, kekeluargaan dsbnya. Ataupun pasaran makanan di Malaysia misalnya adalah "dikuasai oleh penawaran" (Malaysian Business, 1994). Begitu juga penjual (pemborong) memiliki kuasa tawaran yang lebih besar dalam menentukan pasaran kerana ia berdepan dengan bilangan besar perantara untuk dipilih. Sama ada ciri "pasaran penjual" diatas menepati pasaran tempatan adalah persoalan empirik. Ciri ini mungkin bertepatan kepada beberapa sektor tertentu, namun beberapa kajian menunjukkan bahawa pasaran pertanian di Malaysia seperti ikan dan sayursayuran menampilkan ciri ini. Sebagai contoh kajian Mohd Ariff Hussein et. al (1985) dan Ishak Hj Omar (1994), kedua-duanya menyetujui bahawa pemborong dalam sistem agihan komoditi ini mempunyai kuasa pasaran yang kukuh. Ini dibuktikan oleh struktur pasaran mereka yang memiripi oligopolistik dan mereka mengetuai fungsi penemuan harga. Kajian lain juga menggambarkan struktur yang sama bagi beberapa pasaran pertanian (padi dan beras Fatimah Mohd Arshad, 1992, bunga - Eddie Chiew et. Al, 1996). Selain struktur pasaran yang tidak bersaing, gelagat perantara juga menunjukkan struktur pasaran yang tidak sempurna terutama dari segi transmisi harga. Iaitu harga dan maklumat tidak disalurkan dengan cepat, cekap dan pantas kepada semua pihak. Ini telah mendorong kepada gelaagt asimetri dikalangan peruncit. Iaitu apabila harga borong meningkat, peruncit akan meningkatkan harga kepada pengguna dengan pantas, tetapi apabila harga turun, peruncit akan sengaja melengah-lengahkan penurunan harga kepada pengguna (Kusairi dan Fatimah, 1998). Kesan sosial dan ekonomi daripada struktur pasaran di atas adalah kedudukan pengeluar adalah terkongkong dalam kekuasaan pemborong atau perantara besar. Walaupun perantara besar ini tidak menunjukkan margin yang ditanggap "berlebihan" atau melebehi paras normal, namun saiz operasi dan syer pasaran mereka yang ketara hanya memperkukuhkan kedudukan mereka dalam pasaran (Mohd Ariff et. al, 1985, Fatimah Mohd Arshad, 1992). Situasi ini diburukkan oleh saluran pemasaran yang panjang atau pelbagai tahap (Rajah 1). Komoditi pertanian sebagai contoh ikan misalnya perlu melalui sekurang-kurangnya 3 jenis perantara sebelum ia sampai ke tangan pengguna. Perantara yang ramai hanya meningkatkan kos pemasaran dan seterusnya harga kepada pengguna. Dalam jangka masa panjang, penggunaan sumber adalah tidak cekap dimana agihan keuntungan adalah tidak setara tertumpu kepada beberapa sebilangan kecil firma dan sistem pemasaran terperangkap dalam ketidakcekapan.

Rajah 1: Saluran Pemasaran Ikan Berdasarkan premis ketidaksempurnaan pasaran ini, kerajaan telah mengambil langkah untuk memperbaikinya. Beberapa aspek pasaran diperbaiki seperti prasarana, maklumat pasaran, penyelidikan dan pembangunan, penggalakan, promosi perdagangan, insentif dan pelbagai lagi. Untuk melenturkan pasaran yang bermirip oligopolistik terutama di tahap borong dan juga untuk menjaga kebajikan pengeluar, kerajaan telah menggalakkan pemasaran secara terus melalui konsep "pasar-tani." Rasional polisi ini adalah untuk menggalakkan pengeluar untuk menjual terus kepada pengguna supaya mereka menerima harga yang dan pendapatan yang tinggi. Dalam kata ringkas, pasar-tani dilaksanakan untuk (I) meningkatkan persaingan pasaran; (ii) untuk kebajikan dan pendapatan pengeluar (iii) meningkatkan pilihan pengguna; dan (iv) menyeimbangkan permintaan dan penawaran komoditi pertanian makanan Sama ada strategi pemasaran secara terus via pasar-tani mencapai objektifnya adalah satu persoalan akademik dan empirik - diluar ruanglingkup kertas kerja ini. Namun isu yang dipertikaikan dalam kertas kerja ini adalah: apakah prospek yang didepani oleh pasar-tani dalam persekitaran ekonomi baru. Persoalan dikupas daripada dua sudut; pertama: apakah rasional disebalik polisi "pemasaran terus" ini via pasar tani ini masih berkaitan dalam industri makanan dan pertanian negara semasa dan masa muka. Kedua, sama ada pemasaran terus dapat menangani cabaran persekitaran baru dalam negeri dan global yang akan mempengaruhi prestasi pasar-tani ini. Ini termasuk: cabaran dalam negeri termasuk peningkatan pendapatan dan peningkatan kepada barang dan makanan yang bermutu, berkhasiat dan hampir-siap. Cabaran global adalah fenomena ledakan dan teknologi maklumat yang merubah paradigma dan strategi pemasaran antara firma dan firma dan juga antara firma dan pengguna (Fatimah Mohd Arshad, 1999). Kedua, pasaran pertanian antarabangsa yang lebih liberal dan potensi pertumbuhan ekonomi negara Asia dan Asia Tenggara dalam alaf yang akan datang. Pendekatan kertas kerja ini adalah berikut. Perenggan seterusnya menerangkan kedudukan pemasaran terus dalam sistem saluran pemasaran. Ini diikuti oleh definisi dan tinjauan keatas prestasi pemasaran terus atau pasar tani. Perenggan seterusnya menggariskan rumusan tentang pasar-tani dari segi prospek dan cabaran yang akan dihadapi. SALURAN PEMASARAN DAN PEMASARAN TERUS

Belch dan Belch (1993) menyatakan salah satu keputusan pemasaran utama yang didepani oleh pengeluar adalah bagaimana keluaran dan khidmat mereka perlu dijual kepada pengguna. Betapa cantik atau baik keluaran itu, jika saluran pemasarannya tidak betul, keluaran itu tidak akan dapat bertempat dalam pasaran. Keputusan yang dihadapi oleh pengeluar dan perantara adalah termasuk: pilihan jenis perantara, pengurusan dan motivasi keatas perantara yang terdiri daripada pemborong, pengagih, broker, peruncit dll untuk mengagihkan keluaran kepada pembeli. Saluran pemasaran didefinisikan sebagai "organisasi penghubung yang menguruskan operasi untuk mencapai objektif agihannya," (Rosenbloom, 1995). Iaitu ia merujuk kepada institusi atau organisasi yang melaksanakan fungsi penghubung bagi kedua-dua pihak iaitu pengeluar dan pengguna, menguruskan pengumpulan dan agihan antara organisasi atau dalam organisai itu sendiri. Secara umum, saluran pemasaran boleh dirumuskan dalam Rajah 2.

Rajah 2: Saluran Pemasaran Umum Pemilihan jenis dan bilangan saluran pemasaran bergantung kepada objektif agihan firma tersebut. Saluran pemasaran ini melibatkan lima jenis aliran daripada pengeluar kepada pengguna. Aliran ini merujuk aliran, keluaran, perundingan, hak milik, maklumat dan juga promosi. Aliran ini adalah faktor yang mengukuhkan jalinan diantara perantara-perantara dalam kompleks saluran pemasaran tersebut. Aliran keluaran merujuk kepada perpindahan fizikal keluaran atau khidmat daripada pengeluar melalui perantara kepada pengguna. Aliran perundingan merujuk kepada proses perundingan dua hala antara pembeli dan penjual tentang penjualan dan pembelian masing-masing. Aliran hak milik pula merujuk kepada pergerakan hakmilik barang atau keluaran daripada satu pihak atau institusi kepada institusi yang lain. Aliran maklumat pula adalah aliran atau transmisi maklumat dua hala daripada pengeluar kepada pengguna dan sebaliknya. Akhir sekali, aliran promosi adalah komunikasi tentang promosi, iklan dsbnya diantara institusi dalam sistem tersebut. Kefahaman aliran ini penting kepada pengeluar dan perantara dalam memilih tahap dan jenis saluran yang sesuai untuk keluaran masing-masing. Setiap perantara mempunyai peranan tertentu walaupun golongan ini sering dituduh sebagai perantara yang meraih untung berlebihan menjejaskan kebajikan pengeluar dan pengguna. Debat ini masih lagi aktif dan berterusan. Namun sejak kebelakangan ini, perantara telah diakui mempunyai peranan penting dalam pasaran. Bagi pasaran negara membangun, pemborong sering menjadi golongan sasaran sebagai "orang tengah" yang meraih keuntungan lebih daripada normal. Kesan daripada kegiatan mereka memerah keuntungan itu telah membelenggu pengeluar dalam perangkap kuasa perantara yang besar ini kerana daya runding mereka yang rendah.

Kita teliti hujah yang menyatakan bahawa golongan pemborong pada hakikatnya memberi khidmat sosial utama kepada ekonomi. Peranan asas ekonomi perantara dalam sistem ekonomi adalah sebagai institusi yang mengkordinasikan penawaran dan permintaan (melalui pembeli dan penjual. Apabila pasaran mula berkembang dan berhadapan dengan situasi ketidakpastian, institusi perantara mengambil fungsi menerap atau menanggung risko pasaran. Penerapan risko dan ketidakpastian ini mendorong mereka melakukan fungsi spekulasi kreatif yang menjadi penjana kepada pertumbuhan pasaran (Douglas, 1975). Dari sudut mikro - ataupun perniagaan, Rosenbloom (1993) menggariskan bahawa fungsi pemborong boleh ditinjau dari dua sudut - fungsi kepada pengeluar dan fungsi kepada peruncit atau pengguna. Fungsi pemborong kepada pengeluar adalah berikut: Fungsi liputan pasaran. Pemborong boleh memberi jaminan liputan pasaran yang luas kepada pengeluar pada kos yang berpatutan. Fungsi hubungan jualan. Kos kepada pengeluar untuk membayar kakitangan jualan adalah tinggi terutama jika kawasan jualan adalah luas. Melalui pemborong kos jualan ke pasaran yang lebih luas dapat dikurangkan. Fungsi menyimpan inventori. Pemborong biasanya memiliki dan menyimpan barangan pengeluar/pembuat yang mereka wakili. Ini bermakna pemborong mengambilalih fungsi storan dan ini membolehkan pengeluar mengurangkan risko menyimpan keluaran dan membolehkan mereka merancang dan menumpukan kegiatan pengeluaran. Fungsi memproses pesanan atau order. Pengeluar tidak memiliki sumber yang mencukupi untuk melayan tempahan yang banyak dalam pelbagai saiz. Pemborong boleh melakukan proses ini pada kos yang murah dengan mengagihkan kos kepada pelbagai keluaran dan kawasan pasaran yang luas. Fungsi maklumat pasaran. Pemborong adalah institusi yang paling hampir kepada pengguna. Maka mereka memiliki maklumat terkini dan tepat tentang keperluan dan citarasa pelanggan dan pengguna. Maklumat ini adalah penting untuk kegunaan perancangan, letak harga dan pembangunan. Fungsi membantu pelanggan. Pemborong menyediakan khidmat terus kepada pelanggan seperti khidmat lepas jualan, pemuliharaan, bantuan teknikal dsbnya. Fungsi pemborong kepada pelanggan adalah termasuk: Memastikan ketersediaan keluaran. Ini adalah fungsi utama pemborong yang tidak dapat dilaksanakan oleh pengeluar atau pembuat. Menyediakan khidmat pengguna. Khidmat ini termasuk pengangkutan dan penghantaran. Bantuan kredit dan kewangan. Kemudahan penjenisan keluaran. Pemborong memudahkan pilihan pengguna melalui penjenisan pelbagai jenis keluaran dalam kuantiti yang besar. Memecahkan pukal untuk keperluan pengguna . Pengeluar atau pembuat lazimnya mendapati langganan atau pesanan yang kecil adalah tidak ekonomik untuk dilayan. Pemborong boleh melayan pesanan kecil ini dengan cekap. Menyediakan bantuan teknikal dan khidmat nasihat. Hujah yang sama boleh juga diaplikasikan kepada perantara lain seperti agen pembuat, agen penjual, broker, agen komisen, cuma ruanglingkup peranan masing-masing berbeza. Rosenbloom (1995) merumuskan bahawa kewujudan perantara dalam sistem pemasaran telah menghasilkan sistem pemasaran yang cekap. Moral penelitian ini adalah perantara melaksanakan fungsi utama kepada pertumbuhan pasaran sebagai institusi yang menanggung risko dan melakukan spekulasi kreatif untuk menggembelingkan

ketidakpastian untuk kebaikan pengguna dan pengeluar. Pemasaran terus didefinisikan sebagai pemasaran keluaran daripada pengeluar terus kepada pengguna tanpa melalui perantara (Kotler, 1991). Namun konsep ini telah berevolusi untuk merangkumi ciri interaktif dan pangkalan data yang tersedia (kerana pemasaran terus disamakan dengan pemasaran melalui mel). Vin Jenkins (1994) mendefinisikan pemasaran terus sebagai perhubungan pertukaran yang melibatkan perkara berikut: Komunikasi dan promosi terus. Peniaga akan melaksanakan strategi pemasaran seperti jualan secara personal, promosi secara terus dengan pelanggan. Respons pengguna secara terus (seperti dalam kes jualan via mel, atau internet, telivisyen dan faksimili). Saluran pemasaran yang terus; sama ada melalui kawasan runcitan, langganan via mel, internet dan jualan terus. Vin Jenkis mentakrifkan pemasaran terus sebagai proses pemasaran yang melibatkan komunikasi dan promosi terus menggunakan medium secara terus (untuk mendapatkan respons yang pantas) dan/atau penggunaan saluran pemasaran secara terus. PASAR TANI Pasar tani di Malaysia adalah pemasaran terus bagi komoditi pertanian makanan yang diusahakan oleh pekebun kecil. Mengikut FAMA, semenjak projek ini dilaksanakan, bilangan peserta telah bertambah daripada 317 peserta (pada tahun 1985) dengan nilai jualan RM1.4 juta kepada 4132 peserta dengan jualan bernilai RM131.6 (pada tahun 1998). Dalam tahun 1998, 18% daripada keluaran yang dijual adalah ayam proses, 13 % ikan, 12% sayur-sayuran dan yang lain-lain merangkumi keluaran makanan dan sedikit kraftangan dan ubatan tradisional. Ciri-ciri operasi pasar tani adalah seperti berikut: Syarat Penyertaan. Penyertaan adalah tertakluk kepada peraturan tertentu yang ditetapkan oleh FAMA iaitu kemasukan dan keluar daripada industri atau sektor pasar tani adalah terkawal. Saiz perniagaan. Saiz perniagaan per peserta adalah kecil, iaitu purata nilai dagangan kasar adalah RM663 seminggu atau RM2654 sebulan. Sumber bekalan. Data daripada FAMA menunjukkan bahawa hanya kurang sedikit daripada sepertiga daripada peserta pasar tani adalah pengeluar yang melaksanakan pemasaran terus untuk hasil tanaman mereka (FAMA, 1999). Sebahagian besar daripada peserta menyumber bekalan daripada gabungan ladang sendiri dan juga bekalan daripada pemborong. Data ini tidak dapat menggambarkan berapa ramaikah pengeluar yang telah memasarkan terus hasil keluaran mereka dan berapa ramaikah perantara atau peniaga yang membeli daripada petani atau pemborong dan menjualnya terus kepada pengguna. Walau bagaimanapun, 11% daripada peserta adalah semata-mata perantara kerana mereka menyumber terus bekalan daripada pemborong. Jadual 1: Sumber Bekalan Peserta Pasar Tani, 1998 Sumber Sendiri/Ladang Sendiri & Borong Pemborong % 31 58 11

Sumber: FAMA Jenis dan kuantiti barangan yang dijual. Pelbagai jenis komoditi pertanian dan makanan yang dijual terdiri daripada ayam proses (18% dalam tahun 1998), ikan laut (12%), sayur (13 %) dan barang-barang runcit, buah-buahan, ulam, kelapa muda, ikan ait tawar dan sedikit ubat dan barang kraf tangan. Dijangka kuantiti setiap barangan yang dijual adalah kecil - seperti ulam, cendawan, ubat tradisional, kraftangan dll. Ini berdasarkan kepada struktur pengeluaran pertanian atau kraftangan yang kecil dan bermusim. Lokasi. Pasar tani ditempatkan seminggu sekali di kawasan perumahan dimana dijangka permintaan efektif adalah mencukupi untuk memberi pulangan perniagaan yang mencukupi. Campuran Pemasaran. Strategi campuran pemasaran adalah ditahap primer iaitu polisi harga, keluaran, promosi dan agihan adalah secara minimum. Persaingan lebih berlandaskan kepada harga dan tidak menekankan strategi canggih seperti iklan atau penggunaan medium elektronik untuk pangkalan data dan langganan. Persembahan keluaran juga ditahap minimum - iaitu aspek pembungkusan, penjenamaan masih belum menyerlah. Mutu keluaran yang menyerlah adalah kesegaran - terutama untuk sayur-sayuran tetapi untuk barang lain - mutunya hampir sama dengan barang yang sama di pasar atau kedai runcit yang lain. Keluaran adalah bercorak musiman dan kadangkalan bekalan adalah tidak konsisten. Kelebihan pasar tani adalah dari segi kesegaran sesetengah barang yang dijual, harga yang bersaing, kemudahan kepada penggunadan sumber untuk mendapat keluaran unik seperti ulam kampung. Kemudahan logistik. Pasar tani lebih bermirip kepada "pasar petani" (farmers' market") atau pasar bergerak (mobile market). Maka kemudahan fizikal adalah minimum dan kebanyakannya adalah mudahalih dan primer. Maklumat Pasaran. Pusat maklumat pasaran disediakan oleh FAMA. Tidak terdapat bukti empirik untuk menyatakan sejauhmana peserta menggunakan khidmat ini dan sejauhmana pangkalan data ini lengkap, terkini dan mudah diakses oleh peserta. Walau bagaimanapun, dijangka peniaga mempunyai sumber maklumat tersendiri iaitu daripada pemborong dan peruncit lain. Kos/Faedah Pentadbiran Pasar Tani. Rekod FAMA menyarankan bahawa projek pasar tani membawa keuntungan pada purata RM40,000 setahun. Pada tahun 1998, keuntungan terkumpul mencapai RM3.9 juta. Penelitian ciri-ciri pasar tani diatas menyarankan dua rumusan utama. Pertama dari segi saiz perniagaan dan latar belakang peserta dan sumber bekalan keluaran, nyata pasar ini bukan pemasaran terus dalam erti kata yang sebenar. Ini kerana hanya sepertiga daripada peserta adalah pengeluar-cum-perantara. Peserta yang lain adalah perantara pasaran yang menyumber bekalan daripada petani dan pemborong lain. Dalam kata lain, pasar tani adalah sama konsepnya dengan pasar bergerak yang lain yang kita istilahkan sebagai pasar malam. Kedua, bukti bahawa hampir 80% peserta menyumber bekalan daripada perantara lain terutama pemborong menyokong hujah kepentingan perantara dalam sisitem agihan. Nyata bahawa kita boleh menghapuskan perantara pasaran tertentu, tetapi kita tidak boleh menghapuskan fungsi perantara dalam sistem agihan. Apa jua nama yang diberi kepada sistem jualan, baik jualan atau pemasaran terus, ada pihak yang mangambil fungsi sebagai perantara atau orang tengah. Maka rasional kepada polisi pemasaran yang cuba menghapuskan orang tengah atau perantara adalah tidak bermakna dan tidak boleh diterima. Ketiga, peningkatan bilangan unit dan peserta pasar tani yang pesat dalam sedekad

setengah yang lepas hanya menepati hujah bahawa pasaran komoditi pertanian Malaysia adalah dikuasai oleh penawaran. Perhatikan bahawa pasar tani dan pasar malam terus laris walaupun pasaraya perdana seperti Makro, Giants dll turut berkembang pesat. Perhatikan juga walaupun kaedah penjualan yang tidak canggih sebagaimana dalam pasaraya perdana misalnya, permintaan keatas barangan pertanian makanan tetap laris. Fenomena ini disebabkan oleh penawaran komoditi pertanian makanan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan. Sama ada pasar tani menguntungkan pengeluar atau pengguna, ini adalah persoalan empirik yang perlu dijawab melalui penyelidikan. Begitu juga, sejauhmanakah pasar tani ini merubah struktur pasaran komoditi pertanian dari segi persaingan, letak harga, halangan kemasukan - semua memerlukan penelitian empirik. Namun secara pintas, perkembangan pesat pasar ini menyarankan bahawa kegiatan ini adalah menguntungkan; jika tidak masakan peniaga menceburkan diri dalam perusahaan ini. RUMUSAN Penelitian di atas menyarankan bahawa pasar tani adalah merupakan hanya sebagai salah satu sektor peruncitan dalam rantaian sistem pemasaran makanan dan pertanian di negara ini. Faktor yang membezakan pasar tani dengan pasar lain adalah motif asalnya iaitu untuk menggalakkan pemasaran terus oelh pengeluar atau pekebun kecil untuk menerima faedah harga tinggi daripada pasaran. Dalam realitinya, kita dapati tidak ramai pengeluar atau pekebun yang berdaya untuk melaksanakan fungsi perantara. Seperti yang dibincangkan diatas, fungsi perantara tidak terbatas kepada hanya jual-beli. Malah bidang fungsinya adalah lebih luas merangkumi perhubungan, menyumber maklumat, storan, khidmat pengguna dsbnya. Nyata kegiatan perantara adalah kegiatan khusus dan memerlukan modal dan kepakaran yang tinggi. Kajian Mohd Ariff et. al (1985) dan Fatimah (1992) menunjukkan bahawa halangan kemasukan ke sektor pemborong adalah tinggi dimana halangan ini adalah dalam bentuk modal yang tinggi, perhubungan dan kesetiaan, faktor etnik, kepakaran perniagaan dsbnya. Maka tidak menghairankan apabila hampir 80% peserta dalam pasara tani lebih merupakan peruncit dan bukan petani-penjual sebagaimana yang dihajatkan. Prospek atau kepentingan pasar tani menjelang alaf bergantung kepada persekitaran ekonomi. Faktor utama yang menjadikan pasar tani sebagai tapak pasaran yang subur adalah masalah pengeluaran pertanian dan makanan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan. Berdasarkan kepada pengalaman di negara maju, apabila pengeluaran makanan melebihi permintaan, strategi pemasaran lebih berorientasikan pengguna. Dalam keadaan pengeluaran kurang daripada permintaan, strategi pemasaran masih berfokus kepada pengeluaran terutama objektif untuk meminimumkan kos pengeluaran dan kos pemasaran. Maka selagi sektor pengeluaran pertanian dan makanan negara tidak berkembang pesat, pasar bergerak seperti pasar tani masih mempunyai tempat dalam industri perkhidmatan negara. Faktor persekitaran lain yang akan mempengaruhi prospek pasar tani adalah persaingan, sosiobudaya populasi, perundangan dan teknologi. Persaingan disini merujuk kepada firma perantara lain yang memberi khidmat yang sama kepada pengguna. Dalam konteks makanan dan komoditi pertanian, ini merujuk kepada pertumbuhan pasaraya perdana seperti Makro yang memberi pilihan pembelian secara pukal pada harga yang rendah disamping kelebihan dan faedah lain yang ditawarkan. Perkembangan pesat pasaraya ini boleh mengancam kedudukan peruncit lain. Faktor sosiobudaya populasi juga boleh mempengaruhi pertumbuhan pasar ini - terutama dari segi citarasa dan keutamaan. Proses globalisasi dan perdagangan yang lebih liberal akan mendedahkan firma dan pengguna kepada pelbagai sumber bekalan daripada dunia yang boleh diperolehi dengan murah. Kemasukan keluaran makanan daripada luar negara

yang murah akan memberi kesan kepada sistem pemasaran dalaman. Begitu juga pensejagatan atau globalisasi akan mempengaruhi budaya dan cara hidup pengguna dan lantasan itu pola dan gelagat pembelian. Teknologi maklumat adalah faktor utama yang akan memberi kesan ketara kepada pasaran makanan dan komoditi pertanian dalam jangka masa pertengahan. Inovasi internet telah merevolusikan sistem dan paradigma pemasaran semasa, dimana pemasaran terus melalui e-dagang adalah penggunaan internet yang paling pesat digunakan sekarang ini. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, pemasaran terus via internet melibatkan komunikasi dan promosi terus dengan pelanggan, interaksi antara penjual dan pelanggan dan pemasaran yang berlandaskan pangkalan data pelanggan sebagaimana yang diamalkan oleh Amazon.com. Dijangka bahawa pemasaran terus via medium elektronik (atau e-dagang) akan memainkan peranan yang lebih penting dalam alaf baru. Walaupun terdapat kekangan dalam pembangunan e - dagang untuk makanan dan pertanian, namun perkembangan ini tidak boleh diketepikan begitu sahaja (Fatimah Mohd Arshad, 1999). Persoalan pokok yang menonjol daripada penelitian ini adalah keperluan campurtangan kerajaan dalam pemasaran pertanian. Nyata perbincangan diatas menunjukkan bahawa masalah pemasaran makanan dan pertanian di negara ini sangat berkait rapat dengan pengeluaran. Struktur pengeluaran mempengaruhi sistem agihan keluaran tersebut. Maka polisi pemasaran yang terasing daripada pengeluaran tidak akan membantu pertumbuhan industri ini. Begitu juga, campurtangan pemasaran perlu mengambilkira perubahan persekitaran ekonomi seperti persaingan dalam industri, perubahan pembolehubah ekonomi (populasi, citarasa, budaya) dan juga teknologi. Rasional campurtangan perlu diperluaskan kepada objektif pertumbuhan dan kemajuan pasaran dan tidak terbatas kepada objektif kebajikan pengeluar dan pengguna sahaja. RUJUKAN Belch, George E. and Michael A. Belch (1993), Introduction to Advertising and Promotion. 2edn. Homewood, IL: Irwin. Eddie Chiew Fook Choong, Fatimah Mohd Arshad and Zainalabidin Mohamed (1996): Competetiveness of Floriculture Industry: Issues, Challenges and Prospect, in Mohd Ghazali Mohayidin and Fatimah Mohd Arshad (eds.): Business and Economic Globalisation:Its Implications on Malaysian Economy, proceedings of Second Annual FEP Seminar, 19-22 November '96, Johor Bharu, pp.173-193. Edna Douglas (1975), Economics of Marketing, New York: Harper and Row. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan , Laporan Prestasi Pasar Tani, tanpa tarikh. Fatimah Mohd. Arshad (1990): "Government Intervention in Agricultural Market: Rationale and Impact," in Ambrin Buang (ed.) The Malaysian Economy in Transition, Kuala Lumpur: National Institute of Public Administration, (INTAN), pp. 21-42. Fatimah Mohd Arshad, (1999). E-Commercialising Agricultural Marketing in Malaysia, paper presented at the Seminar on Repositioning of the Agriculture Industry in the Next Millennium, organised by PETA-JPSM-PKD, UPM, 13-14 July 1999, 11p. Fatimah Mohd. Arshad (1992): "Padi and Rice Policy in Malaysia: Its Evolution and Impact" in Terry King et al., (eds.) Rural Development in Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 293-312. Ishak Haji Omar (1994, Market Power, Vertical Linkages and Government Policy, The Fish Industry in Peninsular Malaysia,Kuala Lumpur: Oxford University Press, Kale, Sudhir H., (1987), Impact of Market Characteristics on Producer-Distributor

Relationship in Luca Pellegrini and Srivinivas K. Reddy (eds.), Retail Marketing Channels, London:Routledge. Kusairi Mohd. Noh and Fatimah Mohd.(1992), Reaksi Harga Runcit Ikan Terhadap Harga Borong Ikan: Simetri atau Tidak? Malaysian Journal of Agricultural Economics, 9: 69 - 81. Kotler, P. (1999), Marketing Management, 8edn. Englewoods Cliffs, NJ:Prentice Hall. Mohd Ariff Hussein, Fatimah Mohd Arshad, Nik Mustahpa Raja Abdullah, Abu Hassan Mad Isa, Tai Shzee Yew, K. Kuperan and E. T. Gibbons (1985), Fish Marketing in Peninsular Malaysia, Consultancy Report submitted to LKIM. Nooteboom, B., Thurik, A. R., and Vollebregt, J. A. C. (1986) . An International comparison in the general foof trade: Cases of structural Change", International Journal of Research in Mjarketing 3:243 7. Rou Thurik, Vincent Dijk and Aad Kleijweg (1989). Retail Purchasing Prices: Theoreticaland Empirical Viewpoints in Luca Pellegrini and Srivinivas K. Reddy (eds.), Retail Marketing Channels, London:Routledge. Ruth S. Rajadurai (1994), Making Big Splash, Malaysian Business, March. Vin Jenkins (1994), An Inroduction to Direct Marketing, Melbourne: Australia.