Candra Sengkala

@Kresno Aji <kresno.aji@gmail.com>

Candra Sangkala
TEMBUNG “sengkalan” asalé saka tembung “saka” lan “kala” Saka utawa çaka iku jenengé bangsa Indhu, kala utawa kala ateges wektu. Sakakala yaiku kalané ana ratu golongan çaka kang jumeneng ing tanah Indhu sisih kidul, lan wektu iku wiwitané tahun saka, yaiku taun 1 utawa taun 78 Masèhi. Mungguh kang dikarepaké “sengkalan”, yaiku unèn-unèn kang nduwèni teges angkaning taun. Jaman biyèn kang kanggo pétungan ing Tanah Jawa taun Saka. Nanging saiki ana kang migunakaké taun rembulan, yaiku kang pétungan sasiné manut lakuning rembulan, diarani: “Candrasengkala”.
Sengkala kang adhedhasar taun srengéngé, diarani: “Suryasengkala” Adhedhasar wujud lan dhapukané, sengkalan ana warna loro; 1. Sengkalan lamba, yaiku sengkalan kang awujud kumpulaning tembung utawa wujud ukara. 2. Sengkalan memet, yaiku sengkalan kang awujud gegambaran utawa pepethan. Mungguh carané nyurasa utawa maca sengkalan iku kawiwitan saka ékané, banjur dasan, yèn ana atusan lan éwoné. Tuladha : Rupa sirna retuning rumi Rupa sirna retu bumi = 1 (ékan) = 0 (dasan) = 6 (atusan) = 1 (éwon), dadi taun : 1601

Mungguh carané nggoléki aji utawa wataking tembung miturut Candra Sangkala karangané Ki Bratakésawa, kena migunakaké wewaton sawetara, yaiku: 1. Guru Dasa nama, Tembung tembung kang padha tegesé dianggep padha ajiné. Tembung: ratu, naréndra, nata, katong, pamasé, aji, iki kabèh watak siji.

Halaman 1

Candra Sengkala 2. tekèk. 6. mripat padha ajiné karo tembung ndeleng utama mandeng. ajiné dianggep padha. Guru darwa. 3. Guru sastra. Halaman 2 .com> Tembung tembung kang sastrané utawa panulisé padha. bulus. Tembung: wanita. Tembung tembung kang jarwané padha utawa mèh padha ajine uga padha. Tembung tembung kang mratélakaké jeneng kang nunggal bangsa utawa warga. kang ateges gajah. dadi padha ajiné. ajiné padha karo tembung wani. lsp. èsthi kang ateges sedya utawa pikir ajiné padha. kaanggep padha ajiné karo tembung kang kadunungan kahanan iku. kaanggep padha ajiné karo tembung iku. kadhal iku kabèh kalebu kéwan ingkang rumangkang. Guru sarana. Tembung rasa padha karo raras. Kayata : ilat karo rasa. kayata: ula. Tanduking sawijining tembung. lsp. Tembung kaanan. tembung buja ajiné padha karo tembung bujana. Tembung: êsthi. kaanggep padha ajiné karo tembung iku. padha ajiné yaiku nenem. 8. Guru karya. ajining uga padha. 5. Jenengé piranti kang kanggo nindakaké sawijining kriyané. 4. @Kresno Aji <kresno.aji@gmail. Kayata : tangan ajiné padha karo nyekel. baya. yaiku: wolu. yaiku: wolu. Guru Jarwa. 7. cecak. lsp. bentèr padhakaro latu. Tembung tembung nduwèni wanda kang padha. ajiné padha. basu padha karo sawer. Kayata : tembung galak padha ajiné karo tembung danawa. Guru wanda. Guru warga. lsp.

lsp. udan. nadi. kuping. swiwi. Tembung tembung kang cacahé mung siji: nabi. kaya. juga. kanthi.com> Tembung tembung kang dianggep nduwèni watak utawa ajining wilangan: I. jagad. lsp. gusti. wédang. lsp. lsp. sagara. 3. wrin. wasuh. srengéngé. welut. nembah. wignya. siking. lsp. bahni. buntut. Tembung tembung kang ateges siji: tunggal. 3. Tembung tembung kang teges loro: dwi. suku. pawaka. panas. candra. lsp. lsp. 1. rupa. lsp. nata. iku. wudel. Kang awatak siji. Kang Awatak papat: 1. tiga. ati.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno. prawan. 2. nyata. asta. hantelu. wiji. kalih. Kang awatak loro: 1. éka. ratu. jalanidhi. tangan. bening. lsp. sumber. puji. 4. kukus. lsp. sumur. tirta. guna. Tembung kang ateges papat. dresthi. Kang nduwèni sesipatan telu: geni. lsp. 2. Halaman 3 . wulan. Tembung tembung: ula. Tembung tembung kang kanggo wanda tri utawa teges telu: mantri. sirah. kenya. bumi. utawaka. lsp. Bangsané banyu utawa kang ngemu banyu: hèr. catur. lsp. anala. IV. lintah. Tembung tembung liyané: gandhèng. buja. suci. nalincing. putra. Tembung tembung liyane: urip. Kang awatak telu: 1. III. athi athi. Tembung tembung araning barang kang wanguné bunder: rembulan. tyas. ndulu. ngrungu. kanthèt. sunu. aji. waudadi. 4. badan. lir. 3. sindang. dahana. bumi. myat. Tembung tembung kang cacahé loro: mripat. lèk. bun. II. janma.aji@gmail. pat. Tembung tembung kang nuduhaké kriyané tembung ing ndhuwur: ndeleng. 2. iji. 2. rai. ujel.

tikta. karya. 2. . bana. anggang anggang semut.Candra Sengkala 3. Kang awatak lima: @Kresno Aji <kresno. lsp. samirana. kunjara. Tembung tembung liyané: angsa. 4. èsthi. kyasa. Tembung tembung jeneng kéwan kang asikil enem: tawon. asin. lsp. lsp. 4. Tembung tembung kang kagolong kéwan rumangkang: baya. lsp. lsp. menyawak. naga. 6. diyu. VI. obah.com> 1. ancala. lsp. Tembung tembung kang nduwèni sipat kang gegayuhan tembung tembung ing ndhuwur : gendhis. sindung. uyah. lsp. kecut. aswa. Dasanamané jaran: kuda. bramara. Bangsané kang amaratapa: wiku. tekèk. biksu. Tembung tembung liyané: raras. panca. cecak. lsp. lsp. Halaman 4 wayang. bujangga. prabatang. anila. bunglon. galak. Tembung kang teges lima: gangsal. Tembung tembung kang mratélakaké rasa: pedhes. gula. amla. lungit. gurih. Kang awatak wolu: 1. pait. pancawara. 2. lsp. ilat. matengga. turangga. liman. Bangsané gegaman: panah. 5. jaksa. wulang. gora. muni. Dasanamané gunung: ardi. 4. wisaya. VIII. Kang awatak pitu: 1. dwija. dhawa. sara. 3. kilat. wukir. swara. lsp. Dasnananing gajah: dwipangga. wil. sedhih. dura. Bangsané angin: bayu. suka. taksaka. tanu. lsp. Tembung kang ateges gawé: karta. raseksa. murti. wajik. Tembung tembung liyané: wisikan. 3. ula. 2. retu. dirada. legi. slira. lsp. prawata. lsp.aji@gmail. lsp. Kang awatak enem: 1. indriya. resi. lsp. kombang. suyati. weling. landhep. yogiswara. VII. 3. bajul. kirti. Bangsané buta: danawa. Araning barang kang cacah lima: indri. dhita. V. ojag. giri. sabda. basu. maruta. warajang. 2.

guwa. Ana manèh kang tinemu ing yayasan. Yaiku tembung tembung kang ngemu teges ora ana utawa suwung: sunya. Tembung tembung liyané: samadya. Sapta yana surya = taun 1217. iku kena diwaca : Panca gana salira tunggal = taun 1865. trusta. 2. sirna. padusan. muluk. wiwara.aji@gmail. Sanga kuda cuddha candrama = taun 1079.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno. lsp. lsp. gegana. oncat. Kang diarani sengkalan lamba yaiku sengkalan kang awujud ukara utawa kumpulaning tembung. tanpa. 4. musna. butul. ilang. mesat. gatra. nir. mumbul. song. mletik. muksa. lsp. babahan. wangi. awang awang. Halaman 5 . rong. boma. Dwi gaya rawi = taun 1282. B. sempal. wilasita. asat. Tuladha: 1. surut. Dwara adri pana indu = taun 1279. Indu bana dwi rupa = taun 1254. das. manggala. Panerus tingal tataning nabi = tahun 1529 Tinemu ing layang Suluk Wujil – Sunan Bonang. sengkalan lamba kang akèh tinemu ing layang layang. ngumbara. 5. Yama sunya surya = taun 1202. A. méntar. X. IX. wijat. dhuwur. lsp. Sengkalan Lamba. luhur. 7. adoh. Tinemu ing layang Bharatayudha – Mpu sedhah – Mpu Panuluh. trusthi. Sengkala Memet. Barang barang kang wujudé bolong: gapura. déwa. gapura.com> 3. 6. rusak. angles. ambuka. Kang awatak sapuluh utawa dasa: 1. tumenga. 1. Ing Tratagrambat kraton Ngayohyakarta sisih lor ana gambar tawon cacahé lima lan slira (menyawak) siji. lsp. dwara. antariksa. Tembung tembung liyané: ganda muka. Kang awatak sanga: 1. 2. brahman. pasareyan. 3.

aji. 2. Kena ngowahi susunaning ukara. mengku isi wutuh. Manawa gatra wekasan isih kudu disambung ukara ing pada candhaké ana ing rasa ora kepénak. Ing kratosn Surakarta ana pepethan naga kang ditumpaki manungsa. diowahi: Anoman malumpat sampun. isi pangertèn ganep. iku kena diwaca : Buta telu ngojag jagad utawa Tri jaksa ngojag buwana = taun 1635. Tuladha : Anoman sampun malumpat. Kayata: 1. dhatu.aji@gmail. lsp. iku kena diwaca : Tri sula kembang lata = taun 1953. Ana pepethan wujudé bunderan pepindhaning jagad kang dicekeli déning buta cacahé telu. kayata: brangta dadi karti prapta dadi prapti Halaman 6 .com> 2. Ing magangan kraton Ngayogyakarta. Prelu migatèkaké dasanamaning tembung tembung. iku kena diwaca: Dwi naga ngrasa tunggal = tahun 1682. lan rakitaning gatra siji lan sijiné dalem tembang sapada. Upama tembung: ratu iku duwé dasanama: katong. Pangrakiting ukara. Kena ngowahi swara. Manawa arep ngarang tembang sadurungé prelu ngélingi prakara prakara kang prelu. pethité padha pepuletan. C. Aja nganti wujud ukara kang durung rampung. Ana uga warana kang digawé saka walulang kebo kang direngga rengga. Ana gegambaran wujud sula cacahé telu lan ing tengah ana gambar kembang. ana pepethan wujud ula naga loro. raja. Iku prelu banget kanggo nemtokaké tibaning swara ing pungkasaning gatra. iku kena diwaca: Naga muluk tinitihan janma = taun 1708. nata. Tembung kang becik. lumrah kasebut baliswara. 3. pamasé.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno. narpati. Tembung sapada kudu kaangkah mujudaké ukara wutuh. 5. saben sagatra kudu mengku surasa wutuh. iku kena diwaca: Walulang kebo siji utawa Wolu ilang kebo siji = taun 1708 4. 3.

Candra Sengkala brangta dadi brangti marang dadi maring dipati dadi dipatya. Kena nggarba tembung loro utawa luwih: ana lagi sira + ing + antuk + arsa dadi anèng dadi lagyantuk dadi kadyèku dadi sirarsa. Kena ngulur utawa ngungkret wanda: sru dadi asru prang dadi perang tan dadi datan trus dadi terus lumaku dadi mlaku gelebyar dadi glebyar kerelip dadi krelip sinerang dadi sinrang. lsp.com> kadya + iku Halaman 7 . Kanggo ngoyak guru wilangan: 1. Kena mancah tembung: puniku dadi niku pijer dadi jer déné dadi dé ingkang dadi kang 3. lsp. 2.aji@gmail. @Kresno Aji <kresno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful