Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN MENYOAL

ASPEK MIZAN ADILIAH & HALIMATUN HALALIAH (2006) MATLAMAT Mendapatkan maklumat dengan tepat. Mendapatkan maklumat lanjut. Mendapatkan kepastian. SOALAN TERTUTUP Soalan yang menghadkan jawapan kepada satu atau beberapa perkataan sahaja & jawapan ini memberikan maklumat yang khusus MATLAMAT: Mendapatkan kepastian fakta. Mendapatkan maklumat yang khusus. Memberitahu apa yang ingin kita ketahui daripada mereka. Memberhentikan orang daripada terlalu banyak bercakap. Memberi arah tertentu di dalam perbincangan. CONTOH SOALAN TERTUTUP SAPORA SIPON & HAPSAH MD YUSOF (2008) Mendapatkan maklumat dengan cepat. Mendapatkan maklumat lanjut. Mendapatkan kepastian. -----MATLAMAT: Menggalakkan sesi kaunseling daripada terkeluar dari tajuk perbincangan. Memenuhi jurang maklumat yang spesifik Mengurangkan percakapan klien yang banyak. MATLAMAT: Klien akan terdorong menjawab dengan ringkas, pendek atau spesifik kepada soalan yang diajukan. Tidak memberi kebebasan untuk klien menjawab kerana strukturnya telah ditentukan oleh kaunselor. MANSOR ABU TALIB (2010) Perangsang kepada klien untuk terus berkongsi

Adakah, Sudahkah, Siapakah, Berapakah, Bilakah, Dimanakah Bulan berapa..

SOALAN TERBUKA

Soalan yang menjemput perbincangan , penjelasan dan huraian yang panjang lebar. Ia tidak memerlukan jawapan yang khusus.Ia memberikan autonomi kepada klien untuk bercerita.Dapat menimbulkan rasa selesa pada diri klien dan rasa diterima. MATLAMAT: Menggalakkan penerokaan dan pengembangan kepada perkara yang sedang dirundingkan. Memberi kebebasan untuk mengatakan apa sahaja yang terlintas difikiran klien. Membolehkan klien memberi maklumat tanpa menimbulkan rasa defensive. Membolehkan klien mengeluarkan pendapat sendiri. Memberi peluang untuk memberi maklumat tentang perkara yang dirasakan sangat penting pada pandangan dirinya.

MATLAMAT: Menjemput perbincangan, penjelasan dan huraian yang panjang lebar.. Menimbulkan rasa selesa dan rasa diterima dalam diri klien. Menggalakkan penerokaan dan pengembangan kepada perkara yang dirunding. Klien bebas bercerita atau menerangkannya.

MATLAMAT: Memberi peluang kepada klien menceritakan pengalamannya mengikut perspektif dirinya tanpa panduan dari pembimbing. Menggalakkan penerokaan dan pengembangan Mengkayakan perkongsian maklumat

CONTOH SOALAN TERBUKA

Boleh terangkan bagaimana perkara itu berlaku sejauhmanakah kejadian tersebut telah.. pada pandangan anda..

KEMAHIRAN MERUMUS Aspek Konsep


MIZAN ADILIAH & HALIMATUN HALALIAH (2006) MANSOR ABU TALIB (2010)

Rumusan Kecil

Merumus merupakan usaha kaunselor untuk menonjolkan perkara yang penting atau tematema utama yang mengandungi isi dan perasaan klien semasa proses perundingan dibuat Merupakan usaha untuk memfokus permasalahan klien Memudahkan kaunselor memberi pertolongan tsnps mencari-cari apakah masalah yang ingin diselesaikan oleh klien. Membantu klien & kaunselor Dilakukan supaya dapat mengingat kembali apa yang memfokuskan sedang dibincangkan permasalahan yang dialami agar tidak lari daripada Menyemak persepsi K & K agar landasan sebenar. berada di tahap yang sama. Menyemak persepsi klien Memastikan pemahaman dan membawa focus kaunselor tidak menyeleweng kepada perbincangan yang sedang dijalankan Apabila menamatkan sesuatu sesi Merumus kembali semua perkara yang telah dirundingkan dan dipersetujui. Membantu klien mendapatkan struktur yang jelas untuk bertindak. Membantu klien mengingat kembali dan memastikan ketepatan perkara yang telah difahami oleh kaunselor. Rumusan ini akan diulangi kembali pada awal sesi seterusnya.

Rumusan Besar

KEMAHIRAN PENJELASAN

MIZAN ADILIAH & HALIMATUN HALALIAH (2006)

MANSOR ABU TALIB (2010)

Dalam sesi kadangkala terdapat kekeliruan/kurang faham

meminta penjelasan adalah kemahiran bagi memberi peluang yang lebih untuk klien membincangkan topik yang relevan dengan sesi. ia membolehkan kaunselor mengumpul lebih banyak maklumat dan membantu klien meneroka dan menjelaskan lagi isu yang sedang dihadapi. kaunselor boleh meminta penjelasan bagi klien menjelaskan perkara atau idea yang diasainya kabur.

kaunselor perlu memahami atau meminta penjelasan dan mengaitkannya dengan kehendak klien.

meminta & memberi penjelasan daripada pemahaman kita adalah langkah penting dalam proses menolong.

biasanya penjelesan membabitkan penjelasan kepada isi percaakapan , perasaan dan makna.