Anda di halaman 1dari 6

Nama : _______________________________________________________

SULIT

Kelas : ..

SIJIL PELAJRAN MALAYSIA

1249

PROGRAM GERAK GEMPUR MEI

SEJARAH TINGKATAN 4

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan : Jawab semua soalan
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Perjanjian Aqabah I dan II merintis jalan kepada perhijrahan orang Islam ke Madinah.
Terangkan syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

1249

7.

9.

10.

11.

6.

KONSEP HIJRAH
1

SULIT

SULIT
3

4.

1249
Terangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Kota Makkah ke kota Madinah untuk
menyebarkan dakwah Islamiah.
1.

4.

2.

5.

3.

Huraikan kepentingan hijrah terhadap umat Islam seluruh dunia.


1.

6.

2.

7.

3.

8.

9.

5.

10.

5.

Piagam Madinah merupakan perlembangan bertulis yang menjadi panduan pemerintahan kerajaan Islam.

(a)

Huraikan bentuk hubungan antara amggota masyarakat Islam di Madinah.

( b)

1249

4.

2.

5.

3.

..

6.

Huraikan kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah


1

..

4.

2.

5.

3.

6.

SULIT

SULIT
(c)

1249
Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada umat Islam seluruhnya
1

..

7.

2.

..

8.

3.

..

9.

4.

..

10.

5.

11.

6.

6.

Peristiwa Perang

Tarikh

Kesan

Perang badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Penaklukan Makkah

Garis Panduan Peperangan dalam Islam

Perjanjian Hudaibuyah ditandatangani antara orang Islam dengan kaum Musyirikin Makkah .
Jelaskan kepentingan perjanjian Hudaibiyah terhadap umat Islam.

1249

..

5.

..

2.

6.

3.

7.

4.

SULIT

SULIT

1249

Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada tahun 628 masihi merupakan perintis jalan ke arah
pembukaan semula Kota Makkah

(a)

Apakah tujuan umat Islam ke Makkah pada tahun 628 Masihi dan apakah reaksi masyrakat Makkah
pada waktu itu.

(b)

(c)

..

..

..

5.

..

6.

7.

..

8.

Terangkan kepentingan perjanjian Hudaibiyah kepada umat Islam.


1

..

5.

6.

..

7.

8.

Galurkan peristiwapperistiwa penting yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah


1.
2.
3.
4.

1249

.
.
.
4

SULIT

SULIT

1249

10.

Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 masihi.

(a)

Nytakan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Makkah.

(b)

2.

3.

4.

5.

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah ?


1

5.

6.

7.

11

KESIMPULAN KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

(a)

Berdasarkan pendapat anda, apakah perbezaan antara hijrah Nabi Muhammad SAW dengan hijrah pada
masa kini ?

1249

SULIT

SULIT
(b)

( c)

1249
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakh Piagam Madinah sesuai untuk digunakan untuk
mentadbirkan negara yang penduduknya terdiri daripada berbilang bangsa ?
1

3.

5.

Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembukaan semula Kota Makkah


1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh :

Disemakan oleh :

Disahkan oleh :

__________________

__________________

________________________

Guru Sejarah SPM

Ketua Panita Sejarah

Ketua Bidang Kemanusiaan

1249

SULIT