Anda di halaman 1dari 12

SOALAN OBJEKTIF BAB 4 1. Apakah punca stres yang disebabkan oleh faktor psikologikal? A. Perubahan tempat kerja B.

Sikap majikan yang menekan C. Tidak mencapai apa yang dihajati D. Gangguan kisah silam yang membebankan

2. Apakah tanda-tanda fizikal terhadap burn out yang dialami oleh seseorang? A. Mudah marah B. Mudah menangis C. Gangguan penghadaman D. Sukar mengawal perasaan

3. Maslach dan Jackson (1981) telah memperkembangan konsep burn out dengan menerangkan terdapat 3 jenis burn out. Antara berikut yang manakah jenis tersebut? I. II. III. IV. A. B. Ketegangan Kelesuan emosi Depersonalisasi Pencapaian peribadi I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

4. Antara berikut yang manakah merupakan punca-punca burn out? I. II. III. IV. A. B. Gaya hidup dan personaliti Ada kawalan terhadap tugasan Stres dalam tempoh yang lama Terlalu mementingkan kesempurnaan I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

5. Cikgu Paulus mengalami stres di tempat kerjanya dari aspek sokongan sosial. Apakah cadangan yang sesuai untuk beliau bagi meningkatkan sokongan sosial di tempat kerjanya? I. II. III. IV. Wujudkan ikatan persahabatan sesama rakan sekerja. Berkongsi masalah dengan mereka yang sedia mendengar. Luangkan masa anda untuk membantu rakan yang bermasalah. Senaraikan individu yang dapat membantu diri sendiri di dalam menangani sebarang masalah. A. B. I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

6. Padanan yang manakah betul mengenai perbezaan stres dan burn out ? Stres A. B. C. D. Kehilangan tenaga Terhiris perasaan Cemas dan hiperaktif Kegelisahan Burn out Boleh menyebabkan maut Penglibatan keterlaluan Kemerosotan motivasi Kecederaan fizikal

Bab 5 1. Pilih konsep inovasi yang paling tepat. A. Idea atau pemikiran daripada seseorang B. Penghasilan sesuatu perkara yang baru untuk dilihat C. Sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu. D. Strategi yang boleh meningkatkan sesuatu amalan pengajaran dan pembelajaran seseorang individu. 2. Apakah trend dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini? A. Menekankan konsep penilaian. B. Berasaskan penemuan, inkuiri dan resos, projek dan pembelajaran aktif. C. Menjadikan konsep menilai dan penggunaan maklumat sebagai perkara asas D. Melihat kepada kecenderungan murid yang mempunyai kecerdasan yang berbeza. 3. Berikut merupakan srategi pengajaran pembelajaran yang inovatif kecuali? A. Pembelajaran berasaskan projek B. Pembelajaran berasaskan masalah. C. Pembelajaran berasaskan elektronik D. Pembelajaran berasaskan kemahiran 4. Nyatakan ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek A. Berpusatkan kepada guru. B. Menekankan penggunaan peralatan moden C. Tidak memerlukan persoalan yang kontruktif D. Bersepadu dengan isu sebenar dan amalan sebenar dalam persekitran. 5. Berikut merupakan contoh resos pembelajaran berasaskan teknologi ICT kecuali? A. Blog B. E-buku C. E- majalah D. Pusat sumber teknologi masa kini 6. Berikan satu contoh ciri-ciri penaksiran di dalam bilik darjah. A. Berpusatkan pelajar B. Dilakukan secara berkala C. Berpandukan buku kerja di pasaran. D. Mementingkan peningkatan prestasi murid.

SOALAN OBJEKTIF GURU DAN CABARAN SEMASA BAB 3 : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

1.

Berikut merupakan tanda-tanda kanak-kanak menghadapi gangguan emosi kecuali


Berkelakuan liar dan ganas. Tidak berupaya berinteraksi dengan normal.. Sentiasa mendekatkan diri dengan rakan sekelas. Tingkah laku bersifat keanak-anakan dan tidak mengikut tahap umur mereka

a. b. c. d.

2.

Moore(2004) menyatakan bahawa terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanakkanak.Yang manakah berikut merupakan faktor ketara ?
Faktor pemakanan Faktor masalah keluarga. Faktor ketinggian dan berat badan. Faktor masalah ketidakfungsian otak. i dan ii sahaja. i dan iii sahaja i, ii dan iii sahaja. i, ii dan iv sahaja.

i. ii. iii. iv. a. b. c. d.

3.

Cikgu Maria mendapati Aina sentiasa bersendirian dan kadangkadang menangis di penjuru kelas.Sebagai seorang guru,apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh Cikgu Maria.
Memerhati Aina sehingga habis menangis Memarahi dan memukul Aina dengan lemah lembut. Menelefon pihak rumah sakit jiwa agar mengambil Aina sebagai pesakit di situ. Membantu Aina mendapatkan khidmat sokongan daripada pakar psikologi.

a. b. c.

d.

4.

Konvensyen Hak Kanak-kanak(CRC) merupakan satu dokumen memberikan perlindungan kepada kanak-kanak yang telah dibentangkan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) ke 44 pada 20 November 1989.Antara berikut,yang manakah BUKAN prinsip-prinsip konvensyen?
Kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Kepentingan terbaik kanak-kanak mesti diberi keutamaan. Kanak-kanak harus diberi makan apa sahaja yang diminta mereka. Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan.

a. b. c. d.

5.

Hak kanak-kanak terdapat empat iaitu hak kehidupan,hak perlindungan,hak perkembangan dan hak penyertaan.Yang manakah antara berikut merupakan hak penyertaan?
Keperluan asas yang diperuntukan oleh konvensyen mencukupi. Perlindungan daripada penderitaan seksual,fizikal dan eksploitasi. Hak kepada standard of living dan penjagaan kesihatan yang baik. Menyertai kelab serta persatuan dan memberikan pandangan mereka.

a. b. c. d.

6.

Kanak-kanak memerlukan perlindungan jika penjaga kanakkanak itu telah abai atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan,makanan,pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak Perundangan yang manakah ada berkait rapat dengan pernyataan di atas?

a. b. c. d.

Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991(Akta 458). Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984(Akta 308). Pengambilan Anak Angkat(Akta Pengankatan Anak Angkat 1952) Akta Kanak-Kanak 2001(Pindaaan 2002).

BAB 1 EDU3109 1. Berikut merupakan aktiviti yang dapat dilakukan oleh guru bagi memupuk semangat patriotism dalam kalangan murid kecuali A. Sayembara puisi merdeka B. Acara menaikkan bendera C. Acara sukaneka antara guru D. Menyanyikan lagu Negaraku dengan bersemangat

2. Empat tonggak UNESCO terdiri daripada I. II. III. IV. Belajar untuk menguasai ilmu Belajar untuk menguasai kemahiran Belajar untuk menjadi insan berguna Belajar untuk menguasai pucuk pimpinan

A. I,II,III B. I,II,IV C. I,III,IV D. II,III,IV

3. Teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah Membina Negara Bangsa. Fokus utama teras Membina Negara Bangsa adalah untuk A. Meningkatkan tahap motivasi murid B. Memantapkan perpaduan dalam kalangan rakyat C. Meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah pelajar D. Menambahkan bilangan pelajar yang memahami sejarah negara Malaysia

4. Yang manakah antara berikut merupakan kesan positif globalisasi dalam pendidikan? A. Berdaya saing dalam kalangan pelajar B. Peluang menindas negara yang lebih lemah C. Ketidakadilan dalam perkongsian antara negara D. Bergantung kepada cita rasa global dari segi tenaga buruh 5.Yang manakah antara berikut merupakan faedah yang diperolehi melalui teknologi maklumat dan komunikasi? A. Dapat membina negara bangsa B. Menanam semangat patriotism serta memupuk perpaduan C. Memberi peluang kepada jaringan antara para pendidik dan penyelidik serta perkongsian bahan akademik D. Dapat membudayakan ciri-ciri kesederhanaan, kepekaan terhadap orang lain, toleransi dan berakomodasi dalam kalangan pelajar 6. Apakah cabaran yang terpaksa dihadapi dalam melaksanakan pendemokrasian pendidikan? A. Membuka peluang kepada guru untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi B. Memperuntukkan biasiswa kepada pelajar yang layak dan mempunyai potensi kecemerlangan diri C. Memberi peluang kepada semua murid untuk mendapatkanj pakaian seragam sekolah yang sama D. Penyediaaan peluang yang terbuka untuk setiap murid memperoleh kejayaan pendidikan

Objektif: Bab 2: Guru dan Perundangan 1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tatalaku dan tatatertib seorang guru sebagai penjawat awam termaktub di dalam A. Perintah Am Bab A B. Perintah Am Bab B C. Perintah Am Bab C D. Perintah Am Bab D 2. Yang manakah antara berikut merupakan matlamat utama Peraturan Tatakelakuan Akta Tatatertib 1993 (Pindaan 2002) A. Menjaga imej penjawat Awam B. Menjamin keberkesanan pegawai awam C. Meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman Negara D. Mengawal disiplin pegawai awam 3. Sekiranya seseorang penjawat awam di dapati bersalah melanggar peraturan tatatertib, dia boleh dikenakan hukuman, kecuali. A. denda B. dibuang kerja C. turun pangkat D. di pindahkan ke jabatan lain 4. Yang manakah adalah implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas Sistem Pendidikan Kebangsaan yang BETUL? i. Kurikulum diselaraskan ii. Peperiksaan yang sama iii. Pendidikan swasta diberi perhatian iv. Pendidikan prasekolah diperluaskan A. B. C. D. i dan ii i, ii dan iii i, ii dan iv Semua di atas

5. Berikut adalah bentuk-bentuk gangguan seksual, KECUALI i. Menyentuh anggota sulit penjawat awam lain ii. Membantu rakan sekerja bangun selepas terjatuh dari tangga iii. Menggoda rakan sekerja dengan perkataan yang berunsur seksual iv. Melihat atau memandang bahagian sulit rakan sekerja dengan niat A. B. C. D. ii sahaja ii dan iii i,iii dan iv ii,iii dan iv

6. Seorang penjawat awam boleh melakukan pekerjaan luar sekiranya, A. bekerja di luar waktu pejabat, tidak menjejaskan kegunaannya dan tidak bercanggah dengan kepentingan Jabatan. B. mendapat kebenaran secara lisan daripada ketua jabatan. C. bekerja separuh masa sahaja. D. dia bekerja sebagai seorang ahli perniagaan dan perdagangan.

Soalan objektif bab 6.

1. Semua pernyataan berikut adalah betul mengenai inovasi, kecuali... a. b. c. d. Pendekatan yang bermanfaat kepada manusia Revolusi dalam pemikiran, proses dan organisasi Melibatkan prosedur bekerja dan menjimatkan kos, tenaga dan masa Pemikiran yang mendorong manifestasi dan perubahan yang kompleks

2. Padanan yang berikut adalah paling tepat dalam menunjukkan tindakan seseorang pemimpin dengan strategi perubahan yang dipilih. a. b. c. d. Strategi pujukan memberikan prestasi cemerlang Strategi kekuasaan penggunaan komputer di dalam kelas Strategi kekuasaan larangan merokok di kawasan sekolah Strategi memudah cara ikhlas meminjam wang kepada guru baharu

3. Perubahan pendidikan yang berlaku bergantung pada keperluan sesebuah negara. Dalam konteks masyarakat Malaysia, perubahan diperlukan untuk mencapai perkara-perkara berikut. I. II. Mendepani cabaran dan kepesatan era TMK Meningkatkan daya produktiviti dan kualiti

III. Demi kestabilan politik dan kuasa kerajaan yang memerintah IV. Sumber manusia yang mempunyai ketahanan menghadapi cabaran V. a. Pembinaan modal insan yang mampu meraih kemewahan dan kekayaan I, II dan IV c. I, III dan V

b.

I, III dan IV

d. I, IV dan V

4. Sistem ini diwujudkan bagi menjamin kualiti dan membolehkan pihak sekolah menambah baik bahagian-bahagian yang masih lemah apabila sistem ini membolehkan pihak sekolah membuat nilai tara ke atas pencapaian masing-masing. Apakah sistem yang telah diwujudkan yang mencakupi pernyataan tersebut? a. b. c. d. Sistem Sekolah Bestari Sistem Maklumat Murid (SSM) Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

5. Dalam usaha mentransformasikan pendidikan negara, Kementerian Pelajaran Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk memegang salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu Meluaskan Akses kepada Pendidikan Berkualiti dan

Berkemampuan. Pilih pernyataan yang benar mengenai empat sub-NKRA yang berkaitan dengan strategi pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan. I. II. Menambah baik infrastruktur sekolah Mewujudkan sekolah berprestasi tinggi

III. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi IV. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah V. a. b. c. d. Mengiktiraf Pengetua dan Guru Besar yang berprestasi cemerlang I, II, III dan IV I, III, IV dan V I, II, IV dan V II, III, IV dan V

6. Berikut merupakan antara strategi perubahan dalam pendidikan kecuali... a. b. c. d. Strategi kekuasaan Strategi pujukan Strategi kutukan Strategi memudah cara