Anda di halaman 1dari 10

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA (EDU3101) CABANG-CABANG & NILAI FALSAFAH PENDIDIKAN

KUMPULAN 2 : RAFIZA BINTI DARUS NURUL HAFIDZAH BINTI ABD HALIM NUR SHAZIANA BINTI MOHD SALAHUDIN PENSYARAH : PN. HJH. MERIAM BT ISMAIL

1. METAFIZIK

4. LOGIK

CABANGCABANG FALSAFAH

2. AKSIOLOGI

2. EPISTEMOLOGI

i. Mengkaji tentang perkaraperkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya.

ii. Menurut Noriati et. al (2012), kajian tentang kewujudan dan asas kepada pandangan yang luas.

1. METAFIZIK

iii. Metafizik menyoal tentang :


Adakah terdapat suatu badan pengetahuan sejagat untuk dipelajari? Siapakah yang sepatutnya membuat keputusan tentang apa yang hendak dipelajari? Adakah pelajar pada asasnya baik dan boleh dipercayai?

ii. Cabang falsafah aksiologi i. Mengenai nilai

ETIKA : Perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.

2. AKSIOLOGI

ESTETIKA : Merujuk kepada kriteria kecantikan dalam kesenian alam sekeliling dan kehidupan

iii. Soalan-soalan yang berkaitan dengan aksiologi :

Apakah itu moral dan bukan moral? Apakah itu kecantikan? Adakah kehidupan mempunyai makna? Bagaimanakan seseorang itu berkelakuan? Apakah tingkah laku bermoral?

i. Teori ilmu yang mengkaji ilmu dan kepercayaan.

ii. Fokus Penganalisaan, penghasilan, dan tuntutan ilmu.

3. EPISTEMOLOGI

iii. Menurut Sharifah Alwiah (1985), epistemologi mengkaji pengetahuan dan perihal mengetahui.

iv. Soalan epistemologi asas : Apakah merangkumi pengetahuan? Adakah pengetahuan itu tetap atau berubah?

i. Menerangkan hubungan antara idea-idea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

ii. Merujuk kepada turutan cara mendapatkan sesuatu rumusan berasaskan beberapa andaian kukuh.

4. LOGIK

iv. Logik membantu seseorang berkomunikasi secara lebih berkesan dengan menggalakkan pemikiran yang dilakukan dengan berhati-hati dan sistematik.

iii. Merujuk kepada sains tentang pemikiran tepat.

Nilai-Nilai dalam Falsafah Pendidikan


2. Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruhNilai usaha bersungguhsungguh. 3. Insan yang seimbang dan harmonis Akhlak mulia, keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.

1. Pendidikanusaha berterusan.

6. Unsur jasmani Kesihatan tubuh badan

5. Unsur rohaniKesedaran

4. Unsur intelek Daya berfikir.

Seterusnya

7. Unsur emosiNilai kasih sayang

8. Kepercayaan kepada Tuhan.

9. Rakyat yang berilmu.

12. Rakyat yang bertanggungjawab.

11. Rakyat yang berakhlak mulia.

10. Rakyat yang berketerampilan.

13. Rakyat yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

14. Rakyat yang dapat memberi sumbangan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara.

Rujukan
Noriati A.Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkufli Mahayudin & Zakiah Noordin. (2012). Falsafah & Pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Aiman Sensei. (2013). Elemen-Elemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dicapai pada 17 Januari 2013 daripada http://ipgmalaysia.blogspot.com/2009/03/elemen-elemenfalsafah-pendidikan.html Amirah Farhanah. (2011). Analisis Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Dicapai pada 18 Januari 2013 daripada http://amirafarhanah.blogspot.com/2011/03/analisis-falsafahpendidikan-kebangsaan.html

Sekian, terima kasih