Anda di halaman 1dari 4

AGIHAN TAJUK

Maklumat Agihan Topik-topik Dalam Kursus Proforma Yang Dimodulkan Dan Yang Memerlukan Interaksi Bersemuka

Nama Kursus : Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Kod : PSV3107 Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi pembelajaran melalui modul.
JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

INTERAKSI Teori:

TAJUK

KANDUNGAN Pengenalan Teori Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR: Teori Behaviourisme Teori Kognitif Teori Humanis Teori Psiko-Analitik Teori Kontruktivisme

Tajuk 1: Pengenalan Teori dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran PSV Amali: 1 (2 jam) Tugasan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan teori dan pendekatan pengajaran PSV KBSR. Menyediakan BBM berdasarkan manamana empat bidang PSV.

12

Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran PSV KBSR Pendekatan Proses dan Produk Pendekatan DBAE Pendekatan Chapman Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Pendidikan Seni John A.Michael

Teori: Tajuk 2: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR. Amali: 2 (2 jam) Menghasil dan memilih sumber pengajaran dan pembelajaran.

Mengenal Konsep: Kajian Masa Depan Kepelbagaian Kecerdasan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Konstruktivisme Kemahiran Berfikir Pembelajaran Masteri 12 Aplikasi Strategi Ke Dalam Empat Bidang Kegiatan: Menggambar Membuat Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Mengenal Kraf Tradisional

Teori: Tajuk 3: Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR. Amali: 3 (2 jam) Merujuk sumber internet dan bahan cetak dan aplikasikan dapatan anda kepada manamana satu empat bidang PSV KBSR.

Mengenal Konsep Kaedah dan Teknik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR: Kaedah individu dan kumpulan dalam PSV KBSR Kaedah simulasi, sumbangsaran,projek, akses kendiri, lawatan dan kembara visual. Teknik soal jawab, dan teknik memberi arahan. Teknik tunjukcara, teknik tindakbalas, teknik bercerita, teknik kawalan kelas, menggunakan sumber bahan pengajaran dan pembelajaran. Teknik penerangan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber P&P. Proses Pengajaran Mikro:

12

4 (2 jam)

Teori: Tajuk 4: Pengajaran Mikro dan Makro Fokus penguasaan kemahiran mengajar Perancangan dan persediaan Perlaksanaan

Maklumbalas Kemahiran-kemahiran pengajaran Proses Pengajaran Makro: Amali: Melaksanakan pengajaran mikro dengan membina instrumen kemahiran seperti menyediakan borang pemerhatian, dan borang kolaborasi penilai. Membuat analisis maklumbalas,refleksi dan penilaian serta tindakan susulan. Mengenalpasti bidang, jenis dan kandungan. Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latar belakang murid. Merancang alat dan bahan untuk penghasilan . Mereka bentuk bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Mereka bentuk set induksi mereka bentuk langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran. Mereka bentuk aktiviti pengayaan dan penambahbaikan. Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi. Mereka bentuk penutup Membuat maklumbalas, refleksi dan tindakan pembetulan. Perancangan dan Persediaan Mengajar: Perancangan Tahunan dan Semester. Aplikasi 5P dalam Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR. Rancangan Pengajaran Harian PSV KBSR dalam empat bidang. - Bidang kegiatan - Jenis aktiviti - Kemahiran dan hasil pembelajaran - Pemilihan sumber - Aktiviti induksi set - Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran - Penutup - Refleksi

12

5 (2 jam)

Teori: Tajuk 5: Perancangan, Persediaan Mengajar, Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Amali: Aplikasi kemahiran pengajaran makro: -induksi set -penyampaian -apresiasi dan refleksi -penutup

12

Mengisi borang

pemerhatian dan kolaborasi penilai. Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan.

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Bahan Bantu Mengajar. Alat dan bahan penghasilan Pemilihan dan penyediaan sumber Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik. 60

JUMLAH