Pendemokrasian Pendidikan merupakan suatu proses mendemokrasikan pendidikan supaya setiap individu diberikan peluang dan hak yang

sama untuk mendapat pendidikan serta kemudahan yang disediakan. Dengan kata lain, di bawah proses mendemokrasikan pendidikan , setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum , agama atau latar belakangnya.

Kepentingan pendekmokrasian pendidikan jelas diperlihatkan apabila ia dapat membasmi masalah buta huruf dalam kalangan penduduk dalam negara-negara kurang maju, keadaan ini dibuktikan dengan pelaksanaan sistem pendidikan melalui pendemokrasian yang memberi pendidikan kepada semua masyarakat di luar bandar. Selain itu, pendemokrasian pendidikan juga dapat merapatkan jurang pencapaian akademik kerana ketidaksamaan peluang dalam pendidikan. Jurang pencapaian akademik dipengaruhi oleh perbezaan kelas sosial, perbezaan sosialisasi bahasa dan perbezaan lokasi dan luar bandar. Mengikut kajian Pierre Bourdieu (1930), ahli sosiologi pendidikan dari Perancis, pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar belakang kebudayaan ibu bapanya, dan tahap pendidikan ibu bapa adalah lebih banyak mempengaruhi pencapaian persekolahan anak mereka daripada kedudukan kerjaya mereka dalam masyarakat. Isu ini juga dapat meningkatkan keprihatinan masyarakat terhadap pendidikan serta perkembangan terkini dan seterusnya menimbulkan minat mereka terhadap pendidikan secara amnya dan khususnya terhadap pendidikan anak-anak mereka. Maka, tidak akan wujud lagi alasan tidak menghantar anak-anak ke sekolah disebabkan desakan hidup. Seterusnya, pendemokrasian pendidikan turut memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan pendidikan untuk masa depan diri serta kepentingannya dalam menentukan kelangsungan atau kesinambungan kegemilangan negara.

SKJ(C). kewujudan institusi pendidikan swasta dan pelbagai jenis sekolah iaitu SK. pendekatan.Slogan “satu Malaysia” mempunyai kesinambungan dengan pendemokrasian pendidikan ini. Hal ini jelas memperlihatkan langkah kerajaan untuk membangunkan pendidikan dalam kalangan rakyat supaya tidak ada lagi golongan yang hilang dalam arus pendidikan terutamanya generasi yang akan menjadi peneraju pucuk pimpinan kelak. pelaksanaan dan amalan pendemokrasian pendidikan haruslah dinilai dengan membuat perbandingan dengan negara-negara yang lebih maju agar hasrat kerajaan untuk membentuk sistem pendidikan bertaraf dunia akan terlaksana. Oleh sebab itu. Tidak cukup dengan itu. langkah sokongan untuk memantapkan lagi pelaksanaan agenda pendemokrasian pendidikan dalam aspek ini iaitu bantuan buku-buku teks melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). cacat pendengaran dan bisu serta kanak-kanak „down syndrome‟ juga mendapat pendidikan dalam negara. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan pemberian biasiswa oleh Kementerian Pendidikan dan lain-lain agensi bagi mereka yang layak bertujuan agar kemiskinan tidak dijadikan alasan seseorang itu tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya. SKJ(T) dan sebagainya merupakan sebahagian daripada agenda pendemokrasian pendidikan. “satu Malaysia” mendahulukan rakyat dalam segala aspek tidak mengira kaum dan bangsa terutamanya dalam pendidikan. Sistem pendidikan selama ini tidak pernah mengabaikan mana-mana golongan masyarakat sama ada golongan buta. Oleh sebab itu. Pendemokrasian Pendidikan Konsep pendemokrasian pendidikan .

Dengan perkataan lain.latihan dan pelaksanaan projek pendidikan.Konsep demokrasi di bawah konteks pendidikan membawa maksud peluang sama bagisetiap individu mendapat pendidikan dan kemudahannya yang disediakan.sosial.melalui bantuan kewangan.kaum.jantina.Ia meliputi hak individu memilih jenis sekolah yang difikir sesuai untuk menuntut ilmu pendidikan.agama atau latar belakangnya. ü Merapatkan jurang pencapaian akademik kerana ketidaksamaan peluang dalam pendidikan .keistimewaan.di bawah proses mendemokrasikan pendidikan. Kepentingan konsep pendemokrasian pendidikan ü Membasmi buta huruf dalam kalangan penduduk dalam negaranegara kurang maju. Maka konsep pendemokrasian pendidikan merupakan sesuatu proses mendemokrasikan pendidikan supaya setiap individu diberikan peluang dan hak yang sama untuk mendapat pendidikan serta kemudahannya yang disediakan.setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira status ekonomi.

khasnya dalam bidang akademik dan mobility sosial. 1) Program Kesaksamaan Pendidikan Program ini merangkumi murid daripada keluarga yang kurang beruntung. Ø individu yang menghadapi masalah budaya tersekat akan mengalami masalah kekurangan modal budaya yang menyekatnya untuk menmperoleh pencapaian aspirasinya.Terdapat beberapa program yang telah disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepentingan program kesaksamaan pendidikan Ø -melahirkan individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga dan masyarakatnya. .pembawaan dan kemahiran tekniknya.ilmu pengetahuan.Modal budaya di antara kelas sosial dan individu merangkumi secara keseluruhan latar belakang kebudayaan.

Sememangnya. . Ø Rancangan pengajaran dan pembelajaran disusun dengan rapi untuk mengatasi serta mencegah masalah pembelajaran. Ø Projek Pendidikan Imbuhan menghasilkan bahan-bahan pelajaran khas untuk pelajar-pelajar luar bandar. Kepentingan program pendidikan imbuhan Ø untuk merapatkan jurang perbezaan peluang pendidikan bagi pelajar-pelajar miskin.pelajar-pelajar yang miskin dan kurang bernasib baik menghadapi banyak kekurangan dari segi kemudahan pelajaran.pendedahan pengetahuan dan sebagainya.kewangan.Program ini disarankan untuk membetulkan situasi ketidakseimbangan peluang pendidikan untuk kanak-kanak daripada golongan bawahan yang miskin.bahan pelajaran.2) Program Pendidikan Imbuhan Konsep pendidikan imbuhan mula muncul selepas Perang Dunia Kedua.kesihatan.motivasi pelajaran. Ø Pengubahsuaian kurikulum.kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR.Kementerian Pendidikan Malaysia. · Membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.mengembang dan mencuba teori-teori pendidikan supaya digunakan untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam sekolah rendah di luar bandar. Kepentingan Projek Inspire · Mengkaji.penyelidikan dan penilaian.ringkas kata daripada nama Integrated System of Programmed Instruction for the Rural Environment adalah salah satu projek pendidikan yang dikelolakan oleh Pusat Pengajian Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia.3) Projek Inspire Projek Inspire.ahli-ahli pendidikan di bawah Projek Inspire ini berjaya menghasilkan beberapa set lembaran kerja bahasa dan matematik KBSR untuk digunakan sebagai aktiviti pemulihan dan pengayaan di dalam bilik darjah.Berdasarkan dapatan daripada penyelidikan dan penilaian.Projek Inspire mula beroperasi pada tahun 1983 dengan penyediaan bahan-bahan aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk pelajaran bahasa dan matematik sebagai percubaan. .

Kepentingan Program Pendidikan Khas Ø Memelihara kepentingan setiap orang kanak-kanak yang mempunyai potensi yang berbeza. Ø Melatih mereka untuk menjadi rakyat yang berguna dan memberi sumbangan bersama-sama dengan rakan-rakan normal mereka untuk kemakmuran masyarakat dan Negara. Hal ini kerana kerajaan memberi bantuan kewangan dalam bentuk biasiswa kepada mereka yang tidak berkemampuan. Ø Mengembangkan potensi mereka dari segi intelek.iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar cerdasProgram ini merujuk kepada satu pendekatan rancangan pendidikan .kaedah dan teknik mengajar untuk kanak-kanak bukan normal.3) Program Pendidikan Khas -Pendidikan khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa. negara atau di peringkat dunia tanpa mengira kaum.jasmani.social. kita dapat memberikan hak yang sama rata dari segi peluang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang sama seperti rakan-rakan mereka yang lain baik di dalam daerah. Ini membolehkan golongan miskin juga dapat menimba ilmu tanpa membimbangkan tentang masalah kewangan. Kesan Melalui pendemokrasian pendidikan ini. Dengan itu bukan sahaja dari golongan orang berada .strategi. negeri. agama serta kedudukannya dalam lapisan masyarakat.dan emosi secara optimum.

Kemudahankemudahan ini bukan hanya disediakan di kawasan Bandar malah di kawasan pendalaman juga turut disediakan.kemudahan dan infrastruktur . tenaga pengajar yang berkualiti. Pendemokrasian pendidikan juga secara tidak langsung mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan kaum. meningkatkan kepekaan serta bersaing dengan arus perkembangan teknologi maklumat yang semakin kuat melanda dunia pada hari ini. bahasa dan budaya. Melalui sekolah wawasan ini pendemokrasian pendidikan telah berjaya mewujudkan perpaduan dalam kalangan anak murid yang belajar di sana tanpa mengira kaum. Ia juga telah dapat direalisasikan melalui penubuhan sekolah Wawasan. pendemokrasian pendidikan ini juga memberi implikasi yang positif kepada golongan kurang berupaya. serta kanakkanak ‘down syndrome’ juga diberi peluang untuk mendapat pendidikan seperti yang termaktub dalam Dasar Pendidikan di negara kita. meluaskan ilmu pengetahuan.malahan golongan orang miskin juga boleh menimba ilmu. cina dan india digabungkan menjadi satu. Peranan utama sekolah-sekolah ini adalah untuk mensosialisasikan kanak-kanak dam memeliharakan hubungan yang baik antara satu sama lain. Program ini turut tidak melupakan atau mengabaikan kanak-kanak daripada golongan istimewa. dimana sekolah melayu. Ini memboleh semua murid tidak kira dari kawasan Bandar ataupun dari kawasan luar Bandar turut . sukan dan sebagainya. Oleh itu pelbagai jenis sekolah telah didirikan untuk memenuhi keperluan dan ciri-ciri komuniti masing-masing melalui pendemokrasian pendidikan. Dengan lain perkataan. kemudahan-kemudahan untuk proses pengajaran dan pemelajaran. Tambahan pula. latar belakang. asrama. Contohnya. kanak-kanak daripada golongan buta. Pendemokrasian pendidikan turut menyediakan kemudahan prasarana atau infrastruktur pendidikan yang seimbang di antara semua sekolah. cacat pendengaran dan bisu. komputer.Pusat Sumber Sekolah. Dengan itu dapatlah kanak-kanak daripada golongan istimewa juga dapat menimba ilmu seperti orang lain dan seterusnya mencapai kejayaan dalam hidup mereka. tradisi. Selain itu. Hal ini kerana Malaysia ialah sebuah Negara yang unik dimana penduduknya terdiri daripada berbilang kaum.

Kesimpulannya. Sebenarnya. kita tidak harus cepat berpuas hati. Kemudahan infrastruktur yang lengkap membolehkan murid-murid untuk belajar dalam keadaan yang selesa. Pendidikan adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan kita sebenarnya tidak hidup dalam satu kekosongan. Pendemokrasian pendidikan bukan hanya memberi kesan positif malahan turut memberi kesan negatif kepada anak murid yang belajar di kelas bercantum. Ini akan menyebabkan proses P&P tergendala dan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Justeru itu. warga Malaysia haruslah menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin menimba ilmu. Guru juga akan menghadapi kesulitan untuk menyampaikan sesuatu kepada anak murid mereka kerana bilangan yang ramai. Bilik darjah yang kecil sememangnya tidak dapat menampung jumlah besar anak murid. Murid juga akan mengalami kesukaran bertanya tentang masalah yang dihadapi dalam pelajaran kerana guru tidak dapat member perhatian sepenuhnya terhadap setiap individu di dalam kelas. Dalam pembangunan sumber tenaga manusia. Walaupun dapat disimpulkan bahawa dari segi pendekatan. marilah kita bersamasama berusaha untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dengan melahirkan modal insane minda kelas pertama. Oleh itu. pendemokrasian pendidikan sememangnya sesuatu program yang member maanfaat kepada penduduk rakyat Malaysia yang berbilang kaum tanpa mengira status dan kedudukan seseorang. pelaksanaan serta amalan pendemokrasian pendidikan yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara di Malaysia berada di landasan yang betul. Maka anak-anak murid tidak dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan berasa rimas. kita tidak harus .menikmati kemudahan ini. Tambahan pula. Ini turut menjejaskan prestasi para murid. Apabila sesebuah kelas bercantum mengandungi ramai murid maka anak-anak murid tersebut tidak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa proses p&p dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful