Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU PISMP SAINS AMBILAN JANUARI 2011 SCE 3104 :KURIKULUM DAN PEDAGOGI

SAINS PENDIDIKAN RENDAH

BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. 1. Salah satu daripada matlamat pendidikan sains di negara ini adalah untuk melahirkan pelajar yang boleh berfikir secara kritis dan kreatif. Manakah antara berikut adalah benar bagi kemahiran berfikir secara kritis? A B C D Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

2.

Manakah antara domain berikut adalah berkaitan dengan pernyataan menggalakkan murid membina kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif melalui aktiviti sains? E F G H Afektif Rohani Kognitif Psikomotor

3.

Mata pelajaran ini menggabungkan unsur daripada pelbagai bidang pengetahuan yang sebelum ini diajar secara terpisah-pisah melalui mata pelajaran tertentu seperti Geografi, Sejarah, Tatarakyat, Sains dan Kesihatan. Pernyataan di atas merujuk kepada kurikulum I J K L Projek Khas. Sains KBSR. Alam dan Manusia. Kajian Alam Semulajadi.

4.

Manakah antara kemahiran proses sains berikut diperlukan untuk membuat pernyataan umum yang berkaitan dengan perhubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dan pembolehubah bertindak balas bagi sesuatu eksperimen? M N O P Berkomunikasi. Mentafsirkan data. Membuat hipotesis. Mengawal pembolehubah.

5.

Pilih objektif Kurikulum Sains Sekolah Rendah yang diaplikasikan pada tahap II sahaja. Q R S T Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Merangsang sifat ingin tahu dan membina minat murid tentang persekitaran mereka. Memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir mereka. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengkonsepsikan.

6.

Tajuk kelajuan bagi tahun 6 diperincikan bermula daripada aras asas hingga ke aras khusus dalam Huraian Sukatan Pelajaran Sains . I II III IV V Menyatakan definisi kelajuan. Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji hubungan antara kelajuan, masa dan jarak. Membuat hipotesis tentang jarak dilalui oleh objek yang bergerak dalam masa yang ditetapkan pada kelajuan yang berbeza. Membuat kesimpulan tentang hubungan antara kelajuan dengan masa dan jarak. Menentukan kelajuan sesuatu objek yang bergerak melalui jarak yang ditetapkan.

Manakah antara berikut menunjukkan susunan bermula daripada aras asas hingga ke aras khusus bagi tajuk tersebut? U V W X I, II, III, V, IV II, I, V, III, IV III, II, IV, I, V III, I, II, IV, V

7.

Berikut bukan ciri pelaksanaan strategi inkuiri penemuan bagi seorang murid? Y Z AA Mengalami pembelajaran sebenar. Mewujudkan dan memerhati situasi. Memperolehi fakta, konsep, prinsip atau penyelesaian baru.

BB

Dirangsang oleh guru murid untuk menyoal, meneroka dan mengeksperimen.

8.

Mengapakah strategi penemuan terbimbing lebih digemari oleh guru? CC DD EE FF Disiplin murid dapat dikawal. Murid lebih yakin menjalankan aktiviti pembelajaran. Memastikan keselamatan persekitaran kelas dapat dikawal. Murid mendapat keputusan akhir aktiviti/eksperimen yang serupa. Setiap pelajar memberikan idea setiap kali sampai giliran mereka Pernyataan di atas adalah merujuk kepada aktiviti dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kooperatif. Apakah nama bagi aktiviti tersebut? GG HH II JJ Jigsaw Round Robin Trade a Problem Think-Pair-Share

9.

10.

Satu eksperimen telah dijalankan untuk melihat kesan isipadu air ke atas pertumbuhan biji benih kacang. Manakah antara berikut adalah pembolehubah tetap bagi eksperimen tersebut? KK LL MM NN Bilangan daun dan isipadu air. Suhu persekitaran dan isipadu. Bilangan daun dan species kacang. Spesis kacang dan suhu persekitaran.

11.

Manakah antara kenyataan berikut adalah benar bagi Discrepant event? I II III IV V Hasilnya diluar jangkaan murid. Membangkitkan perasaan ingin tahu murid. Diwajibkan semasa set induksi dalam kelas sains. Lebih sesuai digunakan dalam fasa II Model Lima Fasa Needham. Murid mesti mengubahsuai skema sedia ada mereka kepada akomodasi maklumat baru yang diterima.

OO

I, II dan V sahaja

PP QQ RR

I, II dan III sahaja II, III, IV dan V sahaja I, III, IV and V sahaja

12.

Interaksi guru murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. melibatkan pengumpulan bahan, maklumat, data, memproses maklumat dan data, dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada strategi pengajaran dan pembelajaran SS TT UU VV Pembelajaran Berasaskan Bahan Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Permainan

13.

Manakah antara topik sains berikut sesuai diajar menggunakan strategi kajian lapangan? WW XX YY ZZ Daya Mesin Ekologi Astronomi

14.

Pengajaran sains menggunakan teknologi maklumat sangat digalakkan bagi hasil pembelajaran yang optimum. Manakah antara berikut bukan sebab pemilihan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran sains? AAA BBB CCC DDD Penganalisisan data bernombor. Perkongsian data antara murid dan guru. Pemprosesan perkataan dan persembahan. Pengajaran konsep sains dengan menggunakan animasi daripada laman web.

15. Mereka suka melukis, membuat jigsaw puzzles, membaca peta, menghayal. Alat yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka ialah model, grafik, carta, fotograf, video, multimedia, teks dengan gambar, carta atau graf.

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri bagi salah satu daripada kecerdasan pelbagai. Manakah antara berikut sesuai dengan ciri-ciri tersebut? EEE FFF HHH Kinestetik. Visual-ruang. Logik -Matematik.

GGG Interpersonal.

16.

Manakah antara faktor berikut paling berkesan untuk mengajar tajuk Bahagian Badan Manusia kepada murid yang tidak pandai berbahasa Bahasa Inggeris? III JJJ KKK LLL Saya sentuh dan saya akan faham. Memberi penekanan ke atas idea utama. Mengedarkan senarai perbendaharaan kata. Bercakap dengan perlahan dengan sebutan yang jelas.

17.

Pengajaran dan pembelajaran sains menggunakan multimedia seperti komputer dan LCD projektor dapat membantu mewujudkan perhatian terhadap murid yang sukakan bunyi muzik. Biasanya murid digolongkan dalam kumpulan audio dan visual.

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada salah satu daripada elemen gaya pembelajaran murid yang dinyatakan oleh Dunn dan Dunn (1993). Manakah antara berikut adalah elemen gaya pembelajaran tersebut?

MMM Emosi. NNN PPP Sosiologi. Persekitaran . OOO Psikologi.

18.

Apakah kelebihan membimbing murid disleksia membaca secara fonetik? QQQ Murid menjadi lebih seronok. RRR SSS TTT Pembacaan murid menjadi lebih laju. Menambah keyakinan murid untuk bercakap. Dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap bahan yang dibaca.

19.

Cikgu Amir adalah seorang guru pendidikan khas yang mengajar murid kuraya upaya pendengaran. Manakah antara urutan berikut adalah betul semasa Cikgu Rashid berkomunikasi dengan murid-muridnya menggunakan bahasa isyarat? I II III IV V UUU VVV XXX Minta perhatian murid. Guru menghadap murid. Guru menghadap cahaya. Murid memerhatikan tangan dan mulut guru. Pergerakan tangan adalah selari dengan pergerakan bibir guru.

I, II, III V, IV II, III, I, V, IV II, III, IV, V, I

WWW IV, V, I, II, III

20.

Rashid adalah seroang murid yang sangat bergeliga dan berbakat dalam mata pelajaran matematik dan sains. Pada pendapat anda, apakah tugasan yang boleh diberikan kepada Rashid untuk terus menggalakkan dan menyokong pembelajaran Rashid? YYY ZZZ Melantik Rashid sebagai ketua kelas. Memberi Rashid tugasan projek yang kompleks.

AAAA Memberi pujian dan ganjaran kepada Rashid untuk meningkatkan motivasi intrinsiknya.

BBBB Melibatkan Rashid dalam penyelesaian masalah aras tinggi menggunakan teknologi.