Anda di halaman 1dari 15

PEMBENTANGAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK
Visualisasi : Satu Kaedah Untuk Penyelesaian Masalah Matematik Berayat

PENDAHULUAN
O Praktikum 1 SK St. Xavier Cawangan

(5 Jujur, 5 Luhur) O Praktikum 2 SK Batu Kawan ( Tahun 2, Tahun 4) O Praktikum 3 SK Bagan Jermal ( 4 Inspirasi)

FOKUS KAJIAN
O 4 Inspirasi - Nombor Bulat dan Pecahan.
O Kaedah visualisasi diharapkan dapat

membantu murid-murid untuk menjawab soalan yang melibatkan penyelesaian masalah matematik berayat. O Visualisasi merupakan proses mental seseorang individu apabila individu itu menggambarkan objek atau situasi.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif umum kajian ini adalah untuk :
Umum : Melalui kajian ini diharap dapat mencapai matlamat dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik berayat menggunakan kaedah visualisasi.

Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut : Khusus : 1. Mengkaji faktor-faktor menyebabkan murid menghadapi kesukaran menyelesaikan masalah matematik berayat 2. Membantu murid memahami soalan matematik berayat menggunakan kaedah visualisasi 3. Meningkatkan keupayaan murid merancang strategi bagi menyelesaikan masalah matematik berayat menggunakan kaedah visualisasi 4. Memupuk minat murid terhadap soalan matematik berayat menggunakan kaedah visualisasi

SOALAN KAJIAN
Soalan kajian ini adalah seperti berikut : 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid menghadapi kesukaran menyelesaikan masalah matematik berayat? 2. Adakah kaedah ini dapat membantu murid memahami soalan matematik berayat? 3. Adakah kaedah ini dapat meningkatkan keupayaan murid merancang strategi bagi menyelesaikan masalah matematik berayat? 4. Adakah kaedah ini dapat memupuk minat murid terhadap soalan matematik berayat?

KUMPULAN SASARAN
O Tahun 4 Inspirasi

- 20 orang ( 8L , 12P )

TINDAKAN YANG DICADANGKAN


O Perancangan tindakan
O Perancangan cara mengumpul data O Perancangan cara menganalisis data O Perancangan pelaksanaan tindakan

Perancangan tindakan
1. Merancang
2. Bertindak 3. Memerhati 4. Mereflek

Perancangan cara mengumpul data


O Pemerhatian
O Temu bual O Soal selidik O Ujian pra

O Ujian pasca

Perancangan cara menganalisis data


O Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan

seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

Perancangan pelaksanaan tindakan


Kos kajian ialah kos yang melibatkan penyediaan awal bahan semasa tinjauan awal bahan dan selepas intervensi serta kos yang diperlukan sepanjang intervensi.
Bil Bahan Bilangan unit Harga Seunit (RM) RM 9.00 RM 40.00 Jumlah Harga (RM) RM 9.00 RM 80.00

1 2

Kertas A4 Dakwat cetakan komputer

1 rim Hitam dan warna 40 5 Jumlah keseluruhan

3 4

Fotostat Kertas mahjong

10 sen RM 0.50

RM 4.00 RM 2.50 RM 95.50

Jadual 4 : Jadual kos kajian

TINJAUAN LITERATUR
O Menurut Lim (1982,dalam Lim Beng Tin,

2000) dalam kajiannya mendapati pelajar menghadapi kesukaran dalam masalah matematik yang dinyatakan dengan perkataan berbanding masalah yang melibatkan simbol dan angka.
O Visualisasi merupakan satu teknik berguna

dalam menyelesaikan masalah matematik (Horgan, 1993; Barwise & Etchemendy, 1991; Theadgill-Sowder & Sowder, 1982; dan Moses, 1982).

Sekian