Anda di halaman 1dari 43

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN EDU 3101 TAJUK: FALSAFAH PENDIDIKAN

ISLAM DAN TIMUR


PENSYARAH PEMBIMBING: ENCIK ROSLI BIN ABD HAKIM DISEDIAKAN OLEH: HELENA LAU WEN WEN NUR ROHAZIRAH BT ROSLAN TIONG SU LING WONG SIAW YIH

TIONG SU LING

HELENA LAU WEN WEN

NUR ROHAZIRAH BINTI ROSLAN

WONG SIAW YIH

a) Huraikan pandangan salah seorang tokoh Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Timur dalam pembangunan modal insan berindentiti Malaysia. b) Jelaskan implikasi Falsafah Pendidikan Islam dan Timur terhadap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.

Tokoh Flasafah Pendidikan Islam

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahawa proses pendidikan formal yang dijalankan secara penghafalan dan peniruan seharusnya dielakkan. Kehilangan daya kreatif

Mudah lupa

Tidak mengembangkan pemikiran logik dan kritikal

Kejumudan fikiran

Pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif dan inovatif


Modal insan berkreatif dan mempelopori bidang yang baharu dapat mengecapi kejayaan yang terbilang.

Modal insan perlu dilatih supaya berani berimaginasi dan berkhayal tetapi disusuli dengan aplikasi yang teratur.

Pertandingan Robotik Kebangsaan merangsangkan fikiran murid yang kreatif dan inovatif

Ibnu Khaldun menyatakan secara dasarnya manusia itu adalah jahil dan menjadi seorang yang berilmu setelah mendapatkan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan merupakan asas pembangunan modal insan

Jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu, mereka akan ketinggalan dan mereka akan mengalami kesusahan dalam kehidupan.

Seseorang itu perlu berusaha dengan gigih untuk memperolehi ilmu kerana ilmu tidak datang sendiri.

menyampaikan ceramah yang boleh menyedarkan manusia tentang kehebatan agama dan mendidik masyarakat supaya mematuhi ajaran-ajaran agama.

Insan bermoral

Untuk membangunkan agama, bangsa & negara.

memiliki sahsiah yang terpuji. mendapat panduan yang baik. dapat memanfaatkan nilai-nilai murni yang dipelajari.

Pemimpin yang berilmu akan membawa perubahan positif untuk kemajuan rakyat dan negara.

Memajukan diri sendiri dan

Ibnu Khaldun menyatakan kebahagiaan dan keuntungan seringkali dicapai oleh orang yang berbuat baik dengan sesuatu maksud dan pandai menyanjung peribadi sebegitu merupakan salah satu sebab tercapainya kebahagiaan.
Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat.
Orang yang berbuat baik dipercayai sentiasa diberkati dan dirahmati. Mendapat balasan yang baik di samping mendapat jiwa yang tenang dan ceria.

Nilai baik hati dan kesanggupan untuk berbakti

Aktiviti Kerja Kesukarelawan Dan Kerja Amal

Golongan profesional Malaysia yang pernah berkhidmat di luar negara sudi kembali ke tanah air dan menyumbang bidang kepakaran mereka kepada negara.

Melalui pendermaan wang dan barangan dan aktiviti pembersihan kawasan.

Dapat menyempurnakan keperluan masyarakat manusia, iaitu kebahagiaan.

Kemajuan negara tidak akan dicapai jika individu memiliki akhlak yang buruk seperti rasuah, pecah amanah, zalim dan sebagainya.

Akhlak yang mulia

Masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan, kesejahteraan dan terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan sebagainya.

Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia(SPRM)


Modul integriti dan pencegahan rasuah dimasukkan dalam 3 mata pelajaran iaitu subjek Pendidikan Islam, Sivik dan Kemanusiaan dan Pendidikan Moral di sekolah rendah dan menengah pada tahun 2013.

Mewujudkan Pusat Pencegahan Rasuah di Institut Pendidikan Guru (IPG)

Memanfaatkan kemahiran berfikir

Pemikiran kritis dan kreatif

Ibnu Khaldun telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka.
Program Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (KBKK)

berkemahiran menyelesaikan masalah, mampu mencipta peluang-peluang baru

Menurut ibnu khaldun, kelanjutan dan kemakmuran sesuatu masyarakat adalah amat bergantung kepada semangat assabiyah.
Program RIMUP

Konsep asabiyah akan digunakan sebagai cetusan idea untuk merapatkan hubungan etnik.

Dalam konteks Malaysia, mempunyai ciri yang sama dengan semangat patriotisme.

Pembangunan modal insan yang holistik.

Konsep 1 Malaysia

Tokoh Flasafah Pendidikan Timur

Confusius

Menuntut apa sahaja dalam bentuk ilmu sehinggalah seseorang itu menghembuskan nafas terakhir.

Satu prinsip yang perlu ditanam sejak masa kanak-kanak.

Belajar sampai mati dan hanya kematiannya yang menghentikan kegiatan belajar.
Meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan serta memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan.

Pekerjaan sepanjang hayat.

Cara mengamalkan belajar sepanjang hayat


Membaca akhbar atau mendalami soal agama untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari supaya tidak menjadi katak di bawah tempurung.

Kepentingan belajar sepanjang hayat


Dijadikan tajuk perbincangan di seluruh dunia. Setiap negara sama ada daya usaha kerajaan sendiri, institusi pengajian tinggi, badan bukan kerajaan telah menjadikan belajar sepanjang hayat ini sebagai kempen supaya setiap insan menguasai ilmu.

Bukti: Program Pembelajaran Sepanjang Hayat

Seseorang itu tidak boleh mengharap untuk mencapai sesuatu dalam masyarakat kecuali jika dia bersedia untuk menahan kesusahan. Setiap individu mempunyai impian. Usaha berterusan Dalam usaha, akan menghadapi masalah dan cabaran

Menjadi kreatif untuk cari jalan penyelesaian


Menahan kesusahan dan impian dicapai

Manusia yang tidak bercakap benar tidak boleh dipercayai.


Landasan utama daripada semua hubungan manusia di dunia. Mengacu pada kesetiaan dan bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Mendapat hormat dari orang lain dan masyarakat dan mampu menimbulkan keyakinan orang lain terhadap kebolehan dan personalitinya.

Konsep pendidikan adalah untuk semua tanpa mengambil kira status sosioekonomi atau kedudukan sosial
Seseorang modal insan akan mempunyai inisiatif untuk memperoleh dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang terbaru dan terkini supaya meluaskan pandangan dan pengalaman hidup tanpa mengira latar belakang keluarga seseorang.

Belajar tidak memandang keturunan Ilmu pengetahuan merupakan elemen asas dalam pembangunan modal insan.

Ilmu tanpa amal ibarat pohon rendang yang tidak berbuah

Individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi.


Berkebolehan
Menguasai dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang betul. Mempunyai hati naluri yang kuat.
Bermoral tinggi

Dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya. Merangkumi aspekaspek kerohanian dan pemikiran.

IMPLIKASI FP ISLAM DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Kurikulum Pendidik

IMPLIKASI

Kaedah Pengajaran
Institusi Pendidikan

IMPLIKASI FPI PADA PERKEMBANGAN SISTEM PERKEMBANGAN MALAYSIA


FPI

Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan alQuran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

2. Sukatan pelajaran menerapkan nilainilai murni.


1.Sukatan pelajaran berorientasikan program bersepadu. - Melahirkan modal insan yang seimbang dan hormanis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. - Pembentukan KSSR

- Pendidikan Agama.
- Pendidikan Moral - Pendidikan Sivik. - Pendidikan Alam Sekitar.

3. Sukatan pelajaran berfokus untuk meningkatkan kemahiran pelajar. - Pendidikan Teknik dan Vokasional. - ICT, Kemahiran Hidup.

KURIKULUM

INSTITUSI PENDIDIKAN
1. Aktiviti Kokurikulum
- Sukan & permainan. - Kelab & persatuan.

Penerapan nilai-nilai murni secara praktikal.

Melahirkan murid yang berakhlak mulia dan mengamalk an nilai-nilai murni

- Unit beruniform.
2. PLKN - Bacaan doa. - Kebanyakan sekolah mempunyai surau.

Al-Farabi
Bagi beliau, seorang pendidik haruslah memiliki kecekapan dan ketrampilan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tinggi. Sebagai insan, seseorang memerlukan bimbingan untuk mendapatkan tunjuk ajar.

PENDIDIK
Pendidik menjadi role model dan berfungsi sebagai mentor kepada murid-murid.
Melahirkan pendidik yang berkepimpinan dan berintegriti
Menyediakan pelbagai intensif kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme.

Bukti:FPG

Ibnu Khaldun
Beliau mengelak daripada menjalankan proses pendidikan formal berasaskan penghafalan dan peniruan.
Cara pembelajaran harus diubah mengikut keperluan semasa. Pembelajaran sains merangkumi Kaedah Inkuiri

Ilmu yang diajar harus secara berperingkat.

KAEDAH PENGAJARAN
-Kontrik kepada abstrak
-Dekat kepada jauh -Mudah kepada sukar

-Umum kepada spesifik

Mempelajari sesuatu situasi secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemenelemen sesuatu situasi.

IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR


IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

FALSAFAH

KURIKULUM

IMPLIKASI

1) a) Falsafah Pendidikan
Timur bertujuan mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.

b) R. Tagore mentakrifkan
pendidikan sebagai proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup.

menfokuskan mata pelajaran pendidikan moral, politik, ekonomi, sejarah, muzik, kebudayaan, kesusateraan. Ibu bapa sedar akan kepentingan pendidikan. Tahap pendidikan membolehkan seseorang memberi sumbangan.

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Pihak majikan sangat memerlukan pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran.

Pendidikan mengaturkan calon-calon untuk struktur pekerjaan.

FALSAFAH

KURIKULUM

IMPLIKASI

2) R. Tagore menyatakan pendidikan sebagai proses yang berhidup, dinamik dan realistik, tidak terikat semata-mata dengan buku tetapi perlu ada hubung kait dengan pengalaman kehidupan.

Kurikulum yang menekankan pengaplikasian ilmu dan kemahiran dalam kehidupan seharian.

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Menguasai pelbagai kemahiran kognitif

Pelaksanaan Program I-Think


meningkatkan kemahiran berfikir, bermotivasi, kerjasama berpasukan.

Contoh Hasil Kerja Murid (Program I-think)

FALSAFAH

PENDIDIK

IMPLIKASI

3) Falsafah Pendidikan Timur menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.

Sistem pendidikan yang mementingkan peranan guru sebagai fasilitator, inovator, pemudahcara dalam proses P&P.

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Guru menghadiri kursus

Membangunakan profesionalisme diri

guru sebagai pemudah cara, agen perubahan dan sumber inspirasi

Guru sebagai rujukan pelajar sekiranya pelajar mempunyai masalah.

FALSAFAH

KAEDAH PENGAJARAN

IMPLIKASI

4) a) Falsafah Pendidikan

Timur menggalakkan kaedah perbincangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. b) Konfusianisme menyatakan untuk memperoleh ilmu yang sebenar, pelajar hendaklah menggabungkan rasional dengan mentalnya. Kaedah inkuiri adalah disarankan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Proses P&P merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan. Strategi P&P yang berpusatkan pelajar.

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Sekolah Bestari
P&P yang berpaksikan pembelajaran inkuiri dan kolaboratif.

Project-Based Learning
satu model pelaksanaan aktiviti berpusatkan murid merentas kurikulum

FALSAFAH

INSTITUSI PENDIDIKAN

IMPLIKASI

5) Pendidikan adalah untuk semua tanpa mengambil kira status sosioekonomi atau kedudukan sosial.

Pengaplikasian nilai keadilan dan kesaksamaan dalam sistem pendidikan.

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Pendemokrasian Pendidikan
memberi peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan Akta Pendidikan (Pindaan) 2002

Pendidikan Untuk Murid Orang Asli Dan Penan


Seksyen 29A Seksyen 29A (2) Seksyen 29A(3)

PTPTN, Tajaan JPA,MARA

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA