Anda di halaman 1dari 15

KPR 4063 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN

TUGASAN KUMPULAN 4 Disediakan oleh : SITI JASLINA BINTI JAAFAR [L20112006724] RUSMINI BINTI IBRAHIM [L20112006813] NORBAITIHAFIZATI BINTI ISMAIL [L20112006805] Pensyarah : Prof. Madya Dr. Abd. Latif bin Hj. Gapor

Pengarang : Mohd. Nizam Mohamed Yunos Norhayati Eng Abdullah Tahun : 2006

Sumber : http://www.slideshare.net/DevakiChitra/meningkatkankemahiran-berkomunikasi-dalam-kalangan-muridmuridtahun-2k-di-sekolah-jenis-kebangsaan-c-st-joseph Masalah : Kelemahan Murid-murid tahun 2K di SJK(C) St. Joseph. dalam meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu

Komunikasi di dalam bilik darjah merupakan satu aspek penting dalam perlaksanaan KBSR. Komunikasi amat penting memandangkan perhubungan di dalam dan di luar bilik darjah adalah dengan medium berbahasa. Dalam menguasai subjek Bahasa Melayu, seorang murid perlu menguasai kemahiran 3 asas iaitu kemahiran membaca, menulis dan lisan. Murid mengalami masalah untuk berinteraksi dengan guru. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi tidak lancar.

Objektif Kajian

Membantu murid meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Membina keyakinan dan kebolehan berkomunikasi murid-murid Tahun 2K. Membantu meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu di sekolah ini. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru.

Kumpulan Sasaran

37 orang murid bukan Melayu Tahun 2K di SJK(C) St. Joseph.

TINJAUAN MASALAH PUTARAN SETERUSNYA MENGUMPUL DATA

MENGANALISIS DAN MENILAI

MENGANALISIS DATA

MENGUMPUL DATA UNTUK PENGESAHAN PERUBAHAN


MELAKSANAKAN PELAN TINDAKAN

MERANCANG PELAN TINDAKAN

TINJAUAN MASALAH

Ujian Lisan Dan Bacaan Soalan-soalan yang diajukan kepada semua murid bagi memperolehi data awal kajian tindakan ini: a. Siapakah nama kamu ? b. Berapakah umur kamu ? c. Di manakah awak tinggal ?

Temu bual dengan murid tentang latar belakang diri dan keluarga mereka.

Pemerhatian tingkah laku murid-murid semasa sesi pembelajaran di dalam kelas. Pemerhatian juga dibuat terhadap pengajaran guru.

TINDAKAN Ujian Pra & Pos (Ujian Lisan) Item-item dinilai: - Sebutan / pengucapan - Kefasihan - Tatabahasa Hasil ujian dalam jadual: -Peratusan -Bilangan Temubual dengan murid

ELEMEN

Dapatan temubual dalam bilangan dan peratusan berdasarkan masalah murid: -Tidak faham arahan dan soalan -Jawapan tiada kaitan soalan -Tidak dapat menjawab langsung Perlakuan guru dalam peratus berdasarkan: -Guru mengulang kembali arahan, bacaan dan ayat -Guru menekankan fungsi komunikasi dalam pelajaran -Guru menyebut perkataan dengan perlahan mengikut suku kata -Guru membetulkan kesalahan komunikasi secara bertulis -Guru memberikan respon mengenai aspek komunikasi apabila timbul keperluan

Pemerhatian perlakuan guru

AKTIVITI

AKTIVITI LISAN

BAHAN BANTU MENGAJAR Carta

INSTRUMEN & LANGKAHLANGKAH PEMERHATIAN Penyeliaan pertama oleh rakan guru Penyeliaan kedua oleh rakan guru

AKTIVITI 1 Suai kenal - secara berpasangan atau kumpulan AKTIVITI 2 Bercerita (Sang Kura-kura Berlumba dengan Arnab) - dengan menggunakan ayat sendiri berdasarkan kad gambar yang dipaparkan AKTIVITI 3 Bercerita (Sang Kura-kura Berlumba dengan Arnab) - sambil melakonkan dialog yang didengar daripada radio kaset

Kad gambar, kad perkataan dan kad ayat

Kaset, carta

Penyeliaan ketiga oleh rakan guru

AKTIVITI AKTIVITI 1 (Suai Kenal)

PEMERHATIAN TERHADAP MURID -Murid mula menunjukkan respon yang positif -Dapat menjawab soalan dengan baik -Berani menjawab soalan dalam Bahasa Melayu -Murid memberi perhatian semasa guru bercerita -Membina ayat dengan lebih cepat dan mudah -Murid tidak lagi teragak-agak untuk mencuba apabila disuruh menyambung cerita -Murid amat teruja untuk mengetahui apakah yang akan diajar oleh guru -Murid agak malu untuk berlakon tetapi setelah dibimbing mereka mahu mencuba.

AKTIVITI 2 (Bercerita berdasarkan Kad Gambar) AKTIVITI 3 (Bercerita sambil melakonkan dialog)

PERKARA Ujian Pra dan Pos -Murid mendapat A -Murid mendapat E Analisa Temubual -Tidakfaham arahan dan soalan -Jawapan tiada kaitan soalan -Tidak dapat menjawab langsung

PENILAIAN SEBELUM (% murid) 10.8 % 13.5 %

PENILAIAN SELEPAS (% murid) 19.6 % 10.8 %

46.86 % 34.38 % 18.75 %

15.63 % 9.38 % 0%

Analisa Perlakuan Guru -Mengulang kembali arahan, bacaan dan ayat -Menekankan fungsi komunikasi dalam pengajaran -Menyebut perkataan dengan perlahan mengikut suku kata -Membetulkan kesalahan komunikasi secara bertulis -Memberikan respon mengenai aspek komunikasi apabila timbul keperluan

13 % 18 % 14 %

15 % 20 % 18 %

25 %
30 %

20 %
27 %

Graf 1 : Perbandingan penilaian dan refleksi berdasarkan maklumbalas daripada Ujian Pra dan Ujian Pos
25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Murid mendapat A Murid mendapat E 19.60% 13.50% 10.80%

10.80%

Ujian Pra Ujian Pos

Graf 2 : Perbandingan penilaian dan refleksi berdasarkan temubual sebelum tindakan dan selepas tindakan
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Tidak faham arahan dan soalan Jawapan tiada kaitan soalan 15.63% 18.75% 9.38% 0% Tidak dapat menjawab langsung Sebelum Tindakan Selepas Tindakan 46.86% 34.38%

Graf 3 : Perbandingan penilaian dan refleksi perlakuan guru sebelum aktiviti dan selepas aktiviti
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Mengulang kembali arahan, bacaan dan ayat Menekankan fungsi komunikasi dalam pengajaran Menyebut perkataan dengan perlahan mengikut suku kata Membetulkan kesalahan komunikasi secara bertulis Memberikan respon mengenai aspek komunikasi apabila timbul keperluan Sebelum Aktiviti Selepas Aktiviti 15.00% 13.00% 20.00% 18.00% 25.00% 18.00% 20.00% 30.00% 27.00%

14.00%

Pengkaji yakin bahawa murid-murid bukan Melayu juga berupaya menguasai kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu jika kaedah sesuai digunakan.

Pengkaji akan meneruskan penyelidikan untuk meningkatkan kemahiran murid-murid bukan melayu dalam penulisan karangan Bahasa Melayu iaitu menekankan pembinaan ayat tunggal dan majmuk dalam bentuk peta minda.

Selepas menjalankan aktiviti bagi ketiga-tiga sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid menunjukkan perkembangan dan penguasaan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Melayu dengan positif. Perubahan sikap yang positif dan minat yang ditunjukkan merupakan petanda baik bahawa penguasaan lisan memang boleh dipertingkatkan jika usaha berterusan. Pelaksanaan teknik dan kaedah yang kreatif dan boleh menggalakkan murid-murid agar dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berjaya. Pengajaran dan pembelajaran yang menarik perhatian murid sudah pasti dapat meningkatkan motivasi muridmurid untuk mempelajari dan mendekati Bahasa Melayu.