Anda di halaman 1dari 2

Dalam geometri, garisan tangen (atau hanya tangen) suatu lengkung pada suatu titik ialah garis lurus

yang "cuma menyentuh" lengkung pada titik itu (dari segi dijelaskan lebih tepatnya di bawah). Apabila ia melintas melalui titik bertangen, garisan tangen "pergi di sepanjang arah yang sama" dengan lengkung, dan dari segi ini ia adalah anggaran garisan lurus yang terbaik lengkung pada titik itu. Takrifan yang sama digunakan pada lengkung ruangdan dimensi-n ruang Euclidean. Miripnya, satah tangen pada suatu permukaan adalah pada titik yang diberikan adalah satah yang "cuma menyentuh" pada permukaan di titik itu. Konsep tangen adalah salah satu nosi paling asas pada geometri berbeza dan telah secara lebar diumumkan; lihat kawasan tangen. Dalam trigonometri, tangen adalah rumusan cerun yang menggabungkan kenaikan dan larian. Fungsi tangen mengambil suatu penjuru dan memberitahu cerun apabila panjang garisan

P E N J A J A R A L E N G K U N G C 4 3 0 5 S U T 0 8 0 0 6 2.0Kaedah Pemancangan Lengkung Bulat: 2.1

N 3 F 2

Kaedah pemancangan lingkaran bulat terbahagi kepada enam:i . O f s e t d a r i g a r i s t a n g e n i i . O f s e t d a r i g a r i s r e n t a s u t a m a iii.Ofset dari garis rentas d i p a n j a n g k a n iv.Sudut pesongan menggunakan satu teodolait dan pita ukur v . M e n g u k u r S u d u t S a h a j a ( P e r s i l a n g a n ) m e n g g u n a k a n t e o d o l i t tanpa pita ukur v i . K o o r d i n a t 2.1.1Ofset dari garis tangen: IP) Garis tangenY 2 X 2 X 1 Y 1 T 1 Lingkaran bulat T 2

Gambarajah 2.1 Aturcara pemancangan: i) Pilih titik persilangan IP di tempat yang sesuai dan buatkan garis -garistangen. Pastikan bahawa garis-garis itu bebas dari halangan. TandakanT 1 ,T 2 dan titik IP dengan pancang jajar .i i ) T a r i k j a r a k g a r i s t a n g e n T 1 ke IP .(Jarak T 1 IP = T 2 IP = J tan /2) iii) Dari T 1 tarik jarak Y 1 dan jajarkan ke IP supaya Y 1 berada di dalam garistangen. Dengan sesiku optik di titik 1, tarik jarak ofset X 1 dan tandakan Adengan anak panah.i v ) U l a n g i a t u r c a r a ( i i i ) s e h i n g g a k e o f s e t yang terakhir.