Anda di halaman 1dari 21

Mengenal pasti ciri dalam kepelbagaian budaya dan cara guru boleh memupuk penghayatan kepelbagaian budaya dalam

bilik darjah dan sekolah.

Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar.

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu, iaitu budhidandaya (Shamsul Amri Baharuddin,2007:13) Perkataan budhi yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal. Perkataan daya pula ialah perkataan Melayu Polynesia yang bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh (Shamsul Amri Baharuddin,2007:13).

Budaya dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu budaya bersifat kebendaan dan budaya yang bersifat bukan kebendaan (Shamsul Amri Baharuddin,2007:14). Budaya kebendaan adalah seperti peralatan yang dapat memberi simbol dan makna kepada orang lain dalam erti kata yang lain bersifat konkrit

Manakala budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undangundang (Shamsul Amri Baharuddin,2007:14). Masyarakat yang yakin kepada budayanya akan menunjukkan rasa hormat dan patuh kepada amalan dan larangan yang terdapat dalam budaya tersebut

Boleh diwarisi

Boleh dipelajari

Boleh dikongsi

Pandangan semesta

Bersifat sejagat

simbolik

Sentiasa berubah

CARA GURU BOLEH MEMUPUK PENGHAYATAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DALAM BILIK DARJAH DI BILIK DARJAH DAN SEKOLAH

Diajar dalam mata pelajaran kewarganegaraan Dipaparkan di dinding sekolah


Prinsip Rukun Negara

Bertujuan memupuk rasa hormat dan cinta akan negara dan mempunyai tingkah laku yang betul dan bermoral

Didedahkan dengan nilai-nilai seperti perkembangan diri, diri & keluarga, diri & masyarakat, diri & alam sekitar dan diri & negara.
Aspek-aspek kewarganegaraan

Supaya memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat berbilang

Medan memupuk semangat patriotisme dan kewarganegaraan


Kajian Tempatan & Sejarah

Mendalami kepelbagaian kunpulan etnik dan agama, ciri-ciri hubungan serta perlembagaan

Perayaan

Bulan bahasa

Bulan kemerdekaan

Perlaksanaan aktiviti kokurikulum

Hari sukan

Guru bertanggungjawab memupuk perpaduan dalam


kalangan muridnya. Dengan adanya pemahaman terhadap budaya ini, guru akan d apat menerapkan unsur-unsur budaya kepada murid. Murid akan lebih mengenali budaya yang terdapatdalam masyarakat Malaysia. Nilai-nilai menghormati budaya-budaya orang lain

akanwujud dalam diri mereka.

Latar belakang,budaya, unsur kepercayaan dan adat resam menjaqdi peranan guru bagi membangkitkan kesedaran tersebut dalam kalangan murid kerana murid merupakan sebahagian daripada anggota masy arakat dan akan membentuk komuniti mereka sendiri pada masa akan datang

Kepelbagaian aktiviti PnP

Kemudahan dan peralatan bahan bantu belajar

Pemupukan nilai dan budaya Malaysia

Susun atur bilik darjah

Pengurusan sumber PnP mesra budaya

Hal ini dapat dikaitkan dengan perbezaan jangkaan pembelajaran antara kaumMelayu dengan murid bukan Melayu.

Guru perlu memilih murid daripada pelbagai etnik untuk aktiviti berkumpulan dan tindakan ini menggalakkan perkongsian idea,pand angan dan pendapat.

Guru juga perlu melayan karenah murid dengan adil tanpamembeza-bezakan etnik dan keturunan murid.

Memupuk nilai menghargai budaya etnik lain dengan menonjolkannya melalui aktiviti pembelajaran.

Guru juga bolehmengadakan lawatan ke destinasi untuk menyingkapkan sejarah dan budaya yangdimiliki oleh sesuatu etnik misalnya ke muzium, perkampungan orang Asli, TamanBudaya dan sebagainya. Menggunakan TMK seperti tayangan dokumentari atau filem dan sebagainya

Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnyahidup berbaikbaik tanpa persengketaan dan permusuhan.

Walaupun murid menganutiagama yang berbezabeza tetapi murid perlu diasuh mengamalkan nilai-nilai murniyang diajar oleh semua agama.

Murid perlu dinasihati sekiranya mempersendakanagama rakan murid yang lain. Bermula dengan hubungan sosial di dalam bilik darjah,murid perlu diasuh menjaga undang-undang dan peraturan seperti menjaga kebersihan bilik darjah sehinggalah menjauhkan sikap vandalism.

Guru perlu menerapkan muridmenggunakan perkataan atau pertuturan yang santun, mengamalkanperlakuan yangtertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra dan sepakat.

Dengan katalain guru perlu berusaha mencari pendekatan mendekatkan murid dengan pemahaman terhadap Rukun Negara dan mengamalkannya dengan penuh penghayatan.

Pemilihan bahan sumber untuk aktiviti PnP memainkan peranan penting dalammemastikan murid pelbagai etnik dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan.

Pemilihan sumber pembelajaran yang mengandungi cirri-ciri budaya sesuatu etnik bagimemupuk pemahaman dan perkongsian nilai budaya. Contohnya, makanan pa da musim perayaan, adat istiadat perkahwinan, pantang larang yang menjadi kepercayaandalam budaya masing-masing.

Ini juga dapat menggalakkan murid mencari bahanseperti cerita-cerita rakyat, lagu-lagu rakyat sesuatu etnik dapat dikongsikan. Nyanyianlagu hari raya semasa perayaan sesuatu kaum itu berlangsung.

Memilih bahan atausumber pembelajaran yang menonjolkan kepentingan hubungan kemanusiaan tanpamengira perbezaan etnik.

Memupuk perasaan kasih saying antara etnik melaluipenggunaan sumber yang sesuai seperti melalui cerita, lagu, klip video dan foto

Susun atur bilik darjah melibatkan kerusi meja tempat duduk murid. Persekitaranbilik darjah mesra budaya akan wujud apabila murid ditempatkan di tempat duduk yangdikelilingi oleh rakan-rakan daripada pelbagai etnik.

Penyusunan tempat duduk muridberasaskan keperluan yang relevan dengan aktiviti P nP. Guru perlu adil terhadap semua muridnya. Murid yang perlukan perhatiannguru perlu diletakkan dihadapan

kelasberdekatan dengan meja guru dan papan tulis.

Kemudahan dan peralatan dapat merangsangkan

pembelajaran koperatif dalamkalangan murid dan hal


ini menggalakkan pengembangan idea,kreativiti dan pemikiran tinggi.

Penggunaan multimedia memudahkan murid memahami cirri-ciri perbezaan danpersamaan yang wujud dalam kehidupan yang akhirnya mendorong persefahaman dan persepakatan.

(The Effectiveness of Multicultural Based Approach on National Integration in History Subject)


AHMAD ALI SEMAN ZAHARA AZIZ ABDUL RAZAQ AHMAD (UKM)

KEBERKESANAN PENDEKATAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH