Anda di halaman 1dari 358

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA
MODUL PENGAJARAN
ASAS LITERASI
ASAS 1

PROGRAM LINUS
Program Literasi dan Numerasi
Tahap 1
Sekolah Rendah


Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2010
Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2011
kata pengantarJ.indd 1 25/01/2012 09:46:02
Cetakan Pertama 2010
Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Kerajaan Parcel E, 62604 Putrajaya.
Dicetak oleh
Percetakan Info Meditasi Sdn Bhd
No. 25, Jalan Balakong Jaya 1,
Taman Industri Balakong Jaya,
43300 Balakong, Selangor Darul Ehsan.
kata pengantarJ.indd 2 25/01/2012 09:46:02
Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 1 ini diterbitkan
dengan dua modul murid yang memberi penekanan
kepada aspek kurikulum dan pedagogi asas literasi. Modul
ini untuk kegunaan guru Program Literasi dan Numerasi
(LINUS) mulai 2010. Cetakan pertama telah diterbitkan
pada bulan Mei 2010. Cetakan kedua ini merupakan
kesinambungan dari cetakan pertama.
Program LINUS yang dilaksanakan di bawah Bidang
Keberhasilan Utama Nasional, NKRA. atau National Key
Result Area ini menyasarkan sebelum berakhir tahun 2012,
semua murid kecuali murid berkeperluan khas berupaya
membaca, menulis dan mengira.
Mengikut Kamus Dewan, literasi bermaksud kebolehan
menulis dan membaca atau celik huruf (Kamus Dewan,
2002). Literasi atau celik huruf adalah mengenai
keupayaan dan kecekapan seseorang untuk membaca,
menulis, mendengar dan bertutur menggunakan sesuatu
bahasa selaras dengan matlamat KSSR. Selain daripada
itu, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) telah
menggariskan maksud literasi seperti berikut:
Celik huruf adalah keupayaan mengenal pasti,
memahami, mentafsir, mencipta, menyampai, mengira dan
menggunakan bahan cetak dan bertulis yang berkenaan
dengan pelbagai konteks. Celik huruf melibatkan suatu
kontinum pembelajaran untuk membolehkan seseorang
individu mencapai matlamatnya, mengembangkan ilmu
pengetahuan dan potensinya, serta menyertai masyarakat
lebih luas dengan sepenuhnya.
Modul Literasi Asas 1 dicipta oleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan
untuk membantu guru dan murid di sekolah dalam proses
pengajaran dan pembelajaran Literasi dari aspek knowledge
content dan pedagoginya.
Mudah-mudahan dengan penggunaan modul ini dapat
membantu murid menguasai asas literasi. Bahagian
Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan modul
ini.
(DATO IBRAHIM BIN MOHAMAD)
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kata Pengantar
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
kata pengantarJ.indd 3 25/01/2012 09:46:02
kata pengantarJ.indd 4 25/01/2012 09:46:02
KANDUNGAN
Unit Kemahiran Muka surat
Pengenalan i - xxvi
Unit 1 Mengenali dan menyebut dan menulis huruf 1 - 32
a,i, u, b, d, h, k, l dan t
Membaca, membina dan menulis suku kata KV
Membaca, membina dan menulis perkataan KVKV
Unit 2 Mengenali dan menyebut huruf e, o, c, m, n, r dan s 33 - 66
Membaca, membina dan menulis suku kata KV
Membaca, membina dan menulis perkataan
VKV dan KVKVKV
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
kata pengantarJ.indd 5 25/01/2012 09:46:02
Unit Kemahiran Muka surat
Unit 3 Mengenali dan menyebut huruf f, v, w, x dan z. 67 - 98
Membaca, membina dan menulis suku kata KVK.
Membaca, membina dan menulis perkataan KVK
dan VKVK


Unit 4 Mengenali dan menyebut huruf g, j, p, q, r dan y 99 - 134
Membaca, membina dan menulis suku kata KVK.
Membaca, membina dan menulis perkataan KVKVK,
KVKKV dan KVKKVK


Unit 5 Membaca, membina dan menulis Suku Kata 135 - 170
Tertutup KVKK.
Membaca, membina dan menulis perkataan
Suku Kata Tertutup KVKK, KVKVKK

Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
kata pengantarJ.indd 6 25/01/2012 09:46:02
Unit Kemahiran Muka surat
Unit 6 Membaca, membina dan menulis perkataan 171 - 208
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK, KVKKKVKK
Unit 7 Membaca, membina dan menulis perkataan 209 - 256
VKVKK, VKKVKK, VKKVK, perkataan
mengandungi diftong dan vokal berganding

Unit 8 Membaca, membina dan menulis Suku Kata digraf 257- 296
Membaca, membina dan menulis perkataan
mengandungi digraf, konsonan bergabung,
kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan
akhiran
Unit 9 Membaca, membina dan menulis rangkai 297 - 322
kata dan ayat

Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
kata pengantarJ.indd 7 25/01/2012 09:46:02
kata pengantarJ.indd 8 25/01/2012 09:46:02
i
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
PENGENALAN
National Key Result Areas (NKRAs) Kementerian Pelajaran
Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid
berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa
Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah
rendah.
Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih
ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi.
Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan
numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang
dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran
tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Oleh sebab
itu, Kementerian Pelajaran merancang untuk mengatasi
masalah tersebut melalui Program Literasi dan Numerasi
(Program LINUS ).
Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran
Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan
pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk
membolehkan murid menguasai literasi. Konsep yang
diambil kira ialah pendekatan literasi secara bersepadu,
ansur maju, didik hibur, penggabungjalinan dan
pengulangan. Konsep tersebut dizahirkan dalam modul
pengajaran dan pembelajaran. Modul ini dihasilkan untuk
membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan
murid menguasai literasi.
Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung
dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan
aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai
pencetus idea namun begitu, guru juga boleh mengubah
suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang
dicadangkan.
Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan
dan terima kasih kepada guru, pensyarah Institusi Pendidikan
Guru dan wakil bahagian di Kementerian Pelajaran yang
terlibat menyumbangkan idea dan kepakaran untuk
menghasilkan modul ini.

pengenalank.indd 1 25/01/2012 09:44:24
ii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
1.0 DEFINISI LITERASI
Literasi didefnisikan sebagai keupayaan untuk membaca,
menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata
hubung dan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut
dalam pembelajaran serta komunikasi harian.
2.0 MATLAMAT
Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua
murid yang mengikuti Program LINUS berkeupayaan
untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan
numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga
tahun mengikuti Program LINUS.
3.0 OBJEKTIF
Objektif Program Literasi adalah memastikan murid
berupaya:
i. mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan
membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;
ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku
kata terbuka dan tertutup, perkataan yang
berimbuhan awalan dan akhiran;
iii. membaca dan menulis serta memahami ayat
tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan
menggunakan kata hubung dan.
4.0 ORGANISASI KANDUNGAN
Modul guru Program LINUS ini dihasilkan dalam bentuk unit.
Terdapat sembilan unit dan bagi setiap unit mengandungi
beberapa kemahiran yang merangkumi kemahiran
mengenal, membaca, membina dan menulis huruf, suku
kata, perkataan, rangkai kata dan ayat.
Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS ini
ialah pendekatan belajar membaca dan menulis secara
bersepadu dan menyeluruh. Ini bermakna murid belajar
mengenal huruf, suku kata dan perkataan serentak secara
berperingkat. Setelah murid mengenal beberapa huruf, guru
mula mengajar membunyikan suku kata melalui kaedah
gabungan bunyi suku kata tanpa murid terlebih dahulu
perlu mengenal kesemua huruf. Murid diperkenalkan pula
dengan perkataan menggunakan suku kata yang telah
dipelajari, dan seterusnya frasa atau rangkai kata dan ayat
yang bersesuaian.
pengenalank.indd 2 25/01/2012 09:44:24
iii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Kandungan Kemahiran Literasi
1.0 Mengenal dan Menulis Huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a z
1.2 Menulis huruf kecil a z
1.3 Mengenal bentuk huruf besar A - Z
1.4 Menulis huruf besar A Z
2.0 Membaca Suku Kata
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata
terbuka KV
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata
tertutup KVK
2.3 Membaca dan membunyikan suku kata
tertutup KVKK
2.4 Membaca dan membunyikan suku kata
tertutup yang mengandungi digraf
2.5 Membaca dan membunyikan suku kata
tertutup yang mengandungi digraf
3.0 Membina dan Menulis Suku Kata
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup
KVK
3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup
KVKK
3.4 Membina dan menulis suku kata tertutup yang
mengandungi digraf
3.5 Membina dan menulis suku kata tertutup yang
mengandungi digraf
4.0 Membaca Perkataan
4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata
KVKV
4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata
VKV
4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata
KVKVKV
4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata
KVKKV
4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata
KVKKKV
4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVK
4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKVK
4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKKVK
4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKKVKK
4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKK
pengenalank.indd 3 25/01/2012 09:44:24
iv
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata VKVK
4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata VKVKK
4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKKKVKK
4.14 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata VKKVKK
4.15 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata VKKVK
4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKKKVK
4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata KVKVKK
4.18 Membaca perkataan yang mengandungi
diftong
4.19 Membaca perkataan yang mengandungi
digraf
4.20 Membaca perkataan yang mengandungi vokal
berganding
4.21 Membaca perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung
4.22 Membaca perkataan yang mengandungi kata
imbuhan
5.0 Membina dan Menulis Perkataan
5.1 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKV
5.2 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKV
5.3 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVKV
5.4 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKV
5.5 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKV
5.6 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup KVK
5.7 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVK
5.8 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKVK
5.9 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKVKK
5.10 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKK
5.11 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKVK
5.12 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKVKK
5.13 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKVKK
pengenalank.indd 4 25/01/2012 09:44:24
v
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
5.14 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKKVKK
5.15 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKKVK
5.16 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKVK
5.17 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVKK
5.18 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong
5.19 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi digraf
5.20 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi vokal berganding
5.21 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung
5.22 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi kata imbuhan
6.0 Membaca Rangkai kata
6.1 Membaca rangkai kata.
7.0 Membina dan Menulis Rangkai Kata
7.1 Membina dan menulis rangkai kata
8.0 Membaca Ayat
8.1 Membaca ayat tunggal
8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca
8.3 Membaca ayat majmuk
9.0 Membina dan Menulis Ayat Tunggal
9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat
dasar :
( FN+FN ) ( FN+FK ) ( FN+FA ) ( FN+FS )
9.2 Menulis ayat tunggal
9.3 Membina ayat majmuk dengan kata hubung
dan
9.4 Menulis ayat majmuk dengan kata hubung
dan
pengenalank.indd 5 25/01/2012 09:44:24
vi
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Objektif Tahun Satu
Pada akhir Tahun Satu murid berupaya:
i. mengenal dan menulis huruf kecil dan huruf besar
dengan betul;
ii. membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan
betul;
iii. membina dan menulis suku kata terbuka dan
tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas;
iv. membaca perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup dengan betul;
v. menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang
kemas;
vi. membaca perkataan yang mengandungi digraf dan
diftong dengan betul;
vii. menulis perkataan yang mengandungi digraf dan
diftong dengan betul dan tulisan yang kemas;
viii. membaca perkataan yang mengandungi vokal
berganding dan konsonan bergabung dengan
betul;
ix. menulis perkataan yang mengandungi vokal
berganding dan konsonan bergabung dengan betul
serta tulisan yang kemas;
x. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
dengan sebutan yang betul;
xi. menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
dengan betul;
xii. membaca rangkai kata dengan betul;
xiii. menulis rangkai kata dengan betul;
xiv. membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul; dan
xv. membina dan menulis ayat tunggal dengan betul
serta tulisan yang kemas.
pengenalank.indd 6 25/01/2012 09:44:25
vii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
TABURAN KEMAHIRAN LITERASI BAGI PROGRAM LINUS
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
.
/
/
/
/
Vehgehol doh mehulis huru! kecil doh
huru! besor

o. 8ehtuk huru! gohg odo tiohg ioitu
huru! l, t, k, d, b doh h
b. 8ehtuk huru! gohg tiodo tiohg doh
tiodo koki ioitu c, m, h, r, doh s
c. 8ehtuk huru! gohg odo koki ioitu
huru! g, j, p, q doh g
d. 8ehtuk huru! gohg jorohg
diguhokoh dolom 8ohoso Velogu
ioitu huru! !, v, w, x doh z
pengenalank.indd 7 25/01/2012 09:44:25
viii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
2.
/
/
/
/
Vembiho, memboco doh mehulis suku
koto
o. Vehgehol, membuhgikoh doh
mehulis suku koto terbuko KV
b. Vehgehol, membuhgikoh doh
mehulis suku koto tertutup KVK
c. Vehgehol, membuhgikoh doh
mehulis suku koto tertutup KVKK
d. Vehgehol, membuhgikoh doh
mehulis suku koto tertutup gohg
odo digro!
pengenalank.indd 8 25/01/2012 09:44:25
ix
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
3.
/
/
/
/
Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh
o. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
suku koto terbuko
- KVKV
- KVKVKV
- VKV
b. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
suku koto tertutup doh terbuko
- KVKKV
- KVKKKV
/
pengenalank.indd 9 25/01/2012 09:44:25
x
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
c. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
suku koto tertutup
- KVK
- KVKK
- KVKKVK
- KVKKVKK
- KVKKKVKK
- VKKVKK
- VKKVK
- KVKKKVK
d. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
suku koto terbuko doh tertutup
- KVKVK
- VKVK
- VKVKK
- KVKVKK
- KVKVK
/
/
/
pengenalank.indd 10 25/01/2012 09:44:26
xi
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
/
/
/
/
e. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
di!tohg
!. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
digro!
g. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
vokol bergohdihg
h. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
kohsohoh bergobuhg
pengenalank.indd 11 25/01/2012 09:44:26
xii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
8il. Pecohoh Kemohiroh U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
/
/
/
i. Vembiho, memboco doh mehulis
perkotooh gohg mehgohduhgi
koto imbuhoh
Vembiho, memboco, memohomi doh
mehulis rohgkoi koto
Vembiho, memboco, memohomi doh
mehulis ogot tuhggol
4.
5.
pengenalank.indd 12 25/01/2012 09:44:26
xiii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Daftar Kata Tahun Satu
Perkataan yang mengandungi KVKV
WV_V WV_j WVeV WV]j WViV WVgj WVh^ WVij WVlV WVn^ WZXV WZa^ WZg^ WZh^ W^_^
W^aV W^gj W^hj Wd aV Wj`V Wj`j Wjaj WjiV XVgV XVg^ X^a^ X^cV XjWV XjX^ Xjg^
Xji^ X^`j YVYV YVYj YV\j YV]^ YV`^ YVg^ Y^g^ [Zg^ [did \Vgj \jaV \ja^ \jgj
]Vg^ ]Zad ]^Yj ]dW^ _V_V _VhV _Zi^ _^`V _j\V `VXV `V`^ `Va^ `Vb^ `Vbj `Vg^
`ViV `VnV `Vnj `ZcV `ZgV `^g^ `^iV `d`d `de^ `jYV `j`j `Z_j `Vg^ aVX^ aVYV
aV\j aV_j aVbV aVg^ aVnj a^Y^ adg^ aj`V ajeV bVV[ bV^c cVbV cVh^ eVYV eVY^
eV\^ eV]V eV`j eVhj e^e^ ej_^ GVWj gV\V gV_V gVhV gViV gVnV gdYV gjeV gjhV
hV`j hVbV hVcV hVej hVg^ hViZ hVl^ hVnV hZ\^ h^`j h^aV h^c^ h^ij hdnV hjYj
hj`V hjhj iVY^ iV]^ iV]j iVa^ iVg^ iZWj iZ`V iZ`d iZe^ i^gj i^ej i^i^ ide^
ndnd
pengenalank.indd 13 25/01/2012 09:44:26
xiv
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
VWj VYV V`j Vaj VeV Ve^ Z_V ^Wj ^c^ ^h^ ^ij jW^ ja^ jaj
WV]V\^
hZ`Va^
bZgZ`V
WV]Vgj
hZaVaj
bZcVgV
WV]VhV
HZaVhV
cZ\VgV
WV]VnV
hZgjeV
`ZaVY^
WZgVc^
hZh^`j
`ZaVeV
WViZg^
`Zgjh^
`ZcVeV
`VbZgV
YV]V\V
bZc^gj
aZaV`^
YV]jaj
`ZaVWj
bZaVnj
`ZgVcV
gZWVcV
bZc^ej
`ZgZiV
idbVid
cZ\Zg^
`ZiVlV
Daftar Kata Tahun Satu VKV
Daftar Kata Tahun Satu KVKVKV
pengenalank.indd 14 25/01/2012 09:44:27
xv
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
WVW WVh WZ\ W^c Wdi XVe XVi YVb YVc \Vb \da _V\ _Vb _Zi
_^e _jc _jh `VY `Vj aVe BVX eZc e^c edh gV` gdh gd] hZc
iZ] i^c kVc o^e oVi
VY^` VYj] V]VY V_V` V_Vg V_j` V`Va V`Vc V`Vg
ViVh VlV` VlVa VlVc VlVh VnV] VnVb VnVi Z_Z`
^WVc ^`Vi ^`ji ^i^` ^o^c dWdg D\dh deV] dgZc
jaVg
VY^a
Vijg
^`Vc
jbjg
VaVi
Z`dg
diV`
VcV`
Zad`
didi
VhV]
ZbV`
jWV]
VhVe
ZbVh
jWVi
ViVe
ZcVb
jaVi
Daftar Kata Tahun Satu KVK
Daftar Kata Tahun Satu VKVK
pengenalank.indd 15 25/01/2012 09:44:27
xvi
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
WVYV` WVYVc WjaVi WV`Vg WV`ja WVa^` WVhj] WVij` WVlV] WVnVg WZYV` WZ`Vh WZadc
WZajb WZcVg WZgV` WdiV` Wdida Wjgj` WjWjg WjYV` Wj_jg Wj`Vc Wj`^i WjaVc XVYVg
XV`Ve XV`Vg XVijg XVlVc XZWd` XZa^` XZeVi XZgV] XZgZ` X^XV` XjXj` Xj`je XZgV]
YV]Vc YVaVb YVeVi YVejg YVgV] YVgVi YVij` YZ`Vi YZbV YZeVc YZlVc YjYj` [V]Vb
[V`^g [^aZb \V\Va \V_V] \VYj] ]VW^h ]VWj` ]VYVe ]VY^g ]V`^b ]Vajh ]^Yje ]^_Vj
]^hVe ]^iVb ]j_Vc ]jgj[ ]jiVc _V]Vi _V]^i _Vgjb _Vij] _VaVc _VlVW _Zbjg _Zc^h
_Zg^i _^bVi _^cV` _^gVc _d]Vc _dad` _j_jg `V`V` `VaV] `Vbjh `VeVh `Vejg `VhVg
`Vh^] `Vhji `ViV` `Vi^a `VlVc `ZWjc `ZX^a `ZYV^ `Z_Vg `ZaVh `ZbVh `ZeV` `ZgVh
`ZiVb `ZiVi `^WVg `^XVe `^aVi `^eVh `d`d` `daVb `diV` aV]^g aVaVi aVeVg aVlVc
aZWVi aZ]Zg aZ`Vi aZiV` bVXV bV]Va bV`V bVaVb bVaVh bVgV] bVhV` bVhV bVh^c
bVhj` bVlVg bZgV] bZh^c bjaji bjgV] bjg^Y bjo^` cV[Vh cV`Va cVcVh c^e^h eV\Vg
eV]^i eVcVh eVeVc eVg^i eVhVg eVh^g eViV] eVij` eZXV] eZYVh eZ`V` eZaj] eZaj`
eZcVi eZcj] eZgji gVXjc gV_^c gV`Vc gVijh gZWZc gZ]Vi gZWji gd`Zi gd`d` gdhV`
gdiVc gjbV] hVWjc hV`^i hVaV] hVa^c hVnVe hVnjg hZWVW hZWji hZYVe hZY^] hZ_j`
hZbji hZcVb hZeV` hZiZb h^[Vg h^]Vi h^`Vi h^eji h^gVe hjYV] hj`Vc hjgji
Daftar Kata Tahun Satu KVKVK
pengenalank.indd 16 25/01/2012 09:44:28
xvii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
hjgj] hjhV] hVWjc iV]jc iV_Vb iV`ji iVbV` iVcVb iVbVi iVcV]
iVcVb iVnVg iZWVa iZ\V` iZajg iZej` i^YV` i^Yjg i^`jh i^aVb
idaV` ij`Vg ija^h ijije l^hZa
WVaY^ WVcij W^ci^ WdbWV Wjc\V Wjcn^ Wjc\V XVbXV X^`\j ]Vcij ]Vg\V
=^cYj ]Zci^ _VbWj _Vc_^ _jbeV `Zg_V `jcX^ aV`hV aVbej aZbWj ajbWV
bV`cV bVcY^ bVc_V bZhi^ b^ciV b^be^ lV`ij lVc\^ lVgcV
Daftar Kata Tahun Satu KVKVK
Daftar Kata Tahun Satu KVKKV
pengenalank.indd 17 25/01/2012 09:44:28
xviii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
WVc_^g WVc\jc WVciVa WVcnV` WZcij` WZgh^] WZgoVi XZcYda XZgY^` XZgb^c X^cX^c
Xd`aVi Xdcid] Xdc\`V` YVg_V] YZc\Vc YZc\Vg YdbeZi Y^h`Zi Yd`idg [ZhnZc \VbWVg
]ZcYV` _VbWVc _Vc\Vc _VciVc `Vci^c `ZgiVh `jbeja `jcijb bVcX^h bdcnZi cVbeV`
cd`iV] cdbWdg hVbWVa hVbWji hVbeV] hVbeVc hVbeja hZcYj` hZcij] hZcnVe hZcnjb
h^beVc
WVc` \dc\ idc\ lVc\ o^c`
Daftar Kata Tahun Satu KVKKVK
Daftar Kata Tahun Satu KVKK
pengenalank.indd 18 25/01/2012 09:44:29
xix
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
\VgVc\ \Vh^c\ \ZaVc\ \dgZc\ _V\jc\ _Vg^c\ _Za^c\ _d\^c\ eVYVc\ eVa^c\ eVgVc\
eVhVc\ eVijc\ eVnjc\ eZ\Vc\ eZiVc\ edidc\ ejaVc\ ejh^c\ e^g^c\ e^hVc\ ejh^c\
iVWjc\ iZWVc\ iZgVc\ idadc\ ijYjc\
W^ciVc\ Y^cY^c\ \ZcYVc\ \jci^c\ _Vcijc\ `VcYVc\ `ZciVc\ aZbW^c\ gVci^c\
WVc\`j WVc\hV cVc\`V
Daftar Kata Tahun Satu KVKVKK
Daftar Kata Tahun Satu KVKKVKK
Daftar Kata Tahun Satu KVKKKV
pengenalank.indd 19 25/01/2012 09:44:29
xx
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
e^c\\Vc\ ejc\\jc\
aVc\hVi hdc\`d` hjc\\j] iVc\`Ve iZc\`j` i^c\`Ve idc\`Vi
VWVc\ VgVc\ Zc\`Vj Zgi^cnV dgVc\ jYVc\ jaVc\
Daftar Kata Tahun Satu KVKKKVKK
Daftar Kata Tahun Satu KVKKKVK
Daftar Kata Tahun Satu VKVKK
pengenalank.indd 20 25/01/2012 09:44:29
xxi
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
ZcX^` ^`aVc ^`gVg ^cYV] ^c\Vi ^c\^c >haVb >hc^c dbWV` dg`^Y jhiVo
Vc_^c\ VbWVc\ Zbe^c\ ^bWVc\ ^chVc\ jcYVc\ jcXVc\ jcijc\
Vc\eVj XVWV^ ]Vg^bVj `ZYV^ aVciV^ eVj ijeV^ aVj` ejaVj `ZgWVj a^bVj hjgVj
b^hV^ hZgV^ YVlV^ eViV^
Daftar Kata Tahun Satu VKKVK
Daftar Kata Tahun Satu VKKVKK
Daftar Kata Tahun Satu diftong
pengenalank.indd 21 25/01/2012 09:44:30
xxii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
WjVi Wj^] WV^` WjV] WjVnV XV^g X^jb XjVXV Y^Vb Yj^i \Vjc _VYjVa _VbjVc
_jbVVi bVV[ ejVhV gVY^d h^Vc\ h^VeV hjVgV hZY^V hZbjV hiVY^jb `j^]
`j^a ^V `jVi `ZajVg `Zi^V` ajVg `ZijV
7jc\V c\Vc\V h^c\V lVc\^ cnVcn^ jc\j Vc\hV iVc\Vc aVc\^i WVc\jc
Wjcn^ hn^a^c\ hnj`jg `]ZbV] @]Vb^h eZcnj cndcnV cn^gj cnVbj`
hiZhZc `a^e hid`^c\ heVc hnVbej YgVb
Daftar Kata Tahun Satu vokal berganding
Daftar Kata Tahun Satu digraf
Daftar Kata Tahun Satu konsonan bergabung
pengenalank.indd 22 25/01/2012 09:44:30
xxiii
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
KONSEP LITERASI DALAM PEMBINAAN MODUL
Disarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan konsep yang dicadangkan:
a. Melalui konsep pendekatan literasi secara bersepadu, guru memperkenalkan suku kata cantuman huruf yang
dipelajari. Daripada suku kata tersebut, guru mencantumkannya menjadi perkataan yang bermakna. Perkataan
yang bermakna ini boleh digandingkan menjadi frasa. Perkataan dan frasa yang dipelajari boleh digabungkan
menjadi ayat.
b. Pengajaran literasi boleh disampaikan secara berperingkat melalui konsep ansur maju. Guru memperkenalkan
beberapa huruf vokal dan konsonan secara ansur maju bermula daripada perkara yang senang kepada yang
susah, daripada yang konkrit kepada abstrak dan daripada kontekstual kepada konstruktif.
c. Guru perlu memikirkan cara penyampaian yang paling berkesan untuk murid mereka. Perlu diingat murid yang
mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi membolehkan mereka
berminat dalam pembelajaran, aktiviti disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang menarik. Konsep
didik hibur melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam
pengajaran guru.
d. Semasa mengajar guru mengaplikasikan konsep penggabung jalinan kemahiran. Mulakan dengan kemahiran
mendengar bunyi huruf vokal dan bunyi suku kata dan seterusnya bunyi perkataan, frasa atau rangkai kata
dan ayat. Kemudian, bimbing murid menyebut apa yang didengar dan seterusnya menekankan pula kemahiran
mengeja dan membaca serta menulis perkara yang sama.
e. Akhirnya, aktiviti yang dijalankan ini akan diulang beberapa kali dengan memberi penekanan pada kosa kata
yang diajar diulang sebutan, bacaan dan penulisannya. Konsep pengulangan diaplikasikan pada masa ini.
pengenalank.indd 23 25/01/2012 09:44:31
xxiv
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
CONTOH GABUNGAN VOKAL DAN KONSONAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
o, i, u
b
bo bi bu 8obo bobu
bobi bu bu
Abu ibu
ibu 8obo
ibu Abu
. Ibu 8obo
2. Ibu Abu
Vulokoh
dehgoh
memboco doh
mehulis ogot
dosor tohpo
perlu mehgojor
coro membiho
ogot
o, i, u
d
do d i du dodo dodu
Adi Didi
dodo Adi
dodo Didi
. Dodo A di
2. Dodo Didi
o, i, u
l
lo li lu lolo loli lolu
Kd`Va$
@dchVcVc
Hj`j@ViV EZg`ViVVc ;gVhV$gVc\`V^
`ViV
6nVi 8ViViVc
pengenalank.indd 24 25/01/2012 09:44:31
xxv
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
CONTOH GABUNGAN BEBERAPA HURUF KONSONAN DAN VOKAL
Kd`Va$
@dchVcVc
Hj`j@ViV EZg`ViVVc ;gVhV $
gVc\`V^`ViV
6nVi 8ViViVc
o, i u
b, d, h, l
ho hi hu
bo bi bu
do di du
lo li lu
hobo doh i
hidu bohu
hibo holo
Hodi lolu
dohi Hodi
bohu Hodi
o, i, u
k, b, d, l, h
ko ki ku
ho hi hu
bo bi bu
do di du
lo li lu
koki kuku koku
kudo buku boki
buku doku duku
luko oku oki loku
bohu
koki kudo
kuku koki
kuku kudo
buku oku
. Kuku koki kudo
2. Koki kudo luko
3. Kuku koki oku
4. Koki oku luko
Gobuhgoh
beberopo huru!
kohsohoh
mudoh uhtuk
membehtuk
perkotooh,
!roso doh ogot
tuhggol.
pengenalank.indd 25 25/01/2012 09:44:31
xxvi
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
CONTOH GABUNGAN PELBAGAI HURUF KONSONAN DAN VOKAL
Kd`Va$
@dchVcVc
Hj`j@ViV EZg`ViVVc ;gVhV $gVc\`V^
`ViV
6nVi 8ViViVc
o, i u
b, d, l, t, k, h
bo bi bu
do di du
lo li lu
to ti tu
ko ki ku
ho hi hu
bot bol bod
dok dot doh
lok loh tok
tol toh hok
hod hol lot
bok boh
odo ibu itu
buko hoti bilo
dohi botu duko
dohi lolu loli
loku luko Hodi
koki kudo kuku
uboh ulot bilik
bolok tidok botik
budok dotuk kilot
bulot bolik kotok
dohi Hodi
bohu Hodi
ibu dio
koki kotok
itu botu
. Dohi dotuk
luko
2. Itu botu bulot
3. 8otu itu bulot
4. Hodi hoti
botu
5. Koki dotu k
luko
6. Itu ibu Hodi
7. 8uko bilik itu
8. Ibu buko bilik
9. Kotok odo
koki
Guru boleh
membimbihg
murid
mehcohtum
beberopo
perkotooh
mehjodi ogot
gohg
bermokho.
pengenalank.indd 26 25/01/2012 09:44:32
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
1
Panduan Guru
Guru disaran memperkenalkan asas membaca melalui kaedah bunyi suku kata. Kaedah bunyi suku kata memberi penekanan
kepada bunyi suku kata iaitu guru memperkenalkan huruf vokal dan bunyi huruf vokal. Bersama-sama huruf vokal itu diperkenalkan
huruf konsonan secara berperingkat untuk membentuk bunyi suku kata. Setelah murid mahir dengan bunyi suku kata tersebut,
maka bimbing murid menggabungkan dua atau lebih suku kata untuk membentuk perkataan. Murid dilatih membaca perkataan
daripada bunyi gabungan dua atau lebih suku kata.
Bagi kemahiran menulis pula, guru digalakkan memperkenalkan asas menulis melalui kaedah latih tubi. Guru dikehendaki melatih
murid cara memegang pensel, melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk membolehkan murid
membentuk huruf. Guru juga disaran melakukan latihan pergerakan tangan seperti menguli doh, menggunting kertas mengikut
garisan dan bentuk, melakar corak atau gambar dan mewarnakan gambar. Selepas itu, guru perlu melatih murid mengecam dan
membiasakan diri mereka dengan bentuk huruf. Latihan mengecam dan mengenali huruf dijalankan secara berperingkat. Guru
disaran memperkenalkan huruf melalui empat kumpulan bentuk huruf iaitu:
a. Kumpulan huruf l, t, k, d, b dan h
b. Kumpulan huruf c, m, n, r, dan s
c. Kumpulan huruf g, j, p, q dan y
d. Kumpulan huruf f, v, w, x dan z
Bagi huruf vokal disarankan guru memperkenalkan huruf ini melalui dua peringkat iaitu:
a. Huruf vokal yang selalu dan mudah difahami, iaitu huruf a, i dan u.
b. Huruf vokal yang susah sedikit, iaitu huruf o, e pepet dan e taling
unit-1b.indd 1 25/01/2012 09:49:18
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
2
Latihan membentuk dan menulis huruf boleh dijalankan melalui beberapa cara:
Membentuk huruf daripada tanah liat atau adunan tepung.
Menulis huruf di udara atau di atas pasir.
Menekap atau menulis huruf dengan menggunakan kad huruf yang ditebuk mengikut cara yang betul.
Menyambung titik-titik untuk membentuk huruf.
Menyalin atau mewarna huruf yang biasa dilihat dalam iklan, pada papan tanda, plat kenderaan dan media cetak.
Menyalin huruf yang diberikan di dalam buku garis empat secara mekanis.
Menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat.
unit-1b.indd 2 25/01/2012 09:49:19
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
3
Objektif
Pada akhir Unit 1, murid berupaya:
i. menamakan dan menulis huruf kecil a i, u, b, d, l, t, h dan k dengan betul;
ii. menamakan dan menulis huruf besar A I, U, B, D, L, T, H dan K dengan betul;
iii. membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan ;
iv. menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal;
v. membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKV; dan
vi. membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKV.
unit-1b.indd 3 25/01/2012 09:49:19
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
4

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
1.0 Mengenal dan
Menulis Huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf
kecil a - z
i. Membunyikan huruf vokal a, i, u
yang terdapat pada awal perkataan
dan melatih murid membunyikan huruf
tersebut menggunakan kad gambar dan
kad perkataan.
ii. Biasakan murid dengan bunyi ketiga-
tiga huruf vokal ini melalui latihan
menggunakan perlbaga bahan bantu
mengajar seperti benda maujud, kad
gambar dan sebagainya.
iii. Latih murid menama dan membunyikan
huruf vokal tadi secara latih tubi.
Contoh kad gambar dan
membunyikan kad perkataan
u..bi
unit-1b.indd 4 25/01/2012 09:49:20
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
5
1.0 Mengenal dan
Menulis Huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf kecil
a - z
1.2 Menulis huruf kecil a - z

i. Perkenalkan bentuk dan nama huruf
kecil a i u b, d, l, t, h dan k
dengan bantuan kad huruf dan latih
murid menyebut nama huruf tersebut.
ii. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir
menunjuk dan menyebut nama huruf
kepada pasangan masing-masing.
iii. Meneka bentuk huruf yang ditulis pada
papan tulis.
iv. Menjalankan latihan pratulis membentuk
dan menulis huruf melalui cara-cara yang
berikut:
membentuk huruf daripada tanah
liat atau doh.
menulis huruf di udara atau di atas
pasir.
menekap atau menulis huruf
menggunakan kad tebuk mengikut
cara yang betul.
Contoh kad huruf
a i u b d h l t k
Contoh kad tebuk
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
unit-1b.indd 5 25/01/2012 09:49:20
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
6
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
1.0 Mengenal dan
Menulis Huruf
1.3 Mengenal bentuk huruf
besar A Z
1.4 Menulis huruf besar A - Z
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf dengan cara yang
betul.
mewarnakan huruf yang sama
seperti yang ditunjukkan oleh guru
dalam bahan media cetak, label,
plat kenderaan dan sebagainya.
menyalin huruf yang diberikan di
dalam buku garis empat secara
mekanis.
menulis huruf yang disebut oleh guru
di dalam buku garis empat.
i. Perkenalkan huruf besar A I U B,
D, L, T, H dan K menggunakan kad
huruf dan latih murid menyebut nama
huruf dan bentuk huruf tersebut.
ii. Beri latihan membentuk dan menulis
huruf melalui cara-cara yang berikut:
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


6

Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan

Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf dengan cara
yang betul.
mewarnakan huruf yang sama
seperti yang ditunjukkan oleh guru
dalam bahan media cetak , label,
plat kenderaan dan sebagainya.
menyalin huruf yang diberikan di
dalam buku garis empat secara
mekanis.
menulis huruf yang disebut oleh
guru di dalam buku garis empat.

Contoh kad cantum titik
1.0 Mengenal dan
Menulis Huruf

1.3 Mengenal bentuk huruf
besar A Z
1.4 Menulis huruf besar A -
Z

i. Perkenalkan huruf besar A I U B,
D, L, T, H dan K menggunakan
kad huruf dan latih murid menyebut
nama huruf dan bentuk huruf tersebut.
ii. Beri latihan membentuk dan menulis
huruf melalui cara-cara yang berikut:


Contoh kad huruf


A
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


6

Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan

Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf dengan cara
yang betul.
mewarnakan huruf yang sama
seperti yang ditunjukkan oleh guru
dalam bahan media cetak , label,
plat kenderaan dan sebagainya.
menyalin huruf yang diberikan di
dalam buku garis empat secara
mekanis.
menulis huruf yang disebut oleh
guru di dalam buku garis empat.

Contoh kad cantum titik
1.0 Mengenal dan
Menulis Huruf

1.3 Mengenal bentuk huruf
besar A Z
1.4 Menulis huruf besar A -
Z

i. Perkenalkan huruf besar A I U B,
D, L, T, H dan K menggunakan
kad huruf dan latih murid menyebut
nama huruf dan bentuk huruf tersebut.
ii. Beri latihan membentuk dan menulis
huruf melalui cara-cara yang berikut:


Contoh kad huruf


A
Contoh kad cantum titik
Contoh kad huruf
unit-1b.indd 6 25/01/2012 09:49:22
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
7
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
membentuk huruf besar daripada
tanah liat atau doh.
menulis huruf besar di udara atau
di atas pasir.
menekap atau menulis huruf besar
menggunakan kad tebuk mengikut
cara yang betul.
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf besar dengan
cara yang betul.
mewarnakan huruf besar yang
sama seperti yang ditunjukkan oleh
guru dalam bahan media cetak,
label, iklan, plat kenderaan dan
sebagainya.
menyalin huruf besar yang diberikan
ke dalam buku garis empat secara
mekanis.
menulis huruf besar yang disebut
oleh guru ke dalam buku garis empat.
Contoh:
Cara yang betul menulis huruf
unit-1b.indd 7 25/01/2012 09:49:23
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
8


b
a

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
2.0 Membaca Suku Kata
2.1 Membaca dan
membunyikan suku
kata terbuka KV.
i. Tunjukkan gambar dan minta murid
membunyikan huruf vokal pada awal
perkataan menggunakan kad gambar
dan kad perkataan.
ii. Bimbing murid membina suku kata
dengan mencantum satu kad huruf
konsonan b, d, l, t, h dan k dengan
satu huruf vokal untuk membunyikan
suku kata tersebut melalui alat bantu
mengajar seperti kad lipat.
iii. Latih murid membunyikan suku kata
yang telah dibina.
iv. Jalankan latihan untuk mengukuhkan
keupayaan murid membunyikan suku
kata sama ada secara berpasangan
atau secara kumpulan menggunakan
kad suku kata atau media lain yang
sesuai.
Contoh kad gambar dan
membunyikan kad perkataan
u..bi
Contoh kad lipat suku kata
unit-1b.indd 8 25/01/2012 09:49:23
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
9

bu ku
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Tunjukkan cara yang betul untuk
membina suku kata dengan mencantum
satu huruf konsonan dan satu huruf
vokal menggunakan kad lipat.
ii. Bimbing murid cara yang betul menulis
suku kata yang telah dibina.
iii. Beri latihan cara yang betul menulis suku
kata.
i. Bimbing murid membina perkataan KVKV
dengan menggunakan kad cantum suku
kata KVKV untuk membentuk perkataan
yang bermakna.
ii. Latih murid membaca perkataan yang
telah dibina.
iii. Bimbing murid memahami makna
perkataan tersebut melalui gambar atau
perlakuan.
Contoh cantuman dua kad suku kata
3.0 Membina dan
Menulis Suku Kata
3.1 Membina dan menulis
suku kata terbuka KV
4.0 Membaca dan Memahami
Perkataan
4.1 Membaca perkataan
yang mengandungi suku
kata KVKV
unit-1b.indd 9 25/01/2012 09:49:24
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
10

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membina dan menulis
perkataan daripada suku kata KVKV
menggunakan beberapa cara seperti
cantuman kad suku kata.
ii. Latih murid menulis perkataan tersebut
menggunakan buku garis empat.
i. Laksanakan penilaian formatif untuk
menilai tahap penguasaan murid bagi
kemahiran yang telah diajar.
ii. Beri latihan pemulihan bagi murid
yang belum menguasai dan latihan
pengayaan untuk murid yang telah
menguasai kemahiran tersebut.
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.1 Membina dan menulis
perkataan mengandungi
suku kata KVKV
Penilaian formatif
unit-1b.indd 10 25/01/2012 09:49:24
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
11
11


1.

4.5.
2.


3.


Latihan 1
Bunyikan huruf vokal pada awal perkataan dan gambar berikut:
a yam
u lar
i kan
i bu u bi
KEMAHIRAN MEMBACA
unit-1b.indd 11 25/01/2012 09:49:25
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
12
Latihan 2
Bunyikan suku kata yang berikut:

b
d
h
k
l
t
a
a
a
a
a
a
b
d
h
k
l
t
i
i
i
i
i
i
b
d
h
k
l
t
u
u
u
u
u
u
unit-1b.indd 12 25/01/2012 09:49:26
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
13
Latihan 3
Baca perkataan di bawah:

b a t u
b u k a
h a t i
k a k i
k u d a
k u k u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit-1b.indd 13 25/01/2012 09:49:27
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
14
Latihan 4
Baca perkataan.dahi
mata
buku
lada
kuda
lidi
batu
kuku
bahu
dada
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.
9.
10.
unit-1b.indd 14 25/01/2012 09:49:28
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
15
Latihan 1
Padankan huruf besar dan huruf kecil di bawah.
11


1.

4.5.
2.


3.


KEMAHIRAN MENULIS


a
u
i
b
k
I
A
K
U
B
1.
2.
3.
4.
5.
unit-1b.indd 15 25/01/2012 09:49:29
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
16
Latihan 2
Lakarkan huruf kecil dengan cara yang betul.1.
2.
3.
4.
5.
unit-1b.indd 16 25/01/2012 09:49:30
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
17
Latihan 3
Lakarkan huruf besar dengan cara yang betul.

1.
2.
3.
4.
5.
unit-1b.indd 17 25/01/2012 09:49:30
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
18
Latihan 4
Bulatkan huruf kecil yang kamu telah belajar.


A I d
v x z
b d u
h k t
B D U
I h k
a i c
p q s
h D H
i l U
1. 2.
3. 4.
5.
unit-1b.indd 18 25/01/2012 09:49:31
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
19
Latihan 5
Bulatkan huruf besar yang telah kamu belajar.T B
a C
M d
d D
a h
H A
K e
f v
A z
l W
C D
g H
U n
m L
o K
1. 2.
3.
4. 5.
unit-1b.indd 19 25/01/2012 09:49:32
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
20
Latihan 6
Cantumkan huruf konsonan dengan vokal a untuk membentuk suku kata terbuka.b
l
t
h
k
d
a
ba
ha
ka
da
l
ta
la
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit-1b.indd 20 25/01/2012 09:49:33
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
21
Latihan 7
Cantumkan huruf konsonan dengan vokal i untuk membentuk suku kata terbuka.
b
t
h
k
d
i
bi
hi
ki
di
l
ti
li
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit-1b.indd 21 25/01/2012 09:49:34
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
22Latihan 8
Cantumkan konsonan dengan vokal u untuk membentuk suku kata terbuka.
b
t
h
k
d
u
bu
hu
ku
du
l
tu
lu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit-1b.indd 22 25/01/2012 09:49:34
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
23
Latihan 9
Isi tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membina perkataan berdasarkan gambar.

.
dada
1.
buku
3.
tal i
2.
kuku
4.
kuda
5.
Guru digalakkan memberi pujian kepada murid
yang menguasai aktiviti atau latihan yang diberi.
unit-1b.indd 23 25/01/2012 09:49:35
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
245
5

5
5


A
B
PENILAIAN FORMATIF UNIT 1
Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
a l t b d
K L B I H
unit-1b.indd 24 25/01/2012 09:49:36
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
25
Tulis huruf awal perkataan berdasarkan gambar di bawah.

C

5
5
itik
ibu
ubat
ayam
awan
unit-1b.indd 25 25/01/2012 09:49:37
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
26
Cari pasangan huruf kecil dengan huruf besar.


8
8

D
g
k
m
e
t
b
r
n
d
R
T
N
K
E
D
G
B
M
unit-1b.indd 26 25/01/2012 09:49:38
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
27


E
4
4


Padan dan warnakan suku kata berdasarkan gambar.
ku
la
da
la
d a
k u
b u
t u
b a
d a
h
d
k
b
d
l
i
a
u
u
u
u
unit-1b.indd 27 25/01/2012 09:49:39
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
28

F
5
5Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah.
contoh:

F
5
51. 2.
3.
4. 5.
6.
dada
dahi kuku l ada
bata
tal i
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


28

Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah.
contoh:

F
5
5


d a d a
1.

b a t a
2.

t a l i
3.
d a h i

4.

k u k u
5.

l a d a
6.
unit-1b.indd 28 25/01/2012 09:49:41
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
29G
5
5


Warnakan huruf kecil.
Contoh :G
5
5


B
K
H
i
b
h
a
L
u
E
I
d
unit-1b.indd 29 25/01/2012 09:49:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
30


10
10
H
I

10
10
H
ITulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
a e i o u
B D H
L K
unit-1b.indd 30 25/01/2012 09:49:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
31
2


Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 1 berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 1 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 1.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 1 boleh
ke pembelajaran unit 2.
Ke Unit
unit-1b.indd 31 25/01/2012 09:49:43
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 1 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
32
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
1. Penguasaan kemahiran menama dan membunyikan huruf vokal.
2. Penguasaan kemahiran menama dan menulis huruf kecil.
3. Penguasaan kemahiran menama dan menulis huruf besar.
4. Penguasaan kemahiran membaca suku kata KV.
5. Penguasaan kemahiran membina dan menulis suku kata KV.
6. Penguasaan kemahiran membaca perkataan daripada suku kata terbuka
KVKV.
7. Penguasaan kemahiran membina perkataan daripada suku kata terbuka
KVKV.
8. Penguasaan kemahiran menulis perkataan daripada suku kata terbuka
KVKV.
unit-1b.indd 32 25/01/2012 09:49:44
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
33
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Panduan Guru
Guru boleh memperkenalkan huruf vokal secara berperingkat iaitu peringkat pertama mengenal bentuk dan bunyi huruf a, i dan
u diikuti dengan peringkat kedua iaitu huruf o, e pepet dan e taling. Disarankan guru memperkenalkan huruf vokal e pepet dan
e taling serentak dengan membezakan bunyi kedua-dua huruf tersebut melalui contoh yang dapat membezakan bunyi huruf
tersebut. Latihan membezakan bunyi huruf e pepet dan e taling boleh dilaksanakan dengan menggunakan contoh kad gambar
dan kad perkataan.
Bagi kemahiran menulis pula, guru boleh memperkenalkan asas menulis melalui kaedah latih tubi. Guru perlu melatih murid
mengecam dan membiasakan diri mereka dengan bentuk huruf yang diajar dalam unit ini.
Latihan membentuk dan menulis huruf boleh dijalankan melalui beberapa cara:
membentuk huruf daripada tanah liat atau adunan tepung.
menulis huruf di udara atau di atas pasir.
menekap atau menulis huruf dengan menggunakan kad huruf yang ditebuk mengikut cara yang betul.
menyambung titik-titik untuk membentuk huruf.
menyalin atau mewarna huruf yang biasa dilihat dalam iklan, pada papan tanda, plat kenderaan dan media cetak.
menyalin huruf yang diberikan di dalam buku garis empat secara mekanis.
menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat.
unit-2b.indd 33 25/01/2012 09:57:11
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
34
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Objektif
Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
i. menama dan menulis huruf kecil e, o, c, m, n, r dan s dengan betul;
ii. menama dan menulis huruf besar E, O, C, M, N, R dan S dengan betul;
iii. membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari;
iv. membina dan menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal yang telah
dipelajari;
v. membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata terbuka VKV dan KVKVKV dengan sebutan yang betul;
dan
vi. membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata VKV dan KVKVKV dengan ejaan yang betul.
unit-2b.indd 34 25/01/2012 09:57:12
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
35
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

e o c m n r se
e

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
3.0 Mengenal dan Menulis
huruf
1.1 Mengenal bentuk
huruf kecil a z
1.2 Menulis Huruf Kecil
a - z
i. Perkenalkan bentuk dan bunyi huruf
vokal, e pepet dan e taling serta bentuk
huruf konsonan, o, c, m, n, r dan s
dengan bantuan kad huruf dan latih
murid menyebut nama huruf tersebut.
ii. Membunyikan huruf vokal o, e pepet
dan e taling berdasarkan kad gambar
yang diberi. Penekanan lebih diberi
pada membezakan bunyi e pepet dan
e taling.
iii. Latih tubi menyebut dan membunyikan
huruf e pepet dan e taling.
iv. Beri latihan membentuk dan menulis
huruf melalui aktiviti seperti yang
berikut:

membentuk huruf daripada doh.
Contoh kad huruf untuk
memperkenalkan huruf mengikut
kumpulan huruf.

Contoh kad gambar.
unit-2b.indd 35 25/01/2012 09:57:13
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
36
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


e s c r n


E
1.0 Mengenal dan menulis
huruf
1.3 Mengenal huruf besar
A Z
1.4 Menulis huruf besar
A - Z
menulis huruf di udara atau di atas
pasir.
menekap atau menulis huruf
dengan menggunakan kad tebuk
mengikut cara yang betul.
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf.
menulis huruf pada kad imbasan.
menulis huruf yang disebut oleh
guru di dalam buku garis empat.
i. Perkenalkan bentuk dan huruf serta
bentuk huruf konsonan E, O, C, M, N,
R dan S dengan bantuan kad huruf
dan latih murid menyebut nama huruf
tersebut.
ii. Beri latihan membentuk dan menulis
huruf melalui aktiviti seperti yang
berikut:
menulis huruf besar di udara
Contoh kad imbasan
Contoh kad imbasan huruf
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
unit-2b.indd 36 25/01/2012 09:57:13
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
37
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

r
e
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
atau di atas pasir.
menekap atau menulis huruf
besar dengan menggunakan kad
tebuk mengikut cara yang betul.
menyambung titik-titik untuk
membentuk huruf besar dengan
cara yang betul.
menulis huruf pada kad imbasan.
membuat kolaj huruf.
menyalin huruf besar di dalam
buku garis empat secara mekanis.
menulis huruf besar yang disebut
oleh guru dalam buku garis
empat.
i. Murid membaca suku kata terbuka
KV dengan mencantum kad huruf
konsonan dengan huruf vokal e dan
o untuk membunyikan suku kata
tersebut.
2.0 Membaca Suku Kata
2.1 Membaca dan
membunyikan suku
kata terbuka KV
Contoh kad lipat suku kata:
unit-2b.indd 37 25/01/2012 09:57:14
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
38
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1s e
i si
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
ii. Latih tubi membunyikan suku kata
secara berpasangan dan kumpulan
menggunakan kad suku kata atau
media lain yang sesuai.
i. Membina suku kata terbuka KV dengan
mencantum satu huruf konsonan dan
satu huruf vokal menggunakan kad
lipat.
ii. Menulis suku kata yang dibina dengan
cara yang betul.
i. Membaca perkataan dengan
menggunakan kad cantum huruf vokal
dengan kad suku kata KV untuk
membentuk perkataan VKV yang
bermakna.
ii. Bimbing murid membaca dan memahami
makna perkataan yang telah dibina.
Contoh cantuman dua kad suku
kata :
3.0 Membina dan Menulis
Suku Kata
3.1 Membina dan
menulis suku kata
terbuka KV
4.0 Membaca Perkataan
4.2 Membaca dan
Memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata terbuka VKV
unit-2b.indd 38 25/01/2012 09:57:15
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
39
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


u b i


u bi

le la ki
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.2 Membina dan
menulis perkataan
mengandungi suku
kata terbuka VKV
4.0 Membaca Perkataan
4.3 Membaca dan
Memahami
perkataan
mengandungi
suku kata terbuka
KVKVKV
i. Membina dan menulis perkataan
daripada suku kata V dan KV
menggunakan kad suku kata KV yang
telah dipelajari.
ii. Bimbing murid menulis perkataan
tersebut menggunakan buku garis
empat.
iii. Beri latihan menulis perkataan VKV
dalam buku latihan.
i. Bimbing murid membaca perkataan
daripada kad lipat suku kata KVKVKV
yang telah dipelajari untuk membentuk
perkataan yang bermakna.
ii. Latih murid membaca perkataan yang
telah dicantum daripada suku kata
tersebut.
iii. Bimbing murid memahami makna
perkataan tersebut melalui gambar
atau perlakuan.
Contoh cantuman dua kad suku
kata
Contoh kad lipat
unit-2b.indd 39 25/01/2012 09:57:15
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
40
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membina dan menulis
perkataan daripada suku kata KVKVKV
menggunakan beberapa cara seperti
cantuman kad suku kata.
ii. Latih murid menulis perkataan tersebut
menggunakan buku garis empat.
i. Laksanakan penilaian formatif untuk
menilai tahap penguasaan murid bagi
kemahiran yang telah diajar.
ii. Beri latihan pemulihan bagi murid
yang belum menguasai dan latihan
pengayaan untuk murid yang telah
menguasai kemahiran tersebut.
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.3 Membina dan
menulis pekataan
mengandungi
suku kata terbuka
KVKVKV
Penilaian formatif
unit-2b.indd 40 25/01/2012 09:57:16
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
41
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

Latihan 1
Eja dan bunyikan suku kata berikut.
KEMAHIRAN MEMBACA
k e
r a
t u
s e
d i
ke
ra
tu
se
di
unit-2b.indd 41 25/01/2012 09:57:17
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 2
Baca dan bunyikan suku kata di bawah.


ca
co
cu
ce
ci
ka
ko
ku
ke
ki
ma
mo
mu
me
mi
na
no
nu
ne
ni
ra
ro
ru
re
ri
sa
so
su
se
si
ta
to
tu
te
ti
unit-2b.indd 42 25/01/2012 09:57:17
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
43
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 3
Eja dan baca perkataan yang diberi.


a
u
i
a
u
i
lu
bi
bu
bu
li
si
alu
ubi
ibu
abu
uli
isi
unit-2b.indd 43 25/01/2012 09:57:18
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
44
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


Latihan 4
Baca perkataan berdasarkan gambar.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
rebana kereta tomato
kerusi menara kamera
unit-2b.indd 44 25/01/2012 09:57:19
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
45
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 5
Baca perkataan dan suaikan dengan gambar.

li

li

li


li

li

li
keladi
kerusi
bateri
lelaki
menara
rebana
1.
3.
5.
2.
4.
6.
unit-2b.indd 45 25/01/2012 09:57:20
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
46
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

Latihan 1
Padankan huruf kecil dan huruf besar di bawah.
Contoh:
KEMAHIRAN MENULIS
e
c
r
C
R
E
n
m
o
O
N
M
unit-2b.indd 46 25/01/2012 09:57:20
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
47
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 2
Warnakan huruf kecil di bawah.
* Nota guru :

e merah r ungu c biru
n hijau s hitam
unit-2b.indd 47 25/01/2012 09:57:21
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
48
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 3
Tampalkan huruf dengan menggunakan kertas warna atau tisu.
Nota guru:
Guru hendaklah menyediakan kad huruf yang telah dipelajari secukupnya untuk aktiviti ini. Aktiviti ini boleh
dijalankan dalam bentuk kumpulan. Tunjukkan cara yang betul membentuk huruf tersebut.


unit-2b.indd 48 25/01/2012 09:57:21
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
49
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 4
Cari dan warnakan huruf e, o, r, m, b, l, c, s, a yang terdapat pada gambar yang berikut.

unit-2b.indd 49 25/01/2012 09:57:23
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
50
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 5
Cantumkan huruf dan tulis menjadi suku kata.


r
c
m
n
s
a
u
o
i
e
+
+
+
+
+
=
=
=
=
=
ra
cu
mo
ni
se
unit-2b.indd 50 25/01/2012 09:57:24
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
51
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 6
Berdasarkan gambar, tulis huruf vokal untuk membentuk perkataan.
e nam e kor o bor
e pal o ren
unit-2b.indd 51 25/01/2012 09:57:25
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
52
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 7
Tulis perkataan yang diberi pada gambar yang sesuai.
epal isi ubi alu otak
ubi isi alu
epal otak
unit-2b.indd 52 25/01/2012 09:57:25
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
53
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 8
Lengkapkan perkataan dengan suku kata berdasarkan gambar yang diberi.


si to ri ke ta
bateri kereta tomato
kerusi keladi
unit-2b.indd 53 25/01/2012 09:57:26
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
54
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 9
Warnakan perkataan yang betul berpandukan gambar yang diberi.rrebanakeladi
kereta
kerusi
sesiku
rebana
menara
kamera
kereta
kamera
rebana
lelaki
kerusi
unit-2b.indd 54 25/01/2012 09:57:27
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
55
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 10
Suaikan gambar dengan perkataan di bawah.li

li

li

li

li
tomato
kamera
rebana
kerusi
keladi
unit-2b.indd 55 25/01/2012 09:57:28
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
56
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 11
Tulis perkataan berdasarkan gambar.


kereta
bateri
keladi
kamera
menara
unit-2b.indd 56 25/01/2012 09:57:29
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
57
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
5
5

5
5


A
B
PENILAIAN FORMATIF UNIT 2
Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
o h r m s
N R S C M
unit-2b.indd 57 25/01/2012 09:57:30
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


C
6
6

Warnakan huruf kecil berdasarkan huruf besar yang diberi.
M
R
N
O
A
E
l h r M
r s n u
m c n o
r o e c
a e r c
e s u c
unit-2b.indd 58 25/01/2012 09:57:30
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
59
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
6
6

D


Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar.
1. 2. 3. Contoh:
i si o ren e kor
4. 5. 6.
o tot e nam o tak
6
6

D


unit-2b.indd 59 25/01/2012 09:57:31
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
60
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 15
5

E


Warnakan perkataan yang betul berpandukan gambar yang diberi.5
5

E


isi ibu
abu ubi
ibu ubi
ulu alu
alu abu
unit-2b.indd 60 25/01/2012 09:57:32
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
61
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

5
5

F


Tulis perkataan berdasarkan gambar.
ibu ulu isi
ubi abu
unit-2b.indd 61 25/01/2012 09:57:33
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
62
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

6
6

G

Suaikan suku kata untuk membina perkataan.
kela
lela
mena
keru
kame
toma
ki
di
ra
to
ra
si
lelaki
keladi
kamera
tomato
menara
kerusi
unit-2b.indd 62 25/01/2012 09:57:34
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
63
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Susun suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar.

ee
6
6

H
si ke ru ra ka me di ke la
ta re ke
la ki le to to ma
kerusi kamera keladi
kereta lelaki tomato
unit-2b.indd 63 25/01/2012 09:57:35
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
64
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


6
6

I
Tulis perkataan berdasarkan gambar.


6
6

I
tomato kerusi
kereta kamera
rebana bateri
unit-2b.indd 64 25/01/2012 09:57:36
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
65
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Nota:
Markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 2 berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 60 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 2 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 2.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 2 boleh
ke pembelajaran unit 3.
Ke Unit
3
unit-2b.indd 65 25/01/2012 09:57:37
Unit 2 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku Kata dan
Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku Kata
dan Perkataan
66
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
1. Penguasaan kemahiran menama dan menulis huruf kecil e, o, c, m, n, r
dan s.
2. Penguasaan kemahiran menama dan menulis huruf besar E, O, C, M, N, R
dan S.
3. Penguasaan kemahiran membaca suku kata terbuka KV.
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis suku kata terbuka KV.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan VKV.
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan VKV.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka KVKVKV.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVKV.
unit-2b.indd 66 25/01/2012 09:57:37
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
67
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Panduan Guru
Dicadangkan guru menyediakan kad-kad suku kata dan perkataan serta gambar-gambar atau objek untuk memperkenalkan
perkataan yang mengandungi suku kata VKVK. Guru perkenalkan suku kata KVK dan biasakan murid dengan bunyi suku kata
tersebut sebelum memperkenalkan perkataan VKVK untuk menjadi perkataan yang bermakna. Proses pembinaan perkataan ini
boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar seperti mencantum kad-kad suku kata, kad lipat, keratan
media cetak, perisian ICT, bongkah-bongkah suku kata dan bahan-bahan yang difkirkan sesuai.
Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berpusatkan murid, serta menyeronokkan melalui penggunaan pelbagai
strategi dan bahan bantu mengajar untuk mencapai hasil pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Konsep didik hibur perlu
diaplikasikan untuk program ini. Guru perlu memikirkan cara-cara yang berkesan untuk murid menguasai kemahiran melalui
aktiviti permainan bahasa seperti mencari huruf tersembunyi, menyanyi menggunakan lirik lagu yang ada kaitan dengan huruf,
suku kata dan perkataan yang diajar.
unit-3c.indd 67 25/01/2012 10:01:09
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
68
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Objektif
Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
i. menama dan menulis huruf kecil f, v, w, x, dan z dengan betul;
ii. menama dan menulis huruf besar F,V, W, X dan Z dengan betul;
iii. membaca suku kata tertutup KVK dengan betul;
iv. membina dan menulis suku kata tertutup KVK dengan betul;
v. membaca dan memahami perkataan KVK;
vi. membina dan menulis perkataan KVK;
vii. membacadan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VKVK; dan
viii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VKVK.
unit-3c.indd 68 25/01/2012 10:01:09
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
69
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
1
2
w v
z
x
f
Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Perkenalkan murid dengan huruf kecil f, v,
w, x dan z dengan bantuan kad huruf.
ii. Bimbing murid menulis dengan cara yang
betul melalui aktviti berikut:
menekap atau menulis huruf dengan
menggunakan kad tebuk mengikut
cara yang betul.
menyambung titik-titik huruf untuk
membentuk huruf dengan cara yang
betul.
memotong huruf yang biasa dilihat
dalam media cetak dan menampal
dalam buku skrap.
menyalin huruf yang diberikan dalam
buku garis empat secara mekanis.
Menulis huruf yang disebut oleh guru
dalam buku garis empat.
contoh:
Kad huruf kecil
1.0 Mengenal dan Menulis
huruf
1.1 Mengenal bentuk
huruf kecil a z

1.2 Menulis huruf kecil
a - z
unit-3c.indd 69 25/01/2012 10:01:10
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
70
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
1.0 Mengenal dan Menulis
huruf
1. 3 Mengenal bentuk
huruf besar A - Z
1.4 Menulis huruf
besar A Z
i. Perkenalkan huruf besar F, V, W, X dan
Z menggunakan kad huruf dan melatih
murid menyebut nama huruf dan bentuk
huruf tersebut.
ii. Beri latihan membentuk dan menulis huruf
melalui cara-cara berikut:
membentuk huruf besar dari tanah
liat atau doh.
menulis huruf besar di udara atau di
atas pasir.
menekap atau menulis huruf besar
dengan menggunakan kad tebuk
mengikut cara yang betul.
Memotong huruf besar yang biasa
dilihat di media cetak dan menampal
dalam buku skrap.
Contoh :
Padankan huruf besar dengan huruf
kecil.
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
z
f
v
w
x
Z
F
V
W
X
unit-3c.indd 70 25/01/2012 10:01:11
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
71
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
menyambung titik-titik huruf
untuk membentuk huruf besar
dengan cara yang betul.
memotong huruf besar yang biasa
dilihat dalam media cetak dan
menampal dalam buku skrap.
menyalin huruf besar yang diberi
dalam buku garis empat secara
mekanis.
memberi latihan menulis huruf
dalam kertas latihan yang
diedarkan.
unit-3c.indd 71 25/01/2012 10:01:11
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
72
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Latih tubi murid membaca suku kata
KV yang disediakan.
ii. Tunjukkan cara mencantum suku kata
KV dengan huruf konsonan untuk
membina suku kata KVK.
iii. Bimbing murid membaca suku kata
tertutup KVK.
iv. Latih murid membaca suku kata KVK
menggunakan pelbagai cara seperti
dengan menggunakan kemudahan
ICT, kad suku kata dan permainan
bahasa.
v. Beri latihan pengukuhan membaca
suku kata KVK secara individu,
pasangan atau kumpulan.
Contoh : 2.0 Membaca dan
Membunyikan suku
kata
2.2 Membaca dan
membunyikan
suku kata
tertutup KVK
ba bi bu be be bo
ca ci cu ce ce co
da di du de de do
a fan van wan zan
e (taling) fen ven wen zen
e (pepet) fen ven wen zen
l fn vin win zin
o fon von won zon
u fun vun wun zun
unit-3c.indd 72 25/01/2012 10:01:12
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
73
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
73


vak wan

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
3.0 Membina dan Menulis
Suku Kata.
3.2 Membina dan
menulis suku kata
tertutup KVK
i. Membina suku kata KVK dengan
mengaitkan pengalaman murid
membina suku kata KV.
ii. Mencantum suku kata KV denaan satu
huruf konsonan lain untuk membina
suku kata KVK.
iii. Menulis suku kata tertutup KVK yang
telah dibina.
iv. Kukuhkan kemahiran murid melalui
beberapa latihan menulis di papan tulis,
pada kad dan di dalam buku tulis.
Contoh:
Menulis suku kata KVK
unit-3c.indd 73 25/01/2012 10:01:13
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
74
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
74


Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Mengeja dan membaca perkataan yang
dibina berdasarkan kad perkataan dan
kad gambar.
ii. Membaca perkataan yang telah
dicantum daripada kad suku kata.
iii. Memahami makna perkataan tersebut
melalui gambar.
4.0 Membaca Perkataan
4.6 Membaca dan
Memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVK
Contoh:
Contoh soalan lisan:
Ini gambar apa?
Apakah rasa kek?
ke k
kek
unit-3c.indd 74 25/01/2012 10:01:13
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
75
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
75
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan menulis
perkataan
5.6 Membina dan
menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata tertutup KVK
i. Tunjukkan cara yang betul membina
perkataan KVK.
ii. Bimbing murid menulis perkataan
daripada kad perkataan yang telah
ditunjukkan ke dalam buku garis
empat.
iii. Beri latihan menulis perkataan dengan
cara yang betul dan kemas.
iv. Beri latihan mengimlak perkataan yang
telah dipelajari.
Contoh latihan.
k__ k = k e k
unit-3c.indd 75 25/01/2012 10:01:14
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
76
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
76
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid mencantum kad huruf
vokal dan kad suku kata KVK untuk
membina perkataan yang mengandungi
suku kata VKVK.
ii. Bimbing murid mengeja dan membaca
perkataan yang mengandungi suku
kata VKVK.
iii. Bimbing murid memahami makna
perkataan tersebut melalui gambar.
Contoh:
ikan
4.0 Membaca Perkataan
4. 11 Membaca dan
Memahami
perkataan yang
mengandungi
suku kata
tertutup VKVK
i kan
unit-3c.indd 76 25/01/2012 10:01:14
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
77
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
77
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.11 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata VKVK
Penilaian Formatif
i. Tunjukkan cara yang betul membina
perkataan yang mengandungi suku
kata VKVK daripada suku kata KVK dan
huruf vokal dan suku kata KVK yang
diberi.
ii. Bimbing murid menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKVK.
iii. Beri latihan tambahan untuk
mengukugkan penguasaan kemahiran
murid.
i. Jalankan penilaian untuk menguji
penguasaan kemahiran murid selepas
melalui proses pengajaran.
ii. Jalankan latihan pengulangan bagi
murid yang masih belum menguasai
kemahiran.
Contoh:
ikan
unit-3c.indd 77 25/01/2012 10:01:15
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
78
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
78


Latihan 1
Sebut dan warnakan huruf-huruf di bawah ini.
KEMAHIRAN MEMBACA
78


unit-3c.indd 78 25/01/2012 10:01:16
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
79
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
79


Latihan 2
Baca perkataan di bawah dengan lancar.
kot
vas
teh
ros
cek
kad
dam
cat
van
rak
tin
sos
zip
kek
bot
bas
unit-3c.indd 79 25/01/2012 10:01:16
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
80
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 3
Baca perkataan di bawah.
80akar
ikan
ular
oren
emak
ekor
adik
itik
ulat
obor
emas
epal
awan
ikat
ubat
otak
enam
elok
unit-3c.indd 80 25/01/2012 10:01:17
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
81
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
81Latihan 1
Padankan huruf besar dengan huruf kecil.
KEMAHIRAN MENULIS
81I
W
F
X
Y
Z
w
f
i
y
z
x
unit-3c.indd 81 25/01/2012 10:01:18
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
82
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 2
Salin suku kata yang diberikan.
82

bas bas sos sos

van van tin tin

cat cat teh teh


unit-3c.indd 82 25/01/2012 10:01:19
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
83
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 3
Padankan gambar dengan perkataan.

bas
van
kek
tin
bot
unit-3c.indd 83 25/01/2012 10:01:19
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
84
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 4
Salin perkataan yang diberikan.
84

obor obor obor
ekor ekor ekor
ulat ulat ulat
enam enam enam
ikan ikan ikan
awan awan awan
unit-3c.indd 84 25/01/2012 10:01:20
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
85
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 5
Padankan perkataan dengan gambar di bawah.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ekor
itik
awan
emak
adik
ikan
unit-3c.indd 85 25/01/2012 10:01:22
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
86
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Latihan 6
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.
86otot


ekor ular emak
otot enam akar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit-3c.indd 86 25/01/2012 10:01:23
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
87
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
87A


5
5B
5
5

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
PENILAIAN FORMATIF UNIT 3
Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
w z x v f
Z V F X W
unit-3c.indd 87 25/01/2012 10:01:23
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
88
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
88C
6
6

Padankan huruf besar dengan huruf kecil.
88C
6
6

I
W
F
X
F
Y
w
f
i
y
x
f
88C
6
6

unit-3c.indd 88 25/01/2012 10:01:24
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
89
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
89D
89D
Bina perkataan berdasarkan perkataan di bawah.
Contoh:
89D
m k n e j k
m b n o j t
p v m a t s
= kek
= bot
= vas
unit-3c.indd 89 25/01/2012 10:01:25
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
90
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
905
5

d u b n a s
t v i a m n
t r b z i n
= bas
= van
= tin
unit-3c.indd 90 25/01/2012 10:01:26
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
91
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
E


6
6

Warnakan petak jawapan yang betul.
vas van
dam bom
bas van
ikan itik
ulat ubat
oren obor
unit-3c.indd 91 25/01/2012 10:01:27
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
92
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1F
6
6F
6
6
Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar.
kek tin bot van sos bas
bot van kek
sos bas tin
unit-3c.indd 92 25/01/2012 10:01:29
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
93
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


G


6
6

Isi tempat kosong berpandukan gambar di bawah.


G


6
6G


6
6

lat
ren
tik
wan
mak
nam
u lat o ren a wan
e nam e mak i tik
unit-3c.indd 93 25/01/2012 10:01:30
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
94
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
H
6
6

Cerakinkan perkataan di bawah.
H
6
6

adik
a dik
ikan
i kan
ular
u lar
otak
o tak
enam
e nam
ekor
e kor
unit-3c.indd 94 25/01/2012 10:01:32
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
95
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.
Contoh:I
5
5
I
5
5

kek
van
ulat awan ekorI
5
5

unit-3c.indd 95 25/01/2012 10:01:33
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
96
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1


Nota:
Jumlah Markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 3 berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 3 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 3.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 3 boleh
ke pembelajaran unit 4.
Ke Unit
4
unit-3c.indd 96 25/01/2012 10:01:34
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
97
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
1. Penguasaan kemahiran menamakan huruf kecil (f, v, w, x dan z ).
2. Penguasaan kemahiran menulis huruf kecil (f, v, w, x dan z).
3. Penguasaan kemahiran menamakan huruf besar (F, V, W, X dan Z).
4. Penguasaan kemahiran menulis huruf besar (F, V, W, X dan Z).
5. Penguasaan kemahiran membaca suku kata KVK.
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
unit-3c.indd 97 25/01/2012 10:01:35
Unit 3 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
98
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1

KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis suku kata KVK.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan KVK.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan KVK.
9. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata VKVK.
10. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKVK.
unit-3c.indd 98 25/01/2012 10:01:35
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
9999
Panduan Guru
Bagi Unit 4, guru hendaklah melatih murid membina perkataan KVKVK, KVKKV dan KVKKVK dengan menggabungkan suku kata
KV dan suku kata KVK menjadi perkataan yang bermakna. Proses pembinaan perkataan ini boleh dilakukan dengan menggunakan
pelbagai bahan bantu mengajar seperti mencantum kad-kad suku kata, kad lipat, dan juga menggunakan bahan daripada media
cetak dan media elektronik. Guru disarankan memilih pengajaran dan pembelajaran yang menarik melalui didik hibur. Antara
aktiviti yang dicadangkan ialah nyanyian dan permainan.
unit-4d.indd 99 25/01/2012 10:03:56
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
100 100
Objektif
Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
i. menama dan menulis huruf kecil g, j, p, q dan y dengan betul;
ii. menama dan menulis huruf besar G, J, P, Q dan Y dengan betul;
iii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKVK dengan betul;
iv. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKVK dengan betul;
v. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKKV dengan betul;
vi. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKKV dengan betul;
vii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKKVK dengan betul; dan
viii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKKVK dengan betul.
unit-4d.indd 100 25/01/2012 10:03:56
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
101 101
1
2
Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Perkenalkan huruf kecil g, j, p, q
dan y dengan menggunakan kad
huruf.
ii. Tunjuk kad huruf g bimbing
murid sambil menamakan huruf
tersebut.
iii. Bimbing murid mengenal huruf-
huruf lain iaitu huruf-huruf j, p, q
dan y.
iv. Bimbing murid menulis huruf
dengan cara yang betul.
v. Latih tubi menulis dalam buku
garis empat.
Contoh :
Kad huruf abjad
Contoh cara betul menulis huruf
1.0 Mengenal dan Menulis
huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf
kecil a z
1.2 Menulis huruf kecil
a z
g j p q y
1
2
unit-4d.indd 101 25/01/2012 10:03:58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
102 102

q

1.0 Mengenal dan Menulis
huruf
1.3 Mengenal bentuk
huruf besar a - z
1.4 Menulis huruf besar
A - Z
i. Ulang aktiviti yang sama seperti
aktiviti memperkenalkan huruf kecil
untuk mempekenalkan huruf besar
G, J, P, Q dan Y.
ii. Latih tubi menulis huruf besar.
iii. Murid memadan dan mewarnakan
huruf besar yang diberi.
Warnakan huruf yang sama
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan

q

J
G
P
Q
I V Z J X
Y G W G J
P W P J X
Y Q Q W G
unit-4d.indd 102 25/01/2012 10:03:59
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
103 103Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid mencantumkan kad
suku kata KV dengan kad suku kata
KVK untuk membentuk perkataan
KVKVK berdasarkan gambar.
ii. Latih murid membaca perkataan
yang telah dicantum daripada suku
kata ini.
iii. Aktiviti diulangi dengan perkataan
KVKVK yang lain.
iv. Latihan membaca perkataan KVKVK
v. Menguji kefahaman murid tentang
makna perkataan yang mereka baca
dengan bertanyakan soalan.
Contoh :
Ini gambar apa?
Ini gambar gajah.
4.0 Membaca Perkataan
4.7 Membaca dan
memahami
perkataan
yang mengandungi
suku kata terbuka
dan tertutup KVKVK
ga jah
ga jah
unit-4d.indd 103 25/01/2012 10:04:00
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
104 104Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Tunjuk gambar perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVK.
ii. Minta murid mencantum kad suku
kata menjadi perkataan KVKVK.
iii. Bimbing murid menulis perkataan
yang telah dibina.
iv. Latih murid melengkapkan perkataan
berdasarkan gambar.
v. Beri latihan mengimlak perkataan
KVKVK.
Contoh : 5.0 Membina dan Menulis
Perkataan.
5.7 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKVK
ta yar
unit-4d.indd 104 25/01/2012 10:04:01
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
105 105Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
4.0 Membaca Perkataan
4.4 Membaca dan
memahami
perkataan
mengandungi suku
kata KVKKV
i. Bimbing murid mencantumkan kad
suku kata KVK dengan kad suku kata
KV untuk membina perkataan KVKKV
berdasarkan gambar.
ii. Latih murid membaca perkataan
yang telah dicantum daripada suku
kata ini.
iii. Ulang aktiviti ini dengan
memperkenalkan yang perkataan
mengandungi suku kata KVKKV yang
lain.
iv. Uji kefahaman murid tentang makna
perkataan yang mereka baca dengan
bertanyakan soalan.
v. Latih tubi membaca perkataan
KVKKV.
contoh perkataan KVKKVlam pu
lam pu
unit-4d.indd 105 25/01/2012 10:04:02
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
106 106Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Pamerkan objek maujud atau
gambar yang berkaitan perkataan
KVKKV.
ii. Bimbing murid membina perkataan
daripada gabungan suku kata KVKKV
berdasarkan gambar atau bahan
maujud.
iii. Latih murid menyebut perkataan
yang dicantum.
iv. Bimbing murid menulis perkataan
yang telah dibina ke dalam buku tulis
garis empat.
v. Latih murid mengimlak perkataan
KVKKV.
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan.
5.4 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKKV.
contoh
jam bu
jambu
unit-4d.indd 106 25/01/2012 10:04:03
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
107 107Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
4.0 Membaca perkataan
4.8 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi
suku kata KVKKVK
i. Bimbing murid membaca carta
perkataan KVKKVK.
ii. Bersoal jawab dengan murid
mengenai perkataan yang telah
dibaca.
iii. Latih tubi membaca perkataan
tersebut.
Contoh:
Contoh carta perkataan.pen
sel
pen sel
cin cin
cincin
cincin
tanduk
biskut
pensel
rumput
kertas
sampan
rambut
bantal
unit-4d.indd 107 25/01/2012 10:04:04
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
108 108Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.8 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKKVK
Penilaian formatif
i. Bimbing murid membina dan menulis
perkataan KVKKVK yang telah
dipelajari.
ii. Latih murid menulis perkataan lain
dengan cara yang betul.
iii. Latih murid mengimlak perkataan
KVKKVK.
i. Laksanakan ujian formatif untuk
menilai tahap penguasaan murid
bagi kemahiran yang telah diajar.
ii. Jalankan akvititi ulangan kepada
semua yang belum mengusai unit ini.
Contoh:


pen sel
pen sel
unit-4d.indd 108 25/01/2012 10:04:05
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
109 109
78


Latihan 1
Eja dan Baca perkataan di bawah.
KEMAHIRAN MEMBACA

pokok lipas gajah ketam
lalat betik tikus
unit-4d.indd 109 25/01/2012 10:04:07
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
110 110
Latihan 2
Baca perkataan di bawah dengan lancar.
mulut
rumah
bakul
belon
berus
betik
botol
lobak
kapak
jarum
cawan
cerek
cicak
telur
nanas
mawar
datuk
dapur
lilin
sikat
semut
siput
reben
tayar
kapal
katil
katak
kasut
kotak
kipas
nenek
wisel
unit-4d.indd 110 25/01/2012 10:04:07
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
111 111
Latihan 3
Baca perkataan di bawah.
jam bu
jambu
lam pu
lampu
lem bu
lembu
pin tu
pintu
ben di
bendi
kun ci
kunci
unit-4d.indd 111 25/01/2012 10:04:09
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
112 112
Latihan 4
Baca perkataan di bawah dengan lancar.

jambu lambu garpu carta
lembu kunci pintu bomba
bendi baldi laksa panda
pandu teksi warna kendi
unit-4d.indd 112 25/01/2012 10:04:10
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
113 113
Latihan 5
Baca perkataan-perkataan di bawah ini.
pen sel
pensel
cin cin
cincin
sam pan
sampan
tan duk
tanduk
rum put
tanduk
unit-4d.indd 113 25/01/2012 10:04:11
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
114 114
Latihan 6
Baca perkataan-perkataan di bawah.biskut
nombor
masjid
coklat
mancis
bantal
posmen
cincin
pensel
rumput
kertas
senduk
dompet
tunduk
cermin
gambar
rambut
sampan
pondok
doktor
tanduk
unit-4d.indd 114 25/01/2012 10:04:11
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
115 115


Latihan 1
Tulis huruf besar dan huruf kecil di bawah.
KEMAHIRAN MENULIS
r R
q Q
p P
y Y
j
J
A a
S s
B b
T t
E e
unit-4d.indd 115 25/01/2012 10:04:12
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
116 116
Latihan 2
Warnakan huruf yang sama dengan huruf yang di beri.


y y z W w
Z
y v Z W x
X
y y Q W q
q
y j g q p
j
r m z n w
r
k j g y p
y
y v g W x
g
unit-4d.indd 116 25/01/2012 10:04:13
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
117 117
Latihan 3
Cari dan warnakan huruf tersembunyi.
y
x
w
q
r
z
y
p
t
j
g
k
unit-4d.indd 117 25/01/2012 10:04:14
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
118 118
Latihan 4
Padankan dan warnakan huruf di bawah.
Contoh:

A b
M k
H r
K h
T
a
R m
B t
unit-4d.indd 118 25/01/2012 10:04:14
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
119 119
Latihan 5
Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.
Contoh :

t a y a r
s i k a t
s e m u t
c a w a n
k a t a k
s i p u t
t e l u r
unit-4d.indd 119 25/01/2012 10:04:15
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
120 120
Latihan 6
Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:
jambu
kunci
bendi
lembu
bomba
baldi
garpu
lampu
unit-4d.indd 120 25/01/2012 10:04:16
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
121 121
Latihan 7
Tulis perkataan berdasarkan suku kata yang betul.

Contoh:


cin cin
cincin
nom bor
nombor
bis kut
biskut
mas jid
masjid
ban tal
bantal
man cis
mancis
sam pan
sampan
cok lat
coklat
unit-4d.indd 121 25/01/2012 10:04:17
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
122 122
Latihan 8
Gabungkan suku kata dan tulis perkataan.


sam
pah
pan
bal
pin
pul
but
sampah
sampan
sambal
sampin
sampul
sambut
unit-4d.indd 122 25/01/2012 10:04:18
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
123 123


A
B
6
6

6
6Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
PENILAIAN FORMATIF UNIT 4
Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
g j p q y w
Y G P Q J A
unit-4d.indd 123 25/01/2012 10:04:19
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
124 124
C
6
6
Tulis abjad mengikut susunan yang betul.
a
e
i
m
q
u
y
b
f
j
n
r
v
z
c
g
k
o
s
w
d
h
l
p
t
x
unit-4d.indd 124 25/01/2012 10:04:20
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
125 125


6
6
D

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.
g
j
p
y
q
z
G
Y
Q
P
Z
J
unit-4d.indd 125 25/01/2012 10:04:20
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
126 126

E
6
6


Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar yang di beri.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
surat
lilin
telur
cawan
siput
pokok
Melor bt. Ali
unit-4d.indd 126 25/01/2012 10:04:21
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
127 127
F
5
5


Warnakan petak jawapan yang betul bagi gambar di bawah ini.
jambu bendi
garpu kanta
kendi baldi
pintu pandu
panda lampu
unit-4d.indd 127 25/01/2012 10:04:22
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
128 128
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.G
5
5


baldi lembu bendi kunci lampu
1. 2. 3.
4. 5.
kunci lembu
baldi
lampu bendi
unit-4d.indd 128 25/01/2012 10:04:23
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
129 129H
5
5Tulis perkataan berdasarkan gambar.
bantal biskut cincin
sampan
posmen
unit-4d.indd 129 25/01/2012 10:04:24
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
130 130

I
5
5

Padankan suku kata dan tulis semula menjadi perkataan yang bermakna.
ta tas
pa
man
pa
lat lem
gar
ker
bu cok
kertas
taman
coklat
pagar
lembu
unit-4d.indd 130 25/01/2012 10:04:25
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
131 131


Nota:
Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 4 Berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 4 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 4.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 4 boleh
ke pembelajaran unit 5.
Ke Unit
5
unit-4d.indd 131 25/01/2012 10:04:26
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
132 132


KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
1. Penguasaan kemahiran menamakan dan menulis huruf kecil g, j, p, q,
r dan y.
2. Penguasaan kemahiran menama dan menulis huruf besar G, J, P, Q, R
dan Y.
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVK.
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVK.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKV.
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
unit-4d.indd 132 25/01/2012 10:04:27
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
133 133


KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandingi suku kata KVKKV.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan
KVKKVK.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan
KVKKVK.
unit-4d.indd 133 25/01/2012 10:04:28
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 4 : Membaca dan Memahami Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf, Suku
Kata dan Perkataan
134 134
unit-4d.indd 134 25/01/2012 10:04:28
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
135
Panduan Guru
Guru memperkenalkan bunyi suku kata KVKK dan memberi latihan kepada murid membunyi dan menulis suku kata ini. Pelbagai
bahan boleh digunakan untuk memperkenalkan suku kata ini seperti kad suku kata, kad imbasan, perisian ICT dan bongkah
abjad. Pengajaran boleh dijalankan secara berperingkat sehingga murid dapat membina perkataan KVKVKK. Guru perlu memilih
perkataan yang biasa digunakan oleh murid semasa unit ini diajar. Walau bagaimanapun guru boleh memperkenalkan perkataan
lain sekiranya sesuai. Pelbagai kaedah boleh digunakan bagi membantu murid menguasai kemahiran dalam unit ini.
Bagi kemahiran menulis pula, guru digalakkan memperkenalkan cara menulis suku kata melalui kaedah latih tubi. Guru dikehendaki
melatih murid dengan cara yang betul mengeja dan menulis suku kata dan perkataan yang diajar.
unit-5e.indd 135 25/01/2012 10:06:46
136
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Objektif
Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
i. mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dengan betul;
i. membina dan menulis suku kata KVKK dengan betul;
ii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKK dengan betul;
iv. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK dengan betul;
v. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKVKK dengan sebutan yang betul; dan
vi. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKVKK dengan betul.
unit-5e.indd 136 25/01/2012 10:06:47
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
137
Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Tajuk / Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membaca suku kata
tertutup KVKK secara berperingkat
daripada KV kemudian KVK
sehingga KVKK.
ii. Murid mengeja dan membunyikan
suku kata tertutup KVKK.
iii. Latih murid membaca suku kata
dengan sebutan yang betul.
Mengeja suku kata mengikut peringkat
demi peringkat bermula dengan suku kata
KV KVK KVKK
untuk mempelajari suku kata KVKK.
contoh:
ba ban bang
Contoh suku kata KVKK
2.0 Membaca suku kata
2.3 Membaca dan
membunyikan suku
kata tertutup KVKK
lang ling
sang sing
gang ging gang ging
tang ting
kang king
lung leng
sung seng
gung geng
tung teng
kung keng
long
song
gong
tong
kong
unit-5e.indd 137 25/01/2012 10:06:48
138
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKKTajuk /Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membina dan
mengeja suku kata KVKK mengikut
peringkat demi peringkat KV, KVK,
KVKK.
ii. Bimbing murid menulis suku kata
KVKK.
iii. Beri latihan menulis suku kata
KVKK dengan ejaan dan cara yang
betul.
3.0 Membina dan menulis
suku kata.
3.3 Membina dan
menulis suku kata
tertutup KVKK.Contoh kad suku kata
Contoh membina suku kata KVKK
la... la
lan...lan
lang... lang
sa
san
sang
unit-5e.indd 138 25/01/2012 10:06:49
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
139
Contoh gambar
wang
Tajuk / Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membaca perkataan
daripada suku kata tertutup
KVKK.
ii. Minta murid mengeja dan membaca
perkataan mengandungi suku kata
tertutup KVKK.
iii. Beri latihan nembaca perkataan
yang mengandungi suku kata KVKK
dengan bantuan bahan bantu
mengajar yang sesuai seperti kad
gambar dan kad perkataan.
4.0 Membaca perkataan

4.10 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKKunit-5e.indd 139 25/01/2012 10:06:50
140
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKKTajuk /Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Tunjukkan beberapa gambar yang
murId biasa lihat dan yang ada
kaitan dengan perkataan KVKK
seperti yang telah dibaca oleh
murid.
ii. Bimbing murid membina perkataan
lain yang mengandungi suku kata
KVKK.
iii. Latih murid mengeja dan menulis
perkataan tersebut.
i. Bimbing murid memadankan
kad suku kata KV dan KVKK
yang disediakan untuk membina
perkataan berpandukan gambar.
ii. Latih murid mengeja dan menyebut
perkataan yang dibina.
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.10 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKK.
4.0 Membaca perkataan.
4.17 Membaca perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKVKK.
Contoh gambar
Contoh gambar


bank
tu lang
unit-5e.indd 140 25/01/2012 10:06:51
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
141
Tajuk /Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
iii. Bimbing murid membaca perkataan
yang mengandungi suku kata
KVKVKK.
iv. Beri latihan pengukuhan membaca
perkataan KVKVKK.
i. Bimbing murid membina dan mengeja
perkataan yang mengandungi
suku kata KVKVKK.
ii. Latih murid menulis perkataan itu
mengikut suku kata KVKVKK.
iii. Minta murid membina perkataan
lain yang mengandungi suku kata
KVKVKK dan menulis perkataan
tersebut.
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.18 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKVKK
Contoh kad perkataan


pi sang
burung
unit-5e.indd 141 25/01/2012 10:06:52
142
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKKTajuk /Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Laksanakan penilaian formatif
untuk menilai tahap penguasaan
murid bagi kemahiran yang telah
diajar.
ii. Jalankan aktiviti ulangan kepada
murid yang belum menguasai
murid ini.
Penilaian formatif Penilaian Formatif unit 5
unit-5e.indd 142 25/01/2012 10:06:53
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
143
Latihan 1
Eja dan baca suku kata di bawah.
KEMAHIRAN MEMBACA
lang
sang
gang
tang
kang
bang
cang
dang
hang
mang
nang
pang
ling
sing
ging
ting
king
bing
cing
ding
hing
ming
ning
ping
lung
sung
gung
tung
kung
bung
cung
dung
hung
mung
nung
pung
leng
seng
geng
teng
keng
beng
ceng
deng
heng
meng
neng
peng
long
song
gong
tong
kong
bong
cong
dong
hong
mong
nong
pong
unit-5e.indd 143 25/01/2012 10:06:54
144
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Latihan 2
Cantum dan baca suku kata di bawah.

ca
ce
ci
co
cu
ce
ng
unit-5e.indd 144 25/01/2012 10:06:55
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
145
Latihan 3
Cantum dan baca suku kata di bawah.
pa
pe
pi
po
pu
pe
ng
unit-5e.indd 145 25/01/2012 10:06:55
146
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Latihan 4
Eja dan baca perkataan.

zink
wang
bank
tong
gong

unit-5e.indd 146 25/01/2012 10:06:56


Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
147
Latihan 5
Eja dan baca perkataan.

be
he
la
ba
tu
lang
belang
helang
lalang
balang
tulang
sa
ka
bu
te
ku
rung
sarung
karung
burung
terung
kurung
unit-5e.indd 147 25/01/2012 10:06:57
148
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Latihan 6
Baca perkataan bawah carta kata di bawah.

helang
terung
gasing
parang
benang
jaring
jagung
lubang
pulang
potong
dulang
jerung
lalang
karung
cacing
terang
lemang
sarang
hidung
subang
gayung
gelang
tulang
kucing
balang
sarung
daging
gunung
jerung
piring
puding
tebang
goreng
corong
burung
dacing
belang
warung
pusing
pisang
kalung
tolong
ladang
lesung
topeng
tebing
jering
cuping
unit-5e.indd 148 25/01/2012 10:06:58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
149Latihan 1
Cantum dan tulis suku kata awal yang telah dibina.
Contoh:
KEMAHIRAN MENULISla ng
ta
ng
sa ng
ba ng
ra ng
ca ng
lang
tang
sang
bang
rang
cang
unit-5e.indd 149 25/01/2012 10:06:59
150
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Latihan 2
Cantum suku kata dan tulis perkataan yang dibina berdasarkan gambar yang diberi.
Contoh:sang
lang
jang
sang
lang
jang
sing
cang
sang
wang
tang
rang
pi
tu
ka
bu
1.
2.
3.
pisang
tulang
kacang
butang4.
5.
ring
ceng
teng
yung
bang
lang
pi
pa
piring
payung
unit-5e.indd 150 25/01/2012 10:07:00
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
151

Latihan 3
Padankan gambar dengan perkataan.
Contoh:
bank
gong
zink
tong
wang
unit-5e.indd 151 25/01/2012 10:07:01
152
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Latihan 4
Gabungkan suku kata dan tulis perkataan berpandukan gambar.ghe lang
ja ring
tu lang
hi dung
la lang
wa rung
Contoh:
jaring
lalang
hidung
warung
tulang
helang
unit-5e.indd 152 25/01/2012 10:07:02
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
153
Latihan 5
Bina perkataan daripada suku kata di bawah.
Contoh.pi sang
pisang
ca cing cacing
pi ring
piring
tu lang
tulang
ba rang barang
bu rung burung
1.
2.
3.
4.
5.
unit-5e.indd 153 25/01/2012 10:07:02
154
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
o


A
PENILAIAN FORMATIF
Lengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar.
l e s u n g
s o t o n g
t e r u n g
1.
2.
3.
unit-5e.indd 154 25/01/2012 10:07:03
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
1555
5


c
cc a c i n g
p a r a n g
4.
5.5
5


c
cunit-5e.indd 155 25/01/2012 10:07:04
156
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Cantumkan suku kata untuk membina perkataan dalam gambar.


B
sang
lang
jang
tu
1.
2.
3.
ga
bu
sing
cang
sang
wang
tang
rang
unit-5e.indd 156 25/01/2012 10:07:05
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
157


5
5ring
ceng
teng
pi
4.
5.
pa
yung
bang
lang
unit-5e.indd 157 25/01/2012 10:07:06
158
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK5
5=
=
=
=
=
=

C

Padankan suku kata untuk membina perkataan. Tulis perkataan dengan betul.
ceng
loceng
bu
1.
2.
rung burung du
3.
cing cacing lo
4.
lang dulang
pa
5.
yung
payung
ca
unit-5e.indd 158 25/01/2012 10:07:06
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
159D
Lengkapkan perkataan dengan suku kata akhir yang disediakan.
yung nang rang sang rang tong
Contoh:
parang sa rang
unit-5e.indd 159 25/01/2012 10:07:07
160
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK

5
5

1.
pi sang
2.
be nang
3.
so tong
4.
pa yung
unit-5e.indd 160 25/01/2012 10:07:08
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
161

Padankan gambar dengan perkataan yang disediakan.


bank
gong
zink
tong
wang
1.
2.
3.
4.
5.
unit-5e.indd 161 25/01/2012 10:07:09
162
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKKF
Warnakan perkataan yang betul berasaskan gambar.
1. cacing kucing dacing
gasing cacing kucing
pusing gasing daging
2.
3.
unit-5e.indd 162 25/01/2012 10:07:09
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
1635
5

4.
loceng daging cacing
daging gasing pusing
5.
unit-5e.indd 163 25/01/2012 10:07:10
164
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK

5
5

GCerakinkan perkataan di bawah.
cacing
ca cing
benang
be nang
kacang
ka cang
tulang
tu lang
loceng
lo ceng
1.
4.
2.
5.
3
unit-5e.indd 164 25/01/2012 10:07:12
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
165
Imlak (perkataan yang disebut oleh guru).5
5

H
b a r a n g
k e r a n g
s a r a n g
t e r a n g
p i s a n g
unit-5e.indd 165 25/01/2012 10:07:13
166
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang disediakan.

5
5

I
1. Ayah menebas lalang.
2. Abang suka bermain gasing.
3. Ikan jerung itu besar.
4. Kakak beri susu kepada kucing.
5. Ibu susun gelas di atas dulang.
dulang
jerung
lalang
kucing gasing
unit-5e.indd 166 25/01/2012 10:07:13
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
167
Berdasarkan petikan di bawah, lengkapkan ayat yang disediakan.
5
5

J


Ini loceng.
Ini loceng Bujang.
Loceng ini Bujang pegang.
Bujang sayang loceng ini.
Loceng ini sudah hilang.
1. Ini loceng.
2. Ini loceng Bujang.
3. Loceng ini Bujang pegang.
4. Bujang sayang loceng ini.
5. Loceng ini sudah hilang.
unit-5e.indd 167 25/01/2012 10:07:14
168
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK


Nota:
Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 5 Berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 5 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 5.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 5 boleh
ke pembelajaran unit 6.
Ke Unit
6
unit-5e.indd 168 25/01/2012 10:07:15
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
169
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
1. Penguasaan kemahiran mengenal dan membaca suku kata KVKK.
2. Penguasaan kemahiran menulis suku kata KVKK.
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan KVKK.
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
unit-5e.indd 169 25/01/2012 10:07:16
170
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 5 : Membaca dan Memahami Suku Kata
Tertutup KVKK dan Perkataan KVKVKK
: Menulis Suku Kata Tertutup KVKK dan
Perkataan KVKVKK
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan KVKK.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKVKK.
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan
mengandungi suku kata KVKVKK.
unit-5e.indd 170 25/01/2012 10:07:16
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
171
Panduan Guru
Guru boleh mengenalkan kemahiran membaca perkataan bermula daripada mengenal huruf dan membunyikan suku kata. Guru
disarankan melatih murid menguasai kemahiran membaca suku kata iaitu suku kata terbuka KV, suku kata tertutup KVK , KVKK,
suku kata diftong dan suku kata digraf. Sebelum murid diperkenalkan dengan perkataan, ingatkan mereka bunyi-bunyi suku
kata berkaitan perkataan tersebut. Adakan latihan membaca dan mencantum suku kata untuk membina perkataan. Cara
begini memudahkan murid menguasai kemahiran membaca perkataan.
Bagi aktiviti menulis guru disaran membimbing murid mengeja dan menulis perkataan secara latih tubi. Melalui latihan yang
berterusan murid mudah mengingat perkara yang diajar.
unit-6f.indd 171 1/25/12 8:41:11 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
172
Objektif
Pada akhir Unit 6, murid berupaya:
i. membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK;
ii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
dengan betul; dan
iii. menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan
KVKKKVKK dengan betul.
unit-6f.indd 172 1/25/12 8:41:11 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
173t a n g g atang ga
Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
i Guru memperkenalkan gambar
yang berkaitan dengan perkataan
KVKKKV kepada murid.
ii Pamerkan perkataan berkaitan
dengan gambar dan minta murid
sebut.
iii Bimbing murid mencerakinkan
perkataan kepada suku kata
dan ingatkan kembali suku kata
tersebut.
iv Beri latihan membaca perkataan
yang mengandungi suku kata
KVKKKV dengan sebutan yang
betul.
4.0 Membaca perkataan
4.5 Membaca dan
memahami
perkataan
mengandungi suku
kata
KVKKKV
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh Kad gambar
unit-6f.indd 173 1/25/12 8:41:12 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
174
mang ga
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i Adakan aktiviti latih tubi mengeja
dan membaca perkataan daripada
suku kata tersebut secara individu,
kumpulan dan kelas.
ii Bimbing murid membaca
perkataan hingga mereka
menguasai kemahiran tersebut.
i Minta murid membina perkataan
yang mengandungi suku kata
KVKKKV dengan cara memadankan
gambar dengan perkataan.
5.0 Membina dan Menulis
perkataan
5.5 Membina dan
menulis perkataan
mengandungi suku
kata KVKKKV
contoh membina perkataan
menggunakan kad gambar dan
kad suku kata.
unit-6f.indd 174 1/25/12 8:41:12 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
175i Bimbing murid mengeja dan menulis
perkataan KVKKKV.
ii Beri latihan untuk mengukuhkan
kemahiran murid mengeja dan
menulis perkataan tersebut.
i Meminta murid memadankan
perkataan dengan gambar.
ii. Bimbing murid mengeja perkataan
tersebut menggunakan media
yang sesuai seperti kad lipat.
4.0 Membaca perkataan
4.9 Membaca dan
memahami
perkataan
mengandungi suku
kata KVKKVKK
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
unit-6f.indd 175 1/25/12 8:41:13 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
176
kam bing
kambing
lom bong
ten
dang
ii. Beri latihan murid mencerakinkan
beberapa perkataan KVKKVKK.
iii. Beri latihan mengeja dan membaca
perkataan-perkataan tersebut.
i. Minta murid mencantum suku kata
menjadi perkataan.
ii. Bimbing murid menulis perkataan
yang telah dibina.
iii. Bimbing murid memadan suku kata
menjadi perkataan berdasarkan
gambar.
5.0 Membina dan menulis
perkataan
5.9 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata KVKKVKK
Contoh mencerakin perkataan
berdasarkan gambar dan perkataan:
Contoh kad suku kata:
kam bing
kambing
lom bong
ten
dang
kam bing
kambing
lom bong
ten
dang
Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
unit-6f.indd 176 1/25/12 8:41:13 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
177


Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i Bimbing murid menamakan
gambar-gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
ii Bimbing murid membaca kad
perkataan.
iii Bimbing murid memadankan kad
perkataan dengan gambar.
iv Bimbing murid membaca secara
berpasangan
dan individu.
v. Beri latihan membaca perkataan
yang mengandungi suku kata
KVKKKVK sehingga mahir.
4.0 Membaca perkataan
4.16 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKKKVK


Contoh:
Kad gambar
Kad perkataan


cangkul
unit-6f.indd 177 1/25/12 8:41:14 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
178


i. Bimbing murid melengkapkan ayat
dengan perkataan berdasarkan
gambar yang diberi.
ii. Latih murid menulis perkataan
dengan betul.
iii. Bimbing murid mencerakinkan
perkataan kepada suku kata yang
betul.
5.0 Membina dan menulis
perkataan
5.16 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKKKVK
Contoh melengkapkan ayat
berdasarkan gambar:

Ini mangkuk.
Contoh mencerakinkan perkataan:
mangkuk = mang kuk
Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
unit-6f.indd 178 1/25/12 8:41:14 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
179


i. Bimbing murid menyebut suku
kata KVKKKVKK dengan sebutan
yang betul dan jelas.
ii. Latih murid membina perkataan
KVKKKVKK dengan menggunakan
rajah tukar ganti.
iii. Bimbing murid membaca perkataan
yang dibina secara individu dan
berpasangan.
iv. Beri latihan membaca perkataan
yang mengandungi suku kata
KVKKKVKK

4.0 Membaca perkataan
4.13 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKKKVKK
pi sang


n/Alatan

tong
long
beng
kong

kang

Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
Contoh :
Carta tukar ganti
Nota guru:
(kongkang katak besar/monyet tak
berekor rujuk kamus dewan edisi 3)
unit-6f.indd 179 1/25/12 8:41:15 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
180


Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan
i. Minta murid menulis perkataan
yang telah dibina berdasarkan
rajah tukar ganti.
ii. Bimbing murid melengkapkan
cerita berdasarkan gambar dan
perkataan yang diberi.
iii. Minta murid membaca petikan
cerita yang telah lengkap.
i Laksanakan ujian penilaian formatif
untuk menilai tahap penguasaan
murid bagi kemahiran yang telah
di ajar.
ii Beri latihan pemulihan bagi murid
yang belum menguasai dan latihan
pengayaan untuk murid yang telah
menguasai kemahiran tersebut.
5.0 Membina dan menulis
perkataan
5.13 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKKKVKK
Penilaian formatif

Contoh:

Pak Mat tanam __________
unit-6f.indd 180 1/25/12 8:41:15 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
181

Latihan 1
Eja dan baca perkataan berikut.
KEMAHIRAN MEMBACA
bangku tangga
mangga
tangki
tunggu
bangga
nangka
rangka
jangka
tinggi tangki banglo
unit-6f.indd 181 1/25/12 8:41:16 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
182
Latihan 2
Eja dan baca perkataan berikut.
kumbang bintang
kambing
kentang gunting
kompang
kandang gendang
lembing
jantung dinding
ranting
unit-6f.indd 182 1/25/12 8:41:16 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
183
Latihan 3
Eja dan baca perkataan berikut.
tongkat manggis mangkuk congkak
songkok tingkap langsat sangkar
langsir tunggul cangkul pinggan
unit-6f.indd 183 1/25/12 8:41:16 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
184
Latihan 1
Warnakan petak perkataaan yang sama dengan petak di hadapan.
tinggi
tunggu
nangka
bangga
mangga
tinggi
tungku
sangka
bangga
manggis
tunggu
tunggu
jangka
bangsa
mangga
tangki
tangga
nangka
bingka
tangga
unit-6f.indd 184 1/25/12 8:41:17 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
185
Latihan 2
Tandakan pada petak perkataan yang betul.


mangga tangki
bangku
sangka
tunggu
tangga nangka
tangga
rangka
tangga

unit-6f.indd 185 1/25/12 8:41:17 AM


Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
186
Latihan 3
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh:
rangka
rangka
nangka
nangka
banglo
banglo
mangga
mangga
tangga
tangga tangga
bangku
unit-6f.indd 186 1/25/12 8:41:18 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
187
Latihan 4
Padankan suku kata berpandukan gambar.gun bing
kam
bang
kum
tang
gen dang
ken
ting
unit-6f.indd 187 1/25/12 8:41:18 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
188
Latihan 5
Cantumkan suku kata di bawah menjadi perkataan.

lom
ben
bum
din
bin
bong
dang
bung
ding
tang
lombong
bendang
bumbung
dinding
bintang
unit-6f.indd 188 1/25/12 8:41:19 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
189
Latihan 6
Cerakinkan perkataan kepada suku kata yang betul.
Contoh:
pinggan
ping
tong
kat
gan
tongkat
songkok song kok
manggis mang gis
tengkuk tengkuk
teng kuk
congkak cong kak
unit-6f.indd 189 1/25/12 8:41:19 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
190
Latihan 7
Lengkapkan ayat dengan perkataan berikut.
1. Ini mangkuk.
Mangkuk ini warna jingga.
1. Ini langsir.
Langsir ini warna kuning.


jingga
langsir
mangkuk
kuning
unit-6f.indd 190 1/25/12 8:41:20 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
191
Latihan 8
Bina dan tulis perkataan daripada rajah.tong
kang
tongkang
longkang
bengkang
kongkang
sengkang
long
beng
kong
seng
unit-6f.indd 191 1/25/12 8:41:20 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
192

Latihan 9
Lengkapkan ayat di bawah.
longkang pinggang kangkung
1 Pak Mat tanam ______________.
2 Pak Mat berjalan tepi ______________.
3 Pak Mat selalu sakit _______________.
unit-6f.indd 192 1/25/12 8:41:20 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
193


nang
ka

d

c

ka

u
5
5

A
Tulis perkataan yang disebut oleh guru.
nangka
kangkung tongkat
kambing lembing
unit-6f.indd 193 1/25/12 8:41:21 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
194


5
5


B


Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah.
ka tang rang
rangka nangka tangga mangga bangku
ku ga
unit-6f.indd 194 1/25/12 8:41:21 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
195


5
5

C
.
.
Padankan suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar di bawah.
gun
ting
kam
gen
dang
bing kum
ken bang
tang
unit-6f.indd 195 1/25/12 8:41:22 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
196

5
5
D
Tuliskan perkataan pada gambar yang betul.
cangkul
cangkul
tongkat
tongkat
mangkuk
mangkuk
pinggan
pinggan
langsir
langsir
unit-6f.indd 196 1/25/12 8:41:23 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
1976444
4

4
E
Baca dan tandakan ( / ) pada perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.
kangkung
songsang
tongkang
panggang
panggung
longkang
tumbang
pinggang
/
/
/
/
unit-6f.indd 197 1/25/12 8:41:23 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
198
F
Garis suku kata untuk membina perkataan yang betul.
gun
kang kung
bin
tang
kang
sang rang tang
kong
tong ting
unit-6f.indd 198 1/25/12 8:41:24 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
199


6
6444
4

4
mang
cang
gen
kul
kat
kat kuk
ding dung dang
ga kuk
unit-6f.indd 199 1/25/12 8:41:24 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
200

G
Susun semula suku kata supaya menjadi perkataan yang betul.
kang
bing
gen
long
kam
dang
longkang
kambing
gendang
unit-6f.indd 200 1/25/12 8:41:25 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
201644 5
5

bintang
cangkul
bin
cang
tang
kul
unit-6f.indd 201 1/25/12 8:41:25 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
202


5
5H
Isikan huruf yang tertinggal.
1.
4.
5.
2.
3.
b a n g k u
t o n g k a t
s o n g k o k
k a mb i n g
l a n g s i r
unit-6f.indd 202 1/25/12 8:41:26 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
203I
Warnakan perkataan yang serup.
kandang
lembing
lembing kambing sumbing
bendang pandang kandang
unit-6f.indd 203 1/25/12 8:41:26 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
204


5
5

pinggang
bendang
dinding
dinding kambing lembing
pinggang panggung panggang
rendang bendang pandang
unit-6f.indd 204 1/25/12 8:41:27 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
205
5
5

J
Tuliskan perkataan yang betul pada gambar di bawah.
manggis
cangkul mangkuk
kambing mangga
unit-6f.indd 205 1/25/12 8:41:27 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
206


Nota:
Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 6 Berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 5 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 6.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 6 boleh
ke pembelajaran unit 7.
Ke Unit
7
unit-6f.indd 206 1/25/12 8:41:28 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
207
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
1. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan
mengandungi suku kata KVKKKV.
2. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan
mengandungi suku kata KVKKKV.
unit-6f.indd 207 1/25/12 8:41:28 AM
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 6 : Membaca dan Memahami Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK dan KVKKKVKK
: Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Suku Kata
KVKKKV, KVKKVKK, KVKKKVK DAN KVKKKVKK
208


KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKVKK.
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKVKK.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKVK.
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKVK.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata KVKKKVKK.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan suku kata
yang mengandungi KVKKKVKK.
unit-6f.indd 208 1/25/12 8:41:29 AM
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
209
Panduan Guru
Guru disaran memperkenalkan suku kata diftong sebelum murid membaca perkataan yang mengandungi diftong. Setelah
murid mahir dengan bunyi suku kata diftong baharulah guru memperkenalkan perkataan yang mengandungi diftong dengan
mengabungkan bunyi suku kata diftong dengan satu atau lebih suku kata yang lain.
Bagi kemahiran menulis guru disaran memperkenalkan kemahiran menulis suku kata dan perkataan melalui kaedah latih tubi.
Guru boleh melatih murid membina perkataan melalui pembentukan suku kata yang telah dipelajari. Latihan ini dijalankan
secara berperingkat-peringkat. Latihan membina dan menulis suku kata dan perkataan boleh dijalankan dengan menggunakan
bahan bantu mengajar seperti kad, bongkah suku kata dan peralatan ICT.
Perkataan yang mengandungi diftong ialah perkataan yang terdiri daripada dua gabungan huruf vokal dan boleh hadir pada
awal, tengah dan akhir suku kata. Terdapat 3 diftong dalam bahasa Melayu iaitu au, ai dan oi. Contoh perkataan diftong kerbau,
limau, petai, auditorium, kaloi dan zaitun. Vokal berganding pula merupakan perkataan yang menggabungkan dua vakal tetapi
kedua-dua vokal ini boleh diasingkan menjadi dua suku kata seperti dalam perkataan liar, luas, buah dan dua. Terdapat beberapa
gabungan vokal berganding seperti ia, ua, au, iu, aa dan ui.
unit-7g.indd 209 25/01/2012 10:08:18
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
210
Objektif
Pada akhir Unit 7, murid berupaya:
i. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkvkk dengan betul;
ii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkvkk dengan betul;
iii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkkvk dengan betul;
iv. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkkvk;
v. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkkvkk dengan betul;
vi. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vkkvkk dengan betul;
vii. membaca dan memahami perkataan mengandungi diftong dengan betul;
viii. membina dan menulis perkataan mengandungi diftong dengan betul;
ix. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul; dan
x. membina dan menulis perkataan mengandungi vokal berganding dengan betul.
unit-7g.indd 210 25/01/2012 10:08:18
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
211
Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
i. Tunjuk huruf vokal a, e, i, o, u
dan bunyikan vokal tersebut.
ii. Bina suku kata yang mengandungi
huruf kv dan perkembangkan
kepada suku kata kvk.
iii. Akhir sekali cantumkan suku kata
kvk menjadi suku kata kvkk.
iv. Bimbing murid membaca suku
kata KVKK dengan sebutan yang
betul.
v. Tunjukkan cara membina perkataan
VKVKK dengan mencantum satu
huruf vokal dengan suku kata
KVKK.
4.0 Membaca Perkataan
4.12 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata VKVKK.
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh
a e i o u
ba
ban
bang
ba...
ban...
bang
a bang
a...bang
unit-7g.indd 211 25/01/2012 10:08:19
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
212

=


=


=Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
vi. Latih murid membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi suku kata VKVKK
dengan memperkenalkan
perkataan yang lain.
Contoh: orang, ulang dan
arang
i. Bimbing murid mengeja
perkataan yang mengandungi
suku kata VKVKK.
ii. Bimbing murid menulis
perkataan tersebut dengan
menggunakan beberapa teknik
seperti teknik mencerakin
perkataan kepada suku
kata dan menulis perkataan
tersebut.
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.12 Membina dan Menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata VKVKK.
Contoh perkataan yang boleh dibina
daripada suku kata di atas
Contoh mencerakin perkataan
u dang
a rang orang
u bang ubang
o dang udang
unit-7g.indd 212 25/01/2012 10:08:20
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
213


====


=


iii. Bimbing murid membina
dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKVKK
dengan ejaan betul dan tulisan
yang kemas.
iv. Latih murid menulis perkataan
melalui beberapa cara seperti
mengisi huruf pada tempat
kosong.
v. Ulang aktiviti mengeja dan
menulis perkataan ini sehingga
murid mahir.
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh perkataan VKVKK
orang udang abang
Contoh latihan:
a. Isi huruf untuk membina perkataan
o_ _ _ g _ d _ _ g _ b _ _ g
b. Memadan suku kata
bang
lang
long
sing
rang
a
abang
unit-7g.indd 213 25/01/2012 10:08:20
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
214Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Tunjukkan cara membaca
perkatan yang mengandungi
suku kata VKKVKK dengan
memberi penekanan pada
mengeja dan membunyikan
huruf vokal bila bertemu huruf
konsonan yang berbeza.
ii. Bimbing murid membaca dan
memahami perkatan yang
mengandungi suku kata
VKKVKK.
4.0 Membaca Perkataan
4.14 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata VKKVKK.
Contoh perkataan lain:
Contoh membunyikan huruf vokal bertemu
konsonan:
im bang imbang
am bang ambang
un tung untung
u
a
u
m
n
un
um
an
m am
unit-7g.indd 214 25/01/2012 10:08:21
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
215

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid membina suku
kata vk dengan mencantum
huruf vokal dengan huruf
konsonan yang dapat memberi
bunyi. Contoh: ar, al, em, as
dan in.
ii. Pamer kad perkataan dan
minta murid menyebut nama
benda dalam kad tersebut.
iii. Bimbing murid memadan
suku kata VK dan KVKK untuk
membina satu perkataan
yang memberi makna tertentu
dengan menggunakan kad
lipat.
v. Latih murid membaca
perkataan tersebut.
5.0 Menulis Perkataan
5.14 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata VKKVKK
Contoh kad lipat
em ping emping
un dang undang
unit-7g.indd 215 25/01/2012 10:08:22
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
216

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Bimbing murid menyebut
perkataan VKKVK berdasarkan
gambar.
ii. Latih murid mencerakinkan
p e r k a t a a n d e n g a n
menggunakan kad suku kata.
iii. Beri latihan memadankan suku
kata menjadi perkataan yang
mengandungi VKKVK dengan
menggunakan bahan bantu
mengajar yang sesuai.
iv. Bimbing murid membaca
perkataan tersebut dengan
sebutan yang betul dan
jelas dan memahami makna
perkataan itu.
4.0 Membaca Perkataan
4.15 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata VKKVK
Cara mencerakin perkataan dengan
menggunakan kad suku kata
arnab
ar nab
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7: Membaca dan Memahami Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal
Berganding.
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding.
216


Kemahiran

Aktiviti Bahan/Alatan
4.0 Membaca Perkataan

4.15 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata VK +KVK

i. Bimbing murid menyebut
perkataan VKKVK
berdasarkan gambar.
ii. Latih murid mencerakinkan
perkataan dengan
menggunakan kad suku
kata.
iii. Beri latihan memadankan
suku kata menjadi
perkataan yang
mengandungi VK+KVK
dengan menggunakan
bahan bantu mengajar
yang sesuai.
iv. Bimbing murid membaca
perkataan tersebut dengan
sebutan yang betul dan
jelas dan memahami
makna perkataan itu.


Cara mencerakin perkataan dengan
menggunakan kad suku kata


ar

nab


arnab

unit-7g.indd 216 25/01/2012 10:08:23
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
217i. Bimbing murid menyebut
suku kata KVKKKVKK dengan
sebutan yang betul dan jelas.
i. Minta murid menyebut perkataan
yang mengandungi suku kata
VKKVK berdasarkan gambar.
ii. Bimbing murid mengeja perkataan
dengan mencerakinkan
perkataan kepada suku kata.
iii. Latih murid membina dan
menulis perkataan yang
mengandungi suku kata VKKVK.
iv. Beri latihan tambahan
membina, mengeja dan
menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
VKKVK sehingga murid
dapat menguasai kemahiran
tersebut.
5.0 Menulis Perkataan
5.15 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi
suku kata
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
ar nab
arnab
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7: Membaca dan Memahami Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal
Berganding.
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding.
216


Kemahiran

Aktiviti Bahan/Alatan
4.0 Membaca Perkataan

4.15 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata VK +KVK

i. Bimbing murid menyebut
perkataan VKKVK
berdasarkan gambar.
ii. Latih murid mencerakinkan
perkataan dengan
menggunakan kad suku
kata.
iii. Beri latihan memadankan
suku kata menjadi
perkataan yang
mengandungi VK+KVK
dengan menggunakan
bahan bantu mengajar
yang sesuai.
iv. Bimbing murid membaca
perkataan tersebut dengan
sebutan yang betul dan
jelas dan memahami
makna perkataan itu.


Cara mencerakin perkataan dengan
menggunakan kad suku kata


ar

nab


arnab

unit-7g.indd 217 25/01/2012 10:08:24
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
218


Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Perkenalkan suku kata
diftong dan minta murid
membunyikan suku kata
diftong yang diberikan.
Contoh;
lai, lau, loi
ii. Bimbing murid membatang
perkataan yang mengandungi
diftong.
iii. Latih murid membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi diftong yang
ditunjukkan oleh guru.
iv. Bimbing murid secara latih
tubi mengeja dan membaca
perkataan yang mengandungi
diftong.
4.0 Membaca perkataan
4.18 Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi
diftong.
Contoh memadankan suku kata menjadi
perkataan yang bermakna.
he lai helai
ha lau halau
unit-7g.indd 218 25/01/2012 10:08:25
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
219


=


i. Bimbing murid membina
perkataan yang mengandungi
diftong dengan menggunakan
kad suku kata.
ii. Latih murid membina, mengeja
dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong.
iii. Beri latihan tambahan menulis
perkataan di dalam buku tulis
garis empat.
5.0 Membina dan Menulis
perkataan
5.18 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
diftong.
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh menulis menggunakan buku tulis garis
empat:

contoh latihan tambahan:
Padankan dan tulis suku kata menjadi perkataan:
ka rai kaloi
pu loi pulau
mu lau murai
limau
unit-7g.indd 219 25/01/2012 10:08:25
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
220

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Perkenalkan dan sebut contoh
perkataan yang mengandungi
vokal berganding.
ii. Tunjukkan kad perkataan
dan minta murid sebut.
iii. Bimbing murid mencantum
suku kata menjadi perkataan.
iv. Latih murid menyebut suku
kata dan perkataan.
v. Tunjukkan cara mencantum
suku kata vokal berganding
untuk membentuk perkataan.
vi. Latih murid mengej, membaca
dan memahami perkataan
tersebut.
4.0 Membaca perkataan
4.20 Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi
vokal berganding.
Contoh
buah kuih sauh
bu ih buih
ku ah kuah
li ar liar
unit-7g.indd 220 25/01/2012 10:08:26
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
221
i. Bimbing murid membina
perkataan yang mengandungi
vokal berganding dengan
menggunakan kad suku kata.
ii. Latih murid mengeja dan menulis
perkataan yang mengandungi
vokal berganding.
iii. Beri latihan tambahan menulis
perkataan dalam buku tulis
garis empat.
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.20 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi vokal
berganding
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Susun huruf menjadi perkataan;
duit kuih
diam sauh
Perkataan-perkataan lain:
jual, jauh, laut, soal
d i
t u
k i
h u
d a
m i
a h
s u
unit-7g.indd 221 25/01/2012 10:08:27
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
222
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Jalankan penilaian formatif
untuk mengenal pasti
pencapaian murid menguasai
kemahiran yang telah diajar.
ii. Adakan latihan tambahan
untuk murid yang belum
menguasai kemahiran tersebut.
Penilaian Formatif
unit-7g.indd 222 25/01/2012 10:08:27
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
223
KEMAHIRAN MEMBACA

Ke Unit
Latihan 1
Eja dan baca perkataan berikut.
KEMAHIRAN MEMBACA
orang abang usang udang
unit-7g.indd 223 25/01/2012 10:08:28
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
224
Latihan 2
Eja dan baca perkataan berikut.


ulang alang abang ulung
asing orang usang udang
unit-7g.indd 224 25/01/2012 10:08:29
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
225
Latihan 3
Eja dan baca perkataan berikut.

uncang untung undang
imbang emping insang
ambang
unit-7g.indd 225 25/01/2012 10:08:29
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
226
Latihan 4
Eja dan baca perkataan di bawah..

.

.

.
.

1. 2. 3.
4.
5.
empat
askar
arnab
ombak
apron
unit-7g.indd 226 25/01/2012 10:08:30
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
227
Latihan 5
Eja dan baca perkataan berikut.


a
arnab
askar
ambil
abjad
o
ombak
organ
orkid
objek
e
encik
empat
embun
i
Isnin
Islam
indah
intan
u
ustaz
untuk
umpan
unit-7g.indd 227 25/01/2012 10:08:31
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
228
Latihan 6
Eja dan baca perkataan berikut.


1. 2. 3.
4. 5.
tupai pulau limau
kerbau pisau
unit-7g.indd 228 25/01/2012 10:08:32
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
229
Latihan 7
Baca perkataan dalam petak di bawah.kedai
hijau
helai
pisau
ramai
sepoi
gerai
dawai
pakai
limau
balai
serai
mesai
pulau
petai
tupai
unit-7g.indd 229 25/01/2012 10:08:33
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
230
Latihan 8
Eja dan baca perkataan di bawah.
.

.


.
. .
1. 2. 3.
4. 5.
lauk kuih
duit
daun
kain
unit-7g.indd 230 25/01/2012 10:08:34
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
231
Latihan 9
Baca perkataan di bawah.kuih
buih
duit
cuit
buah
piala
suap
tuala
main
kain
lain
daun
unit-7g.indd 231 25/01/2012 10:08:35
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
232
Latihan 1
Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi.
KEMAHIRAN MENULIS
dang bang rang
1
3
2
abang
udang
orang
unit-7g.indd 232 25/01/2012 10:08:35
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
233
Latihan 2
Lengkapkan suku kata di bawah menjadi perkataan yang bermakna.
contoh:


bang
lang
sing
lang
rang
long
a
abang
sing
lang
rang
long
u
o
i
dang
lang
sang
rang
nang
udang
ulang
usang
orang
inang
unit-7g.indd 233 25/01/2012 10:08:36
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
234
Latihan 3
Suaikan perkataan dengan gambar.

empat
askar
ombak
apron
arnab
unit-7g.indd 234 25/01/2012 10:08:37
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
235
Latihan 4
Tulis perkataan bagi gambar berikut.
usang udang abang orang
1.
2.
3. 4.
orang abang usang udang
unit-7g.indd 235 25/01/2012 10:08:38
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
236
Latihan 5
Padankan suku kata bagi membentuk perkataan bermakna.


pu
li
pi
mi
pe
sai
tai
lau
mau
sau
unit-7g.indd 236 25/01/2012 10:08:38
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
237
Latihan 6
Suaikan suku kata pada gambar yang betul dan tulis perkataannya.
contoh:
pi
pe
pu
tu
li
ke
sau
tai
lau
pai
mau
dai
pisau
petai
pulau
tupai
limau
kedai
1.
2.
3.
4.
5.
unit-7g.indd 237 25/01/2012 10:08:39
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
238
Latihan 7
Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar1. 2. 3. 4.
u d a n g o r a n g a b a n g u s a n g
unit-7g.indd 238 25/01/2012 10:08:40
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
239
Latihan 8
Bina perkataan daripada suku kata dan gambar yang diberi.


nab ron kar pat
em ap ar as
1. arnab
2. apron

3. askar
4. empat
unit-7g.indd 239 25/01/2012 10:08:41
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
240
Latihan 9
Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar.

1. k ___ ___ h

2. l ___ ___ k
3. k ___ ___ n
4. l ___ ___ t

5. d ___ ___ t
unit-7g.indd 240 25/01/2012 10:08:42
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
241
Latihan 10
Isi perkataan dalam ayat berikut.


Rais suka makan kuih.
Ibu beri adik duit.
Ismail main bola.
Said beli tuala.
Daun itu hijau.
1. Rais suka makan kuih.
2. Ibu beri adik duit.
3. Ismail main bola.
4. Said beli tuala.
5. Daun itu hijau.
unit-7g.indd 241 25/01/2012 10:08:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
242
Latihan 11
Senaraikan perkataan mengikut suku kata akhir yang sama.kacau
sepoi-sepoi
panau
kaloi
pakai
gerai
kedai
surau
laici
ramai
halau
petai
sekoi
limau
Contoh:
oi = kaloi, sekoi, sepoi
au
kacau
ai
kedai
1.
surau
2.
ramai
2.
halau
2.
pakai
3.
limau
2.
gerai
4.
panau
2.
patai
unit-7g.indd 242 25/01/2012 10:08:43
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
243
Baca dan padankan perkataan yang sama.
PENILAIAN FORMATIF


A
5
5A
5
5A
5
5

arang
buih
askar
kedai
rantai
buih
askar
kedai
arang
rantai
unit-7g.indd 243 25/01/2012 10:08:44
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
244
5
5

B
Suaikan gambar dengan perkataan yang betul.
ombak
arnab
kain
tupai
udang
unit-7g.indd 244 25/01/2012 10:08:45
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
245C
8
8Cantumkan suku kata dan tulis perkataan.C
8
8


C
8
8pi
bu
em
o
as
pan
in
ran
sau
ih
pat
rang
kar
tai
dah
tai
pisau
buih
empat
orang
askar
pantai
indah
rantai
unit-7g.indd 245 25/01/2012 10:08:46
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
246D


5
5Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.D


5
5


D


5
5limau askar lauk abang tupai udang
tupai
askar
udang
abang
lauk
limau
1. 2. 5.
3. 4.
6.
unit-7g.indd 246 25/01/2012 10:08:48
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
247


4
4

E Bina perkataan berdasarkan gambar dan huruf-huruf yang diberi.


4
4

E


4
4

E
b g d
a s
O r u n
1. 2. 3. 4.
1. ..........udang................................
2. ..........usang.................................
3. ..........orang.................................
4. ..........abang................................
unit-7g.indd 247 25/01/2012 10:08:49
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
248
F
4
4

Jadikan perkataan daripada suku kata yang diberi.


4
4

E
F
4
4

nab kar ron
ar as ap
em pat
1. ..........apron..................................
2. ..........empat.................................
3. ..........askar...................................
4. ..........arnab..................................
unit-7g.indd 248 25/01/2012 10:08:51
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
249

G
4
4

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah.

G
4
44
4

E
1. l a u k
2. k u i h
3. l a u t
4. d u i t
1. 2.
3.
4.
au au
ui ui
unit-7g.indd 249 25/01/2012 10:08:52
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
250

H
5
5

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
H
5
5

1. Bapa selalu pergi surau.
2. Datuk jual petai di kedai.
3. Buah limau itu warna oren.
4. Ibu cuci lantai setiap minggu.
5. Rani suka pakai rantai.
surau petai rantai limau lantai
unit-7g.indd 250 25/01/2012 10:08:53
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
251
I

5
5

Baca ayat yang diberi.
I

5
5


H
5
5

i. Rais suka makan kuih.
ii. Ibu beri adik duit.
iii. Ismail main bola.
iv. Said beli tuala.
v. Daun itu hijau.
Isi tempat kosong berdasarkan ayat yang diberi.
1. Rais suka makan kuih.
2. Ibu beri adik duit.
3. Ismail main bola.
4. Said beli tuala.
5. Daun itu hijau.
unit-7g.indd 251 25/01/2012 10:08:54
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
252
J

5
5

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
H
5
5

J

5
5

1. Bapa memberi duit belanja kepada abang.
2. Harga sebiji buah durian sangat mahal.
3. Warna daun pokok itu hijau.
4. Sabun itu banyak buih.
5. Ali suka main bola di padang sekolah.
buih duit daun
main buah
unit-7g.indd 252 25/01/2012 10:08:55
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
253


Nota:
Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 7 Berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 7 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 7.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 7 boleh
ke pembelajaran unit 8.
Ke Unit
8
unit-7g.indd 253 25/01/2012 10:08:56
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
254


KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
1. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi VKVKK.
2. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi VKVKK.
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi VKKVK.
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi VKKVK.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi VKKVKK.
unit-7g.indd 254 25/01/2012 10:08:57
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
255


6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi VKKVKK.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi diftong.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong.
9. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi vokal berganding.
10. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi vokal berganding.
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
unit-7g.indd 255 25/01/2012 10:08:58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 7 : Membaca dan Memahami Perkataan yang mengandungi
Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
: Membina dan Menulis Perkataan yang
Mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan
Vokal Berganding
256
unit-7g.indd 256 25/01/2012 10:08:58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
257
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Panduan Guru
Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan teknik untuk memperkenalkan kemahiran yang terdapat dalam unit 8. Namun
begitu, guru juga boleh mengajar kemahiran yang disenaraikan melalui kaedah mencantum suku kata dan membentuk perkataan
berdasarkan kemahiran yang diberi.
Bagi kemahiran menulis, guru harus membimbing murid menulis perkataan menggunakan teknik penulisan yang betul dengan
memberi penekanan kepada tulisan yang kemas. Latihan membentuk perkataan boleh dijalankan melalui latih tubi dengan
menggunakan buku garis empat. Kaedah latih tubi boleh juga digunakan untuk mengukuhkan kemahiran mengeja dan menulis
perkataan.
Digraf terdiri daripada gh, kh, ng, ny dan sy yang boleh membentuk perkataan seperti nyamuk, bunga, tangan dan nganga.
Walau bagaimanapun digraf gh tidak diperkenalkan di Tahun I dalam program ini kerana sukar untuk difahami oleh murid LINUS.
Perkataan konsonan bergabung mempunyai gabungan 2 konsonan selain daripada gabungan konsonan yang membentuk digraf.
Perkataan yang mengandungi konsonan bergabung seperti klip, stoking, proses, stesen dan standard.
unit-8h.indd 257 25/01/2012 10:10:40
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
258
Objektif
Pada akhir Unit 8, murid berupaya:
i. membaca suku kata tertutup yang mengandungi digraf;
ii. membina dan menulis suku kata yang mengandungi digraf;
iii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dengan betul;
iv. membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dengan betul dan kemas;
v. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul;
vi. membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul;
vii. membaca dan memahami perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul;
viii. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul dan kemas;
ix. membaca dan memahami perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul; dan
x. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul dan kemas.
unit-8h.indd 258 25/01/2012 10:10:40
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
259
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan AkhiranCadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
i. Guru membimbing murid
mengeja suku kata yang
mengandungi digraf kh, ng,
ny dan sy berdasarkan
carta suku kata
ii. Guru memperkenalkan
suku kata digraf dengan
menunjukkan perbezaan
bunyi.
iii. Murid mengeja dan menyebut
suku kata yang mengandungi
digraf.
2.0 Membaca Suku Kata
2.5 Membaca dan
membunyikan
suku kata tertutup
yang mengandungi
digraf.
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh carta suku kata digraf:
Guru tidak perlu memberi penekanan
pada perkataan digraf gh
kerana tidak banyak perkataan
menggunakan gh dalam bahasa
Malaysia dan perkataan digraf gh
agak sukar untuk difahami oleh
murid LINUS.
sya syi syu sye syo
nya nyi nyu nye nyo
nga ngi ngu nge ngo
kha khi khu khe khounit-8h.indd 259 25/01/2012 10:10:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
260

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Latih murid membina suku
kata digraf yang lain selain
yang telah dipelajari.
ii. Minta murid mengeja suku
kata digraf yang telah dibina.
iii. Bimbing murid mengeja dan
menulis suku kata yang
mengandungi digraf yang
telah dibina.
Contoh Rajah membentuk perkataan
yang mengandungi digraf:
3.0 Membina dan menulis
suku kata.
3.5 Membina dan
menulis suku kata
tertutup yang
mengandungi digraf.
nya
nga
nyi nyanyi
nganga
nga
ng
nganga
ny
nyamuk
nyanyi
nyiru
sy
syampu
syiling
syarat
syabas
kh
khas
khemah
khabar
khamis
unit-8h.indd 260 25/01/2012 10:10:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
261
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
ii. Latih tubi membaca perkataan
yang mengandungi digraf
dengan sebutan yang betul
dan memahaminya.
iii. Bimbing murid membina,
mengeja, membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi digraf.
Contoh:
ng telinga, wangi, bunga, singa,
sungai
ny penyu, penyapu, nyanyi, nyamuk
sy syiling, syarat, syabas
unit-8h.indd 261 25/01/2012 10:10:43
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
262

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan Menulis
Perkataan
5.19 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
digraf
i Latih murid menamakan
perkataan yang mengandungi
digraf berdasarkan gambar
yang dipamerkan.
ii Bimbing murid mencantum
suku kata digraf bagi
membentuk perkataan.
iii. Bimbing murid mengeja dan
menulis perkataan tersebut.
iv Beri latihan menulis perkataan
yang mengandungi digraf
di dalam buku tulis bergaris
empat.
Contoh :
Contoh mencantum suku kata
Contoh cara menulis dalam buku garis empat:
Kha Khamis mis
nyamuk
Bunga
unit-8h.indd 262 25/01/2012 10:10:44
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
263
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan AkhiranKemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
4.0 Membaca perkataan
4.21 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi
konsonan
bergabung.
i Bimbing murid mengeja dan
membaca perkataan yang
mengandungi konsonan
bergabung dengan sebutan
yang betul berdasarkan
gambar.
ii. Beri latihan mengeja dan membaca
perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung dengan
menggunakan carta perkataan.
Contoh: gambar dan kad perkataan
Contoh: carta Perkataan
aiskrim
traktor
stadium
strawberi
krayon
stesen
stoking
proses
dram
klip
glob
kren
span
stor
zink
bank
zink
unit-8h.indd 263 25/01/2012 10:10:44
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
264Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.21 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
konsonan
bergabung.
i. Bimbing murid membina
perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung dengan
menggunakan kad lipat.
ii. Latih murid mengeja dan
menulis perkataan tersebut.
iii. Beri latihan menulis perkataan
yang mengandungi konsonan
bergabung di dalam buku
latihan.
Contoh kad lipat
sto king
unit-8h.indd 264 25/01/2012 10:10:45
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
265
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran


Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh mencantum kata dasar
dengan imbuhan
ber lari berlari
4.0 Membaca perkataan
4.22 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi kata
imbuhan.
i. Bimbing murid mencantum
imbuhan awalan dengan kata
dasar yang diberi.
ii Bimbing murid membaca
dan memahami perkataan
berimbuhan awalan ber...,
me... , men..., mem... dan
ter... yang disediakan.
iii Beri latihan membaca
perkataan berimbuhan awalan
dalam kumpulan secara latih
tubi.
unit-8h.indd 265 25/01/2012 10:10:46
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
266
mah


mah

Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan menulis
perkataan
5.22 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
kata imbuhan
i. Bimbing murid membina
perkataan berimbuhan awalan
dengan menggunakan kad
cantum.
ii. Minta murid menulis perkataan
tersebut di dalam buku
latihan.
iii. Beri latihan memahami
p e n g g u n a a n i mb u h a n
yang betul. Contoh latihan
mewarnakan imbuhan yang
betul dan tulis semula
perkataan yang lengkap.
Contoh :
ber
me
ter
me
memasak
ter
ber
berlari
melukis
terjatuh
lari
lukis
jatuh
unit-8h.indd 266 25/01/2012 10:10:46
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
267
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan AkhiranKemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
tiup
tiup
lari
tiupan
larian
an
an
lari
an baris
makan
main
4.0 Membaca perkataan
4.23 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi kata
imbuhan akhiran
i. Bimbing murid membaca
dan memahami perkataan
berimbuhan akhiran ...an
yang disediakan.
ii. Latih murid membaca dan
memahami perkataan
imbuhan akhiran ...an pada
carta roda impian.
Contoh :
unit-8h.indd 267 25/01/2012 10:10:47
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
268Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
5.0 Membina dan menulis
perkataan.
5.23 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi kata
imbuhan.
i Tulis perkataan yang terdapat
pada carta
di dalam buku latihan dengan
ejaan yang betul.
ii Bimbing murid memadankan
kata dasar dengan imbuhan
akhiran dan tulis semula
perkataan berimbuhan akhiran
tersebut.
i L a k s a n a k a n p e n i l a i a n
formatif untuk menilai tahap
penguasaan murid bagi
kemahiran yang telah diajar.
ii. Adakan latihan pemulihan bagi
murid yang belum menguasai
kemahiran tersebut.
Contoh :
tiup
lari
lukis
tulis
tiupan
larian
lukisan
tulisan
an
an
an
an
unit-8h.indd 268 25/01/2012 10:10:48
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
269
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan AkhiranLatihan 1
Baca suku kata digraf di bawah.
KEMAHIRAN MEMBACA
nya
syi
sye sya sya
ngi
ngu ngi ngi
nga
nga
nge nga
syo syi
syi
syu
nyi nyu
nya
unit-8h.indd 269 25/01/2012 10:10:49
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
270
Latihan 2
Baca perkataan berikut dengan sebutan yang betul.kh ng ny sy
khat angsa bunyi syabas
khas bunga nyamuk syarat
khabar nganga nyiru syampu
Khamis ungu nyonya syarikat
khemah singa penyu syiling
khidmat wangi sunyi syukur
unit-8h.indd 270 25/01/2012 10:10:50
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
271
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 3
Baca perkataan berikut dengan sebutan yang betul.
aiskrim stor stoking
dram stesen zink
traktor klip krayon
strawberi bank span
aiskrim
zink
traktor
span
stor
stesen
klip
bank
stoking
dram
krayon
strawberi
unit-8h.indd 271 25/01/2012 10:10:50
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
272
Latihan 4
Baca perkataan yang diberikan.


berlari
terjatuh
membasuh
terpijak
bersorak
melukis
tertidur
terbakar
melihat
membuka
menjual
memasak
melompat
tersepak
membaling
membaca
bermain
menjahit
menjerit
terlanggar
unit-8h.indd 272 25/01/2012 10:10:51
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
273
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 5
Baca perkataan di bawah dengan sebutan yang betul.


lompatan
makanan
pakaian
masakan
tulisan
kasihan
balutan
garisan
lawatan
bayaran
larian
lukisan
unit-8h.indd 273 25/01/2012 10:10:52
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
274
Latihan 6
Eja dan baca perkataan berimbuhan ter di bawah.


tutup
ter
makan
pijak
tidur
sepak
jatuh
unit-8h.indd 274 25/01/2012 10:10:52
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
275
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 7
Baca perkataan di bawah dengan sebutan yang betul.


main lawat
balut masak
pakai lompat
jual garis
lukis baris
mainan lawatan
balutan masakan
pakaian lompatan
jualan garisan
lukisan barisan
an an
an an
an an
an an
an an
unit-8h.indd 275 25/01/2012 10:10:53
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
276
Latihan 1
Warnakan suku kata yang sama.
Contoh :
syi
nyi
syu
ngi
kha
khe
syo
nya
syi
ngu
kho
kho
syu
nya
sye
nge
khe
khe
syi
nye
sye
ngu
kha
kha
1.
2.
3.
4.
5.
KEMAHIRAN MENULIS
unit-8h.indd 276 25/01/2012 10:10:54
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
277
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 2
Lengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan awalan ber... yang diberi.


berlari
berbaju bermain
berkaki bertiup
1. Mimi sedang bermain di padang.
2. Almari kayu itu berkaki empat.
3. Puan Salmah berbaju ungu.
4. Kuda itu berlari pantas.
5. Angin bertiup kencang.
unit-8h.indd 277 25/01/2012 10:10:55
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
278
Latihan 3
Lengkapkan perkataan berikut
Contoh:. .
. . .
nyamuk
1 2
3 4 5
bunga
singa
khemah
penyu
penyapu
unit-8h.indd 278 25/01/2012 10:10:56
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
279
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 4
Lengkapkan gambar berpandukan perkataan yang diberi.
Contoh:
singa
monyet
penyapu
syampu
khemah
nyamuk
syampu
unit-8h.indd 279 25/01/2012 10:10:57
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
280
Latihan 5
Cerakinkan perkataan berimbuhan berikut.
Contoh:


nga

terjatuh
berlari
terlanggar
melawat berbual
ter
ber ter
me ber
ja
la lang
la bu
tuh
ri gar
wat al
unit-8h.indd 280 25/01/2012 10:10:58
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
281
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 6
Cantum perkataan dengan imbuhan an dan tulis perkataan tersebut.

main
balut
pakai
jual
lukis
lawat
masak
lompat
garis
baris
an
mainan
balutan
pakaian
jualan
lukisan
lawatan
masakan
lompatan
garisan
barisan
unit-8h.indd 281 25/01/2012 10:10:59
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
282
Latihan 7
Lengkapkan teka silang kata berikut.
K h
h e m a h
h
a m i s
t
t
o
k
k
i
n
g
Melintang Menegak
1. Sebelum hari jumaat 3. Sarung kaki
2. Tempat berlindung 4. Tulisan yang diukir
1. 3.
2.
4.
unit-8h.indd 282 25/01/2012 10:10:59
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
283
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
Latihan 8
Kelompokkan perkataan yang diberi.

nyonya nyamuk nyanyi syak Khamis
nganga syiling khemah khabar nyiru
syurga syor singa bunga
ny
nyamuk
nyonya
nyanyi
nyiru
ng
nganga
singa
bunga
kh
khemah
khabar
Khamis
sy
syiling
syak
syor
syurga
unit-8h.indd 283 25/01/2012 10:11:00
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
284A8
8

Lengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan yang sesuai.
PENILAIAN FORMATIF
membasuh
memasak
terpijak
berbasikal
melukis
bertiup
berbaju
tertidur
1. Raja terpijak paku. 6. Baju kakak berwarna kuning.
2. Ibu sedang memasak di dapur. 7. Ayah tertidur di atas sofa.
3. Abang suka melukis gambar. 8. Angin itu bertiup kencang.
4. Adik berbasikal ke sekolah.
5. Ah Chin membasuh kasut sekolah.
unit-8h.indd 284 25/01/2012 10:11:01
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
285
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran

5
5

B

Padankan perkataan berimbuhan dengan gambar yang disediakan.
5
5

B


5
5

B

memasak
melintas
merebus
melukis
melihat
1.
2.
3.
4.
5.
unit-8h.indd 285 25/01/2012 10:11:02
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
286
5
5

C


/

//


/


/
Tandakan ( ) pada perkataan yang betul.
monyet nyanyi
nganga
stuking
stoking
monyit
penyu
lengan
longan
pinyu
unit-8h.indd 286 25/01/2012 10:11:03
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
287
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran

8
8

DIsikan tempat kosong dengan perkataan berimbuhan yang diberi.
ber
ber
ber
ter
ter
ter ter
ter
ber
ter
1. Nani pijak paku. 6. Kakak nampak pencuri.
2. Arnab lari pantas. 7. Ibu bual dengan abang.
3. Rumah itu bakar. 8. Adik jatuh di tepi jalan.
4. Pak Amin jatuh.
5. Zarif main bola.
unit-8h.indd 287 25/01/2012 10:11:04
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
288E


6
6


syampu
Tulis suku kata yang diberi pada petak yang disediakan berpandukan gambar.
nyo
pe nyu
bu nga
khe mah
syam pu
nya muk
si nga
nyu khe syam nga
1. 2.
4. 5. 3.
unit-8h.indd 288 25/01/2012 10:11:05
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
289
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan AkhiranF

Warnakan perkataan berimbuhan akhiran yang sama.
laluan
larian
mainan mainan buruan gurisan
larian tulisan lukisan
laluan cucian
cucian
cucian cucian lompatan
susuan bantuan bantuan
bantuan
lintasan
1.
2.
3.
4.
5.
unit-8h.indd 289 25/01/2012 10:11:06
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
290
8
8
tangisan
tangisan serahan
jeritan
senyuman senyuman
jeritan jemputan larianan
tangisan barisan buruan 6.
7.
8.
unit-8h.indd 290 25/01/2012 10:11:06
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
291
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
G5Asingkan suku kata bagi perkataan berimbuhan berikut.
G5terjatuh
berbual
berlari
ber la ri ber bu al
melawat
terlanggar
ter lang gar
me la wat ter ja tuh
2. 5. 1.
4. 3.
unit-8h.indd 291 25/01/2012 10:11:08
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
292


5

H
Suaikan ayat dengan gambar.

5

H
1. Ini nyamuk.
2. Penyu ini besar.
3. Ini penyapu baru.
4. Khemah ini kecil.
5. Bunga ini cantik.
unit-8h.indd 292 25/01/2012 10:11:09
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
293
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran


Nota:
Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 8 Berjumlah: 50 markah.
Murid yang mendapat kurang daripada 30 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai.
Skor Aras
40 - 50 cemerlang
30 -39 baik
kurang 30 usaha lagi
Murid yang gagal menguasai
pembelajaran unit 8 perlu mengulangi
aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.
Beri penghargaan kepada murid yang
berjaya menguasai unit 8.
Murid yang berjaya menguasai aktiviti
atau latihan pembelajaran unit 8 boleh
ke pembelajaran unit 9.
Ke Unit
9
unit-8h.indd 293 25/01/2012 10:11:10
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
294


KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
1. Penguasaan kemahiran membaca dan membunyikan suku kata
tertutup yang ada digraf.
2. Penguasaan kemahiran membina dan menulis suku kata tertutup yang
ada digraf.
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi digraf.
unit-8h.indd 294 25/01/2012 10:11:11
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
295
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi digraf.
5. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
6. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
7. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi kata imbuhan awalan.
8. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi kata imbuhan awalan.
9. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi kata imbuhan akhiran.
10. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang
mengandungi kata imbuhan akhiran.
KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
unit-8h.indd 295 25/01/2012 10:11:11
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 8 : Membaca dan Memahami Perkataan Mmengandungi Digraf,
Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan akhiran
: Membina dan Menulis Perkataan yang Mengandungi
Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan
Awalan dan Akhiran
296
unit-8h.indd 296 25/01/2012 10:11:12
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
297
Panduan Guru
Guru memperkenalkan asas membaca rangkai kata bermula daripada cantuman dua perkataan yang membawa makna
satu perkataan lain. Latihan menyebut beberapa rangkai kata yang biasa dengan diri murid hendaklah dijalankan sebelum
memperkenalkan rangkai kata yang baharu. Murid perlu diajar membina dan menulis rangkai kata dengan cara yang betul. Setelah
murid mahir membaca, membina dan menulis rangkai kata, baharulah diperkenalkan kemahiran membaca ayat tunggal.
Bagi kemahiran menulis pula, guru boleh memperkenalkan asas menulis melalui kaedah latihan dalam pelbagai cara seperti
padanan dan juga mengisi tempat kosong. Guru boleh memberi pendedahan kepada murid tentang binaan ayat dasar dalam
Bahasa Melayu yang terdiri daripada dua konstituen utama, iaitu subjek dan predikat. Lihat contoh di bawah:
Subjek Frasa Nama Predikat Frasa Nama
i. Bapa guru.
ii. Bapa budak itu guru.
iii. Bapa budak itu guru sekolah agama.
iv. Kuala Kangsar Bandar Diraja.
v. Bandar Kuala Kangsar Bandar Diraja.
unit-9i.indd 297 25/01/2012 10:15:35
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
298
Objektif
Pada akhir Unit 9, murid berupaya:
i. membaca rangkai kata dengan sebutan yang betul dan memahaminya;
ii. membina dan menulis rangkai kata dengan betul;
iii. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. memahami ayat tunggal yang dibaca;
v. membina ayat tunggal dengan betul; dan
vi. menulis ayat tunggal dengan betul.
unit-9i.indd 298 25/01/2012 10:15:36
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
299

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
i. Tunjukkan kad gambar.
ii. Minta murid menyebut nama
objek pada kad gambar.
iii. Tunjukkan kad rangkai kata.
iv. Bimbing murid membaca
rangkai kata.
v. Suaikan kad rangkai kata
dengan kad gambar.
vi. Latih tubi membaca dan
mengeja rangkai kata.
6.0 Membaca Rangkai
Kata
6.1 Membaca dan
memahami rangkai
kata
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
Contoh:
berus gigi
unit-9i.indd 299 25/01/2012 10:15:36
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
300

=
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
7.0 Membina dan Menulis
Rangkai Kata
7.1 Membina dan
menulis rangkai
kata
8.0 Membaca ayat
8.1 Membaca ayat
tunggal
i. Tunjukkan dua kad gambar.
ii. Bimbing murid membina
rangkai kata dengan
berpandukan kad gambar.
iii. Beri latihan membina dan
menulis rangkai kata kepada
murid.
i. Tunjukkan kad ayat.
ii. Minta murid membaca ayat
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
iii. Latih tubi bacaan dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
Contoh:
kereta api kereta api
Contoh:
Bola
Itu bola.
Itu bola hoki.
Itu bola hoki Sani.
Sani ada tiga biji bola hoki.
unit-9i.indd 300 25/01/2012 10:15:37
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
301
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
8.0 Membaca ayat
8.2 Memahami
ayat tunggal
yang dibaca.
i. Tunjukkan carta ayat
bergambar.
ii. Minta murid membaca ayat-
ayat tunggal yang diberi.
iii. Bersoal jawab secara lisan
berdasarkan carta ayat.
iv. Beri latihan bertulis menjawab
soalan.
Contoh:
Soalan :
Ini apa?
Ini pen siapa?
Apakah warna pen Lim?
Ini pen.
Ini pen Lim.
Pen Lim warna biru.
unit-9i.indd 301 25/01/2012 10:15:38
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
302
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
9.0 Membina dan
Menulis Ayat
Tunggal
9.1 Membina ayat
tunggal
berdasarkan
pola ayat dasar.
i. Tunjukkan kad gambar.
ii. Murid membina ayat
berdasarkan gambar.
iii. Bimbing murid untuk membina
ayat tunggal berdasarkan
gambar.
(Guru tidak perlu menerangkan
pola ayat dasar kepada murid)
iv. Latih murid membina ayat
dengan bantuan soalan
apa, siapa, mengapa dan
bagaimana.Contoh :
Guru
Ini / guru saya.
(FN) (FN)
Guru saya / cantik.
(FN) (FA)
Guru saya / ke sekolah setiap hari.
(FN) (FS)
Guru saya / menaiki kereta ke sekolah.
(FN) (FK)
unit-9i.indd 302 25/01/2012 10:15:39
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
303
Contoh:
Ini beca roda tiga. (FN+FN)
Beca ini dari Melaka. (FN+FS)
Beca ini sangat cantik. (FN+FA)
Pak Ali mencuci becanya setiap hari.
(FN+FK)
9.0 Membina dan
Menulis Ayat
Tunggal
9.2 Menulis ayat
tunggal
Kemahiran Aktiviti Bahan /Alatan
i. Tunjukkan carta ayat tunggal
bergambar.
ii. Bimbing murid untuk menulis
ayat tunggal berdasarkan
carta di dalam buku garis 4.Ini beca roda tiga.
unit-9i.indd 303 25/01/2012 10:15:40
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
304


Latihan 1
Baca rangkai kata di bawah berdasarkan gambar.
KEMAHIRAN MEMBACA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
duit syiling
tong sampah
baju hujan
jambu air
tukul besi
badak sumbu
unit-9i.indd 304 25/01/2012 10:15:41
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
305
Latihan 2
Baca rangkai kata yang diberi.

1. 2.
3. 4.
5.
lesung batu botol kaca
jari manis peti surat
baju tidur
unit-9i.indd 305 25/01/2012 10:15:41
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
306
Latihan 3
Baca dan fahami rangkai kata di bawah.1.
2.
3.
4.
5.
bunga api
lampu tidur
kereta api
jambu batu
baju hujan
unit-9i.indd 306 25/01/2012 10:15:42
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
307
Latihan 4
Baca dan fahami ayat tunggal di bawah.

1
2
3
Ibu memasak di dapur.
Lori ada empat tayar.
Bunga itu cantik.
Ayah saya guru.
Mereka berkelah di tepi pantai.
unit-9i.indd 307 25/01/2012 10:15:43
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
308
Latihan 5
Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi.


Ini bola.
Ini bola sepak.
Ali bermain bola sepak.
Ali bermain bola sepak di padang.
Soalan Pemahaman.
1. Ini apa?
Ini bola.
2. Ali bermain apa?
Ali bermain bola sepak.
3. Ali bermain di mana?
Ali bermain di padang.
unit-9i.indd 308 25/01/2012 10:15:44
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
309Latihan 1
Bina dan tulis rangkai kata bagi gambar yang diberi. Contoh: kapal layar
KEMAHIRAN MENULIS


1.
2.
ayam jantan
beg sekolah
cermin mata
jam tangan
telefon bimbit
3.
4.
5.
unit-9i.indd 309 25/01/2012 10:15:45
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
310
Latihan 2
Padankan frasa dalam bahagian A dan bahagian B kemudian salin ayat tersebut.

Bahagian A Bahagian B
Contoh: Ayah pakai menangkap tikus
1. Ahmad bermain susu lembu
2. Kucing belang buku cerita
3. Adik minum berbau harum
4. Kakak membaca cermin mata
5. Bunga mawar bola sepak
Contoh
Ayah pakai cermin mata.
2) Kucing belang menangkap tikus.
4) Kakak membaca buku cerita.
3 ) Adik minum susu lembu.
5 ) Bunga mawar berbau harum.
1 ) Ahmad bermain bola sepak.
unit-9i.indd 310 25/01/2012 10:15:45
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
311
Latihan 3
Saya suka makan betik Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi. Contoh: Saya
suka makan betikKakak membersih tingkap.
Ali membeli bola baru.
Rumah Manan rumah papan.
Meja ini meja kayu.
Bunga mawar berbau harum.
unit-9i.indd 311 25/01/2012 10:15:46
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
312


A


5
5

Baca rangkai kata berdasarkan gambar dengan betul.
UJIAN FORMATIF

A


5
5A


5
5A


5
5

cawan kaca
cermin mata
baju hujan
tukul besi
kapal layar
unit-9i.indd 312 25/01/2012 10:15:48
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
313
Padankan dan tulis perkataan menjadi rangkai kata.B
5
5

B
5
5
A


5
5

lampu
sarung
sabun
bunga
kipas
bantal
dinding
raya
tidur
mandi
sarung bantal
kipas dinding
bunga raya
lampu tidur
sabun mandi
unit-9i.indd 313 25/01/2012 10:15:49
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
314C
5
5

Bina dan baca rangkai kata mengikut senarai perkataan yang diberikan.


C
5
5A


5
5

kuda
sejuk
sudu
belang
peti
tidur
bilik
plastik
ruang tamu
kuda belang bilik tidur
sudu plastik ruang tamu
peti sejuk
unit-9i.indd 314 25/01/2012 10:15:51
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
315
Eja dan baca rangkai kata berpandukan gambar.

D


5
5D


5
5A


5
5

1. rumah papan
2. sawah padi
3. kereta api
4. ayam jantan
5. cawan kaca
unit-9i.indd 315 25/01/2012 10:15:52
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
316
Lengkapkan rangkai kata berpandukan gambar.
E


5
5

E


5
5

1. baju hujan
2. peti sejuk
3. badak sumbu
4. lobak merah
5. seluar panjang


A


5
5

unit-9i.indd 316 25/01/2012 10:15:53
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
317F
5
5


.
Padankan ayat dengan gambar.F
5
5


.
1. Raju bermain layang-layang.
2. Kucing itu cantik.
3. Abang sedang mandi.
4. Miza seorang guru.
5. Rumah saya besar.


A


5
5

unit-9i.indd 317 25/01/2012 10:15:55
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
318


G


5
5

Baca dan tuliskan ayat pada gambar yang betul.


G


5
5G


5
5

Oren rasanya masam.
Arnab makan lobak merah.
Emak menjahit baju.
Lori ada empat roda.
Buku itu tebal.
1. Arnab makan lobak merah.
2. Lori ada empat roda.
3. Emak menjahit baju.
4. Oren rasanya masam.
5. Buku itu tebal


A


5
5

unit-9i.indd 318 25/01/2012 10:15:57
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
319
H
5 Markah

H
5 Markah

Tandakan ( ) pada ayat yang betul bagi gambar di bawah.


A


5
5

Ali menyiram pokok bunga.
Ahmad bermain bola.
Ramli menjual baju.
Ramli menjual aiskrim.
Siti mendengar radio.
Maria membaca majalah.

Raju menangkap ikan.


Rahim sedang tidur.
Hari ini hujan lebat.
Cuaca hari ini panas.

unit-9i.indd 319 25/01/2012 10:15:58


Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
320

I
5
5

Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

I
5
5A


5
5

1. saya besar Rumah
Rumah saya besar.
2. cantik pelangi Warna
Warna pelangi cantik.
3. membaca buku Adik
Adik membaca buku.
4. suka Siti menyanyi
Siti suka menyanyi.
5. Doktor pesakit merawat
Doktor merawat pesakit.
unit-9i.indd 320 25/01/2012 10:15:59
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
321J

pasar.

5
5


Bina ayat berpandukan gambar yang diberi.J

pasar.

5
5
A


5
5

Emak membeli ikan di pasar
Ali sedang makan.
Doktor sedang merawat
pesakit.
Tan bermain bola.
Siti sakit perut.
unit-9i.indd 321 25/01/2012 10:16:01
Modul Pengajaran Asas Literasi
Asas 1
Unit 9 : Membaca dan Memahami Rangkai Kata
dan Ayat
: Membina dan Menulis Rangkai Kata
dan Ayat
322

KEMAHIRAN Menguasai
MEMBACA DAN MENULIS Sudah Belum Catatan
REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN
KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID: TARIKH:
Nota: Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
1. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami
rangkai kata.
2. Penguasaan kemahiran membina dan menulis
rangkai kata.
3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami
ayat tunggal.
4. Penguasaan kemahiran membina dan menulis
ayat tunggal.
unit-9i.indd 322 25/01/2012 10:16:02

Anda mungkin juga menyukai