Anda di halaman 1dari 9

KUMPULAN 1

PERSEDIAAN MENGAJAR MODEL KONSTRUKTIVISME MURID TEMA : : TINGKATAN 1

TENAGA HABA 2 WAKTU (80 minit) 7.4 MENGAPLIKASI PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGECUTAN JIRIM :

BIDANG PEMBELAJARAN : MASA :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN Fasa Persediaan Orientasi idea berdasarkan pengetahuan sediaada

Menerangkandengancontohpelbagaikegunaanpengembangandanpengecutanjiri mdalamkehidupanharian, Mengaplikasikanprinsippengembangandanpengecutanjirimdalammenyelesaikan masalah yang mudah. Cadanganaktiviti Guru menunjukkan sebotol jem yang susah dibuka penutupnya. Cadangankomunikasi Mengapakah boto ljem itu susah dibuka? Bagaimanakah cara yang mudah untuk membuka botol tersebut?

Guru meminta beberapa orang murid untuk cuba membukanya. Imaginasi Penstruktura n idea Meneroka Menjelaskan Konstruk 1. Murid membentuk kumpulan yang terdir idaripada 5 orang ahli. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja 1(a) kepada kumpulan 1 dan 2, Lembaran kerja 1(b) kepada kumpulan 3 dan 4 manakala lembaran kerja 1(c) kepada 1. Apakah peranan haba terhadap pengembangan dan pengecutanjirim? 2. Apakah dapatan eksperimen kamu?

KUMPULAN 1 idea baru kumpulan 5 dan 6 3. Guru sebagai fasilitator menyelia proses perlaksanaan eksperimen dan melengkapkan Lembaran kerja 1(a), 1(b)atau Lembaran kerja 1(c). 4. Persediaan susunan radas eksperimen seperti Lampiran 5. Pelaja rmenjalankan eksperimen untuk membuktikan pengembangan dan pengecutan jirim Lembaran kerja 1(a) pengembangan dan pengecutanbesi Lembaran kerja 1(b) pengembangan dan pengecutan cecair Lembaran kerja 1(c) pengembangan dan pengecutan gas Imaginasi Penstruktura n idea Meneroka Menjelaskan Konstruk idea baru 1. Murid melaksanakan eksperimen dengan merujuk lembaran kerja. 2. Murid berbincang hasil dapatan dan melengkapkan lampiran 1(a), 1(b) dan 1(c) 3. Wakil pelajar dari setiap kumpulan diminta mempersembahkan jadual keputusan dan hasil dapatan eksperimen kumpulan masing-masing. 4. Guru membuat pengukuhan dan ulasan setiap pembentangan. Mengapakah bola besi tida boleh melepasi gelang tersebut selepas dipanaskan? Mengapakah bola besi boleh melepas igelang tersebut selepas disejukkan? ---------------------------------------Apakah yang berlaku kepada aras merkuri dalam thermometer apabila bebuli termomete rdirendamkan dalam air panas? Apakah yang berlaku kepada aras merkuri dalam thermometer apabila bebuli thermometer direndamkan dalam air sejuk? ----------------------------------------Apakah yang dapatan diperhatikan tentang belon A dan belon B? Apakah yang menyebabkan keadan in iberlaku? Perkembanga n Penjelasan lanjut Aplikasi idea 1. Setiap kumpulan diber ibahan berikut: Tugasan 1 Tunjukkangambarruangpadajubinlantai Apakah yang dapatan diperhatikan daripada gambar berikut. Mengapakah terdapa truang di antara jubin lantai? (untuk mengelakkan SilalengkapkanLampiran 1(a), 1(b) dan 1(c). Catat jadua lkeputusan dan perbincangan dapatan eksperimen dalam kertas mahjong untuk dibentangkan

KUMPULAN 1 pengembangan semasa cuaca panas dan boleh menyebabkan keretakkan pada lantai.)

Tugasan 2 Tunjukkan gambar botol mineral

Mengapakah air dalambotol mineral tidakdiisipenuh? Untuk mengelakkan air dalam botol tumpah jika air mengembang semasa hari panas.

Tugasan 3 Tunjukkan gambar bola pingpong yang kemek

Bagaimana cara untuk mengembalikan bentuk asal bola pingpong tersebut? (rendam dalam air panas supaya udara panas menolak dinding pingpong dari dalam kebentuk asal)

Tindakan Penilaian Kaji semua perubahan idea Penyiasatan lanjut Pentaksiran

1. Murid membentangkan hasil-hasil tugasan kumpulan secara bergilir-gilir. 2. Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan 3. Murid menjawab soalan Penilaian di Lampiran 2. 1. Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja 1(a), 1(b) dan 1(c) dan Lampiran 2. 2. Keupayaan murid membuat pembentangan. 1. Bekerjasama melengkapan tugasan yang diberikan. 2. Mensyukuri nikmat Tuhan kepada kita

Nilaidansikap

KUMPULAN 1 3. Hormat-menghormati dan beradab semasa pembelajaran 4. Menyedari kepentingan sains untuk memahami prinsip pengebangan dan pengecutan jirim di dalam kehidupan seharian dan juga kegunaannya.

Lampiran 1 (A) Nama :_______________________ Kelas :________________________

Tajuk

: Aplikasi pengembangan dan pengecutan haba dalam pepejal.

KUMPULAN 1

Prosedur:

1. Sediakan radas seperti di bawah:

2. Masukkan bebola logam kedalam gegelang logam. 3. Kemudian, panaskan bebola logam menggunakan penunu Bunsen dan cuba keluar bebola logam itu melalui gelang. 4. Sejukkan bebola logam kepada suhu bilik dan cuba keluarkan semula melalui gelang. 5. Sila bina jadual untuk merekod data diperolehi.

Lampiran 1(B)

Tajuk

: Aplikasi pengembangan dan pengecutan haba dalam cecair.

KUMPULAN 1 Prosedur 1. Sediakan radas seperti di bawah:

Air panas

Air sejuk

2. Masukkan termometer kedalam air panas dan perhatikan aras merkuri di dalamnya. Catatkan pemerhatian anda. 3. Masukkan termometer kedalam air sejuk dan perhatikan aras merkuri di dalamnya.Catatkan pemerhatian anda

Lampiran 1 (C)

Tajuk

: Aplikasipengembangandanpengecutanhabadalamcecair.

KUMPULAN 1 Prosedur: 1. Sediakan radas seperti di bawah:

2. Perhatikan bentuk belon apabila kelalang direndamkan di dalam air panas. Catatkan pemerhatian anda. 3. Perhatikan bentuk belon apabila kelalang direndamkan di dalam air sejuk. Catatkan pemerhatian anda.

KUMPULAN 1 Lampiran 2

1. Rajah 3.1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji tentang pengembangan dan pengecutan terhadap pepejal.

Gelangbesi

Bebolabesi

Sebelumpemana Sebelumpema sannasan a)

Rajah3.1

Selepaspemanas AfterHeating an

Apakah yang anda boleh perhatikan apabila bebola besi yang dipanaskan diletakkan di atas gelang besi?

........ ............................................................................................................................................. [1 markah] b) Apakah yang telah berlaku keatas bebola besi itu apabila ia dipanaskan? . .................................................................................................................................. ..................... [1 markah] 2. Perhatikan eksperimen di bawah ini dan jawab soalan-soalan berikut.

KUMPULAN 1 a) Nyatakan pemerhatian anda bagi:-

i)

Radas (a)

:___________________________________________________

ii)

Radas (b)

:____________________________________________________ (2 markah)

b) Nyatakan inferen-inferen bagi pemerhatian anda :-

i)

Radas (a

:____________________________________________________

ii)

Radas (b)

:____________________________________________________ (2markah)