Anda di halaman 1dari 214

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI

PJM3108

PENDIDIKAN LUAR

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia


Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU, IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2012 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus
Tajuk 1 1.1 Definisi, Konsep dan Falsafah Pendidikan Luar, Rekreasi dan Kesenggangan : 1.1.1 Falsafah Pendidikan Luar 1.1.2 Konsep Pendidikan Luar 1.1.3 Definisi Pendidikan Luar 1.2 Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar 1.2.1 Tujuan Pendidikan Luar 1.3 Sejarah Pendidikan Luar 1.3.1 Pendidikan Luar di Zaman Purba 1.3.2 Pendidikan Luar Era Moden 1.4 Pendidikan Luar Merentasi Kurikulum 1.5 Penggabungjalinan Matapelajaran 1.5.1 Ciri-ciri Penggabungjalinan 1.5.2 Kepentingan Penggabungjalinan 1.5.3 Kesepaduan 1.5.4 Ciri-ciri Kesepaduan 1.5.5 Tujuan Strategi Kesepaduan 1.6 Berteraskan Akademik 1.7 Penerapan Nilai 1.8 Pembentukan Sahsiah

i i ii iii - vii viii - ix x xi - xv xvi - xvii 1 18

Tajuk 2 :

2.1 Definisi Etika 2.2 Definisi Pendidikan Luar 2.3 Etika Pendidikan Luar 2.4 Peraturan Tetap Pelajar Ketika Menjalankan Aktiviti 2.5 Kawasan dan Kemudahan 2.6 Kemahiran Pertolongan Cemas 2.7 Teknik-teknik Rawatan Pertolongan Cemas 2.8 Prosedur Pelaksanaan Aktiviti

19 - 37

Tajuk 3 :

3.1 Matlamat Pendidikan Konservasi 3.2 Objektif Pendidikan Konservasi 3.2.1 Domain Kognitif 3.2.2 Domain Psikomotor 3.2.3 Domain Afektif 3.3 Pendidikan Konservasi 3.4 Pendidikan Konservasi Dalam Pendidikan Luar 3.5 Objektif Pendidikan Konservasi Mengikut UNESCO 3.6 Prinsip Konservasi Dalam Pendidikan Luar 3.7 Penilaian Dalam Pendidikan Luar 3.7.1 Penilaian Individu 3.8 Penilaian Pelaksanaan Amali Pendidikan Luar 3.8.1 Penilaian Program 3.8.2 Analisis Keberkesanan Program 3.9 Perincian Pemarkahan 3.10 Spesifikasi Abseiling 3.10.1 Aspek Penilaian Abseiling 3.10.2 Prosedur Penilaian Abseiling 3.10.3 Peraturan Memberi Markah 3.11 Spesifikasi Kayak 3.11.1 Aspek Penilaian Kayak 3.11.2 Prosedur Penilaian Kayak 3.11.3 Peraturan Memberi Markah 3.12 Spesifikasi Orienteering 3.12.1 Aspek Penilaian Orienteering 3.12.2 Prosedur Penilaian Orienteering 3.12.3 Peraturan Memberi Markah

38 - 63

3.13 Spesifikasi Perkhemahan 3.13.1 Aspek Penilaian Perkhemahan 3.13.2 Prosedur Penilaian Perkhemahan 3.13.3 Peraturan Memberi Markah Tajuk 4 : 4.1 Pengurusan dan Pengelolaan Pendidikan Luar 4.2 Pra-Pelaksanaan 4.2.1 Pelantikan Jawatankuasa dan Pengagihan Tugas 4.3 Mesyuarat Perancangan 4.4 Penyediaan Kertas Kerja 4.4.1 Menyediakan Kertas Kerja Mengikut Format yang Ditetapkan 4.4.2 Mendapat Kelulusan Dari Pihak Pengurusan 4.4.3 Menyediakan Jadual Tindakan 4.5 Pengurusan Surat Menyurat 4.5.1 Surat Kebenaran 4.5.2 Surat Pemberitahuan, Memohon Kebenaran dan Bantuan 4.6 Definisi Keyakinan di Air 4.7 Ketakutan di Air 4.7.1 Punca Ketakutan Air 4.7.2 Cara Mengatasi Ketakutan Air 4.8 Aktiviti-aktiviti Keyakinan di Air 4.9 Sejarah Kayak 4.9.1 Jenis-jenis Kayak 4.9.2 Kategori Kayak 4.9.3 Peralatan-peralatan Kayak 4.9.4 Anatomi Kayak 4.9.5 Pendayung 4.9.6 Teknik Dayungan Asas 4.9.7 Isyarat-isyarat Semasa Berkayak 4.9.8 Cara Menyelamat (Rescue) 4.9.9 Langkah-langkah Keselamatan 4.9.10 Teknik Mengangkat Kayak 4.10 Snorkeling 4.10.1 Matlamat 4.10.2 Objektif 4.10.3 Peraturan-peraturan Aktiviti Snorkeling 4.10.4 faktor-faktor Penting Semasa Menjalankan Aktiviti Snorkeling 4.10.5 Cara masuk Ke dalam Air 4.10.6 Teknik-teknik Masuk Ke dalam Air

64 - 114

Tajuk 5 :

5.2 Syor dan Cadangan 5.1 Post-mortem 5.3 Dokumen Laporan 5.4 Khemah 5.4.1 Apa itu khemah 5.4.2 Sebelum Mendirikan Khemah 5.4.3 Jenis-jenis Khemah 5.4.4 Anatomi Khemah 5.4.5 Shelter (Tempat Berteduh) 5.4.6 Cara-cara Mendirikan Khemah 5.4.7 Menurunkan Khemah 5.4.8 Cara-cara Menurunkan Khemah 5.4.9 Prosedur 5.4.10 Memilih Kawasan 5.4.11 Etika Berkhemah 5.4.12 Mendirikan Khemah 5.4.13 Larangan Semasa Berkhemah 5.4.14 Etika Memasak Di kawasan Khemah 5.5 Unggun Api / Fire Craft 5.5.1 Membuat Unggun Api 5.5.2 Jenis-jenis Unggun Api 5.6 Ikatan dan Simpulan 5.6.1 Jenis Ikatan dan Simpulan 5.7 Gejet / Wood Craft 5.7.1 Jenis-jenis Gejet 5.7.2 Menebang dan Memotong Kayu Untuk Gejet 5.8 Abseiling 5.8.1 Pengenalan 5.8.2 Pelan Pelaksanaan 5.8.3 Senarai Peralatan 5.8.4 Penjagaan Alatan 5.9 Orienteering 5.9.1 Sejarah dan Perkembangan 5.9.2 Jenis-jenis Orienteering 5.9.3 Kebaikan Sukan Orienteering 5.9.4 Terminologi dan Alatan 5.9.5 Peta 5.9.6 Kompas

5.9.7 Teknik-teknik Asas 5.9.8 Cara Meletak Peta dan Kompas

115 187

5.10 Ikhtiar Hidup 5.10.1 Prinsip-prinsip Asas Ikhtiar Hidup 5.10.2 Perlindungan Sementara 5.10.3 Perlindungan Buatan 5.10.4 Sumber Makanan Daripada Tumbuhan 5.10.5 Ujian Pemakanan 5.10.6 Mengenal Tumbuhan Yang Boleh Dimakan 5.10.7 Sumber Makanan Daripada Haiwan 5.10.8 Memasak Makanan 5.10.9 Sumber Minuman 5.10.10 Menyalakan Api 5.10.11 Hidupan Liar 5.10.12 Isyarat-isyarat Kecemasan

Rujukan Panel Penulis Ikon Lampiran A

PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda maknamakna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk melaksanakan kerja kursus berbentuk projek . Projek boleh diperolehi daripada modul ini. Tarikh dan masa untuk menyediakan projek akan ditetapkan oleh pensyarah dan pihak peperiksaan.

Tips untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.

3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.

Pengenalan Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. Bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran, aspek perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.

This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice-versa. To enhance the teaching and learning process, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are

emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement Hasil Pembelajaran

1. Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna;

2. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran;

3. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar,

4. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan;

5. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian;

6. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.

AGIHAN TAJUK

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

PJM3108 PENDIDIKAN LUAR

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma)

Bil .

Tajuk/Topik

Jumlah Jam Teori Amali

Modul (jam)

Interaksi Bersemuka (jam) Teori Amali

4 5 6

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar, Rekreasi dan Kesenggangan Pengintegrasian, Gabungjalin dan Kesepaduan Mata Pelajaran Lain Ke Dalam Pendidikan Luar, Rekreasi dan Kesenggangan Etika Pendidikan Luar Keselamatan Dalam Pendidikan Luar, Rekreasi dan Kesenggangan Pendidikan Konservasi Dalam Pendidilan Luar, Rekreasi dan Kesenggangan Kaedah Penilaian Aktiviti Pendidikan Luar Pengurusan dan Pengelolaan Pendidikan Luar Aktiviti Air Pelaporan Aktiviti Darat Pelaksanaan Program Pendidikan Luar (6 hari 5 malam) 3(1+2)

12

15

7 8 45 60

17 17

2 2

2 2

55

10

10

*Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukan masa interaksi.

Tajuk 1

FALSAFAH, KONSEP, MATLAMAT DAN OBJEKTIF. PENGINTEGRASIAN, GABUNGJALIN DAN KESEPADUAN MATA PELAJARAN LAIN DALAM PENDIDIKAN LUAR, REKREASI DAN KESENGGANGAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi falsafah, konsep, definisi, matlamat dan objektif serta sejarah dalam Pendidikan Luar. Ia juga merangkumi pengintegrasian, gabungjalin dan kesepaduan mata pelajaran lain dalam Pendidikan Luar. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. 4. Menghuraikan falsafah dan konsep Pendidikan Luar Menghuraikan objektif dan matlamat Pendidikan Luar Mencirikan konsep Pendidikan Luar merentasi kurikulum Menghuraikan dan memberi contoh penggabungjalinan dan kesepaduan dalam Pendidikan Luar 5. Menjelaskan penerapan nilai dan pembentukan sahsiah dalam Pendidikan Luar

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

KANDUNGAN

1.1

Definisi, konsep dan falsafah

1.1.1

Falsafah Pendidikan Luar

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh yang demikian Program Pendidikan Luar dapat dijadikan media untuk memurnikan hasrat berkenaan.

Pendidikan Luar merangkumi pelbagai tujuan dan amalan yang dapat memperkayakan dan memperkukuhkan pengalaman pendidikan formal dengan melihat alam semulajadi sebagai makmal hidup. Pemanfaatan persekitaran dan alam semulajadi sebagai tempat pembelajaran secara terus akan menajamkan kepekaan individu apabila pengetahuan yang diperolehi melibatkan deria. Dalam hal ini Pendidikan Luar mengutamakan aspek penaakulan oleh individu dan perlakuan motor yang melibatkan semua deria umpamanya dalam mengenal alam flora dan fauna.

Pendekatan Pendidikan Luar banyak tertumpu kepada kaedah penemuan, eksperimen dan kajian lapangan. Penekanan pembelajaran dalam Pendidikan Luar menggalakkan pelajar memperolehi pengalaman melalui sesuatu yang dilakukan sendiri. Konsep pendekatan yang sedemikian diamalkan kerana pegangan falsafah pendidikan luar yang mempercayai bahawa adalah sukar mengajar seseorang itu belajar tetapi lebih mudah menolong seseorang itu belajar.

Di samping itu, ianya juga adalah satu proses pembelajaran secara langsung (learning by doing so). Ilmu, pengetahuan dan pengalaman diperolehi dengan konsep

hands on / first hand experience. Pendedahan kepada kedua-dua konsep ini secara tidak langsung akan melahirkan individu yang sempurna di mana segala aspek yang diberi penekanan iaitu fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani dapat dimantapkan. Dengan melibatkan diri kepada corak pendidikan seperti ini potensi individu akan dapat dikembangkan secara menyeluruh. Individu dapat meningkatkan tahap kreativitinya dengan menggabungjalin dan menggembelingkan segala ilmu

pengetahuan dan fakta-fakta yang diperolehinya bagi mencetuskan satu corak pemikiran kreatif. 1.1.2. Konsep Pendidikan Luar

Modul konsep pendidikan luar yang dikemukan oleh MCRAE (1990) menyatakan pendidikan luar adalah pembelajaran berlaku di luar bilik darjah keadaan ini berlainan daripada bentuk tradisi. Pendidikan luar menggunakan alam sekitar sebagai laluan atau tujuan mendidik. Pendidikan luar perlu dirancang dengan teliti antara aspek perlu difikirkan oleh perancang kurikulum pendidikan luar ialah: Aspek Kognitif

Pembangunan kognitif melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. Dengan kata lain pembangunan kognitif melibatkan perangsang pemikiran yang terdiri daripada elemen penyelidikan, kreativiti, perkaitan, kebolehan, pengamatan dan pengukuhan.

Pengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar dapat menjadikan Pendidikan Luar dapat dilaksanakan dengan berkesan. Contohnya sebelum mengikuti Pendidikan Luar pelajar perlu mempelajari cara melaksanakan sesuatu aktiviti yang hendak dilakukan dari segi teknik dan disiplin. Kefahaman dan penghayatan cara atau teknik melaksanakan aktiviti pendidikan luar membawa kepada pelaksanaan aktiviti Pendidikan Luar yang lebih cekap dan berkesan. Pengetahuan tentang disiplin Pendidikan Luar juga penting bagi menjadikan aktiviti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna. Program Pendidikan Luar yang baik bukan saja memberi kekuatan fizikal tetapi seharusnya dapat memberi kekuatan kognitif. Dengan kata lain Pendidikan Luar bukan sahaja memberi latihan fizikal tetapi unsur kemahiran berfikir

seperti penyelesaian masalah, pemahaman, penilaian dan kreativiti seharusnya diserapkan dalam aktiviti Pendidikan Luar.

Aspek kemahiran psikomotor

Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan, kelenturan, daya tahan kardiovaskular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan.

Antara aspek kemahiran psikomotor yang perlu difokus dalam Pendidikan Luar ialah:

Imej tubuh Kawalan objek Orientasi spatial ( ruang ) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan

Aspek afektif

Matlamat utama yang diingini, dalam hampir kesemua program pendidikan luar pada umumnya tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran bersosial. Perkembangan individu melibatkan sikap, emosi, aspirasi dan nilai serta pembentukan sahsiah. Kemahiran bersosial pula melibatkan interaksi dan corak komunikasi dengan orang lain. Pendidikan luar memberi sumbangan terhadap perkembangan sikap dan konsep kendiri kerana hubungan yang akrab akan berlaku ketika menjalankan aktiviti Pendidikan Luar.

Pendidikan Luar menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain, mengiktiraf sumbangan, kepentingan menjaga kesihatan, penggunaan masa lapang

yang berguna, memiliki sikap positif terhadap kecergasan, menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama secara berkumpulan bagi menjayakan aktiviti fizikal. Emosi adalah suatu elemen yang penting di dalam perkembangan individu melalui penglibatan di dalam Pendidikan Luar. Aktiviti Pendidikan Luar akan membentuk emosi yang stabil di kalangan pesertanya. Contohnya dengan aktiviti Pendidikan Luar, peserta akan membentuk persefahaman serta berperanan secara luaran dan dalaman diri. Pendidikan Luar adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunan sosial. Pendidikan Luar akan menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadikan Pendidikan Luar sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial. Penglibatan pelajar di dalam aktiviti fizikal dapat memupuk integrasi antara kaum. Melalui aktiviti-aktiviti fizikal adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yang sihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham. Penyertaan pelajar dalam aktiviti fizikal membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya dan mewujudkan perpaduan sesama mereka. Aspek Sosial Dettmer ( 1997 ) mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan / tingkah laku sosial, iaitu Domain Sosial. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif, iaitu: Berhubung, Berkomunikasi, Melibatkan Diri, Berunding, Bekerjasama, Menghakim, Memulakan dan Menukar.
Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF SOSIAL

Pendidikan melalui alam sekitar

Pendidikan untuk alam sekitar

Rajah 1.1. Konsep Pendidikan Luar MCRAE (1990)

Dalam proses pembelajaran melalui Pendidikan Luar, manusia mempelajari tentang alam semula jadi dan menghormati serta menyesuaikan diri demi mendapat kebaikan daripada aspek pembelajaran dan pengalaman. Pendidikan Luar perlu berpaksikan ketuhananan (terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat), kemanusiaan (kemahiran, pengetahuan, nilai-nilai murni dan sahsiah) dan kenegaraan (mengenali negara, semangat cintakan negara). Dalam Pendidikan Luar pembentukan individu merupakan perkara penting dan tidak boleh ditinggalkan. Adalah diharapkan individu yang terbentuk dari Pendidikan Luar akan lebih mantap dari aspek mental, fizikal, emosi, kemahiran dan sosial. Pembentukan individu yang mantap adalah merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dan negara. 1.1.3 Definisi Pendidikan Luar

Pendidikan Luar merupakan salah satu daripada pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat menarik dan berkesan dilaksanakan elektif dan bijaksana. Pendekatan, pemeringkatan, pengolahan dan pengisian aktiviti secara teori dan praktikal akan membantu pelajar meneroka pengetahuan dan pengalaman baru. Secara keseluruhan dalam mendefinisi Pendidikan Luar terdapat dua pendapat yang berlainan. Kedua golongan tersebut ialah: o o Berdasarkan aktiviti Berdasarkan psikologi Golongan ini mendefinisikan Pendidikan Luar sebagai satu aktiviti fizikal tanpa melihat Pendidikan Luar sebagai alat untuk membangun ciri-ciri pendidikan yang tersirat. Dengan lain perkataan golongan ini melihat Pendidikan Luar sebagai aktiviti yang tertumpu kepada psikomotor (elemen tersurat) tanpa menyatakan aspek lain seperti aspek sosial, kognitif dan afektif (elemen tersirat)

Berdasarkan aktiviti

Menurut Neill 2003, Pendidikan Luar berlaku apabila segolongan peserta menyertai aktiviti lasak dalam keadaan alam semula jadi yang sebenar. Mereka menggunakan sekitaran untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kethies (1990),

Pendidikan Luar adalah keadaan di mana golongan peserta keluar ke alam semulajadi serta menyelesaikan masalah di sekitaran. Priest (1990) menggambarkan Pendidikan Luar merupakan proses ujikaji dengan menggunakan pancaindera sebagai alat dan alam semulajadi sebagai makmal. Simon Priest (1986), menyatakan Pendidikan Luar adalah pendidikan yang berkaitan dengan hubungan simbiosis yang wujud dalam alam semulajadi. Hubungan yang wujud ini bukan sahaja antara alam sekitar dengan manusia tetapi antara manusia dengan manusia. Berdasarkan psikologi

Menurut the outdoor institute Pendidikan Luar didefinisikan sebagai pendidikan yang bertujuan memberikan pengalaman dalam aktiviti-aktiviti di luar kelas dan membangun insan secara keseluruhan. Menurut C. A. Lewis (1975), dalam pendidikan luar pelajar akan menggunakan keseluruhan pancaindera untuk memerhati dan membuat persepsi. Sementara Phyllis Ford (1981) mendefinisikan pendidikan luar adalah pendidikan yang mempunyai tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang digabungkan untuk membentuk pendidikan insan yang seimbang.

D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman, menyatakan pendidikan luar adalah gabungan berbagai disiplin dalam pendidikan untuk mencapai matlamat dan objektif dalam kurikulum. Menurut Maznah Hassan, program Pendidikan Luar (PPL) adalah satu program yang akan mengintegrasikan pelbagai komponen akademik dan ikhtisas serta memantapkan kurikulum Pendidikan Jasmani. Menurut Edward Lappin (2000), Outdoor education is...a means of curriculum enrichment, whereby the process of learning takes place out of doors. Outdoor education broadly includes environmental education, conservation

education, adventure education, school camping, wilderness therapy, and some aspects of outdoor recreation Rumusan Definisi Pendidikan Luar

Pendidikan Luar adalah aktiviti fizikal yang berlaku di luar kelas serta mempunyai kurikulum yang terancang dengan rapi serta mengambil kira aspek keselamatan dan pendidikan (Psikomotor, kognitif dan afektif) sebagai komponen utama. Untuk mencapai objektif yang tersurat dan tersirat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Luar menggunakan sumber luar bilik darjah.

Alam

semulajadi

bertindak

sebagai

alat

untuk

memperkembangkan

pengetahuan, kemahiran dan sikap individu. Pendidikan Luar bertujuan meningkatkan kefahaman terhadap alam sekitar, pertalian dan ekologikal serta penghargaan dan tanggungjawab manusia terhadap kualiti alam sekitar.

Pendidikan Luar juga bertujuan membentuk insan yang mempunyai nilai dan sahsiah yang teguh serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Pendidikan Luar juga akan memupuk individu yang dapat menggunakan masa lapang yang bijak melalui penglibatan dalam kegiatan rekreasi. Knap (1981) menyatakan Pendidikan Luar sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi Apa yang dimaksudkan dari pernyataan tersebut adalah Pendidikan Luar boleh dijadikan satu kaedah untuk mengorientasikan individu atau kumpulan berdasarkan falsafah, pelaziman dan pengukuhan pembelajaran.

Hammerman (1985), pula menyatakan Pendidikan Luar sebagai landasan untuk mengenalpasti pengalaman yang boleh dipraktikkan dalam situasi harian. Pendidikan luar adalah sebagai salah satu sub disiplin ilmu dalam pendidikan. Kemahiran-kemahiran ikhtiar hidup seperti berenang, memanjat, mendaki,

menyelesaikan masalah dan tekanan banyak dipelajari dalam Pendidikan Luar.

Ford (1981), menegaskan Pendidikan Luar sebagai program yang meliputi penggunaan persekitaran semulajadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan

pembelajaran dalam kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkembangan pengetahuan, kematangan dan sikap khususnya dalam penggunaan waktu senggang. 1.2 Matlamat dan objektif

Program Pendidikan Luar perlu dirangka dengan teliti dan mempunyai matlamat yang jelas. Contoh matlamat dan objektif pendidikan luar bagi peserta Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) yang mengambil matapelajaran Pendidikan Jasmani ialah : 1. Pelajar dapat merancang, mengurus dan mengelolakan aktivitiaktiviti Pendidikan Luar 2. Pelajar dapat menguasai kemahirankemahiran asas kegiatan luar mengikut kemampuan diri 3. Pelajar dapat menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semulajadi termasuk isu alam sekitar 4. Pelajar dapat meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman

pengalaman yang menyeronokkan dan selamat dalam persekitaran yang berbezabeza 5. Pelajar dapat membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam

menghadapi cabaran-cabaran semasa 6. Pelajar dapat menunjukkan sikap positif, semangat kewarganegaraan,

kesedaran sivik yang tinggi dan memupuk semangat patriotisme 7. Pelajar dapat mengembangkan sifatsifat kreatif dan inovatif serta membuat keputusan yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas.

Menurut Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, (2000) matlamat Pendidikan Luar secara am boleh dibahagikan kepada tiga komponen besar iaitu: ketuhananan (terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat) o o

Memahami dan menyaksikan kebesaran pencipta Meningkatkan kepercayaan kepada agama

o o o

Menyakinkan kebesaran pencipta Mensyukuri kurniaan pencipta kepada kita Memberi pendidikan kepada pelajar untuk merancang, mengelola program pendidikan luar

Kemanusiaan (pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murni dan sahsiah) o o o o o o o

Meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dengan menjadikan alam sekitar sebagai perantara Memberi kesedaran terhadap keperluan memilihara alam sekitar Meningkatkan sensitiviti serta kesedaran terhadap alam sekitar Menyerapkan nilai dan sahsiah kepada pelajar Meningkatkan disiplin di kalangan pelajar Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam aktiviti luar Memberi ruang kepada pelajar belajar berinteraksi, bekerjasama dan mengeratkan perhubungan sesama mereka atau orang yang lebih dewasa

o o o

Menggalakkan pelajar menjalankan aktiviti riadah yang lebih berfaedah Memberi ruang kepada pelajar muhasabah diri Memberi peserta rasa keseronokan menyertai aktiviti Pendidikan Luar

Kenegaraan (semangat cintakan Negara) o o o

Menanamkan sikap cinta dan sayangkan Negara Membina kefahaman terhadap masyarakat majmuk Merangsang untuk mengurangkan polarisasi kaum

1.2.1

Tujuan Pendidikan Luar

Tujuan Pendidikan Luar bergantung kepada kehendak penganjur. Terdapat berapa kategori kenapa Pendidikan Luar diadakan. Antara kategorinya ialah : Pendidikan Luar bertujuan membina ketahanan fizikal. Pendidikan Luar ini

dilaksanakan bagi melihat keupayaan fizikal pesertanya. Dengan menyertai aktiviti ini peserta akan dapat membina kekuatan motor serta kemahiran dalam aktiviti fizikal. Program Pendidikan Luar ini biasanya dianjurkan oleh badan-badan atau persatuan-persatuan outdoors sama ada di peringkat daerah atau negeri. Pendidikan luar yang bertujuan untuk memberi pendidikan tentang ilmu pengetahuan dan membentuk displin dalam badan beruniform. Dalam pendidikan bercorak ini peserta kursus akan didedahkan dengan ilmu perkhemahan, disiplin dan cara menghormati uniform. Pendidikan Luar ini dianjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap, putri islam, persatuan bulan sabit merah Pendidikan luar bertujuan untuk mengubah corak pembelajaran tradisonal di kelas kepada corak pembelajaran di luar kelas supaya pelajar tidak menjadi bosan dan berkebolehan berinteraksi dengan alam sekitar sebenar. Pelajar akan dapat berinteraksi dengan bahan dan keadaan sebenar. Contohnya Pendidikan Luar bagi subjek geografi. Pendidikan Luar ini lebih menumpu kepada aktiviti akademik Pendidikan Luar juga digunakan sebagai medium yang penting untuk membentuk perpaduan di kalangan pesertanya. Pendidikan Luar yang bermatlamat untuk membentuk perpaduan di kalangan ahlinya tanpa mengira kaum lebih memberi tumpuan kepada aktiviti kerjasama dan berkumpulan. Pendidikan Luar ini selalu dianjurkan oleh badan-badan belia dan perpaduan Pendidikan Luar yang bertujuan untuk melihat dan mengasah kepimpinan pelajar. Dalam setiap aktiviti Pendidikan Luar pelajar akan dipimpin atau terpimpin. Oleh sebab itu aktiviti Pendidikan Luar akan dapat memupuk dan merangsang sifat kepimpinan dan mempelajari cara kepimpinan. Aktiviti Pendidikan Luar adalah tempat terbaik bagi pelajar mengasah bakat kepimpinanan mereka. Pendidikan Luar juga boleh meneguhkan lagi kepercayaan tentang wujudnya pencipta alam. Melalui pemerhatian tentang keindahan serta sifat alam semula jadi ini akan meneguhkan lagi kepercayaan serta rasa kesyukuran terhadap pencipta. Pendidikan Luar ini biasanya dianjurkan oleh persatuan-persatuan agama.

Dewasa ini Pendidikan Luar juga dilihat sebagai jalan terbaik untuk berekreasi. Peserta yang menyertai pendidikan luar dapat mengurangkan rasa tertekan dengan menyertai aktiviti fizikal yang mencabar. Bagi pelajar pula aktiviti Pendidikan Luar ini dapat mengubah suasana bilik darjah dan rumah kepada suasana lapang dan bebas. Pendidikan Luar juga dapat merangsang pembentukan sahsiah yang baik di kalangan pelajar. Dalam setiap aktiviti Pendidikan Luar, pelajar akan ditanam dengan sifat-sifat serta nilai-nilai terpuji. Oleh itu Pendidikan Luar boleh bertujuan untuk menanam sifat-sifat terpuji serta membentuk sahsiah yang cemerlang.

1.3

Sejarah Pendidikan Luar

Dalam melihat sejarah Pendidikan Luar pengkaji perlu melihat dua era iaitu Pendidikan Luar di zaman purba dan zaman moden. 1.3.1 Pendidikan Luar Di Zaman Purba

Tidak dapat dipastikan bilakah PendidikanLuar bermula. Namun menurut Shivers (1989) Pendidikan Luar telah pun dijalankan sejak zaman kuno lagi, yang banyak melibatkan aktiviti alam semula jadi. Penglibatan manusia dengan alam semula untuk manusia. mendapat makanan amat penting sejak zaman awal kewujudan

Manusia di zaman purba perlu memburu haiwan untuk mendapat bahan makanan. Mereka juga tinggal di gua dan kemudian menggunakan sumber daripada alam semula jadi untuk membina habitat. Kanak-kanak zaman purba perlu dilatih untuk membina kehidupan mengikut zaman itu. Corak latihan zaman purba dalam bentuk cara memburu, membina tempat tinggal, menjaga keselamatan dan memasak dilihat merupakan permulaan Pendidikan Luar.

1.3.2 Pendidikan Luar Era Moden

Pada tahun 1907 Lord Baden Powell yang merupakan pengasas pergerakan pengakap dunia telah membawa 12 orang remaja ke Pulau Brownsea. Selepas itu beliau telah menganjurkan banyak program Pendidikan Luar. Di peringkat awal program Pendidikan Luar lebih tertumpu kepada kekuatan fizikal, kemahiran perkhemahan dan disiplin dalam persatuan serta sebagai ahli persatuan. Di peringkat awal juga program Pendidikan Luar dianjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap dan pandu puteri

Bermula daripada 1980an terdapat perubahan dalam aktiviti Pendidikan Luar. Disiplin pendidikan tidak tertumpu kepada aktiviti berteraskan fizikal saja tetapi telah diluaskan kepada elemen kognitif dan afektif. Unsur-unsur nilai murni serta pembangunan sahsiah mula diserapkan dengan lebih jelas ke dalam aktiviti Pendidikan Luar. Penganjur Pendidikan Luar bukan lagi terdiri daripada persatuan berunifom malah persatuan-persatuan akademik seperti persatuan matematik, persatuan sains, persatuan agama islam dan lain-lain lagi.

Bermula tahun 1990an program Pendidikan Luar mula dikomersialkan secara meluas. Kewujudkan konsep adventure travel dan eco pelancongan telah merancakkan lagi aktiviti Pendidikan Luar. Dalam bidang pendidikan program Pendidikan Luar masa cuti atau kem motivasi diperkenalkan oleh syarikat swasta. Atas kepercayaan alam sekitar yang segar boleh membantu menyembuhkan penyakit dewasa ini Pendidikan Luar digunakan dalam industri kesihatan.

Di Institut perguruan pada tahun 1993 semua Guru Pelatih Kursus Perguruan Asas (KPA) dan Guru Pelatih Lepasan Ijazah (KPLI) diwajibkan mengikuti Program Pendidikan Luar (PPL). Setiap maktab perguruan perlu mewujudkan Jawatankuasa Pendidikan Luar khusus untuk menyediakan perancangan dan penyelarasan.

Program Pendidikan Luar. Program tersebut telah dihentikan pada tahun 1996. Guru pelatih yang mengambil pengkhususan Pendidikan Jasmani sahaja diwajibkan mengikuti Program Pendidikan Luar. Bagi pelatih (KDPM) Kursus Diploma Perguruan Malaysia dan KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah) major atau minor

Pendidikan Jasmani (PJ) , Program Pendidikan Luar merupakan sebahagian daripada kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Semua guru pelatih major dan minor PJ dikehendaki menjalani Program Pendidikan Luar. Program tersebut mengintegrasikan pelbagai komponen akademik dan ikhtisas bagi memantapkan lagi kurikulum Pendidikan Jasmani guru pelatih KDPM-PJ.

1.4

Pendidikan Luar Merentasi Kurikulum.

Kurikulum

didefinisikan

sebagai

satu

rancangan

pendidikan

yang

mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma. Dengan kata lain kurikulum merupakan segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang meliputi semua ilmu pengetahuan serta kemahiran, norma dan nilai masyarakat yang dirancang untuk pelajar sekolah. Kurikulum juga mengandungi unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan daripada satu generasi kepada satu generasi lain.

Dalam konsep Pendidikan Luar merentasi kurikulum guru mengajar subjek yang berlainan dengan menjadikan Pendidikan Luar sebagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam melaksanakan pengajaran geografi contohnya, Pendidikan Luar boleh dirancang supaya pelajar dapat berinteraksi dengan alam semula jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. 1.5 Penggabungjalinan Mata Pelajaran.

Penggabungjalinan

merupakan

satu

proses

penyampaian

beberapa

kemahiran di dalam satu mata pelajaran. Rasionalnya adalah dengan cara ini, beberapa kemahiran akan diperolehi oleh pelajar secara serentak dan terpadu.

1.5.1

Ciri-ciri penggabungjalinan

i.

Merupakan gabungan beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran.

ii.

Berlaku secara antara disiplin iaitu kemahiran-kemahiran adalah dari bidangbidang berlainan

iii. iv.

Berlaku secara intradisiplin Organisasi pembelajaran adalah adalah fleksibel iaitu tekanan terhadap kemahiran-kemahiran sampingan boleh berubah-ubah dan tidak mengikut satu urutan tertentu

v.

Oleh sebab pelbagai kemahiran digabungjalinkan, interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar adalah lebih mesra

1.5.2

Kepentingan Penggabungjalinan

i.

Dapat mengelakkan kebosanan terhadap pembelajaran jika hanya satu kemahiran sahaja diajar

ii. iii.

Melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna Menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan

1.5.3

Kesepaduan

Kesepaduan adalah merupakan satu strategi yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesepaduan ialah proses menyatupadukan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran ke dalam matapelajaran yang lain. Dengan kata lain kesepaduan atau penyebatian merupakan proses menyatukan isi atau kandungan daripada beberapa mata pelajaran. Contohnya, dalam Pendidikan Luar terdapat pelajaran membaca kompas, aktiviti ini berkonsepkan penyebatian mata pelajaran matematik dan geografi ke dalam Pendidikan Luar. Kebanyakan proses kesepaduan berlaku secara inter disiplin, beberapa ilmu pengetahuan dari bidang yang berlainan disebatikan dalam satu mata pelajaran. (Rujuk rajah) Selain daripada mata pelajaran nilai juga boleh disebati ke dalam aktiviti Pendidikan Luar.
Rajah: Model penyebatian mata pelajaran geografi dan matematik dalam Pendidikan Luar

Matematik

Geografi

Pendidikan Luar

1.5.4

Ciri-ciri Kesepaduan

i.

Faslitator seharusnya mempunyai pengetahuan terhadap mata pelajaran yang hendak disebatikan

ii. iii. iv. 1.5.5

Aspek kesepaduan akan membantu pemahaman pelajar Penyebatian bergantung kepada kebolehan dan pencapaian pelajar Kesepaduan seharusnya berdasarkan berfokuskan objektif mata pelajaran Tujuan strategi kesepaduan

i. ii. iii.

Melalui proses kesepaduan beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menimbulkan susana pembelajaran yang lebih terbuka Membolehkan pelajar membuat ulangkaji bagi subjek tertentu secara tidak langsung

1.6

Berteraskan Akademik

Konsep berteraskan akademik boleh difahamkan sebagai sesuatu yang berlandaskan sukatan, mempunyai huraian, matlamat dan objektif tersendiri. Jika dilihat dari sudut Pendidikan Luar, ia merupakan salah satu daripada spectrum dalam skop Pendidikan Jasmani. Spektrum ini menjadi lebih penting apabila potensi dan kemahuan individu diperkembangkan dalam menghadapi situasi dan persekitaran yang berubah dan mencabar.

Ini bermakna, Pendidikan Luar merupakan satu sukatan yang telah digariskan di dalam kurikulum di sekolah dan aktiviti-aktivitinya telah dirancang dengan teliti dan dikelolakan dengan sebaik mungkin dalam usaha untuk mendidik dan menerapkan nilai-nilai dalam diri pelajar untuk menghadapi situasi sebenar dalam kehidupan.

Dalam proses penguasaan dan pendedahan kemahiran, elemen-elemen alam sekitar dan keselamatan merupakan elemen teras dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana yang dihadapi akan menjadikan individu lebih berkeyakinan dan bermotivasi. Lantaran itu, Pendidikan Luar akan lebih berfungsi dalam

menghayati konsep pendidikan seumur hidup dalam pembentukan individu yang sihat dan seimbang dalam semua aspek.

1.7

Penerapan nilai

Nilai murni sewajarnya menjadi asas kepada pembinaan dan pembangunan manusia. Masyarakat perlu mempertahan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai murni bagi mengatasi segala kejahilan, kemungkaran, kejahatan dan kemusnahan. Untuk membina insan sempurna dan insan kamil yang menekankan kepada jasmani, emosi dan intelektual, aspek nilai murni haruslah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, penerapan nilainilai murni perlulah dilakukan dalam semua kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Penerapan nilai-nilai murni perlulah bersifat sarwajagat selaras dengan tuntutan agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia.

Masalah sosial dan krisis moral tidak akan dapat dibendung sekiranya nilainilai tidak di pertahankan oleh masyarakat. Nilai-nilai ini amat perlu dalam melaksanakan segala dasar kerajaan contohnya dasar pembangunan, dasar sosial, urusan perniagaan, hubungan, peraturan dan undang-undang.

Penerapan nilai murni hendaklah dilakukan secara bersahaja dan tidak langsung. Kita tidak boleh menerapkan kesemua nilai murni dalam satu mata pelajaran atau satu masa. Walau bagai mana setiap aktiviti mempunyai beberapa nilai murni dan usaha menerapkan nilai-nilai hendaklah merupakan satu proses yang berulang dan berterusan.

Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah penerapan nilai-nilai murni yang ditekankan ialah: o kebersihan dari segi mental dan fizikal o belas kasihan o kesederhanaan o kerajinan o berterima kasih o kejujuran o keadilan o hormat menghormati o semangat bermasyarakat o kasih sayang o tidak angkuh o kebebasan

Dalam program Pendidikan Luar yang berasaskan pendidikan secara amnya nilai-nilai murni ini mudah diserapkan di dalam aktivitinya. o Berdisiplin o Bersemangat waja o Berkeyakinan diri o Setia kepada Negara o Sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan o Memupuk kerjasama o Perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negara ini. o Berdikari o Bekerjasama o Menepati masa o Sabar o Bersyukur o Cintakan Negara o Bersikap positif

1.8

Pembentukan Sahsiah.

Menurut kamus dewan sahsiah membawa maksud keperibadian. Kagan J dan Segal J (1988) mendefinisikan sahsiah sebagai personaliti seorang individu yang merangkumi proses berfikir, merasa tingkah laku dan hubungannya dengan sekitaran. Sahsiah sebagai cara individu mengorganisasi watak, perangai, intelek, posture gerakan badan dan menentukan penyesuaian yang unik terhadap sekitran. Sahsiah dengan kata lain merujuk kepada cara pembentukan peribadi individu secara keseluruhan. Sahsiah merangkumi perangai, kecergasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, interaksi, bentuk badan, cita-cita dan nilai-nilai.

Aktiviti Pendidikan Luar dilihat dapat merangsang pembentukan sahsiah yang baik kepada peserta. Nilai-nilai yang sentiasa ditanam dalam aktiviti Pendidikan Luar dapat membantu merangsangkan pembentukan sahsiah. Aktiviti-aktiviti fizikal yang dirancang dengan teliti akan merangsang pembentukan personaliti yang baik. Keupayaan pelajar berinteraksi dengan alam sekitar secara langsung akan membenarkan pelajar membentuk kemantapan sahsiah.

TUGASAN TERARAH 1. Dengan merujuk daripada bahan daripada buku dan internet, jelaskan perkaitan dan kepentingan Pendidikan Luar dalam KBSR. Huraikan kenyataan Pendidikan Luar Merentasi Kurikulum

2.

PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk soft dan hard copy.

RUJUKAN C. A. Lewis (1975), The Administration of Outdoor Education Programs. Dubuque, IA: Hunt Kendall-

D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman (1985), Teaching in the Outdoors, Danville, IL: Interstate D. Prouty, J. Panicucci, & R. Collinson (2007), Adventure Education: Theory and Applications. Human Kinetics, IL G. Harrison & M. Erpelding (2012), Outdoor Program Administration: Principles and Practices. Human Kinetics, Champaign, IL K. Gilbertson et.al (2005), Outdoor Education: Method and Strategies. Human Kinetics, Champaign, IL Modul Pendidikan Malaysia Luar (1993), Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan

LAMAN WEB www.en.wikipedia.org/wiki/outdoor www.outdoor.com www.en.wikibooks.org www.about.com www.outdoorrevice.com

ETIKA PENDIDIKAN LUAR

Tajuk 2 KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN LUAR, REKREASI


DAN KESENGGANGAN
Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi kepentingan etika, peraturan pelaksanaan aktiviti, keselamatan kawasan dan kemudahan, kemahiran pertolongan cemas, prosedur pelaksanaaan aktiviti dalam Pendidikan Luar. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 1. Mengetahui dengan jelas kawasan dan kemudahan yang perlu untuk melaksanakan aktiviti luar 2. Menjelaskan dengan terperinci berkaitan kemahiran pertolongan cemas 3. Mengetahui prosedur untuk melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.1

Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah Ethos, yang bermaksud watak atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkait dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, iaitu Mos dan dalam bentuk yang bermaksud adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik . Etika adalah suatu cabang falsafah tentang pandangan dan persoalan dalam bidang moral, ia diungkap dalam bentuk moral seperti baik, buruk, jahat, suci, memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya. Ia juga merupakan suatu penyelidikan falsafah tentang kewajipan manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Ringkasnya, etika adalah falsafah tentang amalan dan norma-norma hidup

manusia.[Abd Latif, 157]. 2.2 Definisi Pendidikan Luar

Pendidikan luar merupakan salah satu daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat menarik dan berkesan dilaksanakan secara efektif dan berkesan. Pendekatan,pemeringkatan dan pengelolaan dan pengisian aktiviti secara teori dan praktikal dapat membantu pelajar meneroka pengetahuan dan pengalaman baru.

Pendidikan luar juga adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pengalaman nyata (experiential learning) dan secara amnya dijalankan di luar bilik darjah. (Priest, 1986)

2.3

Etika Pendidikan Luar

2.3.1 .Melalui pendidikan luar, para pelajar dapat membentuk sahsiah, keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Hal ini kerana, pendidikan luar banyak melibatkan aktiviti-aktiviti yang mencabar yang mana ia dapat meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam diri para pelajar. Selain itu, pera peserta juga akan lebih berdisiplin ketika melaksanakan pendidikan luar.

2.3.2 Melalui pendidikan luar, para peserta akan mencuba membataskan perkaraperkara yang boleh dilakukan. Contohnya ingin melengah-lengahkan waktu dalam membuat aktiviti. Hal ini kerana, aktiviti-aktivti pendidikan luar merupakan aktiviti yang mencabar serta memerlukan ketelitian para peserta.selain itu, aktiviti-aktiviti tersebut juga memerlukan jumlah masa yang terhad.

2.3.3 Para peserta akan lebih melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan tekun dan cekap. Aktiviti-aktiviti pendidikan luar memerlukan para peserta memberikan lebih perhatian pada aktiviti-aktiviti tersebut. Oleh itu, para peserta perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan lebih tekun dan cekap.

2.3.4 Aktiviti-aktiviti luar juga memerlukan para peserta melaksanakan aktiviti-aktivti dengan penuh tanggungjawab dan berdisiplin. Jika para peserta melaksanakan aktiviti dengan tanggungjawab dan berdisiplin, maka aktiviti-aktiviti akan mudah dilakukan.

2.3.5 Pendidikan luar juga mengajar para peserta agar dapat memupuk sikap bekerjasama dalam diri para peserta. Hal ini kerana, aktiviti-aktiviti pendidikan luar banyak melibatkan kerja berkumpulan. Oleh itu, melalui pendidikan luar, para peserta dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam kerja berkumpulan dengan jayanya.

2.4

Peraturan Tetap Pelajar Ketika Menjalankan Aktiviti Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga dan serahkan kepada guru. Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Pakai baju lengan panjang dan kasut sukan. Dirikan khemah di kawasan sesuai . Tabur serbuk belerang di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa. Bersihkan kawasan sekeliling khemah. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana mungkin beracun. Ketua kumpulan jalankan aktiviti kumpulan. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar atau kecemasan jangan panik menjeritlah minta pertolongan kecemasan dengan segera.

Laporkan kepada guru / penyelamat keselamatan. Sekiranya berterusan, keluar dari kawasan perkhemahan dan dapatkan rawatan di klinik/hospital berdekatan. Bawa peralatan yang lengkap dan peti kecemasan. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru / pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. 2.5 Kawasan dan kemudahan

Dalam melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar, aspek keselamatan perlu diberi keutamaan. Ini bertujuan agar aktiviti yang dilaksanakan dapat menjamin keselamatan pelajar di samping melancarkan lagi perjalanan aktiviti. Dalam melaksanakan aktiviti, faktor-faktor berikut perlu diberi perhatian: o Faktor Keselamatan tempat yang selamat digunakan seperti bebas dari gangguan orang luar, bebas dari unsur kemalangan seperti tanah runtuh, serangan binatang buas dan sebagainya. o Faktor Keselesaan Mempunyai kawasan yang luas dan boleh dibuat perancangan penempatan. o Faktor Kemudahan Mempunyai sumber air, mudah dapatkan bekalan makanan, perhubungan jalanraya dan komunikasi telefon, bantuan kecemasan dan lain-lain lagi.

Di samping itu, faktor-faktor lain juga adalah penting dan perlu diberi pertimbangan bagi memastikan pemilihan aktiviti yang akan dilaksanakan adalah selamat dan dapat memberi keyakinan kepada pelajar serta juga ibu bapa: Tenaga mahir. ( Personel yang berkelayakan ) o Benar-benar layak dan diikhtiraf oleh badan-badan yang berkaitan. Bagi aktiviti air perlu ada sekurang-kurangnya pengiktirafan bronze medallion .

o o o o o o

Beretika Berpengalaman luas dalam Pendidikan Luar Mempunyai kemahiran teknikal dan kompetensi Mempunyai kemahiran terhadap alam sekeliling Mempunyai kemahiran pengurusan dan organisasi Berkemahiran dalam memberi arahan

Peralatan yang mencukupi dan selamat. o o Berkeadaan baik dan selamat digunakan. Disahkan standard piawai contoh aktiviti tali. Peralatan yang

digunakan perlu disahkan standard piawai oleh UIAA ( United International Association de Alpine ) Keadaan tempat keselamatan tempat yang hendak digunakan. o Tahu sepenuhnya tentang keadaan tempat aktiviti seperti laut, lereng bukit dan sebagainya. o Tahu aras kesukaran kawasan seperti kederasan arus atau ketinggian bukit.

2.6

Kemahiran Pertolongan Cemas

Pertolongan cemas merupakan penjagaan awal untuk mereka yang cedera atau sakit. Ia dilakukan sebaik sahaja berlaku sesuatu kemalangan atau kecederaan. Khidmat segera ini dan perhatian yang diberikan sebelum tibanya ambulan membawakan perbezaan ketara di antara hidup dan mati ataupun antara penyembuhan keseluruhan atau sebahagian darinya. Pertolongan cemas memiliki batasannya yang tersendiri kerana bukan semua penyelamat merupakan ahli paramedik ataupun doktor, namun begitu ia merupakan satu elemen yang penting dan diperlukan di masa kecemasan.

Adalah amat penting bagi setiap pengamal pertolongan cemas melaksanakan tindakan mereka dengan pantas. Tindakan segera ini adalah perlu untuk

menyelamatkan nyawa dan anggota tubuh badan. Mereka yang memberikan pertolongan cemas sentiasa berusaha ke arah:

o o o o

Menyelamatkan nyawa mangsa Mengelakkan komplikasi atau keadaan dari menjadi bertambah buruk Membantu pemulihan Menenangkan perasaan mangsa dengan membuatkan mereka berasa selesa dan memulihkan kesakitan

Prinsip-prinsip pertolongan cemas o o o o Menyelamatkan nyawa Mengurangkan kesakitan Mengelakkan daripada keadaan bertambah teruk Mendapatkan bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital

Peraturan am pertolongan cemas o o Memberi pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu Keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar perlu menjaga terutama pernafasan pesakit tersebut Jangan menanggalkan pakaian pesakit cukup sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa dan pembantu mula memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa Membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital Tindakan serta merta pertolongan cemas Menentukan pernafasan mangsa berkeadaan baik Memberikan rawatan renjatan dengan segera Cuba memberhentikan darah jika mengsa berdarah Memberikan rawatan yang rapi dan sempurna

o o o o o o

Mereka yang memberikan pertolongan cemas mestilah tahu apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan. Kesilapan dalam memberikan rawatan boleh memburukkan lagi keadaan mangsa.

Arahan am untuk memberi bantu mula o o Bertindak dengan cepat dan tenang. Dapatkan bantuan orang yang berhampiran untuk membuat panggilan polis, ambulans, keluarga dll. Bertindak berdasar DRABC (Danger Response Airways Breathing

Circulation) iaitu: I. II. Keluarkan mangsa dari kawasan yang merbahaya (D) Pastikan mangsa bertindakbalas dengan memanggil mangsa atau bertanya dengannya jika mangsa sedar. (R) III. Pastikan mulut dan hidung mangsa tidak tertutup atau tersumbat jika ada keluarkan dan letakkan mangsa dalam kedudukan yang selesa (A) IV. Pastikan mangsa bernafas dan jika tidak, lakukan EAR - External Air Resuscitation (B) V. Pastikan nadi mangsa berfungsi - semak di nadi karotid atau di leher (C), jika tidak lakukan CPR (Cardio Pulmponary Resuscitation

2.7

Teknik-Teknik Rawatan Pertolongan Cemas

Luka/Pendarahan o o o o o

Tekan kawasan yang berdarah dengan kain yang bersih sehingga pendarahan berhenti Jika darah masih mengalir balut kawasan yang berdarah atau tambahkan tekanan ke atas kawasan yang luka Pastikan kawasan yang cedera berada dalam keadaan yang lebih tinggi dari jantung dan otak. Praktikkan teknik RICE. Tenangkan mangsa. Hantar mangsa dengan segera ke hospital.

Keracunan

Tanda-tanda: 1. 2. 3. 4. Maklumat dari mangsa Mangsa sakit dengan tiba-tiba Kesan terbakar di sekeliling mulut atau bibir Anak mata menguncup ke saiz mata jarum peniti.

Rawatan: 1. Larutkan racun dengan memberi segelas air atau susu jika mangsa sedar tiada tanda-tanda sawan. JANGAN beri minuman jika mangsa muntah. 2. Simpan bekas racun bagi tujuan analisis. 3. Segera hubungi hospital 4. Jangan cuba meneutralkan racun tersebut dengan cuka atau air limau dan

Terbakar

Klasifikasi terbakar 1. First Degree - dipermukaan kulit sahaja o o Kemerah-merahan atau hilang warna Bengkak sedikit dan rasa sakit

Cepat sembuh

2.

Second Degree - melibatkan hujung-hujung saraf o o o o Merah Ada tanda-tanda gelembung [blisters] Bengkak yang nyata [beberapa hari] Kulit basah akibat lelehan plasma yang keluar dari lapisan kulit yang rosak.

3.

Third Degree o o o Kerosakan tisu lebih dalam Kemusnahan pada lapisan kulit luar Tisu-tisu dalam dapat dilihat.

Rawatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sejukkan dengan serta merta dengan air sejuk Tutup bahagian yang terbakar dengan air bersih Baringkan mangsa Jangan gerakkan bahagian yang terbakar Beri minuman sedikit bagi mangsa yang sedar Hantar segera ke hospital

Melecur Rawatan : 1. 2. 3. Sejukkan dengan air sejuk Jika baju tidak melekat pada kulit dan masih lembab, tanggalkan pakaian Rawat seperti mangsa terbakar

Kejutan Elektrik Rawatan: 1. 2. Putuskan hubungan elektrik Periksa pernafasan, beri pemulihan pernafasan jika pernafasan mangsa terhenti 3. Rawat bagi terbakar jika ada

Terseliuh Kecederaan di bahagian sendi akibat daya dari luar yang kuat menyebabkan ligamen tertarik atau koyak. Kawasan kecederaan biasa di pergelangan tangan atau kaki serta lutut.

Rawatan: RICE 1. 2. 3. 4. 5. Rehatkan kawasan yang cedera (Rest) Letakkan ais yang telah dibungkus didalam kain ke tempat cedera (Ice) Balut tempat yang cedera (Compression) Tinggikan tempat cedera dari paras jantung (Elevation) Hantar ke hospital

Ketegangan Otot Kecederaan apada otot akibat terregang berlebihan, akibat terlebih guna atau mengangkat benda yang berat. Tanda tanda: sakit yang tajam di tempat cedera dan diikuti dengan bengkak. Rawatan: RICE 1. Rehatkan kawasan yang cedera (Rest) 2. Letakkan ais yang telah dibungkus di dalam kain ke tempat cedera (Ice) 3. Balut tempat yang cedera (Compression) 4. Tinggikan tempat cedera dari paras jantung (Elevation) 5. Hantar ke hospital

Terkehel Kecederaan di sendi yang melibatkan tulang terkeluar dari kedudukan asalnya. Biasanya di bahu, siku, jari dan rahang. Terkehel mungkin diikuti dengan patah tulang. Tanda-tanda: Sakit tidak boleh menggerakkan bahagian yang cedera, cacat bentuk anggota tersebut. Rawatan: 1. 2. 3. 4. Berikan rawatan renjatan. Jangan sekali-kali cuba memasukkan sendi yang terkeluar itu ke tempat asal. Jangan lakukan banyak pergerakan. Balut dengan padding atau anduh di tempat yang cedera.

5.

Hantar segera ke hospital.

TOTAPS TALK - Bercakap dengan mangsa untuk menenangkannya

OBSERVE Pemerhatian bagi memastikan tanda-tanda kecederaan dan tindak balas TOUCH Sentuh bagi memastikan tahapkesakitan dan tekstur kecederaan

ACTIVE Pergerakan aktif dilakukan oleh mangsa itu sendiri

PASSIVE Pergerakan pasif yang dilakukan dengan bantuan pembantu mula

SKILL TEST Menguji kemahiran sebelum dan selepas rawatan

RICE

Rawatan menggunakan teknik RICE sesuai digunakan untuk kecederaan seperti patah, retak, terseliuh, dislokasi dan kontusi.

Tindakan awal ini diberikan untuk tujuan berikut: o Mencegah tisu-tisu lembut lain daripada mengalami kecederaan. o Mengurangkan kesakitan yang dialami. o Mengurangkan dan menurunkan bengkak. o Mengekalkan kecergasan sementara bahagian kecederaan yang cedera. o Mengembalikan keyakinan mangsa terhadap bahagian yang cedera. o Mencegah berlaku semula kecederaan yang sama.

REST setelah mendapat kecederaan, mangsa harus direhatkan. Sebarang pergerakan yang diteruskan ditempat yang cedera akan mengakibatkan pengaliran darah meningkat atau berterusan dan ini akan memburukkan lagi kecederaan

ICE ais yang dibalut dengan kain atau plastik didemah ke atas tempat yang cedera. Kecederaan yang tidak melibatkan luka terbuka sesuai diberi rawatan ini. Jangan benarkan ais secara langsung ke atas tempat cedera kerana akan mengakibatkan ice-burn dan mematikan sel-sel di sekeliling tempat yang cedera. Demahan ais ini menurunkan suhu tisu dan sel yang telah mengalami kecederaan dan dapat memulihkan sel yang rosak dengan lebih cepat.

COMPRESSION Balutkan pada bahagian yang mengalami kecederaan untuk mengelakkan bengkak yang keterlaluan

ELEVATION meninggikan bahagian yang cedera memudahkan dan mempercepatkan pengembalian darah masuk ke jantung. Ini mengurangkan pendarahan terhadap tempat yang cedera. Bahagian yang luka harus lebih tinggi daripada paras jantung.

CPR (Cardio Pulmonary Resusctitation)

Ia

merupakan

teknik

menyelamatkan

nyawa

yang

digunakan

sewaktu

kecemasan apabila mangsa tidak bernafas dan nadi mangsa sudah tidak berdenyut. Ia merupakan kombinasi bantuan pernafasan dan penekanan dada di bahagian luar. Dengan bernafas untuk mangsa dan memastikan darah mangsa masih lagi dibekalkan ke seluruh tubuh, penyelamat boleh mengekalkan mangsa yang terhenti jantungnya untuk terus hidup sehingga bantuan perubatan tiba. Jika CPR tidak dilaksanakan, peluang mangsa untuk terus hidup akan menurun dengan banyaknya selepas 5 minit pertama. Terdapat dua jenis CPR iaitu :o CPR tanpa pembantu o CPR dengan pembantu

2.8

Prosedur Pelaksanaan Aktiviti

Pengelolaan aktiviti Pendidikan Luar akan dapat dilaksanakan dengan jayanya sekiranya aspek-aspek pelaksanaan diutamakan. Ini merupakan langkah keselamatan kepada pengelola dan juga pelajar agar aktiviti dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Prosedur pelaksanaan aktiviti Pendidikan Luar dibahagikan kepada tiga fasa iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum o

Kebenaran

mengadakan

perkhemahan

mestilah

diperolehi

dengan

mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut: o o Dalam kawasan sekolah {kelulusan Guru Besar / Pengetua} Dalam daerah di luar kawasan sekolah {kelulusan Pegawai Pendidikan Negeri}

Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri {kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri};

Luar negara {kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri}.

Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut : o o o Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih yang Perkhemahan. o o o Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan. Jadual aktiviti perkhemahan. Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta Pelaksanaan.(Rujuk SP Bil 24/1998) o Jika perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan, pihak tuan dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri (u.p. Unit Perhubungan dan Pendaftaran, Sektor Pengurusan Sekolah) dengan mematuhi The Schools (Tours) Regulations, 1957 dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri. o Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurangkurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu (Rujuk para 3E, SPI Bil. 24/1998). akan memimpin dan menyelia

Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada: o o Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. o Pejabat/Pusat perkhemahan. o Pejabat Pentadbiran / Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi

Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing.

Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat, bersedia dan telah menjalani latihan-latihan asas yang berkaitan. Kejayaan menjalani latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.

Membuat tinjauan lebih awal bagi memastikan lokasi tapak perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi: o o o o o o Gangguan binatang buas dan haiwan berbisa. Hakisan atau tanah runtuh. Banjir. Ribut atau gelombang besar. Wabak penyakit. Kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang, dahan jatuh dan sebagainya.

o o o o o o

Mestilah mendapatkan kebenaran tuan tanah atau atau kem warden secara bertulis. Mendapat kelulusan daripada jabatan perhutanan atau perhilitan bergantung di mana tempat program diadakan ) Menetapkan masa atau tarikh bagi sesuatu aktiviti. Membuat laporan kepada pihak polis berkenaan dengan tarikh, tempat dan bilangan ahli kumpulan. Memaklumkan kepada pemimpin tentang tarikh, tempat dan bilangan ahli kumpulan. Memastikan peralatan perubatan dan peralatan mencukupi sebelum aktiviti diadakan. (

Semasa o

Taklimat awal mengenai aktiviti-aktiviti, peraturan dan langkah-langkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan, mestilah diberikan kepada semua peserta.

o Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik


secara bertulis oleh Pengetua atau Guru Besar. Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan, disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan. o Melaporkan kepada pihak polis sekiranya berlaku perkara yang tidak sepatutnya berlaku. o Semua peserta mestilah mengetahui peraturan aktiviti seperti sentiasa berpakaian kemas dan mengikut arahan ketua. o Menubuhkan satu unit pasukan pertolongan cemas untuk bertanggungjawab sekiranya berlaku kecederaan kecil. o Sentiasa membuat laporan kepada ketua kumpulan dari semasa ke semasa o Tahu peranan masing-masing misalnya pandai membaca arah angin, pandai menggunakan kompas dan peralatan perubatan. o Pastikan segala alatan seperti pisau, parang, kapak, bahan api dan lain-lain berada di dalam keadaan baik dan selamat semasa aktiviti.

o Peserta hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan makanan dan kebersihan alam sekeliling di kawasan aktiviti o Sentiasa menggunakan sistem panggilan nombor bagi menentukan

kehadiran penuh peserta dari semasa ke semasa.

Selepas o o o o

Membuat laporan keseluruhan tentang aktiviti yang dijalankan seperti kepada pihak polis, jabatan perhutanan, kem komandan atau pengarah. Pastikan semua tempat atau kawasan aktiviti bersih sebelum ditinggalkan. Pastikan tiada peralatan dan barang-barang yang penting tidak tertinggal di kawasan aktiviti. Pastikan bilangan peserta mencukupi sebagaimana jumlah yang asal.

TUGASAN TERARAH
1. Sebagai pengelola aktiviti Pendidikan Luar, jelaskan prosedur yang perlu dilakukan untuk melaksanakan program Pendidikan Luar .

LAMAN WEB
www.en.wikipedia.org/wiki/outdoor www.askaboutsports.com www.divepilot.com www.en.wikibooks.org www.amazon.com www.pertolongancemas.com

PORTFOLIO
Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk soft dan hard copy.

RUJUKAN
Phyllis Ford (1981), Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. New York: Wiley C. A. Lewis (1975), The Administration of Outdoor Education Programs. Dubuque, IA: Kendall-Hunt D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman (1985), Teaching in the Outdoors, Danville, IL: Interstate)

Pertolongan

Cemas:

Panduan

Menyelamatkan

Nyawa

Insan

Tajuk 3

PENDIDIKAN KONSERVASI DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN LUAR, REKREASI DAN KESENGGANGAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep, prinsip dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Konservasi, prosedur penilaian, pembinaan spesifikasi dan rubrik penilaian dalam Pendidikan Luar, rekreasi dan kesenggangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 4. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 3. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

3.0

Pengenalan

Program Pendidikan Luar ialah salah satu komponen kurikulum bagi mata pelajaran pengkhususan Pendidikan Jasmani (Major), Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sek. Ren. Penilaian program Pendidikan Luar ini merangkumi aktiviti yang dilaksanakan di dua lokasi utama iaitu aktiviti air dan aktiviti di darat. Adalah diharapkan program yang dirancang ini akan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermakna, di samping membantu guru pelatih membentuk serta membina ciri-ciri insan guru seperti yang terdapat dalam misi dan visi Pendidikan Guru. 3.1 Matlamat

Program ini membekalkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran di samping mengamati, menikmati dan menghargai serta mensyukuri alam ciptaan Ilahi. Ia juga akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran menyeluruh di samping memperkayakan kurikulum dan aktiviti kokurikulum.

3.2

Objektif

3.2.1

Domain Kognitif

Menambahkan pengetahuan sedia ada serta dapat mempelajari aspek-aspek yang baru dari segi teori dan praktikal.

Mengenalpasti dengan lebih mendalam ciri-ciri adaptasi flora dan fauna serta mengkaji bagaimana manusia dan alam semulajadi bergantung antara satu sama lain.

Peluang untuk melatih dan membuat keputusan rasional berasaskan pengetahuan diri, pengalaman dan situasi semasa.

Mengasah dan mempertajamkan peluang kemahiran berfikir di kalangan guru-guru pelatih.

3.2.2

Domain Psikomotor

Mempelajari kemahiran baru bagi memantapkan diri dengan pelbagai kebolehan untuk menjadi guru yang berwibawa.

Melatih diri untuk menjadi lebih mahir dan berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti kegiatan luar seperti mendirikan khemah,

berkayak, menuruni cerun curam dan keselamatan di air di samping menghadapi cabaran alam dan penghuninya.

Mempraktikkan segala teori yang dipelajari. Domain Afektif

3.2.3

Menanamkan

nilai-nilai

murni

seperti

patuh

kepada

arahan,

bertanggungjawab, bekerjasama dan saling mempercayai antara satu sama lain.

Memupuk perasaan cinta terhadap alam semula jadi.

Memupuk kualiti diri yang positif seperti berkeyakinan, bertimbang rasa, mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang berketrampilan dan sebagainya.

Memperlihatkan peranan guru-guru pelatih sebagai insan yang boleh diteladani dan sebagai penggerak masyarakat.

3.3

Pendidikan Konservasi

Menurut kamus dewan konverservasi didefnisikan sebagai menjaga, memelihara sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan. Pendidikan ditakrifkan sebagai

kaedah mendidik untuk membentuk perubahaan dalam pemikiran dan cara hidup. Kita juga perlu memahami apa yang dikenali sebagai alam semulajadi dan apa pendidikan alam semulajadi. Alam semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaan tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling manusia yang wujud secara semulajadi. Alam semulajadi boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan. Oleh itu pendidikan konservasi dilihat salah satui usaha bagi memberikan kesedaran kepada pelajar untuk menjaga dan memelihara hak daripada rosak atau dimusnahkan. Pendidikan konverservasi yang disebatikan dalam Pendidikan Luar lebih menekan kepada nilai murni yang berperanan menjaga dan memelihara alam semula jadi. Dengan kata lain, pendidikan konservasi dalam Pendidikan Luar banyak tertumpu kepada nilai-nilai yang perlu dalam menjaga alam semulajadi. Pendidikan konservasi merupakan salah satu strategi yang berkesan bagi meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan alam sekitar.

Pelaksanaan pendidikan konservasi di sekolah dapat membentuk warganegara yang bertanggung jawab terhadap alam sekitar dan mempunyai komitmen terhadap usaha memelihara kehidupan yang seimbang.

3.4

Pendidikan Konservasi Dalam Pendidikan Luar.

Isu alam sekitar merupakan isu yang sentiasa hangat dan mendapat perhatian bukan sahaja oleh NGO, media malah oleh kerajaan. Memandangkan keperluan dan kepentingan
sejagat pendidikan konservasi amat perlu diserapkan dalam pendidikan bagi membentuk kesedaran yang berterusan di dalam jiwa masyarakat dunia ini. Berdasarkan faktor ini pendidikan konservasi telah menjadi elemen yang amat penting dalam Pendidikan Luar dewasa ini. Pendidikan konservasi membolehkan peserta program Pendidikan Luar menghayati

kepentingan alam sekitar. Pendidikan ini juga dilihat akan dapat menyemai kesedaran untuk memelihara dan memulihkan alam sekitar bertujuan mengelakkan malapetaka alam sekitar. Kejadian seperti tanah runtuh, banjir lumpur, banjir kilat dan lain-lain bencana alam sekitar dapat dielak sekiranya alam sekitar dapat dijaga dan dipelihara dengan sempurna.

3.5

Objektif Pendidikan Konservasi

Berikut adalah objektif pendidikan konservasi iaitu:

i.

Kesedaran

Dapat membentuk kesedaran kepada individu dan masyarakat terhadap alam semulajadi

ii. Pengetahuan

Memberi pengetahuan asas tentang kepentingan serta masalah dan krisis alam semula jadi. Kesemua ini di harap akan melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab

iii. Sikap

Melahirkan individu yang mempunyai sikap sayangkan alam semulajadi serta bertindak dengan proaktif untuk memelihara alam semula jadi

iv. Kemahiran

Dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai kemahiran untuk memelihara alam semula jadi. Kemahiran amat perlu dalam menyelesaikan masalah alam sekitar.

v. Kebolehan menilai

Membantu individu dan masyarakat supaya dapat menilai dan mengambil kira faktor sekitaran dalam semua tindakan.

vi. Berkerjasama

Dapat melahirkan masyarakat yang sentias berkerjasama dan bertanggungjawap dalam menghadapi isu dan krisis yang berkaitan dengan alam sekitar (UNESCO 1976) 3.6 Prinsip konservasi dalam Pendidikan Luar

Prinsip konservasi dalam Pendidikan Luar adalah untuk memberi kesedaran pendidikan alam sekitar dalam semua aspek serta memupuk nilai:

Prinsip rendah diri.

Kita perlu tanamkan perasaan rendah diri tentang kebesaran pencipta di dalam jiwa.

Perasaan rendah diri akan mewujudkan perasaan bersyukur atas kurnia Nya.

Menyedari kelemahan diri kita sebagai manusia, kita tidak mampu mencipta alam semulajadi oleh itu sebagai khalifah kita perlu memelihara alam sekitar.

Prinsip Bekerjasama

Sebagai pendidik kita perlu memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah alam semulajadi dan alam sekitar dengan jayanya Kita juga perlu merangsang sikap bekerjasama di dalam diri pelajar agar mereka bersungguh sungguh melakukan sesuatu kerja memelihara dan memulihkan alam sekitar contohnya aktiviti gotong royong di kawasan perkhemahan di akhir program

Prinsip menghormati alam sekitar.

Menghormati alam semulajadi yang terdapat di bumi kita sebagai benda hidup dengan memelihara alam sekitar.

Prinsip Kehidupan seimbang.

Sentiasa mengimbang antara keperluan ekonomi dengan alam sekitar

Membentuk kehidupan dan cara hidup yang seimbang terhadap alam sekitar

Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem.

Mementingkan kemampanan ekosisitem dengan tidak menggangu sistem ekosistem semulajadi Sensetif terhadap kemusnahan ekosistem serta mencegah gangguan ekosistem daripada pelbagai pihak

Prinsip mengekalkan kehidupan liar dan kepelbagaian hidup.

Kita seharusnya mengekalkan kehidupan flora dan fauna di habitatnya tanpa mengalih ke tempat lain.

Kita mesti memegang teguh prinsip melihat tanpa mengganggu dalam aktiviti yang dijalankan dan kehidupan seharian.

Prinsip kerosakan minima.

Sentiasa cuba mengurangkan kerosakan alam sekitar dengan mengunakan ketika perlu saja

Sentiasa memikirkan cara atau corak hidup altenatif lain sebelum menggunakan atau menggangu alam sekitar

Prinsip perubahan berterusan.

Kita seharusnya bersedia dan sentiasa memikirkan perubahan yang ke arah menjaga alam sekitar

Kita seharusnya dapat membentuk perubahan yang berterusan ke arah memulihkan alam sekitar

Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya.

Menanamkan kesedaran dalam diri kita bahawa sekiranya kita memusnahkan alam sekitar, kita akan dapati keuntungan hari ini ialah kerugian besar pada esok hari

Kita seharusnya sedar bahawa alam semula jadi tidak boleh dibina atau dibeli dengan wang ringgit

Prinsip mengikut hak mereka yang belum lahir atau hak generasi akan datang.

Kita patut menyedari alam semulajadi adalah pusaka yang amat berharga tinggalan nenek moyang kita. Kita diberi amanah untuk memelihara alam sekitar Tanamkan kesedaran pada diri kita generasi akan datang berhak merasakan nikmat alam semulajadi

Prinsip tanggungjawab setiap individu.

Kita perlu bertanggungjawab untuk bersama-sama di dalam penjagaan alam semulajadi

Kita perlu memupuk diri kita agar sentiasa prihatin dan bertanggungjawab di dalam pengurusan hutan dan menjagai alam sekitar dengan baik

Jangan sekali-kali kita merosakkan papan kenyataan di dalam hutan, taman dan sebagainya

Prinsip kesederhanaan

Kita perlu bersederhana dalam mengunakan hasil alam semula jadi tanpa membazir Kita perlu bersederhana dalam mengendalikan pembangunan yang membabitkan alam sekitar

Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem.

Kita perlu sentiasa bersedia untuk melindungi ekosistem daripada penjenayah alam sekitar

Kita perlu sentiasa berusaha untuk memulih ekosistem daripada kemusnahan alam sekitar

Prinsip etika melebihi hukum.

Sebagai pendidikan kita perlu menyelesaikan masalah alam sekitar secara etika dan berdisplin (etika dan disiplin adalah lebih bermakna berbanding dengan hukuman) Pendidikan konservasi perlu bertujuan membina bangsa yang beretika dan berdisplin

Prinsip mengalami dan menghayati

Kita perlu menghayati alam sekitar dengan cara menyertai aktiviti-aktiviti berlandaskan alam sekitar

Kita perlu menyertai dan mengalami sendiri usaha dalam memulih dan menjaga alam sekitar

Prinsip mencintai persekitaran.

Kita perlu mencintai hutan dengan tidak sewenang-wenang memusnahkannya Kita amat perlu melindungi alam semulajadi Menyayangi binatang dan tumbuhan. Memelihara hutan dan persekitaran untuk kesejahteraan hidup.

Sikap Menghargai

Memupuk sikap menghargai hutan hasil dengan mengganggap sebagai khazanah yang paling berharga Menikmati keindahan alam sekitar dan seterusnya menyedari akan kepentingan alam semulajadi. Menghargai pemberian Tuhan yang memberikan kita peluang menikmati keindahan hutan yang hijau yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Menghargai hidupan di persekitaran kita.

Berani

Kita perlu bersedia dan sanggup dan bersedia pada bila-bila masa untuk melakukan sebarang aktiviti pencegahan Kita perlu tabah menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang terhadap pemeliharaan alam sekitar

3.7

Penilaian dalam Pendidikan Luar

Penilaian ialah satu prinsip untuk mengukur pencapaian secara sistematik (Robiah Sidin 1992). Menurut Cozby, P.C (2001), bagi menjamin satu program berjalan dengan lancar dan mencapai objektif, penilaian memainkan peranan yang penting. Kita perlu membuat penilaian terhadap sesuatu program kerana keberkesanan sesuatu program akan diketahui setelah penilaian. Terdapat dua bentuk penilaian yang selalu dilakukan iaitu:

i. ii.

Penilaian berdasarkan pencapaian individu dalam satu program Penilaian berdasarkan persepsi pelajar dalam satu program

3.7.1 Penilaian Individu

Penilaian individu dilihat dari pencapaian keupayaan pelajar dalam menguasai elemen yang menjadi objektif pendidikan luar. Pelajar akan dinilai oleh jurulatih dan fasilitator dalam setiap aktiviti Pendidikan Luar berdasarkan tiga elemen iaitu: Elemen Psikomotor

Elemen psikomotor merupakan satu komponen yang dinilai oleh jurulatih dalam aktiviti fizikal. Elemen ini berkaitan dengan kepantasan, kelenturan, daya tahan, koordinasi saraf otot dan imbangan. Kesemua ini merupakan komponen yang amat penting diterapkan dalam penguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasan murid. Elemen Kognitif

Bagi elemen ini pula ianya bertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuan peserta kursus dalam kesemua bab dalam aktiviti Pendidikan Luar. Ujian elemen kognatif mungkin boleh diserapkan dengan jelas ketika menjalani aktiviti pendidikan alam sekitar atau latihan dalam kumpulan. Fasilitator perlu menilai

dari aspek kefahaman dan pengetahuan peserta kursus ketika mereka sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir, mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknikteknik yang telah diajar. Peserta mula mempraktikkan dan mengaplikasikan sesuatu kemahiran kefahaman dan tahap pengetahuan yang sedia ada pada keupayaan ini boleh dijadikan alat untuk mengukur komponen kognitif. Elemen Afektif

Mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilai memerlukan pungutan data dari pelbagai cara. Cara ini merangkumi pemerhatian tingkah laku pelajar sewaktu mereka terlibat dalam aktiviti tertentu, mendengar komen mereka dan meminta mereka untuk mengisi soal selidik. 3.8 Penilaian Pelaksanaan Amali Pendidikan Luar

Alat penilaian yang di gunakan untuk penilaian elemen afektif ialah: i. ii. iii. iv. v. 3.8.1 Senarai semak, pemerhatian, tingkah laku pelajar-pelajar Rekod-rekod anekdot Temu duga Soal selidik aneka pilihan Skala pemerhatian Penilaian Program

Untuk mengumpul maklumat bagi membantu menilai prestasi pelaksanaan program Pendidikan Luar kita perlu melaksanakan proses penilaian program. Kesemua ini akan program yang akan datang dijalankan secara lebih berkesan di masa hadapan. Proses penilaian program Pendidikan Luar melibatkan peserta kursus dengan menggunakan instrumen soal selidik atau temu bual. 3.8.2 Analisis Keberkesanan Program

Data yang didapati dari soal selidik atau pemarkahan adalah merupakan data mentah, data ini perlu kita proses dan analisis untuk menjadi maklumat. Dengan kata lain

maklum balas dalam berbagai bentuk seperti markah dan lain-lain perlu dikumpulkan, disusun, dianalisis dan diinterpretasikan bagi melihat kesignifikanan sesuatu perkara. Pentafsiran ini membolehkan pengkaji membuat tafsiran yang berkesan dan tidak berat sebelah. Analisis boleh dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data contohnya SPSS, atlas dan berbagai lagi. Perincian komponen penilaian adalah seperti berikut:
MARKAH

1. Perkhemahan 2. Abseiling 3. Kayak


AKTIVITI

25 25 25 25 100

4. Orienteering JUMLAH

3.9

Perincian Pemarkahan

Perincian pemarkahan berdasarkan aktiviti adalah seperti berikut:

AKTIVITI

FOKUS

MARKAH

JUMLAH

1. Perkhemahan

- Mendirikan khemah - Gajet - Konservasi - Sahsiah

5 10 5 5 25

2. Abseiling

- Mengenali peralatan - Penjagaan peralatan - Penurunan 1 - Sahsiah

5 5 10 5 25

3. Kayak

- Pengenalan/Anatomi Kayak - Kemahiran berkayak

25

- Kemahiran menyelamat - Sahsiah

10 5

4. Orienteering

- Pengenalan orienteering - Perlaksanaan (sebelum) - Perlaksanaan (semasa) - Perlaksanaan (selepas) - Sahsiah

5 5 5 5 5 25

JUMLAH MARKAH

100

WAJARAN

10%

3.10

Spesifikasi Abseiling
3.10.1 Aspek Penilaian Abseiling

Aspek 1. MENGENALI ALATAN (5 %) 1.1 Karabiner 1.4 Tali Karmantle

Kriteria 1.2 Figure of Eight 1.5 Helmet 1.3 Seat Harness 1.6 Sarung tangan

2. PENJAGAAN ALATAN (5 %)

2.1 Cara mencuci alatan abseiling 2.2 Cara mengeringkan alatan 2.3 Cara menyimpan alatan 2.4 Cara menggulung Tali Karmantle 2.5 Cara membawa alatan

3. PENURUNAN (10 %)

4.1 Dapat memakai Seat Harness dengan betul 4.2 Dapat memasang karabiner dan Figure of 8 pada tali abseiling 4.3 Dapat mengikat simpul Tindih Kasih pada badan sendiri 4.4 Menggunakan isyarat yang betul semasa turun

4. SAHSIAH (20 %)

6.1 Kerjasama 6.2 Keyakinan 6.3 Kepimpinan 6.4 Membantu rakan

3.10.2 Prosedur Penilaian Absailing

Objektif 1. Menguji pengetahuan dan kefahaman 2. Menguji kemahiran pelajar tentang: 3. Menilai sahsiah pelajar dalam aktiviti abseiling Alatan Mengenali Alatan : 1 gulung tali Karmantle, 1 Karabiner, 1 Figure of 8, 1 pasang sarung tangan, 1 Seat Harness, 1 Helmet Prosedur Ujian : a. Alatan abseiling dipamerkan di bawah tapak abseiling / perkhemahan. b. Peserta dipanggil secara bergilir-gilir untuk mengenali alatan

tersebut c. Gunakan skor yang disediakan berpandukan kepada rujukan Penjagaan Alatan

Alatan

: 1 gulung tali Kernmantel atau 1 gulung tali sabut sepanjang 15 m

Prosedur Ujian: a. Peserta dipanggil untuk menyebut cara-cara mencuci,

mengering dan menyimpan alatan abseiling selepas sesuatu aktiviti b. disediakan c. tersebut Peserta diminta menunjuk cara membawa tali Peserta diminta menggulung tali yang telah

d. rujukan Penurunan

Gunakan skor yang disediakan berpandu kepada yang diberi

Alatan Sepasang sarung tangan, helmet Prosedur Ujian:

: 1 Seat Harness, 1 Karabiner, 1 Figure of 8,

a. peserta diminta memakai Seat Harness b. of 8 c. dan d. Peserta diminta memasang Karabiner dan Figure pada Seat Harness Peserta diminta memasang tali pada Figure of 8 Karabiner Peserta diminta memakai sarung tangan, helmet, memasang tali abseiling dan menggunakan Isyarat untuk turun Sahsiah

Prosedur Ujian : a. Pelajar dinilai sahsiah mereka melalui aktiviti berpandukan

PMM abseiling b. Penilai memberi markah berpandukan kriteria penilaian

yang telah ditetapkan.

3.10.3 Peraturan Memberi Markah Abseiling Aspek 1. MENGENAL ALATAN (5%) - Fig. Of 8, Harness - Karabiner, helmet Kriteria 1 2 3 4 5

Dapat menamaka n satu jenis alatan

Dapat menamakan dua jenis alatan

Dapat menamakan tiga jenis alatan

Dapat menamaka n empat jenis alatan

Dapat menamakan lima jenis alatan

Aspek - Tali Kernmentel - Sarung tangan

Kriteria 1 2 3 4 5

2. PENJAGAAN ALATAN (5%) - Cara membersih - Cara mengering - Cara menyimpan - Menggulung tali - Cara membawa tali 3. PENURUNAN (10%)

Dapat menjawab satu kriteria yang dinyatakan

Dapat menjaawab dua kriteria yang dinyatakan

Dapat menjawab tiga kriteria yang dinyatakan

Dapat menjawab empat kriteria yang dinyatakan

Dapat menjawab semua kriteria yang dinyatakan

Dapat memakai Seat Harness dengan betul

Dapat memakai Seat Harness, memasang Karabiner dan Figure of 8

Dapat memakai Seat Harness, memasang Karabiner dan Fig. Of 8 pada tali Kernmental

Memakai Seat Harness, mengikat Simpulan Tindih Kasih, memasang Karabiner dan Fig. Of 8 pada Tali Karnmental

Memakai Seat Harness, mengikat Simpulan Tindih Kasih, memasang Karabiner dan Fig. Of 8 pada tali Kernmental dan memberi isyarat yang betul semasa abseiling Mempunyai semua kriteria sahsiah yang tercatat

4. SAHSIAH: (5%) - Kerjasama - Keyakinan - Kepimpinan - Membantu rakan - Keberanian dll. 3.11

Mempunyai salah satu kriteria sahsiah yang tercatat

Mempunyai dua kriteria sahsiah yang tercatat

Mempunyai tiga kriteria sahsiah yang tercatat

Mempunyai empat kriteria sahsiah yang tercatat

Spesifikasi Kayak

3.11.1 Aspek Penilaian Kayak Aspek

Kriteria 1. PENGENALAN KAYAK (5%) 1.1 Penerangan anatomi kayak bahagian-bahagian kayak cara mengangkat dan membawa kayak serta aspek penjagaan dan keselamatan

2. KEMAHIRAN BERKAYAK (5%)

2.1 2.2 2.3 2.4

Cara/teknik menaiki kayak Teknik kayuhan dan kawalan kayak ke pelbagai arah Kayuhan lurus menuju sasaran, pusingan dan berhenti Berakit dan formasi berkayak dalam kumpulan /ekspedisi

3. KEMAHIRAN MENYELAMAT ( 10 %)

3.1 3.2 3.3

Menterbalikkan kayak di air (capsize) Menyelamatkan kayak dengan teknik self-rescue,X-rescue, H-rescue dan HI-rescue Beberapa cara dan teknik menaiki kayak naik sendiri bantuan rakan bantuan rakan dan alat (tali)

4. SAHSIAH (5%)

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Kepimpinan Penglibatan Kerjasama Bertanggungjawab Penyempurnaan tugasan

3.11.2 Prosedur Penilaian Kayak

Objektif

: 1. 2. Menguji pengetahuan dan kefahaman tentang kayak. Menguji kemahiran menaiki dan mengawal, menyelamat kayak di air. 3. Menilai sikap kepimpinan dan ketrampilan pelajar.

Prosedur Ujian:

Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dinilai dalam aspek berikut:

Pengenalan Kayak

Alatan

: Kayak, Pendayung (paddle), Jaket keselamatan

Prosedur Ujian: a. Pelajar diminta menama dan menunjukkan bahagian-bahagian kayak b. c. Pelajar berpasangan mengangkat dan membawa kayak Pelajar diminta menerangkan beberapa aspek penjagaan dan keselamatan kayak d. Markah direkod dalam borang penilaian.

Kemahiran Berkayak

Alatan

: Kayak, Pendayung, Jaket Keselamatan

Prosedur Ujian: a. Pelajar dibahagikan mengikut pasangan berdasarkan kepada keupayaan b. c. d. e. Pelajar diminta melakukan kemahiran berkayak Teknik menaiki kayak cara selamat dan seimbang Berkayuh ke hadapan, ke belakang , ke kanan dan ke kiri Berkayuh lurus menuju ke sasaran, membuat pusingan dan berhenti. f. g. h. Berakit ( rafting ) dan formasi Kawasan ujian tidak melebihi 10 batu notika. Markah dicatat di dalam borang

Kemahiran Menyelamat Alatan : Kayak, Pendayung, Jaket keselamatan, Tali

Prosedur Ujian :

a. b. c.

Pelajar berpasangan Pasangan kayak diminta melakukan capsize Penyelamat akan menyelamat mangsa dan

memilih satu teknik menyelamat d. e. Mangsa dikehendaki menaiki kayak Markah direkod dalam borang penilaian.

Sahsiah: Prosedur Ujian a. Pelajar dinilai sahsiah sepanjang program berjalan

3.11.3 Peraturan Memberi Markah Kayak


Kriteria ASPEK 1. PENGENALAN KAYAK (5%) 1.1 Nama bahagian Kayak 1.2 Cara mengangka t dan aspek keselamata n kayak 1 Dapat menama dan menunjukkan satu bahagian kayak Kedudukan orang hadapan dan belakang tidak betul (berselang) 2 Dapat menama dan menunjukkan tiga bahagian kayak Kedudukan betul tapi daya untuk mengangkat dari pinggang 3 Dapat menamakan dan menunjukkan tiga bahagian kayak Kayak yang dibawa dipinggang tidak kemas dan pergerakan tidak stabil Menaiki kayak dengan betul tetapi tidak dapat mengawal keseimbangan kayak 4 Dapat menama dan menunjukkan empat bahagian kayak 5 Dapat menama dan menunjukkan lima bahagian kayak Dapat mengangkat, membawa dan meletakkan dengan baik dan selamat Mengikut semua cara dan teknik memasuki kayak dengan baik dan kawalan kayak memuaskan Dapat menuju ke sasaran dengan baik dan kawalan kayak yang meyakinkan Dapat berakit dengan lancar dan formasi pergerakan dalam

Dapat mengangkat dengan betul dan kemas tetapi meletaknya agak kasar Teknik memasuki kayak betul dan kawalan keseimbangan kayak baik

2 KEMAHIRAN (5%) 2.1 Cara / teknik memasuki kayak Memasuki/men aiki kayak tanpa merendah badan dan gopoh Menaiki kayak dengan betul tetapi pendayung tidak dikeluarkan dahulu

2.2 Menuju sasaran, pusingan dan berhenti 2.3 Berakit dan formasi

Kayuhan dan kawalan kayak tidak lurus ke sasaran

Tidak peduli dengan tanda untuk berakit

Kayuhan dan kawalan agak baik tetapi pusingan yang dibuat agak jauh/besar Menunjukkan kesukaran untuk berakit

Kayuhan dan kawalan baik tetapi tidak dapat memberhentikan kayak dengan cepat. Dapat berakit tetapi rakit tidak kemas dan stabil

Kawalan kayak baik tetapi sasaran kurang tepat Dapat berakit dengan baik dan kemas tetapi menunjukkan kesukaran dalam mengekalkan formasi

Kriteria ASPEK 1 2 3 4 5 kumpulan terkawal. Menunjukkan keyakinan tinggi

3. MENYEL AMAT (10% ) 3.1 Menterbalikka n kayak Teknik menyelamat tidak lancar, tidak menunjukan usaha membantu rakan penyelamat Dapat menaiki kayak dengan bantuan ramai kawan dan masa yang lama Tidak menunjukkan kerjasama dan mementingkan diri sendiri Tidak ada keyakinan untuk menterbalikkan kayak Dapat menterbalikkan kayak tetapi kawalan diri agak lemah Teknik menyelamat agak lancar tetapi masa diambil agak lama Ada keyakinan diri tetapi tidak peduli dengan peralatan kayak Menunjukkan keyakinan dan dapat mengawal diri serta alatan

Dapat melaksanakan teknik menyelamat dengan baik dan lancar

Dapat / berupaya menyelamatkan kayak dengan satu teknik sahaja

Dapat melaksanakan satu teknik menyelamat kayak dengan lancar

3.2 Menyelamat kayak ( 5% )

3.3 Menaiki kayak dari dalam air ( 5% ) 4. SAHSIAH ( 5% ) 4.1 kerjasama 4.2 penglibatan 4.3 kepimpinan 4.4 tanggung jawab 4.5 hasil kerja

Dapat menaiki kayak dengan bantuan kawan dan masa yang agak lama Ada menunjukkan kerjasama dan daya kepimpinan

Dapat menaiki kayak dengan sendiri tetapi masa agak lama

Dapat menaiki kayak sendiri selepas beberapa kali percubaan

Dapat menaiki kayak dengan cepat an lancar

Memberi kerjasama dan menunjukkan kepimpinan serta komitmen

Memberi kerjasama, penglibatan aktif dan kepimpinan yang baik serta bertanggungjawab

Menunjukkan kepimpinan, kerjasama, penglibatan yang tinggi dan menyiapkan tugas dengan kemas serta sempurna.

3.12

Spesifikasi Orienteering 3.12.1 Aspek Penilaian Orienteering

Kriteria Aspek 1. PENGENALAN KEPADA ORIENTEERING ( 5% ) 2. AGIHAN TUGAS ( 5% ) Anatomi kompas Mengorientasi kompas

Pengagihan tugas dan tanggungjawab Ketua Jurupandu depan Jurupandu belakang Pelapuran Penyukat Jarak Ahli

Kriteria Aspek 3. KEMAHIRAN BERGERAK DENGAN KOMPAS ( 5% ) Bergerak dalam kumpulan Aplikasi Kompa Menganggar jarak Menentu arah/bearing Back bearing Membuat laporan mengenai Sudut arah Skala jarak Lakaran perjalanan Bertanggungjawab Bekerjasama Berkeyakinan Kejujuran Empati

4. MENYEDIAKAN LAPORAN ( 5% )

5. SAHSIAH ( 5% )

3.12.2 Prosedur Penilaian Orienteering

Objektif 1.

Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang kemahiran kompas/orienteering.

2.

Menilai pelajar melakukan kemahiran menggunakan kompas/orienteering.

3.

Menilai sahsiah dan amalan konservasi dalam aktiviti orienteering.

Alatan

: Kompas Orienteering, Kertas A4, Penebuk Kertas, Pensil, Peti Kecemasan, Blazer

Prosedur a. b.

: Pelajar menyatakan bahagian-bahagian kompas. Pelajar mengorientasi kompas pada sasaran/sudut arah yang diberi.

c.

Ketua pasukan akan membahagikan tugas kepada ahli-ahli kumpulannya.

d.

Ketua pasukan, jurupandu hadapan, jurupandu belakang, pelapor , jurusukat dan ahli.

e. f. g.

Melakarkan laluan perjalanan dengan lengkap Lakaran laluan perjalanan hendaklah dihantar kepada pensyarah. Semua pelajar akan dinilai oleh pensyarah sepanjang aktiviti dijalankan.

h.

Pensyarah akan merekod dalam borang penilaian

3.12.3 Peraturan Memberi Markah Orienteering

Aspek 1
1. PENGENALAN ( 5% ) 1.1 Anatomi Kompas MELAKSAN AKAN TUGAS ( 5% ) 2.1 Ketua / Kepimpinan 2.2 AJ Kuasa 2.3 Ahli KEMAHIRAN BERGERAK ( 5% ) 3.1 Penggunaan Kompas 3.2 Menganggar jarak Menyenaraikan 1 bahagian kompas

Kriteria 2
Menyenaraikan 2 bahagian kompas

3
Menyenaraikan 3 bahagian kompas

4
Menyenaraikan 4 bahagian kompas

5
Menyenaraikan 5 bahagian kompas

2.

Tidak dapat menerima arahan dan tidak dapat melaksanakann ya

Dapat menerima arahan dan tidak dapat melaksanakan nya

Dapat menerima arahan tetapi perlaksanaanny a kurang berkesan

Dapat menerima arahan dan dapat melaksanakan nya dengan baik

Dapat menerima arahan dan melaksanakann ya dengan cemerlang

3.

Perlukan bimbingan dalam menggunakan kompas

Tidak tepat

Kurang tepat

Agak tepat

tepat

4. PELAPORAN ( 5% ) 4.1 Sudut arah 4.2 Peta lakaran / skala 5. SAHSIAH ( 5% ) Bertanggung jawab Berkerjasama Berkeyakinan Kejujuran Empati

Perlukan bimbingan dalam membuat laporan

Tidak tepat

Kurang tepat

Lambat mencari sasaran dengan tepat

tepat

Mempunyai 1 nilai

Mempunyai 2 nilai

Mempunyai 3 nilai

Mempunyai 4 nilai

Mempunyai 5 nilai

3.13

Perkhemahan 3.13.1 Aspek Aspek Penilaian Perkhemahan Kriteria

1. MENDIRIKAN KHEMAH (10 %)

2.1 Kedudukan Khemah Jarak antara khemah sesuai dan mempunyai ruang laluan yang mencukupi (sekurang-kurangnya selebar badan) 2.2 Cara Mendirikan Khemah Kemaskan tapak khemah Tegakkan tiang utama/paksi (depan dan belakang serta pasang tali ke pancang) 2.3 Tali, Ikatan dan Pancang Pasang semua tali penjuru khemah Pasang semua tali badan khemah Regangan tali khemah ke pancang bersudut 45 Fly-sheet khemah dipasang dengan kemas dan tegang (ada pengaliran udara/ventilasi antara fly-sheet dan khemah) 2.4 Mengemas Khemah

Belerang ditabur di sekeliling khemah (di luar khemah dan di bawah fly-sheet) Lantai khemah di atas pemukaan rata Menyediakan tempat memasak yang kemas dan teratur Merancang menu masakan harian yang sesuai
2. GEJET (5%)

Kekemasan Gejet Ikatan gejet hendaklah kemas. Menggunakan ikatan asas (contoh: ikatan buku sila, simpul manok dll). Kesesuaian / Kegunaan Gejet Gejet asas yang perlu ada : rak kasut, penyidai, tripot/rak menyimpan makanan dan meja/tempat makan Gejet tambahan : tempat beg/alatan lain ( tempat sampah, membasuh, alatan tajam, pinggan mangkuk) Kreativiti Keutamaan diberikan kepada penggunaan bahan terbuang Keperluan Gejet Gejet hendaklah menepati keperluannya

4. KONSERVASI (5%)

4.1 Kebersihan Kawasan perkhemahan hendaklah sentiasa bersih dan kemas 4.2 Amalan Adaptasi/Amalan Hijau Seboleh-boleh kekalkan flora yang sedia ada Elak memotong/mencantas pokok-pokok besar berhampiran Elakkan memasak di pangkal pokok

5. SAHSIAH (5%)

Ketrampilan/Kepimpinan Menunjukan ciri ketrampilan/kepimpinan yang cemerlang Kreativiti Berintraksi secara berhemah dalam kumpulan, bekerjasama, kreatif dan reflektif.

3.13.2 Prosedur Penilaian Perkhemahan Objektif 1. :

Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang mendirikan khemah.

2. 3.

Menilai kemahiran membuat gejet. Menilai sahsiah dan amalan konservasi dalam aktiviti perkhemahan

Prosedur Ujian

: Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dinilai dalam aspek:

1.

Mendirikan Khemah

a. Kumpulan mendirikan khemah masing-masing. b. Penilai menilai berpandukan PMM Perkhemahan merekodkan markah dalam borang penilaian. dan

2. a.

Gejet Kumpulan dinilai aspek keperluan, kegunaan, kesesuaian, kekemasan dan kreativiti mengikut PMM Perkhemahan

b.

Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian.

3. a.

Amalan Konservasi Kumpulan dinilai amalan konservasi berpandukan PMM Perkhemahan

b.

Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian.

4. a.

Sahsiah Pelajar dinilai sahsiah mereka dalam aktiviti perkhemahan berpandukan PMM Perkhemahan

b.

Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian.

3.13.3
Aspek 1
1. MENDIRIKAN KHEMAH (10 %) 1.1 Kedudukan khemah 1.2 Cara mendirikan khemah 1.3 Tali, ikatan dan pancang 1.4 Mengemas khemah

Peraturan Memberi Markah Perkhemahan


Kriteria 2 3 4 5

Tiada jarak antara khemah Tidak faham prosedur mendirikan khemah Tidak faham spesifikasi Tidak dikemas

Ada jarak tetapi terlalu sempit Kurang menepati prosedur Kurang menepati spesifikasi Tidak lengkap dan tidak tersusun

Kurang sesuai

Sesuai

Mengikut prosedur tetapi kurang memuaskan Mengikut spesifikasi tetapi kurang memuaskan

Mengikut prosedur dan memuaskan Mengikut spesifikasi dan memuaskan Lengkap dan tersusun

Sangat sesuai Mengikut prosedur dan sangat memuaskan Mengikut spesifikasi dan sangat memuaskan Lengkap, tersusun dan kemas

Kriteria Aspek 1 2 3
Lengkap tetapi tidak tersusun 2. GEJET (5 %) 2.1 Kesesuaian/ Kegunaan gejet

Ada satu gejet/ gejet tidak sesuai

Ada dua gejet sahaja/kurang sesuai/tidak kukuh

Ada tiga gejet asas/sesuai kegunaannya/ kukuh

Ada empat gejet asas kukuh/sesuai

Ada empat gejet asas (kasut, beg, penyidai dan peralatan dapor) kukuh/sesuai/ kreatif Menggunakan pelbagai bahan terbuang dengan reka bentuk yang kreatif Digunakan sepenuhnya dan menepati keperluannya

2.2

Kreativiti

Menggunakan bahan yang sama

Menggunakan bahan berlainan/ ada usaha menggunakan bahan terbuang Kurang menepati keperluannya

Menggunakan pelbagai bahan terbuang

Menggunakan pelbagai bahan terbuang dengan reka bentuk biasa Penggunaan tidak maksimum

2.3 Keperluan gejet

Tidak digunakan

Sebahagian daripada gejet digunakan

3. KONSERVASI (5%) 3.1 Kebersihan 3.2 Amalan adaptasi/ amalan hijau

Aspek kebersihan diabaikan Tiada amalan aspek hijau

Kurang penekanan terhadap kebersihan Kurang amalan aspek hijau

Ada penekanan kepada kebersihan tetapi kurang kemas Ada amalan adaptasi aspek hijau

Memberi penekanan kepada aspek kebersihan / kemas serta menjaga dan mengekalkan alam semulajadi

Sangat bersih, kemas dan teratur Keadaan alam semulajadi dipelihara/hargai

4. SAHSIAH (5%) Keterampilan / kepimpinan

Tiada keterampilan/ciri seorang pemimpin

Kurang keterampilan/ ciri seorang pemimpin

Mempunyai ciriciri seorang pemimpin tetapi kurang yakin

Berketerampilan/ mempunyai ciriciri pemimpin dan yakin Berinteraksi dengan baik dan dapat memberi ulasan yang relektif

Seorang pemimpin yang berwibawa

Kreativiti Tiada kerjasama/interak si Kurang kerjasama/ interaksi Ada kerjasama dan dapat memberi ulasan yang releven

Interaksi dalam kumpulan sangat baik, refleksi yang padat dan menunjukkan perkembangan pengajaran dan pembelajaran

TUGASAN TERARAH
2. Dapatkan sumber daripada internet dan bahan rujukan lain berkaitan langkah-langkah kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam keseriusan melaksanakan Pendidikan Konservasi di negara ini.

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Tajuk 4 PENDIDIKAN LUAR


AKTIVITI AIR

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penyediaan kertas kerja, bidang tugas, keselamatan dan pengelolaan aktiviti air dalam aspek keselamatan dan keyakinan di air, aktiviti kayak dan snorkeling. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 5. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar. 6. Mengetahui punca ketakutan di air dan cara mengatasinya. 7. Menghuraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keyakinan di air. 8. Menjelaskan dengan terperinci berkaitan kemahiran berkayak dan aktiviti snorkeling.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

4.1 Pengurusan dan Pengelolaan Pendidikan Luar.

Dalam melaksanakan aktiviti pendidikan luar perancangan amat perlu bagi menjadikan aktiviti pendidikan luar mencapai objektif dan tujuan yang dikehendaki. Dalam merancang

aktiviti pendidikan luar terdapat beberapa langkah dari pra pelaksanaan hingga ke tahap pelaksanaan. Di awal peringkat pra-pelaksanaan dasar dan objektif program pendidikan luar perlu diputuskan. Di peringkat ini juga segala urusan pelantikan jawatan kuasa peringkat perancangan dilakukan. Pihak pengurusan dan ahli jawatan kuasa yang dibentuk akan berbincang untuk membuat kertas kerja bagi mengdokumentasikan serta membentuk hala tuju perjalanan program.

Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk dibahaskan. Dengan kata lain kertas kerja yang lengkap akan menjadi sumber rujukan utama dalam sesuatu program. Kertas kerja juga merupakan dokumen rujukan yang amat perlu dalam proses memohon kebenaran dan pertolongan dari pihak atasan, oleh itu kertas kerja perlu lengkap dan terarah. Dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pendidikan luar berbagai pihak perlu dihubungi bagi mendapat kebenaran, memohon bantuan dan pemberitahuan. Kesemua proses ini memerlukan pihak urusetia menyiapkan dan menghantar surat bagi memohon kebenaran, memohon bantuan dan pemberitahuan. Memandangkan perkara ini urusan surat menyurat juga amat penting dalam proses perancangan dan pelaksanaan dalam program pendidikan luar.

4.2 Pra-Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pendidikan luar perancangan yang teliti amat perlu sebelum mengadakan pendidikan luar. Pengajur perlu membentuk jawatan kuasa dan memanggil mesyuarat perancangan Perancangan dan persiapan awal termasulah memikirkan konsep, tema objektif kertas kerja pendidikan luar dan segala urusan surat menyurat kepada pihak terlibat. 4.2.1. Pelantikan Jawatankuasa dan pengagihan tugas

Terdapat dua bentuk jawatan kuasa perancang dan pelaksana. Berikut adalah ahli-ahli jawatankuasa serta bidang tugasnya dalam merancang aktiviti Pendidikan Luar. Pengerusi projek Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan aktiviti. Memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.

Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti. Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak yang berkenaan. Bertanggungjawab menentukan hala tuju program Pendidikan Luar.

Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti. Memangku tugas pengerusi semasa ketiadaannya.

Kem Komanden Menyelaras dan menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Luar Mengadakan taklimat kepada peserta Orang yang membuat keputusan yang penting ketika melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar

Setiausaha Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail-fail untuk rujukan. Bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam pelaksanaan program. Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan. Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan. Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berkelompok di kalangan AJK. Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program. Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat.

Timbalan Setiausaha

Membantu setiausaha dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti. Memangku tugas setiausaha semasa ketiadaannya. Bendahari Bertanggungjawab kepada pengerusi dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan. Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk program. Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik program. Menyimpan semua resit-resit, baucer-baucer, buku rekod wang keluar masuk dan lainlain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Menjaga dan menguruskan harta benda bagi program dengan baik. Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat. Memberi pandangan dalam usaha untuk pelaksanaan program. Menandatangani cek-cek bersama pengerusi atau setiausaha atau kedua-duanya sekali. Jawatankuasa Teknikal Membentuk satu jawatan kuasa kecil Menyimpan rekod alatan kumpulan seperti khemah, periuk,parang, pisau dan sebagainya Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagi melicinkan pelaksanaan program. Mengemaskini alatan dan mengawal pergerakan alatan kumpulan Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktiviti atau projek dilaksanakan. menyelesaikan masalah kewangan bagi

Jawatak kuasa Aktiviti Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Merancang program latihan fizikal dalam pendidikan luar berdasarkan objektif Merancang dan memikirkan langkah-langkah keselamatan dalam Pendidikan Luar

Bertanggungjawab dengan jawatan kuasa lain dalam merancang atau menetapkan aktiviti bagi program Pendidikan Luar Jawatan kuasa kerohanian Membentuk satu jawatan kuasa kecil Merancang dan melaksana aktivit kerohanian termasuk solat, kuliah subuh dan kuliah maghrib Membuat giliran iman dan bilal bagi setiap solat Memastikan peserta bukan islam mengamalkan ajaran agama masing-masing dan diberi kuliah moral Jawatan kuasa Aturcara dan Buku Program Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Bekerjasama dengan jawatan kuasa pendidikan, kejurulatiahan dan protokol menyusun jadual pertandingan atau aturcara majlis mengikut kesesuaian sepanjang sesuatu aktiviti atau projek berlangsung. Menyediakan aturcara bagi penyampaian hadiah. Menjemput dan mendapatkan senarai VIP dan jemputan khas yang sepatutnya hadir pada hari penyampaian hadiah. Menyediakan acara sambutan kedatangan VIP, penyambut tetamu dan segala persiapan untuk keperluan sambutan. Bertanggungjawab mendapatkan Pengacara Majlis (MC) bagi setiap kategori atau keseluruhan kategori dan menyediakan draf teks MC. Mendapatkan senarai pemenang dan penyampai hadiah dari jawatan kuasa peserta untuk kemudahan MC mengumumkan pemenang. Menguruskan keseluruhan perlaksanaan aturcara dan program kepada semua yang hadir sepanjang program berjalan. Membantu semua jawatankuasa membuat persiapan, peralatan dan sebagainya. Membantu jawatan kuasa hadiah dan cenderahati dalam menyediakan keperluankeperluan berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian dilakukan, muzik yang bersesuaian dan lain-lain.

Jawatan kuasa Protokol Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Memastikan para peserta telah bersedia lebih awal ketika acara perasmian atau penutup Menyenarai atau menentukan tetamu jemputan atau VIP yang akan hadir. Menyambut para jemputan, hadirin dan peserta serta mengarahkan mereka ke tempat duduk yang sepatutnya. Menyelia susun atur kerusi bagi jemputan atau VIP di dalam dewan. Menjaga kawalan peserta Menyediakan roset untuk jemputan yang bersesuaian. Jawatankuasa Promosi / Publisiti Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Merancang bentuk dan konsep hebahan yang boleh menarik minat peserta tentang sesuatu projek atau aktiviti. Membuat poster-poster dan menyediakan kain rentang untuk mempromosikan sesuatu projek atau aktiviti. Mendapatkan penaja bagi keperluan promosi, pengiklanan dan hebahan mengenai sesuatu projek atau aktiviti. Menjemput wartawan untuk membuat liputan

Jawatan kuasa Persiapan / Keceriaan Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Memastikan perjalanan program lancar dan tapak program sentiasa bersih serta selesa. Membuat back-drop untuk pentas bersesuaian dengan sesuatu projek atau aktiviti. Jawatan kuasa Urusetia dan Pendaftaran Peserta Membentuk satu jawatan kuasa kecil.

Menguruskan pendaftaran peserta sebelum bertolak dan memastikan jumlah peserta mencukupi Mengurus, menerima atau menyenaraikan nama peserta dalam sesuatu projek atau aktiviti. Memastikan giliran peserta atau kehadiran peserta untuk sesuatu projek atau aktiviti serta hadir pada masanya. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap para peserta sepanjang sesuatu projek atau aktiviti itu berlangsung. Jawatan kuasa Disiplin / Keselamatan Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Memastikan keselamatan di dalam kawasan aktiviti terjamin. Memastikan setiap aktiviti yang dijalankan selamat dan berjalan lancar. Sentiasa bersedia jika terdapat kemalangan atau sesuatu yang tidak diingini Merancang aktiviti kawalan malam. Membawa beberapa unit kelengkapan perubatan seperti first aid. Jawatan kuasa Hadiah / Cenderahati Membentuk satu jawatankuasa kecil. Sentiasa berurusan dengan ahli jawatan kuasa lain bagi melicinkan perjalanan sesuatu projek atau aktiviti. Merancang jenis hadiah atau cenderahati yang akan diberi dalam sesuatu projek atau aktiviti serta bersesuaian dengan sesuatu majlis atau acara. Menguruskan penempahan hadiah kepada para peserta, cenderahati kepada petugas luar atau jemputan. Menetapkan atau merancang budget hadiah mengikut pengklasifikasian sesuatu projek atau aktiviti. Memastikan semua hadiah telah tersedia sebelum dibawa ke tapak perkhemahan Hadiah atau cenderahati hendaklah disiapkan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh sesuatu projek atau aktiviti bermula. Menyenaraikan senarai peralatan dan keperluan bagi acara penyampaian hadiah dan memaklumkan kepada jawatan kuasa yang terlibat.

Menyusun hadiah dan cenderahati bagi memudahkan acara penyampaian hadiah. Menguruskan dan mendapatkan senarai pemenang dari jawatan kuasa peserta. Menyusun nama penyampai hadiah berserta pengiring yang berkaitan dengan aturcara penyampaian hadiah mengikut acara. Menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian dilakukan, muzik yang bersesuaian dan lain-lain.

Jawatan kuasa Jamuan / Makanan Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Menyediakan budget dan jenis makanan atau hidangan ringan yang perlu disediakan bagi jawatan kuasa sepanjang program berlangsung. Mendapatkan caterer jika perlu yang boleh menawarkan harga yang berpatutan untuk keperluan makanan dan minuman. Menyediakan budget bagi setiap kumpulan peserta Mebahagikan bahan mentah untuk dimasak oleh peserta Memberi nasihat kepada kumpulan peserta terhadap hidangan makanan Membuat penempahan dan memaklumkan jenis makanan serta jumlahnya. Bertugas menyediakan hidangan jamuan makanan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan memastikan tiada petugas dan AJK yang ketinggalan. Melayan tetamu yang makan dan membahagikan makanan dengan sebaik mungkin. Memastikan kebersihan tempat makan. Mengemaskan dan membersihkan tempat makan, makanan yang berlebihan dan sebagainya. Menyediakan bekas makanan dan minuman serta plastik sampah. Jawatan kuasa Pengangkutan Membentuk satu jawatan kuasa kecil Memastikan keperluan pengangkutan sepanjang sesuatu program yang berlangsung telah mencukupi bagi keperluan persiapan, urusetia, peserta dan sebagainya. Membuat tempahan kenderaan sama ada bas atau van untuk kegunaan sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti atau projek dijalankan.

Membuat penjadualan perjalanan bas untuk kegunaan serta rujukan pegawai yang terlibat bagi kegunaan pemandu, urusetia dan peserta. Sentiasa mengingatkan pemandu tentang jadual dan keperluan pengangkutan dengan mengambil kira rasional logik perjalanan dan kebajikan pemandu seperti kemampuan, masa rehat dan kebajikan mereka. Jawatan kuasa Fotografi dan Dokumentasi Membentuk satu jawatan kuasa kecil Bekerjasama dengan pihak jabatan penyiaran menerusi saluran media cetak mahupun elektronik. Menggunakan kamera atau video-cam bagi merakamkan sesuatu aktiviti atau projek. Menjadi jurukamera sepanjang sesuatu program berlangsung. Memaklumkan kepada wartawan (press) tentang sesuatu program yang dilangsungkan.

Jawatan kuasa Logistik Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Membuat persediaan dan menyiapkan tempat dan segala keperluan seminggu sebelum sesuatu acara diadakan. Memastikan peralatan dan persiapan yang telah dibuat dapat digunakan. Sekiranya berlaku sebarang keadaan di luar jangkaan, jawatan kuasa ini perlu mengambil tindakan serta-merta untuk mengatasi masalah tersebut. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang telah digunakan. Memastikan segala peralatan dibawa dan dipulangkan dalam keadaan dan kuantiti yang sama. Mengagihkan peralatan mengikut sesuatu acara yang terjadual. Jawatan kuasa Pertandingan dan Persembahan Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Mendapatkan juri atau peserta bagi sesuatu aktiviti atau projek yang dijalankan. Merancang persembahan, tujuan program atau memastikan objektif sesuatu aktiviti atau projek berjaya disempurnakan.

Merancang atau menetapkan masa bagi setiap persembahan atau matlamat sesuatu projek atau aktiviti. Merancang jenis, bentuk atau konsep persembahan. Merekodkan atau mencatat setiap keputusan yang telah dibuat oleh para juri. Memastikan setiap persembahan dilaksanakan dalam suasana yang ceria dan gembira.

Jawatan kuasa Tugas-tugas Khas Membentuk satu jawatan kuasa kecil Mengenal pasti tugas-tugas atau kerja-kerja yang di luar perancangan. Membantu jawatan kuasa lain membuat persediaan sekiranya diperlukan. Sentiasa berada di kawasan aktiviti sepanjang sesuatu aktiviti atau projek berlangsung. Membuat laporan berkenaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

4.3 Mesyuarat Perancangan.

Mesyuarat membawa makna aktiviti perundingan dalam membincang sesuatu isu yang tersurat dan tersirat bagi mencapai satu keputusan. Mesyuarat bertujuan untuk mengumpul idea dan menyatukan fikiran bagi membina keputusan. Mesyuarat perancang bagi aktiviti pendidikan luar perlu diadakan bagi memastikan perjalanan sesuatu aktiviti pendidikan luar dapat dilaksanakan dengan lancar.

Mesyuarat perancangan diadakan selepas mesyuarat jawatan kuasa kerja meluluskan sesuatu program itu dilaksanakan. Terdapat beberapa siri mesyuarat perancangan yang perlu diadakan dalam melaksanakan program pendidikan luar. Kekerapan mesyuarat bergantung kepada keupayaan ahli jawatankuasa menyelesaikan masalahnya. Antara contoh siri mesyuaratnya ialah Mesyuarat pelantikan jawatan kuasa perancangan menentukan dasar pendidkan luar dan pembinaan kertas kerja. Mesyuarat permurnian kertas kerja Mesyuarat pelantikan ahli jawatan kuasa pelaksanaan program Pendidikan Luar Mesyuarat sebelum pelaksanaan program

Mesyuarat pendaftaran peserta

4.4. Penyediaan Kertas Kerja.

Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. Kertas kerja merupakan dokumen yang penting dalam merancang sesuatu projek. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju, jenis aktiviti, jawatan kuasa, peserta dan perbelajaan sesuatu projek.

4.4.1

Menyediakan Kertas Kerja mengikut format yang ditetapkan

Antara format kertas kerja yang selalu digunakan ialah seperti berikut: Tajuk Kertas Kerja Tulis tajuk dengan ringkas dan bermakna Tujuan Kertas Kerja Nyatakan secara jelas tujuan kertas kerja disediakan sama ada untuk:

Kelulusan, maklumat atau perbincangan Untuk siapa kertas kerja di kemukakan Nyatakan apakah objektif dan matlamat yang hendak dicapai

Penerangan tentang projek Nyatakan secara jelas butiran mengenai

Tarikh, masa atau tempat Peserta kumpulan sasaran Yuran atau bayaran yang dikenakan Kerjasama atau bantuan di unit atau persatuan lain

Jawatan kuasa pelaksana Nyatakan secara jelas segala butiran mengenai:

Nyatakan atau sertakan minit mesyuarat induk yang telah memutuskan untuk mengadakan projek yang di pohon Senarai penuh jawatankuasa Peranan dan bidang tugas jawatan kuasa

Anggaran pebelanjaan Nyatakan secara terperinci anggaran pendapatan serta perbelanjaan termasuk belanja runcit sebanyak 10 peratus dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan Susun atur atau atur cara Sediakan jadual tentative program yang terperinci dari awal hingga akhir termasuklah atur cara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa, tempat dan tindakan jurulatih atau fasilitator. Peserta Nyatakan kumpulan sasaran yang akan menyertai program ini sama ada pelajar atau kakitangan anggaran bilangan peserta Tindakan Senaraikan cadangan jurulatih dan faslitator yang terlibat dalam setiap aktiviti yang dirancang Sokongan Rujuk keseluruhan kertas kerja kepada penasihat atau pegawai yang berkaitan untuk di komen atau diberi sokongan

4.4.2. Mendapat Kelulusan dari pihak pengurusan

Kertas kerja yang telah dibina perlu dihantar untuk mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. Penganjur mesti memastikan tarikh serahan kertas kerja menepati kehendak masa pemprosesan kelulusan. Penganjur juga perlu bersedia untuk memberi rasional tentang kertas kerja serta aktiviti yang hendak dilaksanakan. Tindakan

pelaksanaan seterusnya dilaksanakan selepas mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. 4.4.3. Menyediakan Jadual Tindakan Tentatif

Jadual tindakan perlu dibina bagi memastikan perlaksanaan program berjalan dengan lancar. Jadual tindakan ini membolehkan pengerusi memantau aktiviti

perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Jadual tindakan tentatif boleh dalam bentuk carta gantt, senarai semak, jadual, carta alir dan lain-lain media yang mudah difahami. 4.5. Pengurusan Surat menyurat.

Sebelum memulakan sesuatu aktiviti pendidikan luar, perkara yang amat penting sekali ialah memohon kebenaran. Jawatan kuasa perancang perlu mendapat kebenaran dan memaklumkan dari berbagai pihak sebelum melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar.

4.5.1

Surat kebenaran

Dalam aktiviti Pendidikan Luar, segala aktiviti dilakukan di luar bilik darjah sudah pasti pihak penganjur perlu mendapat kebenaran daripada ibu bapa ataupun penjaga terlebih dahulu sebelum menjalankan aktiviti. Selain daripada itu, surat kebenaran kepada pelbagai agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung perlu ditulis. Surat-surat memohon kebenaran untuk mengadakan pendidikan luar perlu dihantar awal supaya pihak yang berkenaan dapat membalas dalam masa yang sesuai. Contoh senarai surat yang perlu dihantar untuk memohon kebenaran dalam aktiviti pendidikan luar ialah: Surat kebenaran ibu bapa penjaga Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat ini juga perlu mengandungi persetujuan perjanjian pelepasan tanggungjawab pihak penganjur. Penganjur juga boleh meletakkan nombor telefon sekiranya berlaku kecemasan ketika program. Surat kebenaran pemilik tapak perkhemarhan

Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat ini juga boleh mengandungi harapan atau bantuan dari pihak pengajur kepada pemilik tapak perkhemahan (Sekiranya berkenaan). Pemilik tapak perkhemahan bukan saja individu tetapi kemungkinan badan-badan swasta atau kerajaan contohnya pihak berkuasa tempatan. 4.5.2 Surat pemberitahuan, memohon kebenaran dan bantuan

Surat ini biasanya mempunyai 3 tujuan utama iaitu:

i.

Surat yang ditujukan kepada pihak berkuasa bertujuan untuk memberitahu perlaksanaan aktiviti di kawasan jagaan pihak tersebut

ii.

Surat yang ditujukan bertujuan untuk memohon kebenaran daripada pihak tertentu untuk menjalankan aktiviti

iii.

Surat yang bertujuan untuk memohon bantuan dari segi teknikal dan keselamatan daripada pihak tertentu

Surat pemberitahuan, memohon kebenaran dan bantuan dari balai polis terdekat Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari pihak polis. Surat ini juga perlu mengandungi permohonan bantuan dari pihak pihak polis kepada pengajur, contohnya mengadakan rondaan yang kerap di kawasan aktiviti dan lain-lain Surat pemberitahuan, memohon kebenaran dari jabatan laut Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan laut terutama jika aktiviti berkaitan dengan taman laut. Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan laut kepada

pengajur, contohnya menggunakan khidmat pegawai jabatan laut bagi menerangkan tentang taman laut. Surat pemberitahuan, memohon kebenaran dan bantuan dari jabatan perhutanan Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan perhutanan terutama jika aktiviti berkaitan dengan hutan simpan Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan perhutanan kepada pengajur, contohnya menggunakan khidmat ranger hutan bagi menerangkan tentang flaura dan fauna yang terdapat di hutan simpanan. Surat pemberitahuan, memohon kebenaran dan bantuan dari jawatan kuasa kampong Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan kuasa kampung yang terlibat. Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan kuasa kampung kepada pengajur terutama dari aspek keselamatan kawasan aktiviti Pendidikan Luar. Surat pemberitahuan dan memohon bantuan dari Jabatan kesihatan Kandungan surat itu perlu mengandungi masa, tarikh, tempat dan aktiviti yang terlibat. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon bantuan kecemasan sekiranya berlaku kecemasan dalam menjalankan aktiviti Pendidikan Luar. 4.6 Definisi Seseorang guru sukan atau jurulatih renang hendaklah memastikan bahawa keyakinan perenang baru dapat dibina dan menunjukkan bahawa berenang adalah suatu aktiviti yang menyeronokkan. Keyakinan di air merupakan satu keadaan atau proses untuk mengatasi kurang yakin dan takut kepada kawasan-kawasan berair seperti sungai, tasik dan laut. Perasaan ini mungkin terjadi disebabkan sifat semulajadi ataupun sebab-sebab lain.

4.7

Ketakutan Di Air Perasaan takut terhadap air ialah satu keadaan yang tidak diketahui punca, reaksi yang tidak dikehandaki, keadaan tingkah laku yang dialami oleh seseorang yang menghalang perenang dari belajar berenang kemahiran-kemahiran air atau memasuki satu kawasan air seperti kolam renang, laut, tasik ataupun sungai.

4.7.1 Punca ketakutan air 1. Pengalaman pembelajaran langsung pengalaman peribadi dengan melakukannya, merasainya, dan mengalaminya secara fizikal

2. Pengalaman pembelajaran tidak langsung menyaksikan kejadian, menonton filem (Titanic, Crocs and Sharks Piranhas Wild Life Documentaries!) dan mimpi

3. Asalan Modal Penglihatan pembacaan, berbual, mendengar dan kisah

4. Pembelajaran separa sedar perasaan takut air telah berlaku tanpa sedar secara negatif semenjak dari kecil lagi 4.7.2 Cara mengatasi ketakutan air

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi ketakutan di air iaitu : o o o o biarkan anak sekadar merendam kakinya atau mencepur-cepur air di kawasan air cetek sambil tetap mengenakan pakaian renang. Menggalakkan murid belajar di kelab-kelab renang yang mempunyai pantauan rapi. Selalu mengajak mereka berenang bersama kawan-kawan atau sedara

mara Nyatakan kepada mereka berenang sungguh menyenangkan, Kalaupun

murid tetap takut, jangan memaksa apalagi memarahi rasa takutnya.

4.8

Aktiviti-Aktiviti Keyakinan Di Air

Berjalan Dengan Selamat

Berseorangan o o

Pegang susur kolam renang dengan sebelah tangan dan berjalan dengan kaki yang dijarakkan sedikit ke hadapan dan ke belakang. Berjalan berseorangan dan menyeberangi lebar kolam.

Berdua o

Perenang berdiri seorang di hadapan dan seorang lagi di belakang. Perenang yang berdiri di belakang, meletakkan tangannya di atas bahu pasangannya yang berada di hadapan. Kedua-dua perenang berjalan ke hadapan dengan meluncur kaki berselangseli di atas lantai kolam renang.

Bentuk Bulatan o o

Berdiri beramai-ramai dalam bentuk bulatan di kolam renang, dengan tangan kanan berpegangan di tengah bulatan. Berjalan bersama-sama mengikut arah jam. Berdiri dalam bentuk bulatan dan memegang tangan. Para perenang membilang 1 dan 2. Mula dengan no 1 mengapung sambil memegang tangan. Kemudian no 2 mengapung dengan mengangkat kaki seperti gambar berikut.

Mengangkat Kaki Dari Lantai.

Berseorangan o o o Pegang susur dengan dua belah tangan. Letakkan kedua-dua kaki di atas dinding kolam dengan lutut dibengkokkan.

Bergerak dengan pergerakkan kecil tangan dan kaki ke sisi sepanjang dinding kolam.

Cara Terapung o

Langkah yang penting untuk berenang ialah belajar cara bagaimana air boleh menyokong / menampung berat badan anda. Keapungan badan boleh dipraktikkan melaui perbagai posisi yang berikut:

o o o

Apung rumpun atau apung ampai-ampai. Apung meniarap Apung terlentang

APUNG RUMPUN/AMPAI-AMPAI o o o o o o o

Berdiri di dalam air, aras dada. Menarik nafas dan menahan nafas Membongkok dan meletakkan dada dan muka di dalam air. Menghulurkan tangan untuk menyentuh tulang kering dengan mata sentiasa terbuka. Dengan perlahan-lahan bawa lutut ke dada dan pegang tulang kering dengan tangan. Badan akan mengapung dalam posisi ini. Menahan nafas seberapa lama yang boleh

BERDUA o o o

Perenang A memegang susur dan menghulurkan sebelah kaki ke belakang. Perenang B memegang kaki itu dan kemudian menyokong kaki sebelah lagi yang dihulurkan oleh perenang A Perenang A kemudiannya membengkokkan lututnya ke bawah badan dan berdiri semula.

Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula: Luruskan kaki ke bawah kolam. Angkat/naikkan kepala dengan muka di atas permukaan air.

APUNG MENIARAP o o o o o o o o o

Berdiri di dalam air, aras pinggang. Berdiri membelakang dinding. Letakkan sebelah kaki bersandar pada dinding dengan lutut bengkok. Hulurkan tangan ke atas kepala, dengan lengan menyentuh telinga dan ibu jari terkunci. Bongkokkan badan dan letakkan dada, muka dan tangan di air. Mata sentiasa terbuka. Dengan perlahan tetapi kukuh, tolak dari dinding. Biarkan tubuh meluncur ke hadapan dengan kaki lurus di belakang.

Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula; Bengkokkan lutut dan bawa ke dada. Tekankan tangan ke bawah dan naikkan kepala. Biarkan tubuh tenggelam sehingga kaki menyentuh lantai kolam Luruskan kaki dan berdiri.

APUNG TELENTANG o o o o o

Pegang palung atau susur kolam renang dengan tangan berjarak lebih kurang seluas bahu. Letakkan kedua-dua kaki pada dinding, tetapi di bawah permukaan air. Penyokong berdiri di belakang perenang dengan memegang di bawah bahu perenang. Perenang meluruskan tubuh dengan tangan didepakan. Tangan penyokong masih menyokong di bawah bahu perenang.

Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula dari posisi apung telentang: Gerakkan tangan dengan tarikan kuat sepert melakukan skip ke belakang. Pada masa yang sama, angkat kepala dan bawa lutut ke posisi duduk. Tekan dan turunkan kaki ke lantai kolam.

4.9

Sejarah Kayak Kayak adalah bot didayung oleh manusia. Ia dicipta oleh penduduk asal kawasan Artik di Amerika Utara dan Greenland biasanya dikenali sebagai Inuit atau Eskimo. Perkataan "kayak" asalnya bererti "bot manusia/lelaki". Pembinaan asalnya merupakan rangka kayu diselitupi dengan kulit haiwan seperti kulit anjing laut. Kayak asal ini digunakan untuk memburu di lautan lepas Lautan Artik. Kayak biasanya dikemudikan dengan menggunakan pendayung dua belah. Pengguna kayak atau pendayung duduk dalam kayak dengak kaki mereka kehadapan. Bahagian atas kayak ditutup dengan geladak. Pengayuh duduk dalam lubang di kokpit yang boleh ditutup dengan skirt limpahan (atau spraydeck). Ini menjadikan bahawa, sekiranya kayak terbalik, kayak tidak akan dipenuhi air, dan pendayung boleh menegakkan kayak kembali tanpa dipenuhi air. Pergerakan ini dikenali sebagai gulingan Eskimo Eskimo

Roll.
Pada zaman moden, kayak telah dimajukan lebih lanjut menjadi beberapa jenis termasuk : berkayak di air putih whitewater kayaking, bot bermain playboats, surfing,

kayak laut, perlumbaan air tenang, berkanoe Slalom, polo kanoe dan riadah. Di negara
kita, aktiviti berkayak ini mula wujud sejak tahun 50an lagi. Masyarakat Melayu telah tinggal dan menetap di tepi sungai masih menggunakan kanu sebagai kenderaan pengangakutan air. Aktiviti kayak ini mula berkembang apabila persatuan Rekreasi luar Wilayah Persekutuan menjelajah seluruh pantai Barat Semenanjung Malaysia dan secara tidak langsung telah menarik minat orang ramai melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti berkayak ini.

4.9.1 Jenis-jenis Kayak Kayak boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu : 1. Kayak satu tempat duduk Sesuai digunakan oleh mereka yang baru belajar berkayak berukuran 146 sehingga 15 beam (sisi) 26 atau panjang lebih kurang 4 meter. 2. Kayak dua tempat duduk Kayak jenis ini dikenali sebagai swedish form yang dibuat untuk keseimbangan dan keselesaan. Kayak ini berukuran 17 hingga 173, beam 32 hingga 33. Selain itu, kayak boleh dibahagikan kepada 3 kelas utama berdasarkan bahagian bawahnya (hull) iaitu : 1. Mandesta (bentuk V) Bahagian bawah kayak ini berbentuk bentuk V . Ini bertujuan untuk memudahkannya memotong air, bergerak dalam garis lurus dengan pergerakan yang laju. Namun begitu, kayak ini memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi.

Mandesta 2. Ottersport (bentuk U)

Bahagian bawah kayak ini berbentuk U ataupun rata. Ia amat stabil di semua situasi air dan sesuai bagi mereka yang baru belajar kayak. Pergerakan kayak ini amat perlahan dan mudah tersasar haluannya disebabkan bahagian bawahnya lebih mudah menampan ombak berbanding kayak lain. Contoh kayak ini ialah kayak rekreasi dan TK (touring kayak).

Ottersport 3. Slalom (bentuk O) Keratan rentas di bahagian atas dan bawah kayak ini berbentuk O atau bulat. Ia digunakan untuk aktiviti arus deras dan lebih laju berbanding ottersport. Namun kayak ini lebih mudah berpusing kerana rockerlebih tinggi berbanding kayak jenis lain. Pengendalian kayak ini memerlukan kemahiran imbangan yang sederhana kerana bentuknya memudahkan kemahiran gulingan dilakukan. Contoh kayak jenis ini ialah slalom, polo, dan rodeo.

Slalom 4.9.2 Kategori Kayak 1) Kayak jenis Creek Boat

Kayak jenis ini ialah kayak yang digunakan oleh orang yang baru menceburi bidang kayak dan kanu. Ini adalah kerana kayak Creek ini memberikan kestabilan yang tinggi dan mudah untuk dikendalikan.

2) Kayak jenis Polo

Kayak jenis ini digunakan di kawasan danau yang tenang dan kolam. Kayak ini hampir sama dengan kayak Creek boat tetapi bentuk belakangnya lebih leper ini adalah bagi memudahkannya memotong air semasa berpusing. Kayak ini juga dimainkan oleh pemain polo berkayak.

3) Kayak jenis inflatable

Kayak jenis ini diperbuat daripada gabungan getah dan gentian kaca. Kayak ini mempunyai daya apungan yang tinggi. Kayak jenis ini perlu dipam angin sebelum digunakan. 4) Kayak jenis Squirt

Kayak jenis ini sesuai digunakan untuk Rodeo di arus deras seperti enders dan catwhell, ini adalah kerana kayak ini berbentuk tipis dan ruang di dalamnya hanya boleh memuatkan kaki pendayung sahaja. Saiz kayak ini hanya 2.5 meter. Oleh hal yang demikian, kayak ini mampu menyelam.

5) Kayak jenis Sprint

Kayak jenis ini selalunya digunakan untuk acara perlumbaan. Ini adalah kerana kayak ini berbentuk panjang, kecil dan tirus. Ianya sangat laju dan pendayungnya memiliki keseimbangan yang sangat baik. 6) Kayak jenis Slalom

Kayak slalom digunakan dalam keadaan selok belok. Kayak ini bersaiz pendek di hadapan dan panjang serta lebih kembung di bahagian belakang. Panjang kayak ini ialah 6 meter dan dibentuk tajam di bahagian hadapan. Oleh hal yang demikian kayak ini memiliki kelajuan dan kestabilan yang tinggi.

7) Kayak jenis Downriver.

Kayak ini berukuran panjang sekitar 4 meter, direka bentuk dan dibina dengan deck leper, depan lancip, memudahkan pendayung untuk masuk celah di pagar slalom 8) Kayak Sea

Kayak ini digunakan untuk melakukan aktiviti di laut. Kayak jenis ini berkuasa mengharungi lautan. Kayak ini telah dibekalkan dengan kompas untuk navigasi, Selain itu kayak ini mempunyai mempunyai ruang bebas air bagi menyimpan barangan semasa melakukan aktiviti. Di belakang kayak ini pula terdapat alat kemudi. 9) Kayak Sit on Top

Kayak jenis ini lambat bergerak dan juga sukar dikemudi. Selain itu kayak ini sukar untuk melakukan kemahiran atau teknik berguling (Eskimo Roll). Kelebihan kayak ini ialah air tidak akan bertakung di dalamnya kerana kayak ini telah direka lubang-lubang khas untuk menghindarkan takungan.

4.9.3 Peralatan-peralatan Kayak

Enjin bot

Dinghi

Pendayung

Kayak

Wisel

Jaket keselamatan

4.9.4 ANATOMI KAYAK

BIL 1.

BAHAGIAN Bow and stern

FUNGSI Bahagian muncung hadapan dan belakang kayak yang berbentuk tajam dan bulat. Bow adalah muncung bahagian hadapan manakala stern ialah muncung bahagian belakang. Bahagian ini boleh ditentukan dengan meninjau bentuk coaming dan arah tempat duduk sesebuah kayak. Fungsinya adalah memotong air dan memecah ombak selain menjadi panduan arah tuju kayak.

2.

Hull

Dinding, lantai, geladak bahagian bawah kayak. Ia mempunyaibentuk yang berbeza beza bergantung kepada jenis kegunaan sesebuah kayak.

3.

Deck (Geladak Atas)

Dinding bahagian atas kayak dimana terletaknya cockpit. Ia berfungsi menutup bahagian atas kayak dan melindungi bahagian kaki pendayung serta memudahkan kemahiran gulingan. Deck hadapan dipanggil foredeck. Manakala deck belakang dipanggil aftdeck. Ruangan di tengah kayak di antara foredeck dan afdeck. Kawasan tempat duduk pendayung

4.

Cockpit

5.

Coaming

Bahagian tepi yang kecil dan nipis mengelilingi kokpit. Fungsi menghalang air air daripada memasuki kokpit dan tempat duduk untuk mengikat spray cover.

6.

Keel

Terletak di bahagian geledak bawah kayak Fungsi membelah arus dan sebagai kemudi bergerak lurus.

7.

Bouyancy (bahan apungan)

Teletak di bawah deck bahagian bow dan stern dan berfungsi untuk mengapungkan kayak apabila terbalik dan menyokong geledak atas dan bawah. Jenis-jenis : 1. Beg udara dipam dengan udara dan daya apungan yang tinggi namun mudah bocor. 2. Foam (gabus/ getah lembut)- sejenis buih getah, daya apungan yang tinggi dan menyokong geledak. 3. Polisterin daya apungan yang tinggi dan menyokong geledak tetapi mudah rapuh dan rosak.

8.

Deck eye

Lubang atau besi di atas geledak untuk mengikat towline di atas geledak.

9.

Back strap

Berfungsi sebagai penyandar dan melindungi belakang pendayung daripada kecederaan.

10.

Knee brace

Bahagian bawah coaming dan hanya terdapat pada kayak arus deras. Berfungsi melindungi lutut dan mencengkam kaki pendayung. Memudahkan kemahiran gulingan dan mengelakkan pendayung dari terkeluar daripada kayak apabila terbalik.

11.

Towline/ deckline

Tali yang diikat dari hujung bow ke sisi kiri dan kanan coaming hingga ke hujung stern. Berfungsi sebagai tali penyelamat dan mengikat alatan.

12.

Gunwale line/ painter line

Tepi atas sisi kayak, bercantum geledak atas dan bawah (kayak fibreglass). Pengimbang air, menentukan kesesuaian berat badan dengan kayak.

13.

Toggles

Tali pemegang bow dan stern bagi memudahkan kerja mengangkat kayak. Tempat berpaut apabila terbalik dan memudahkan proses mengikat kayak di tebing.

14.

Footres

Memberikan cengkaman pada kaki pendayung dan sokongan tenga melalui kombinasi pergerakan tangan, bahu dan kaki untuk dayungan terbaik. i. Secara umum terdapat 3 jenis footrest iaitu : Berbentuk bar yang dipasang pada bahagian sisi port dan starboard kayak. ii. Bentuk pasangan pedal yang terletak juga disisi port dan starboard kayak iii. Bentuk bulk head yang memenuhi bongkah rata dan memenuhi bahagian bow sesebuah kayak.

4.9.5 Pendayung Dayung kayak mempunyai dua bilah mata yang setiap satunya berlawanan kedudukan. Teknik ini dinamakan feathering dan berfungsi untuk mengurangkan rintangan angin terhadap mata dayung yang berada di udara semasa mendayung.

1. Blade (Bilah mata dayung) Kepingan yang berada pada hujung batang dayung. Berfungsi untuk mengaut seberapa banyak air bagi menghasilkan pergerakan kayak. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz bergantung kepada penggunaannya.

Asymetric blade

Canadian blade

Flate blade

Wing blade 2. Tip (Pelindung mata dayung) Kepingan logam yang berada di hujung mata dayung. Berfungsi untuk melindungi mata dayung dari kerosakkan akibat hentakan. Walaubagaimanapun, bukan semua pendayung mempunyai tip. 3. Shaft/Loom/Bar (batang pendayung) Bahagian batang pendayung, berbentuk bulat dan lazimnya lurus. Merupakan bahagian pemegang pendayung. 4. Neck (Leher pendayung) Bahagian percantuman antara blade dan shaft. 5. Drip ring (bulatan getah) Bahan ini diperbuat daripada plastik atau getah dan terletak berhampiran dengan neck. Fungsi utamanya ialah menghalang air dari blade mengalir ke shaft dan membasahi tangan pendayung. 6. Front of blade (muka dayung) Bahagian belakang muka dayung. Berbentuk cembung untuk memberikan sokongan yang kuat kepada mata dayung. 4.9.6 Teknik Dayungan Asas 1. Dayungan ke hadapan (Forward Stroke)

Aplikasi teknik dayungan ini terbahagi kepada beberapa tahap iaitu; Firming Badan dibongkokkan sedikit ke hadapan dan mata memandang tepat ke arah sasaran. Bahagian torso kanan digerakkan ke hadapan. Jangkaukan tangan kanan ke hadapan dan jangkau mata dayung seberapa jauh yang boleh. Tangan kiri dibengkokkan separas bahu dan pergelangan tangan kiri seelokeloknya separas bahu. Catch Peringkat mata dayung dimasukkan ke dalam air. Jangkau seberapa jauh yang mungkin dan benamkan seluruh mata dayung.

Firming / Catch Pull/Draw/Power Peringkat mata dayung digerakkan dari hadapan ke belakang bagi menghasilkan daya pergerakan. Gerakkan torso kanan anda ke belakang dan tangan kanan seharusnya menarik mata dayung ke belakang. Tangan kiri memberikan tekanan dan tambahan tenaga kepada mata dayung yang berada di dalam air.

Tarik pendayung sehingga berada di sisi pinggang .

Pull / Draw / Power Exit Peringkat di mana mata dayung dikeluarkan dan diatur untuk membuat dayungan di sisi yang bersebelahan. Mata dayung dikeluarkan dari air. Pergelangan tangan kanan haruslah memutar batang pendayung ke atas agar mata dayung menghadap permukaan air. Cengkaman tangan kiri pula dilonggarkan supaya bahagian batang pendayung boleh dipusingkan. Apabila mata dayung kiri telah dipusingkan sebanyak 90 menghadap permukaan air, kemaskan semula pegangan tangan kiri. Masukkan pula mata dayung kiri ke dalam air dan ulangi pergerakan menarik dan menolak mata dayung bagi menghasilkan dayungan

Exit

2. Dayungan Mengundur (Backword Stroke) Teknik ini merupakan teknik dayungan yang berlawanan dengan teknik dayungan ke hadapan. Tujuan utamanya ialah untuk mengundurkan kayak tanpa perlu menukarkan tempat duduk, arah dayungan dan kedudukan badan.

Catch

Push

Exit 3. Dayungan sapuan hadapan (Forward sweep stroke) Berkesan bagi membelok atau memusingkan kayak yang sedang berhenti atau yang sedang bergerak. Dayungan ini dimulakan dengan meletakkan blade sejauh yang boleh ke depan tanpa membengkokkan badan ke hadapan. Dayung mestilah diletakkan dalam keadaan yang rendah dan rata. Dayungan ini dilakukan dengan memusingkan dayung sejauh yang boleh ke depan. Tarik dayung ke belakang dan dilakukan dalam bentuk separuh bulatan dengan mengekalkan tangan kiri di dalam posisi yang lurus.

Catch

Pull / sweep

Exit 4. Berhenti Memberhentikan kayak yang sedang bergerak ke hadapan dengan memasukkan sebahagian sahaja mata dayung ke dalam air di sisi kiri dan kanan kayak dan dilakukan dengan mengundur yang pantas. Bagi memberhentikan kayak yang sedang mengundur ke belakang dengan laju, dayungan ke hadapan yang pantas perlu dilakukan. 4.9.7 Isyarat-isyarat semasa berkayak Tiupan wisel 1 tiupan pendek 2 tiupan pendek = berikan perhatian kepada saya = mudik ke hulu atau naik ke atas

3 tiupan pendek Isyarat tangan 1 tangan di udara

= kecemasan dan memerlukan bantuan

= minta pertolongan

2 tangan di udara

= berhenti dan beri perhatian kepada saya

Lengan menuding kanan

= bergerak ke kanan

Lengan menuding kiri

= bergerak ke kiri

Kedua-dua belah tangan menyilang ke atas kepala = saya selamat

Tangan genggam di atas kepala

= berhenti di sini

Kedua-dua tangan di hadapan

= saya berhenti

4.9.8 Cara Menyelamat (Rescue) 1. Menyelamatkan diri sendiri Ikut kayak terbalik dan relaks, luruskan kaki dan keluar dari kayak. Di dalam air cuba pegang mana-mana bahagian kayak. Ketika di dalam air, cari bahagian cockpit dan masuk semula ke dalam kayak dan bernafas dari dalam kayak. Depakan tangan dan ketukkan bahagian bawah kayak ( hull ) . Ini akan memberikan isyarat kepada rakan lain bahawa kita berada dalam keadaan selamat . Jika kayak tidak dipenuhi dengan air, secara serentak kedua-dua peserta hendaklah mengangkat kayak sedikit dari paras air dan menolak tangan dengan pantas. Ini akan membetulkan semula kayak. Sternman akan menjaga kestabilan kayak sementara bowman akan cuba memanjat kayak. 2. Teknik H1 Rescue Sternman kayak A dan B merentangkan pendayung kepada satu sama lain Anjakkan kayak C agar tertiarap di atas pendayung yang telah direntangkan Buang air dengan menggunakan cara meninggi dan merendahkan hujung kayak. Letakkan semula kayak C kepada kedudukan asal setelah habis air dilkeluarkan.

Teknik H1 rescue

3. Teknik X rescue Cara ini dilakukan jika hanya sebuah kayak sahaja yang datang membantu. Kedua-dua mangsa akan berpaut pada kayak penyelamat, seorang di bahagian bow dan seorang lagi di bahagian stern Bowman penyelamat akan menarik kayak ke atas sementara sternman

mengimbangkan kayak Ketika kayak berada di atas , air akan keluar dari bahagian hadapan kayak Setelah semua air keluar, ia dibetulkan semula dengan menterbalikkan kayak di permukaan air seperti biasa.

Teknik X rescue 4. Teknik H rescue Cara ini hanya boleh dilakukan jika terdapat dua atau lebih kayak penyelamat. Jika banyak, boleh dibuat rafting untuk tujuan menyelamatkan kayak. Jika hanya dua, kedua-dua kayak penyelamat akan berada di sisi kayak yang terbalik seolah-olah membuat huruf H. Bowman pada kedua-dua kayak penyelamat akan memegang hujung kayak yang terbalik itu dan seterusnya membalikkan semula kayak itu sambil mengeluarkan airnya Sternman akan membantu dalam mengimbangkan kayak Jika ramai , mereka akan membantu membuat rafting di sebelah kanan dan kiri.

Teknik H rescue

4.9.9 Langlah-langkah Keselamatan Semasa melakukan aktiviti kayak, kita seharusnya menjaga atau mengambil serius tentang aspek keselamatan bagi mengelakkan sebarang kecederaan berlaku. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan ialah : 1. Kuasai kemahiran renang 2. Sentiasa memakai jaket keselamatan 3. Meneliti keadaan kayak, cuaca dan takat paras air surut

4. Jangan membawa orang lebih had 5. Jangan bertukar tempat sewaktu mendayung 6. Elakkan berkayak bersendirian 7. Elakkan perlanggaran kayak

8. Menyediakan emosi dan mental dalam keadaan baik 9. Hendaklah menggunakan deria sebaik mungkin untuk membuat sebarang keputusan tentang sesuatu perkara semasa mengendalikan kayak dan menyesuaikan dengan keadaan alam semulajadi. 10. Jika kayak terbalik, jangan sesekali tinggalkan kayak tersebut, sebaliknya gunakanlah kayak tersebut untuk berpaut.

4.9.10 Teknik Mengangkat Kayak Semasa anda mengangkat kayak, pastikan anda membengkokkan lutut dan menggunakan kekuatan kaki untuk membolehkan kayak ke atas. Jangan sesekali menggunakan kekuatan pinggang semata-mata kerana ia boleh mendatangkan kecederaan. Terdapat pelbagai cara mengangkat kayak yang boleh digunakan : Pikul di bahu berseorangan Teknik ini sesuai digunakan untuk mengangkat kayak yang ringan dan kayak solo. Bahagian tengah cockpit diletakkan di bahu yang dominan bagi mengekalkan keseimbangan kayak. Tangan yang dominan memegang hujung cockpit bagi menyelaraskan keselesaan dan keseimbangan berat kayak, manakala sebelah tangan memegang pendayung.

Kelekan di pinggang berpasangan Sesuai untuk mengangkat kayak berat ataupun kayak berpasangan. Dua orang diperlukan bagi mengaplikasi teknik ini. Pemegang mestilah berada di hujung bow dan stern serta berlawanan arah bertujuan untuk mengekalkan keseimbangan kayak sewaktu diangkat.

Pikul di bahu berpasangan

Keadaan dan teknik sama seperti kelekan di pinggang. Namun begitu, kedudukan pengangkat selari atau sama arah bertujuan untuk membolehkan mereka berkomunikasi dan mengelakkan kecederaan berlaku sekiranya kayak jatuh.

4.10 SNORKELING Air di muka bumi ini telah menambat hati manusia sejak berkurun lamanya lagi sehinggalah pelbagai alat moden telah dicipta untuk tujuan mendampingi keindahan alam ini dengan lebih dekat lagi di mana manusia mampu mengecapinya melalui melihat, bergerak dan juga bernafas dengan lebih mudah di dalam air dan menjadikannya sebagai suatu destinasi yang sangat berbeza dan amat menarik untuk diterokai. Sehubungan dengan itu, bermulalah era bertambahnya kelompok yang mula obses dengan keindahan ini sehingga muncul ramai golongan terlatih yang memperkenalkan Skin Diving dan Scuba Diving pada sekitar tahun 1950 di negara barat yang berhampiran dengan laut seperti pulau-pulau namun pada peringkat awalnya biarpun hanya segelintir sahaja yang mampu menceburkan diri akibat kekurangan alatan dan juga maklumat mengenainya tetapi lama-kelamaan kehendak manusia yang tinggi tetap dapat mengatasi kekurangan yang ada bak kata pepatah hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Melalui aktiviti menyelam di bawah permukaan air ini

bermakna kita sudah memasuki suatu alam yang sangat berbeza dengan habitat atau rutin seharian kita maka lantaran itu timbul kesedaran terhadap kekayaan dan kehebatan Maha Pencipta. Namun begitu, kepada penyelam yang baru mahu berjinak-jinak untuk menceburkan diri di dalam bidang ini hendaklah sentiasa menyahut cabaran aktiviti sebegini diiringi pula dengan minat yang tinggi bagi meningkatkan kualiti perlakuan dalam melakukan aktiviti yang boleh dianggap ekstrim dan berisiko ini. Oleh hal yang demikian, perkara pertama yang perlu di ketahui adalah mengenai matlamat aktiviti ini serta aspek yang berkaitan dengan keselamatan diri tidak kira sebelum menjalankan aktiviti atau selepas aktiviti. Bukan itu sahaja, yang paling penting adalah mengamalkan disiplin yang berbentuk pendidikan selain menjadikannya sebagai ciri-ciri pembelajaran tentang Pendidikan Luar. 4.10.1 Matlamat

Setiap aktiviti yang dirancang haruslah mempunyai matlamat tersendiri supaya kita akan mendapat manfaat daripada aktiviti tersebut dan bukannya hanya sekadar mahu bersuka ria. Oleh hal yang demikian, matlamat yang telah ditetapkan untuk aktiviti snorkling kali ini adalah seperti ingin menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti utama mengisi masa senggang terutama ketika menjalankan aktiviti riadah yang sihat. Bukan itu sahaja, diharap semua peserta yang terlibat di dalam menjalankan aktiviti snorkeling ini dapat di pupuk semangat inkuiri yakni semangat ingin tahu yang tinggi di dalam diri mereka terutama dalam mencari pengalaman baru yang lebih bermanfaat dan berfaedah di samping menambah pengetahuan tentang kehidupan akuatik yang amat menarik. Tidak dilupakan juga matlamat utama bagi aktiviti ini iaitu diharap peserta dapat meningkatkan lagi kesedaran diri terhadap kebesaran Pencipta yang telah mencipta alam yang begitu indah ini.

4.10.2 Objektif

Setelah peserta mempelajari dan merasai pengalaman menjalani aktiviti snorkeling ini, pelajar akan dapat memupuk semangat menghargai segala hidupan laut dan juga alam semula jadi. Pelajar juga dapat menghayati dan juga mengagumi keindahan ciptaan Tuhan seperti batu karang dan pelbagai jenis hidupan air yang unik serta cantik yang

harus dipelihara untuk generasi akan datang. Selain itu, pelajar juga dapat memupuk sikap bekerjasama terutamanya dalam aspek kepimpinan iaitu pemimpin dan pengikut dalam menghasilkan kumpulan yang baik. Pelajar juga akan mendapat pengetahuan bagaimana untuk menyediakan peralatan yang berkaitan dengan aktiviti snorkeling yang lengkap serta tahu mengendalikannya dengan baik dan sistematik sewaktu aktiviti tersebut dikendalikan. Bukan itu sahaja, diharap pelajar akan dapat menerangkan lakuan aktiviti snorkeling dengan jelas apabila dikehendaki kelak untuk memastikan segala ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dan tidak hilang begitu sahaja. 4.10.3 Peraturan peraturan Aktiviti Snorkeling

Aktiviti snorkeling bukanlah suatu aktiviti yang mudah dan boleh dilakukan sewenangwenangnya tanpa aturan mahupun arahan. Terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua peserta yang melibatkan diri dalam acara ini. Para peserta mestilah sentiasa mengutamakan keselamatan diri masing-masing sama ada sebelum, semasa atau selepas aktiviti snorkeling ini dijalankan. Peserta juga dinasihatkan supaya peserta bergerak mengikut kelompok yang akan ditetapkan dan dilarang sama sekali jika peserta menyelam secara berseorangan. Sewaktu aktiviti snorkeling berlangsung, peserta adalah dilarang keras untuk menyentuh kehidupan dan habitat di dalam air seperti ikan, batu karang, dan sebagainya. Hal ini adalah kerana bagi mengelakkan habitat hidupan laut tersebut rosak atau terganggu. sebelum memulakan aktiviti snorkeling, peserta mestilah mendengar taklimat daripada ketua secara teliti mengenai keselamatan dan peraturan aktiviti ini. Bertanya jika tidak memahami tentang sesuatu perkara. Ini kerana hanya kesilapan yang kecil boleh mengundang bahaya mahupun maut. Selain itu, setiap peserta juga mestilah melaporkan diri masing-masing kepada ketua berkenaan lokasi di mana tempat peserta mahu melakukan snorkeling. Peserta disarankan supaya mematuhi etika berpakaian aktiviti snorkling ini seperti memakai baju keselamatan dan berpakaian warna terang supaya senang dikesan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini.akhir sekali, peserta juga hendaklah mematuhi arahan ketua berkenaan dengan kawasan yang dibenarkan melakukan aktiviti snorkeling ini. Hal ini adalah sebagai langkah berwaspada bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan.

4.10.4 Faktor-Faktor Penting Semasa Menjalankan Aktiviti Snorkeling

Terdapat pelbagai fakor penting yang perlu diambil kira semasa ingin menjalankan aktiviti snorkeling ini iaitu faktor keselamatan, pamakaian alatan dan kecemasan. Pastikan tempat aktiviti yang ingin dijalankan snorkeling adalah sesuai dan selamat dari bahaya seperti hidupan berbisa atau tajam. Pastikan kawasan untuk snorkeling

disempadankan. Ini untuk memastikan setiap peserta tidak terkeluar kawasan yang akan mengundang bahaya kepada mereka. Gunakan pelampung yang mudah dilihat bertujuan untuk menandakan kawasan atau tempat yang digunakan seperti bola terapung, tong atau tali. Selain itu, gunakan kaedah Three Buddy System yang bermaksud melakukan aktiviti snorkeling sekurang-kurangnya seramai tiga orang. Ini akan membuatkan peserta terasa selamat dengan bergerak secara beramai-ramai. Ia juga penting untuk menjaga keselamatan setiap individu khuatir berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan. Sekiranya berlaku kehilangan rakan, keluarkan muka dari dalam air dan carilah pasangan anda. Jangan bergurau-gurau seperti memasukkan air ke dalam mask rakan yang sedang menjalankan aktiviti. Keadaan ini mungkin akan menyebabkan rakan anda terganggu pernafasannya atau tercekik dan mungkin akan membawa maut. Sentiasa mendengar dan mematuhi arahan jurulatih dan adakan pengawasan dari semasa ke semasa khuatir berlaku sebarang kemalangan. Laporkan sebarang kejadian atau kecemasan yang berlaku dengan serta merta.

Faktor kedua ialah mengenai pemakaian alatan. Pertamanya ialah alatan yang dinamakan snorkel. Ia dipasang di bahagian kiri topeng menggunakan snorkel keeper. Pasang dan suaikan snorkel supaya kemas apabila mouthpiece dilekapkan pada mulut. Memulakan pernafasan melalui mulut.

Designed with smooth bends

Flexible tube

Self-draining barrel

Kedua ialah topeng. Bersihkan topeng dengan air bersih sebelum digunakan. Pastikan tali pengikatnya kemas dan selesa sebelum turun ke dalam air. Pastikan juga tiada kebocoran berlaku pada topeng.

Comfortable skirt

Nose pocket or finger pocket Adjustable strap Low profile

Ketiga ialah fins. Pastikan fins yang akan digunakan padan dengan saiz kaki anda jika anda menggunakan fins jenis full-foot. Jika anda menggunakan jenis half -foot, laraskan tali pengikatnya supaya kemas dan selesa.

Keempat ialah jaket keselamatan. Ia akan membantu anda mengapung sekiranya anda tidak mahir berenang. Ia juga akan mengurangkan tenaga ketika menjalankan aktiviti snorkeling.

Kelima ialah pakaian. Pakaian yang akan digunakan kelak mestilah sesuai dan dapat mengurangkan risiko kecederaan. Ia juga penting untuk melindungi kulit daripada terbakar akibat daripada sinaran matahari yang lama dan berterusan.

Faktor ketiga ialah faktor kecemasan. Jika berlaku sebarang kecederaan seperti cedera atau luka, jangan panik. Keluar dari air dengan cepat dan berhati-hati. Minta bantuan dari rakan atau pasangan. Cuba untuk memberikan rawatan kecemasan awal sebelum mendapatkan rawatan doktor. Jika mengalami kejang otot kaki, jangan panik dan jangan tanggalkan fins anda. Caranya ialah dengan menarik hujung blade sambil luruskan kaki yang mengalami kekejangan. Setelah kekejangan reda, berenang ketepi dan naik ke darat. Tanggalkan fins dan berehat untuk beberapa waktu. 4.10.5 Cara Masuk Ke Dalam Air

Pastikan topeng cermin, fin dan snorkel siap diperiksa sebelum memulakan penyelaman. Pastikan juga tahap air sebelum memasukinya. Jangan terlalu cetek kerana boleh mengundang kecederaan pada peserta. Jika melakukan aktiviti air secara berpasangan, pastikan rakan anda mengetahui yang anda masuk ke dalam air.

Terdapat tiga cara asas memasuki air iaitu dengan cara berjalan, melompat dengan kedua-dua belah kaki rapat dan melangkah besar. Cara melangkah besar tidak sesuai untuk dilakukan di tempat tinggi.

Selain itu, terdapat dua cara gulingan yang boleh dilakukan dari atas bot atau dinghi bagi yang bertaraf profesional iaitu guling depan dan guling belakang. 4.10.6 Teknik-Teknik Masuk Ke Dalam Air

Terdapat juga teknik-teknik untuk memasuki air. Pertamanya, jika dari tepi pantai, tentukan paras air sesuai untuk menggunakan fin dari pantai. Jika tidak, bawa fin ke tempat yang lebih selamat kemudian sarungkannya.

Kedua, pada pantai yang berombak kuat. Caranya ialah berjalan membelakangkan pantai. Apabila sampai pada paras air yang sesuai dan selamat untuk menyelam, pusing dan selam mengikut aras gelombang.

Terdapat dua cara untuk menyelam dari permukaan iaitu dengan memasukkan kepala dahulu ataupun memasukkan kaki dahulu. Adalah dilarang sama sekali untuk mengikuti aktiviti ini sekiranya anda tidak memakai peralatan dengan betul dan sempurna atau peralatan rosak. Ini akan membahayakan keselamatan diri anda dan boleh mengundang bahaya malah maut. Jangan melakukan aktiviti ini apabila anda terlalu lapar atau kenyang. Kerana aktiviti ini memerlukan tenaga yang banyak. Elakkan juga dari menyelam ketika anda mempunyai luka yang masih berdarah kerana khuatir luka tersebut akan lebih teruk jika terkena air.

TUGASAN TERARAH
3. Terangkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus diambil sekiranya pelajar anda menghadapi masalah tiada keyakinan melakukan aktiviti air.

LAMAN WEB
www.en.wikipedia.org/wiki/outdoor www.askaboutsports.com www.divepilot.com www.kayakonline.com www.paddling.net www.amazon.com

PORTFOLIO
Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk soft dan hard copy.

RUJUKAN

C. A. Lewis (1975), The Administration of Outdoor Education Programs. Dubuque, IA: Kendall-Hunt D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman (1985), Teaching in the Outdoors, Danville, IL: Interstate) J. Lull (2001), Sea Kayaking Safety & Rescue: Wilderness Press, Berkeley Phyllis Ford (1981), Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. New York: Wiley

Tajuk 5
Sinopsis

PELAPORAN DAN PENGELOLAAN AKTIVITI DARAT

Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi post-mortem, laporan keseluruhan dan pengelolaan aktiviti darat iaitu aktiviti perkhemahan, abseiling, orienteering dan ikhtiar hidup dalam Pendidikan Luar. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 1. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar 2. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai melalui teori dalam kehidupan sebenar. 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan mentaksir pengetahuan serta kemahiran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

5.1

Pos-mortem

Pos-mortem perlu dibuat bagi tujuan mengenalpasti kelemahan, kekurangan dan kelebihan yang telah dilaksanakan. Dua cara pengendalian pos-mortem disyorkan adalah :

1.

Menerusi mesyuarat yang diadakan bersama jawatankuasa pengelola, urusetia dan jurulatih terlibat.

2.

Menerusi borang penilaian peserta, maklumbalas dan soal selidik yang dibuat secara bertulis atau lisan

Melalui proses pos-mortem tersebut pengelola akan dapat mengenalpasti kelemahan yang perlu diatasi, kelebihan yang perlu dikekalkan dan kebaikan yang perlu dipertingkatkan lagi supaya perancangan dan pelaksanaan akan dapat diperkemaskan lagi. 5.2 Syor dan cadangan Setelah menjalankan sesuatu aktiviti dicadangkan supaya diadakan suatu sesi untuk mendapatkan maklumbalas tentang segala kebaikan dan kelemahan dalam pengendalian dan pelaksanaan aktiviti oleh sesuatu kumpulan. Ianya bertujuan supaya dapat mengolah segala kekuatan dan kelemahan dalam melakukan dan pelaksanaan aktiviti. Syor dan cadangan yang bernas diambilkira dan

diperbincangkan bersama. Aspek kelemahan di atasi sementara aspek kekuatan dikekalkan atau dipertingkatkan.

5.3

Dokumen Laporan.

Pelaporan sesuatu aktiviti atau program perlu dilaksanakan di semua peringkat bagi tujuan memantau pelaksanaan pada masa yang akan datang. Pelaporan haruslah dalam bentuk dokumentasi dan perlu dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu yang ada kaitan dengan program seperti pihak kementerian, jabatan, serta penaja yang mempelopori penganjuran.

Ciri-ciri terbaik dalam mendokumentasikan laporan ialah dengan memasukkan perkara-perkara berikut :

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

pendahuluan tarikh, hari, masa dan lokasi bilangan penyertaan prosedur dan jadual kerja / aktiviti senarai jawatankuasa laporan aktiviti yang dilaksanakan laporan kewangan laporan jawatankuasa kerja / jawatankuasa kecil laporan maklumbalas atau penilaian keseluruhan masalah / pandangan / cadangan mengatasi penutup

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyediakan laporan oleh Setiausaha Program Pendidikan Luar adalah

i. ii. iii. iv. v.

Mengumpul laporan daripada setiap jawatankuasa kecil Mengedit dan membuat laporan bertulis Membuat penilaian keseluruhan Menyatakan masalah-masalah yang dihadapi Memberi cadangan dan pandangan penambahbaikan

Bagi jawatankuasa kecil pula, tanggungjawab setiap jawatankuasa menyediakan laporan terhadap kejayaan atau sebaliknya selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti adalah

i. ii. iii. iv. v. vi.

Perjalanan aktiviti setiap jawatankuasa kecil Masalah yang dihadapi oleh setiap jawatankuasa kecil Cara menyelesaikan masalah Kritikan terhadap aktiviti Kekuatan aktiviti Cadangan penambahbaikan

Dalam laporan kewangan pula, beberapa maklumat perlu dinyatakan bagi memastikan ketelusan penggunaan kewangan dalam aktiviti yang dilaksanakan. Maklumat-maklumat tersebut adalah i. ii. iii. iv. Yuran peserta contoh bayaran yuran untuk makanan Sumbangan pihak luar - contoh: tajaan daripada syarikat atau badan tertentu Perbelanjaan runcit contoh: pembelian barang-barang keperluan Perbelanjaan tanpa resit contoh: pembelian bahan-bahan makan yang sedikit v. Perbelanjaan beresit perlu dinyatakan apa yang dibeli

5.4

Khemah

Berkhemah merupakan aktiviti yang menyeronokkan namun pelbagai persiapan dan prosedur yang perlu diambil perhatian sebelum menjalankan aktiviti berkhemah. Walaupun aktiviti ini dipandang mudah oleh sesetengah pihak, aktiviti perkhemahan yang dimaksudkan disini bukanlah berkhemah di halaman rumah ataupun tempat yang terdapat banyak kemudahan awam. Ia sebenarnya melibatkan aktiviti yang jauh dari kediaman serta boleh menyebabkan kesan yang tidak baik kepada diri sendiri, orang lain dan alam sekitar sekiranya beberapa perkara yang dianggap remeh ini tidak diambil perhatian oleh campers. 5.4.1 1. 2. Apa itu khemah? Khemah merupakan alatan penting dalam menjalankan aktiviti luar Ciri-ciri tapak atau kawasan khemah: a. b. c. d. 5.4.2 1. 2. Mendapatkan kebenaran dan maklumat Kemudahan asas seperti bekalan air Kawasan lapang Tidak terlalu jauh dari penduduk atau perkampungan

Sebelum mendirikan Khemah Menentukan arah cahaya matahari terbit dan terbenam. Berlawanan dengan arah tiupan angin.

3. 4.

Tempat yang selamat dan sesuai seperti tanah rata, lapang, teduh dan selesa. Elakkan mendirikan khemah di bawah pokok yang reput, tua dan mudah tumbang,berumput tebal dan dipenuhi lalang supaya mengelakkan serangga atau binatang berbisa.

5.4.3

Jenis-jenis khemah

Khemah terdapat dalam pelbagai bentuk, saiz dan kegunaan iaitu: Rigde tent 1. 2. Mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Diperbuat daripada material nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat

Dome tent 1. 2. Berbentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel. Ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkhemahan seperti di sekolah dan sebagainya. Frame tent 1. 2. Khemah jenis besar yang biasa digunakan untuk perkhemahan keluarga. Rangka khemah akan dipasang dahulu dan kanvas dipasang kemudian.

Bell tent 1. 2. Mempunyai satu tiang tinggi di puncak khemah. Khemah jenis ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan khemah jenis DOME.

RIGDE TENT

DOME TENT

FRAME TENT

BELL TENT

5.4.4

Anatomi Perkhemahan

5.4.5

Shelter (tempat berteduh)

1. 2. 3.

Shelter sukar untuk dibina dan memerlukan kemahiran yang tinggi Boleh melindungi diri daripada serangga, panas, hujan, angin, salji dan suhu sejuk. Boleh menyembunyikan diri daripada musuh bahaya

Jenis-jenis Shelter 1. 2. 3. Phonco-Lean-To Phonco Tent One man Shelter

Phoco- Lean-To Mudah dan cepat dibina. Diikat pada dua batang pokok Shelter tertutup pada satu bahagian sahaja Pastikan shelter tidak menghala arah angin

Phonco Tent Mudah dibina. Diikat di antara dua pokok Shelter tertutup pada dua bahagian, kiri dan kanan.

One man shelter Mudah dibina dan terhalang dari rintangan angin. Saiz yang kecil menjadikan ia lebih sejuk dan nyaman.

5.4.6

Cara-cara mendirikan khemah

5.4.7 1. 2. 3. 4.

Menurunkan Khemah

Pasti segala barang dikeluarkan daripada khemah. Tanggalkan ikatan tali khemah pada pancang kemudian turunkan khemah. Kumpulkan pancang khemah dan tiang khemah yang ditanam. Sebelum melipat khemah, pastikan tiada sampah sarap yang melekat pada khemah.

5. 6.

Bagi khemah yang masih lembab, keringkan di bawah cahaya matahari. Bentangkan khemah di atas tanah. Semua helai pintu, penahan angin dan tali khemah hendaklah dilipatkan ke bahagian dalam.

7. 8.

Selepas itu, khemah perlu dilipat sehingga lebarnya lebih kurang 0.5 meter. Khemah mesti diikat dengan kemas dan betul supaya tidak terlerai di pertengahan jalan.

9.

Bersihkan kawasan perkhemahan.

5.4.8

Cara-cara menurunkan khemah

5.4.9

Prosedur

Kebenaran Sebelum memulakan sesuatu aktiviti perkhemahan, perkara yang amat penting sekali ialah memohon kebenaran. Sebagai seorang remaja, kebenaran daripada ibubapa ataupun penjaga adalah perlu memaklumkan mengenai aktiviti serta tujuannya kepada mereka ataupun orang yang terdekat. Melakukan aktiviti luar tidak boleh dirahsiakan. Laporkan Melaporkan mengenai aktiviti yang akan dijalankan kepada pihak polis yang

bertugas di tempat aktiviti yang hendak dituju dan memaklumkan bahawa aktiviti perkhemahan akan dilakukan di kawasan tersebut. Tujuannya memudahkan mereka membuat menyelamat sekiranya adalah untuk

rondaan keselamatan atau melakukan kerja-kerja bantuan. Mereka juga boleh memberikan

memerlukan

penerangan yang lebih terperinci mengenai keadaan kawasan tersebut.

Pemilik Kawasan Sekiranya kawasan perkhemahan yang dipilih itu merupakan kawasan

persendirian seperti tanah persendirian ataupun kampung, maka haruslah meminta kebenaran daripada tuan tanah atau ketua kampung untuk bermalam di kawasan tersebut. Lebih-lebih lagi jika memasuki satu perkampungan yang terpencil dan mempunyai adat resam yang berlainan. Dapatkan maklumat mengenai suku kaum dan kepercayaan, pantang larang, cara pergaulan dan keselamatan kampung tersebut. Tujuannya adalah memastikan keselamatan sepanjang menetap di kampung tersebut. Peraturan

Peraturan yang telah ditetapkan di sesuatu kawasan mungkin berlainan. Peserta mestilah mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan bersama

5.4.10 Memilih kawasan Sumber asas Untuk memilih kawasan atau tapak perkhemahan yang baik, perkara yang paling utama di ambil kira ialah sumber air. Punca air adalah penting untuk memasak, minum, membersihkan diri dan sebagainya. Namun begitu anda dilarang berkhemah terlalu dekat dengan sungai terutama di kawasan hulu atau berbukit. Ini kerana jika hujan di kawasan ini, terutamanya di sebelah hulu, paras air akan tiba-tiba naik dengan cepat. Bentuk Muka Bumi Bentuk muka bumi yang sesuai adalah tanah rata dan kering. Tujuannya untuk memberikan keselesaan ketika tidur dan mengelakkan berlaku kerosakan kepada pelapik khemah anda. Kedudukan tanah tersebut haruslah tinggi sedikit daripada kawasan di sekitarnya untuk mengelakkan air bertakung dan banjir ketika hujan lebat. Jangan dirikan khemah di bawah pokok yang besar dan tua kerana dikhuatiri pokok tersebut akan menghempap khemah. Pastikan tapak perkhemahan jauh dari semak dan

belukar untuk mengelakkan serangan serangga dan binatang berbahaya. Diingatkan supaya tidak mencari kawasan yang terlalu lapang dan tidak jauh dari pokok atau bukit. Pokok dan bukit boleh mengurangkan ancaman angin yang terlalu kuat. Tidak digalakkan mendirikan khemah yang terlalu dekat dengan kaki bukit kerana bahaya tanah runtuh. Perhubungan

Kawasan yang anda pilih mestilah mempunyai cara untuk berhubung dengan orang seperti jalan raya, telefon awam, balai polis, rumah penduduk kampung dan sebagainya. Ini untuk memudahkan anda mendapatkan bantuan segera jika perlu. Jika anda menjalankan aktiviti ini di kawasan yang terpencil atau jauh ke dalam hutan, pastikan anda berhampiran dengan tanah lapang dan tinggi supaya kedudukan anda mudah dikesan dari udara. Sinar Matahari Kedudukan anda seharusnya mendapat sinar matahari di sebelah pagi untuk tujuan mengeringkan udara lembab dalam khemah dan juga mengeringkan pakaian dan peralatan yang basah. Pemandangan yang indah juga perlu kerana ia dapat memberikan ketenangan kepada kita dan mejadikan perkhemahan lebih seronok. Denai Binatang Jangan sekali-kali mendirikan khemah di kawasan denai binatang. Kerana dikhuatiri khemah anda akan menjadi mangsa rempuhan binatang yang menggunakan denai tersebut. 5.4.11 Etika berkhemah 1. Memilih kawasan yang rata, tidak berlopak untuk mengelak daripada takungan air semasa hujan 2. 3. 4. 5. Ada perlindungan daripada angin. Berdekatan dengan punca air Mendapat sinar matahari. Mempunyai hubungan dengan jalan, trek dan juga denai.

5.4.12 Mendirikan khemah 1. 2. 3. 4. Dipasang di atas tapak khemah yang telah dipilih mengikut kesesuaian. Bahagian belakang khemah menghadap arah angin Gunakan pancang kayu dengan tujuan memperkukuhkan pacakan khemah. Pancang khemah hendaklah bersudut tepat / seimbang dengan tanah apabila dipacak. 5. Jarak antara khemah sebaiknya antara 5 hingga 8 meter

5.4.13 Larangan semasa berkhemah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jangan berkhemah terlalu dekat dengan ulu sungai dan kaki bukit. Semak samun atau kawasan belukar Tanah lembab berpaya, berlumpur atau berlopak. Di atas tebing tinggi dan curam. Di bawah pokok besar dan tua atau dahan mati Kawasan berbatu dan berpasir . Jangan membawa barangan kimia ke dalam khemah.

5.4.14 Etika memasak di kawasan perkhemahan Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan sebelum menyala dan menghidupkan unggun api. Beberapa syarat yang perlu dipatuhi semasa perkhemahan iaitu: 1. 2. 3. 4. Jarak dapur 8 - 10 kaki daripada khemah Nyalakan api sekadar untuk memasak. Jangan bina dapur di celah banir pokok. Padamkan api dapur yang tidak digunakan dan bara dikambus dengan pasir atau tanah. 5. Batu yang digunakan sebagai tungku hendaklah dialihkan kembali kepada tempat asal

6. 7.

Jangan buang sampah ke dalam sungai Sisa makanan hendaklah ditanam

5.5

UNGGUN API/FIRE CRAFT 1. 2. Api penting digunakan dalam kehidupan seharian. Selain itu, digunakan untuk membekalkan cahaya, memanaskan suhu badan, keselesaan, memasak dan sebagainya. 3. Api juga boleh merosakkan alam sekitar jika disalahgunakan iaitu tanah menjadi hitam, merosakkan dahan dan akar pokok. 4. Bahan-bahan utama untuk membuat unggun api ialah kertas tebal, sarang telur, surat khabar, lilin, dahan atau ranting kayu yang kering. 5.5.1 Membuat unggun api

Langkah 1 1. 2. 3.

Langkah 2

Langkah 3

Kaedah Fire Triangle bentuk huruf A. Menggunakan 3 elemen iaitu: Haba, angin dan bahan bakar Bentukkan hurufA menggunakan ranting kayu dengan bukaan huruf A menghala arah angin Letakkan rabuk / bahan mudah terbakar di dalam huruf A dan nyalakan api. Kipas secara perlahan dan letakkan lagi bahan bakar untuk menyalakan

4. 5.

5.5.2

Jenis-jenis unggun api/ Fire craft

NAMA UNGGUN API

PENERANGAN

Hunters Fire 1. Bahan bakar 2. Tungku untuk memasak kerana ia disusun rapat. 1. Fungsi utama api jenis ini ialah untuk menghalakan haba ke satu arah. 2. Contoh:memanaskan badan. 3. Boleh digunakan untuk memanggang

Reflector Fire

Star Fire

1. Boleh menggunakan kayu yang pelbagai. 1. Paling sesuai dan mudah digunakan. 2. Tetapi sukar untuk didirikan kerana perlu disusun dan mengimbangkan kayu 1. Senang dan mudah didirikan kerana ia sangat stabil. 2. Apabila terbakar, api hanya membakar bahagian dalam. 1. Dikenali sebagai Api piramid. 2. Sangat stabil, mudah membakar dan senang dinyalakan

Teepee Fire

Long Cabin Fire

Council Fire

5.6

IKATAN DAN SIMPULAN 1. 2. 3. Kemahiran asas berkaitan ikatan dan simpulan tali. Ikatan tali perlu dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Penting untuk membuat ikatan pada pelbagai jenis kraf dalam aktiviti perkhemahan.

5.6.1

Jenis Ikatan

Buku Sila ( Reef knot ) Menyambung dua utas tali yang sama saiz dan jenis. Kedua tali yang disambung tidak mudah terlerai. Simpulan ini kerap digunakan terutama mengikat anduh.

Silangkan kedua utas tali.

Belitkan kedua hujung tali. Tali Kanan melalui atas tali kiri, membelit ke bawah dan melangkau atas tali kiri

Temukan kedua hujung tali dan lakukan teknik belit-silang yang serupa.

Bunga Geti ( Sheet bend ) Menyambung dua utas tali yang tidak sama saiz dan jenis. Kedua tali yang disambung tidak mudah terlerai.

Silangkan kedua utas tali.

Belitkan kedua hujung tali. Tali kecil melalui bawah tali besar, melangkau ke atas dan membelit ke bawah tali besar. Kedua hujung ditemukan semula. Belitkan tali kecil kepada tali besar selari dengan belitan pertama. Belitkan kedua hujung tali. Tali kecil melalui bawah tali besar, melangkau ke atas dan membelit ke bawah tali besar. Kedua hujung ditemukan semula.

Tali kecil melangkau atas tali besar dan menyusup bawah tali kecil kemudian melangkau sekali lagi atas tali besar.

Simpul Manok ( Clove Hitch )

Mengikat tali pada tiang / pokok / anggota tangan dan kaki. Simpul manok tidak mudah terurai kerana semakin kuat ditarik akan semakin ketat simpulannya.

Belitkan tali tiang dengan satu lilitan dan silangkan

Belitkan untuk kali ke 2 dan bawa hujung tali ke tempat tali bersilang.

Susupkan tali ke bawah silangan tali dan susun bersebelahan.

Tarik hujung tali untuk mengetatkan simpulan dan susun kedudukan tali supaya kelihatan rapi.

Tindih Kasih ( Bowline )

Ikatan atau simpulan untuk mengikat tali pada pada objek atau benda hidup tanpa menjerut objek tersebut seperti mengikat tali pada lubang cincin khemah.

Buatkan satu gelung kecil.

Masukkan hujung tali ke dalam gelung. Pastikan arah masuk bertentangan dengan arah punca tali.

Teruskan pergerakan hujung tali keluar dari gelung.

Seterusnya masukkan kembali hujung tali ke gelung tadi dan tarik untuk mengetatkan simpulan.

Gelung akan terbentuk tanpa menjerut objek.

Simpulan Pengail ( Fisherman Knot ) Ikatan atau simpulan untuk menyambung dua tali yang licin atau halus

Susun tali selari

Belitkan kedua-hujung tali kepada tali yang bertentangan dan jadikan gelung ringkas.

Masukkan kedua hujung tali ke dalam gelung masing-masing dan ketatkan.

Tarik kedua tali sehingga kedua simpulan bertemu.

5.7

Gejet / Woodcraft Peralatan dan keperluan harian tidak semestinya dibawa dari rumah. Dalam perkhemahan, individu perlu mempelajari cara untuk membina kraf kayu atau disebut sebagai gejet. Ada banyak jenis gejet yang boleh dibina daripada bahan-bahan persekitaran luar. Contoh bahan-bahan tersebut ialah buluh, akar, rotan, batang kayu, tali, ranting kayu, daun-daun pokok, batu dan tin kosong. Gejet penting dalam aktiviti luar dan mempunyai pelbagai fungsi iaitu:

a. Memudahkan pengurusan tempat atau kawasan perkhemahan. b. Menjadikan aktiviti perkhemahan lebih tersusun dan teratur.

Gejet dibina sebagai pengganti perabot yang sering digunakan di rumah. Misalnya dapur, rak pinggan mangkuk, ampaian, bekas lilin, bakul sampah, sinki, tandas dan sebagainya. Peralatan seumpama ini sedikit sebanyak boleh membantu dan mendatangkan keselesaan kepada kita. Di samping itu, penciptaan gejet juga adalah berdasarkan kereaktifan individu. Gejet yang lebih besar atau yang sukar dibina pastinya memerlukan kerjasama kumpulan. Oleh itu, semangat bekerjasama dan bantumembantu dapat terus dipupuk.

Gejet memasak adalah gejet yang paling penting. Di antaranya, yang paling mudah dan sering dibina oleh ahli perkhemahan ialah dapur kaki tiga dan kapur kren. Dapur-dapur lain seumpama ini termasuklah dapur Trapper, dapur mudah alih ataupun tungku yang biasanya digunakan untuk perkhemahan yang ringkas dan singkat. Kraf membawa erti kerjakerja kemahiran tangan. Oleh itu, kemkraf bermaksud kerjakerja kemahiran tangan yang diperlukan di dalam aktiviti perkhemahan. Di antara kemkraf yang berkaitan ialah:

Membuat gejet Mengikat tali Menyalakan api dari kayu api Menebang serta memotong kayu.

5.7.1 Jenis-jenis Gejet/ Woodcraft Gejet adalah perkakas atau alatalat kecil. Gejet haruslah dibuat tepat pada keperluannya. Gejet dibuat untuk memastikan kekemasan kawasan perkhemahan serta memudahkan ahli perkhemahan itu sendiri.

Gejet diperbuat daripada buluh atau kayu dan diikat dengan tali. Antara gejet yang boleh dibuat ialah:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tempat menggantung barang Para meletak barang Alas tanah Tempat menjemur kasut penyapu sampah Tempat lilin Penggantung baju Pelindung dapur

9. 10. 11. 12.

Tempat sudu / garfu / berus gigi Ampaian kain Tempat pinggan Bangku dan meja

Gejet dibuat mestilah mengikut keperluan dan kesesuaian. Jangan membuat gejet yang tidak diperlukan atau alat sebenarnya sudah dibawa. Tujuan gejet dibuat untuk menggantikan alat sebenar yang tidak dibawa. Pastikan semasa gejet dibuat, tidak membazirkan sumber alam semulajadi. Mengenalpasti dan menggunakan apa yang telah sedia ada adalah lebih penting daripada kemahiran membuat gejet.

DAPUR

AMPAIAN

KERUSI

TONG SAMPAH

ALATAN DAPUR

MEJA & KERUSI Alatan

TANGGA

1. Kemahiran menggunakan alatan semasa berada di luar atau dalam hutan. 2. Kemahiran ini penting kerana dapat membantu dan memudahkan individu untuk melakukan aktiviti ketika berada di hutan. 3. Antara jenis-jenis alatan atau senjata yang di gunakan untuk membina gajet ialah : a) Club (belantan) b) Pisau c) Batu d) Kayu e) Buluh f) Besi

5.7.2 Menebang dan Memotong Kayu Untuk Gejet

Kemahiran ini diperlukan supaya seseorang itu dapat memotong dan menebang kayu dengan cepat, baik dan selamat. Gunakan parang tajam untuk menebang dan memotong. Selain itu gergaji juga boleh digunakan untuk kayu. Sebelum menebang pokok keadaan persekitaran haruslah diambil perhatian, contohnya dahandahan mati, gangguan serangga (seperti tebuan dan semut) dan keselesaan tempat menebang.

Menebang Kayu Kecil:

Kayu kecil ialah kayu yang berukuran lebih kurang sebesar batang paip atau lebih kecil daripada itu. Untuk menebangnya, takekan mata parang kepada batang pokok itu dengan kuat dengan mata parang menyerong ke bawah. Tentukan kaki anda tidak berdekatan dengan tempat yang ditakek. Jika berada di bawah, tangan itu sentiasa terdedah kepada mata parang yang sedang menakek.

Kayu Sebesar Lengan:

Lakukan perkara sama sebagaimana menebang pokok kecil tetapi takekan hendaklah berkalikali dan berkeliling pokok.

Kayu Lebih Besar:

Bagi kayu yang lebih besar pula, lakukan takekan menyerong ke bawah beberapa kali sehingga berasa ketat. Kemudian takek pula di bawah sedikit dengan posisi mata parang tepat kepada pokok dan bukannya menyerong seperti mulamula tadi. Teruskan takekan itu sehingga membentuk satu takuk. Lakukan kedua dua cara takekan itu hingga takuk itu besar dan menumbang pokok itu. Lebih mudah lagi jika dibuat takuk yang kedua. Takuk kedua hendaklah dibuat di sebelah yang bertentangan dengan takuk yang pertama tadi. Takuk ini boleh juga dibuat berkeliling.

Menebang Ke Arah Yang Dikehendaki

Pokok boleh dikawal arah tumbangnya sebagaiman yang dikehendaki. Arah tumbang itu perlu dikawal bagi tujuan keselamatan. Cara melakukannya ialah dengan membuat satu takuk pada pokok itu dengan takekan parang. Takuk itu hendaklah kira kira sesuku dari pokok itu. Ia dinamakan muka. Selepas itu, tebanglah pokok itu secara takuk tetapi takuk itu mestilah berada di atas takuk muka itu dan di sebelah bertentangan. Teruskan menebang di atas takuk itu sahaja dan apabila takuk itu hampir dengan takuk muka maka ia akan tumbang ke arah takuk muka itu. Oleh itu, halakan takuk muka itu ke arah yang ditumbangkan.

Memotong Kayu

Memotong kayu yang dimaksudkan ialah mengerat kayu apabila hendak digunakan. Kayu hendak dipotong itu hendaklah dibaringkan dan dialas dengan kayu keras. Jika tidak dialas kayu sukar dipotong kerana sering mengenai tanah. Potong dengan cara menakek ke bawah dan berkeliling. Kayu besar hendaklah dipotong dengan cara berkeliling. 5.8 ABSEILING

Abseiling merupakan satu aktiviti yang menarik bagi mereka yang suka cabaran. Abseiling dikategorikan sebagai latihan outdoor. Latihan outdoor ini telah diasaskan oleh seorang ahli falsafah dan guru warga Jerman iaitu Dr. Kurt Hunt pada tahun 1937 setelah mendapati ramai kelasi muda terkorban berbanding dengan kelasi yang lama ketika berlaku perlanggaran di lautan sewaktu dalam pelayaran.

Jesteru, Dr. Kurt Hunt telah mencipta satu sistem cabaran penggunaan tali tinggi dan tali rendah mercu kabel khusus untuk kelasi muda dengan menggunakan kapal dagang pada tahun 1937 iaitu kapal Laurence Holt dari System Educational Outdoor.

Dengan adanya sistem ini kelasi-kelasi muda telah berjaya menyelamatkan diri dalam perlanggaran yang berlaku. 5.8.1 PENGENALAN

Untuk melakukan aktiviti ini, perkara yang perlu diambil kira ialah dari segi tempat atau lokasi untuk menjalankan aktiviti tersebut. Kebiasaannya pemilihan tempat untuk melakukan abseiling adalah di kawasan yang berbukit, tanah tinggi, tembok tinggi berbatu dan gunung. Tempat sebeginilah menjadi pilihan utama bagi individu yang gemarkan aktiviti lasak dan mencabar ini.

Ketinggian yang biasa untuk melakukan aktiviti ini adalah lebih kurang 30 meter. Selain itu, kecerunan sesuatu tempat turut diambil kira. Seboleh-bolehnya kecerunan sesuatu tempat untuk melakukan abseiling ini adalah 90 dan yang paling penting adalah jalan untuk mendaki senang dan mudah. Aktiviti ini mengkehendaki penurun berhatihati dan mengikut prosedur dengan teliti, ambil masa dan sediakan ikatan abseiling yang betul, abah-abah (harness), tali abseiling dan peralatan yang bersesuaian. Sebagai langkah berjaga-jaga, sebelum memulakan aktiviti ini, petugas yang terlibat perlu melakukan ikatan yang betul ke atas penurun pada tali abseiling. Ianya sangat penting untuk mengelakkan kecederaan. 5.8.2 PELAN PELAKSANAAN

Terdapat 4 pelan pelaksanaan yang harus dipatuhi bagi mereka yang melakukan aktiviti ini. Empat pelan pelaksanaan tersebut adalah seperti:

1. 2. 3.

Sebelum abseiling Semasa abseiling Semasa pergerakan turun

4.

Selepas abseiling

Sebelum Abseilling

i. ii. iii.

Menentukan jalan naik atau mendaki ke tempat permulaan Tali harus dipasang terlebih dahulu bagi memudahkan peserta mendaki Pemilihan pokok yang akan digunakan untuk mengikat tali tersebut seelok-eloknya pilih jarak kedua-duanya berdekatan

iv. v.

Tali di bawah bukit tidak terlalu panjang (1-2 meter sahaja) Tali kernmantel perlu diikat pada pokok atau pasak dengan 1 lilitan dan membentuk V dengan ikatan tindih kasih

vi. vii.

Hujung tali dilapik dengan tali guni bagi mengelakkan kerosakan pada tali Tali kernmantel yang sudah siap dipasang haruslah diuji terlebih dahulu sebelum digunakan

viii.

Cara menguji kekuatan tali adalah dengan cara 3-10 orang dewasa bergayut tanpa menyentuh bumi selama 10 saat.

Semasa Abseilling Individu perlu memasang ikatan harness atau dulfer seat. Pasang helmet dan sarung tangan Pasang tali pinggang keselamatan di pinggang dengan menggunakan ikatan tindih kasih. iv. v. vi. Pasang carabiner pada harness Pasang figure of eight dengan menggunakan skru yang disediakan Periksa kunci atau skru, pastikan sekali lagi skru atau kunci tersebut berfungsi dengan baik. vii. Individu yang ingin membuat penurunan perlu meminta kebenaran turun dengan menyebut on belay viii. Jurulatih di bawah akan mengatakan belay on bermakna jurulatih telah bersedia.

i. ii. iii.

Semasa Pergerakan Turun

i.

Satu tangan dipegang pada tali utama (tali hadapan) dan satu lagi tangan dipegang pada tali anchor (tali bahagian belakang)

ii.

Badan perlu dicondongkan dan kaki perlu dibuka sedikit dengan mengendur atau membengkokkan sedikit lutut. Keseluruhan tapak kaki perlu didakapkan ke tanah atau dinding. Tujuan utama lutut

dibengkokkan adalah bertujuan untuk memudahkan membuat lonjakan dan melakukan penurunan iii. Tangan di hadapan bertindak mengawal pergerakan dan tangan di belakang bertindak sebagai kunci dengan memaut tali ke belakang. iv. Penurun perlu memastikan kecondongan badan adalah 45 dari bukit atau dinding v. Berat badan perlu sentiasa ke belakang, ia bertujuan memudahkan pergerakan vi. Kaki digunakan untuk melompat / melonjak. Kedua-dua kaki memainkan peranan dengan cara membengkokkan lutut (sedikit sahaja) vii. Seandainya berlaku kecemasan, penurun perlu menjerit dengan kata kunci fall in dan dengan serta- merta jurulatih di bawah akan menarik hujung tali.

Selepas Abseilling

i.

Penurun yang baru selesai melakukan aktiviti ini perlu membuka tali keselamatan di badan

ii.

Carabiner

boleh

dibuka

dengan

menyelaras

skru

yang

menyambungkannya dengan figure of eight iii. Setelah carabiner dan figure of eight dipisahkan, keluarkan figure of eight dari kernmantel iv. v. Tindakan seterusnya ialah mengeluarkan carabiner dari harness Membuka harness

Teknikteknik Penurunan Abseilling

a. Teknik Dulfer

Cara klasik dalam turun tebing. Hanya menggunakan tali luncur (abseiling rope) yang diletakkan diantara dua kaki lalu menyilang dada dan melalui bahu. Kelajuan turun ditahan dengan satu tangan.

b. Teknik Modified Dulfer

Teknik semi klasik. Menggunakan carabiner tersebut, tali luncur menyilang ke salah satu bahu lalu dipegang oleh satu tangan untuk mengawal.

c. Teknik Komando

Di Indonesia, cara ini sering digunakan oleh para komando. Caranya dengan melilitkan carabiner dengan tali sebanyak dua kali, dan dengan melewati antara kaki maka laju badan dikawal dengan gerakan tali luncur tersebut pada salah satu tangan. Adakalanya tali luncur tersebut tidak melalui dua kaki tetapi hanya satu paha, lalu gerakan turunnya diatur oleh tangan yang sejajar dengan paha tersebut.

d. Teknik Brake Bar

Empat buah carabiner disusun melintang sedemikian rupa sehingga merupakan sistem friksi (lihat kembali: descender), lalu tali luncur melewatinya dengan dikawal oleh satu tangan pendaki. Sistem friksi kemudian dikembangkan dengan sistem descender khusus yang disebut bar crab. 5.8.3 SENARAI PERALATAN

Antara alatan yang perlu digunakan untuk aktiviti abseiling adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. Tali Kernmantel (statik) Tali Kernmantel (Dinamik) Carabiner Figure of eight Harness (half) - 100 meter - 100 meter - 10 buah - 10 buah - 10 buah

vi. vii. A.

Helmet Glove Tali Kernmantel

- 10 buah - 10 buah

Tali kernmantel

terdiri dari dua lapisan: kern (core) iaitu pintalan

beberapa serat tali kecil yang membentuk satu teras yang kuat dan mantle (shealth) selaput luar yang terdiri dari jalinan fiber untuk membentuk satu lapisan kulit luar. Tali yang boleh meregang kira-kira 2% adalah bagus untuk aktiviti abseilling. Tali jenis ini merupakan tali yang boleh dilakukan pelbagai ikatan (multi standart) dan tali regangan rendah. Tali jenis ini dapat mengurangkan lantunan dan menambah kawalan pada aktiviti abseiling.

B.

Tali penurun

Ianya bersambung terus dengan locking carabiner dan kepada harness. Tali penurun bertindak mencipta geseran ke atas tali abseiling untuk memperlahankan penurun melakukan penurunan.

Tali penurun diselaraskan oleh penurun sewaktu melakukan abseilling. melalui kawalan tekanan tali, geseran dapat dipertambah atau

dikurangkan seterusnya mengubah kelajuan aktiviti penurunan.

1)

Carabiner

Alat yang digunakan untuk mencangkuk objek seperti harness, figure of eight, kernmantel dan sebagainya dan diperbuat daripada logam (alloy). Terdapat dua jenis yang biasa digunakan iaitu screw gates (mempunyai pengunci berskrew) dan snap (tanpa screw)

Carabiner yang sering digunakan dan agak popular adalah Asymmetrical D yang menyediakan ruang kosong untuk tali abseiling yang hanya setebal 12 mm.

2)

Figure of eight

Merupakan salah satu alat decender yang diperbuat dari logam (alloy). Digunakan sebagai perintang kelajuan semasa menuruni tali.

3) a)

Harness Half Harness (Seat harness)

Alat untuk menyokong dan menampung beban badan. Half harness hanya menyokong pada bahagian pinggang dan pinggul sahaja.

b)

Full Harness

Full harness pula dapat menyokong keseluruhan badan pelaku.

4)

Helmet

Buatan negara Korea. Diperbuat daripada fibre glass yang tahan lasak. Digunakan untuk melindungi kepala dari terhantuk ke batu dan ditimpa batu.

5)

Glove

Aksesori untuk menahan geseran pada tangan semasa menuruni tali dan penebat haba.

6)

But

Bergantung kepada jenis batu atau dinding, but sangat penting untuk perlindungan. Walaupun begitu, tidak semua keadaan memerlukan pemakaian but dan ianya bergantung kepada situasi. 5.8.4 PENJAGAAN ALATAN

Umum Pastikan semua peralatan bersih sebelum dan selepas digunakan Jurulatih hendaklah memeriksa dan membuat ujian ke atas semua peralatan mengikut piawaian dan tempoh jangka hayat atau lebih mudah merekodkan dalam buku log Jangan dedahkan peralatan pada suhu yang panas atau sejuk seperti hujan atau cahaya matahari yang terik Jangan jatuh semua peralatan pada ketinggian 7 kaki. Sekiranya perkara ini terjadi, peralatan tersebut hendaklah ditanda dan diasingkan Jangan mencampak semua peralatan sesuka hati sebelum dan selspas digunakan. Tentukan semua peralatan disusun atau digantung (tali sahaja) di tempat atau di stor yang disediakan yang mana mempunyai pengudaraan bebas masuk dan keluar.

Pastikan semua jenis tali tidak digigit oleh tikus, lipas, semut dan lainlain.

Pemeriksaan peralatan bagi semua peralatan seelok-eloknya di buat seminggu sekali.

Tali Jangan memijak atau berjalan di atas tali Gunakan pita pelekat untuk mengelakkan ia terburai di hujung tali Jauhi daripada asid dan solven seperti gasoline, thinner dan lain- lain Pancaran cahaya matahari secara terus menerus akan melemahkan nylon. Jauhi daripada api Seandainya basah ianya mestilah dikeringkan dalam kawasan yang redup Jangan menggunakan tali mendaki dan menurun untuk tujuan- tujuan lain Jika tali tersangkut atau terkena ketukan batu yang jatuh ke atasnya, tindakan memeriksa perlu diambil Sebarang tali yang telah dipotong sedikit atau terburai dengan terlalu banyak jangan digunakan lagi. Harness Simpan harness dalam suhu yang sederhana Perlu dicuci dan dibersihkan selepas digunakan, memadai mencuci dengan menggunakan air biasa Sekiranya ingin menanggalkan kotoran dan kesan degil, harness boleh dicuci dengan air sabun Bilaskan harness bagi memastikan kesan sabun dibersihkan

sepenuhnya. Biarkan harness kering di tempat terbuka yang terlindung daripada cahaya matahari sebelum ia disimpan Beri perhatian lebih kepada tanda jahitan dan tanda ikatan. Apabila tanda yang jelas dapat dikesan, ianya perlu diluntur dan digoreskan.

Carabiner Carabiner perlu disapukan minyak untuk elak daripada berkarat Sebelum disimpan pastikan skru carabiner boleh berfungsi dengan baik dan skrunya boleh ditutup rapat. Jaminan hayat carabiner adalah tiga tahun jika ianya kerap digunakan Carabiner yang telah jatuh daripada ketinggian 7 kaki akan diasingkan dari carabiner yang lain. Carabiner yang jatuh ini akan dihantar kepada pembekal semula untuk di x- ray Ia bertujuan untuk melihat jika terdapat keretakan yang akan

mengakibatkan risiko semasa melakukan aktiviti abseiling Alatan ini amat sensitif, oleh itu kepekaan peserta abseiling terhadap alatan perlu diberikan perhatian.

1) i)

Cara mencuci alatan Tali kernmantel dan harness - Dibasuh dengan air tawar tanpa menggunakan sebarang bahan pencuci (mengelakkan tindakbalas kimia). Tali yang kotor perlu direndam terlebih dahulu, kemudian dicuci secara teliti dari hujung ke hujung tali.

ii)

Bagi peralatan yang diperbuat dari bahan logam seperti carabiner, figure of eight, ascender dan sebagainya, perlu dibilas dengan air tawar untuk membuang kotoran, dilap dan kemudian disembur dengan cecair anti karat seperti WD-40.

iii)

Pada bahagian screw gate carabiner perlu disembur cecair anti karat dan putar-putar screw tersebut sehingga putarannya lancar, dengan tujuan menghancurkan benda asing seperti zarah pasir dan tanah yang terlekat di bahagian tersebut.

2) i)

Cara mengeringkan peralatan. Tali kernmantel perlu dikeringkan dengan digantung secara ulang alik pada pokok atau tempat yang bersesuaian tanpa terdedah terus kepada cahaya matahari (terlindung). Sebaik-baiknya tempat tersebut mestilah

mempunyai kitaran udara yang baik. mengekalkan kualiti tali kernmantel. ii)

Kaedah ini akan dapat

Peralatan logam seperti carabiner, F-O-8, ascender dan lain-lain yang telah siap dicuci dan disembur dengan cecair anti karat, boleh dikeringkan dengan cara menggantung peralatan tersebut dengan tali pada kitaran udara.

iii)

Bagi harness, glove dan sling tape perlu dijemur pada sinaran matahari dengan kitaran udara yang baik untuk dikeringkan dengan kadar segera.

3) i)

Cara menggulung tali kernmantel Tali kernmantel yang panjang perlu digulung dan diuruskan dengan baik. Ini bagi mengelakkan berlaku kekusutan dan sukar hendak digunakan di masa hadapan.

ii)

Teknik menggulung (coiling) boleh dilakukan dengan kaedah

i. a)

Mountaineering Uraikan tali supaya tidak kusut dan bersimpul. Pegang salah satu hujung tali dengan sebelah tangan dominan.

b) c) d)

Lurut tali dengan tangan sebelah lagi kira-kira 1.5 meter. Susun tali yang dilurut di tangan dominan sehingga jadi gelung. Ulang perbuatan sehingga habis tali dan satu gulungan tali yang besar terhasil.

e)

Gunakan salah satu hujung tali untuk diikat pada bahagian tengah

gulungan secara simpul manok.

ii. (1) (2)

Butterfly Pegang hujung tali. Uraikan tali sehingga habis. Pegang hujung salah satu hujung dan lurutkan tali antara 1 hingga 1.5 meter.

(3) (4)

Letakkan di belakang tengkok dan lurut tali ke bawah. Sekali lagi lurutkan tali dan letakkan di belakang tengkok dan lurutkan ke bawah.

(5)

Ulangi langkah tersebut sehingga habis tali. Anda akan dapati satu gulungan tali berada di atas bahu dan tengkok anda.

(6)

Dengan hujung tali, buat ikatan di bahagian tengah atau 1/3 gelungan tali.

4)

Kaedah membawa tali.

i.

Menggunakan beg khas.

Tali yang telah digulung diisikan ke dalam beg khas.

ii.

Menggalas di belakang.

Tali yang telah digulung secara butterfly boleh digalas di belakang.

iii.

Menyilang di badan.

Tali yang digulung secara mountaineering boleh disilang ke badan untuk dibawa ke lokasi.

iv.

Menggalas di sisi.

Tali digulung dan buat tali penyangkut seperti tangkal beg tangan.

5.9

ORIENTEERING

Orienteering bermaksud peta, hutan dan adventure. Orienteering diibaratkan gabungan antara sukan merentas desa, pandu arah dan acara mencari harta karun. Ia meliputi pelbagai bidang latihan, kaedah mainan dan pertandingan di samping menyediakan ruang eksplorasi, cabaran dan risiko tersendiri.

Orienteering adalah sukan rekreasi yang memerlukan imbangan di antara koordinasi fizikal dan mental dengan baik. Peserta perlu mengemudikan arah dirinya dari satu titik kawalan ke satu titik kawalan yang lain dengan berpandukan kepada peta dan kompas yang diberikan yang telah ditandakan di atas peta dan ditentukan dipermukaan bumi mengikut susunan tertentu.

5.9.1

Sejarah dan perkembangan

Sejarah permulaan Mula diperkenalkan di negara Scandinavia pada awal abad ke 19 oleh Major Ernst Killander.

Major Ernst Killander telah mengubah suainya menjadi sukan yang lebih kompetatif, berperaturan dan diterima ramai pada tahun 1918. Beliau telah mendapat gelaran Bapa Orienteering

Orienteering mengikut model Killander merangkumi: o o o o o Memerlukan daya ketahanan Stamina Kecekapan berlari Kekuatan mental Penggunaan skill navigasi dalam bentuk muka bumi yang lebih mencabar.

Pada tahun 1930-an, sebuah kompas baru yang lebih tepat dan cepat telah dicipta oleh Bjorn Kjellstrom, Alvan Kjellstrom dan Brunnar Tillander. Mereka merupakan orienteer yang terbaik di Sweedish Orienteering telah dibawa oleh Bjorn Kjellstrom ke Amerika Syarikat pada tahun 1946. Persekutuan Orienteering Antarabangsa (IOF) telah ditubuhkan pada tahun 1961 dengan penglibatan 10 negara. Kejohanan-kejohanan yang telah dianjurkan oleh IOF adalah seperti: o o o o o World Orienteering Championships (WOC) World Cup (WC) Junior World Orienteering Championships (JWOC) Asia-Pacific Orienteering Championship (APOC) World Masters Oienteering Championships (WMOC) - 35 tahun ke atas

Acara orienteering yang terbesar pernah dianjurkan adalah O-Ringen (Sweedish Five-days) yang melibatkan penyertaan antara 1500 hingga 2500 orang.

Perkembangan di Malaysia Bermula dari satu bengkel orienteering yang dikendalikan oleh En. Wan Sabri bin Wan Mansor (Dr), Pensyarah UPM di Hutan Simpan Air Hitam, UPM pada tahun 1983.. Penubuhan Persatuan Orienteering Pulau Pinang (POA) dalam tahun 1983 Diikuti dengan penubuhan Persatuan Orienteering Selangor & Wilayah Persekutuan (WOA) pada tahun 1986 Malaysia bergabung dengan IOF dalam yahun 1992 melalui WOA

5.9.2

Penubuhan Persatuan Orienteering Malaysia pada tahun (MOA) pada tahun 1994 Penubuhan lima buah cawangan negeri iaitu Kedah, Johor, Terengganu, Selangor dan Wilayah Persekutuan apada tahun 1996 MOA cawangan Pulau Pinang dan Sabah pula ditubuhkan pada 1997 Jenis-jenis orienteering

Terdapat empat kaedah orienteering yang dijalankan mengikut ketetapan Persekutuan Orienteering Antarabangsa (IOF) iaitu Foot-O, MB-O, Ski-O dan Trial-O. Di negara ini hanya kaedah Foot-O yang mudah dilakukan, antaranya ialah:

Orienteering Merentas Desa (Cross-Country Orienteering) Orienteering jenis ini adalah yang paling biasa yang dipertandingkan. Dalam acara ini, semua peserta dikehendaki melalui titik kawalan dan arahan yang sama. Pemenangnya adalah peserta yang berjaya menghabiskan perjalanan dalam masa yang paling singkat.

Orienteering Bermarkah (Score Orienteering) Dalam acara ini, kawsan yang dipilih untuk pertandingan adalah meliputi titik kawalan yang banyak. Tetapi titik kawalan yang berada berdekatan permulaan dan penamat mempunyai markah yang sedikit, manakala bahagian yang lebih jauh dan mempunyai kesukaran yang tinggi mempunyai markah yang lebih tinggi. Acara ini menuntut peserta untuk mengesan seberapa banyak tanda kawalan dalam masa yang telah ditetapkan, biasanya 90 minit. Markah akan diberikan bagi setiap penanda kawalan yang dikesan dan markah akan ditolak jika tidak menepati masa yang telah ditetapkan.

Orienteering Jalanraya (Street Orienteering)

Orienteering Malam (Night Orienteering) Acara ini dijalankan pada waktu malam. Peserta akan menggunakan lampu kepala untuk berjalan pada waktu malam.

Orienteering Bukit (Mountain Orienteering) Diadakan dikawasan bukit dan lebih mencabar peserta

Orienteering Berganti-ganti (Relay Orienteering) Dalam acara ini diadakan secara berkumpulan dan berganti-ganti. Pemenang di kira berdasarkan masa keseluruhan kumpulan itu.

5.9.3

Kebaikan sukan orienteering: Sukan untuk semua Meningkatkan kecergasan fizikal Meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan Memberi cabaran dan keseronokan Membina sikap positif dan keyakinan diri Menggunakan persekitaran yang sihat Meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas Memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas

5.9.4

Terminologi dan alatan

Titik Kawalan Satu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh peserta. Biasanya merupakan ciri-ciri muka bumi atau ciri-ciri buatan manusia yang jelas. Titik kawalan bukanlah check point kerana tiada penjaga dititik ini.

Penanda Kawalan Tujuannya bagi membantu peserta tiba ke destinasi yang betul Sesuatu objek yang diperbuat dripa kain berwarna merah muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di titik kawalan (dalam lingkungan10m) Mempunyai kod kawalan tersendiri dan penebuk lubang yang unik. Peraturan IOF tidak membenarkan nombor 1 hingga 40 dijadikan sebagai nombor kod kawalan. Kad Kawalan

Setiap peserta perlu membawa bersama kad kawalan ketika menyertai acara sebagai bahan bukti atau pengesahan Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta masa bermula dan tersedia dalam petak-petak untuk ditebuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa digarisan penamat untuk dicatatkan masa penamat.

Peta Utama Peta yang telah ditandakan dengan landasan dan disertakan dengan keterangan kawalan. Landsan ini akan disediakan oleh Perancang Landasan

Keterangan Kawalan Keterangan asas sebagai titik-titik kawalan berkenaan. Butir-butir yang disenaraikan adalah siri titik kawalan,kod kawalan dan keterangan mengenai kedudukan titik kawalan. Di peringkat antarabangsa, keterangan tidak ditulis dalam bentuk teks tetapi dalam bentuk kod atau gambarajah. Landasan Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain hingga ke penamat. Landasan ini akan dilukis di atas peta utama dan akan disalin oleh peserta kemudianya. Tanda yang berkenaan landasan adalah:

Kompas Alat bantu yang kedua terpenting dalam sukan orienteering. Ia digunakan hanya untuk menetukan arah sahaja

5.9.5

Peta Peta adalah lukisan bagi gambaran bentuk mukabumi bagi sesebuah kawasan

yang dilihat dari udara. Peta adalah sumber maklumat bagi kawasan berkenaan.

Mempunyai tajuk, kontor, skala, petunjuk, garisan melaras dan kod warna yang akan memberi kemudahan dan tangkapan yang tepat mengenai rupa bumi kawasan berkenaan. Jenis-jenis peta

Terdapat beberapa jenis peta yang diterbitkan seperti berikut : Peta topo Peta panduan jalanraya Peta khusus Atlas Peta imejan satelit Peta orienteering

Kandungan peta orienteering

Tajuk peta Arah Utara Skala - samada 1:5000, 1:10000, atau 1:15000 Petunjuk peta Garisan melaras utara-selatan Kredit kerja ukur, kartografi, tarikh cetakan, penaja dan sebagainya

Warna-warna dalam peta

Terdapat 6 warna yang ditentukan mengikut standard IOF. Warna tersebut adalah : Hitam - ciri-ciri buatan manusia & batu Perang - kontor & jalanraya Kuning - keadaan tumbuhan : lapang dan terbuka Putih - keadaan tumbuhan : berpokok/boleh berlari Hijau - keadaan tumbuhan :berjalan/redah Biru - kawasan berair

Bentuk muka bumi

Garisan kontor dalam peta akan menerangkan maksud paras ketinggian yang samarata bagi keadaan muka bumi berkenaan. Antara yang perlu diketahui adalah : Susuh bukit (spur) - sejalur tanah yang menganjur keluar Ceruk (re-entrant) - berlawanan dengan susuh bukit Permatang (ridge) - tanah tinggi yang memanjang Pelana (saddle) - suatu lekukan yang terletak di antara dua bukit Knol (tanah yang lebih besar dari busut tetapi kecil dari anak bukit)

5.9.6

Kompas

Kompas adalah alat pengemudian arah yang mempunyai jarum magnetik merah hitam serta ditandakan dengan ukuran sama dalam mil atau darjah. Ia merupakan alat bantu dalam sukan orienteering.

Jenis kompas

Terdapat berbagai jenis kompas dan jenama yang dikeluarkan untuk tujuan navigasi. Antaranya adalah : Kompas Tentera Kompas Orienteering Kompas Marin Kompas Kiblat Kompas Digital

Kompas Orienteering

Kompas orienteering terdapat dalam berbagai bentuk dan jenama antaranya baseplate compass, thumb compass dan clip compass. Ianya direkacipta agar lebih mudah dan praktikal. Dua jenama yang popular adalah Suunto buatan Finland dan Silva buatan Sweden.

Ia juga terdiri dari pelbagai model, tetapi yang terbaik ialah model yang dilengkapi skala grid berukuran 1:63 360, 1:50 000 dan 1:25 000. Unit biasanya dalam darjah.

Ia lebih ringan dari kompas prismatic dan kompak agar dapat berfungsi sebagai jangka sudut untuk mengukur. Oleh itu, jangka sudut berasingan tidak perlu dibawa. Ciri-ciri kompas orienteering

biasanya berbentuk empat segi dan leper tapak atau dasarnya terdiri daripada lut sinar yang keras pada tapak, terdapat skala grid, anak panah mara, garisan penghubung, pembaris, kanta pembesar dan lubang penanda titik rumah kompas terletak di atas dan berbentuk, bulat, mengandungi dial jarum kompas, anak panah kompas, garisan grid, angka-angka bacaan bearing atau sudut dan garisan indeks.

Kegunaan kompas orienteering

Kompas orienteering boleh digunakan untuk tujuan berikut : Mengukur jarak Menentukan kedudukan Mencari arah

Anatomi kompas orienteering

Kompas Orienteering 5.9.7 Teknik-teknik Asas

Teknik melaras peta

Langkah pertama yang harus diketahui adalah melaras Utara peta. Melaras peta ke Utara adalah bertujuan untuk membetulkan kedudukan peta berkenaan supaya ianya bersamaan dengan kedudukan pada mukabumi sekeliling. Cara ini akan lebih mudah untuk menentukan arah pergerakan. Terdapat dua cara untuk melaras Utara peta iaitu: Berpandukan kepada kedudukan ciri-ciri muka bumi Menggunakan kompas

Teknik susur tangan

Merupakan teknik

asas yang

mudah dalam

pemilihan laluan

dengan

menggunakan ciri-ciri garisan yang mudah dikenali seperti jalan, lorong kaki, sungai, pagar dan sebagainya. Kaedah ciri-ciri garisan ini dipanggil Susur tangan (Handrails). Sebelum bergerak, cuba lihat apakah ciri yang boleh digunakan untuk susur tangan yang akan membawa anda sehampir mungkin ke tempat yang ditujui. Ikut ciri berkenaan.

Teknik titik sasaran

Titik sasaran merupakan suatu ciri yang jelas yang terletak pada ciri garisan atau yang berhampiran dengannya, sebelum anda tiba di kawalan yang ditujui. Antara ciri yang boleh digunakan sebagai titik sasaran ialah simpang / selekoh jalan atau sungai, hujung atau penjuru pagar dan sebagainya

Pilih Tititk sasaran yang paling hampir kepada destinasi anda. Perlahankan pergerakan apabila hampir ke titik sasaran dan pastikan arah yang perlu diikut dan jarak untuk menghampiri kawalan. Teknik ini biasanya digunakan bersama dengan teknik susur tangan.

Relokasi

Merupakan satu teknik atau cara yang digunakan apabila peserta merasa tidak pasti akan kedudukan sebenar atau tersesat. Jangan panik jika dirasakan sudah tersesat. Berehatlah terlebih dahulu. Jangan bergerak lagi atau merayau-rayau tidak tentu arah. Laraskan peta ke arah utara peta dan cuba bandingkan ciri muka bumi yang boleh dilihat. Jika masih tidak dapat menentukan kedudukan, cuba ingat ciri yang terakhir yang telah dilalui dan semak dalam peta. Setelah 2 minit berehat dan anda masih sesat, cuba bergerak ke arah ciri garisan yang jelas. Dapatkan kedudukan anda dan teruskan pergerakan ke titik kawalan. Jika masih ragu-ragu dan risau, dapatkan bantuan sesiapa yang terjumpa atau cuba carikan jalan balik ketitik permulaan. 5.9.8 Cara Meletak Peta dan Kompas

Cara meletak peta dan kompas orienteering ialah seperti yang berikut: Letakkan peta di atas permukaan yang rata. Letakkan pula kompas ditengah-tenga peta dengan garisan grid di kompas atau anak panah kompas selari dengan mana-mana garisan timuran di peta. Tentukan garisan grid di kompas atau anak panah menghala ke utara peta tetapi bukan sebaliknya.

Tanpa menyentuh kompas, pusingkan peta hingga jarum kompas bertindih selari dengan anak panah atau garisan grid pada kompas. Dalam kedudukan demikian, peta telah diletakkan dalam keadaan yang sejajar dengan bumi.

Cara yang lebih ringkas ialah: Letakkan peta di atas permukaan yang rata dan kemudian letakkan kompas di tengah-tegah peta tanpa mengambil kira ke arah mana kompas menghala.

MENGUKUR BEARING PETA

Contoh peta Cara untuk mengukur bearing dari J ke K: Letak kompas di atas peta dengan menghubungkan J dan K dengan garisan penghubung. Jika garisan sukar dilihat, gunakan bahagian tepi kompas agar kedua-dua titik itu bersambung. Pastikan kedudukan kompas tidak terbalik. Cara menentukannya ialah dengan menghalakan anak panah mara ke arah titk yang hendak dituju bearingnya. Dalam contoh peta dia atas, bearing yang hendak dicari ialah K, maka anak panah mara hendaklah menghala ke arah K. Tanpa mengubah kedudukan kompas, pusingkan dial sehingga garisan grid dan anak panah kompas selari dengan garisan timuran di peta. Tentukan jarum Utara Kompas sehala dengan Utara Peta. Lihat garisan indeks. Angka yang terletak tepat di atasnya adalaha nilai bearing K dari J.

MENGUKUR BEARING SESUATU OBJEK

1.

Halakan kompas ke arah objek yang hendak dicari bearingnya. Tentukan anak panah arah mara tepat ke arah objek.

2.

Pusingkan dial kompas sehingga jarum bertindih selari dengan anak panah.

Dalam rajah ini, angka 80 berada pada indeks setelah jarum berada dalam keadaan bertindih selarti dengan anak panah. Oleh itu bearing objek ialah 80.

Kedudukan jarum dan anak panah tidak bertindi selari. Angka 60 pada indeks masih belum memberikan bearing yang betul ke arah objek.

Jarum dan anak panah dalam rajah meskipun bertindih selari tetapi terbalik. Elakkan keadaan seperti ini.

5.10

IKHTIAR HIDUP Ikhtiar hidup atau survival boleh diandaikan sebagai suatu keadaan genting dalam usaha untuk terus hidup. Dalam erti kata lain, ikhtiar hidup merupakan suatu ikhtiar dalam proses kelangsungan hidup. 5.10.1 Prinsip-prinsip asas ikhtiar hidup Terdapat 4 prinsip asas yang terkandung dalam ikhtiar hidup iaitu :

1)

Kemahuan : Kemahuan yang dimaksudkan ialah daya usaha yang dikerahkan untuk mengatasi rintangan dan untuk meneruskan hidup dalam suasana dan keadaan genting tersebut.

Contohnya seperti kemahuan untuk mencari sumber makanan dan minuman melalui pemasangan jerat, perangkap dan sebagainya serta kemahuan untuk berikhtiar mencari jalan keluar dan mencari jalan untuk mendapatkan bantuan.

2)

Mengatasi Ketakutan : Dalam keadaan genting seperti ini, perasaan takut, panik dan cemas akan menguasai seseorang individu. Di antara ketakutan yang biasa ialah Takut kepada perkara-perkara yang akan berlaku seterusnya. Takut kepada ancaman binatang liar. Takut keputusan sumber makanan dan minuman. Takut kepada persekitaran yang terpaksa ditempuhi. Takut kepada benda-benda yang ghaib.

3)

Undang-undang Asas : Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah seperti: menyediakan rekaan khemah ganti sebagai tempat berlindung, dan khemah ganti ini perlu disediakan sebelum menjelang senja. Kumpulkan seberapa banyak kayu api sebagai bahan bakar untuk mengatasi kedinginan, menghalau nyamuk dan juga mengelakkan daripada ancaman binatang buas.

Dapatkan tidur atau rehat yang secukupnya untuk membolehkan penyimpanan tenaga dan kekuatan yang semakin merosot.

4)

Peralatan Ikhtiar Hidup : Peralatan ikhtiar hidup ialah peralatan yang ringan, kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Antaranya ialah :

pisau atau parang mata pancing (daripada tiga jenis yang berlainan) tali pancing sekotak mancis atau pemetik api sebungkus garam makanan yang boleh bertahan selama 48 jam lampu suluh (cermin untuk menyalakan api atau memantulkan isyarat pantulan) getah lastik kompas

5.10.2 Perlindungan Sementara

Perlindungan daripada Alam Semula Jadi a) Gua Gua merupakan tempat tinggal manusia sejak zaman paliolitik, mesolitik dan neolitik lagi. Gua boleh didapati di kawasan-kawasan seperti bukit dan juga gunung batu kapur. Jika menggunakan perlindungan gua, pastikan gua yang didiami ialah bukan tempat kediaman haiwan seperti serigala hutan atau beruang, lohong laluan angin ataupun struktur batuan yang longgar yang akan mengancam

keselamatan.

Gambar rajah gua

b)

Banir Banir ialah akar besar yang keluar ke atas tanah seperti papan tebal. Contohnya seperti pokok beringin yang seringkali boleh dijumpai di kampungkampung. Banir boleh dijadikan dinding di kanan dan kiri, akan tetapi sebelum menduduki, pastikan banir tersebut selamat dan bersihkan daun-daun serta ranting-ranting untuk memastikan tiada haiwan yan berbisa.

Gunakan daun-daun yang lebar untuk dijadikan sebagai atap.

Gambar rajah banir 5.10.3 Perlindungan buatan

Dengan adanya pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran asas seperti kemahiran asas ikatan dan pengetahuan tentang hutan akan memudahkan seseorang untuk meneruskan kelangsungan sekiranya berlaku kejadian malang tidak berbau. Terdapat beberapa jenis perlindungan sementara buatan. Antaranya ialah :

a)

Pondok Satu Malam / jerambur

Gunakan batang kayu kering sebagai kerangka pokok. Atap pula boleh dibuat daripada daun-daun lebar seperti daun pisang. Lantai pula dialas dengan daun-daun. Sediakan sebatang kayu panjang dan tajam sebagai senjata dan unggun api untuk menghalau nyamuk dan binatang buas. Perlindungan ini hanya digunakan untuk satu malam sahaja.

Gambar rajah pondok 1 malam

b)

Pondok Atap Sendeng Pondok jenis ini ialah jenis yang paling mudah Daun-daun yang lebar dan rimbun disandarkan terus pada batu atau kayu tumbang

Gambar rajah pondok atap sendeng

c)

Pondok Ponco dan Hammock Pondok seperti ini diikat dengan paras yang lebih tinggi dari permukaan lantai hutan. Pondok sebegini juga dapat melindungi daripada hujan dan embun.

Gambar rajah ponco dan hammock

d)

Pondok Ponco Pondok sebegini boleh dibina jika membawa peralatan ponco. Sambungkan setiap hujung ponco dengan tali, kemudian ikat dengan kemas dan buatkan satu alang di tengah-tengahnya.

Gambar rajah pondok ponco 5.10.4 Sumber makanan daripada tumbuhan

Dalam kegiatan rekreasi, bekalan makanan sangat penting. Beras, makanan segera dalam tin, roti dan biskut merupakan bekalan yang perlu dibawa. Tetapi, apakah yang akan dilakukan apabila ketiadaan makanan akibat tersesat dalam hutan?

Dalam keadaan terdesak, anda perlu berikhtiar mencari makanan di kawasan persekitaran anda. Makanan itu mungkin tidak mengenyangkan malah mungkin anda akan hilang selera apabila melihatnya. Meskipun begitu, perut tidak boleh dibiarkan kosong kerana anda memerlukan tenaga.

Sesetengah ahli kembara menganggap monyet, tupai dan burung boleh dijadikan panduan mendapatkan makanan yang boleh dimakan. Akan tetapi, diingatkan bahawa tidak semua makanan yang dimakan haiwan tersebut boleh dimakan oleh

manusia. Ini disebabkan perbezaan besar dari segi sistem penghadaman dan metabolisme. 5.10.5 Ujian Pemakanan

Cium / hidu. Potong daun/buah yang hendak diuji. Ramas sehingga hancur. Cium bau yang terhasil. Tumbuhan yang berbau busuk atau tengik mungkin beracun atau memabukkan.

Gatal-gatal kulit Sekiranya tiada bau yang kurang menyenangkan, sapukan tumbuhan tadi pada kulit lembut seperti perut atau lengan. Tunggu sehingga 15 minit. Sekiranya gatal atau miang, tumbuhan itu mungkin beracun.

Bibir, lidah dan mulut Seterusya, lakukan ujian dengan menggunakan deria rasa melalui bibir, lidah dan mulut. Tumbuhan yang dilenyek tadi diletak terus pada bahagian bibir sahaja. Jangan gunakan lidah. Sekiranya tiada tanda keracunan, barulah tumbuhan itu dikunyah tetapi tidak ditelan. Jika terasa loya, panas atau gatal, luahkan, tumbuhan itu beracun.

Menelan Sekiranya ujian-ujian tersebut tidak menunjukkan sebarang tanda bahaya, anda boleh menelan tumbuhan tersebut tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Tunggu selama 3 jam untuk melihat tindak balas penghadaman. Sekiranya tumbuhan itu beracun, simptomsimptom seperti loya, sakit kepala atau sakit perut. 5.10.6 Mengenal tumbuhan yang boleh dimakan

Tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan umbutnya Terdiri daripada pokok-pokok palma (spesies kelapa) Buangkan bahagian pucuk dan pelepah serta lapisan dalam sehingga umbut yang berwarna putih kelihatan.

Janganlah membazirkan tenaga anda menebang pokok kelapa yang tinggi, sebaliknya carilah anak-anak pokok yang kecil. Pokok kelapa banyak di kawasan pantai.

Namun bukan semua orang boleh memakan umbut kelapa. Bagi mereka yang alah (alergi), bisul akan tumbuh selepas 1atau 2 minggu. Lainlain tumbuhan yang boleh diamakan umbutnya ialah, pisang hutan, asam paya, kantan, pokok salak, pokok nibung, pokok nau, rumbia, dan pokok pinang hutan.

Umbut pinang hutan sangat memabukkan. Oleh itu, umbutnya mesti direbus 3 kali. Pokok pinang hutan juga tidak boleh dimakan dengan sebarang ikan sungai. Mereka yang melanggar pantang ini akan menemui ajal dalam masa jam.

Tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan buahnya. Tampoi, kelempung, asam kandis, asam gelugur,asam jawa, buah ara, buah cermai, salak, pisang hutan, senduduk, berangan, bertam dan kulim.

Buah tampoi

buah kelempung

Buah terap

buah nam-nam

Tumbuhan yang boleh dijadikan ubat. Teja lawang. Kebiasaannya tumbuh di kawasan pamah dan juga terdapat di kawasan tanah tinggi. Ambil lebih kurang sejengkal akarnya dan direbus, dan air rebusan diminum sebagai ubat demam panas.

Pokok senduduk. Terdapat dua jenis senduduk iaitu, senduduk kampung dan senduduk umang. Pokok senduduk tumbuh di kawasan belukar atau di pinggir hutan. Pokok senduduk umang kelihatan sama seperti senduduk kampung kecuali senduduk umang mempunyai buah di pangkal serta berdaun besar. Batang dan daun senduduk berbulu halus. Pucuk senduduk berguna sebagai ubat penahan darah. Ambil beberapa helai pucuk senduduk dan gesek hingga halus dan letakkan pada tempat luka. Bagi mengatasi masalah cirit-birit, rebus pucuknya dan minum air rebusan itu

5.10.7 Sumber Makanan daripada Haiwan

Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 menetapkan bahawa membunuh, menangkap atau memelihara hidupan liar tanpa permit adalah salah di sisi undang-undang. Namun, dalam konteks ikhtiar hidup, nyawa manusia adalah yang lebih utama.

Terdapat beberapa cara untuk menangkap haiwan sebagai sumber makanan. Antaranya ialah :

Mengesan Haiwan : Petunjuk-petunjuk seperti bunyi, najis, kesan ragutan daun kayu dan sebagainya boleh dijadikan panduan ke arah mengesan haiwan tersebut. Haiwan liar juga meninggalkan bekas jejak laluan yang disebut sebagai denai dan biasanya denai membawa ke arah punca air. Perangkap dan jerat boleh dipasang di kawasan laluan ini.

Menangkap Ikan : Ikan merupakan sumber yang mudah untuk diperolehi dengan cara menangkap. Sungai-sungai di kawasan hutan yang belum tercemar mempunyai banyak spesis hidupan ikan. Ikan banyak terdapat di kawasan yang dalam dan redup seperti lubuk, di bawah batang-batang kayu atau batu. Selain memancing, ikan juga boleh ditakek dengan parang pada waktu malam atau pun merejam dengan menggunakan kayu runcing. Jika menggunakan kayu runcing, jangan direjam terus ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh biasan cahayayang masuk ke dalam air yang lebih tumpat. Rejaman pasti tidak akan mengenai sasaran. Sebaik-baiknya gunakan kayu runcing untuk merejam pada jarak yang hampir.

Menjerat Haiwan : -

Jerat ayam hutan bahan-bahan yang perlu disediakan adalah seperti sebatang kayu lentik yang sesuai, dua batang kayu cabang, tali pesawat, dua batang kayu pelepas, sebatang kayu pesawat, beberapa kayu pemijak.

Kayu pesawat akan dilekukkan pada bahagian tengah untuk mengukuhkan jerutan tali pesawat. Kedua-dua belah hujung kayu pesawat diruncingkan sedikit.

Kayu pelentik boleh dibuat terus daripada kayu panjang yang dicacakkan ke dalam tanah.

Dua batang kayu pelepas boleh tergantung disebabkan oleh tarikan kuat tali pesawat.

Gambar rajah jerat -

Jerat Pelanduk Jerat pelanduk mudah dibina. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah kayu pelentik (sebaik-baiknya gunakan pokok sedia ada dan bukannya pelentik yang ditanam), tali pesawat yang kuat dan sesuai, kayu cabang bentuk Y yang ditajamkan kedua-dua belah hujungnya, kayu pesawat, alas pemijak Hujung kayu pesawat diletakkan betul-betul di bawah cabang kayu bentuk Y yang ditanam di dalam tanah.

Alas pemijak dibuat daripada rotan atau kayu mudah lentur dan diikat dengan akar atau tali.

Tutup keseluruhan alas pemijak dan kayu cabang dengan daun-daun. Pasangkan jerat ini di kawasan denai atau buatlah satu lorong agar pelanduk mudah menghala ke arah jerat tersebut.

Gambar rajah jerat pelanduk

Jerat Hempap dan Jerut

Jerat ini adalah untuk mencederakan haiwan biasanya yang mudah dibuatnya dan dilihat dengan jelas.

Bahan-bahan yang diperlukan ialah tali pesawat yang cukup kuat dengan panjang yang sesuai, umpan, kayu pemberat tambahan, batang kayu penghempap, 2 batang kayu penghalang hadapan dan belakang, kayu pesawat, 2 batang kayu pelepas, beberapa batang kayu pemijak.

Jerat ini ialah kombinasi dua dalam satu. Hal ini kerana jika jerat biasa digunakan, peluang untuk haiwan liar untuk melompat dan melarikan diri memang ada, sebaliknya jerat jenis ini akan memastikan kaki haiwan terjerut dan dihempap pula oleh batang kayu.

Gambar rajah jerat hempap dan jerut

Mengesan haiwan Petunjuk seperti bunyi, najis, bekas tapak kaki, kesan ragutan daun dan kayu boleh dijadikan panduan mengesan haiwan. Haiwan liar juga meninggalkan bekas jejak laluan yang dipanggil denai. Perangkap atau jerat boleh dipasang di kawasan ini.

Menangkap ikan Ikan merupakan sumber makanan yang mudah ditangkap. Banyak terdapat di kawasan redup seperti lubuk, di bawah batang kayu atau batu. Mata kail perlu dibawa sebagai ikhtiar hidup. Selain memancing, ikan juga boleh ditakuk dengan parang atau direjam dengan kayu runcing.

Menjerat haiwan Terdapat berpuluh-puluh jenis jerat sama ada untuk menangkap mangsa hiduphidup ataupun terus membunuhnya. Antaranya ialah : jerat ayam hutan, jerat pelanduk, jerat hempap dan jerut dan sebagainya. 5.10.8 Memasak Makanan

Batang Pisang

Batang pisang boleh digunakan untuk merebus telur (telur burung atau ayam hutan).

Langkah-langkah penyediaan I. II. Potong batang pisang dan buangkan bahagian dalamnya. Lapisan luar juga dibuang beberapa lapis supaya tidak terlalu tebal. Telur lambat masak jika batang pisang itu agak tebal. III. Masukkan telur ke dalam bahagian dalam batang pisang.

Batang pisang yang dipotong

IV. V.

Tangkupkan semula kedua-dua belah batang pisang Ikat dengan tali yang dibuat daripada pelepah atau batang pisang itu sendiri. Tali ini agak tahan dan mengambil masa yang lama untuk terbakar dan putus.

VI.

Letakkan batang pisang terus ke atas api.

Batang pisang yang diletakkan di atas api

VII.

Beberapa ketika kemudian balikkan bahagian atas ke bawah pula. Telur dijangka masak setelah batang pisang itu menjadi kecut dengan keseluruhan bahagian luar dibakar dengan sempurna.

Ruas buluh

Selain daripada dijadikan bekas mengisi air, ruas buluh juga sesuai untuk memasak nasi. Prinsip memasak nasi menggunakan ruas buluh ini adalah sama seperti memasak lemang.

Langkah-langkah penyediaan I. II. Seruas buluh dipotong dan dibersihkan. Cucikan bahagian dalam dengan air dan pastikan segala habuk buluh tidak lagi melekat. III. Ambil pucuk daun pisang yang masih muda (masih bergulung) dan masukkan ke dalam ruas buluh. IV. Isikan beras dan air.

Kandungan air dan beras

V. VI.

Semasa memasak, tutup lubang buluh dengan daun pisang. Setelah air menjadi kering kayu api perlulah disuraikan. Tinggalkan bara sahaja. Setelah benar-benar masak. Belah buluh seperti anda membelah buluh lemang.

Nasi juga boleh dimasak dengan ruas buluh yang diIetakkan secara melintang. Semasa melakukan teknik ini pastikan ruas buluh tidak terlalu tinggi dengan api. Ini akan menyebabkan nasi lambat masak. Ruas buluh yang terlalu rendah pula akan terbakar disambar api. Buluh hendaklah ditutup dengan bahagian asal yang telah dipotong atau gunakan daun pisang.

Buluh diletakkan menegak

Buluh diletakkan melintang

Tanah liat dan lumpur.

Dapatkan tanah liat yang bercampur lumpur sungai yang bersih. Bahan ini boleh digunakan untuk memasak burung atau ayarn hutan.

Langkah-langkah penyediaan I. Ayam hutan dibersihkan terlebih dahulu tanpa perlu mencabut bulu atau membuang kulit. II. Keluarkan organ dalaman seperti usus, hempedu dan sebagainya yang tidak diperlukan. III. Cuci dengan bersih dan kemudian salutkan tanah liat dan lumpur. Jangan terlalu tebal atau terlalu nipis. IV. V. Gali sebuah lubang untuk memasukkan ayam. Pasangkan unggun api betul-betul di atas lubang itu. Masak selama dua jam.

Memasak menggunakan tanah liat dan lumpur

VI.

Setelah dua jam, keluarkan daripada lubang, Ketuk tanah liat yang telah kering itu dengan parang. Bulu ayam akan tertanggal bersama-sama dengan kepingan tanah liat kering. Daging ayam yang dimasak melalui cara ini dikatakan amat lazat rasanya

Daun

Orang Melayu sering rnenggunakan daun semasa memasak makanan khususnya semasa membuat kuih-muih. Daun yang lebar seperti daun pisang digunakan untuk membungkus makanan seperti lepat, pais, tepung bungkus, dedokok, otak-otak, pulut panggang, lempeng kelapa dan sebagainya. Ikan juga boleh dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas api .

Memasak ikan mengguanakan daun

Pelepah kelapa dan ranting kayu hidup

Pelepah kelapa dan ranting kayu hidup juga boleh dijadikan sebagai alat pemanggang bagi memasak ikan, daging dan sebagainya.

Ranting kayu dijadikan alat pemanggang

Kaedah yang sesuai memasak makanan berdasarkan kesesuaian tempat Hutan tebal daun, batang pisang dan ranting kayu Kawasan sungai ruas buluh, tanah liat Kawasan lembah tanah liat, pelepah kelapa

I. II. III.

5.10.9 Sumber Minuman

Hutan merupakan anugerah Allah yang amat bernilai. Tanpa air manusia akan mati dalam masa beberapa hari sahaja. Negara-negara di kawasan Khatulistiwa menerima hujan hampir sepanjang tahun, Punca atau sumber air boleh didapati dengan agak mudah jika kita berada di persekitaran rumah atau di kawasan yang mempunyai sumber air. Hal ini berbeza apabila kita berada di dalam situasi yang berbeza. Tanpa sedikit pengetahuan tentang ilmu hutan tentulah sukar bagi seseorang.untuk mencari air di dalam persekitaran yang begitu berbeza.

Dalam konteks ikhtiar hidup air perlu dicari sebelum kita kehabisan bekalan air. Air biasanya terdapat dalam persekitaran manusia. Orang-orang Bushmen di Gurun Kalahari dapat hidup dengan mendapatkan air minuman daripada sejenis ubi yang didapati di dalam tanah.

Mencari sumber air

Sumber-sumber air seperti anak sungai dan sungai boleh dicari dengan beberapa cara seperti berikut:

Mencari kawasan lembah - Di dalam hutan, punca air boleh didapati di kawasan yang berlurah arau kawasan lembah. Biasanya kawasan ini mempunyai anak sungai memandangkan Malaysia mengalami hujan hampir sepanjang tahun.

Memerhatikan haiwan - Haiwan yang boleh diperhatikan dalam bilangan yang agak banyak menandakan adanya punca air. Haiwan-haiwan ini ialah seperti katak, burung dan nyamuk. Perhatikan burung yang sedang terbang. Sekiranya ia tiba-tiba turun ke tanah ada kemungkinan terdapat punca air atau sekurangkurangnya lopak air.

Mengikut denai haiwan - Denai atau lorong laluan haiwan biasanya menuju ke arah sira ataupun punca air. Ikut denai yang menghala ke kawasan rendah atau berlembah.

Mendengar bunyi- bunyi deruan air juga boleh didengari dengan jelas di dalam hutan terutama sekali apabila terdapat air terjun atau lata.

Dalam keadaan yang sungguh terdesak serta gagal untuk mencari punca air, kita masih boleh berikhtiar rnendapatkan air menerusi: Buah-buahan - Buah-buahan terutamanya buah kelapa rnengandungi banyak air. Pokok kelapa paling banyak tumbuh di kawasan pantai dan mengeluarkan buah yang banyak. Telur - Telur burung atau ayam hutan juga mempunyai kandungan air yang tinggi. Sebiji telur ayam mengandungi 4 peratus air.

Pokok periuk kera - Tumbuhan ini mempunyai corong yang boleh menakung air hujan. Saiz corong adalah berbeza-beza mengikut spesies. Biasanya terdapat bangkai serangga seperti semut di dalam corong ini.

Jenis-jenis periuk kera

Akar kayu- Ramai di antara kita yang mengetahui sumber air daripada akar kayu. Namun bukan semua air di dalam akar kayu boleh diminum. Ada juga akar kayu yang mengeluarkan air tetapi beracun dan memabukkan. ]angan minum air akar yang mempunyai warna seperti kuning, putih dan sebagainya serta mempunyai bau. Air akar yang tidak cair dan tidak jernih seperti air biasa menandakan air itu bergetah.

Mendapatkan air daripada akar kayu

Pokok buluh- Biasanya terdapat sedikit air pada perdu pokok buluh. Potong batang buluh pada bahagian yang paling bawah. Hal ini demikian air hujan yang menimpa pokok buluh akan bertakung di bahagian bawah batang buluh.

Air daripada pokok buluh

Embun - Air embun juga boleh dikumpulkan daripada hujung-hujung daun sebelum matahari terbit. Selain itu air embun juga boleh ditadah. Ponco, plastik ataupun flysheet digunakan untuk menadah embun di kawasan lapang pada waktu malam. Teknik seumpama ini digunakan oleh kebanyakan nelayan China pada zaman dahulu.

Menadah embun di kawasan lapang

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa mencari sumber air :

Air yang tidak mengalir atau bertakung seperti di dalam ruas buluh atau pokok periuk kera adalah terdedah kepada kotoran dan bakteria. Walaupun dalam situasi ikhtiar hidup, air perlulah dimasak terlebih dahulu.

Seboleh-bolehnya elakkan daripada menggunakan air yang bertakung di dalam lubang atau lopak. Jika terpaksa pastikan ia dimasak.

Elakkan juga daripada menggunakan sumber-sumber air di kawasan ladang kelapa sawit atau getah. Ladang-ladang ini biasanya terletak di pinggir hutan. Oleh itu anda mungkin berjaya keluar daripada kawasan hutan dan terus memasuki kawasan ladang. Ada kemungkinan sumber- sumber air seperti anak sungai atau parit telah mengalami pencemaran seperti pembuangan sisa bahan kimia atau sisa racun rurnpai.

5.10.10 Menyalakan Api

Sama seperti mendapatkan air, makanan dan tempat bermalam, kepentingan api dalam proses kelangsungan hidup tidak dapat dinafikan lagi. Api sangat penting untuk memasak, memanaskan tubuh badan pada waktu malam dan boleh juga digunakan untuk menakutkan haiwan liar. Asapnya pasti dapat melindungi kita daripada serangan nyarnuk dan agas.

Walau bagaimanapun, usaha untuk menyalakan api tanpa mancis atau pemetik api bukanlah mudah. Ditambah pula dengan hujan yang turun secara tiba-tiba sehingga membasahi setiap ranting, daun dan dahan kering yang dikumpulkan. Pasti kita menghadapi masalah untuk menghidupkan api apabila berada dalam situasi tersebut.

Dalam konteks kelangsungan hidup terdapat beberapa cara dan teknik untuk menyalakan api. Di antara perkara-perkara yang boleh dicuba ialah menggunakan cahaya matahari dan membuat api cara purba.

Menggunakan Cahaya Matahari

Untuk menyalakan api dengan menggunakan cahaya matahari kita hanya boleh melakukan teknik ini apabila syarat berikut dapat dipenuhi:

Kawasan mesti lapang. Cuaca mestilah agak terik, iaitu ketika pukul 11 hingga 2.00 petang. Mempunyai alat-alat yang boleh memfokuskan cahaya seperti kanta pembesar atau mangkuk cermin lampu picit.

Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti daun, sabut, kulit kayu atau ranting yang benar-benar kering.

Langkah-langkah

I.

Letakkan bahan yang mudah terbakar di tempat yang menerirna cahaya matahari secara terus.

II.

Sekiranya tidak mempunyai kanta pembesar, tanggalkan bahagian penutup lampu suluh ( torch light).

III. IV.

Halakan penutup tersebut ke arah matahari dan cuba dapatkan satu fokus tajam. Bahang yang terhasil akan menjadikan bahan-bahan tersebut panas lalu mengeluarkan api.

V.

Sebaik-baiknya dapatkan bahan pemula nyalaan seperti habuk muding.

Membuat Api Cara Purba

Sejak zaman dahulu lagi manusia sudah tahu menghasilkan api dengan cara melagakan batu api. Sebenarnya cara ini adalah sukar serta mengambil masa yang agak lama. Bahan-bahan yang diperlukan ialah batu kering, besi waja (bahagian belakang parang), habuk rnuding dan juga akar empangar.

Habuk muding adalah bahan semula jadi yang sangat mudah terbakar. Pokok muding banyak terdapat di dalam hutan. Bentuknya seperti pokok pinang hutan. Habuk muding boleh didapati rnelekat pada batang pokok di sebelah dalam pelepahnya. Dengan menggunakan pisau, kikis habuk itu sebanyak yang mungkin lalu dijemurkan supaya kering.

Akar empangar adalah sejenis tumbuhan hutan yang boleh didapati di tepi sungai. Tumbuhan ini tumbuh secara menjalar. Bentuknya sama seperti labu air. Dapatkan tumbuhan ini lebih kurang secekak dan potong sepanjang 5 cm. Jemur sehingga benar-benar kering kemudian ketuk akar ini sehingga merekah.

Langkah-langkah

I.

Letakkan habuk rnuding di dalam bekas dan alaskan dengan bahan yang mudah terbakar

II.

Batu kering dilagakan pada besi waja atau bahagian belakang parang sehingga api mula menyala pada habuk muding.

III.

Letakkan hujung akar empangar yang merekah pada api. Tiup supaya api akan terus menyala.

IV.

Setelah berjaya menyalakan api, langkah seterusnya ialah memastikan api itu akan terus menyala selama beberapa jam yang diperlukan atau untuk sepanjang malam.

V.

Selain daripada habuk muding dan akar empangar, 'bunga jarau' juga boleh digunakan sebagai langkah awal menyala dan seterusnya memasang api. 'Bunga jarau' bukanlah sejenis tumbuhan, tetapi nama yang diberikan kepada lapisan nipis batang kayu kering yang telah diraut. Bahan-bahan ini diletakkan pada umpan api.

VI.

Umpan api ialah daun-daun kering, ranting halus, sabut tumbuhan palma, kulit kayu dan sebagainya Umpan ini eloklah dialas dengan lantai yang diperbuat daripada ranting-ranting kering yang disusun rapat. Lantai ini sangat berguna terutamanya apabila tanah basah akibat hujan.

VII.

Letak umpan di bahagian bawah sekali diikuti oleh ranting-ranting halus dan seterusnya ranting-ranting yang lebih besar.

VIII. IX.

Akhirnya barulah diletakkan kayu yang lebih besar secara jarang-jarang. Pastikan terdapat banyak ruang udara di dalam susunan kayu itu kerana api memerlukan peredaran udara terutamanya dari bahagian bawah.

Membuat bunga jarau

Memasang api

Jenis-jenis unggun api 1) 2) Jenis Tepee Jenis kabin balak

1).

Teepe

Tepee ialah nama khemah berbentuk tirus seperti yang digunakan oleh suku kaum Sioux dan Apachee di Amerika. Kayu api yang besar akan diletakkan secara berdiri dalam bentuk kon. Unggun api Tepee juga mempunyai peredaran udara yang baik.

Unggun api jenis Teepe

2).

Kabin balak

Unggun api jenis kabin balak pula dibuat dengan cara menyusun beberapa lapis kayu api secara berselang-seli. Unggun api jenis ini membenarkan peredaran udara yang sangat baik. Ruang udara di antara lapisan kayu itu membolehkan api menyala dengan cepat.

Unggun api jenis kabin balak

Aspek- aspek keselamatan a) Apabila mengutip daun-daun kering, batang kayu atau ranting, eloklah menguis terlebih dahulu. Kemungkinan terdapat binatang berbisa seperti lipan, kala jengking, tebuan dan sebagainya. b) Ranting atau batang kayu mungkin mempunyai duri yang tajam atau selumbar. Kadang-kadang, ranting kayu juga mempunyai lubang di tengah-tengahnya. Apabila dibakar, sejenis cecair panas akan mengalir keluar dan mungkin boleh menyebabkan jari melecur. c) Elakkan memasang unggun api di tempat laluan angin. Tiupan angin mungkin menyebabkan percikan api ke pakaian atau khemah. d) Sebelum meninggalkan kawasan perkhemahan, pastikan bara api dipadamkan. Sebaik-baiknya siram dengan air. 5.10.11 Hidupan Liar

Harimau belang Dapat dikesan melalui kesan tapak kakinya, kesan cakaran dan bunyi ngauman. Ngauman yang kuat menandakan ia berada jauh dan sebaliknya, jika ngauman yang perlahan menandakan ia berada hampir. Berbau hamis Berteriaklah sekuat hati untuk menakutkannya. Nyalaan api juga boleh menakutkannya. Jika terserempak, berundur. Jangan memusingkan badan kerana sasaran utamanya ialah leher. Ketika malam, matanya yang hijau akan berkilauan apabila terkena sinaran cahaya dan akan terus berkilau walaupun tanpa cahaya lagi.

Beruang Dapat dikesan dengan bentuk tapak kakinya. Jauhkan diri sekiranya ternampak kesan tapak kakinya.

Babi hutan Paling mudah ditemui di dalam hutan, di kawasan yang lembab. Menyerang dengan cara merempuh dengan laju apa sahaja di hadapannya.

Mangsa akan dicederakan dengan taringnya yang tajam. Jika diserang, berlarilah mengelilingi pokok secara rawak. Jangan berlari tegak kerana ia akan memberi peluang babi menyondol. Cara paling selamat ialah dengan memanjat pokok.

Ular Bergerak paling senyap dan pantas. Mengeluarkan bunyi seperti mendesis. Jika terserempak, bacalah selawat Jika berpeluang, campakkan pakaian kepada ular berbisa. Ini akan mengalihkan perhatiannya, dan segeralah menyelamatkan diri. Tabur belerang di sekitar khemah.

Lebah Kesan yang paling jelas ialah sarangnya yang melekap pada dahan pokok. Jika diserang, cara yang terbaik adalah menyelam dalam air . Tanggalkan baju atau hanyutkan daun keladi supaya lebah mengekorinya.

Gambar rajah contoh bekas tapak kaki hidupan liar 5.10.12 Isyarat-isyarat Kecemasan

Isyarat keselamatan

Isyarat ini dibuat untuk meninggalkan pesan atau menyampaikan maklumatmaklumat tertentu dari segi keselamatan di persekitaran tersebut, kepada orang lain yang mungkin melalui kawasan berkenaan.

Isyarat pengakap Isyarat paling mudah dan diketahui oleh semua pengakap di seluruh dunia. Isyaratisyarat ini dibuat dengan menggunakan rumput-rumput, daundaun , ranting kayu, batu dan sebagainya.

Isyarat S.O.S Isyarat S.O.S (save our souls) merupakan isyarat keselamatan terpenting yang sepatutnya diketahui oleh semua orang. Ada beberapa teknik dalam menyatakan isyarat ini. Contohnya ialah

menggunakan tulisan, lampu picit dan wisel.

TUGASAN TERARAH
4. Sebagai pengelola aktiviti Pendidikan Luar, jelaskan bagaimana caranya menjaga alatan-alatan yang digunakan untuk aktiviti abseiling bagi memastikannya kekal dan tahan lama.

LAMAN WEB
www.en.wikipedia.org/wiki/outdoor www.askaboutsports.com www.divepilot.com www.amazon.com www.outdoorrevice.com

PORTFOLIO
Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk soft dan hard copy.

RUJUKAN
B. Postill (2002), Abseiling Handbook. New Zealand Mountain Safety Councill Inc.

BIBLIOGRAFI
Bacaan asas Ford, P.M. (1981). Principles and practices of outdoor enviromental education. New York: John Wiley.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Pengurusan Pendidikan Luar Pusat Kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: KPM Mohd. Yusof Abdullah. (1992). Teknik kegiatan luar. Kuala Lumpur: DBP Rujukan

B. Postill (2002), Abseiling Handbook. New Zealand Mountain Safety Councill Inc. C. A. Lewis (1975), The Administration of Outdoor Education Programs. Dubuque, IA: KendallHunt C. McNeill (2010), Orienteering: Skills Techniques Training (Crowood Sports Guides). Crowood Press. C. Towel (2009), The Survival Handbook: Essential Skills For Outdoor Adventure. DK. Publishing, NY. D. Prouty, J. Panicucci, & R. Collinson (2007), Adventure Education: Theory and Applications. Human Kinetics, IL D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman, 1985, Teaching in the Outdoors, Danville, IL: Interstate) G. Harrison & M. Erpelding (2012), Outdoor Program Administration: Principles and Practices. Human Kinetics, Champaign, IL Institut Perguruan Sultan Idris. (1995). Panduan Pengurusan Pendidikan Luar Institut dan Maktab Perguruan Malaysia. Tanjung Malim: Institut Perguruan Sultan Idris. J. Lofty Wiseman (2009), SAS Survival Handbook for Any Climate in Any Situation: William Morrow Paperbooks. K. Gilbertson et.al (2005), Outdoor Education: Method and Strategies. Human Kinetics, Champaign, IL Modul Pendidikan Luar (1993), Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia

Md. Amin Md. Taff. (1999). Manual pendidikan kenu kebangsaan.

Tanjung Malim.

Persatuan Orienteering Malaysia (2001). Teknik asas orienteering. Kuala Lumpur

Phyllis Ford (1981), Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. New York: Wiley

S. Boga (1997), Orienteering: The Sports of Navigating with map & compass; Stackpole books, Mechaniesburg, PA

PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

( PJM3108 PENDIDIKAN LUAR )

NAMA Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan

KELAYAKAN

PhD. (Sosiolinguistik). UM M.Ed (Sisiology Education). UM BA.Hons. (Geografi dan Bahasa Melayu). UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). UM

EN. BAHARUDDIN BIN ABD. LATIF Penolong Pengarah Sektor Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

Kelulusan: Bac. Pend. (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama) UPM MSc (Education Management) UPM KSPK (Pendidikan Jasmani) MPIK Pengalaman Pensyarah Pendidikan Prasekolah (1 tahun)

EN. HISHAMUDDIN BIN HASSAN Pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru, Johor hassham1969@yahoo.com.my

Kelulusan M.Ed. (Pengurusan Sukan) UKM B.Ed.Hons (Sains Sukan) UPSI Dip. Perguruan Khas (PJK) MPTI Sijil Perguruan (PSR/PM) IPSI Pengalaman Guru Sekolah Rendah (10 tahun) Guru Sekolah Menengah (2 tahun) Pegawai Sukan PPD (2 tahun) Pensyarah Pendidikan Jasmani (8 tahun)

Anda mungkin juga menyukai