Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang Kata nama khas sesuai. Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam Kata hubung perbualan. Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang Ayat seru sesuai. Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. subjek A. Menceritakan Gambar predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang menerapkan sesuai. celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. berkat

i. Ilmu P.Sivik & Kewarganegaraan Kajian Tempatan Pend. Moral Pend. Agama ii. Nilai Murni Hormatmenghormati Bekerjasama iii. Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting


5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa sebagaimana acuan begitulah kuihnya. malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang alah bias tegal biasa. sesuai. kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang Pemb. Kontekstual K. Belajar Cara Belajar Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa Kata adjektif Kata hubung Kata seerti Kata kerja Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Syair Dialog Ucapan Gurindam iii. Kosa kata menyarankan menjamin kesedaran persekitaran pencapaian menuntun menyidai merenung terpukau dugaan impian berkecai sambalewa punah

i. Ilmu P.Sivik & Kewarganegaraan Kajian Tempatan Sastera ii. Nilai Murni Kesyukuran Kasih sayang Bekerjasama Berusaha Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang tua Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni


1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

3
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

5. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama

A. Membincangkan pernyataan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. B. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca . (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. C. Membina Perenggan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

mengalah tercapai berkarah

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kem. Berfikir - menjana idea - mensintesis - membuat kesimpulan - menganalisi - merumus - mengenal pasti - mencirikan - menyatakan sebab Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual Kemahiran Belajar Cara belajar Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik

4
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

6. Usaha Tidak A. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila. Henti 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B. Membaca Cerita 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

7. Amalan Berbudi Hidup Harmoni

A. Menunjuk Arah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. B. Membaca catatan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. C. Memberikan dan Menerima Arahan

i. Tatabahasa Kata sendi Kata bilangan Kata majmuk Kata arah Kata perintah Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Ayat perintah Dialog Pantun

i. Ilmu P.Sivik & Kewarganegaraan Kajian Tempatan ii. Nilai Murni Bekerjasama Baik hati Semangat bermasyarakat iii. Kewarganegaraan Semanagat kekitaan - barsatu dan harmoni iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain. iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kem. Berfikir - membuat keputusan - membuat gambaran mental

D. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai

8. Kerjasama Asas Kesajahteraan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. iii. Kosa kata 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. tradisional 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai berbilang kaum kemas dan cantik. pembentung situasi A. Memberikan Arahan ensaiklopedia 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu thesaurus perkara. pengacara

Hidup

Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.

strategik simpang

- memberi sebab - merumus

6
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Mencari maklumat
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.

C. Mengkaji Gambar
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 9. Toleransi Teras Kemakmuran

A. Meneliti Arahan
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab

- menjana idea - membuat urutan - mengkatergori - menganalisis - membuat kesimpulan - membuat kaitan dan perhubungan - menyusun atur Pembelajaran Kontekstual Kemahiran Belajar Cara Belajar

B. Mencari Maklumat
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

iv. Peribahasa bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat. hidup sepakat membawa berkat

C. Mengkaji Gambar
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

7 UNIT 4: ALAM SEKITAR


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

10. Alam Bersih Hidup Selesa

A. Menyatakan Permintaan 1.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. B. Mengesan Peribahasa 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. C. Membina Ayat 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

i. Tatabahasa Kata tunggal Kata bilangan Kata adjektif Kata sendi Penanda wacana Imbuhan ii. Sebutan dan Intonasi Pelbagai jenis ayat Pantun Dialog iii. Kosa kata urus setia deklamasi senario strategik toksik diski sistematik akuatik laras dimanfaatkan pendaftaran

i. Ilmu P.Sivik & Kewarganegaraan Kajian Tempatan Sains ii. Nilai Murni Bekerjasama Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kerajinan Semangat bermasyarakat iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain. Laras bahasa

A. Menyatakan Permintaan
10. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.

pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format

8
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Mengenal Pasti Laras Teks 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. C. Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. D. Membina ayat 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 11. Kebersihan A. Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B. Menjawab Soalan Kita 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

iv. Peribahasa umpama aur dengan tebing seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kem. Berfikir - mencirikan - mengumpul maklumat - membuat analogi - mengenal pasti idea utama dan sokongan - mentafsir - membuat inferens - merumus - menyelesaikan masalah - meringkas - mengkategori - membuat kaitan dan perhubungan - menjana idea - menganalisis

C. Membincangkan Gambar

1.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.

9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

12. Kesihatan Asas Kesejahteraan

A. Menyenaraikan Isi Penting 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. B. Menyampaikan Maklumat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

i. Tatabahasa Kata kerja Penanda wacana Kata seerti/sinonim ii. Sistem Ejaan Pengimbuhan - imbuhan apitan ( di . kan ) iii. Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Dialog Dikir Barat iv. Kosa kata kesejahteraan minda karbohidrat protein vitamin tiruk kaunseling mandatori

i. Ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sains ii. Nilai Murni Kebersihan fizikal dan mental Berhemah tinggi Rasional iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - sentiasa pempertingkatkan usaha iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain. Laras bahasa iv. Kemahiran

13. Cegah Sebelum Parah

A. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama


6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada

teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

denggi vaksin zat kategori ranjau generasi

Bernilai Tambah Kem. Berfikir - mengelaskan - menjana idea - membuat kesimpulan

10
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. C. Menghuraikan Isi 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran. 14. Awasi Nyamuk

A. Menganalisis Data
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin

- mengenal pasti idea utama dan idea sokongan - membanding dan membeza - merumus - membuat dan perhubungan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Pend. Muzik - interpersonal - Logik Matematik - Visual Ruang Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar

v. Peribahasa sebatang kara bangkai bernyawa tulang belakang sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

B. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan


8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

11
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Membina Perenggan Karangan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

12 UNIT6: KEPENGGUNAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

15. Hari Usahawan Muda

A. Mari Bincangkan
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.

i. Tatabahasa Kata seerti/sinonim ii. Sistem Ejaan Pengimbuhan - akhiran iii. Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Gurindam Dialog iv. Kosa kata dana memupuk modal ketahanan berdikari tulen tiruan terpedaya pengguna

i. Ilmu Kajian Tempatan Matematik Kem. Hidup ii. Nilai Murni Berdikari Hormatmenghormati Kebebasan Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - sentiasa pempertingkatkan usaha iv. Peraturan Sosiobudaya

B. Membina Soalan
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.

C. Menyatakan Idea Keseluruhan


6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

D. Membuat Kerangka Penulisan


8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur

Menghormati orang lain. Laras bahasa

13
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

16. Berdikari Teras Kemajuan

A. Membuat Rundingan
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan.

B. Memahami Cerita
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.

C. Meneliti Sinopsis
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 17. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat

jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kem. Berfikir - membuat kaitan dan perhubungan - menginterpretasi - menjana idea - merumus - menyusun atur Kemahiran Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik - Interpersonal Pembelajaran Konstruktivisme

A. Memahami Glosari
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

B. Menilai Sesuatu Barangan


1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam

Peribahasa seperti rusa masuk kampung lupa daratan alah membeli, menang memakai tepuk dada tanya selera ikut hati mati, ikut rasa binasa ingat sebelum kena,

urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

jimat sebelum habis

Pembelajaran Kontekstual

C. Menulis Karangan
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik.

14 UNIT 7: KESUSASTERAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

18. Ke Puncak Jaya

A. Mentafsir Gambar
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

i. Tatabahasa Kata banyak makna ii. Sebutan dan Intonasi Sajak Pantun Syair Gurindam iii. Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan. iv. Kosa kata puncak rintangan tabah bertekad mara

i. Ilmu Sastera Pendidikan Moral ii. Nilai Murni Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kebebasan Semangat bermasyarakat Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional iii. Kewarganegaraan

B. Memahami Sajak
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden.

C. Memahami Cerpen
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan

terdapat dalam teks. 19. Buat Baik Dibalas Baik

A. Bercerita Berdasarkan Bahan


2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari

Bangga sebagai rakyat Malaysia - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan

15
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Memberikan Maksud Pantun


2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai

iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain. Laras bahasa iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Konstruk

C. Melagukan Syair
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. 20. Berundur Sebelum Terlajak

A. Menyampaikan Cerita
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

v. Peribahasa tenggelam punca besar hati terlajak perahu boleh diundur,terlajak kata buruk padahnya

Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

B. Menyatakan Kesan
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.

16
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

C. Mengulas Cerita
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

17 UNIT 8: PERTANIAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

21. Buah i. Tatabahasa A. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk Frasa nama membuat ramalan. Tanda baca 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Ayat aktif Ayat pasif B. Mengemukakan Data 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Sebutan dan sesuai dan tepat. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk Lagu membuat ramalan. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan. Ejaan dan huruf besar

i. Ilmu Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik ii. Nilai Murni Kerajinan Berdikari iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara

22. Tanaman Organik

A. Membuat Ramalan
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.

B. Melengkapkan Dialog
6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan
isu yang diberi.

iv. Kosa kata dikomersialkan masyarakat tempatan organic unik sistem penghadaman kolesterol lawas filamen

iv. Peraturan Sosiobudaya Semangat muafakat iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjana idea - merumus - menganalisis - meramal - membanding beza

18
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Membuat Rumusan
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

D. Menggunakan Kata Bantu


2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 23. Hasil Ternakan Kita

A. Mengumpulkan Maklumat
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

B. Menganalisis Maklumat
6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

C. Mengambil Imlak
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

24. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita

A. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat


1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.

B. Membuat Inferens
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.

i. Tatabahasa Kata seru Kata hubung Kata kerja Frasa nama Ayat tunggal ii. Sebutan dan Intonasi Pantun Dialog Sajak Ayat seru iii. Kosa kata identiti mantera

i. Ilmu Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Muzik ii. Nilai Murni Baik hati Kasih sayang Kerjasama Patriotisme Kerajinan Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat

C. Mengumpulkan Maklumat
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.

D. Membina Draf Karangan


10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. (ii) Membina draf karangan yang lengkap.

A. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat


25. Budi Bahasa Budaya Kita 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan

iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. Peraturan Sosiobudaya Mengamalkan budaya yang baik.

20
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

iv. Peribahasa Hidup muafakat membawa berkat.

B. Mengubah Bentuk Teks


10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. 26. Warisan Disemai

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjana idea - merumus - mensintesis - menyusun atur - mereka cipta - membanding beza - membuat kesimpulan Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) Kemahiran Belajar Cara Belajar

A. Melakonkan dan Menyenaraikan


1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan

Budaya Dikekal

tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik - Kecerdasan Muzik Pembelajaran Kontekstual

B. Menceritakan dan menghuraikan Isi

21
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Mencipta Sajak
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

22 UNIT 10: NILAI MURNI


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

27. Bersatu Teras Keharmonian

A. Membentangkan Dapatan
3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.

i. Tatabahasa Kata seerti/sinonim Kata ganda Kata singkatan Ayat penyata ii. Sebutan dan Intonasi Ayat perintah iii. Sistem Ejaan Kata penuh Imbuhan iv. Kosa kata tunjang

i. Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral P. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Nilai Murni Kasih sayang Kebebasan Kerajinan iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - mengamalkan perlakuan yang

B. Mengecam Diksi
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

C. Memberikan Penjelasan
3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

A. Memilih Ayat
28. Aku Tetap Bersamamu 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti

bersopan dan bertatasusila iv. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian

23
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Mengembangkan Idea C. Menyusun Maklumat


3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 29. Budi Dikenang Bakti Disanjung

daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil

iv. Peribahasa
bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh ringan tulang berat perut seperti rumput di tepi jalan

A. Menyatakan Sebab dan Akibat


3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit.

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjana idea - membanding beza - merumus - menganalogi - mencirikan - menganalisis - membuat urutan - membuat kesimpulan - mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Pembelajaran

B. Membaca dan Menjawab


7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

seperti cincin dengan permata seperti dakwat dengan kertas seperti lintah menghisab darah seperti hariamau menyembunyikan kukunya hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya

Kontekstual Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai - Pendidikan Muzik - Verbal Linguistik - Interpersonal

24 UNIT 11: PATRIOTISME


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

30. Setia A. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

i. Tatabahasa Kata adjektif Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi Pidato Sajak Berita iii. Kosa kata tumpahnya darahku tidak akan berbelah bahagi

i. Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan ii. Nilai Murni Kesyukuran Kebebasan Patriotisme iii. Kewarganegaraan Bersemangat cinta akan negara dan bangsa

B. Mendeklamasi Sajak
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 31. Ulang Tahun Kemerdekaan

A. Menyampaikan Pidato
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.

B. Mendeklamasi Sajak
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.

bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat

- berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv. Peraturan Sosiobudaya Semangat bermuafakat

25
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Membaca Berita
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. 32. Negaraku Tercinta

iv. Peribahasa Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh Bagai telur di hujung tanduk

A. Mencipta Puisi
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

B. Menghuraiakan Isi Kandungan


7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjaba idea - merumus - menghubung kait - menyatakan sebab - membuat gambaran mental - menyelesaikan masalah - menganalogi - mereka cipta Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik - Interpersonal

C. Meringkaskan Teks
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Kemahiran Belajar Cara belajar

26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

33. Aku dan Astronaut

A. Menerangkan Idea
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.

B. Mencari Fakta yang Relevan


4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.

i. Tatabahasa Kata kerja Kata dasar Frasa kerja Kata terbitan Imbuhan apitan Imbuhan ii. Sebutan dan Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Kosa kata kriteria

i. Ilmu Kajian Tempatan Sains Kemahiran Hidup ii. Nilai Murni Kesyukuran Kebebasan Patriotisme Keberanian Rasional Berdikari Kerajinan iii. Kewarganegaraan

C. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca


10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. 34. Maju Sains Maju Negara

A. Menyumbangkan Idea
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.

B. Mengumpulkan Maklumat
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala

Berusaha dan produktif - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. Peraturan Sosiobudaya Laras bahasa

27
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Membetulkan Kesilapan
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. 35. Kreatif dan Inovatif

A. Melakonkan
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

B. Mengumpul Maklumat
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat

memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum

iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjaba idea - merumus - mengumpul dan mengelas - membanding dan membeza Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Belajar cara belajar

khusus. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Kajian masa Depan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

C. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi


10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

28 UNIT 13: KEGIGIHAN


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

36. Jasamu Dihargai

A. Membaca dan Mencari Makna perkataan

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. ii. Sebutan dan 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang Sajak dibaca.

i. Tatabahasa Kata seerti/sinonim Frasa nama Ayat topik

i. Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral P. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Nilai Murni Kesyukuran Keberanian Patriotisme iii. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif - rajin, tekun dan

B. Menyatakan Perkara yang Menarik


11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.

iii. Kosa kata profesor emeritus penggiat bahasa makalah sarjana muda

C. Mengemukakan Idea
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. 37. Kegigihan Tanga Kejayaan

A. Membaca dan Memberikan Pendapat


6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif

gigih iv. Peraturan Sosiobudaya Kerajinan akan membawa kejayaan iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - menjaba idea - merumus - mengumpul dan mengelas - membuat hipotesis - membanding dan membeza

29
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.

B. Mengarang
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 38. Dirimu

iv. Peribahasa Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

Pembelajaran Kontekstual Kajian masa Depan Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik - Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

A. Membandingkan Maklumat

Cemerlang Negara Terbilang

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

B. Mencatat Maklumat Penting


10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

39. Berhatihati di Jalan Raya

A. Mengulas Gambar
4.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

i. Tatabahasa Kata majmuk Ayat penyata Ayat majmuk ii. Sebutan dan Intonasi Sajak Ceramah Gurindam Ayat perintah

i. Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral P. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Nilai Murni Berhemah tinggi Kasih sayang Rasional Kerjasama Hormat-menghormati

B. Mencari Fakta
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.

C. Mengecam maklumat
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

A. Menyatakan Pendirian
40. Lebuh Raya di Malaysia 4.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.

iii. Kosa kata konsentrasi rangkaian tragedi pemantul objektif penyelenggaraan identity terpancar pusara

iii. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain Mematuhi peraturan dan undang-undang iv. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai

B. Memahami dan Mengimbas Fakta


6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

31
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

C. Menjelaskan Mesej
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 41. Bertimbang Rasa di Jalan Raya

A. Membidas Hujah
4.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.

B. Mengemukakan Pendapat

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

c. Membuat Keputusan
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

42. Melaka Bandar Raya Bersejarah

A. Meneliti Maklumat

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. Sebutan dan pendapat. Intonasi 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang Lagu menyeluruh. Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. iii. Kosa kata tersohor B. Menyatakan Pendapat

i. Tatabahasa Kata lawan/antonim Ayat majmuk

i. Ilmu Kajian Tempatan Sains ii. Nilai Murni Keberanian Kerajinan Semangat bermasyarakat Kerjasama Kebersihan fizikal dan mental

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 43. Cyberjaya

A. Mengemukakan Alasan
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.
Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.

laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang

iii. Kewarganegaraan Semangat cinta akan negara dan bangsa - bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. Peraturan Sosiobudaya Laras bahasa

33
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Mengenal Pasti Idea


6.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

C. Menyatakan Pendapat
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak

iv. Sistem Ejaan iv. Kemahiran Bernilai Tambah Ejaan kata dasar dan Kemahiran Berfikir kata terbitan - mengitlak - menginterpretasi - membuat kesimpulan - mengesan kecondongan - membuat rumusan - membuat inferens - menjana idea - membuat gambaran mental

untuk menyatakan pendapat. 44. Negaraku Maju

A. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan


4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. 6.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan.

Pembelajaran Kontekstual Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai - Verbal Linguistik

B. Membahaskan Pendapat
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.

34

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 5