BAB I EUSI

1.1

1.2

Hartos Morfologi Morfologi nyaeta bagian tina ilmu bahasa anu nyarioskeun seluk-beluk bentuk kata sarta pangaweruh parubahan-parubahan bentuk kata tina golongan jeung arti kata atawa morfologi ngajarkeun seluk-beluk bentuk kata sarta fungsi parubahanparubahan bentuk kata, fungsi gramatik jeung fungsi semantik. Tipe-tipe morfologi Morfologi dibagi jadi dua tipe analisis, nyaeta : a. Morfologi sinkronik Nelaah morfem-morfem jadi hiji cakupan waktos anu ditentukan, bade waktos anu lalu atanapi waktos ayena.Tina hakekatna, morfologi sinkronik nyaeta suatu anlisis linear, anu nanyakeun naon-naon anu mangrupikeun komponen leksikal, jeung komnponen sintaktik kata-kata, jeung kumaha carana komponen-komponen nambahkeun, ngurangan atawa ngatur kumaha dirina aya di lebet berbagai ragam konteks. Anu jadi garapan morfologi sinkronik, nyaeta :  Morfem leksikal dan morfem sintaktik  Morfem bebas dan morfem terikat  Morfem dasar dan morfem imbuhan b. Morfologi diakronik Nelaah sejarah atawa asal-usul kata, jeung mempersalahkeun kunaon misalna pemakaian kata ieu berbeda jeung pamakaian kata dina masa lalu. Bagian anu jadi garapan morfologi diakronik, nyaeta :  Aneka Proses Etimologis, nyakup : 1) Analogi 2) Pemajemukan 3) Reduplikasi 4) Derivasi 5) Formasi surut 6) Kreasi-dasar 7) Penyingkatan  Aneka, arah parubahan etimologis, anu nyakup : 1) Deteriorasi 2) Elevasi 3) Spesialisasi 4) Kongkretisasi 5) Ekstensi 6) Metaforisasi 7) Radiasi

perndatang. mendatangkan. datangi.3 Deretan Morfologi Daftar atawa deretan anu memuat atawa ngisi kata-kata anu berhubungan tina bentuk makna disebut deretan morfologi. jadi urang harus ngabandingkeun kata jeung kata-kata anu sanes tina deretan morfologi . nyaeta : Kata berdatangan terdiri tina morfem datang jeung morfem ber-an Kata kedatangan terdiri tina morfem datang jeung morfem ke-an Kata pendatang terdiri tina morfem datang jeung mofem peN Kata mendatangkan terdiri tina morfem-morfem meN-. datang.1. Hayu urang candak hiji contoh kata berdatangan Urang sadaya pada arapal salain tina berdatangan aya oge kedatangan. didatangkan. datang dan –kan Kata mendatangi terdiri tina morfem-morfem meN-datang. datang dan –kan Kata didatangkan terdiri tina morfem-morfem di-. didatangi. anu disajikan conto lain Penanaman Tanaman Tertanam Menanami Ditanami Menanamkan Ditanamkan Tertanami Tertanamkan Penanam Tanami Tanamkan . jadi deretan morfologina : Berdatangan Kedatangan Pendatang Mendatangkan Didatangkan Mendatangi Didatangi Datangkan Datang Berdasarkan tina parbandingan kata-kata anu tertera tina lebet deretan morfologi diluhur. dan-i Kata datangkan terdiri tina morfem-morfem datang dan –kan Supaya urang tiasa ngagambarkeun anu lewih jelas ngenaan deretan morfologi anu nyertakeun manfaatna. mendatangi. dan –i Kata didatangi terdiri tina morfem-morfem di-. datangkan. Supaya urang sadaya terang kunaon hiji kata terdiri tina hiji morfem atawa lebih. bisa urang simpulkeun yen morfem datang ngarupakeun unsur anu aya dina setiap anggota deretan morfologi.

Tanam Berpengaruh Mempengaruhi Dipengaruhi Terpengaruh Pengaruh Bersesuaian Menyuesuaikan Disesuaikan Penyesuaian Persesuaian Kesesuaian Berkesuaian Sesuaikan Sesuai Menelentang Menelentangkan Ditelentangkan Tertelentang Telentang TANAM Pe .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.