Anda di halaman 1dari 67

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 3 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Jirim dalam Alam Tenaga dalam Kehidupan Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas Panel Penterjamah 18 38 42 54 58 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

ix

PRAKATA
Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh kerana sains merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan sains yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena antarabangsa. Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan penguasaan ilmu sains dan kemahiran serta penerapan sikap saintifik terhadap sains di kalangan murid. Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran saintifik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah, Sains bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran sains digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains yang dipelajari. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan. Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen. Pendekatan inkuiri, penerapan kemahiran berfikir, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran ini meningkat. Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(DATO IBRAHIM BIN MOHAMAD ) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

PENGENALAN
Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk

menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid,

kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran

mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

MATLAMAT
Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni

2.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

3. 4.

Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

5. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 7. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan 8. 6.

Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 9.

Menghargai

sumbangan

sains

dan

teknologi

terhadap

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

OBJEKTIF
Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

10.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal

11.

Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

pemuliharaan dan pemeliharaannya

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains

Mengukur dan menggunakan nombor

Membuat

pemerhatian

secara

kuantitatif

dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Membuat inferens

Menggunakan

pengumpulan

data

dan

pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mendefinasi secara operasi

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, objek atau

peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan,

pemboleh pemboleh ubah

ubah bergerak

Kemahiran Manipulatif

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:

pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengeksperimen

Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang

lebih

tinggi

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi

menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membuat urutan Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisa

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

Menjanakan idea

Menghasilkan

idea

yang

berkaitan

dengan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens

keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat

memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.

kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan

kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

hipotesis.

Kemahiran Berfikir Kreatif


Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut:

Membuat gambaran mental

Membuat

tanggapan

atau

membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti

Strategi Berfikir
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut :

menyeluruh

pernyataan, lukisan dan artifak. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum

tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. diuji untuk

Mengkonsepsikan

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Membuat keputusan

Pernyataan

membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada

Memilih

satu

alternatif

penyelesaian

yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan. Menyelesaikan masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta

strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Kemahiran Berfikir

Kritis
Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisa Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Kreatif
Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Menaakul

mmmm Strategi Berfikir


Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1: Model KBSB dalam Sains

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens

Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisa Membuat inferes

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Membandingkan dan membezakan Menganalisa Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Mendefini secara operasi

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisa

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

Mengawal pemboleh ubah

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisa

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan

Mengeksperimen Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir

10

membezakan.

Penguasaan

kemahiran

membandingkan

dan

Baik hati dan penyayang. Bersifat objektif. Sistematik. Bekerjasama. Adil dan saksama.

membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : Minat dan bersifat ingin tahu tentang Rajin dan tabah. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Berani mencuba. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

11

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan

Cadangan aktiviti pembelajaran

Melihat simulasi

tayangan

video

atau

komputer

tentang

pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam

sekitar.

Membincangkan

kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam

melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri, sekitar. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam

Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1.4 Menyedari

murni

sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme

pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk

kepentingan manusia sejagat. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. sisa kepentingan sikap dalam buangan

di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

12

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

13

pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

perlu

dijadikan

sebahagian

daripada

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kerelevanan Pendekatan

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

Kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

pelbagai

dapat

pembelajaran

kehidupan

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan

pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

14

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan

pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil

kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

eksperimen mereka. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut: Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

15

Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti word processers, perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic

spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti data loggers dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan

Pembelajaran

sains

tidak

hanya

terhad

di

sekolah

sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

eksperimen

pembelajaran sains berkesan.

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

16

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang

Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara

pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.

Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh

mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks.

sains.

17

TEMA

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP


1. RESPIRASI Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. mengenal pasti struktur paruparu. memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas. memerihalkan mekanisma pernafasan. Nota Pengecutan dan pengenduran otot interkosta dalam dan luar tidak perlu diterangkan. Perbendaharaan Kata breathing mechanism mekanisme pernafasan exhalation hembusan nafas inhalation tarikan nafas intercostal muscle otot interkosta nasal cavity rongga nasal rib tulang rusuk thoracic cavity rongga toraks

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta. Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus. Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas. Membincangkan mekanisma pernafasan.

18

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut: a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel. b) Pengangkutan oksigen oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah. memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke dalam sel.

Nota

Perbendaharaan Kata diffusion peresapan

1.3 Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin dan tar (daripada asap rokok), sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu. b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen. c) Pelbagai penyakit sistem respirasi.

Murid boleh: menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi. menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi. menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi. mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.

carcinogen karsinogen toxin bahan beracun

19

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru. Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

20

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.

2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah. menyatakan fungsi jantung. mengenal pasti struktur jantung manusia. membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari. menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya. membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran. memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat. Nota Perbendaharaan Kata blood vessel salur darah deoxygenated blood darah terdeoksigen heart jantung oxygenated blood darah beroksigen vein vena artery arteri

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah. Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya. Membincangkan perkara berikut: a) fungsi jantung. b) ciri salur darah dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran. Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang Menjaga Kesihatan Jantung Anda.

21

Objektif Pembelajaran 2.2 Menganalisa darah manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata blood donation derma darah blood group kumpulan darah physician doktor universal donor penderma universal universal recipientpenerima universal

Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai: a) komponen darah iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya. b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB and O. c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima. d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan.

Murid boleh: menyatakan komponen darah dan fungsinya. menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma darah. memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan. .

Penderma universal dan penerima universal harus diperkenalkan.

22

Objektif Pembelajaran 2.3 Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku. Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem. b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem. Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem. Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu. memerihalkan transpirasi. memerihalkan fungsi stomata. mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi. memerihalkan peranan transpirasi. mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan pewarna yang sesuai. mengenal pasti lokasi xilem dan floem. memerihalkan fungsi xilem dan floem.

Nota Pengangkutan air dan mineral dalam transpirasi harus diberi penekanan.

Perbendaharaan Kata transport pengangkutan transpiration - transpirasi

23

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 3.1 Memahami perkumuhan manusia.

3. PERKUMUHAN Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan maksud perkumuhan. mengenal pasti organ perkumuhan manusia. menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan. Nota Perbendaharaan Kata excretion perkumuhan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan maksud perkumuhan. Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal. Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea. Membincangkan kepentingan perkumuhan.

3.2 Menganalisa sistem urinari dalam manusia.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.

Murid boleh: mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain. memerihalkan bentuk ginjal, mengenal pasti struktur ginjal. Struktur dan fungsi nefron tidak perlu diberi penekanan.

kidney ginjal urinary bladder pundi kencing

24

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal. Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk: a) memerihalkan bentuk ginjal. b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks, medula dan pelvis. Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan ginjal. b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak. Mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. b) Hasil perkumuhan tumbuhan ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks.

Hasil Pembelajaran memerihalkan fungsi ginjal. menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kesihatan ginjal.

Nota Fungsi mesin dialisis harus diperihalkan secara ringkas.

Perbendaharaan Kata

3.3 Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan.

Murid boleh: memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.

25

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 4.1 Memahami pembiakan seks dan aseks.

4. PEMBIAKAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:


Pembiakan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan dan jenis pembiakan. b) Persamaan dan perbezaan antara pembiakan seks dengan aseks Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut: a) Persenyawaan. b) Persenyawaan dalam dan luar. c) Pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula. Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

Nota

Perbendaharaan Kata asexual reproduction pembiakan aseks binary fission belahan dedua budding pertunasan external fertilisation persenyawaan luar internal fertilisation persenyawaan dalam sexual reproduction pembiakan seks spore formation pembentukan spora vegetative reproduction pembiakan vegetatif rejuvenation penjanaan semula

menyatakan kepentingan pembiakan. menyatakan jenis pembiakan. menyatakan maksud persenyawaan. memerihalkan persenyawaan dalam dan luar. membanding dan membezakan pembiakan seks dengan aseks. mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakannya.

seks

aseks

Belahan dedua Penunasan Pembentukan spora Vegetatif Penjanaan semula

26

Objektif Pembelajaran 4.2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu testis dan zakar. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. b) Peranan sperma dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki. memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. menyatakan peranan sperma dalam pembiakan. memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh.

Nota

Perbendaharaan Kata emotional changes perubahan emosi penis zakar puberty baligh sperm sperma sperm duct duktus sperma

27

Objektif Pembelajaran 4.3 Menganalisa sistem pembiakan wanita.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu ovari dan uterus. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, faraj dan serviks. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita. b) Peranan ovum dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh. Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita. memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita. menyatakan peranan ovum dalam pembiakan. memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh. membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.

Nota

Perbendaharaan Kata cervix - servik vagina faraj

28

Objektif Pembelajaran 4.4 Menganalisa kitar haid.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Haid dan kitar haid. b) Perubahan dinding uterus semasa kitar haid. c) Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan persenyawaaan. d) Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan maksud haid. memerihalkan maksud kitar haid. memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid. menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan. menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.

Nota Hormon tidak perlu diberi penekanan semasa memberi penjelasan mengenai kitar haid.

Perbendaharaan Kata fertile phase fasa subur menstrual cycle kitar haid personal hygiene kebersihan diri

4.5 Menganalisa persenyawaan dan kehamilan.

Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer: a) Lokasi penempelan embrio. b) Perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran

Murid boleh: memerihalkan persenyawaan dalam manusia. mengenal pasti lokasi penempelan embrio. memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran. .

Konsep persenyawaan manusia perlu melibatkan laluan sperma dan ovum sehingga berlakunya pertemuan dan percantuman.

fertilisation persenyawaan implantation penempelan

29

Objektif Pembelajaran 4.6 Memahami kepentingan penjagaan pra natal.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengaturkan pameran atau persembahan multimedia tentang perkara berikut: a) Kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat semasa kehamilan. b) Kesan merokok dan pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke atas embrio dan fetus.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. menerangkan pentingnya mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.

Nota

Perbendaharaan Kata deformity kecacatan nutritious food makanan berkhasiat

30

Objektif Pembelajaran 4.7 Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Maksud kemandulan. b) Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan, persenyawaan in vitro (IVF). c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi. Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat. Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud kemandulan. memerihalkan cara mengatasi kemandulan. memerihalkan kaedah kawalan kehamilan. membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. menerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

Nota

Perbendaharaan Kata ligation ligasi sterility kemandulan vasectomy vasektomi

Kaedah kawalan kehamilan secara semula jadi, kimia, mekanikal, hormon dan pembedahan perlu diberi penekanan.

31

Objektif Pembelajaran 4.8 Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut: a) Ranggi dan sepal. b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga. c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul. Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut: a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul. b) Butir debunga. Membincangkan fungsi berikut: a) Bunga dalam pembiakan. b) Bahagian pembiakan jantan bunga. c) Bahagian pembiakan betina bunga.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga. mengenal pasti gamet jantan dan betina. memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.

Nota

Perbendaharaan Kata petal ranggi pollen grain butir debunga

32

Objektif Pembelajaran 4.9 Menganalisa pendebungaan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Pendebungaan. b) Jenis pendebungaan. c) Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. d) Kelebihan pendebungaan kacuk. e) Kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan maksud pendebungaan. menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya. menyatakan jenis pendebungaan. membanding dan membezakan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk. menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian.

Nota

Perbendaharaan Kata agriculture pertanian cross-pollination pendebungaan kacuk self-pollination pendebungaan sendiri

4.10 Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan.

Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%).

Murid boleh: mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga. memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan. memerihalkan pembentukan buah dan biji benih.

germination percambahan sucrose solution larutan sukrosa

33

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut: a) Proses persenyawaan pada tumbuhan. b) Pembentukan buah dan biji benih. Membincangkan perkara berikut: a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga. b) Persenyawaan pada tumbuhan. c) Pembentukan buah dan biji benih.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

34

Objektif Pembelajaran 4.11 Mensintesis konsep percambahan biji benih.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop. Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan testa yang dilindungi perikarpa (kulit buah). b) Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk: a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan percambahan biji benih. b) membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti struktur biji benih. menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza. memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa percambahan. membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.

Nota

Perbendaharaan Kata cotyledon kotiledon plumule plumul radicle radikel seedling anak benih germination percambahan

35

Objektif Pembelajaran 4.12 Mengaplikasi pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif. Membincangkan maksud pembiakan vegetatif. Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif. menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif. mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif. memerihalkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.

Nota

Perbendaharaan Kata

Bioteknologi boleh diperkenalkan. Contoh pembiakan vegetatif ialah pengkulturan tisu tumbuhan. Pengkulturan tisu tumbuhan tidak perlu diberi secara terperinci.

36

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 5.1 Menganalisa pola pertumbuhan manusia.

5. PERTUMBUHAN Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan maksud pertumbuhan. mengenal pasti ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan. menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita. membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki dengan wanita. memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak. Nota Perbendaharaan Kata growth - pertumbuhan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat. b) Maksud pertumbuhan. c) Pola pertumbuhan bagi lelaki dan wanita. d) Kesan pengambilan nutrisi kepada perkembangan fizikal dan kesejahteraan mental kanak-kanak. Menjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita daripada bayi ke alam dewasa.

37

TEMA

JIRIM DALAM ALAM


1. TANAH DAN SUMBERNYA Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan maksud mineral. menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi atau sebatian semula jadi. mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi. memerihalkan sifat mineral. menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral. Nota Perbendaharaan Kata compound sebatian earth crust kerak bumi element unsur gold emas hardness kekerasan silver (argentum) perak

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan maksud mineral. Mengumpul dan mentafsir data mengenai pelbagai jenis mineral yang wujud di dalam kerak Bumi: a) Unsur semula jadi iaitu emas dan perak, b) Sebatian semula jadi iaitu oksida, karbonat, sulfida dan silikat. Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi. Menjalankan aktiviti untuk mempelajari perkara berikut: a) Kekerasan mineral. b) Kelarutan mineral dalam air. c) Kesan haba ke atas beberapa karbonat, oksida dan sulfida logam.

38

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami tindak balas antara logam dengan bukan logam.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam. b) contoh bukan logam. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut: a) oksigen. b) sulfur.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan contoh logam dan bukan logam. memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam. menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam. menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza. Murid boleh: menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon. menyatakan contoh silica. menyatakan contoh silikat. menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya. menerangkan melalui contoh kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

Nota Siri kereaktifan logam tidak perlu diperkenalkan.

Perbendaharaan Kata non-metal bukan logam metal logam

1.3 Memahami sebatian silikon.

Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan silikat seperti berikut: a) Kelarutan dalam air. b) Tindak balas dengan asid hidroklorik. c) Kesan haba. Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik. Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

silicon compound sebatian silikon

39

Objektif Pembelajaran 1.4 Menganalisa sebatian kalsium.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut: a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba. b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati). Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida. b) Sifat sebatian kalsium dengan merujuk kepada kegunaannya.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan unsur dalam kalsium karbonat. mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. memerihalkan sifat kalsium karbonat. menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat. memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.

Nota

Perbendaharaan Kata calcium carbonate kalsium karbonat slaked lime - kapur mati quicklime kapur tohor solubility kelarutan

40

Objektif Pembelajaran 1.5 Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannya

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. Membincangkan perkara berikut: a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. b) Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan sumber bahan api semula jadi. menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi. memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum. memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan berperingkat petroleum. memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. menjanakan ide tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.

Nota

Perbendaharaan Kata fraction pecahan fractional distillation penyulingan berperingkat natural fuel resource sumber bahan api semula jadi petroleum minyak mentah

41

TEMA

TENAGA DALAM KEHIDUPAN


1. KEELEKTRIKAN Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan maksud elektostatik. menyatakan jenis cas elektrik statik. menyatakan sifat cas elektrik statik. memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam bahan tertentu. memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik. memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh cas elektrik statik. menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik. Nota Perbendaharaan Kata polythene politena charge - cas

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami elektrostatik

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti berikut: a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan melalui geseran. b) Mengesan cas elektrik statik menggunakan elektroskop. c) Memerhati apa yang berlaku apabila dua objek yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik. Membincangkan perkara berikut: a) Maksud elektrostatik. b) Jenis cas elektrik statik. c) Sifat cas elektrik statik. d) Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena. e) Fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik seperti kilat. f) Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat.

42

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami keelektrikan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometer Membincangkan perkara berikut: a) Keelektrikan. b) Arus elektrik. c) Voltan. d) Rintangan. e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian. menyatakan maksud keelektrikan. menyatakan maksud voltan. menyatakan maksud rintangan. memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.

Nota

Perbendaharaan Kata current arus resistance rintangan voltage voltan

1.3 Mengumpul maklumat dan Mengaplikasi menjalankan persembahan kefahaman multimedia mengenai penemuan unit cara mengukur bagi: keelektrikan a) arus iaitu ampere. b) voltan iaitu volt. c) rintangan iaitu ohm. Memeriksa alat dan membincangkan kegunaanya dalam pengukuran: a) Arus. b) Voltan. Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya.

Murid boleh: mengenal pasti alat pengukur arus. mengenal pasti alat pengukur voltan. menyatakan unit arus. menyatakan unit voltan. menyatakan unit rintangan. mengukur arus dalam litar elektrik. mengukur voltan dalam litar elektrik.

43

Objektif Pembelajaran 1.4 Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut: a) Kesan perubahan rintangan ke atas arus. b) Kesan perubahan voltan ke atas arus. Membincangkan perkara berikut: a) Hubungan antara voltan, arus dan rintangan. b) Hukum Ohm.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: merekabentuk eksperiman untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus. menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus. memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus. menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus. memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus. menyatakan Hukum Ohm.

Nota

Perbendaharaan Kata

Interpretasi graf perlu diberikan penekanan.

44

Objektif Pembelajaran 1.5 Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiri

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya. Melukis gambarajah dan membina litar berikut: a) Litar yang lengkap. b) Litar bersiri. c) Litar selari. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya. melukiskan satu gambar rajah litar yang lengkap. membinakan satu litar yang lengkap. membinakan satu litar bersiri. membinakan satu litar selari. membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri dengan litar selari.

Nota

Perbendaharaan Kata complete circuit litar lengkap parallel circuit litar selari series circuit litar bersiri

1.6 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri. Membincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.

Murid boleh: memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar bersiri. memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar bersiri. memerihalkan rintangan dalam litar bersiri. menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri. Pengiraan yang mudah boleh diperkenalkan

45

Objektif Pembelajaran 1.7 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari. Membincangkan perkara berikut: a) Kelebihan dan kelemahan litar selari. b) Persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar selari. memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar selari. memerihalkan rintangan dalam litar selari. menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari. membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan

Nota

Perbendaharaan Kata

Pengiraan yang mudah boleh diperkenalkan

Perbezaan antara litar bersiri dengan litar selari harus ditunjukkan melalui penggunaan meter dan kecerahan mentol.

46

Objektif Pembelajaran 1.8 Memahami kemagnetan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata magnetic field medan magnet magnetism kemagnetan

Menjalankan aktiviti berikut: Murid boleh: a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji medan magnet satu memerihalkan maksud medan magnet bar. magnet. b) Menggunakan kompas untuk melukiskan medan magnet menunjukan arah medan magnet. satu magnet bar. melukiskan arah medan Membincangkan perkara berikut: magnet. a) Medan magnet. menghubungkaitkan garisan b) Hubungkait antara garisan medan magnet dengan medan magnet dan kekuatan kekuatan medan magnet. medan magnet. menerangkan kegunaan magnet dalam kompas. Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.

1.9 Memahami keelektro magnetan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Murid boleh: medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar menghubungkaitkan arus lurus. elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan Membincangkan maksud: kemagnetan. a) Keelektromagnetan. memerihalkan maksud b) Elektromagnet. electromagnet.

electromagnetism keelektromagnetan

47

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami penjanaan tenaga elektrik.

2. PENJANAAN ELEKTRIK Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis generator. memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis stesen jana kuasa. membanding dan membezakan penjanaan tenaga elektrik antara pelbagai jenis stesen jana kuasa. memberi contoh sumber tenaga altenatif. Nota Perbendaharaan Kata biomass biojisim photovoltaic fotovolta

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan ke stesen jana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Pelbagai jenis generator iaitu termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas. b) Penjanaan tenaga elektrik dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa. c) Sumber tenaga alternatif, contoh: tenaga solar dan biojisim. Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa. Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).

48

Objektif Pembelajaran 2.2 Memahami transfomer.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas. Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun. Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek: a) Persamaan dan perbezaan. b) Kegunaan dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer. memerihalkan bagaimana transfomer berkerja. membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan transfomer injak turun. memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

Nota

Perbendaharaan Kata step-down transformer transformer injak turun step-up transformer transformer injak naik distribution pengagihan transmission penghantaran

2.3 Menganalisa penghantaran elektrik dan sistem pengagihan.

Memerhati model atau carta dan Murid boleh: membincangkan sistem penghantaran menyusun mengikut urutan dan pengagihan elektrik termasuk komponen dalam sistem Rangkaian Grid Nasional, stesen penghantaran dan pengagihan transformer, lapangan suis, elektrik. pencawang masuk utama dan memerihalkan fungsi komponen pencawang bahagian. sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. Mengumpul dan mentafsir data memerihalkan bagaimana tenaga tentang Rangkaian Grid Nasional elektrik dihantar dan diagihkan dari Malaysia. stesen jana kuasa kepada pengguna.

national grid network rangkaian grid nasional switch zone lapangan suis

49

Objektif Pembelajaran 2.4 Memahami bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata circuit breaker pemutus litar earth wire dawai bumi mains switch suis sesalur

Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah. menyatakan nilai voltan utama. menyatakan jenis arus elektrik. Mengkaji dan membincangkan mengenal pasti jenis arus elektrik perkara berikut: yang dibekalkan ke rumah. a) Sistem pendawaian elektrik di menyatakan jenis pendawaian rumah termasuk kotak fius, elektrik. suis utama, pemutus litar, mengenal pasti pelbagai wayar hidup, wayar neutral, bahagian sistem pendawaian wayar bumi dan meter elektrik. elektrik. memerihalkan fungsi pelbagai b) Kod warna antarabangsa. bahagian sistem pendawaian elektrik. Menjalankan aktiviti untuk: memerihalkan pendawaian plug a) mengkaji struktur dan reka 3-pin. bentuk plug 3 pin, b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.

Jenis pendawaian termasuklah pendawaian fasa tunggal dan pendawaian tiga fasa. Pendawaian tiga fasa diterangkan secara ringkas.

50

Objektif Pembelajaran 2.5 Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, voltan dan kadar arus. Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah. Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan kadar kuasa dan voltan peralatan elektrik di rumah. mengirakan jumlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.

Nota Formula berikut diperkenalkan: Kuasa= Voltan x Arus

Perbendaharaan Kata appliance peralatan power kuasa

P=Vx I Tenaga (kWh) = Kuasa (kW) x Masa (j)

2.6 Memahami fungsi fius dan wayar bumi.

Membincangkan perkara berikut: a) Jenis fius. b) Nilai fius. c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. d) Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.

Murid boleh: mengenal pasti pelbagai jenis fius. menyatakan nilai fius. memerihalkan fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik. memerihalkan peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik

short circuit litar pintas

51

Objektif Pembelajaran 2.7 Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata safety precautions langkah-langkah keselamatan

Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: tentang perkara berikut: a) Punca kemalangan elektrik. menyatakan langkah keselamatan Ciri keselamatan b) Langkah yang perlu diambil yang perlu diambil apabila berikut perlu sekiranya berlaku kemalangan menggunakan elektrik. dinyatakan: elektrik. memerihalkan langkah yang perlu i. Miniature Circuit c) Ciri keselamatan di rumah diambil apabila berlakunya Breaker (MCB), untuk mengelak berlakunya kemalangan yang melibatkan ii. Earth Leakage kemalangan elektrik. elektrik, Circuit Breaker mewajarkan keperluan adanya (ELCB). Membincangkan keperluan langkah keselamatan dan ciri langkah berjaga-jaga dalam keselamatan di rumah bagi penggunaan elektrik. mengelakkan kemalangan elektrik.

52

Objektif Pembelajaran 2.8 Menilai kepentingan memulihara elektrik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. Membincangkan cara memulihara elektrik. Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga. Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik. Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. memerihalkan cara memulihara elektrik. mewajarkan keperluan memulihara elektrik. meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Nota Pelabelan jumlah penggunaan tenaga pada peralatan untuk mempertingkatkan penggunaan tenaga secara cekap harus diperkenalkan.

Perbendaharaan Kata wastage pembaziran energy efficiency kecekapan tenaga

53

TEMA

ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS


1. BINTANG DAN GALAKSI Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan ciri Matahari. mengenal pasti struktur Matahari. mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari. menerangkan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi. menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari. Aurora yang sering dikaitkan dengan nyala suria harus diperkenalkan. Nota Perbendaharaan Kata aurorae aurora chromosphere kromosfera corona korona density ketumpatan flare nyala photosphere fotosfera prominence prominen sunspot tompok matahari

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa Matahari

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif dengan Bumi dan suhu permukaan. b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera. c) Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari. d) Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi. e) Penjanaan tenaga oleh Matahari.

54

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Definisi bintang. b) Matahari sebagai bintang. Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel. b) Matahari sebagai satu bintang. c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz dan kecerahan. d) Pembentukan bintang. e) Kematian bintang yang meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam. f) Jenis galaksi iaitu elips, berpilin dan tidak seragam. g) Galaksi Bima Sakti. h) Alam semesta. Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang. Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran ini

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan bintang. mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang. mengenal pasti bintang-bintang cerah di langit. membanding dan membezakan bintang berdasarkan kepada ciri tertentu. memerihalkan pembentukan bintang. memerihalkan kematian bintang. menyatakan jenis galaksi. memerihalkan Galaksi Bima Sakti. memerihalkan alam semesta. menyatakan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta.

Nota

Perbendaharaan Kata black hole lohong hitam brightness kecerahan constellation buruj star bintang elliptical bujur irregular tak teratur light year tahun cahaya Milky Way Bima Sakti solar system sistem suria spiral lingkaran universe alam semesta white dwarf kerdil putih

55

Objektif Pembelajaran 1.3 Mensyukuri kewujudan alam semesta sebagai anugerah Tuhan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Menulis sajak or Haiku tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan. Membincangkan perkara berikut: a) Keluasan alam semesta. b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal. c) Kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.

Murid boleh: menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan. memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi. menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal. menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.

Haiku ialah sajak Jepun yang terdiri daripada tiga baris. Baris pertama dan ketiga terdiri daripada lima suku kata manakala baris kedua teridiri daripada tujuh suku kata. Tema dan mesej sajak selalunya berkaitan dengan alam semula jadi. Contoh: Up the sky I stare, I look up and wish Im there, Beautiful and rare. Objektif pembelajaran (1.3) sepatutnya disepadukan dengan objektif pembelajaran yang lain bila mana relevan.

56

BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran

2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi. memerihalkan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas. menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi. mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas. Aplikasi remote sensing perlu dimasukkan, contohnya dalam geologi, pertanian, perhutanan, pengurusan bencana, pengurusan keselamatan nasional, dsb. Nota Perbendaharaan Kata exploration penerokaan space angkasa lepas

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.1 Melayari internet, mengadakan Memahami lawatan ke Planetarium atau Pusat perkembangan Sains Negara untuk mengumpul dalam bidang dan mentafsir data tentang berikut: astronomi dan a) Perkembangan dalam bidang penerokaan astronomi. angkasa lepas. b) Aplikasi teknologi berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi, contohnya remote sensing. c) Perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas, contohnya pelancaran roket, satelit, prob termasuk pendaratan manusia di permukaan Bulan. Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas. Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.

Malaysian Centre for Remote Sensing (MACRES) bertanggungjawab ke atas projek remote sensing negara.

57

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SAINS TINGKATAN 3
PANEL PENTERJEMAH
Penasihat Dato Ibrahim bin Mohamad Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Basri Ketua Unit Sains Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai, Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu, Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan, Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang, Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak, Teluk Intan, Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping, Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping, Perak

Editor

58

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Anda mungkin juga menyukai