Anda di halaman 1dari 33

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


" Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlaq mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " ( PPK, 1988 )

1.Pendidikan Suatu Usaha Berterusan

2.Memperkembang Potensi Individu

3.Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu 4.Insan Yang Seimbang dan Harmonis

12. Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara 11. Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan

Unsur-unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan

5. Kepercayaan Kepada Tuhan

10. Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Menikmati Kesejahteraan Diri

6. Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan

9. Rakyat Malaysia Yang Bertanggungjawab

8. Rakyat Malaysia Yang Berakhlak Mulia

7. Rakyat Malaysia Yang Bertrampilan

1.Pendidikan Suatu Usaha Berterusan


Pendidikan

Proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran

Penyerapan nilai murni

Menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta beraklak mulia.

Proses pendidikan ini merupakan Proses secara berterusan sepanjang hayat.

Pendidikan asas
(peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika) Sekolah rendah (peringkat kanak-kanak) Pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT, seperti online, media massa

Institut pendidikan tinggi,tempat bekerja dan komuniti. (peringkat selepas sekolah)

Sekolah menengah (peringkat remaja)

Membolehkan kita menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan dari segi pendidikan dan pembangunan yang pesat, khasnya perkembangan K-ekonomi dalam ICT.

2.Memperkembang Potensi Individu

Setiap individu mempunyai

kebolehan

Semula jadi anugerah daripada tuhan yang mungkin tidak diketahui secara sedar.

potensi

perlu sentiasa diperkembangkan,dan dipertingkatkan melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang berkualiti.

3.Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu


Potensi dan kebolehan domain-domain berikut perlu dipupuk secara bersepadu dan menyeluruh:

Unsur Intelek

Hikmah iaitu yang boleh membawa kepada kebenaran. Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Daya pemikiran yang logik dan analitis. Ilmu yang bermanfaat.

Unsur Rohani

Keyakinan terhadap Tuhan dan kepercayaan beragama. Berasa syukur atas pemberian Pencipta. Berakhlak tinggi, berbudi pekerti tinggi dan berdisiplin diri. Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat. Mempunyai tingkah laku terkawal serta beremosi stabil. Bersemangat kekitaan, berbelas kasihan dan kasih sayang. Mempunyai nilai estetik, iaitu keupayaan menikmati kesenian dan keindahan. Kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Berusaha mengembangkan bakat dan kemahiran sosial. Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari, meningkatkan produktiviti dan berkhiberkhidmuntuk masyarakat.

Unsur Emosi

Unsur Jasmani

4.Insan Yang Seimbang dan Harmonis


Manusia yang memiliki sahsiah yang sepadu apabila semua potensi dirinya dikembangkan secara selaras, menyeluruh dan harmonis.

Insan seimbang dan harmonis

Aspek kerohanian

Aspek jasmani

Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Berjiwa Tenteram Berketrampilan

Berbadan Sihat dan Cergas Sahsiah

Bekerjasama dan Tolong-menolong antara Satu Sama Lain Berusaha Untuk Memajukan Bangsa dan Negara Mempunyai Ketahanan Diri untuk Menangani Pelbagai Cabaran Hidup Memiliki kesedaran dan keinsafan Bertanggungjawab

5. Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan seseorang individu Manusia Alam Sekitar

tidak terjadi secara tersendiri tetapi ada Penciptanya. Hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan dan manusia dianjurkan mengkaji fenomena alam.

Manusia dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir dan memakmurkan alam.

6. Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan

Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap

Suka
membaca

cinta kepada
ilmu pengetahuan

menggunakan ilmu tersebut untuk manfaat diri dan orang lain. Ini bermakna setiap individu mesti berusaha untuk menghayati prinsip pendidikan sepanjang hayat.

7. Rakyat Malaysia Yang Bertrampilan

Masyarakat Malaysia yang mempunyai

ilmu pengetahuan

kemahiran

sentiasa rela memberi sumbanganny a demi kemajuan negara

melaksanakan tugas dalam jangka masa yang singkat tetapi juga dengan cekap dan sempurna.

8. Rakyat Malaysia Yang Berakhlak Mulia

Masyarakat Malaysia yang memiliki tingkah laku

Bersopan santun berdisiplin, bersepadu

Terbentuk dari

kesedaran

dari dalam diri setiap rakyat

mesti berteraskan ilmu, keyakinan dan amalan.

keinsafan

9. Rakyat Malaysia Yang Bertanggungjawab

Masyarakat Malaysia
yang

berpegang teguh kepada amanah

mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap Tuhan, bangsa dan Negara

masyarakat yang produktif, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dengan cekap, bersih dan amanah.

10. Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Menikmati Kesejahteraan Diri

Masyarakat Malaysia yang memiliki

jiwa yang damai

jiwa yang tenteram.

memperkembang

memanfaatkan

seluruh potensi dirinya bagi memenuhi keperluannya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan Negara.

11. Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan

Masyarakat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran

melahirkan tenaga manusia yang

produktif

inovatif

mampu menggunakan teknologi dengan cekap bagi mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan Negara.

12. Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara

Masyarakat Malaysia yang mengamalkan

sikap toleransi di antara satu sama lain, bekerjasama, hormat-menghormati mencapai perpaduan kaum.

muncul keadaan yang aman tenteram dan stabil. suasna yang sihat dan positif membantu dan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan.

Implikasi Terhadap Kurikulum

Implikasi

Terhadap Pendidik

Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan

Implikasi Terhadap Kurikulum


Program pendidikan Bahan-bahan pelajaran

Berorientasi untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis PERUBAHAN KURIKULUM

Mengutamakan nilainilai murni diserapkan dalam semua mata pelajaran

Sukatan Pelajaran

System pendidikan

Berorientasi kepada program bersepadu, sesuai untuk melatik kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi

Berorientasi ke arah pendidikan umum

Implikasi Terhadap Pendidik

Sikap peribadi pendidik

Profesional

Mempunyai pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PERUBAHAN
PENDIDIK

Mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insane yang berilmu pengetahuan, berketrampilan seta berakhlak mulia.

Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan


kemudahan

Pelajar-pelajar mendapat peluang megembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang.

Aktiviti

Iklim sekolah

Aktiviti budaya sekolah yang konduksif untuk memupuk nilainilai murni dalam jiwa pelajar.

PERUBAHAN ORGANISASI SEKOLAH

Iklim sekolah yang konduksif untuk melahirkan pelajarpelajar yang mencintakan ilmu dan membentuk budaya membaca di kalangan pelajar.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik,progresif dan berdisiplin.

2.Berpandangan progresif dan saintifik 1.Berpekerti mulia

3.Bersedia menjunjung aspirasi negara

9. Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin

4.Menyanjung warisan kebudayaan Negara

Unsur-unsur Falsafah Pendidikan Guru


5.Menjalin perkembangan individu

8. Memelihara suatu masyarakat yang progresif 7.Memelihara suatu masyarakat yang demokratik 6. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu

Sopan dan
berdisiplin
Boleh membezakan antara buruk dan baik Mempunyai nilai mulia

1.Berpekerti mulia

Menghargai kemanusiaan, kewarganegaraan dan aspek rohani

Rela menjalankan aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi pelajar yang baik

Menerima setiap pelajar dengan baik dan bersedia menolong

Sentiasa menolok tambah ilmunya dengan membaca dan menghadiri seminar dan bengkel

Pengetahuan yang pertalian dengan pembagunan

2. Berpandangan progresif dan

Memainkan peranan sebagai seorang innovator

saintifik

Sentiasa menyedari perkembangan baru dalam arena pendidikan

3.Bersedia menjunjung aspirasi negara

Sentiasa memperbaiki diri,keluarga,masyara kat, agama, bangsa, dan Negara.

Berdikari dalam kegiatan pengajaran dan pembelajarannya

Cekap,jujur, boleh dipercayai,patuh kepada undang-undang Negara

Menekankan unsur perpaduan,prihatin, iklam, berbudi bahasa, keupayaan bersaing

Menegakkan amalan dan mempromosi budaya Malaysia dan cara hidupnya

Patuh kepada etika professional perguruan

4.

Menyanjung warisan kebudayaan Negara

Mengamalkan nilai murni, penyayang dan berempati, inovatif dan kreatif

5.Menjalin perkembangan individu

Aktiviti-aktiviti

pengajaran

pembelajaran

hendaklah mirip ke arah perkembangan potensi pelajar secara

menyeluruh

bersepadu

yang merangkumi aspek

interek

rohani

emosi,

jasmani

Menekankan unsur bersatu padu dalam segala kegiatan yang dikendalikannya

6. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu

Memastikan pelajar-pelajar pelbagai kaum sentiasa berinteraksi


antara satu sama lain

Menekankan unsur demokratik

7.Memelihara suatu masyarakat yang demokratik

Memberi peluang kepada para pelajar untuk membuat keputusan dalam organisasi kelas

8.

Memelihara suatu masyarakat yang progresif

Menekankan kaedah

Inkuiri
penemuan

kaedah
dapatan

dalam

Inkuiri penemuan

Inkuiri penemuan

9. Memelihara suatu masyarakat yang

berdisiplin

Menitikberatkan nialai-nilai ketepatan masa bekerjasama

bersopan santun
bertimbang rasa tolong menolong

prihatin

di kalangan pelajar.

Peranan Guru Sebagai Pendidik

Melengkapi diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran,khasnya mata pelajaran KBSR,serta pengetahuan ikhtisas keguruan.

Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru.

Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar.

Meyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan.
Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru,khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.