Anda di halaman 1dari 9

Pemikiran Merupakan proses membina ilmu & kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak.

Apa berlaku semasa berfikir?

Menerima dan memahami rangs. yg. diterima

Membentuk konsep/idea

Membuat tafsiran & tindakbalas berdasarkan PSA dalam ingatan

Melibatkan penggunaan Gambaran Simbol Perkaitan Pengamatan

Definisi Som Hj. Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1997) proses menggunakan minda utk mencarai makna dan pemahaman terhadap sesuatu meneroka pelbagai kemungkinan idea Membuat pertimbgn /keputusan membuat refleksi Vincent Regan Runggeriero Thinking is any mental activity that help formulate or solve problem, make decision, or fulfil desire to understand. It is a teaching for answers, a reaching for meaning. Barell (1991) I define thinking as a search for meaning and understanding that can involve the adventurous generation of options, the attempt to arrive at logical , reasonable judgements and reflections on the prosess Davidoff (1979) Melihat pemikiran sebagai penggunaan simbol, gambar, perkataan, pengamatan dan konsep. Melalui pemikiran rangsangan luar yang diterima oleh deria akan di tafsirkan dengan penggunaan perkataan atau simbol utk membentuk konsep terhadap rangsangan tersebut. Ciri-ciri pemikiran Pemikiran berlaku kerana wujudnya rangsangan khususnya ketika masalah timbul Ia berlaku dalam minda seseorang Berfungsi mengikut prosedur yang menyeluruh

Aktiviti kognitif rangsangan yang diterima dengan PSA dalam ingatan Usaha individu mencari memahami mengadaptasi mengasimilisasi terhadap rangsangan yang diterima Membuat refleksi , menyelesaikan masalah Rumusan Pemikiran Kemampuan menggunakan minda untuk menerokai dan mencipta pelbagai idea, mencarai makna, dan pemahaman terhadap sesuatu membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah dan membuat refleksi Jenis Pemikiran

Jenis Pemikiran

Pemikiran berpandu

Pemikiran Asosiatif

Induktif Pemikiran Kritis Penakulan

Deduktif

1. Pemikiran kreatif- imaginasi perkembangan idea dan reka Kreatif cipta Merangkumi penghasilan idea, menyediakan pelbbagai alternatif yanga baru , aktiviti dan benda, reka cipta yang baru. Spontan, berani dan menjadi ciri-ciri pengeluaran seni, penemuan saintifik. Hasilkan penyelesaian yang luas terhadap penyelesaian masalah Hasil pemikiran mempunyai sifat tersendiri tetap, dan tak dapat diramalakan Kefasihan- berikan gerakbalas tanpa halanagan Fleksibiliti dapat selesai masalah dari pelbagai aspek tidak hanya dengan satu cara. Keaslian tersendiri mungkin luar biasa Elaborasi- dapat menambah butiran pada rangsangan Pemikiran Deduktif Menggunakan peraturan am atau generalisasi untuk memperolehi contoh atau fakta yang seterusnya sampai kepada satu kesimpulan.

Melibatakan pencerakinan yang berasaskan generalisasi kepada khusus dan daripada hasil contoh itu kepada kesimpulan yang logik Penaklukan Induktif Mendapatkan peraturan umum daripada fakta dan contoh khusus Membuat generalisasi daripada pelbagai contoh Ia itu melibatkan pembentukan konsep prinsip dan hukum daripada pelbagai contoh dan kemudian membuat generalisasi Pemikiran celik akal Celik akal bergantung kepada - keupayaan , pengalaman lampau Celik akal dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam sesuatu situasi maklumat yang diterima Kebolehan proses membuat penaklulan yang abstrak Memperolehi maklumat yang cepat Menggabungjalin pengetahuan lama dengan pengetahuan baru Membentuk pengamatan yang spontan Berkembang dengan pertambahan pengetahuan dan pengalaman Untuk dapat celik akal perlu penyususnan idea, mengikut urutan, langkah Pemikiran kritis - Menimbangkan baik buruk sesuatu perkara dengan teliti dengan menggunakan fakta dan susunan hujah. - Melibatkan proses menganalisa dan menilai idea atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

Kecekapan atau keupayaan minda untuk menganalisis sesuatu mengikut kemunasabahan idea Menilai sesuatau perkara dengan kewajarannya. Perlukan pemerhatian dan pemikiran yang teliti serta pengumpulan maklumat sebagai panduan untuk bertindak Mengikut Dewey (1933) pemikiran kritis adalah pemikiran secara reflektif yang boleh digunakan untuk tindak susul Pemikiran kritis melibatkan proses membanding, menilai, membeza dan juga menganalisisi Pemikiran Reflektif - Lee Shok Mee (1997) Renungan yang mendalam utk mencapai kesedaran atau pemahaman terhadap sesuatu perkara. Wilson J & Wing Jan L (1993) pemikiran reflektif ada hubugkait dengan pemikiran kreatif dan kritis yang sering digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah. Bagaimana t/l orang yang berfikiran reflektif? Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman -pengalaman yang sedia ada Mengemukakan soalan-soalan kendiri Mengusul hipotesis dan andaian Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar Menilai kemungkinan penyelesaian secara kritis dan kreatif Perkara yang terlibat dalam pemikiran reflektif Curiosity / Daya ingin tahu yang tinggi utk bertindak balas terhadap rangsangan

Cadangan ada cadangan idea-idea yang dijanakan akibat pengalaman utk menyelesaikan masalah Ketertiban- mencantukan idea-idea untuk membentuk satu hala tuju Celik akal mengenal hubugan diantara bahagianbahagian. Membentuk satu corak mental yang baru Menghubung kait apa yang difikir dengan perasaan dan sikap agar usaha yang dibuat memberi makana dan nialai yang positif. Pemikiran Konvergen Daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan intergrasi logik dan susunan demi menghasilkan satu jawapan atau idea yang lazim. Penyelesaian masalah dilakuakan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peraturan, prinsip teori hukum atau rumus yang sedia ada. Pemikiran berpandu atau tertumpu mencarai satu cara tertentu atau satu jawapan. Menggunakan kaedah induktif atau deduktif untuk membuat satu kesimpulan atau generalisasi yang menuju kearah penyelesaian masalah yang tunggal Pemikiran Divergent Sebagai pemikiran kreatif kerana pemikiran ini digunakan untuk menghasilkan kreativiti.

Seseorang berfikir secara kreatif terhadap masalah yag unik dan mempunyai pelbgai jawapan. Tidak terkongkong dengan pengetahuan sedia ada atau pengalaman tetapi berfikir secara kreatif untuk mencarai idea baru utk menyelesaikan masalah yang mempunyai pelbagai jawapan Juga dikenali sebagai pemikiran bercapah Menggunakan intuisi dan celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan

Masalah terbuka/ Bercapah

Pemikiran Divergent melalui intuisi/ celik akal

Pelbagai penyelesaian yang wajar

Proses pemikiran Divergent Contoh Kemahiran berfikir secara Kritis Membanding dan membeza Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan Menerangkan sebab

Membuat urutan Membuat ramalan Mengusul periksa andaian Membuat inferens Kemahiran berfikir secara kreatif Mencipta analogi Menjana danmenghasilkan idea barau Mencipta metophora

Beri Nilai