Anda di halaman 1dari 34

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1
Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan

B1D6
Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan

EVIDENS

B1D6E1

Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan -bijaksana -berwawasan -telus -amanah AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai SOALAN: Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang paling sesuai

Berpandangan jauh Kuasa Amanah

Bertanggungjawa b Dasar Prihatin

Sokongan Telus

a) Jentera pentadbiran negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggungjawab melaksanakan _________________ negara. b) Hasrat dan wawasan negara akan tercapai dengan kepimpinan yang bersifat _________________ dan ____________________. c) Antara sifat seseorang pemimpin yang berwawasan ialah _______________. d) Projek-projek pembangunan negara memerlukan _______________ daripada rakyat agar usaha tersebut berjaya mencapai objektifnya. e) Penyalahgunaan ________________ dalam pentadbiran negara akan memberi kesan buruk kepada kemajuan negara. f) Pemimpin yang __________________ dan masyarakat yang _____________ terhadap keperluan dan masalah rakyat akan membantu pembangunan negara.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan

B2D6
Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah

EVIDENS

B2D6E1
Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah -bebas rasuah -integriti -sistem perundangan yang mantap -berjaya mengekang segala bentuk jenayah -pendapatan negara diagihkan dengan betul -mengurangkan birokrasi

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada para pelajar berkaitan dengan sistem pentadbiran negara 2. Guru meminta para pelajar mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul

CONTOH ITEM

SOALAN: Lengkapkan carta pentadbiran negara di bawah.


Jemaah Menteri Dewan Rakyat Mahkamah Rendah Mahkamah Atasan Kementerian Perdana Menteri Jabatan Kerajaan Yang di Pertuan Agong Angkatan Tentera Dewan Negara

a) _____________________ (Ketua Negara) Badan Pelaksana b) c) d) e) f) g) Badan Perundangan Parlimen Parlimen Badan Kehakiman h) i) 2 j)

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

3
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik

B3D6
Mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan

EVIDENS

B3D6E1
Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan -SPRM -Akujanji -Piagam Pelanggan -NKRA -Program Transformasi Kerajaan -Gagasan 1 Malaysia

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai SOALAN: Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Rakyat didahulukan SPRM NKRA Piagam Pelanggan pencapaian Gagasan 1 Akujanji diutamakan

Malaysia

Membanteras rasuah Bidang Keberhasilan Utama Negara Mengotakan ikrar yang telah dilafazkan Memberi perkhidmatan cepat, cekap dan menepati 3

pelanggan

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu B4D6 Mengenalpasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau B4D6E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN ARAHAN

1. Guru meminta pelajar menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN 2. Murid melaksanakan arahan guru

Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN 1.____________________________________________________ 2.___________________________________________________


Jawapan: Deklarasi ASEAN menyatakan bahawa matlamat dan tujuan Kesatuan itu adalah: 4

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
(1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di rantau ini dan (2) untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau melalui penghormatan bagi keadilan dan peraturan undang-undang dalam hubungan di kalangan negara-negara di rantau ini dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu. BAND PERNYATAAN STANDARD

5
Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten kearah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran

DESKRIPTOR

B5D6
Menghargai kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia

EVIDENS

B5D6E1
Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

3. Guru membahagikan para pelajar kepada beberapa kumpulan. 4. Guru memberikan arahan berkaitan dengan tajuk yang perlu dibincangkan. 1. Guru meminta setiap kumpulan untuk mencari maklumat berkaitan penglibatan Malaysia dalam beberapa pertubuhan dunia seperti ASEAN, OIC, PBB dan KOMENWEL. 2. Para pelajar mencari maklumat dan seterusnya membuat pembentangan di hadapan kelas.

ASEAN

OIC

PBB

KOMENW EL

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD

6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang, berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D6 Berbangga dengan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia 1. Pelajar diminta menghuraikan peranan Malaysia dalam pertubuhan dunia dan seterusnya membuat pembentangan di hadapan kelas.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

Huraikan peranan Malaysia dalam pertubuhan dunia di bawah. Pertubuhan Dunia Peranan 1. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) 2. Pertubuhan Negara-negara Komanwel 3. Persidangan Pertubuhan NegaraNegara Islam (OIC) 4. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B1D6 Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan EVIDENS B1D6E1 Menyatakan cirri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan AKTIVITI 1. Guru meminta pelajar membaca petikan daripada buku teks muka PENTAKSIRAN surat 119 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar berkaitan dengan ciri-ciri pentadbiran negara 3. Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru CONTOH ITEM Soalan - Guru meminta setiap orang pelajar menyenaraikan ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

CIRI-CIRI JENTERA PENTADBIRAN NEGARA

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

2 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B2D6 Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah B2D6E1- Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah 1. Guru meminta murid memenuhkan maklumat yang berkaitan berpandukan gambar yang diberi 2. Murid menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah berdasarkan gambar yang diberi. Soalan Nyatakan prinsip kerajaan yang telus berdasarkan gambar di bawah.

a)___________________

b)_____________________

c)________________________

d)______________________ 8

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

e)_______________________ _

f)_______________________

3 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. DESKRIPTOR B3D6 Mengenalpasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan EVIDENS B3D6E1 Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan AKTIVITI 1. Guru meminta pelajar melengkapkan peta minda berkaitan dengan usaha PENTAKSIRAN kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru CONTOH ITEM Soalan-Sila lengkapkan peta minda ini

BAND PERNYATAAN STANDARD

1.________________ __________________ __________________

6.________________ __________________ __________________ _

2.______________ ________________ ________________ _

Usaha Kerajaan Untuk Mewujudkan Pentadbiran Yang Berkesan

5._______________ _________________ _________________ 9

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

3. Program Tranformasi Kerajaan

4.__________________ ____________________ ____________________ _

4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi kearah membentuk warganegaraan yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. DESKRIPTOR B4D6 Mengenal pasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau EVIDENS B4D6E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN AKTIVITI 1. Guru meminta pelajar membentuk kumpulan dan melantik ketua PENTAKSIRAN kumpulan 2. Pelajar diminta mencari maklumat yang diperlukan di Pusat Sumber Sekolah 3. Ketua kumpulan diminta membentangkan hasil penemuan setiap kumpulan CONTOH ITEM Ketua kumpulan diminta membentangkan hasil penemuan setiap kumpulan. Hasil kreativiti kumpulan dalam mempersembahkan hasil penemuan diambil kira. Borang Pemarkahan 1. Isi 1. 2. Kreativiti 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 5. 6

BAND PERNYATAAN STANDARD

10

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

3.

Kerjasama Ahli Kumpulan Bil Nama 1 2 3 4 5 6

BAND PERNYATAAN STANDARD

5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten kearah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. DESKRIPTOR B5D6 Menghargai kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. EVIDENS B5D6E1 Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia AKTIVITI 1. Guru meminta pelajar membentuk kumpulan dan melantik ketua PENTAKSIRAN kumpulan 2. Murid melaksanakan arahan guru 3. Murid dikehendaki mencari maklumat yang dikehendaki dengan menemuramah guru-guru yang berkaitan. CONTOH ITEM Ketua kumpulan diminta membentangkan hasil penemuan setiap kumpulan. Hasil kreativiti kumpulan dalam mempersembahkan hasil penemuan diambil kira. Borang Pemarkahan 1. Isi 1. 2. Kreativiti 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 5. 6.

11

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

3.

Kerjasama Ahli Kumpulan Bil Nama 1 2 3 4 5 6

6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, betanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang kea rah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. DESKRIPTOR B6D6 Berbangga dengan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia EVIDENS B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia AKTIVITI 1. Pelajar diminta membentuk kumpulan dan melantik ketua kumpulan PENTAKSIRAN 2. Dengan menggunakan penemuan di Band 5, pelajar diminta untuk mengakses internet di bilik komputer sekolah bagi mencari maklumat-maklumat berkaitan 3. Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil penemuan mereka. CONTOH ITEM Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil penemuan kumpulan mereka dalam bentuk Forum. Ketua Kumpulan akan bertindak sebagai Pengerusi. Borang Pemarkahan 1. 1. Isi 2. 3. 4. 5. 6.

BAND PERNYATAAN STANDARD

2. Kreativiti 1. 3. 2. 3. 4.

Kerjasama Ahli Kumpulan


12

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) Bil 1 2 3 4 5 6 Nama

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

1 Mengetahui asas cabaran identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan B1D6 Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 3. Murid menjawab soalan bertulis yang guru berikan dalam bentuk pilihan betul / salah Soalan : Sila tandakan ciri-ciri kerajaan yang telus dan amanah

13

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
Bil . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Soalan Kerajaan yang mengamalkan rasuah Kerajaan yang bijaksana Kepimpina Meludah di dalam longkang yang berair Baling sampah pada kawan Putuskan wayar telefon awam Buang air yang bertakung di dalam bekas yang mengandungi jentik-jentik Berbual dengan rakan semasa guru mengajar Meniru untuk mendapat markah yang tertinggi Membantu guru menyimpan peralatan sukan dalam stor Betul / Salah

BAND PERNYATAAN MASALAH DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

2 Mengetahui dan memahami identitI diri, keluarga, masyarakat , budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan B2D6 Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah B2D6E1 Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyenaraikan ciri-ciri kerajaan yang telus dan amanah 3. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam

14

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) lembaran kerja yang diberikan. Soalan : Sila tandakan jawapan yang betul/salah pada ruang yang disediakan Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Soalan Kerajaan yang bebas rasuah Kerajaan yang berintegriti Sistem perundangan yang mantap Pendapatan negara diagihkan dengan betul Mengurangkan karenah birokrasi Kerajaan berjaya mengekang segala bentuk jenayah Kerajaan yang tidak telus Kerajaan yang mengamalkan rasuah Betul / Salah

CONTOH ITEM

BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTO R EVIDENS

3
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. B3D6 Mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan B3D6E1 Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyenaraikan usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran kerajaan yang berkesan

AKTIVITI PENTAKSIRA N

15

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
:Aktiviti Sila senaraikan 4 usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang :berkesan

CONTOH ITEM

____________________________________________________________ .1 ____________________________________________________________.2 ____________________________________________________________.3 ____________________________________________________________.4

BAND

4 16

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D6 Mengenalpasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau

EVIDENS

B4D6E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menerangkan tujuan penubuhan negara ASEAN 2. Guru meminta pelajar menerangkan tujuan penubuhan ASEAN

CONTOH ITEM Tujuan ASEAN .

17

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasikan melahirkan

pengetahuan

serta

mengamalkan positif, masalah

kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah warganegara yang bersikap bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan

DESKRIPTOR

dan bersedia menghadapi cabaran B5D6 Menghargai keamanan dunia B5D6E1 Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia kerjasama Malaysia diperingkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar membentuk 5 kumpulan 2. Guru meminta pelajar mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia

ARAHAN Kumpulan A Peranan Malaysia didalam OIC Kumpulan B Peranan Malaysia didalam NAM Kumpulan C Peranan Malaysia didalam KOMANWEL

Kumpulan D Peranan Malaysia didalam ASEAN


18

Kumpulan E Peranan Malaysia didalam G15

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD

6 Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab,
19

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. DESKRIPTOR B6D6 Berbangga dengan peranan Malaysia diperingkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia 1) Pelajar menyertai pertandingan menulis esei bertajuk Peranan Malaysia di peringkat antabangsa untuk mengekalkan keamanan dunia.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

2) Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian, mereka perlu membincangkan isu yang diberikan oleh guru.

CONTOH ITEM

SOALAN 1 : Tuliskan sebuah esei yang bertajuk Peranan Malaysia di Peringkat Antabangsa untuk Mengekalkan Keamanan Dunia SOALAN 2 : 3 orang pemimpin negara sedang berbincang untuk bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi konflik. (contoh negara : Malaysia, Indonesia dan Singapura) Isu isu : Pendatang Tanpa Izin (PATI) Keselamatan Serantau

BAND PERNYATAAN STANDARD

1 Mengetahui asas cabaran identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran 20

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN masa depan B1D6 Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 3. Murid menjawab soalan bertulis yang guru berikan dalam bentuk pilihan betul / salah Soalan : Sila tandakan ciri-ciri kerajaan yang telus dan amanah Bil . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Soalan Kerajaan yang mengamalkan rasuah Kerajaan yang bijaksana Kepimpina Meludah di dalam longkang yang berair Baling sampah pada kawan Putuskan wayar telefon awam Buang air yang bertakung di dalam bekas yang mengandungi jentik-jentik Berbual dengan rakan semasa guru mengajar Meniru untuk mendapat markah yang tertinggi Membantu guru menyimpan peralatan sukan dalam stor Betul / Salah

CONTOH ITEM

BAND PERNYATAAN

2 Mengetahui dan memahami identitI diri, keluarga, masyarakat , budaya,


21

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) MASALAH DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN kewarganegaraan dan cabaran masa depan B2D6 Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah B2D6E1 Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyenaraikan ciri-ciri kerajaan yang telus dan amanah 3. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam CONTOH ITEM lembaran kerja yang diberikan. Soalan : Sila tandakan jawapan yang betul/salah pada ruang yang disediakan Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Soalan Kerajaan yang bebas rasuah Kerajaan yang berintegriti Sistem perundangan yang mantap Pendapatan negara diagihkan dengan betul Mengurangkan karenah birokrasi Kerajaan berjaya mengekang segala bentuk jenayah Kerajaan yang tidak telus Kerajaan yang mengamalkan rasuah Betul / Salah

BAND PERNYATAA N STANDARD

3
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik.

22

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) DESKRIPTO R EVIDENS
B3D6 Mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan B3D6E1 Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan 1. Guru menerangkan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan 2. Guru meminta pelajar menyenaraikan usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran kerajaan yang berkesan

AKTIVITI PENTAKSIRA N

CONTOH ITEM

:Aktiviti Sila senaraikan 4 usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang :berkesan

____________________________________________________________ .1 ____________________________________________________________.2 ____________________________________________________________.3 ____________________________________________________________.4

23

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D6 Mengenalpasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau

EVIDENS

B4D6E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menerangkan tujuan penubuhan negara ASEAN 2. Guru meminta pelajar menerangkan tujuan penubuhan ASEAN

CONTOH ITEM Tujuan ASEAN .

24

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

25

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasikan melahirkan

pengetahuan

serta

mengamalkan positif, masalah

kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah warganegara yang bersikap bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan

DESKRIPTOR

dan bersedia menghadapi cabaran B5D6 Menghargai keamanan dunia B5D6E1 Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia kerjasama Malaysia diperingkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar membentuk 5 kumpulan 2. Guru meminta pelajar mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia

ARAHAN Kumpulan A Peranan Malaysia didalam OIC Kumpulan B Peranan Malaysia didalam NAM Kumpulan C Peranan Malaysia didalam KOMANWEL

Kumpulan D Peranan Malaysia didalam ASEAN


26

Kumpulan E Peranan Malaysia didalam G15

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)

BAND PERNYATAAN STANDARD

6 Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab,
27

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6) patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. DESKRIPTOR B6D6 Berbangga dengan peranan Malaysia diperingkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia 1) Pelajar menyertai pertandingan menulis esei bertajuk Peranan Malaysia di peringkat antabangsa untuk mengekalkan keamanan dunia.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

2) Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian, mereka perlu membincangkan isu yang diberikan oleh guru.

CONTOH ITEM

SOALAN 1 : Tuliskan sebuah esei yang bertajuk Peranan Malaysia di Peringkat Antabangsa untuk Mengekalkan Keamanan Dunia SOALAN 2 : 3 orang pemimpin negara sedang berbincang untuk bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi konflik. (contoh negara : Malaysia, Indonesia dan Singapura) Isu isu : Pendatang Tanpa Izin (PATI) Keselamatan Serantau

BAND PERNYATAAN

1
Mengetahui asas identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, 28

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
STANDARD kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan.

B1D6
DESKRIPTOR Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B1D5E1
Menyatakanciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan Guru meminta pelajar menyatakan ciri-ciri pentadbiran yang stabil dan berkesan Nyatakan 4 ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan Jawapan : 1-bijaksana 2-berwawasan 3- telus 4- amanah

CONTOH ITEM

BAND PERNYATAAN STANDARD

2
Mengetahui dan memahami identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan 29

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
B2D6 DESKRIPTOR Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah B2D6E1 Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah Guru meminta pelajar menjawab soalan yang dikemukan Nyatakan 5 prinsip kerajaan yang telus dan amanah Jawapan: 1- Bebas rasuah CONTOH ITEM 2- Integriti 3- System perundangan yang mantap 4- Berjaya mengekang segala bentuk jenayah 5- Pendapatan Negara diagihkan dengan betul

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAND PERNYATAAN STANDARD

3
Mengetahui dan memahami identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahirn sivik dengan baik. 30

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
B3D6 DESKRIPTOR Mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan B3D6E1 EVIDENS Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan Guru meminta pelajar menyenaraikan usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan Senaraikan usaha- usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan Jawapan : 1- SPRM CONTOH ITEM 2- Akujanji 3- Piagam Pelanggan 4- NKRA 5- Program Transformasi Kerajaan 6- Gagasan 1 Malaysia

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAND PERNYATAAN STANDARD

4
Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi kea rah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotic dan bersatu padung 31

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
B4D6 Mengenalpasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau B4D6E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN Guru meminta pelajar menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN Jelaskan apakah tujuan penubuhan ASEAN Jawapan: ASEAN ditubuhkan untuk : 1- Mempercepatkan proses pembangunan ekonomi, kemajuan social dan kegiatan bersama CONTOH ITEM 2- Menggalakkan kerjasama pendidikan 3- Mengadakan Dialog di antara negara-negara pertubuhan 4- Mewujudkan kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara 5- Menggalakkan pelancongan serantau di Negara-negara ahli 6- Mengadakan kerjasama ekonomi serantau

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAND PERNYATAAN STANDARD

5
Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran

32

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
B5D6 DESKRIPTOR Menghargai kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan B5D6E1 EVIDENS Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia 1-Guru membahagikan kumpulan dan tajuk pembentangan secara berkumpulan. 2-Pembentangan secara berkumpulan Malaysia banyak terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan dunia seperti ASEAN, OIC dan sebagainya. Pilih satu pertubuhan dan cari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan tersebut seterusnya bentangkan secara berkumpulan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

BAND PERNYATAAN STANDARD

6
Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotic dan bersedia menyumbang kea rah pembangunan diri 33

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 6 ( BAND 1 -6)
dan masyarakat dan Negara serta boleh diteladani B6D6 DESKRIPTOR Berbangga dengan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia Mengadakan forum atau pidato tentang kebaikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia Forum atau pidato yang bertajuk Kebaikan Penglibatan Malaysia Dalam Pertubuhan Dunia CONTOH ITEM (pelajar yang menyertai forum atau pidato tersebut layak mencapai BAND 6)

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

34