Anda di halaman 1dari 1

E SEXOIAH MEI{E!

{ffiH KEAANGAAAfT ATAM MEGAH

-ranBai, Saksyen 28, fto.1, Fersiaran (uaia


404{10 Shah

Alam

SehnSor Oarul Ehsan Tel : 03-519?2141 Fax:03-51924{82

lw
#{rE},

'
lbu bapa/Pnjaga r$rrid,
Pelajar-pelaiar SMK Aam Megah 2

Ruj'lGn* : Elil( )dlm'SMKAM21 07104i001( ) Tadkh : 01 Ogos2013

TuanlPuan, MAKLUMAN CUTI PERISTM'A A]DIL FTTRI TAHUN 2OT3


DATT CUTI

BERGAiITi SEi'PENA HARI RAYA

dirulik' Dengan segala horrnainya perkata di atas adalah Malah dirrakluril(an 2. -p"ri"t*
yang demikan arn cuii Berganti ."np"n" i"r"v"an Hari Raya Aljil Fitri, oleh oe"" 2013' Walaubagairnana pun o'tti bahav{a pihak KPM tslah-bersetuiu

rne@1i kernrdahan.Cuti

cuti persekolahan berrrula ;;;oChittd;1C berganti adalah sePerti berikut :'

HARTTAruXX GUTI
lsnin 5 Ogos 2013

GANTI Cuti Peristina( Tidak Perlu


ganti)

i t-_------ JADUAL

I
3.

Selasa Ogos 2013

Sabtu
21 Septenter2013 Hari Selasa

Aiciil

Fiil'il;f

sekolah tre;Aucapkan slanat bercttti dan selant rpnyan&ut Z"iti; Sutin-kepia" semua pelajar seria ibubapa/pgniaga sekelian"

Sekian

terira kasih

"Kejujuran Dan Ketekunan"


.BERKT{bMAT UNTUK fIIEGARA'

*r"
{ilf"urutperintah,
.
NOR

HItrON BT MD NOR

r)0[lt--

P6ngEt a
Si4K Aiam t'{sgah