Anda di halaman 1dari 12

Konsep Tingkah Laku Bermasalah Jenis Disruptif

Pendahuluan

Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan

terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat

atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan tingkah laku yang lazimnya

dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan yang pada kebiasaanya dialami oleh

banyak orang dalam sesebuah masyarakat sama ada di kawasan pedalaman mahupun bandar.

Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku

bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau

akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan

berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu

kestabilan dan keharmonian persekitarannya.

Tingkahlaku bermasalah

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah

laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan

pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini

membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif.

Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar,

pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan

distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya

tingkah laku bergantung yang berlebihan.

Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif,

ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam

bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan

melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal

ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan

mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya

1
masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri

tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah

penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung

kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi

kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi

jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah

serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.

Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor

yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan

tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari

memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang

untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah

sentiasa ditukar.

Tingkahlaku disruptif

Sepertimana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah

diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan negatif.

Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan pembelajaran merujuk

kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan, cepat belajar, pintar cerdas dan

proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya

perlakuan tersebut dilihat adalah sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid,

namun sebaliknya ia mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang

sedang berlaku.

Tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu perlakuan

distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya

tingkah laku bergantung yang berlebihan. Tingkah laku distruktif sering berlaku di kalangan murid

yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah

2
laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-

menumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain.

Manakala tingkah laku distruptif pula bukan sahaja membahayakan diri sahaja malah

juga membahayakan pelajar lain, kerana pelajar yang hiperaktif sering bertindak tanpa memikir

akibatnya. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan

klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci,

marah atau dendam. Murid yang mempunyai tingkah laku desruptif sentiasa menganggu dan

menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, tingkah laku

menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adik beradik mahupun rakan

sebaya. membuat bising iaitu tingkah laku yang mengganggu atau disruptif. Kebiasaan masalah

ini wujud apabila keadaan murid keperluan khas ini tidak kondusif ketika mengikuti pengajaran

dan pembelajaran.Selalunya tingkah laku desruptif akan menjadi punca terjadinya tingkah laku

destruktif jika emosi tidak terkawal dan melibatkan aspek balas dendam, tidak puas hati dan

sebagainya.

Kebiasaannya golongan murid ini memang gemar mengganggu pelajar lain dengan

membuat bising atau melakukan perlakuan agresif dari segi perilaku dan lisan terutamanya

apabila mereka tidak dapat memahami sesuatu tugasan yang diberi. Murid yang tingkahlaku

bermasalah hiperaktif merupakan murid yang tidak dapat mengawal diri sendiri dan sentiasa

melakukan sesuatu aktiviti yang akan menganggu murid lain. Malah murid ini juga boleh

membahayakan dirinya sendiri dan juga murid yang lain . Sebagai contoh yang berlaku di

sekolah, murid hiperaktif ini memanjat pagar tingkap. kemungkinan murid itu jatuh dan tercedera

atau pagar itu jatuh terkena pada murid lain yang boleh menyebabkan kecederaan. Murid

hiperaktif ini merupakan murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Murid aliran

perdana juga ada yang hiperaktif seperti ini. Murid ini akan mengganggu proses pengajaran dan

pembelajaran dengan bertindak luar dari kawalan seperti berlari di dalam kelas, membuat bising

dan menganggu murid lain.

Murid aliran perdana yang menjadi hiperaktif adalah disebabkan oleh kurang berdisiplin

ketika dirumah ataupun kurang perhatian ibu bapa yang sentiasa sibuk dengan tugasan kerja.

3
Murid ini berkemungkinan mengalami tekanan dan seterusnya memberontak ketika di sekolah.

Bagi murid PKBP pula, Murid ini dikenali sebagai ‘Hiperaktf-impulsf’ kerana bagi muird keperluan

khas jenias ini , petunjuk utama adalah gabungan antara hiperaktif iaitu jumlah pergerakan

sangat tinggi dan impulsive iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir. Murid jenis ini kerap

mengetuk-ngetuk meja dan menggoyang-goyang kerusi, selalu berlari-lari, sentiasa aktif dan

banyak bercakap.

Daripada huraian yang telah dijelaskan berkenaan tingkah laku bermasalah negatif ini,

pemerhatian yang telah dibuat mendapati murid yang mengalami simptom ini pada kebiasaanya

memerlukan perhatian yang lebih daripada guru. Mereka juga lemah dan lambat untuk

memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru serta tidak mampu menyelesaikan

tugasan atau aktiviti yang diberikan guru dengan sempurna. Dalam pada itu, golongan yang pasif

ini juga seringkali menjadi mangsa buli dan ditindas oleh pelajar lain kerana kekurangan yang

ada dalam diri mereka. Langkah mengatasi yang telah dijalankan oleh guru untuk mengelakkan

masalah ini daripada menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran ialah dengan

mengasingkan pelajar ini dan menghimpunkan mereka dalam satu kelompok yang digelar

sebagai pelajar pemulihan.

B. KAEDAH PENGAJARAN UNTUK MEMBANTU PELAJAR-PELAJAR

BERMASALAH TERSEBUT.

Cikgu Halimah harus menerima hakikat bahawa punca utama yang menyebabkan

tingkah laku disruptif ialah cara penyampaiannya semasa pengajaran dan pembelajaran yang

kurang menarik. Ditambah pula oleh set induksi yang lemah menyebabkan murid berasa terlalu

sukar untuk memahami keseluruhan aktiviti di dalam kelas. Cikgu Halimah harus menggunakan

pelbagai teknik mengajar termasuklah penggunaan alat bantu mengajar yang menarik perhatian

pelajar. Mok Soon Sang (2006), kaedah mengajar merujuk kepada satu siri tindakan guru yang

bersistematik dan berlandaskan kepada satu pendekatan yang dipilih, dengan tujuan mencapai

objektif pelajaran dalam masa jangka pendek. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah

cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

4
Manakala, teknik mengajar boleh diertikan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan dan

perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Belajar Sambil Bermain.

Cikgu Halimah boleh menggunakan kaedah pengajaran Belajar Sambil Bermain bagi

mata pelajaran Sains tahun 5 Bestari. Ia adalah satu teknik dan kaedah mengajar yang memberi

peluang kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti berpura-pura di bawah keadaan terkawal.

Secara tidak langsung murid yang mempunyai tingkah laku disruptif berminat untuk belajar

bersama-sama tanpa menganggu murid yang lain. Contohnya Cikgu Halimah mengajar di bawah

tajuk Menyiasat Alam Kehidupan iaitu Menerangkan Kemandirian Spesis Haiwan. Cikgu Halimah

perlu menyediakan cantuman gambar haiwan yang haiwan yang bertelur dan melahirkan anak.

Cantuman gambar tersebut perlu disesuaikan dengan jenis haiwan berkenaan seperti burung,

arnab, angsa, lembu, ikan paus, ikan guppy dan penguin. Murid-murid kelas 5 Bestari akan cuba

memadankan haiwan dan kumpulan jenisnya. Secara tidak langsung aktiviti permainan ini

memberi peluang kepada murid-murid mengembangkan potensi intelek dan sosial di samping

mengukuhkan kemahiran-kemahiran yang baru diperolehi.

Main Peranan

Cikgu Halimah juga boleh menggunakan kaedah Main Peranan dalam aktiviti di dalam

kelas 5 Bestari. Ia merupakan satu lakonan oleh sekumpulan murid di hadapan kelas tanpa

mempunyai skrip. Murid yang mempunyai tingkah laku disruptif ini perlu diarahkan menjadi

pelakon. Sudah tentu mereka akan rasa seronok diberi peluang untuk beraksi di hadapan muri-

murid lain. Contohnya Cikgu Halimah mengajar di bawah tajuk Menyiasat Alam Kehidupan iaitu

Menghayati Kepentingan Hubungan antara Hidupan Dalam Siratan Makanan. Murid boleh

melakonkan watak binatang dan tumbuhan dalam sistem siratan makanan. Murid perlu

melakonkan watak tumbuhan berdaun, belalang, arnab, burung kecil dan helang, Setiap haiwan

mempunyai makanan yang tersendiri dan saling memerlukan dalam sistem siratan makanan.

Lakonan sekitar lima hingga tujuh minit sahaja. Di akhir lakonan Cikgu Halimah akan berbincang

5
dengan murid-murid mengenai prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah.

Cikgu Halimah perlu membimbing murid-murid membuat rumusan betapa pentingnya sistem

siratan makanan terhadap haiwan dan tumbuhan yang saling bergantungan antara satu sama

lain.

Kaedah dan teknik pengajaran Tematik

Cikgu Halimah perlu menggunakan kaedah dan teknik pengajaran Tematik. Mok Soon

Sang (2006), tema ini boleh diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik utama yang

dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian. Contohnya bagi mata pelajaran Sains tahun lima iaitu

tajuk Cahaya. Strategi pengajaran tematik juga berkait rapat dengan aktiviti pengajaran secara

kumpulan, khasnya kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Murid yang mempunyai

tingkah laku disruptif akan dipecahkan. Cikgu Halimah akan membentuk kumpulan yang pelbagai

kebolehan. Seterusnya tema yang sama akan diberi kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan

akan berbincang sesama sendiri mengenai tema Cahaya.. Cikgu Halimah akan memantau setiap

kumpulan. Di akhir perbincangan setiap kumpulan akan menghantar wakil ke hadapan untuk

membentangkan hasil perbincangan.

Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan

Cikgu Halimah perlu menggunakan kaedah dan teknik pemudahcaraan semasa dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini menumpukan kepada kemahiran Cikgu Halimah

sendiri untuk memotivasikan murid-murid, membimbing menggalakan mereka aktif dalam proses

pembelajaran tanpa sebarang gangguan atau hentian. Teknik Penyoalan perlu dilakukan

terutamanya di dalam set induksi. Cikgu Halimah mesti menyoal murid yang mempunyai tingkah

laku disruptif berselang seli dengan murid lain. Secara tidak langsung murid dapat mengingati

ilmu pengetahuan yang lepas yang berkaitan contohnya tajuk berkaiatan Tenaga. Di peringkat

perkembangan, soalan demi soalan dikemukakan untuk membantu murid mengikuti pelajaran

dengan lebih berkesan. Di peringkat penutup, soalan ditanya untuk menilai pencapaian objektif.

Tunjuk Cara (Demonstrasi)

Cikgu Halimah mesti menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang

melibatkan demonstrasi di hadapan murid. Di dalam mata pelajaran Sains tajuk Pepejal, Cecair

6
dan Gas boleh dilakukan demonstrasi. Alatan radas yang bersesuaian boleh digunakan. Murid

mesti diberi bimbingan apa yang perlu diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya nanti.

Semasa berdemonstrasi, Cikgu Halimah perlu menerangkan sekali lagi jika murid masih ragu-

ragu. Teknik penyoalan tentang sifat ketiga-tiga bahan ini perlu dibuat. Di sini semua pelajar akan

memberi tumpuan kerana teknik tunjuk cara amat diminati terutamanya oleh murid disruptif.

Selepas demonstrasi, perbincangan hendaklah dilakukan. Murid-murid dapat mengetahui tujuan

demonstrasi dan membuat rumusan dengan cepat. Aktiviti pengukuhan perlu dilakukan dan

murid diminta mencatitikan di dalam nota.

TEKNIK-TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU

Masalah tingkah laku adalah sebagai perlakuan yang di manifestasikan secara konsisten

dalam satu jangka masa yang lama yang mana ianya akan memberikan kesan buruk dalam

perkembangan pembelajaran murid dan ini boleh menghalang mereka terlibat secara aktif di

dalam atau di luar bilik darjah.Modifikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang sistematik

untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi prinsip-prinsip pelaziman. Guru boleh

menggunakan banyak teknik-teknik untuk memodifikasikan tingkah laku murid-muridnya.

Menurut Dr. Ragbir Kaur, guru-guru perlu menggunakan satu sistem pengurusan tingkah laku

bermasalah dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkah laku bermasalah di

dalam bilik darjahnya (Dr.Ragbir Kaur, Panduan Ulangkaji Pendidikan Untuk Kpli,2008). Guru

juga mesti menyimpan rekod salah laku murid-muridnya seperti bila ia berlaku, dan bagaimana ia

berlaku. Menurut Dr. Ragbir lagi, proses merekod ini amat penting dalam teknik memodifikasikan

tingkah laku.

Antara teknik-teknik yang sesuai digunakan untuk pelaksanaan program modifikasi tingkah laku

murid-murid di sekolah ialah :

7
PENEGUHAN

Terdapat dua jenis teknik peneguhan iaitu Peneguhan Positif dan Peneguhan Negatif.

Peneguhan Positif

Peneguhan positif ialah satu proses di mana guru akan cuba mengawal tingkah laku

murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat

membaiki, mengubah tingkah laku murid-muridnya.

Menurut Skinner, apabila sesuatu gerak balas operan diikuti dengan sesuatu peneguhan positif,

sebagaimana yang disebut oleh Thorndike sebagai sesuatu yang memuaskan, maka

kebarangkalian bagi gerak balas operan itu berlaku akan bertambah. Peneguhan positif di sini

berfungsi sebagai ganjaran yang mendorongkan individu berulang-ulang gerak balas responden

tersebut.

Terdapat dua jenis ganjaran/peneguhan positif iaitu:

(a) Ganjaran primer ( susu, makanan, gula-gula )

(b) Ganjaran Terlazim ( bintang, token, markah tinggi, penerimaan sosial, sentuhan,

perkataan ( lisan dan bertulis ), permainan dan aktiviti, ekspresi dan wajah guru ( muka

atau badan ).

Peneguhan positif ialah stimuli yang boleh menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu

tingkah laku operan ( Mok Soon Sang,2006 ) seperti memberi pujian, penghargaan, hadiah dan

sebagainya sebaik sahaja tingkahlaku operan itu berlaku. Contoh yang dibuat oleh Mok Soon

Sang ialah:

GURU :’Apakah nombor bercampur Rahman?’

RAHMAN:’Nombor bercampur terdiri daripada nombor dan pecahan’

GURU :’Bagus !’ (pujian)

Selain daripada aktiviti diatas, terdapat pelbagai lagi aktiviti yang boleh dibuat oleh guru untuk

memberi peneguhan positif kepada murid, antaranya ialah :

(a) Murid disuruh untuk menjadi pembantu guru

8
(b) Menjaga binatang peliharaan didalam bilik darjah

(c) 5-10 minit aktiviti bebas (murid boleh membuat apa sahaja aktiviti yang mereka suka)

(d) Menulis satu nota pujian daripada guru kepada ibu bapa murid

(e) Murid diberikan masa untuk pergi ke perpustakaan

(f) Murid diberi peluang untuk menjadi ketua aktiviti kumpulan

(g) Murid dapat mendengar satu cerita yang dirakam oleh guru

Peneguhan Negatif

Jika teknik peneguhan positif tidak berkesan, maka guru perlu menggunakan

peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti denda, memarahi murid, atau

menyuruh mereka menjalani ‘time out’. Peneguhan negatif ialah stimuli yang dipindahkan

atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan.

Contohnya, menghalau seorang murid yang membuat bising dari kelas akan dapat

menambahkan peluang murid-murid lain supaya dapat meneruskan aktiviti pembelajaran

mereka tanpa gangguan.

Selain daripada itu, terdapat juga peneguhan negatif yang boleh menyakiti atau menghindari

seseorang individu kerana tingkah laku operannya yang kurang sesuai, seperti mengejek

kesilapan seseorang individu di depan orang ramai. Contohnya :

GURU : ‘Apakah pecahan setara, Ali ?’

ALI : (Tidak Menjawab)

GURU : ‘Ali mungkin sudah lupa bercakap’.

Peneguhan tersebut yang digunakan tidak akan mengubah sikap Ali. Sebaliknya, ia akan

menambah kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan itu pada masa depan.

9
Cadangan Teknik-teknik Pengurusan Modifikasi Tingkah laku di bahagikan kepada

beberapa bahagian antaranya:

a. Alat Pengukuran Personal

Teknik ini bermula dengan guru dahulu. Ini memandangkan guru akan menggunakan

pendekatan fizikal seperti akan mendekatkan diri mereka dengan murid-murid yang

mempunyai masalah tingah laku ini. Ini kerana jarak yang hampir itu akan memudahkan guru

itu menghampiri dan melihat perlakuan muridnya secara dekat. Guru juga akan

menggunakan pendekatan secara mobiliti fizikal yang mana guru akan berjalan dari depan

ke belakang di dalam kelas sebagai tanda pengawasan di dalam bilik darjah. Guru juga akan

menggunakan ekspresi wajah yang mana ia merupakan satu teknik terbaik khususnya dalam

pengurusan displin kerana dengan menunjukan wajah sahaja pelajar akan faham arahan

guru tersebut.

b. Teknik Pencegahan

Teknik ini di gunakan oleh guru bagi mengatasi masalah tingkah laku pelajar di dalam

bilik darjah. Ketegangan antara pelajar dan guru boleh berlaku jika terdapat tingkah laku

yang bermasalah di dalam bilik darjah. Dengan mengambil tindkan bagi menghindari situasi

ini akan dapat meningkatkan lagi kualiti persekitaran dan pembelajaran dengan

mengurangkan tahap ketegangan di dalam bilik darjah ini. Beberapa cara yang baik boleh

juga di lakukan untuk menghalang tingkah laku yang bermasalah antaranya seperti:

 mewujudkan iklim positif untuk merangsang dan menggalakan tingkah laku yang

baik.

 Tumpukan pada hubungan seperti menunjukan sikap peramah, memberi peneguhan

diri yang cukup dan tunjukan sikap berhati-hati.

 Kekalkan persekitaran yang terurus.

10
 Patuhi peraturan rutin bilik darjah untuk memasuki bilik darjah seperti dengan

memberi salam.

 Bentuk peraturan untuk menjelaskan kepada murid perlakuan yang di terima dan

perlauan yang tidak dapat di terima.

c.Tindakan Pembetulan.

Kategori ketiga teknik pengurusan tingkah laku ialah tindakan pembetulan. Ia adalah

cara untuk menangani masalah tingkah laku ini secara spontan dan juga untuk menghentikan

perlakuan mereka dengan cara yang baik dan tidak merosakan. Tindakan pembetulan bukan

sahaja menghentikan tingkah laku yang tidak di ingini tetapi juga bagi penambah baikan

keadaan persekitaran bilik darjah. Terdapat beberapa tindakan pembetulan seperti berikut:

• Gunakan hukuman yang memang di ketahui oleh murid yang melanggar peraturan

dan pastikan hukuman itu relevan dan bepatutan.

• Memberhentikan tingkah laku yang tidak di ingini dengan cara menukarkan tempat

duduk dan berjumpa selepas tamat belajar.

• Bimbing perlakuan yang tidak baik kearah yang positif kerana lebih banyak murid

belajar perlakuan yang baik , semakin kuranglah mereka melakukan perlakuan yang

tidak baik.

• Jelaskan hak-hak di dalam bilik darjah dan ingatkan mereka semula apabila mereka

mula menunjukkan tingkah laku masalah.

KESIMPULAN

Masalah tingkahlaku bermasalah ini merupaka perkara yang perlu di beri perhatian yang

serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan

menjadikannya satu kebiasaan. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan

11
masalah ini tidak dapat di ubah lagi. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh

murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah

kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu cara-cara untuk

mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah

tersebut. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang

dihadapi.

Dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak harus melibatkan diri samada ibu

bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang

tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta

berwawasan selaras dengan wawasan Negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan.

12

Anda mungkin juga menyukai