Anda di halaman 1dari 22

Definisi kecerdasan

Mengikut pengertian tradisional, kecerdasan meliputi kemampuan membaca , menulis dan menghitung sebagai aspek yang diketengahkan melalui keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus dalam pendidikan formal di sekolah dan mengarahkan seseorang untuk mencapai kejayaan dala bidang akademik. Manakala pandangan baru memberikan definisi bahawa ada lagi kecerdasan yang lain seperti bakat, ketajaman pengamatan sosial, hubungan sosial dan kematangan emosional yang harus dikembangkan.

Kecerdasan
Plato Aristotle Francis Galton
Manusia mempunyai kecerdasan yang berbeza.

Kecerdasan bergantung pada daya imaginasi, persepsi dan kecerdikan yang pantas.
Sesetengah bangsa akan lebih maju kerana memiliki kecerdasan yang melebihi bangsa yang lain.

Alfred Binet

Perbezaan individu semakin ketara pada peringkat tinggi proses kognitif. Sehubungan itu, pemahaman terhadap kecerdasan dapat difahami melalui pengamatan terhadap proses berfikir yang kompleks.

Lewis Terman

Kecerdasan diwarisi, mengikut etnik dan gender serta kecerdasan yang rendah dikaitkan dengan kumpulan bermoral rendah.

Teori Sternberg
Kecerdasan Analitik Kecerdasan pengalaman Kecerdasan praktikal
Kecerdasan seseorang individu dalam bidang akademik digunakan untuk mengenali dan memecahkan masalah, merumuskan strategi, menyusun dan menyampaikan maklumat

kebolehan untuk mengatasi situasi baru lantas mempelajari dari situasi tersebut Berlaku apabila kita mencipta.

meliputi adaptasi dengan lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optima daripada yang dimiliki sekarang, menata lingkungan yang ada agar sesuai dengan keterampilan, minat dan nilai yang dimiliki. kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia.

Teori Kecerdasan Pelbagai


Kecerdasan Verbal Linguistik Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Fizikal Kinestatik

Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk kebolehan memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.

Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat (logik). Melibatkan pemikiran saintifik, termasuk pemikiran secara heuristik, induktif dan deduktif, membuat inferens, mengkategori, generalisasi, perhitungan dan pengujian hipotesis.

Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan.

Kecerdasan Visual Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Berkepekaan terhadap warna, garis, rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.

Kecerdasan MuzikalRitma Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik.

Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.

Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut.

. Kecerdasan Naturalis Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna

Kecerdasan Emosi Goleman


Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik terhadap diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain (Goleman, 2005).

Membahagikan kecerdasan emosi kepada lima komponen utama iaitu tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi dan dua komponen berbentuk kompetensi sosial.

Kompetensi Personal
Kesedaran kendiri Memenuhi bisikan hati Mengetahu i keadaan dalaman, keutamaan, keupayaan intuisi. Pengurusan kendiri - Mengurus dalaman, keinginan potensi diri.

Emosi
Kompetensi sosial

Kesedaran sosial - Kesedaran terhadap perasaan, kehendak dan keutamaan orang lain.

Pengurusan sosial Menyesuaik an diri untuk meningkatk an minat pihak lain untuk bertindak.

Motivasi kendiri - Berusaha untuk memperbaiki diri sehingga mencapai satu standard kecemerlangan.

Perbezaan individu Perbezaan personaliti Perbezaan dalam gaya pembelajaran

Faktor warisan

Cara didikan

Persekitaran

Klasifikasi perbezaan cara pembelajaran


Penerima konkrit dan abstrak
Konkrit- menerima maklumat melalui pengalaman, tindakan, merasa, perasaan dan melakukan. Abstrak- mengambil maklumat melalui analisis, pemerhatian dan berfikir.

Pemproses yang aktif dan reflektif

Aktif- maklumat diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. Reflektif- menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(reflektif) dan terus memikirkan perkara tersebut.

Tokoh Hillard

Teori Gaya pembelajaran ialah hasil tambah corak-corak seseorang individu membentuk cara-cara untuk respons terhadap sesuatu pengalaman. Gaya pembelajaran ialah cara setiap murid mula memberikan tumpuan, memproses atau menyimpan maklumat baharu dan maklumat yang sukar. Gaya pembelajaran ialah tingkah laku konsisten seseorang murid dalam cara ia belajar. Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri peribadi yang dikembangkan secara biologi yang membuat sesuatu cara pengajaran berkesan untuk sesetengah pelajar dan tidak berkesan untuk yang lain. Gaya pembelajaran ialah pendekatan tersendiri seseorang individu kepada pembelajaran dan biasanya melibatkan pemprosesan maklumat yang mendalam.

Dunn dan Dunn(1981)

Entwistle (1981) Beaudry dan Klaus (1989)

Woolfolk (1998)

Kesemua pandangan menekankan bahawa gaya pembelajaran ialah cara setiap individu memproses maklumat dan cara memproses maklumat itu adalah berbeza-beza.

Model Dunn dan Dunn


Pelajar global
Melihat secara menyeluruh sebelum dapat mamahami pelbagai bahagian yang lain. Lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel dengan lampu yang tidak terang, muzik, tempat duduk yang selesa dalam persekitaran belajar yang tidak formal.

Pelajar analitis

Melihat bahagian-bahagian dalam urutan sebelum dapat memahami keseluruhannya. Lebih suka persekitaran yang berstruktur dan formal.

7 jenis utama pelajar mengikut gaya pembelajaran yang berbeza

Pelajar Pelajar visual

Penerangan Sewaktu belajar, mereka menatap wajah dan riak guru yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat, imej gambar-gambar, paparan visual termasuk rajah-rajah, buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi, transparensi, video, carta dan edaran-edaran bahasa.

Nak tengok, nak tengok


Pelajar autidori Belajar melalui pendengaran Belajar paling berkesan melalui kuliah, perbincangan dan

mendengar penerangan dan pendapat orang lain.


Beritahu saya!

Pelajar Pelajar Taktik/ Kinestetik

Penerangan Belajar melalui pergerakan,merasa, menyentuh, menyusun, mereka cipta dan membina atau membuat. Berkesan melalui pendekatan hands-on, yakin meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal mereka. Saya nak buat!

Pelajar Aktivis

Mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran secara peribadi dan menganggap sebarang pengetahuan baru sebagai kepunyaan peribadinya.

Pelajar Pelajar Reflektor

Penerangan Gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat dan pengetahuan baharu yang diperoleh dalam pemerhatian supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan sedia ada. Menganalisis dan berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara sebelum menjawab.

Memerlukan jangka masa panjang, mendatangkan


kekeliruan dalam pembelajaran.

Pelajar
Teoris

. Mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi


hukum-hukum dan teori-teori.

Pelajar

Penerangan

Pelajar
pragmatis

Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses


membina semula pengalaman. Mampu menyelesaikan masalah secara bijak.

Implikasi gaya pembelajaran dalam pendidikan

Penilaian

Bimbingan

Kurikulum

Perbezaan individu dalam gaya pembelajaran


Sesetengah pelajar belajar dengan lambat, guru perlu berusaha untuk mencari cara yang sesuai dengan kehendak dan keupayaan murid. Guru perlu akui bahawa tempoh masa belajar dalam kalangan murid adalah tidak sama. Pembelaja Sesetengah murid dapat belajar bersendirian ran sendiri tanpa memerlukan banyak bantuan, bimbingan dan tunjuk ajar guru, sesetengah perlu. Guru perlu merancang pengajarannya dengan kemas dan teliti bagi memastikan semua murid memperoleh ilmu dan kemahiran. Tempoh masa belajar

Tumpuan

Reaksi terhadap guru

Sesetengah murid mampu memberikan tumpuan dalam jangka masa panjang, sesetengah tidak bertahan lama. Guru perlu: sebut nama murid, berhenti seketika, beri masa murid relaks, mengemukakan soalan, ajak mereka nyanyi, kuiz, suara harus lantang dan ulang beberapa kali fakta, atau menyediakan tugasan yang berbeza mengikut kapasiti tumpuan murid. Reaksi murid terhadap situasi baru berlaku apabila murid naik kelas pada awal tahun, bertukar sekolah, bertukar P&P. Guru perlu: memperkenalkan situasi baru, menggunakan buku-buku lama, merancang aktiviti kesukaan murid, menggabungkan aktiviti lama dengan aktiviti baru, memberi lebih perhatian kepada murid terhadap bahan baru, dan bersikap adil.