PENGURUSAN PANITIA

LAMPIRAN 2A

LETTERHEAD SEKOLAH
MAKLUMAT GURU PANITIA

2009
1. Nama Guru :………………………………………..…………..… 2. No. JPK:…………………
3. No. Kad Pengenalan :……………………………

4. No.Tel : ( R )……………………..
( H/P ) ……………………………

5. Alamat :……………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….……………………..
6.

Gred Jawatan :

…………………………………………….

7.

Kelayakan Akademik :

8.

Kelayakan Iktisas : ………………………………………..

9.

Nama Institusi Menerima Latihan : ……………………………………………………....

10.

Pengkhususan : (i)………………………….………

……………………………...........

(ii) …………………………………

……
11.

Tarikh mula berkhidmat : ………………………........

12.

Mula berkhidmat di sekolah semasa : …………………….

13.

Pengalaman mengajar : ……………………………….

14. Tingkatan : ………………………………………15. Guru Tingkatan: ……………….
16. Mata pelajaran yang diajar :
i)

……………………………………………….

ii)

……………………………………………….

iii)

……………………………………………….

17. Jumlah waktu seminggu :………………………...........
18. Pengalaman yang ada.
a) Mengajar subjek

b)Tingkatan

c) Tahun

i) ………………………………………. i) …………………… i) ..……………………
ii) …………………………………….... ii)……………………. ii) ..……………………
iii)……………………………………… iii)……………………. iii).…………………….
19. Pengalaman dalam persatuan.
i) ……………………………………………………………………………………………

1

PENGURUSAN PANITIA

LAMPIRAN 2A

ii) …………………………………………………………………………………………...
iii)…………………………………………………………………………………………...
iv)…………………………………………………………………………………………...
v) …………………………………………………………………………………………...
vi)…………………………………………………………………………………………...
20. Pengalaman menjadi Ketua Panitia:……………………………………………………
21. Kursus yang pernah dihadiri dan bersijil:
i) ……………………………………………………………………………………………
ii) …………………………………………………………………………………………...
iii)…………………………………………………………………………………………...
iv)…………………………………………………………………………………………...
v) …………………………………………………………………………………………...
vi)…………………………………………………………………………………………...
22. Pengalaman memeriksa kertas:
Kertas/ Mata pelajaran:………………………Tahun: ………. Peperiksaan:…...................
23. Tugas Khas di Sekolah/Zon/PKG/PPD/JPN.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

24. Kakitangan Sumber / Fasilatator / Sumbangan.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru :……..……………………
(

)

2