Anda di halaman 1dari 1

1. Menggunakan teknik pemudahcaraan untuk membimbing murid belajar 2.

Mengutamakan minat dan penyertaan murid dalam pembelajaran


IMPLIKASI DALAM PNP TEORI

1.

2.

Menggalakkan pembelajaran koperatif untuk meningkatkan prestasi pembelajaran Gunakan ZPD dan teknik Scaffolding dalam pengajaran

KONSTRUKTIVIS ME KOGNITIF JEAN PIAGET

IMPLIKASI DALAM PNP TEORI


KONSTRUKTIVISME SOSIAL LEV VYGOTSKY

Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid menyelesaikan masalah. Pembelajaran berpusatkan murid

SOSIAL LEV VYGOTSKY

KOGNITIF JEAN PIAGET

Teori Pembelajaran Konstruktivisme


Struktur asas dalam organisasi mental dinamakan sebagai skema

Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan

dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain

Keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat

Pembelajaran dan pengetahuan yang dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada

Asimiliasi adalah penyerapan informasi baharu dalam pemikiran. Ini menyebabkan berlakunya keseimbangan (equilibrium) berlaku

TEORI KONSTRU KTIVISME KOGNITIF JEAN PIAGET


Adaptasi terbahagi kepada dua: Asimilasi Akomodasi

Maklumat baharu diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi

Scaffolding merupa(McBrien & Brandt,1997) kan bantuan yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat TEORI berupa petunjuk, KONSTRUKTIVIS dorongan, ME SOSIAL LEV peringatan dan VYGOTSKY menguraikan masalah

Interaksi sosial, unsur budaya dan aktiviti-aktiviti mampu membentuk pembangunan dan pembelajaran individu

Akomodasi adalah mengubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap

Proses adaptasi adalah proses menyesuaikan dan menerima maklumat baharu dalam struktur kognitif

Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) diperkenalkan di mana jarak antara perkembangan sebenar dengan peringkat perkembangan yang berpotensi di mana pelajar mampu mengkonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa.

Pendidikan memainkan peranan utama dalam membantu murid belajar

Bahasa memainkan peranan utama dalam membentuk pemikiran untuk membina ilmu dan kemahiran