WANTI WARSA SEKAA TRUNA TRUNI Om Swastiastu" Mantuka ring para manggala praja makadi Bapak Prabekel Bapak

Klian Dinas utawi sane ngangganin dane sane bhaktinin titiang Para manggala desa makadi Bapak Bendesa Adat Prajuru Adat Bapak Kelian Adat Banjar sane kusumayang titiang Para Ketua Truna Truni sinamian sawewengkon Desa Adat Batubulan Kauh sane wangiang titiang Para truna truni Widia Kumara Banjar Taman Palekan sane tresnasihin titiang Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring sapengrauh ida dane para manggala taler para sameton sinamian, sane sampun parama ledang nodia pakaryan titiang sajeroning wanti warsa sane kaping dasa Sekaa Truna Truni Widia Kumara Banjar Taman Palekan rainane mangkin. Kaping kalih titiang nenten lali nunas gung rena sinampura santukan sampun janten makeh makekirangnyane inggihan indik katunan genah, katunan panyanggra, katunan panamyu miwah sane lianan santukan doh wiakti, tan prasida nagingin sakadi pangarsan ida dane. Salanturnyane mangda sueca iada dane para sameton titiang jagi iring titiang ngastawa ring Ida Sang Parama Kawi, dumogi acara wanti warsa rahinane mangkin manggihin dirgaayu, labda karya tur sidaning don. Atur uningayang titiang ring ida dane makasami, sajeroning nyanggra wanti warsa sane kaping dasa puniki kadagingin antuk makudang-kudang pacentokan, gotong royong kebersihan desa, taler kajangkepin antuk ngaturang punia amatra ring panti werda majeng ring anak lingsir sane patut polih uratian iraga sareng sami. Mungguing prabea sane kaanggen nyanggra acara wanti warsa rahinane mangkin wantah saking urunan miwah kas sekaa truna truni, katambahin antuk paica lascaria saking krama Banjar Taman Palekan. Manda taler sauninga, sekaa truna truni sane iring titiang natak panes tis ring lingkungan banjar iriki akehnyane karobelah diri lanan satus diri, istri seket diri. Salanturnyane titiang makesami iriki nunas mangda sueca Bapak Prabekel pinaka manggala praja ngicenin tuntunan, pawisik, pawarah-warah, mangda prasida titiang iriki salung-lung sabayan taka paras-paros sarpanaya, tur sida ngulati sane mawasta "matuha, migasa, mawerdya" sayan duur yusane, sayan urati miwah gelitik tur prasida sayan limbak ring sajeroning sekancan utsaha. Taler jagi aturin titiang Bapak Prabekel jagi motong tumpeng pinaka cihna acara wanti warsa Sekaa Truna Truni Banjar Taman Palekan sampun mamargi. Titiang pinaka prawartaka wanti warsa ngaturang suksmaning manah antuk uratian ida dane para sameton sinamian taler nenten lali titiang nunas gung rena sinampura antuk makekirangannyane. "Om Santih, Santih, Santih Om"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful