Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN : SURAT EDARAN DIREKTUR

JENDRAL
PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
Nomor : 3034 /C/U/1991
Tanggal : 2 Mei 1991

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NO. 223 / III DUSUN TENGAH
KECAMATAN PESISIR BUKIT KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 420 / 10 / SD / 2007

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
PADA SEMESTER I TAHUN 2007 / 2008

Menimbang : Bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan Proses Belajar


Mengajar di Sekolah Dasar Negeri Nomor 223 / Dusun Tengah
Kecamatan Pesisir Bukit, perlu menetapkan pembagian tugas guru

Menginggat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989


2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Menpan Nomor 26 /MENPAN/1989
6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
danKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :
57686/MPK/1989 dan Nomor 38/SE/1989
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
143/MPK/1990

Meningat Pula : Keputusan Kepala Kantor Wilayah


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi Nomor : 20
Tahun 1990 tentang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar atau
Bimbingan dan Penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I
keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti
tersebut pada lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
tertulis dan berkala pada Kepala Sekolah
KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akbiat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada anggaran yang sesuai
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Koto Tengah
Pada Tanggal : 16
J u l I 2007
Ka. SD No. 223/III Dusun
Tengah

ZURMAN, A.Ma.Pd
NIP. 131 300 692
TEMBUSAN :
1. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jambi
2. Kakandep Dikbud Kabupaten Kerinci

Catatan : TK/SD tembusan tidak perlu disampaikan ke Kanwil


LAMPIRAN : SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDRAL
PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
Nomor : 421/26 /SV-1991
Tanggal : 16 Juli 1991

PEMBAGIAN TUGAS GURU


DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER : I TAHUN 2008 / 2009

Gol Tugas Jumlah


No Nama/ Nip JabatanGuru JenisGuru Ket
Ruag Mengajar Jam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zurman, S.Pd Guru Bid.
IV/a Guru Pembina VI 6 Ka.SD
Nip. 131 300 692 Studi ADM
2 Raflina
IV/a Guru Pembina Guru Kelas I 24
Nip. 130 471 645
3 Nasrizal
IV/a Guru Pembina Guru Kelas V 31
Nip. 130 634 571
4 Jalinus Can, A.Ma
IV/a Guru Pembina Guru Agama 1 s/d VI 24
Nip. 130 634 571
5 Eli Darfiana, A.Ma.Pd
IV/a Guru Pembina Guru Kelas VI 31
Nip. 131 495 077
6 Yamin, A.Ma.Pd
III/d Guru Dewasa TK.I Guru Penjas 1 s/d VI 24
Nip. 131 495 077
7 Suharno Usran, A.Ma.Pd
III/d Guru Dewasa TK.I Guru Kelas IV 31
Nip. 131 775 618
8 Nurmaini
III/c Guru Dewasa Guru KTK III s/d VI 24
Nip. 130 634 295
9 Herman Khaidir, A.Ma.Pd
III/a Guru Madya Guru IPA IV 24
Nip. 132 245 241
10 Minarni, A.Ma
II/a Guru Penata TK.I Guru Kelas III 30
Nip. 430 020 422
11 Nurlina, A.Ma
II/b Guru Pratama TK.I Guru Kelas II 24
Nip. 430 020 422
Ditetapkan di :
Koto Tengah
Pada Tanggal : 16
J u l I 2007
Ka. SD No. 223/III Dusun
Tengah
ZURMAN, A.Ma.Pd
NIP. 131 300 692

LAMPIRAN : SURAT EDARAN DIREKTUR


JENDRAL
PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
Nomor : 421 /10/SD-1991
Tanggal : 2 Mei 1991

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM MEMBIMBING

Sarana
Nama / Nip dan Penugasan dalam
No. Bimbing
Jabatan Guru Membimbing
an
I. Membimbing Kegiatan
Ekstrakurikuler
I. Yamin, A.Ma.Pd

Nip. 131 712 364 75 Orang


– SKJ / Upacara Bendera
Guru Dewasa

2. Nasrizal 75 Orang
– Kepramukaan
NIP. 130 634 571

Membimbing Guru dalam


II. Guru Pembina proses belajar mengajar atau 10 Orang
bimbingan dan penyuluhan

– ADM
– PBM
– Administrasi
1. Zurman, S.Pd
Membimbing Karir Siswa
Nip. 131 300 692

Guru Pembina
– Budaya Daerah

III.

1. Minarni, A.Ma 75 Orang


– Keterampilan dan
Nip. 430 020 414
Kerajinan tangan
Guru Pratama Tk. I
2. Nurlina, A.Ma 75 Orang

Nip. 430 020 422

Guru Pratama Tk. I

Koto Tengah, 16 J u l I
2007
Ka. SD No. 223/III Dusun
Tengah

ZURMAN, A.Ma.Pd
NIP. 131 300 692