Anda di halaman 1dari 5

JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. D 2. A 3. C 4. A 5.

SOALAN SUBJEKTIF SOALAN 1 a) I) Hak Kehidupan - Hak kehidupan didefinisikan dalam skop yang terhad untuk memastikan keperluan asas dalam peruntukan CRC ini merangkumi makanan, tempat tinggal, air minuman bersih dan jagaan kesihatan. Ini merangkumi hak untuk hidup dan hak untuk mendapat standard kesihatan dan perubatan yang tinggi. (Perkara 6 dan 12) Memastikan keperluan asas : makanan tempat tinggal air minuman bersih jagaan kesihatan II) Hak Perlindungan - Perkara ini termasuk perlindungan dari diskriminasi, penderaan dan pengabaian, perlindungan untuk kanak tanpa keluarga dan perlindungan kepada kanak-kanak pelarian. (Perkara 16, 19, 20, 22, 32, 34, 35 dan 36) Perlindungan daripada : penderitaan seksual , fizikal dan exsploitasi pengabaian penyalah gunaan Dadah Diskriminasi III) Hak Perkembangan - Ini termasuk semua jenis pendidikan (formal dan non-formal) dan hak kepada standard of living yang mana meliputi fizikal, mental, kerohanian, moral dan sosial melalui pendidikan formal, penjagaan kesihatan yang baik, peluang untuk turut serta (opportunity to participate) dalam aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan dan politik dan bebas dari diskriminasi (Perkara 6, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 28 dan 29)
persekitaran yang selamat pendidikan constructive play kemudahan kebebasan daripada diskriminasi IV) Hak Penyertaan - Ini merangkumi hak kanak-kanak kepada maklumat, mengemukakan pandangan dalam semua hal yang melibatkan / memberi kesan kepada mereka, bertemu dengan kawan-kawan dan menyertai atau menubuhkan pertubuhan (Perkara 12, 13, 15, 17 dan 18) Semua Kanak-kanak berhak : berjumpa dengan kanak-kanak lain dan berkawan , menyertai kelab atau persatuan, memberi pandangan mereka ,

Konvensyen ini mengiktirafkan kanak-kanak sebagai individu dengan hak untuk berkembang secara mental, fizikal dan sosial. b) I. Banyak negara tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. II. Perkembangan sihat kanak-kanak amat penting III. Kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa IV. Kanak-kanak mudah terjejas oleh apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. V. Kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi 2. a) Satu dokumen Memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada : Menjamin kanak-kanak mendapat haknya. Hak perlindungan Hak perkembangan Hak kehidupan Hak penyertaaan b)

I. II. III. IV.

Kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Kepentingan terbaik kanak-kanak mesti diberi keutamaan. Kanak-kanak harus diberi peluang melibat diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan menyuarakan pendapat mereka.

c) Hak Perlindungan - Perkara ini termasuk perlindungan dari diskriminasi, penderaan dan pengabaian, perlindungan untuk kanak tanpa keluarga dan perlindungan kepada kanakkanak pelarian. (Perkara 16, 19, 20, 22, 32, 34, 35 dan 36) Perlindungan daripada : penderitaan seksual , fizikal dan exsploitasi pengabaian penyalah gunaan Dadah Diskriminasi III) Hak Perkembangan - Ini termasuk semua jenis pendidikan (formal dan non-formal) dan hak kepada standard of living yang mana meliputi fizikal, mental, kerohanian, moral dan sosial melalui pendidikan formal, penjagaan kesihatan yang baik, peluang untuk turut serta (opportunity to participate) dalam aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan dan politik dan bebas dari diskriminasi (Perkara 6, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 28 dan 29)
persekitaran yang selamat pendidikan constructive play kemudahan kebebasan daripada diskriminasi

(JAWAPAN 3 & 4 UMUM)

ESEI SOALAN 1

I.

HAK PERLINDUNGAN Perlindungan daripada :Penderitaan seksual , fizikal dan exsploitasi Penderaan dan pengabaian Penyalah gunaan Dadah Diskriminasi Perlindungan untuk kanak tanpa keluarga Perlindungan kepada kanak-kanak pelarian. HAK PERKEMBANGAN pendidikan (formal dan non-formal) dan hak kepada standard of living yang mana meliputi fizikal, mental, kerohanian, moral dan sosial melalui pendidikan formal penjagaan kesihatan yang baik peluang untuk turut serta (opportunity to participate) dalam aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan dan politik bebas dari diskriminasi HAK PENYERTAAN hak kanak-kanak kepada maklumat mengemukakan pandangan dalam semua hal yang melibatkan / memberi kesan kepada mereka bertemu dengan kawan-kawan menyertai atau menubuhkan pertubuhan Konvensyen ini mengiktirafkan kanak-kanak sebagai individu dengan hak untuk berkembang secara mental, fizikal dan sosial. HAK KEHIDUPAN Memastikan keperluan asas :makanan tempat tinggal air minuman bersih jagaan kesihatan HAK PENDIDIKAN Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan kewajipan Negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan.

II.

III.

IV.

V.

Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanakkanak itu. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini. SOALAN 2 Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Guru prasekolah perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan keperluan kanak-kanak. Guru prasekolah merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: Kreativiti Pemikiran logical Kemahiran Menaakul Perkembangan Rohani Pembentukan sikap positif dan nilai murni Perkembangan fizikal dan kesihatan Kreativiti dan estetika Guru prasekolah memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Guru prasekolah membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan:Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.

Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: Pembelajaran Berpusatkan murid Inkuiri Penemuan

Belajar Melalui Bermain Pendekatan Bersepadu Pendekatan Bertema Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran murid) Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligences) Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran.