Anda di halaman 1dari 8

KU.TDES!

MOS DEMTO BARKODIN

1
BARKODI
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES AGJENCIA KOMBETARE E PROVIMEVE

PROVlMl I MATURES SHTETERORE 20 12


I DETYRUAR

VARIANTI A
E shtune, 16 qershor 2012
Ora 10.00

Lenda: MATEMATI KE
Gjimnazi - drejtimi i pergjithshem

Testi ne total ka 25 pyetje, 13 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe 12 pyetje me zhvillim. Ne pyetjet me zgjedhje rrethoni vetem shkronjen perbri pergjigjes se sakte, ndersa per pyetjet me zhvillim eshte dhene hapesira e nevojshme per te shkruar pergjigjen. Koha p b zhvillirnin e pyetjeve te testit eshte 2 ore e 30 minuta. Piket per secilen kerkese jane dhene perbri saj.

Per perdorim nga komisioni i vleresimit

Totali i pikeve

0
1

KOMISIONI I VLERESIMIT
1.............................. Anetar

2. ............................Anetar
- - -

@ AKP

16 qershor 2012

Gjlmnazl drejtimi i prgjlthshem

Matematikg Varianti A

Per pyetjet 1 13 rrethoni vetem shkronjen qe ipergjigjet alternatives se sakt;.

1 . Vlera e

eshte:

1 pike

2. Jepet bashkesia A=]4,3]. Numri i elementeve te A qe jane nurnra te plote eshte:

3. Perirnetri i nje rrethi ehte 816.Syprina e tij eshte:

1 pike

4. Pika M(2;4) eshte mezi i segmentit AB, ku B ka koordinatat (3;6). Pika A ka koordinatat:

1 piki

5. Nu-

i skuadrave me 4 lojtare nga 6 gjithsej eshte:

1 piki

6. Nese x3-8=0, atehere vlera e x2-1 eshte:

7. Cili nga ekuacionet e me poshtem nuk ka zgjidhje?

1 pikii

Q AKP
- -

16 qershor 2012
-P

-~
-

Gjimnazi drejtimi i p&gjithsh&n

Matematikg
Varianti A

8. Inekuacioni 3x-2>x+4 eshte i njevlefshem me inekuacionin:

9. Kendi i bazes se nje trekendeshi dybrinjenjeshem eshte 40'. Kendi ne kulm i tij eshte:

1 pike

sinx 10. lim(3x -) =.

1 11. Vlera e log, 9 + log, - eshte: 3

1 pike

12. Koeficienti kendor i tangentes ndaj grafikut te funksionit y=-1 x3-x 2+3 ne piken x=2 eshte: 3

1 pike

13. Vlera e 13dr tshte:

1 pike

Q AKP

16 qenrhor 2012

Gjimnazi drejtimi i prgjithshdm

Varianti A

14. Te zgjidhet sistemi i inekuacioneve

X-320 per XE 2. 5-x>O

3 pike

&I&-

= f3 /

15. Jepet funksioni y=x2-8x. a) Studioni monotonine e funksionit.

r"J= { 3 , 4 j !

%yme Jb,=fi"-~~ Z/ X '= 8


rng ~ h e e pn

dw'vedn e p ~ { L kx,

d = > a x - g = ~=> J X = g

e @/encl/d~4/X
C>XC

b) Shkruani ekuacionin e tangentes ndaj grafikut e cila eshte paralele me drejtezen y=10x+2.

2 pike

Q AKP

16 qershor 2012

Gjimnazl drejtimi i pErgjithshEm

Varianti A

16. Gjeni bashkesine e percaktimit te funksionit y= ,/log(4 - 2x) .

3 pike
c p f k '

F Q X ~ Q ~ /t~ sj~ e m r n d h ~e e y p o f h r m

17. Jepen vektoret

dhe $ =

(i)

tE till8 qe

a = 2 6 . Njehsoni x dhe y.

18. Jepen koordinatat e kulmeve te trekendeshit ABC: A(-1;2); B(2;3); C(1;4). e mesores mbi brinjen BC.

2 pike

97m e
,&-tQet@wm

&ooxd;n&k.f e pfLA M A * nepmenkj [OC]

m a o m

aw

/I' -&aaoa

(.

f 3 -+I 2

4-2

L . b) Gjeni ekuacionin e lartesise mbi brinjen AB.

-.

>

s =A+/
Z

f-t
3

3<lrf f / =F ( , * - ~ / = . . ~ x +~-~~ ~ Q C A I V3 Tx:- Y - f / 3 = 0


=>
2pike

o AKP-

16 qershor 2012

Gjimnazi drejtlmi i @rgjlthshem

Matematike Varianti

19. Jepen funksionet f(x)=x2-4 dhe g(x)=2'. a) Gjeni fog(x).

1 pike

b) Zgjidhni ekuacionin fog(x)=O.

20. Hidhen njeheresh dy zare. Gjeni probabilitetin qe dy vlerat e rena t'a kene shurnen me te vogel se 7.2 pikii

21. Mesatarja e pese numrave natyror ~ i f te t njepasnjeshem eshte 14. ~ j e n nkmin i me te vogel.

2 pike

3 ~ 7 m - e me x
Nurnwf
m~
fl

nummn

me

a ~ z
me

X,X+Z,
r n a d d ~ ~ ee q
4 -

yr7

= /q

= )

Q AKP
-

16 qershor 2012

Gjimnazi drejtimi i pihgjithshem

Varianti

22. Jepen pikat A(-8,O) dhe B(8,O). a) Shkruani ekuacionin e elipsit qe ka si vatra keto dy pika dhe qe kalon nga pika C(10,O).

3 pike

b) Pika M(-8,y) ku y>O ndodhet ne elips. Gjeni syprinen e trekendbhit ABM.

frJ-c

36 Z;iiki

23. Te gjendet siperfaqja e pergjitheshme e nje piramide katerkendeshe te rregullt, kur jepet brinja e bads 8 cm dhe faqja anesore formon me planin e b&s kendin 6 0 ' . & &me q o c ~ a e d a p c?jh&- @

3,

k e h d o e , h a z e e 3@/ a h &

bet n e - / a a d m ~e

M-*/

wm

dh-e

i ;

O = U ~ gPg+ ~= &
@ AKP

J a

z&p.'p=/3&Lg--/+q kuL q,=&fb =&qf6==l w f


4

16 qershor 2012

Gjimnazi drejtimi i pi3rgjithshh

Matematike Varianti A

24. Jepet funksioni y= -x2 boshti i abshisave.

+ 4 x . Gjeni siperfaqen e figures qe kufizohet nga grafiku i funksionit dhe


3 pik6

25. Jepet funksioni y=

per x 2 2
3 x 2 - 9 per x < 2 '

Per cilat vlera te k funksioni eshte i vazhdueshem ne R.

Q AKP

8
.. .

16 qershor 2012

- -

- --- -