Anda di halaman 1dari 75

1st day **Opening of Classes I. Objective: The pupils should be able to; A. Know each other B.

Familiarize oneself to routine activities . II. Subject Matter: Class Orientation Reference: School Waiver III. Activities A. Classroom Management B. Class Prayer C. Attendance 1. Getting of Cards 2. seating arrangement D. Discussion of Dos and Donts (1st part) E. Teaching songs and poems F. Discussion of s and Donts (last part) IV. Evaluation What are the things we should do when in and out of the classroom? 2nd Day parents **Distribution of books with

3rd Day GMRC I. Layunin: Naisasagawa nang palagian ang paglilinis ng kapaligiran. II. Paksa: Ang Batang Malinis, Batayang Aklat p.3 III. Mga Gawain A. Pagganyak 1. Anong katangian mayroonang isang batang maayos sa mga gamit at di mo makitang marumi? 2. Katawan lamang ba ang dapat malinis? 3. Anu-ano pa ang dapat linisin? B. Paglalahad ng Aralin 1. Tingnan ninyo sa tulang babasahin kung no ang dapat gawin at makita sa isang batang malinis C. Alamin Natin 1. Pagbasa ng tula a. buong klase b. pangkatan c. isahan D. Talakayan 1. Sino ang natutuwa sa isang batang malinis? 2. Anu-Ano ang nangyayari kapag ang isang batay malinis? 3. Sa anu- anong bagay dapat maging malinis ang isang bata? 4. Ano ang kanyang natutuhan na naging ugali niya? E. Paglalapat Iguhit ang mga kagamitang nakatutulong sa iyo para malinis mo ang kapaligiran IV. Pagpapahalaga Gumawa nang isang talata tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran Mathematics I. Objective: Identify cardinal numbers from 1001 through 10000. II. Subject Matter: Identifying Cardinal Numbers from 1001 through 10000 Enriching Skills in Mathematics 3, p2 flashcards of numbers III. Activities
1

I. Objective: At the end of the class, the pupils should be able to; A. know their weaknesses and strengths after each paper and pen test. B. appreciate their reading ability II. Subject Matter: Assessing Strengths and Weaknesses of Pupils Paper and pen III. Activities A. Preliminary 1. Preparing tools for test-taking B. Setting Standard 1. Work quietly C. Giving Direction 1. Read the questions carefully. Do what it asks you to do. D. Test-taking E. Checking of answers IV. Evaluation Getting of Scores Distribution of books follow.

A. Preliminary 1. Classroom Management B. Development of Lesson 1. Motivation a. reading of poem using place value chart 2. Presentation of Lesson a. reading four digit numbers in figures b. showing flats, longs and cubes c. represent the numeral through flats, longs and cubes d. introduce place value 3. Fixing Skills a. teacher posts some strips with written numbers of blocks, longs and cubes 4. Guided Practice Tell how many thousands, hundreds, tens and ones are there in each number 7264 2915 3810 9473 6507 5. Generalization To identify cardinal numbers in thousands and in ten thousands, count the number of digits in the numeral. Thousands has 4 digits while ten thousands has 5 digits. 6. Application Write the number before and after the number ______1114_______ ______295_____ ______563______ _____1435_____ _____3671_____ IV. Evaluation Write the missing number in each sentence 1004, 1005, 1006, _____, 1008, 1009 1010, 1020, _____, 1040, 1050, 1060 2100, 2200, 2300, _____2500, 2600 5000, _____7000, 8000, 9000, 10000 3510, 3520, 3530,, 3540, 3550,______ Science I. Objective: Identify the sense organs and their function II. Subject Matter: Sense Organs and Their Functions; Developing Science Power Textbook pp1-4, Science and

Health Textbook pp5-6, BEC Handbook in Science I.1.i p5; pictures of each senses, flowers, bottle caps III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (nails) 2. science news (weather observation) B. Developmental 1. Motivation Science Song (Tune: I have Two Hands) Its our Science time 2x What shall we do during Science time We observe, we compare, we use our eyes and we use our ears During Science time 2. Presentation a. What did you use in seeing things around the environment? b. What organ did you use in smelling the perfume, jackfruit and ripe pineapples? 3. Laboratory telling the color, size, shape, texture, number of the given objects 4. Discussion What helps you know the color and size of an object? What helps you know the taste of a food? What helps you know about the feel of the piece of a rock? 5. Generalization There are five senses in our body, each has a different functions or works to do. These are eyes, nose, ears, tongue and skin. 6. Application Give the functions of each sense organ Supervised Recess English I. Objectives A.1. Identify words with final consonant sounds 2. final consonant sounds 3. initial consonant cluster 4. final /s/ II. Subject Matter: Identifying words with final consonant sounds, initial consonant
2

blends or consonant cluster, and final /s/; Language Text pp2-9; pictures, charts III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Words Reading B. Developmental 1. Motivation a. introduce the two books in English 2. Presentation a. direct the pupils attention to the picture on p2 and let them describe b. chorale reading of words with final /s/ 3. Discussion a. read the sentences on p2 b. they will tell the words that end in /s/ 4. Generalization Words with final /s/ can be followed by either vowels or consonants. 5. Application Listen as the poem reads by the teacher, The Wind by Robert Louis Stevenson, p3 IV. Evaluation Pupils note words with final /s/ Filipino I. Layunin: A. Nabibigyang Kahulugan ang mga huni/ingay na gingawa ng mga hayop II. Paksa: Pagsasabi ng Pagkakaiba ng huni/ingay ng maamo o mabangis na hayop; RBEC, Budget of Work, teksto, mga larawan ng ibat ibang hayop III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak a. Pagpapakita ng ibat ibang hayop at pagbanggit ng mga pangalan nito. Pagbigay ng huni o ingay ng bawat isa 2. Paglalahad a. pagbasa ng kuwento tungkol sa mga hayop 3. Pagtatalakayan a. May mga pagkakaiba baa ng mga huni o ingay ng mga hayop?

b. Paano natin makikilala ang maamo sa mabait na hayop? 4. Paglinang ng Kasanayan Isulat ang mga huni o ingay ng mga sumusunod aso tigre ibon pusa leon 5. Paglalahat Ang mga hayop ay may ibat-ibang huni o ingay na nagpapakita ng maamo o mabangis upang ilahad nila ang kanilang damdamin IV. Pagpapahalaga Sabihin kung maamo o mabangis Moooo-moooo-moooo Tweet-tweet-tweet Grrrrr-grrrr-grrrrr Sssst-ssssst-sssst Baw-waw-waw Makabayan I. Layunin:: Nasasabi na ang Pilipinas ay isang kapuluan II. Paksa: Masasabi na ang Pilipinas ay isang Kapuluan; Masipag na Pilipinas, pp4-13, larawan, mapa ng Pilipinas III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak a. Ano ang pangalan ng ating bansa? 2. Paglalahad a. Pagkilala ng mapa ng Pilipinas b. pagkilala ng globo B. PAgtatalakayan a. Ano ang mapapansin ninyo sa mapa? b. Paano ang pagkakaayos nito? c. Ilan sa palagay ninyo ang mga pulo ng Pilipinas? d. Bakit kaya tinawag na kapuluan ang Pilipinas? e. Anu-anong pangkat ng pulo ng Pilipinas? 4. Paglalahat Ang Pilipinas ay binubuo ng mga hiwahiwalay na piraso ng lupa na napaliligiran ng katubigan. Tinatawag na pulo ang
3

bawat piraso ng Lupang ito. May 7 107 na mga pulo ang bumubuo dito. Luzon, Visayas, at Mindanao ang tatlong malalaking pulo ng Pilipinas. Arkipelago din ang tawag sa Pilipinas 5. Pagsasanay Ilan ang mga pulo ng Pilipinas? Anu-anong mga malalaking pulo ang humhati sa Pilipinas? IV. Pagpapahalaga Pagsusunud-sunurin ang laki ng sukat ng bawat pulo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit Record Keeping 4th Day GMRC I. Layunin: Naisasagawa nang palagian ang paglilinis ng kapaligiran. II. Paksa: Ang Batang Malinis, Batayang Aklat p.3 III. Mga Gawain A.Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak a. Anu-ano pa ang dapat linisin? 2. Paglalahad a. Tingnan ninyo ang larawan? (mga batang naglilinis) 3. Talakayan a. Pagbasa ng tula buong klase pangkatan 4. Pagsasanay a. Basahin at sagutan ang sitwasyong ipinakikita Ang mga bata ay naglilinis ng bakuran. Winawalis nila ang mga tuyong dahon. Ang mga ibang basura ay inilalagay sa basurahan. Ano ang masasabi mo sa pangyayari? 5. Paglalapat Iguhit ang mga kagamitang nakatutulong sa iyo para malinis mo ang kapaligiran IV. Pagpapahalaga

Ano ang dapat gawin sa mga sumusunod? 1. Bago ka maglaro, nakita mong maraming kalat sa inyong bakuran. 2.Antok na antok ka na pagkatapos mong maglaro. Ngunit nakakalat pa ang iyong mga ginamit na laruan. Mathematics I. Objective: Read and write numbers though 10000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and writing numbers though 10000 in symbols and in words; Enriching Skills in Mathematics 3, p4-5, flashcards of numbers, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Development of Lesson 1. Motivation a. reciting math poem 2. Presentation of Lesson a. reading four digit numbers in figures b. reading four digit numbers in expanded form c. reading four digit numbers in words 3. Fixing Skills a. teacher posts some strips with written numbers of 4 digit numbers 2 685 1 372 6 473 2 484 3 437 2 920 4. Generalization 4-digit numbers can be written in words and in figures or in standard form. 5. Application Write the words of the following figures. 2 685 1 372 6 473 2 484 3 437 2 920 IV. Evaluation Write the missing number before and after ______2 685______ ______1 372______ ______6 473_____ ______2 484______ ______3 437_____ ______2 920______ Science

I. Objective: Observe the characteristics of things around us using the different sense organs II. Subject Matter: Sense Organs; Science and Health 3 pp2-6, Developing Science Power Textbook and Workbook, BEC Handbook in Science ! 1.2 p5; pictures of different sense organs III. Preparatory A. Preparatory 1. health inspection (hair) 2. weather report B. Developmental 1. Review What are the 5 sense organs of your body? 2. Motivation If you watch a movie, what parts of your body are you using to understand what you are watching? 3. Presentation (chart presentation of sense organs of the body and their functions) 4. Laboratory Observing objects. Write your observations Thin Seei heari smelli tasti Touchi gs ng ng ng ng ng Chal k Bottl e cap Bottl e Ston e 5. Discussion What makes you describe the color of the things around us? What makes you appreciate music and hate noise and loud sounds? What makes you feel the soft of your skin? What helps you know the taste of raw mangoes and bagoong? 6. Generalization

The 5 sense organs is very important in our body. It makes us identify and observe the things around us and give signals to any coming danger. 7. Application How can you take good care of your sense organs? IV. Evaluation Write the senses of the following 1. My book has a hard cover. 2. The music is too loud. 3. Eds cap is green. 4. The water in the glass is clear. 5. The alarm clock is ringing. English I. Objectives A. 1.Use words presented under auditory discrimination in sentences 2. Identify groups of words that are sentences and fragments II. Subject Matter: Identifying words and phrases as fragments or sentences; Language Text pp2-9; pictures, charts III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Words Reading B. Developmental 1. Motivation a. Read the words with final /s/ on p2, Language text 2. Presentation a. Giving examples of words that end in /s/ b. chorale reading of words with final /s/ 3. Discussion a. chorale reading and answering the questions after the poem on p3, Language text 4. Generalization Words with final /s/ can be followed by either vowels or consonants. 5. Application Do p 4 Language Text IV. evaluation Use the words with final /s/ in a sentence.
5

Supervised Recess Filipino I. Layunin: A. Naaawit ang Lupang Hinirang at nabibigkas ang Panatang Makabayan B. Nakikilala ang alpabetong filipino II. Paksa: Maaawit ang Lupang Hinirang at Mabibigkas ang Panatang Makabayan Makikilala ang Alpabetong Filipino III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak a. Pag-awit ng Lupang Hinirang 2. Paglalahad a. pagbasa nang liriko ng Lupang Hinirang b. Pagbasa nang Panatang Makabayan 3. Pagtatalakayan a. Paano natin inaawit ang Lupang Hinirang? b. Paano natin binibigkas ang Panatang Makabayan? c. Sa anong titik nag-uumpisa ang pamagat na Lupang Hinirang? 4. Paglinang ng Kasanayan Isulat nang wasto ang Lupang Hinirang at Panatang Makabayan 5. Paglalahat Binubuo ng dalawamput walong titik an gating alpabetong Filipino. May 23 katinig at 5 patinig. Ang mganadagdag na mga titik sa dating alpabeto ay ang mga sumusunod: c,f, , j, q, v,x at z IV. Pagpapahalaga Isulat ang malalaki at maliliit na titik ng bagong alpabeto Makabayan I. Layunin: Nasasabi kung ano ang mga pangkat ng pulo sa Pilipinas II. Paksa: Masasabi kung ano ang mga pangkat ng pulo sa Pilipinas; Masipag na

Pilipinas, pp7-13, larawan, mapa ng Pilipinas III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak a. Tingnan ang mapa ng Pilipinas b. Ano ang anyo ng ating mapa? 2. Paglalahad a. Pagkilala ng mapa ng Pilipinas b. Paglalakbay sa pamamagitan ng mapa. 3. PAgtatalakayan a. Ano ang mapapansin ninyo sa mapa? b. Paano ang pagkakaayos nito? c. Ilan sa palagay ninyo ang mga pulo ng Pilipinas? d. Bakit kaya tinawag na kapuluan ang Pilipinas? e. Anu-anong pangkat ng pulo ng Pilipinas? 4. Paglalahat Ang Pilipinas ay binubuo ng mga hiwahiwalay na piraso ng lupa na napaliligiran ng katubigan. Tinatawag na pulo ang bawat piraso ng Lupang ito. May 7 107 na mga pulo ang bumubuo dito. Luzon, Visayas, at Mindanao ang tatlong malalaking pulo ng Pilipinas. Arkipelago din ang tawag sa Pilipinas 5. Pagsasanay Ilan ang mga pulo ng Pilipinas? Anu-anong mga malalaking pulo ang humhati sa Pilipinas? IV. Pagpapahalaga Pagsusunud-sunurin ang laki ng sukat ng bawat pulo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit Record Keeping 5th Day GMRC I. Layunin: Mapanatili ang kalinisan sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura
6

II. Paksa: Tayo ay Magrecycle, Batayang Aklat, p16; larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Bakit tayo naghihiwalay hiwalay ng mga basura? 2. Paglalahad Saan dapat ilagay ang mga pinaghiwalay hiwalay na basura? Anu- ano kaya ang mga uri ng basura na maaaring irecycle? Iguhit 3. Talakayan Basahin at sagutin ang nasa tsart. 4. Paglalahat NArarapat na ibukod ang mga basurang maaaring ipagbili tulad ng bote, basyo ng lata at iba pa. Ibukod din ang mga plastic dahil hindi ito natutunaw. Gumawa nang compost pit para sa mga basurang di nabubulok para maging pataba ng lupa. Irecycle ang mga basurang maaari pang gamitin. 5. Pagsasanay Sagutan ang nasa tsart IV. Pagpapahalaga Iguhit at pangalanan ang mga larawang nasa pisara. Mathematics I. Objective: Read and write numbers though 20000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 20 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following

1 000

6 000 11 000 16 000 2 000 7 000 12 000 17 000 3 000 8 000 13 000 18 000 4 000 9 000 14 000 19 000 5 000 10 000 15 000 20 000 2. Presentation Showing bottle caps representing less than 20 000 Reading the number words One thousand six thousand eleven thousand sixteen thousand Two thousand seven thousand twelve thousand seventeen thousand Three thousand eight thousand thirteen thousandeighteen thousand Four thousand nine thousand fourteen thousand nineteen thousand Five thousand ten thousand fifteen thousand twenty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures One thousand six thousand eleven thousand sixteen thousand Two thousand seven thousand twelve thousand seventeen thousand In what way can we read numbers? 4. GeneralizationWe can read and write numbers up to 20 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 1 000 6 000 11 000 16 000 2 000 7 000 12 000 17 000 IV. Evaluation Write the figures of the following thirteen thousand eighteen thousand Four thousand nine thousand fourteen thousand
7

nineteen thousand Five thousand ten thousand fifteen thousand twenty thousand Science I. Objective: Identify the main parts of each sense organs II. Subject Matter: The Main Parts of our Sense Organs; Science and Health 3 pp22-42, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection 2. Science news B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you know the parts of your eyes? It has different functions. 3. Presentation Showing illustration of the eyes, ears, nose, tongue and skin Pupils refer their observations in their science notebook 4. Discussion What are the main parts of the eyes, ears, nose, tongue and skin? 5. Generalization Our eyes, ears, nose, tongue and skin are made up of cells and tissues. Each of them is an organ. 6. Application How can you take good care of your sense organ? IV. Evaluation Fill in the blanks The eyes, ears, nose, tongue and skin are_____________ The ears are the organs of________________ The eyes are the organs of_____________________

The nose is the organ of ______________________ The tongue is the organ of_____________________ V. Homework Study the different parts of each sense organs Supervised Recess English I. Objective: Identify the parts of a book II. Subject Matter: Parts of a book, Language pp2-9,charts, pictures of different reading materials III. Activities A. Preparatory 1. Classroom Management B. Developmental Activities 1. Motivation Singing song 2. Presentation Showing different kinds of books. Describe 3. Discussion What are the different kinds of books? What are the parts of a book? Describe 4. Generalization A book consists of cover page , preface, table of contents, glossary, index 5. Application Making a mini book IV. Evaluation Say how you feel in making a minibook Filipino I. Layunin: Nauunawaan ang binasang kwento at malaman ang ibat ibang wwastong pananalita II. Paksa: Pag-unawa sa Binasang Kuwento at Wastong Pananalita; Bituin pp 2-13, tsart, larawan ng intsik III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. talasalitaan B. Pagdevelop ng Kasanayan
8

1. Pangganyak Ilarawan ang nasa larawan 2. Paglalahad Pagbasa nang guro ng kuwento mula sa Bituin pp3-5 3. Talakayan a. Ibigay ang hinihingi ng bawat detalye Edad ni Ming Sun Baitang Pangalan ng guro Bansang pinuntahan Ibig sabihin ng Tsao an b. Paano sila nagbatian sa kuwento? 4. Paglalahat Gumagamit ng wastong pananalita sa pagbati tulad ng Magandang umaga o kumusta ka. 5. Paglalapat Isulat nang maayos at kabit kabit ang sumusunod na mga pahayag sa pagbati at sa pagpapakilala. kumusta ka na lester mabuti po naman magandang hapon po lola petra IV. PAgpapahalaga Pakinggan ang sitwasyong babasahin at sagutinang tanong pagkatapos. Makabayan I. Layunin: Nasasabi ang mga pulong bunubuo ng Pilipinas II. Paksa: PAgsasabi ng mga Pulo; Masipag na Pilipino, pp__, larawan ng ibat ibang pulo III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Pag-awit 2. PAglalahad Mga Pulo sa Luzon Ayon sa Sukat Luzon 105 688.8 Palawan 11 785.0 Mindoro 9 735.5 Masbate 3 269.1 Catanduanes 1 430.7 Mga Pulo sa Visayas Ayon sa Sukat

Samar 13 080.0 Negros 12 705.2 Panay 11 515.1 Leyte 7 214.4 Cebu 4 442.9 Bohol 3 864.8 Guimaras 604.5 Mga Pulo sa Mindanao Ayon sa Sukat Mindanao 94 630.0 Basilan 1 282.1 Jolo 893.0 Dinagat 801.1 Tawi tawi 591.8 Siargao 436.7 Camiguin 248.6 4. Talakayan Paano nakaayos ang mga pulo sa tsart? 5. Paglalahat Ang mga pulo ay may kanya kanyang sukat. IV. Pagpapahalaga Piliin ang 10 pinakamalaki mulaLuzon, Visayas at Mindanao Record Keeping 6th Day GMRC I. Layunin: Makagawa ng kapaki pakinabang na mga bagay mula sa mga patapong basura (flower vase) II. Paksa: Tayo ay Mag Recycle, Batayang Aklat, p16, plastic na bote, art paper, glue, gunting III. MGa Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Bakit tayo naghihiwalay hiwalay ng mga basura? 2. Paglalahad Saan dapat ilagay ang mga pinaghiwalay hiwalay na basura? Anu- ano kaya ang mga uri ng basura na maaaring irecycle? Iguhit 3. Talakayan
9

Basahin at sagutin ang nasa tsart. 4. Paglalahat NArarapat na ibukod ang mga basurang maaaring ipagbili tulad ng bote, basyo ng lata at iba pa. Ibukod din ang mga plastic dahil hindi ito natutunaw. Gumawa nang compost pit para sa mga basurang di nabubulok para maging pataba ng lupa. Irecycle ang mga basurang maaari pang gamitin. 5. Pagsasanay Sagutan ang nasa tsart IV. Pagpapahalaga Iguhit at pangalanan ang mga larawang nasa pisara. Mathematics I. Objectives: Read and write numbers though 30 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 30 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A1. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 21 000 26 000 22 000 27 000 23 000 28 000 24 000 29 000 25 000 30 000 2. Presentation Showing straw representing less than 30 000 Reading the number words Twenty One thousand twenty six thousand Twenty Two thousand twenty seven thousand Twenty Three thousand twenty eight thousand Twenty Four thousand twenty nine thousand

Twenty Five thousand thirty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures Twenty One thousand twenty six thousand Twenty Two thousand twenty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 30 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 21 000 26 000 22 000 27 000 IV. Evaluation Write the figures of the following Twenty one thousand Twenty Four thousand Twenty nine thousand Twenty Five thousand Thirty thousand Science I. Objective: Explain the function of each part II. Subject Matter: Functions of Each Sense Organ ; Science and Health 3 pp26, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (hair) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Science poem 3. Presentation Illustration of different parts of the eye Iris Pupil Lens Retina Sclera 4. Discussion
10

What are the main parts of the eyes, ears, nose, tongue and skin? 5. Generalization Different parts of the eye perform specific work of functions 6. Application What are the functions of the following? Iris Pupil Lens Retina Sclera IV. Evaluation Board Work: Point what part is being described. Supervised Recess English I. Objective: Read orally 1 to 2 stanza poems with correct pronunciation, stress and rhythm and use context clues to get meaning of unfamiliar words II. Subject Matter: Reading orally 1 to 2 stanza poems with correct pronunciation, stress and rhythm and using context clues to get meaning of unfamiliar words , Language pp2-9,charts, pictures of different reading materials III. Activities A. Preparatory 1. Classroom Management B. Developmental Activities 1. Motivation Poem recitation 2. Presentation Chorale Reading, In the Garden reading textbook. 3. Discussion What can you say about the poem? How do we read the poem? 4. Generalization Reading orally 1 to 2 stanza poems with correct pronunciation, stress and rhythm and use context clues to get meaning of unfamiliar words are the essentials in reading to understand its contents. 5. Application Draw something about the poem IV. Evaluation

Why do you think we have to give proper pronunciation, stress and rhythm in reading? Filipino I. Layunin: Maunawaan ang ibat ibang paraan ng pagpapakilala II. Paksa: Pag-unawa sa ibat ibang paraan ng pagpapakilala; Bituin pp 2-13, tsart, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. talasalitaan B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Ilarawan ang nasa larawan 2. Paglalahad Basahin ang mga dayologo sa tsart 3. Talakayan Paano tayo nagpapakilala? Anu-ano ang ibat ibang paraan ng pagpapakilala? Bakit tayo dapat magpakita ng paggalang pag nagpapakilala? 4. Paglalahat Gumagamit ng wastong pananalita sa pagbati tulad ng Magandang umaga o kumusta ka. 5. Paglalapat Ipakilala ang iyong katabi IV. Pagpapahalaga Pakinggan ang sitwasyong babasahin at sagutinang tanong pagkatapos. Makabayan I. Layunin: Naipapaliwanag kung ano ang kapuluan II. Paksa: Pagpapaliwanag kung ano ang kapuluan; Masipag na Pilipino, pp__, larawan ng magagandang tanawin III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan
11

1. Pangganyak Pag-awit 2. PAglalahad Bakit kapaki pakinabang ang pagiging isang kapuluan? Tingnan ang mga larawan? 4. Talakayan Ano ang napansin mo sa larawan? Bakit? May pakinabang baa ng pagiging kapuluan ng ating bansa? 5. Paglalahat Ang mga kabutihan ng pagiging kapuluan ay ang mga sumusunod:maaaring pangisdaan, makakukuha ng mga halamang dagat, may palamuti, may maikakalakal, may mga turista, may mapapasyalan, may daungan, tulong pang ekonomiya IV. Pagpapahalaga Sagutan ang aklat pp18-19 Record Keeping 7th Day Independence Day 8th Day GMRC I. Layunin: Makagawa ng kapaki pakinabang na mga bagay mula sa mga patapong basura (palamuti sa dingding) II. Paksa: Tayo ay Mag Recycle, Batayang Aklat, p16, lumang karton, magazine, glue, gunting III. MGa Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Bakit natin dapat irecycle ang mga basura? 2. Paglalahad Saan dapat ilagay ang mga pinaghiwalay hiwalay na basura? Anu- ano kaya ang mga uri ng basura na maaaring irecycle? Pagbuo ng bookmark 3. Talakayan

Basahin at sagutin ang nasa tsart. 4. Paglalahat NArarapat na ibukod ang mga basurang maaaring ipagbili tulad ng bote, basyo ng lata at iba pa. Ibukod din ang mga plastic dahil hindi ito natutunaw. Gumawa nang compost pit para sa mga basurang di nabubulok para maging pataba ng lupa. Irecycle ang mga basurang maaari pang gamitin. 5. Pagsasanay Sagutan ang nasa tsart IV. Pagpapahalaga Iguhit at pangalanan ang mga larawang nasa pisara. Mathematics I. Objectives: Read and write numbers though 50 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 50 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 41 000 46 000 42 000 47 000 43 000 48 000 44 000 49 000 45 000 50 000 2. Presentation Showing strips representing less than 40 000 Reading the number words forty one thousand forty six thousand forty two thousand forty seven thousand forty three thousand forty eight thousand forty four thousand forty nine thousand
12

forty five thousand fifty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures forty one thousand forty six thousand forty two thousand forty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 50 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 41 000 46 000 42 000 47 000 IV. Evaluation Write the figures of the following forty one thousand forty Four thousand forty nine thousand forty Five thousand fifty thousand Science I. Objective: Explain the function of each part of the nose II. Subject Matter: Functions of Each Part of the Nose; Science and Health 3 pp2-6, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (nose) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you smell any thing? 3. Presentation Illustration of different parts of the nose Olfactory bulb Olfactory nerves Nerve fiber Nasal cavity nostril 4. Discussion What are the main parts of the nose?

5. Generalization The nose and tongue are linked sense organs. Both detect the chemicals in food. The nose is more sensitive than the tongue. The tongue stops you from swallowing poisonous food. 6. Application How can you take good care of your nose? IV. Evaluation Board Work: Point what part is being described. Supervised Recess English I. Objective: Recognize words using spelling patterns as clues II. Subject Matter: Recognizing Words Using Spelling Patterns as Clues, Frys First 300 Words, charts, pictures of different reading materials III. Activities A. Preparatory 1. Classroom Management B. Developmental Activities 1. Motivation Poem recitation 2. Presentation Showing digraphs Reading CVC words Reading consonant clusters 3. Discussion What can you say about the words we read? Can you see the pattern? 4. Generalization Recognizing words thru spelling patterns help us to read easily. 5. Application Spelling of selected Frys First 300 words IV. Evaluation Read the words on the board Filipino I. Layunin: Maunawaan ang binasang kwento
13

II. Paksa: Pag-unawa sa Binasang Kuwent0,; Makabayang Filipino Sining ng Komunikasyon, pp 12-13, tsart, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management 2.Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Ilarawan ang nasa larawan 2. Paglalahad Pamantayan sa Pagbasa nang tahimik Pagbasa nang kwento 3. Talakayan Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? Ano ang nangyari sa kwento? 4. Paglalahat Sa pag unawa ng pagbasa nang kwento ang mga sumusunod na giya ang sinusunod: Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? Paano? 5. Paglalapat Ano ang mga giyang tanong na dapat nating gamitin para maunawaan natin ang kwento? IV. Pagpapahalaga Pakinggan ang sitwasyong babasahin at sagutinang tanong pagkatapos. Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang malaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon at kaanyuan II. Paksa:Paghahambing ng malaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon at kaanyuan; Masipag na Pilipino, pp__, larawan ng magagandang tanawin III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Pag-awit 2. PAglalahad Paano nagkakaiba iba angmga pulo? Tingnan ang mga larawan? 4. Talakayan Ano ang napansin mo sa larawan? Bakit?

Anu ano ang sampung malalaking pulo? 5. Paglalahat Ang sampung malalaking pulo ayon sa sukat ay ang mga sumusunod:Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol IV. Pagpapahalaga Sagutan ang aklat pp18-19 Record Keeping 9th Day GMRC I. Layunin: Makagawa ng kapaki pakinabang na mga bagay mula sa mga patapong basura (palamuti sa dingding) II. Paksa: Tayo ay Mag Recycle, Batayang Aklat, p16, lumang karton, magazine, glue, gunting III. MGa Gawain A. Panimula 1. classroom management 2. panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Bakit natin dapat irecycle ang mga basura? 2. Paglalahad Saan dapat ilagay ang mga pinaghiwalay hiwalay na basura? Anu- ano kaya ang mga uri ng basura na maaaring irecycle? Pagbuo ng bookmark 3. Talakayan Basahin at sagutin ang nasa tsart. 4. Paglalahat NArarapat na ibukod ang mga basurang maaaring ipagbili tulad ng bote, basyo ng lata at iba pa. Ibukod din ang mga plastic dahil hindi ito natutunaw. Gumawa nang compost pit para sa mga basurang di nabubulok para maging pataba ng lupa. Irecycle ang mga basurang maaari pang gamitin. 5. Pagsasanay Sagutan ang nasa tsart IV. Pagpapahalaga
14

Iguhit at pangalanan ang mga larawang nasa pisara. Mathematics I. Objectives: Read and write numbers though 50 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 50 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 41 000 46 000 42 000 47 000 43 000 48 000 44 000 49 000 45 000 50 000 2. Presentation Showing strips representing less than 40 000 Reading the number words forty One thousand forty six thousand forty Two thousand forty seven thousand forty Three thousand forty eight thousand forty Four thousand forty nine thousand forty Five thousand fifty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures forty One thousand forty six thousand forty Two thousand forty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization

We can read and write numbers up to 50 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 41 000 46 000 42 000 47 000 IV. Evaluation Write the figures of the following forty one thousand forty Four thousand forty nine thousand forty Five thousand fifty thousand Science I. Objective: Explain the function of each part of the nose II. Subject Matter: Functions of Each Part of the Nose; Science and Health 3 pp2-6, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (nose) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you smell any thing? 3. Presentation Illustration of different parts of the nose Olfactory bulb Olfactory nerves Nerve fiber Nasal cavity nostril 4. Discussion What are the main parts of the nose? 5. Generalization The nose and tongue are linked sense organs. Both detect the chemicals in food. The nose is more sensitive than the tongue. The tongue stops you from swallowing poisonous food. 6. Application How can you take good care of your nose? IV. Evaluation
15

Board Work: Point what part is being described. Supervised Recess English I. Objective: Recognize words using spelling patterns as clues II. Subject Matter: Recognizing Words Using Spelling Patterns as Clues, Frys First 300 Words, charts, pictures of different reading materials III. Activities A. Preparatory 1. Classroom Management B. Developmental Activities 1. Motivation Poem recitation 2. Presentation Showing digraphs Reading CVC words Reading consonant clusters 3. Discussion What can you say about the words we read? Can you see the pattern? 4. Generalization Recognizing words thru spelling patterns help us to read easily. 5. Application Spelling of selected Frys First 300 words IV. Evaluation Read the words on the board Filipino I. Layunin: Maunawaan ang binasang kwento II. Paksa: Pag-unawa sa Binasang Kuwent0,; Makabayang Filipino Sining ng Komunikasyon, pp 12-13, tsart, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management 2.Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Ilarawan ang nasa larawan 2. Paglalahad

Pamantayan sa Pagbasa nang tahimik Pagbasa nang kwento 3. Talakayan Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? Ano ang nangyari sa kwento? 4. Paglalahat Sa pag unawa ng pagbasa nang kwento ang mga sumusunod na giya ang sinusunod: Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? Paano? 5. Paglalapat Ano ang mga giyang tanong na dapat nating gamitin para maunawaan natin ang kwento? IV. PAgpapahalaga Pakinggan ang sitwasyong babasahin at sagutinang tanong pagkatapos. Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang malaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon at kaanyuan II. Paksa:Paghahambing ng malaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon at kaanyuan; Masipag na Pilipino, pp__, larawan ng magagandang tanawin III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Pag-awit 2. PAglalahad Paano nagkakaiba iba angmga pulo? Tingnan ang mga larawan? 4. Talakayan Ano ang napansin mo sa larawan? Bakit? Anu ano ang sampung malalaking pulo? 5. Paglalahat Ang sampung malalaking pulo ayon sa sukat ay ang mga sumusunod:Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol IV. Pagpapahalaga Sagutan ang aklat pp18-19 Record Keeping
16

10th Test Day I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro. III. Mga Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan Gumawa nang tahimik C. Pagbibigay ng Direksyon Basahin at unawain ang mga tanong bago sagutan. Titik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. Pagwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC _______ Mathematics _______ Science _______ English _______ Filipino _______ Makabayan _______ 11th Day GMRC I. Layunin: Nagagamit ang mga patapong basura II. Paksa: Magagamit ang mga Patapong BAsura; Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali, pp31-34, larawan, basyong karton ng sabon, magazine, glue, gunting III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Nais nyo ba na makabuo tayo ng isang recycle na produkto? 2. Paglalahad Gagawa tayo ng maliit na jewelry box. Ilabas ang mga gamit 3. Pagtatalakayan Paano tayo gagawa? 4. PAglalahat Gumupit nang magazine na sukat ng karton para maipambalot mamaya. Pagdikitin ang tatlong basyong karton

paramaging katawan ng jewelry box. Balutin. Lagyan ng disenyo kung nais. 5. Paglalapat Pagbuo ng jewelry box IV. PAgpapahalaga MAganda ba ang pagrerecycle Math I. Objectives: Read and write numbers though 60 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 60 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 51 000 56 000 52 000 57 000 53 000 58 000 54 000 59 000 55 000 60 000 2. Presentation Showing strips representing less than 60 000 Reading the number words fifty One thousand fifty six thousand fifty Two thousand fifty seven thousand fifty Three thousand fifty eight thousand forty Four thousand fifty nine thousand forty Five thousand sixty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures fifty One thousand fifty six thousand fifty Two thousand fifty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization
17

We can read and write numbers up to 60 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 51 000 56 000 52 000 57 000 IV. Evaluation Write the figures of the following fifty one thousand fifty Four thousand fifty nine thousand fifty Five thousand sixty thousand Science I. Objective: Explain the function of each part of the tongue II. Subject Matter: Functions of Each Part of the Tongue; Science and Health 3 pp26, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (tongue) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation What do you think are the different taste? 3. Presentation Illustration of different parts of the tongue Bitter Sweet Sour Salty 4. Discussion What are the main parts of the taste? 5. Generalization The nose and tongue are linked sense organs. Both detect the chemicals in food. The nose is more sensitive than the tongue. The tongue stops you from swallowing poisonous food. 6. Application How can you take good care of your nose? IV. Evaluation

Board Work: Point what part is being described. Supervised Recess English I. Objective: Identify words that rhyme in poems heard. II. Subject Matter: Identifying Words that Rhyme in Poems Heard; English Textbook, pp__, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Sight Word Reading 2. Presentation Chorale Reading of poem 13. Discussion What are the rhyme words in the poem? 4. Generalization Rhyme Words are words having the same sound and is usually found in the end of the line 5. Application Write the rhyme words in your notebook IV. Evaluation What are rhyme words? Filipino I. Layunin: Maunawaan ang binasang kuwento na may kinalaman sa ibat ibang tunog ng instrument o sasakyan II. Paksa: Lumuhod si Kalakian Bituin, pp16-19, Ibat ibang Tunog, Bituin pp1415, Sining ng Komunikasyon, p16, larawan, III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Ibigay ang mga tunog ng bawat isa Trumpeta eroplano orasan Cymbal motor gitara
18

Silindro tren Tambol telepono Xylophone kampana 2. Paglalahad PAgbasa nang dayalogo ng pangkatan 3. Talakayan Sino ang tumulong sapagbibihis kay kalakian? Saan nagtungo sina Luis at ang tatay niya nang araw na iyon? Ano ang ipinagdiriwang nila? 4. Paglalalahat May kanya kanyang patron ang mga lugar sa Pilipinas. May kanya kanyang tunog ang bawat bagay 5. Paglalapat Sumulat ng panalangin pasasalamat IV. Pagpapahalaga Bigyan tunog ang mga sumusunod Torotot Xylophone Tambol Gitara Biyulin Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang tatlong pangunahing pulo ayon sa pisikalat heyograpikal na aspeto II. Paksa: PAghahambing sa tatlong pangunahing pulo ayon sa pisikal at heyograpikal na aspeto; MAsipag na Pilipino, pp7-9, mapa, larawan ng bawat pulo. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Awit sibika 2. Paglalahad Pagsuri sa mapa Luzon Visayas Mindanao Una at Sentro o Katimugang pinakamalakin gitnang bahagi ng g pulo bahagi ng Pilipinas mapa 3. Talakayan

Paano pinaghambing ang tatlong malalaking pulo ng Pilipinas? 4. Paglalahat Ang Pilipinas ay may tatlong malalaking pulo: Luzon ang una at pinakamalaki, sentro o gitnang bahagi ng mapa ang Visayas at Mindanao naman ang nasa katimugang bahagi ng Pilipinas. 5. Paglalapat Iguhit ang bawat malalaking pulo sa kwaderno IV. Pagpapahalaga Ano ang masasabi ninyo sa tatlong malalaking pulo ng Pilipinas? V. Takdang Aralin Gumuhit o magdikit ng mga anyong lupa sa inyong kuwaderno Record Keeping 12th day Shortened period due to pta general assembly GMRC I. Layunin: Makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sakapaligiran sa pag-aalaga ng hayop sa taman lugar II. Paksa:Masipag Nga,Ngunit Perwisyo Naman, Batayang Aklat p26, larawan, tsart III. MGa Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Sino sa inyo ang mgay alagang hayop? Anu-ano ang inyong alagang hayop? 2. Paglalahad Pagbasa nang tahimik sa kuwento 3. Pagtatalakayan Ano ang katangian ng mag asawa? Bakit nagalit si Inay? Bakit naging mabaho ang hangin sa paligid nila? Ano ang ginawanina Inay at mga kapitbahay? Tama baa ng kanilang ginawa? Bakit?
19

4. Paglalahat Mag-alaga ng hayop sa tamang lugar. Bigyan ang mga hayop ng malinis na tirahan. Panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran. 5. Paglalapat Iguhit ang tirahan ng mga sumusunod Isda Kabayo Aso IV. PAgpapahalaga MAganda ba ang may sariling tirahan ang mga hayop? Bakit? Math I. Objectives: Read and write numbers though 70 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 70 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 61 000 66 000 62 000 67 000 63 000 68 000 64 000 69 000 65 000 70 000 2. Presentation Showing strips representing less than 70 000 Reading the number words sixty One thousand sixty six thousand sixty Two thousand sixty seven thousand sixty Three thousand sixty eight thousand sixty Four thousand sixty nine thousand sixty Five thousand seventy thousand 3. Discussion Board Work

Write the following words in figures sixty One thousand sixty six thousand sixty Two thousand sixty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 70 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 61 000 66 000 62 000 67 000 IV. Evaluation Write the figures of the following sixty one thousand sixty Four thousand sixty nine thousand sixty Five thousand seventy thousand Science I. Objective: Explain the function of each part of the skin II. Subject Matter: Functions of Each Part of the Skin; Science and Health 3 pp2-6, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8; chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (skin) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation What do you think are the different touch? 3. Presentation Illustration of different parts of the touch Dermis Epidermis Pore hair hair root sebaceous gland blood vessel sweat gland 4. Discussion What are the parts of the skin? 5. Generalization
20

The skin is an important sense organ. It protects the body. A layer of cells make up the skin. Oil and sweat glandsare deep in the skin. 6. Application How can you take good care of your skin? IV. Evaluation Board Work: Point what part is being described. Supervised Recess English I. Objective: Identify words that rhyme poems heard II. Subject Matter: Rhyming Words; Language pp10-16, Reading pp9-14, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Class song B. Developmental 1. Motivation Reading verse Books we carry in our hands Of our country and other lands Two little books to read and enjoy Two little books,one for each boy. 2. Presentation Observe how the rhyme words are used What are the rhyme words in the stanza? Give examples of rhymewords 3. Discussion How do we recognize rhyme words? 4. Generalization Rhyme words are words having the same sound 5. Application Read the verse Colors B1ue is the color of the sky When clouds are floating by; Green is the color of the grass Where bees and butterflies pass. IV. Evaluation Search the rhyme words in the stanza.

Record Keeping 13th Day GMRC I. Layunin: Nakagagawa ng payak na ehersisyo sa araw araw tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagsasayaw atbp para sa pangangalaga II. Paksa: Ang Lunas sa Sakit, Batayang Aklat, p35, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Lahat ba ng mataba ay malusog? Bakit? Ano ang dapat gawin ng isang tao na sobra sa timbang? 2. Paglalahad Tingnan ang nasa larawan Anu ano ang kanilang ginagawa? 3. Talakayan Ano ang kalagayan sa buhay ng pamilyani Jojo? Paanong ipinakitang mag-asawa ang pagmamahal sa anak nilang si Jojo? Ano ang kakaibang ugali ni Jojo? Bakit nasabi ni Don Juan na alam na niya ang dapat gawin kay Jojo? Ipaliwanag ang kahulugan ng pamagat. 4. Paglalahat Ibat iba ang ehersisyo na maaaring gawin ng isang tao. May ehersisyong nababaygay sa mga bata at mayroon din para sa matatanda. May ehersisyo na mabuti para salahat at mayroon naman na para sa babae lamang o panlalaki lamang. Anumang uri ng ehersisyo ay makabubuti sa atihng katawan at mapanatili ang kalusugan kung itoy palaging gagawin 5. Paglalapat Tayo nang mag ehersisyo IV. Pagpapahalaga Ipagpatuloy ang iba pang ehersisyo Math
21

I. Objectives: Read and write numbers though 80 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 80 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 71 000 76 000 72 000 77 000 73 000 78 000 74 000 79 000 75 000 80 000 2. Presentation Showing strips representing less than 80 000 Reading the number words seventy One thousand seventy six thousand seventy Two thousand seventy seven thousand seventy Three thousand seventy eight thousand seventy Four thousand seventy nine thousand seventy Five thousand eighty thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures seventy One thousand seventy six thousand seventy Two thousand seventy seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 80 000 through figures, words or in expanded form 5. Application Write the number words 71 000 76 000 72 000 77 000 IV. Evaluation

Write the figures of the following seventy one thousand seventy Four thousand seventy nine thousand seventy Five thousand eighy thousand Science I. Objective: State the different caring of each sense organ II. Subject Matter:Care of the Sense Organs; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (sense organs) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation What can we do in our sense organ to avoid illness? 3. Presentation Showing pictures of healthy ang unhealthy children 4. Discussion How do we take care of our sense organs? 5. Generalization We have to take care our sense organ to avoid illnesses 6. Application How can you take good care of your sense organ? IV. Evaluation Compare healthy and unhealthy child. Supervised Recess English I. Objective: Identify words that rhyme in poems heard. II. Subject Matter: Identifying Words that Rhyme in Poems Heard; English Textbook, pp__, chart, pictures
22

III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Sight Word Reading 2. Presentation Chorale Reading of poem 3. Discussion What are the rhyme words in the poem? 4. Generalization Rhyme Words are words having the same sound and is usually found in the end of the line 5. Application Write the rhyme words in your notebook IV. Evaluation What are rhyme words? Filipino I. Layunin: Maunawaan ang binasang kuwento na may kinalaman sa ibat ibang tunog ng instrument o sasakyan II. Paksa: Lumuhod si Kalakian Bituin, pp16-19, Ibat ibang Tunog, Bituin pp1415, Sining ng Komunikasyon, p16, larawan, III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Ibigay ang mga tunog ng bawat isa Trumpeta eroplano orasan Cymbal motor gitara Silindro tren tambol telepono Xylophone kampana 2. Paglalahad PAgbasa nang dayalogo ng pangkatan 3. Talakayan Sino ang tumulong sapagbibihis kay kalakian? Saan nagtungo sina Luis at ang tatay niya nang araw na iyon? Ano ang ipinagdiriwang nila? 4. Paglalalahat May kanya kanyang patron ang mga lugar sa Pilipinas.

May kanya kanyang tunog ang bawat bagay 5. Paglalapat Sumulat ng panalangin pasasalamat IV. Pagpapahalaga Bigyan tunog ang mga sumusunod Torotot Xylophone Tambol Gitara Biyulin Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang tatlong pangunahing pulo ayon sa pisikalat heyograpikal na aspeto II. Paksa: PAghahambing sa tatlong pangunahing pulo ayon sa pisikal at heyograpikal na aspeto; MAsipag na Pilipino, pp7-9, mapa, larawan ng bawat pulo. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Awit sibika 2. Paglalahad Pagsuri sa mapa Luzon Visayas Mindanao Una at Sentro o Katimugang pinakamalakin gitnang bahagi ng g pulo bahagi ng Pilipinas mapa 3. Talakayan Paano pinaghambing ang tatlong malalaking pulo ng Pilipinas? 4. Paglalahat Ang Pilipinas ay may tatlong malalaking pulo: Luzon ang una at pinakamalaki, sentro o gitnang bahagi ng mapa ang Visayas at Mindanao naman ang nasa katimugang bahagi ng Pilipinas. 5. Paglalapat Iguhit ang bawat malalaking pulo sa kwaderno IV. Pagpapahalaga
23

Ano ang masasabi ninyo sa tatlong malalaking pulo ng Pilipinas? V. Takdang Aralin Gumuhit o magdikit ng mga anyong lupa sa inyong kuwaderno Record Keeping 14th Day GMRC I. Layunin: Nakagagawa ng payak na ehersisyo sa araw araw tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagsasayaw atbp para sa pangangalaga II. Paksa: Ang Lunas sa Sakit, Batayang Aklat, p35, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. classroom management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Alam nyo ba ang tamang pageehersisyo? Tingnan ang larawan. 2. Paglalahad Ang ehersisyo ay magagawa saibat ibang paraanmula sa mga ginagawa ninyo sa araw-araw tulad ng paglalaro,pagtakbo,pagsasayaw at iba pa 3. Talakayan Paano ang tamang pagkain? Paano kinakain ang mga hilaw na pagkain? Ano ang gagawin bago kumain? 4. Paglalahat Ibat iba ang ehersisyo na maaaring gawin ng isang tao. May ehersisyong nababagay sa mga bata at mayroon din para sa matatanda. May ehersisyo na mabuti para sa lahat at mayroon naman na para sa babae lamang o panlalaki lamang. Anumang uri ng ehersisyo ay makabubuti sa atihng katawan at mapanatili ang kalusugan kung itoy palaging gagawin 5. Paglalapat Tayo nang mag ehersisyo IV. Pagpapahalaga

Ipagpatuloy ang iba pang ehersisyo Math I. Objectives: Read and write numbers though 90 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 90 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3, pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 81 000 86 000 82 000 87 000 83 000 88 000 84 000 89 000 85 000 90 000 2. Presentation Showing strips representing less than 90 000 Reading the number words eighty one thousand eighty six thousand eighty Two thousand eighty seven thousand eighty Three thousand eighty eight thousand eighty Four thousand eighty nine thousand eighty Five thousand ninety thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures eighty one thousand eighty six thousand eighty two thousand eighty seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 90 000 through standard form, word form or in expanded form 5. Application Write the number words
24

81 000 86 000 000 87 000 IV. Evaluation Write the figures of the following eighty one thousand eighty Four thousand eighty nine thousand eighty Five thousand eighty thousand Science

82

English I. Objectives: A. Read and appreciate the dialogues with rising, rising-falling intonation. B. Recognize the rising, rising-falling intonation. II. Subject Matter: Read and Appreciate the Dialouges/Recognizing the Rising, Rising-Falling Intonation; English Textbook, pp__, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Word Reading B. Developmental 1. Motivation Does the sun shine everyday? Yes, it does. Do you like to eat apple? No, I dont. 2. Presentation Reading dialogues by pairs. 3. Discussion Pupil 1: Im thinking of something that is white and smells sweet. Can you guess what it is? Pupil 2: Is it a fruit? Pupil 1: No, it isnt. Guess again Pupil 2: Is it a flower? Pupil1: Yes it is. 4. Generalization How do we identify rising intonation? Rising-falling intonation? 5. Application Read the following. Is she your sister? What is her name? Where does she live? Are you going with her? Where will you go? IV. Evaluation Read the dialogues. Pupil 1: Sir, are you looking for someone? Pupil 2: Yes, for Mr. Santos, the barangay captain. Pupil 1: Are you new in this place? Pupil 2: Yes, I am Carlo Garcia.
25

I. Objective: Share their experience with different illnesses of sense organs II. Subject Matter: Illnesses of the Sense Organs; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (sense organs) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation What will you do if you have sore eyes? 3. Presentation Showing pictures of healthy ang unhealthy children 4. Discussion What can you do if you have mouth sore? 5. Generalization Sore Eyes or Conjunctivities, nearsighted, farsighted,astigmatic, strabismus and color blindness are eye defects. Ear discharge for ears, nose bleeding for nose, mouth sores, stomatitis or singaw for tongue, scabies, tinea flava, cut, splinter, burn and boils for skin problems 6. Application How can you take good care of your sense organ? IV. Evaluation How can we avoid sense organ problems? Supervised Recess

Filipino I. Layunin: Nagagamit ang wastong pananalitasa paghingi ng paumanhin/pakiusap mula sa isang dayalogo. II. Paksa: Wastong Pananalita sa Paghingi ng Paumanhin/Pakiusap mula sa Dayalogo, Bituin, pp20-27, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Bigyang pansin ang usapang ginamit sa ibaba. Maaari kop o ba kayong tulungan sa pagbibihis kay Kalakian? Pasensya na po, Itay, hindi ko kayang pumanhik sa likod. Itay, pakiabot po ng damit. 2. Paglalahad Pagbasa nang dayalogo ng pangkatan 3. Talakayan Sinu-sino ang nag-uusap? Tungkol saan ang pinag-uusapan nila? Anu-ano ang magagalang na pananalitang ginamit sa usapan? 4. Paglalalahat Ang paggamit ng magagalang na pananalita ay bahagi na ng ating buhayPilipino.Mayroon tayongginagamit na magagalang na pananalita sa ibat ibang pagkakataon. 5. Paglalapat Sabihin ang angkop na magagalang na pananalita sa sitwasyon NAgpaalam ka satitser nalalabas ng klasrum upang uminom. Ano ang sasabihin mo? IV. Pagpapahalaga Nalimutanmong isaulisatakdang araw ang aklat nahiniram mo sa aklatan. Kinausap mo ang librarian. Ano ang sasabihin mo? Makabayan

I. Layunin: Nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong lupa. II. Paksa:Anyong Lupa; Masipag na Pilipino, pp____, mapa, larawan ng mga anyong lupa. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Awit sibika 2. Paglalahad Pagpapakita nang mga larawan ng anyong lupa.

3. Talakayan Anu ano ang katangian ng mga anyong lupa 4. Paglalahat Kapuluan,pulo, kapatagan, bundok, burol, talampas, dalisdis, bulubundukin, tangway,lambak ay mga uri ng anyong lupa. 5. Paglalapat Isulat ang pakinabang ng mga anyong lupa sa mga tao IV. Pagpapahalaga Anu ang mga katangian ng mga anyong lupa? V. Takdang Aralin Gumuhit o magdikit ng mga anyong tubig sa inyong kuwaderno Record Keeping 15th Day Test Day I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag-aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro III. MGa. Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan
26

Sumagot nang tahimik C.Pagbibigay ng DIreksyon Basahin at unawain ang mgatanong bago sagutan. TItik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. PAgwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC__________ Mathematics____________ Science______________ English______________ Filipino______________ Makabayan_____________ 16th Day GMRC I.Layunin: Makalahok sa mga simpleng laro at paligsahan II. Paksa: Sali NAman Ako!; Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali, pp35-38 (Outdoor Activity) III. Mga Gawain A. Panimula 1. Behavior Management B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Gusto nyo bang maglaro? 2. Paglalahad May mga laro na kailangang may manalo at matalo, ano ang gagawin kapag natalo? 3.Pangkatang Laro 4. Paglalahat Sa pagsali sa isang laro di dapat maging pikon 5. PAglalapat Balik silid aralan IV. Pagpapalaga Masaya bang makipaglaro? Math I. Objectives: Read and write numbers though 100 000 in symbols and in words II. Subject Matter: Reading and Writing Numbers Through 100 000 in symbols and in Words; Enriching Skills in Math 3,

pp__, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Recite the following 91 000 96 000 92 000 97 000 93 000 98 000 94 000 99 000 95 000 100 000 2. Presentation Showing strips representing less than 100 000 Reading the number words ninety one thousand ninety six thousand ninety Two thousand ninety seven thousand ninety Three thousand ninety eight thousand ninety Four thousand ninety nine thousand ninety Five thousand one hundred thousand 3. Discussion Board Work Write the following words in figures ninety one thousand ninety six thousand ninety two thousand ninety seven thousand In what way can we read numbers? 4. Generalization We can read and write numbers up to 100 000 through standard form, word form or in expanded form 5. Application Write the number words 91 000 96 000 92 000 97 000 IV. Evaluation Write the figures of the following ninety one thousand ninety four thousand ninety nine thousand
27

ninety five thousand one hundred thousand Science I. Objective: Appreciate the use of sense organs (eyes) II. Subject Matter: ; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (eyes) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you want tofind out how our eyes work? 3. Presentation a. Laboratory Observe the following objects according to Object Size Shape Textur Colors e Bottle cap Bottle Matchbo x Cotton Sandpap er b. Group Report 4. Discussion Do you like to see objects well? How do you take care of your eyes? 5. Generalization Our eyes can see different colors, sizes, shapes and textures 6. Application When we use a mirror in seeing the object, what did you notice? IV. Evaluation In what way do we use our sense organ? Supervised Recess

English I. Objectives: A. Ask and answer questions about one self/other/ using dialogues B. Use There is/are; This is/That is II. Subject Matter:Asking and Answering Questions about Oneself/Others/.Using Dialogue, Using There is/are, This is/That is; English Textbook, pp__, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Word Reading B. Developmental 1. Motivation What is this children? (That is a bottle cap) How many bottle caps do I have? (There are 3bottle caps.) 2. Presentation Tell if it is That is/This is (showing pictures)

3. Discussion That is a ball. This is an umbrella. There is 1 ball. There are 2 umbrellas. How did we use that is/This is/ There is/There are? 4. Generalization We use That is if a certain object is away from us and This is if we are holding the object. We use There is in saying numbers of an object, is if it isonly one and are if it is more than one. 5. Application Draw what the sentence tells. a. This is a cake. b. That is a mountain. c. There are 5 marbles on the table. d. There is 1 balloon e. This is a cellphone. IV. Evaluation Write if it is this is or that is.
28

1. 2. 3. 4. 5.

Mario holds a pencil. Carla points a rainbow. Mira points a car. Terry holds a cellphone. She holds her mask.

Filipino I. Layunin: Nagagamit ang wastong paran at angkop na pananalita sa pagtatanong/pagbibigay ng direksyon. II. Paksa: Magagamit ang wastong paraan at angkop na pananalita sa Pagtatanong/Pagbibigay ng Direksyon; Bituin, pp35-37, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Paano kayo nagtatanong ng pupuntahan ninyong lugar? 2. Paglalahad Pagbasa nang dayalogo ng pangkatan 3. Talakayan Paanong nagbigay ng direksyon si Gemma? Naintindihan kayasiya ng binigyan niya ng direksyon? 4. Paglalalahat Sa pagbibigay ng direksyon, gawin ang mga sumusunod: a. Isipin muna ang sasabihin bago ibigay ang direksyon b. Tiyakin na alam ang direksyonna hinihingi ng kausap c. Sabihin ang direksyon ayon sa wastong pagkakasunud sunod d. Gumamit ng mgatiyak na salita tulad ng lugar, bilang, mga bagay at tao na kaugnay ng direksyon 5. Paglalapat Isulat nang kabit kabit ang mga direksyon o panuto. Gamitin nang wasto ang malaking titik a. tumawid sa tamang tawiran o sa pedestrian lane. b. ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura.

c. tumingin sa kanan at sa kaliwa bago tumawid. d. igalang ang pook sambahan. e. huwag tapakan angdamo sa parke. IV. Pagpapahalaga Tumatawid ka sa daan. Biglang nagpalit sa berde ang ilaw trapiko. Bumalik ka sa tabi ng daan. Bakit mo kailangang gawin ito? Makabayan I. Layunin: Nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong tubig II. Paksa:Anyong Tubig; Masipag na Pilipino, pp____, mapa, larawan ng mga anyong tubig. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Awit sibika Pagpapakita nang mga larawan ng anyong tubig

3. Talakayan Anu ano ang katangian ng mga anyong tubig 4. Paglalahat Ang mga anyong tubig ay ang mga sumusunod; karagatan, dagat, lawa, talon, bukal, batis, dalampasigan, look 5. Paglalapat Isulat ang pakinabang ng mga anyong tubig sa mga tao IV. Pagpapahalaga Anu ang mga katangian ng mga anyong tubig? V. Takdang Aralin Ibigay ang katangian ng mga anyong lupa at anyong tubig. Pagkumparahin. Record Keeping 17th Day GMRC
29

I.Layunin: Makasunod sa mgatuntunin ng mga laro II. Paksa: Nakasusunod sa mga Alituntunin ng mga Laro, Huwag Kang Pikon:, p35-38 (Outdoor Activity) III. Mga Gawain A. Panimula 1. Behavior Management B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Gusto nyo bang maglaro? 2. Paglalahad May mga laro na kailangang may manalo at matalo, ano ang gagawin kapag natalo? 3.Pangkatang Laro 4. Paglalahat Sa pagsali sa isang laro di dapat maging pikon 5. PAglalapat Balik silid aralan IV. Pagpapalaga Masaya bang makipaglaro? Math I. Objectives: Write three to four digit numbers in expanded form II. Subject Matter: Writing Three to Four Digit Numbers in Expanded Form; Enriching Skills in Math 3, pp16-17, Lets Do Math, pp__, Math and Me, pp__ place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Math Song 2. Presentation Write the numeral for each of the following 5 thousands, 4 hundreds, 7 tens, 8 ones 3 thousands, 6 hundreds, 1 tens, 9 ones 7 thousands, 2 hundreds, 0 tens, 0 ones 4000 + 900+20+5 6000+0+50+0 3. Discussion

Board Work Rename each number below 3246= 8104= 7555= 6073= 9216= 4. Generalization A 4 digit number can be renamed into thousands, hundreds, tens and ones 5. Application Give a number which is 100 less than each number below 3200 4538 7612 1843 2470 IV. Evaluation Rename each number in two ways 400 800 500 600 700 Science I. Objective: Appreciate the use of sense organs (ears) II. Subject Matter: ; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (ears) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you want tofind out how our ears work? 3. Presentation a. Laboratory Observe the following objects according to Objects Loud Soft Coin Plastic bottle b. Group Report 4. Discussion Do you like to hear objects well? How do you take care of your ears? 5. Generalization Our ears can hear different sounds; loud and soft sounds 6. Application How do we avoid hearing loud souds?
30

IV. Evaluation In what way do we use our sense organ? Supervised Recess English I. Objectives: A. Follow two step directions B. Use These are/Those are with Possessive Case II. Subject Matter:Following Two StepDirections/ Using These are/Those with Possessive Case; English Textbook, pp__, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Word Reading B. Developmental 1. Motivation What is this children? (Those are bottle caps.) How many bottle caps do you have? (These are 3 bottle caps.) 2. Presentation Tell if it is These are/Those are (showing pictures)

d. Those are balloons. e. This is a cellphone. IV. Evaluation Use These are/Those are in a sentence. Filipino I. Layunin: Naisasaayos ang mga pantig upang makabuo ng bagong salita. II. Paksa:Maisasaayos ang mga Pantig Upang Makabu ng Bagong Salita; Bituin, pp29-30, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Paano kayo nagtatanong ng pupuntahan ninyong lugar? 2. Paglalahad Tingnan ang larawan. Anu-ano ang ibig sabihin ng ibat ibang kulay ng ilaw nito? Bigkasin ang mga pantig na bumubuo sasumusunod na mga salita u-ma-ga ma-a-yos ma-si-pag lig-tas ma-sa-ya sen-yas 3. Talakayan Paano natin binubuo ang salita? 4. Paglalalahat Nabubuo natin ang isang salita sa pamamagitan ng pagdudugtong ng bawat pantig 5. Paglalapat Isulat ang mga nabuong salita mula sa kahon bu wal na lan pu pa si ra bis bum ba a gi ta ro ha an ke lis bang da be IV. Pagpapahalaga Tumatawid ka sa daan. Biglang nagpalit sa berde ang ilaw trapiko. Bumalik ka sa tabi ng daan. Bakit mo kailangang gawin ito? Makabayan
31

3. Discussion Please put these balls on the table. These are mine. Get those umbrellas. Those are theirs. Pick these apples. These are ours. Get those pictures. Those are ours. How did we use These are/Those are? 4. Generalization We use these are referring to many objects while holding them. We use those are referring to many objects while pointing them. 5. Application Draw what the sentence tells. a. These are cakes. b. Those are mountains. c. These are 5 marbles on the table.

I. Layunin: Natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksyon II. Paksa: Pagbasa ng Direaksyon; Masipag na Pilipino, pp____, mapa, larawan ng mga anyong tubig. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Awit sibika 2. Pagdevelop ng Kasanayan Pagpapakita nang mga larawan

Dinagat Tawi-tawi Siargao Camiguin Record Keeping 18th Day GMRC I.Layunin: Napahahalagahan ang mga pinagkukunan ng mga kaalaman/impormasyon, tao man o bagay na nakikita sa pamayanan II. Paksa: Pagkuha ng Impormasyon, PELC p7. 1.1, Kagandahang Asal at Paguugali, pp58-61, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. Behavior Management B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Narito ang ilang lugar sa pamayanan na makukunan ng mga impormasyon, kaalaman at kasulatan. Anu-ano ang mga ito? Anu-anong mga impormasyon ang makukuha sa kanila? 2. Paglalahad Narito ang ilan sa mga tao sa pamayanan na maaaring hingan o makapagbigay ng mga impormasyon. Sinu-sino sila? (pagsusuri sa larawan ng mga tao sa pamayanan) Duktor ng Health Center- napagkukunan ng mga lunas sa karaniwang sakit, gayundin ang mga paraan ng pag-iingat at pag-iwas sa mga ito. Nars ng Health Center- napagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga ibatibang bakuna na dapat ibigay sa mga bata at ina patiang pangangalaga sa kalinisan ng bahay at pamayanan Agricultural Extension Workernapagkukunan ng impormasyon sa mga bagong kaalaman sa pagsasaka Tesorero o Civil Registrar- dito nalalaman ang blang ng ipinanganganak, ikinasal at namatay, populasyon sa bayan at mga barangay, tamang bayad ng buis
32

3. Talakayan Saan saan makikita ang mga bagay sa larawan? 4. Paglalahat Ang mga pangunahing direaksyon ay hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang pangalawahing direaksyon ay timog hilaga, timog silangan, timog kanluran, hilagang kanluran, hilagan silangan at hilagang, hilagang kanluran 5. Paglalapat Isulat ang pakinabang ng pagbasa ng mga direksyon IV. Pagpapahalaga Anu ang mga kabutihang dulot ng pagbasa ng direksyon? V. Takdang Aralin Hanapin kung saang direksyon matatagpuan ang mga sumusunod Luzon Palawan Mindoro Masbate Catanduanes Samar Negros Panay Leyte Cebu BoholGuimaras Mindanao Basilan Jolo

Sports Director- dito nalalaman ang mga paraan at regulasyon ng ibat ibang isports 3. Pagtatalakayan Sinu-sino pa ang mga kasapi ng komunidad na mapagkukunan ng impormasyon? 4. Paglalahat May mga ahensya at tao sa pamayanan na mapagkukunanng impormasyon at kasulatan 5. PAglalapat Sinu-sino ang mga tao sa ating pamayanan na napagkukunan ngimpormasyon? Anu-ano ang kanilang tungkulin? IV. Pagpapahalaga Sino ang maaaring tanungin sa mga sumusunod? Bilang ng ipinanganak, namatay at populasyonsa pamayanan Mga dahilan o sintomas ng sakit, pagiwas, paglunas o pagsugpo Mga pinuno o lider ng bayan Math I. Objectives: Express the relationship of numbers using expressions less than, greater than, and equal to II. Subject Matter: Expressing the relationship of numbers using expressions less than, greater than, and equal to ; Enriching Skills in Math 3, pp18-19,Math and Me, pp18-21 place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Math Song 2. Presentation Study this: The Banaue Rice Terraces which are also called the Stairways to the Sky is said

to be in the Eight Wonder of the World This is why many tourists visit thisplace. Mr. Cruz and his friend, Mr. Santos, arebusinessmen. They invested in a souvenir shop in Baguio. In one month, Mr. Cruz sold 9875 items while Mr. Santos sold 9492. Who sold more souvenir items in a month? Look at the illustration: THOUSANDS ONES Hundreds Tens Ones Hundreds Tens Ones Mr. Cruz 9 8 7 5 Mr. Santos 9 4 9 2 Both have 9 thousands Compare hundreds 8 is greater than 4 or 8 > 4 So 9875 > 9492 3. Discussion Is there any difference between thenumbers? 4. Generalization We use the following symbols to showthe relationship of numbers > greater than, < less than, = equal 5. Application Encircle thenumber which has more ones 3742 ____3748 1605_____1607 8349____8343 (supplementary exercises Enriching Skills in Math pp14-15) IV. Evaluation Compare 9936___9948 10576__10567 88421__88241 88000__88000 139748__149748 (supplementary exercises , Math and Me pp20-21)
33

Science I. Objective: Appreciate the use of sense organs (nose) II. Subject Matter: ; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (nose) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you want tofind out how our nose work? 3. Presentation a. Laboratory Observe the following objects according to Objects Good smell Bad smell vinegar soy sauce sugar coffee b. Group Report 4. Discussion Do you like the smell of the objects? What are the different tastes? How do you take care of your nose? 5. Generalization Our nose can smell good and bad odor 6. Application How do we avoid nose problems? IV. Evaluation In what way do we use our sense organ? Supervised Recess English I. Objectives: A. Give the main idea B. Use How many? How much? II. Subject Matter:Giving Main Idea/ Using How many/How much?; English Textbook, pp__, chart, pictures

III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Word Reading B. Developmental 1. Motivation How many are the following objects? Softdrink straws Bottle caps 2. Presentation Reading story 3. Discussion Who are the characters in thestory? When do you think the story happened? Where? Why do you think they have such problem? How many characters in the story? How much do they owe? 4. Generalization We use 5 Ws and 1 H in getting the main idea of a story. We use how many in finding the quantity of a countable objects We use how much in finding the quantity of objects that use measuring device.5. Application Do the exercises in Reading Textbook, pp__ IV. Evaluation Write how many or how much? 1. ________ are the pencils in the box? 2. ________is the kilo of fish? 3.________are the avocados in thebasket? 4. ________is the kilo of rice? 5. ________are the mangoes on the table? Filipino I. Layunin: Nasasagot ang mga tanong na sino, ano, alin, kailan Nagagamit ang malalaking titik sa ngalan ng araw, buwan, pagdiriwang,pangalan ng Maykapal, atbp II. Paksa:Pagsagot samga Tanong na Gamit ang Sino, Ano, Alin, Kailan/Malalaking Titik sa Ngalan ng Araw at Buwan; Bituin, pp___, larawan, tsart III. Mga Gawain
34

A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Paano kayo nagtatanong ng puapuntahan ninyong lugar? 2. Paglalahad Tingnan ang larawan. Pagbasa nang kuwento 3. Talakayan Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwneto? Ano ang kanilang mga ginawa? Kailan naganap ang pangyayari? Alin ang mas dapat gawin? 4. Paglalalahat Nasasagot natin ang mga tanong na sino kapag tao ang nais hanapin, Ano kapag mga gawain sa kuwento, Alin kapag may nais piliin at kailan kapag nais alamin ang petsa o panahon ng pangyayari 5. Paglalapat Pagbasa nang tahimik sa kuwento IV. Pagpapahalaga Paano natin masasagot ang mga tanong sa kuwento? Ilang buwan meron sa isang taon? Anuano ito? Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang malalaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon,laki at kaanyuan II. Paksa: Paghahambing ng Malalaking Pulo ayon sa lokasyon oDireksyon; Masipag na Pilipino, pp____, mapa, larawan ng mga anyong tubig. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan] 1. Pangganyak Awit sibika 2. Pagdevelop ng Kasanayan Pagpapakita nang mga larawan

Paano natin hinanap ang isang lokasyon? 4. Paglalahat Ang mga pangunahing direksyon ay hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang pangalawahing direaksyon ay timog hilaga, timog silangan, timog kanluran, hilagang kanluran, hilagan silangan at hilagang kanluran 5. Paglalapat Isulat ang pakinabang ng pagbasa ng mga direksyon IV. Pagpapahalaga Anu ang mga kabutihang dulot ng pagbasa ng direksyon? V. Takdang Aralin Hanapin kung saang direksyon matatagpuan ang mga sumusunod Silid aklatan Kantina Record Keeping 19th Day GMRC I.Layunin: Napahahalagahan ang mga pinagkukunan ng mga kaalaman/impormasyon, tao man o bagay na nakikita sa pamayanan II. Paksa: Pagkuha ng Impormasyon, PELC p7. 1.1, Kagandahang Asal at Paguugali, pp58-61, larawan III. Mga Gawain A. Panimula 1. Behavior Management B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Narito ang ilang lugar sa pamayanan na makukunan ng mga impormasyon, kaalaman at kasulatan. Anu-ano ang mga ito? Anu-anong mga impormasyon ang makukuha sa kanila? 2. Paglalahad Narito ang ilan sa mga tao sa pamayanan na maaaring hingan o makapagbigay ng mga impormasyon. Sinu-sino sila? (pagsusuri sa larawan ng mga tao sa pamayanan)
35

3. Talakayan

Duktor ng Health Center- napagkukunan ng mga lunas sa karaniwang sakit, gayundin ang mga paraan ng pag-iingat at pag-iwas sa mga ito. Nars ng Health Center- napagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga ibatibang bakuna na dapat ibigay sa mga bata at ina patiang pangangalaga sa kalinisan ng bahay at pamayanan Agricultural Extension Workernapagkukunan ng impormasyon sa mga bagong kaalaman sa pagsasaka Tesorero o Civil Registrar- dito nalalaman ang blang ng ipinanganganak, ikinasal at namatay, populasyon sa bayan at mga barangay, tamang bayad ng buis Sports Director- dito nalalaman ang mga paraan at regulasyon ng ibat ibang isports 3. Pagtatalakayan Sinu-sino pa ang mga kasapi ng komunidad na mapagkukunan ng impormasyon? 4. Paglalahat May mga ahensya at tao sa pamayanan na mapagkukunanng impormasyon at kasulatan 5. PAglalapat Sinu-sino ang mga tao sa ating pamayanan na napagkukunan ngimpormasyon? Anu-ano ang kanilang tungkulin? IV. Pagpapahalaga Sino ang maaaring tanungin sa mga sumusunod? Bilang ng ipinanganak, namatay at populasyonsa pamayanan Mga dahilan o sintomas ng sakit, pagiwas, paglunas o pagsugpo Mga pinuno o lider ng bayan Math I. Objectives: Express the relationship of numbers using expressions less than, greater than, and equal to II. Subject Matter: Expressing the relationship of numbers using expressions less than, greater than,

and equal to ; Enriching Skills in Math 3, pp18-19,Math and Me, pp18-21 place value chart, pictures, real objects related to the topic, counters III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Math Song 2. Presentation Study this: The Banaue Rice Terraces which are also called the Stairways to the Sky is said to be in the Eight Wonder of the World This is why many tourists visit thisplace. Mr. Cruz and his friend, Mr. Santos, arebusinessmen. They invested in a souvenir shop in Baguio. In one month, Mr. Cruz sold 9875 items while Mr. Santos sold 9492. Who sold more souvenir items in a month? Look at the illustration: THOUSANDS ONES Hundreds Tens Ones Hundreds Tens Ones Mr. Cruz 9 8 7 5 Mr. Santos 9 4 9 2 Both have 9 thousands Compare hundreds 8 is greater than 4 or 8 > 4 So 9875 > 9492 3. Discussion Is there any difference between thenumbers? 4. Generalization We use the following symbols to showthe relationship of numbers > greater than, < less than, = equal 5. Application Encircle thenumber which has more ones 3742 ____3748 1605_____1607 8349____8343
36

(supplementary exercises Enriching Skills in Math pp14-15) IV. Evaluation Compare 9936___9948 10576__10567 88421__88241 88000__88000 139748__149748 (supplementary exercises , Math and Me pp20-21) Science I. Objective: Appreciate the use of sense organs (nose) II. Subject Matter: ; Science and Health 3 pp__, Developing Science Power Textbook and Workbook pp5-8;Science Spectrum 3, pp__ chart, pictures III. Activities A. Preparatory 1. health inspection (nose) 2. Weather report B. Developmental 1. review past lesson 2. Motivation Do you want tofind out how our nose work? 3. Presentation a. Laboratory Observe the following objects according to Objects Good smell Bad smell vinegar soy sauce sugar coffee b. Group Report 4. Discussion Do you like the smell of the objects? What are the different tastes? How do you take care of your nose? 5. Generalization Our nose can smell good and bad odor 6. Application How do we avoid nose problems?

IV. Evaluation In what way do we use our sense organ? Supervised Recess English I. Objectives: A. Give the main idea B. Use How many? How much? II. Subject Matter:Giving Main Idea/ Using How many/How much?; English Textbook, pp__, chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Sight Word Reading B. Developmental 1. Motivation How many are the following objects? Softdrink straws Bottle caps 2. Presentation Reading story 3. Discussion Who are the characters in thestory? When do you think the story happened? Where? Why do you think they have such problem? How many characters in the story? How much do they owe? 4. Generalization We use 5 Ws and 1 H in getting the main idea of a story. We use how many in finding the quantity of a countable objects We use how much in finding the quantity of objects that use measuring device.5. Application Do the exercises in Reading Textbook, pp__ IV. Evaluation Write how many or how much? 1. ________ are the pencils in the box? 2. ________is the kilo of fish? 3.________are the avocados in thebasket? 4. ________is the kilo of rice? 5. ________are the mangoes on the table?
37

Filipino I. Layunin: Nasasagot ang mga tanong na sino, ano, alin, kailan Nagagamitang malalaking titik sa ngalan ng araw, buwan, pagdiriwang,pangalan ng Maykapal, atbp II. Paksa:Pagsagot samga Tanong na Gamit ang Sino, Ano, Alin, Kailan/Malalaking Titik sa Ngalan ng Araw at Buwan; Bituin, pp___, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Paano kayo nagtatanong ng puapuntahan ninyong lugar? 2. Paglalahad Tingnan ang larawan. Pagbasa nang kuwento 3. Talakayan Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwneto? Ano ang kanilang mga ginawa? Kailan naganap ang pangyayari? Alin ang mas dapat gawin? 4. Paglalalahat Nasasagot natin ang mga tanong na sino kapag tao ang nais hanapin, Ano kapag mga gawain sa kuwento, Alin kapag may nais piliin at kailan kapag nais alamin ang petsa o panahon ng pangyayari 5. Paglalapat Pagbasa nang tahimik sa kuwento IV. Pagpapahalaga Paano natin masasagot ang mga tanong sa kuwento? Ilang buwan meron sa isang taon? Anuano ito? Makabayan I. Layunin: Napaghahambing ang malalaking pulo ayon sa lokasyon o direksyon,laki at kaanyuan II. Paksa: Paghahambing ng Malalaking Pulo ayon sa lokasyon oDireksyon;

Masipag na Pilipino, pp____, mapa, larawan ng mga anyong tubig. III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan] 1. Pangganyak Awit sibika 2. Pagdevelop ng Kasanayan Pagpapakita nang mga larawan

3. Talakayan Paano natin hinanap ang isang lokasyon? 4. Paglalahat Ang mga pangunahing direksyon ay hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang pangalawahing direaksyon ay timog hilaga, timog silangan, timog kanluran, hilagang kanluran, hilagan silangan at hilagang kanluran 5. Paglalapat Isulat ang pakinabang ng pagbasa ng mga direksyon IV. Pagpapahalaga Anu ang mga kabutihang dulot ng pagbasa ng direksyon? V. Takdang Aralin Hanapin kung saang direksyon matatagpuan ang mga sumusunod Silid aklatan Kantina Record Keeping 20th Day Test Day I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag-aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro III. MGa. Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan Sumagot nang tahimik C.Pagbibigay ng DIreksyon
38

Basahin at unawain ang mgatanong bago sagutan. Titik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. PAgwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC__________ Mathematics____________ Science______________ English______________ Filipino______________ Makabayan_____________ 21st Day GMRC I. Layunin: Magamit nang wsto ang mga natatanging kakayahang kaloob ng Diyos II. Paksa: Kaya Ko Pala, Batayang Aklat, p60, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak a. Naaalaala pa ba ninyo ang aralin natin sa mga patapong basura na ginawa ninyong isang kapaki-pakinabang na bagay muli? b. Anu-ano ang mga nagawa ninyong recycled na bagay? 2. Paglalahad Ang bawat tao ay binigyan ng Diyosng kakayahan o talento. Kung minsan ay di natin agad ito natutuklasan dahil nasanay na humingi ng tulong o kayay di pinauunlad ito. Tunghayan sa ating kuwento kung paanong natuklasan ng pangunahing tauhan ang kanyang kakayahan, p60 Basahin ng tahimik. 3. Talakayan a. Anong ugali mayroon si Manuel? b. Ano ang naalalaniya habang nanonood ng telebisyon? c. Natulungan ba siya ng mga kapatid niya? Bakit? d. Ano ang natuklasan ni Manuel sa kanyang sarili?

e. Sa palagay mo bay babaguhin na ni Manuel ang dati niyang ugali? Bakit? 4. Paglalahat Magtiwala sa sariling kakayahan. Alamin at paunlarin ang mga kakayahan 5. Paglalapat PAgsagot sa Gawin Natin IV. Pagpapahalaga Ano ang mga katangiang dapat panatilihin? Ano ang mga katangiang dapat alisin? Mathematics I. Objective: Rename/Regroup 3 to 4 digit numbers II. Subject Matter: Renaming/Regrouping 3 to 4 Digit Numbers; Math and Me, p23, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Look at the picture. (coin collector) What is the man doing? How did he arranged the coins? 2. Presentation Mr. Venturanza is a coin collector. He used to even buy old coins just to add coins to his collection. He discovered that he has collected 9327 coins from different countries, especially from the Philippines. Consider the number 9 327. Each digit has a place value. 9 327 means there are 9 thousands, 3 hundreds, 2 tens and 7 ones This can be written as: (9 x1 000) + (3 + 100)+ (2 x10) + (7 x 1) 3. Discussion How do we rename 3 to 4 digit numbers in expanded form? 4. Generalization
39

We can rename 4-digit number into thousands, hundreds, tens and ones. 5. Application Rename the following 400 800 500 600 700 IV. Evaluation Rename each number into its expanded form 9846 6728 5136 7891 Science I. Objective: Describe and compares ones height, weight, size of hands and feet with previous records/evidences from infancy and childhood II. Subject Matter: Describing and Comparing Ones Height; Developing Science Power, pp30-31, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation You grow most when you were a baby? Tell how you grew? 2. Presentation Get a partner. Compare ones height. Touch your feet. Look at the picture. (children with different height and weight) 3. Laboratory a. Make a record of your height and size of your feet now Height Weight b. Group Report 4. Discussion What part of your body changes?? How do you describe the changes in your height and size of feet? 5. Generalization Getting taller and bigger is a sign of growth. 6. Application Compare your measurement with your partner. IV. Evaluation

Who has a longer feet? Who is taller? Supervised Recess English I. Objective: Note details in selections listened to II. Subject Matter: Noting Details; Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation What are bees? How do they give sounds? 2. Presentation Reading a story on p 32 , Reading 3. Discussion a. Where do bees live? b. What is the mother bee called? c. How many eggs can a queen lay in one day? d. What do the bees eat? e. How many paragraphs doesthe story have? 4. Generalization Noting details in a story is finding out thedetails using 5 ws and 1 H 5. Application Do activity 2 p33, Reading IV. Evaluation Read silently p 34-35, Reading and answer the questions on p35 Filipino I. Layunin: Nakapagsasalaysay ng kuwento nang may pagkakasunud sunod at gumagamit nang wasto at angkop na salita II. Paksa: Pagsasalaysay ng Kuwento, BAgong Filipino, p__, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. PAg awit B. PAgdevelop ng Kasanayan
40

1. Pangganyak Sino ang nakarinig na ng kuwento tungkol kay Maria Makiling? 2. Paglalahad PAgbasa nang kuwento. P 23 3. PAgtatalakayan a. Anu ano ang mga kabutihang ginawa ni Maria sa mga tao sa paanan ng bundok? b. Bakit tinawag na bundok ng MAkiling ang tirahan ni Maria? c. Ano ang unang pangyayari? d. Ano ang sumunod na nangyari? e. Paano natapos ang kuwento? 4. Paglalahat Ang pagsasalaysay ng isang kuwento ay batay sa kung ano ang pagkakasunund sunod ng pangyayari? 5. Paglalapat Sagutan ang bi8lang 3-5 BAgong Filipino p26 IV. Pagpapahalaga SAgutan ang GAwin NAtin pp27-28 Makabayan I. Layunin: Makilala ang mapang pisikal II. Paksa: Mapang Pisikal; MAsipag na Pilipino pp46-51, mapang pisikal, tsart ng simbolo ng mapa III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Paglalakbay sa mapa (laro) B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Ano ang mapang pisikal ng Pilipinas? 2. Paglalahad Nakita mo na nang maraming beses and mapa ng Pilipinas, di ba? Pamilyar ka na sa maraming lugar sa ating bansa. Tingnan ang mga pananda sa mapa Tingnan ang simbolo sa mapa (nakasulat sa tsart) 3. Talakayan Anu ano ang mga simbolo ng mga anyong lupa at anyong tubig? 4. Paglalahat

Mahalaga ang malaman ang mga simbolo sa mapa para madalinating mabasa ang mapa 5. Paglalapat Iguhit ang mga simbolo at ilarawan IV. Pagpapahalaga Sagutan ang batayang aklat pp50 -51 Record Keeping 22nd Day GMRC I. Layunin: Magamit nang wsto ang mga natatanging kakayahang kaloob ng Diyos II. Paksa: Kaya Ko Pala, Batayang Aklat, p60, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Paggawa ng folded bird 2. Paglalahad Ang bawat tao ay binigyan ng Diyosng kakayahan o talento. Kung minsan ay di natin agad ito natutuklasan dahil nasanay na humingi ng tulong o kayay di pinauunlad ito. Nais nyo ban a ipagpatuloy ang pagbuo ng isang ibon yari sa papel? 3. Talakayan Ano ang natutunan nyo sa ginawa natin? 4. Paglalahat Magtiwala sa sariling kakayahan. Alamin at paunlarin ang mga kakayahan 5. Paglalapat Gumuhit nang ibon at kulayan ito. IV. Pagpapahalaga Ano ang mga katangiang dapat panatilihin? Ano ang mga katangiang dapat alisin? Mathematics I. Objective: Round numbers to the nearest tens

41

II. Subject Matter: Rounding Numbers to the Nearest Tens; Math and Me, p25-27, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Read the situation on p25 Study the number line (board work) 3. Discussion How do we round off numbers? 4. Generalization Add 1 to the number being rounded if the digit or number to its right is 5, 6, 7, 8 or 9. The number being rounded stays as is if the digit to its rights is less than 5 5. Application Round the numbers to the nearest tens 64 77 81 38 IV. Evaluation Round off to the nearest tens 18 436 371 163 Science I. Objective: Describe and compares ones records of physical fitness and activities one participates in then and now II. Subject Matter: Describing and Comparing Ones Records of Physical Fitness and Activities One Participates in Then and Now; Developing Science Power, pp30-31, Science and Life, pp6265, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Let us see your pictures when you were small. Compare 2. Presentation

Look at your own pictures then describe each. 3. Laboratory a. Get a partner. Observe each partner. Describe the changes Which Which period was period was the change the change slow? fast? Height Height Height Size of feet Size of feet Size of feet b. Group Report 4. Discussion What part of your body changes?? How do you describe the changes in your height and size of feet? 5. Generalization Getting taller and bigger is a sign of growth. 6. Application Compare your measurement with your partner. IV. Evaluation Who has a longer feet? Who is taller? Supervised Recess English I. Objective: Ask and answer questions about oneself/others using Whose and Which? II. Subject Matter: Whose and Which, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Whose pencil is this? Which of these two pencil is long? 2. Presentation Reading teacher made story 3. Discussion Which of the things of the character is best? Whose object is pretty?
42

Whose dress is wonderful? 4. Generalization In answering whose question, we give the characters identity and in answering which we only select for a particular reason. 5. Application Fill in the blanks ____________bag is this? ____________ballpen is this? ____________of the two apples is sweet? IV. Evaluation Write if it is Whose or Which 1. 2. 3. 4. 5. ____________eraser is this? ____________ juice is this? ____________of these is yours? ____________is better, apple or grapes? ____________paper is this?

Bata-bata Upo-upo 3. PAgtatalakayan Kailan nagiging pangngalan o pandiwa ang isang salita na may magkaibang diin? 4. Paglalahat Kapag nasa unahang pantig ang diin ito ay pangngalan at kapag nasa ikalawang pantig naman ito ay nagiging pandiwa. 5. Paglalapat Lagyan ng bantas sa unahang pantig at bigkasin Bata bata Pito-pito basa-basa Upo-upo IV. Pagpapahalaga Lagyan ng bantas sa ikalawang pantig at bigkasin Bata bata Pito-pito Basa-basa Upo-upo Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga salik na may kinalaman sa klima ng Pilipinas II. Paksa: Klima ng Pilipinas; MAsipag na Pilipino pp52-60, mapang pisikal, tsart ng klima ng Pilipinas III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Anong panahon meron tayo ngayon? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Tingnan ang panahon sa labas? 2. Paglalahad Ang klima ay ang nabubuong kondisyon ng atmospera sa isang bansa O rehiyon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmospera na nararanasan natin sa araw araw Pag-usapan ang nasa aklat p52-58 3. Talakayan Ano ang pagkakaiba ng klima at panahon?
43

Filipino I. Layunin: Nakikilala at nababasa nang mabilis ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin II. Paksa:Pagkilala at pagbasa nang mabilis ang mga Salitang IIsa ang Baybay ngunit Magkaiba ang Diin, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. PAg awit B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak PAgbigkas ng tula Ang bata ng bata ay maganda Ngunit mas napili ang Pitong pito ni Lito Nakatutuwa! 2. Paglalahad Pansinin ang pares ng salitang magkapareho ng baybay. Ano ang pagkakaiba? Basahin Bata bata Pito-pito

Ilang uri ng panahon ang Pilipinas? Ano ang mga epekto ng paiba ibang klima? 4. Paglalahat Ang klima ay ang nabubuong kondisyon ng atmospera sa isang bansa o rehiyon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmospera na nararanasan natin sa araw araw Apat na uri ang panahon ng Pilipinas Posibleng baha o tagtuyot ang paiba iba ng klima ng Pilipinas 5. Paglalapat Gawin ang p59-60, batayang aklat IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ Record Keeping 23rd Day GMRC I. Layunin: Nakalalahok sa mga gawaing nakalilinang sa mapanuring pag-iisip II. Paksa: PAglahok sa Nakalilinang sa mapanuring Pag-iisip, PELC p9, 1.1, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Kumuha ng partner. Penoy Henyo 2. Paglalahad Ang bawat tao ay binigyan ng Diyosng kakayahan o talento. Kung minsan ay di natin agad ito natutuklasan dahil nasanay na humingi ng tulong o kayay di pinauunlad ito. Paglalaro ng penoy henyo 3. Talakayan Ano ang natutunan nyo sa ginawa natin? 4. Paglalahat

Magtiwala sa sariling kakayahan. Alamin at paunlarin ang mga kakayahan 5. Paglalapat Paglalaro ng dama (partner game) IV. Pagpapahalaga Ano ang mga katangiang dapat panatilihin? Ano ang mga katangiang dapat alisin?

Mathematics I. Objective: Round numbers to the nearest tens II. Subject Matter: Rounding Numbers to the Nearest Tens; Math and Me, p25-27, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Read the situation on p25 Study the number line (board work) 3. Discussion How do we round off numbers? 4. Generalization Add 1 to the number being rounded if the digit or number to its right is 5, 6, 7, 8 or 9. The number being rounded stays as is if the digit to its rights is less than 5 5. Application Round the numbers to the nearest tens 64 77 81 38 IV. Evaluation Round off to the nearest tens 18 436 71 163 Science I. Objective: Describe and compares ones records of physical fitness and
44

activities one participates in then and now II. Subject Matter: Describing and Comparing Ones Records of Physical Fitness and Activities One Participates in Then and Now; Developing Science Power, pp30-31, Science and Life, pp6265, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Let us see your pictures when you were small. Compare 2. Presentation Look at your own pictures then describe each. 3. Laboratory a. Get a partner. Observe each partner. Describe the changes Which Which period was period was the change the change slow? fast? Height Height Height Size of feet Size of feet Size of feet b. Group Report 4. Discussion What part of your body changes?? How do you describe the changes in your height and size of feet? 5. Generalization Getting taller and bigger is a sign of growth. 6. Application Compare your measurement with your partner. IV. Evaluation Who has a longer feet? Who is taller? Supervised Recess English I. Objective: Ask and answer questions about oneself/others using Whose and Which?

II. Subject Matter: Whose and Which, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Whose pencil is this? Which of these two pencil is long? 2. Presentation Reading teacher made story 3. Discussion Which of the things of the character is best? Whose object is pretty? Whose dress is wonderful? 4. Generalization In answering whose question, we give the characters identity and in answering which we only select for a particular reason. 5. Application Fill in the blanks ____________bag is this? ____________ballpen is this? ____________of the two apples is sweet? IV. Evaluation Write if it is Whose or Which 1. 2. 3. 4. 5. ____________eraser is this? ____________ juice is this? ____________of these is yours? ____________is better, apple or grapes? ____________paper is this?

Filipino I. Layunin: Nakikilala at nababasa nang mabilis ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin II. Paksa:Pagkilala at pagbasa nang mabilis ang mga Salitang IIsa ang Baybay ngunit Magkaiba ang Diin, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. PAg awit B. Pagdevelop ng Kasanayan
45

1. Pangganyak PAgbigkas ng tula Ang bata ng bata ay maganda Ngunit mas napili ang Pitong pito ni Lito Nakatutuwa! 2. Paglalahad Pansinin ang pares ng salitang magkapareho ng baybay. Ano ang pagkakaiba? Basahin Bata bata Pito-pito Basa-basa Upo-upo 3. PAgtatalakayan Kailan nagiging pangngalan o pandiwa ang isang salita na may magkaibang diin? 4. Paglalahat Kapag nasa unahang pantig ang diin ito ay pangngalan at kapag nasa ikalawang pantig naman ito ay nagiging pandiwa. 5. Paglalapat Lagyan ng bantas sa unahang pantig at bigkasin Bata bata pito-pito basa-basa Upo-upo IV. Pagpapahalaga Lagyan ng bantas sa ikalawang pantig at bigkasin Bata bata Pito-pito Basa-basa Upo-upo Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga salik na may kinalaman sa klima ng Pilipinas II. Paksa: Klima ng Pilipinas; MAsipag na Pilipino pp52-60, mapang pisikal, tsart ng klima ng Pilipinas III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Anong panahon meron tayo ngayon? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Tingnan ang panahon sa labas? 2. Paglalahad

Ang klima ay ang nabubuong kondisyon ng atmospera sa isang bansa o rehiyon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmospera na nararanasan natin sa araw araw Pag-usapan ang nasa aklat p52-58 3. Talakayan Ano ang pagkakaiba ng klima at panahon? Ilang uri ng panahon ang Pilipinas? Ano ang mga epekto ng paiba ibang klima? 4. Paglalahat Ang klima ay ang nabubuong kondisyon ng atmospera sa isang bansa o rehiyon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmospera na nararanasan natin sa araw araw Apat na uri ang panahon ng Pilipinas Posibleng baha o tagtuyot ang paiba iba ng klima ng Pilipinas 5. Paglalapat Gawin ang p59-60, batayang aklat IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ Record Keeping 24th Day Repeat plan (please refer yesterdays plan) 25th Day GMRC I. Layunin: Nakababasa ng mga kanais nais na mga kolum/komento sa pahayagan at mga aklat at pag-aayon nito sa sariling pamumuhay II. Paksa: PAgbasa ng mga Kanais-nais na Kolum/Komento sa Pahayagan at mga Aklat at Pag-aayon nito sa sariling pamumuhay, PELC p10, 1.2, larawan, tsart, tabloid III. Mga Gawain
46

A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Sino sa inyon ang nakabasa na ng mga tabloids? (pagpapakita ng isang tabloid) 2. Paglalahad PAgbasa ng isang editorial 3. Talakayan Ano ang napansin sa binasang editorial? May kinalaman ba ito sa sariling pamumuhay? Mabuti ba ang magbasa ng isang kolum? 4. Paglalahat Ang pagbabasa ng isang editorial at pagkokomento ay nakatatalas ng isipan 5. Paglalapat Pagbasa ng isang pang kolum (current event) IV. Pagpapahalaga Bakit kailangang magbasa ng editorial?

Round off 378 to the nearest hundred using the number line wave. 3. Discussion How do we round off numbers? 4. Generalization Add 1 to the number being rounded if the digit or number to its right is 5, 6, 7, 8 or 9. The number being rounded stays as is if the digit to its rights is less than 5 5. Application Round the numbers to the nearest hundreds 837 174 352 2081 5743 IV. Evaluation Round off to the nearest hundreds 738 182 954 325 873 418 691 2256 1527 5555 Science I. Objective: Compare ones present and physical capabilities to infants motor skills II. Subject Matter: Comparing Ones Present and Physica Capabilities to Infants Motor Skills; Developing Science Power, pp30-31, Science and Life, pp6265, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Let us see your pictures when you were small. Compare 2. Presentation Look at your own pictures then describe each. 3. Laboratory a. Using their own photos, fill up the table Age Activities

Mathematics I. Objective: Round numbers to the nearest hundreds II. Subject Matter: Rounding Numbers to the Nearest Hundreds; Math and Me, p25-27, Lets Do Math 3, pp26-30, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Study the number line (board work) Numbers with three digits are rounded off to the nearest hundreds 166.2 is between 100 and 200 Is 166.2 nearer to 100 or 200? So 166.2 is rounded off to 200.

b. Group Report
47

4. Discussion What age can you do active participation? How do you describe your photos from months old up to years old? 5. Generalization As a person increase his or her age so does his/her activities 6. Application Compare your photos with you partner IV. Evaluation Who has more activities? Supervised Recess English I. Objective: Group similar ideas that fall under a big idea II. Subject Matter: Big Idea and Small Ideas, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Draw the enemies of plants and tres. 2. Presentation Enemies of Plants and Trees Snail children strong winds 3. Discussion Where can you find the title or the heading? Are examples we have on the board, big idea or small idea? 4. Generalization Big idea is the word/s that represent the small ideas 5. Application Give small ideas Flowers Vehicles IV. Evaluation Tell whether the wordsorphrasesare big and smaller ideas Hide and seek Vegetables Christmas Day

Pets Fathe friends Filipino I. Layunin: Nabibigkas nang wasto ang mga salitang may i/e II. Paksa:Pagbigkas nang Wasto nang mga Salitang may i/e, Batayang Aklat, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. PAg awit B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak PAgbigkas ng tula Ang bibe ay umuwi na Saan kaya siya galing? Bilis! Sundan natin. 2. Paglalahad Pansinin ang salitang may tunog na i/e Bibe Umuwi Siya Bilis Natin Galing 3. PAgtatalakayan Anu-anong salita ang may tunog na i/e? 4. Paglalahat Ang mga salitang may tunog na i ay matigas ang pagbigkas at ang may tunog na e ay malamya. 5. Paglalapat Basahin ang mga sumusunod Sinigang pera Makinis peluka Espada bote Peke elisi IV. Pagpapahalaga Bigkasin ng wasto ang mga sumusunod Elisi lumaki bumili Abokado matalino elepante Upuan sinuyo lumipad Solo doon sarili Unan kaliwete bestida Makabayan

48

I. Layunin: Nakabubuo ng konklusiyon tungkol sa sariling klima ng bansa II. Paksa: Klima ng Pilipinas; MAsipag na Pilipino pp52-60, mapang pisikal, tsart ng klima ng Pilipinas III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Anong panahon meron tayo ngayon? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Tingnan ang panahon sa labas? 2. Paglalahad Disyembre hanggang Mayo ay tag-araw at Hunyo hanggang Nobyembre ay tagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Palawan, Negros at Mindoro. Walang tuyong panahon naman sa lugar ng Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur kasama ng Silangang Mindanao. Maikling tag-araw mula Nobyembre hanggang Abril sa kanlurang bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Viscaya at silangang Mountain Province, katimugang Quezon, Masbate, Romblon, hilagang silangan ng Panay, silangang Negros, gitna at timog ng Cebu, bahagi ng hilagang Mindanao lahat ng bahagi ng silangang Palawan. Tag-ulan sa buong taon sa lalawigan ng Batanes,hilagang silangan ng Camarines Norte, kanlurang bahagi ng Camarines Sur at Albay, Bondoc Peninsula, Silangang Mindoro, Marinduque, Kanlurang Leyte, Hilagang Cebu, Bohol. 3. Talakayan Ano ang pagkakaiba ng klima at panahon? Ilang uri ng panahon ang Pilipinas? Ano ang mga epekto ng paiba ibang klima? 4. Paglalahat Ang klima ay ang nabubuong kondisyon ng atmospera sa isang bansa o rehiyon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmospera na nararanasan natin sa araw araw Apat na uri ang panahon ng Pilipinas Posibleng baha o tagtuyot ang paiba iba ng klima ng Pilipinas

5. Paglalapat Gawin ang p59-60, batayang aklat IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ Record Keeping 26th Day Test Day I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag-aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro III. MGa. Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan Sumagot nang tahimik C.Pagbibigay ng DIreksyon Basahin at unawain ang mgatanong bago sagutan. TItik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. PAgwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC__________ Mathematics____________ Science______________ English______________ Filipino______________ Makabayan_____________

27th Day GMRC I. Layunin: Naipakikita ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon II. Pagpapakita ng Katapatan; Batayang Aklat, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak
49

May napulot kang isandaang piso,ano ang gagawin mo? 2. Paglalahad Ano ang masasabi mo sa larawan? Bakit kailangang isoli ang mga bagay na hindi mo pagmamay-ari? 3.Pagtatalakayan Nakita mo ang aklat ng kaklase mo sa uwian. Hindi niya ito napansin at naiwan nya. Ano ang gagawin mo? 4. Paglalahat Mga bagay na hindi natin pagmamay-ari ay dapat na isoli. 5. Paglalapat Sobra ang isinukli ng tindera sa iyo, ano ang gagawin mo? IV. Pagpapahalaga Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. pitakang nasa daan 2. kaklase na nangongopya 3. aklat na naiwan ng kaklase Mathematics I. Objective: Round numbers to the nearest thousands II. Subject Matter: Rounding Numbers to the Nearest Thousands; Math and Me, p25-27, Lets Do Math 3, pp26-30, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Study the number line (board work) Numbers with three digits are rounded off to the nearest thousands 1662 is between 1000 and 2000 Is 1662 nearer to 1000 or 2000? So 1662 is rounded off to 2000. Round off 3178 to the nearest thousand using the number line wave.

3. Discussion How do we round off numbers? 4. Generalization Add 1 to the number being rounded if the digit or number to its right is 5, 6, 7, 8 or 9. The number being rounded stays as is if the digit to its rights is less than 5 5. Application Round the numbers to the nearest thousands 8374 1745 5526 2081 5743 IV. Evaluation Round off to the nearest thousands 7384 1825 9546 3257 8738 4189 6910 2256 1527 5555 Science I. Objective: Compare ones present and social activities/interests with those of previous years II. Subject Matter: Comparing ones present and social activities/interests with those of previous years; Developing Science Power, pp30-31, Science and Life, pp62-65, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Let us see your pictures when you were small. Compare 2. Presentation Look at your own pictures then describe each. 3. Laboratory a. Using their own photos, fill up the table Age Activities

b. Group Report 4. Discussion What age can you do active participation?


50

How do you describe your photos from months old up to years old? 5. Generalization As a person increase his or her age so does his/her activities 6. Application Compare your photos with you partner IV. Evaluation Who has more activities? V. Homework Bring the following Slice of bread Egg Water todrink Supervised Recess English I. Objective: Identify the key sentence in a paragraph/Increase ones vocabulary through reading using contextual clues II. Subject Matter: Identifying the Key Sentence in a paragraph/Increasing Ones Vocabulary Reading Using Contextual Clues, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Search horizontally, vertically, and diagonally to get the names of the drawings. (page 29, Reading Textbook) 2. Presentation Read the sentences. Pick out the most important key words. Give the synonym of the underlined word. a. Butterflies get food from plants b. Some big fish eat small fish. c. A spider makes webs on the ceiling. d. Ants live together in an ant village. e. Birds build their nests on trees. 3. Discussion The important words in a sentence are also called key words.

Why do you think we have to identify the key sentence? 4. Generalization The key sentence tells the big idea of the paragraph. All the key sentences in the paragraph support the key sentence. The title of the paragraph is related to the key sentence. The key sentence of a paragraph may be found at the beginning, middle, or at the end. 5. Application Do p 31, Reading Textbook IV. Evaluation Do pp32-34 Filipino I. Layunin: Naisasakilos/Nagagaya ang mga sinasabi ng tauhan II. Paksa:Naisasakilos/Nagagaya ang mga Sinasabi ng TAuhan, Batayang Aklat, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Pagbigkas ng tula B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Gayahin ang gingawa ng nasa larawan 2. Paglalahad Pagbasa ng kuwento. Pagsasadula ng kuwento. 3. PAgtatalakayan Anu ano ang ipinakitang katangian ng mga tauhan sa kwento? 4. Paglalahat Ang mga tauhan sa kuwento ay nagpapahatag ng ibat ibang katangian na maaaring makaimpluwensya sa ating katangian 5. Paglalapat Anu-ano ang mga damdamin o kilos na ipinahayag ng mga tauhan sa binasang kuwento? IV. Pagpapahalaga Mahalaga baa ng malaman o maunawaan ang ikinikilos ng tauhan sa isang kwento? Makabayan
51

I. Layunin: Nakikilala ang mga pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa ibat ibang uri ng pamayanan ayon sa katangiang pisikal nito. II. Paksa: Pagkilala sa mga Pangunahing Hanapbuhay ng mga Tao sa Ibat ibang Uri ng Pamayanan ayon sa Katangiang Pisikal Nito; MAsipag na Pilipino pp52-60, larawan, tsart ng mga hanapbuhay III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Ano ang trabaho ng iyong mga magulang? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak (isang laro) Sabihin kung anong hanapbuhay ang ikinikilos Tindera Guro labandera 2. Paglalahad Pagsasaka ang pangunahing hanpbuhay ng nakararaming Pilipino. Pangingisda naman ang sumunod. At ang iba pang hanapbuhay ay pagmimina, pagtotroso, at pag-oopisina sa syudad. 3. Talakayan Sagutin ang p72 ng batayang aklat. 4. Paglalahat May kaugnayan ang katangian pisikal ng isang pamayanan sa pag-aakma ng hanpbuhay ng mga taong nakatira rito. 5. Paglalapat Gawin ang p71, batayang aklat IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ Record Keeping 28th Day GMRC I. Layunin: Naiiwasan ang paggaya ng lagda ng magulang/iba II. Paksa: Pag-iwas sa paggaya ng Lagda ng Magulang at ng Iba; Batayang Aklat, p__, larawan

III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Pinapipirmahan ng guro ang iyong Diary pero nakalimutan mo, ano ang iyong gagawin? 2. Paglalahad Pansinin ang nasa larawan Batang umiiyak Bakit kaya umiiyak ang bata? 3. Pagtatalakayan Anu-ano ang posibleng ginawa ng bata kaya siya umiiyak? 4. Paglalahat Minsan dahil sa takot natin ay nakagagawa tayo ng hindi maganda ngunit ang pag-amin sa nagawang mali ay mas mainam. 5. PAglalapat Binigay ang mga test paper ninyo at isa ka sa bumagsak. PAano mo ito papipirmahan sa iyong magulang? IV. Pagpapahalaga Kaya mong gayahin ang pirma ng iyong nanay. May pinapapirmahan ang guro sa mga magulang ngunit nalimutan mo itong gawin. Ano ang iyong gagawin? Bakit? MAthematics I. Objective: Round numbers to the nearest Hundred thousands II. Subject Matter: Rounding Numbers to the Nearest Hundred Thousands; Math and Me, p25-27, Lets Do Math 3, pp2630, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Study the number line
52

(board work) Numbers with three digits are rounded off to the nearest hundred thousands 211 662 is between 100 000 and 200 000 Is 211 662 nearer to 100 000 or 200 000? So 211 662 is rounded off to 200 000. Round off 323 178 to the nearest hundred thousand using the number line wave. 3. Discussion How do we round off numbers? 4. Generalization Add 1 to the number being rounded if the digit or number to its right is 5, 6, 7, 8 or 9. The number being rounded stays as is if the digit to its rights is less than 5 5. Application Round the numbers to the nearest hundred thousands 823 374 174 435 352 566 208 341 574 453 IV. Evaluation Round off to the nearest hundred thousands 738 564 182 675 954 786 325 667 873 458 418 689 691 650 225 786 152 787 5555 655 Science I. Objective: Understand the importance of eating the right kinds and amount of food, sleeping for 8-10 hours, resting and engaging in recreational activities for proper growth and development of body and mind. II. Subject Matter: Understanding the importance of eating the right kinds and amount of food, sleeping for 8-10 hours, resting and engaging in recreational activities for proper growth and development of body and mind; Developing Science Power, pp__, Science and Life,pp__, Science Spectrum, pp__; pictures, chart, real food , slice of bread, egg, water to drink III. Activities A. Preliminary

1. ClassroomManagement B. Developmental 1. Motivation Science Song 2. Presentation Look at the picture. What is the child doing? What is he eating? What game is he playing? Why do you think hes reading? 3. Discussion Do we need to eat? Why? Do we need to sleep? Why? Do we need to play? Why? 4. Generalization We need to eat the right kinds and amount of food, sleep eight hours a day, rest and engage in recreational activity for proper growth and development 5. Application What are the nutritious food? How many hours of sleep do you need? What are the recreational activity you need? IV. Evaluation Draw the following food Carrots Banana Slice of bread Meat Milk Supervised Recess English I. Objective: Identify the key sentence in a paragraph/Increase ones vocabulary through reading using contextual clues II. Subject Matter: Identifying the Key Sentence in a paragraph/Increasing Ones Vocabulary Reading Using Contextual Clues, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation
53

Search horizontally, vertically, and diagonally to get the names of the drawings. (page 29, Reading Textbook) 2. Presentation Read the sentences. Pick out the most important key words. Give the synonym of the underlined word. a. Butterflies get food from plants b. Some big fish eat small fish. c. A spider makes webs on the ceiling. d. Ants live together in an ant village. e. Birds build their nests on trees. 3. Discussion The important words in a sentence are also called key words. Why do you think we have to identify the key sentence? 4. Generalization The key sentence tells the big idea of the paragraph. All the key sentences in the paragraph support the key sentence. The title of the paragraph is related to the key sentence. The key sentence of a paragraph may be found at the beginning, middle, or at the end. 5. Application Do p 31, Reading Textbook IV. Evaluation Do pp32-34 Filipino I. Layunin: Naisasakilos/Nagagaya ang mga sinasabi ng tauhan II. Paksa:Naisasakilos/Nagagaya ang mga Sinasabi ng TAuhan, Batayang Aklat, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Pagbigkas ng tula B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Gayahin ang gingawa ng nasa larawan 2. Paglalahad Pagbasa ng kuwento. Pagsasadula ng kuwento. 3. PAgtatalakayan

Anu ano ang ipinakitang katangian ng mga tauhan sa kwento? 4. Paglalahat Ang mga tauhan sa kuwento ay nagpapahatag ng ibat ibang katangian na maaaring makaimpluwensya sa ating katangian 5. Paglalapat Anu-ano ang mga damdamin o kilos na ipinahayag ng mga tauhan sa binasang kuwento? IV. Pagpapahalaga Mahalaga baa ng malaman o maunawaan ang ikinikilos ng tauhan sa isang kwento? Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa ibat ibang uri ng pamayanan ayon sa katangiang pisikal nito. II. Paksa: Pagkilala sa mga Pangunahing Hanapbuhay ng mga Tao sa Ibat ibang Uri ng Pamayanan ayon sa Katangiang Pisikal Nito; MAsipag na Pilipino pp52-60, larawan, tsart ng mga hanapbuhay III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Ano ang trabaho ng iyong mga magulang? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak (isang laro) Sabihin kung anong hanapbuhay ang ikinikilos Tindera Guro labandera 2. Paglalahad Pagsasaka ang pangunahing hanpbuhay ng nakararaming Pilipino. Pangingisda naman ang sumunod. At ang iba pang hanapbuhay ay pagmimina, pagtotroso, at pag-oopisina sa syudad. 3. Talakayan Sagutin ang p72 ng batayang aklat. 4. Paglalahat May kaugnayan ang katangian pisikal ng isang pamayanan sa pag-aakma ng hanpbuhay ng mga taong nakatira rito.
54

5. Paglalapat Gawin ang p71, batayang aklat IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ Record Keeping 29th Day GMRC I. Layunin: Naipakikita ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon II. Pagpapakita ng Katapatan; Batayang Aklat, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak May napulot kang isandaang piso,ano ang gagawin mo? 2. Paglalahad Ano ang masasabi mo sa larawan? Bakit kailangang isoli ang mga bagay na hindi mo pagmamay-ari? 3.Pagtatalakayan Nakita mo ang aklat ng kaklase mo sa uwian. Hindi niya ito napansin at naiwan nya. Ano ang gagawin mo? 4. Paglalahat Mga bagay na hindi natin pagmamay-ari ay dapat na isoli. 5. Paglalapat Sobra ang isinukli ng tindera sa iyo, ano ang gagawin mo? IV. Pagpapahalaga Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. pitakang nasa daan 2. kaklase na nangongopya 3. aklat na naiwan ng kaklase Mathematics I. Objective: Tell when a number is odd

II. Subject Matter: Odd Numbers Math and Me, p__, Lets Do Math 3, pp__,other Math related reference, number strips, counters, picture III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Math Song B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics double-double 2. Presentation Recite the poem 1 3 5 7 9 are odd numbers 2 4 6 8 0 are evennumbers Numbers are fun Les play with it 1 3 5 7 9 are odd numbers Indivisible by 2 2 4 6 8 are even numbers I can divide it by 2 3. Discussion What isan odd number? 4. Generalization Odd Numbers are those numbers that cannot be exactly grouped by 2s Even numbers are those numbers with pairs or those that can begrouped by 2s 5. Application List down all the odd numbers from 10 to 20 IV. Evaluation List down all the odd numbers from 80 to100 from 100 to150 from 150 to 200 Science I. Objective: Conclude that animals have similarities and differences II. Subject Matter:Similarities and Differences of Animals; Developing Science Power, pp__, Science and Life, pp___, picture, real objects, III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental
55

1. Motivation Let us see pictures of animals. Compare 2. Presentation Look at the pictures then describe each. 3. Laboratory a. Using photos of animals, fill up the table Animals Characteristics

b. Group Report 4. Discussion Are all animals the same? Howdo they differ? How are they the same? 5. Generalizatio Animals have similarities and differences. 6. Application List down the similarities of animals IV. Evaluation List down the differences of animals V. Homework Draw or cut pictures of according to their movement Supervised Recess English I. Objective: Identify the key sentence in a paragraph/Increase ones vocabulary through reading using contextual clues II. Subject Matter: Identifying the Key Sentence in a paragraph/Increasing Ones Vocabulary Reading Using Contextual Clues, Reading pp23-28, Language pp 28-33, pictures, chart, III. Activities A. Preliminary

1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Search horizontally, vertically, and diagonally to get the names of the drawings. (page 29, Reading Textbook) 2. Presentation Read the sentences. Pick out the most important key words. Give the synonym of the underlined word. a. Butterflies get food from plants \ b. Some big fish eat small fish. c. A spider makes webs on the ceiling. d. Ants live together in an ant village. e. Birds build their nests on trees. 3. Discussion The important words in a sentence are also called key words. Why do you think we have to identify the key sentence? 4. Generalization The key sentence tells the big idea of the paragraph. All the key sentences in the paragraph support the key sentence. The title of the paragraph is related to the key sentence. The key sentence of a paragraph may be found at the beginning, middle, or at the end. 5. Application Do p 31, Reading Textbook IV. Evaluation Do pp32-34 Filipino I. Layunin: Naisasakilos/Nagagaya ang mga sinasabi ng tauhan II. Paksa:Naisasakilos/Nagagaya ang mga Sinasabi ng TAuhan, Batayang Aklat, larawan. Tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Pagbigkas ng tula
56

B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pangganyak Gayahin ang gingawa ng nasa larawan 2. Paglalahad Pagbasa ng kuwento. Pagsasadula ng kuwento. 3. PAgtatalakayan Anu ano ang ipinakitang katangian ng mga tauhan sa kwento?

4. Paglalahat Ating alagaan ang ating kapaligiran upang maiwasan ang ibat ibang sakuna 5. Paglalapat Ipagpatuloy ang pagguhit o pagpipinta IV. Pagpapahalaga Pagwawasto ng ginawa Nakaunawa______ Hindi nakaunawa_________ 30th Day

4. Paglalahat Ang mga tauhan sa kuwento ay nagpapahatag ng ibat ibang katangian na maaaring makaimpluwensya sa ating katangian 5. Paglalapat Anu-ano ang mga damdamin o kilos na ipinahayag ng mga tauhan sa binasang kuwento? IV. Pagpapahalaga Mahalaga baa ng malaman o maunawaan ang ikinikilos ng tauhan sa isang kwento? Makabayan I. Layunin: Naipakikita sa pamamagitan ng pagguhit/pagpinta at pag-awit ang mga pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligiran II. Paksa: PAmamaraan ng Pangangalaga sa Kapaligiran; MAsipag na Pilipino pp5260, larawan, tsart III. Mga Gawain A. PAnimula 1. Dapat ba nating alagaanang ating kapaligiran? B. Pagdevelop ng KAsanayan 1. Pangganyak Pagguhit ng pangangalaga ng kapaligiran 2. Paglalahad Bakit nating dapat alagaan ang ating kapaligiran? Pansinin ang larawan 3. Talakayan Anu ano ang ibat ibang paraan ng pag aalaga sa kapaligiran?.

I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag-aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro III. MGa. Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan Sumagot nang tahimik C.Pagbibigay ng DIreksyon Basahin at unawain ang mgatanong bago sagutan. TItik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. PAgwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC__________ Mathematics____________ Science______________ English______________ Filipino______________ Makabayan_____________ 31st Day GMRC I. Layunin: Naipakikita ang malasakit sa may karamdaman at may kapansanan II. Paksa: Sino ang Aking Kapatid Batayang Aklat, p146, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Pagpapakita ng mga larawan mg mga taong may kapansanan 2. PAglalahad
57

Anu-ano ang inyong nakikita sa larawan? May maitutulong ba kayo sa kanila? Sa paanong paraan ninyo sila matutulungan? Ang mga taong nakita ninyo sa mga larawan ay mga taong dapat tulungan. SIla ay likas na maramdamin dahil sa kanilang kalagayan. Ang iba sa kanila ay ayaw magpatulong dahil gusto nilang ipakita ang kanilangkakayahan at silbi sa atin. Dahul dito kailangan tayong maging sensitibo sa kanilang pangangailangan. 3. Pagtatalakayan a. Ano ang utos ng Diyos sa atin? b. Sinu sino ang mga taong dapatnating tulungan? c. Maglagay pa ng ilang halimbawa ng kamalasang inaabot ng isang tao. d. Sino ang mga dapat tumulong sa kanila? e. Anu ano ang maaari nating ibigay o ibahagi sa mga taong itinuturing nating kapatid? 4. Paglalahat Dapat tayong tumulong sa mga nangngailangan. Tumulongng kusang loob at hindi nag aantay ng kapalit. Ibahagi sa mga nangangailanga an gating yaman, talino at kakayahan. Alamin ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. 5. Paglalapat May kapitbahay kayo na nasunugan at nakikiusap na makituloy sa inyo kahit isanggabi lang a. huwag silang pansinin b. patuluyin at patulugin kahit sa salas kung maliit ang bahay c. pagsarhan sila ng pinto IV. Pagpapahalaga 1. Nasunugan ang inyong kapitbahay at nangangailangan ng damit a. ibigay ang mga dmait na pinaglumaan na at may sira pa b. pabayaan ang ibang kapitbahay na lamang ang magbigay ng tulong c. ibigay ang mga lumang damit na maayos pa at maaari pang isuot

2. Puno at siksikan ang bus. May sumakay na matanda a. bibigyan ko ng upuan ang matanda at ako na lamang ang tatayo b. hindiko na lamang siya papansinin c. pagsasabihan ko na hindinasiya dapat sumakay dahil puno na Mathematics I. Objective: Read and write money value through P1000 II. Subject Matter: Reading and Writing Money Value Through P1000; Math and Me, pp__, Power in Numbers, pp__, Enriching Skills in Mathematics 3, pp__, other topic related references, chart, play money III. Activities A. Preliminary 1. Comparison of old and new money What are thedifferences and similarities of Philippine Money today ? B. Developmental 1. Motivation Arielle bought 4 kilograms of atis at P45.50 a kilogram. She gave the seller a P200bill. Show P200.00 bill 2. Presentation Mrs. Reyes a mother of three sons, is saving money forher childrens education. She believes that education is the strongest foundation forher childrensfuture. When she opened her alkansya, shecounted thecoins and bills she had saved, one by one. Read the value of each coin and paper bill P10.00, P20.00, P50.00, P100.00, P200.00, P500.00, P1000.00, P0.05, P0.10, P0.25, P1.00, P5.00 (please see chart for expression of peso and coin value) 3. Fixing Skills
58

Write each amount in figures using the peso sign Fifty centavos Seventy nine centavos One peso and twenty five centavos Twenty six pesos andfivecentavos One hundred pesos and eighty centavos 4. Generalization Our money can be expressed using the peso sign. A period is used to separate the centavos from the pesos. There are only two places for the value of centavos. The peso values are written just after the peso sign. The word and is used to connect the amount of pesos and centavos. The value of money can be written in words and in symbols, using the peso sign or symbol. 5. Application Write the following amounts in words P0.75 P36.00 P189.20 P250.10 P500.00 IV. Evaluation Read the following amounts. P10.00, P20.00, P50.00, P100.00, P200.00, P500.00, P1000.00, P0.05, P0.10, P0.25, P1.00, P5.00 Write the following amounts in words. P10.00, P20.00, P50.00, P100.00, P200.00, P500.00, P1000.00, P0.05, P0.10, P0.25, P1.00, P5.00 Science I. Objective: Identify the animalsbody parts used to movement II. Subject Matter: Animals Body Parts Used to Movement; Developing Science Power, pp__, Science and Life,pp__, Science Spectrum, pp__, Science and Health 3, pp__, pictures of animals, live fish, chart III. Activities A. Preliminary 1. Groupings and checking of materials B. Developmental 1. Motivation Singing, If I were a ________

2. Presentation Legs of animals help them to move and go to different directions (look at the different animals) How do you think they can move? 3. Laboratory a. Group will observe the live fish movement b. Fill up the chart. Cut the picture and paste them according to their movement Walk and Swim run and Crawl Hop Fly

c. group report 4. Discussion What are the animals that fly? What are the animlas that walk,run and jump? What are the animals that crawl? What are the animals that swim? 5. Generlaization Birds, bats and insects can fly high. Turtle, lizard, crocodile walk slowly. Horses and ostriches can run very fast. Rabits, frogs and kangaroos jump. Snakes and worms crawl. Shrimps, lobsters, crabs swim. 6. Application What are the many ways animals can move about? IV. Evaluation Can you imagine how animals move in their homes? Can you name an animaland tell how it moves? Supervised Recess English I. Objective: Talk about oneself, others, things, events using nouns II. Subject Matter: Talking About Oneself, Others, Things, Events Using Nouns;
59

Reading and Language Text,pp___; chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental Activities 1. Motivation Group Game Answer using the following Yes, I am No, Im not No, I dont E.g. Are you a girl? Yes, I am 2. Presentation Telling something about oneself helps a person identify who he is or she is. (showing picture) The girl is holding a pen. Is she? Yes, she is. ? Is she thinking about you? No. she dont. 3. Discussion Why do we tell something about ourselves, others, things and events? 4. Generalization We tell something about ourselves, others, things and events so that we can know the characteristics 5. Application Group Work Group 1 Write something about Yourself. Group 2 Write something about Others Group 3 Write something about Things Group 4 and 5 Write something about Events IV. Evaluation Representative Reporting Filipino I. layunin: Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga pangngalan II. PAksang Aralin: Paggamit nang Wasto sa Pangungusap ang mga Pangngalan; Fiipino text, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management B. Pagdevelop ng Kasanayan

1. Pagganyak Pagbigkas ng tula 2. Paglalahad Ang mga pangngalan ay maaaring magamit sa pangungusap at magkaroon ng kabuluhan. Tulad ng nasa ibaba. Si Pedro ay may bagong bola na nilalaro. PAgbukud bukurin ang mga pangngalang nabanggit 3. Pagtatalakayan Bakit ginagamit ang pangngalan sa pagsusulat ng pangungusap? 4. Paglalahat Ang pangngalan ay ginagamit sa pagbuo ng pangungusap para magkaroon ito ng ideya. 5. paglalapat Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pangngalan aso lapis kuya simbahan IV. Pagpapahalaga Guhitan ang pangngalan sa pangungusap 1. SiPedro ay mabait. 2. Ang bata ay nahulog. 3. Sila ate ay umalis na. 4. Ang mga halaman ay magaganda. 5. Ang lola koay maganda. Makabayan I. Layunin: Natutukoy ang mga katangitanging ugaling natutuhan sa dayuhan II. Paksang Aralin: Matukoy ang mga Katangi-tanging Ugaling Natutuhan sa Dayuhan; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Ang pagkakaiba iba sa kulay at anyo ng mga pangkat etniko sa Pilipinas ay dujlot pa rin ng iba pang salik tulad ng kapaligiran. Ang pamana ng mga Austronesian:
60

Kulay ng balat Kaalaman sa agrikultura Pagpapalayok Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pagpapaamo ng hayop Wika Pakikipag ugnayan Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pakikipagkalakalan 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga pamanang ugali ng mga dayuhan sa atin? 4. Paglalahat Ang pamana ng mga Austronesian: Kulay ng balat Kaalaman sa agrikultura Pagpapalayok Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pagpapaamo ng hayop Wika Pakikipag ugnayan Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pakikipagkalakalan 5. Paglalapat Tingnan ang sariling anyo, anu ano ang mga anyo o ugaling namana natin sa mga dayuhan? IV. PAgpapahalaga ALin sa mga dayuhan pag uugali ang nais mong taglayin? Bakit? Record Keeping

32nd Day GMRC I. Layunin: Naipakikita ang pagkamaalalahanin sa may karamdaman at may kapansanan II. Paksa: PAgpapakita ng Pagkamaalalahanin sa may

Karamdaman at may Kapansanan; Batayang Aklat, p___, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Pagpapakita ng mga larawan mg mga taong may kapansanan 2. PAglalahad Anu-ano ang inyong nakikita sa larawan? May maitutulong ba kayo sa kanila? Sa paanong paraan ninyo sila matutulungan? Ang mga taong nakita ninyo sa mga larawan ay mga taong dapat tulungan. SIla ay likas na maramdamin dahil sa kanilang kalagayan. Ang iba sa kanila ay ayaw magpatulong dahil gusto nilang ipakita ang kanilangkakayahan at silbi sa atin. Dahul dito kailangan tayong maging sensitibo sa kanilang pangangailangan. 3. Pagtatalakayan a. Ano ang utos ng Diyos sa atin? b. Sinu sino ang mga taong dapat nating tulungan? c. Maglagay pa ng ilang halimbawa ng kamalasang inaabot ng isang tao. d. Sino ang mga dapat tumulong sa kanila? e. Anu ano ang maaari nating ibigay o ibahagi sa mga taong itinuturing nating kapatid? 4. Paglalahat Dapat tayong tumulong sa mga nangangailangan. Tumulong ng kusang loob at hindi nag aantay ng kapalit. Ibahagi sa mga nangangailanga an gating yaman, talino at kakayahan. Alamin ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Maaari silang dalawin upang maramdaman din nila na may nagmamalasakit sa kanila. 5. Paglalapat May kapitbahay kayo na nasunugan at nakikiusap na makituloy sa inyo kahit isanggabi lang a. huwag silang pansinin
61

b. patuluyin at patulugin kahit sa salas kung maliit ang bahay c. pagsarhan sila ng pinto IV. Pagpapahalaga 1. Nasunugan ang inyong kapitbahay at nangangailangan ng damit a. ibigay ang mga dmait na pinaglumaan na at may sira pa b. pabayaan ang ibang kapitbahay na lamang ang magbigay ng tulong c. ibigay ang mga lumang damit na maayos pa at maaari pang isuot 2. Puno at siksikan ang bus. May sumakay na matanda a. bibigyan ko ng upuan ang matanda at ako na lamang ang tatayo b. hindiko na lamang siya papansinin c. pagsasabihan ko na hindinasiya dapat sumakay dahil puno na Mathematics I. Objective: Express Roman Numerals in Hindu Arabic through XXX and vice versa II. Subject Matter: Expressing Roman Numerals in Hindu Arabic through XXX and vice versa; Math and Me, pp__, Power in Numbers, pp__, Enriching Skills in Mathematics 3, pp__, other topic related references, chart, flash card III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management B. Developmental 1. Motivation Math Mnemonics 2. Presentation The only gift Paula wanted on her birthday was to go to Luneta. Mother kept her promise. She and Paula went to Luneta. While on the road Paula noticed the big clock on the tower of the Manila City Hall. What Paula never understood is how to read the Roman Numerals written on the clock. Her mother explained what each numeral means.

Roman Hindu Numerals Arabic I 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 VII 7 VIII 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 3. Discussion How do we write the roman numerals? 4. Generalization Symbols in Roman numerals and their meanings: I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000 Add the values when a symbol of lesser value is placed after a symbol of greater value. Subtract the values when a symbols of lesser value is placed before a symbol of greater value 5. Application Write the following in Hindu Arabic numerals VII= III= XVII= XXXV= LVII= IV. Evaluation Give the equivalent in Roman Numerals 89 98 162 246 27 465 792 506 3013 1247 Science I. Objective: Classify animals into smaller groups II. Subject Matter:Classification of Animals; Developing Science Power, pp__, Science and Life,pp__, Science Spectrum, pp__, Science and Health 3, pp__, pictures of animals, live fish, chart III. Activities
62

A. Preliminary 1. Groupings and checking of materials 2. Review Classification of animals according to characteristics Insects Worms Mammals Birds and fowls Fish Reptiles B. Developmental 1. Motivation Singing, If I were a ________ 2. Presentation Animals can be subdivided into many smaller subgroups. Classification of animals according to the food they eat Carnivores Herbivores Ominivores 3. Laboratory a. Group will look at the picture of animals b. Fill up the chart. Carnivores herbivores Omnivores

c. group report 4. Discussion What are the animals that eat plants? What are the animlas that eat meat? What are the animals that eat both meat and plants? 5. Generalization The carnivores eat other animals. Herbvores eat only plants. Omnivores eat both plants and animals 6. Application What are the classification of animals according to the food they eat. IV. Evaluation Describe the following Carnivores Herbivores Omnivores Supervised Recess

English I. Objective: Use singular forms of nouns with verbs of being II. Subject Matter:Using Singular Forms of Nouns with Verbs of Being; Reading and Language Text,pp___; chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Review B. Developmental Activities 1. Motivation Picture henyo 2. Presentation Maria is cooking. Lito was absent yesterday. Nora has a red bag. observe the sentences. 3. Discussion When the we use is, was and has? 4. Generalization We use is if the subject issingular. We use was if the singular subject is in the past form. We use has referring to ownership of something. 5. Application Fill up the blanks She _____ a pen. Tim ____ writing something. He _____ sick yesterday. IV. Evaluation Write is, was or has He____ tall. She ____a book Luis_____here yesterday. The bird ____ singing. The cow_____a horn. Filipino I. layunin: Nababasa nang mabilis ang mga salitang may diptonggo II. PAksang Aralin:PAgbasa nang Mabilis nang mga Salitang may Diptonggo; Fiipino text, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Classroom Management 2. Balik aral
63

B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Pagbigkas ng tula 2. Paglalahad Ang mga salitang may diptonggo ay nagtatapos sa ay, oy, iw, aw ay oy iw Aw bahay baboy baliw bahaw tatay kahoy aliw kalabaw nanay biloy giliw sitaw latay Totoy Liliw bataw aray okoy bitiw araw Basahin ang nasa tsart 3. Pagtatalakayan Ano ang diptonggo 4. Paglalahat Ang salitang mga diptonggo ay nagtatapos sa ay, oy, aw, iw 5. paglalapat Magbigay ng mga salitang may diptonggo IV. Pagpapahalaga Guhitan ang salitang may diptonggo 1. SiPedro ay mabait sa kanyang alagang baboy. 2. Ang bata ay nasa bahay. 3. Sila ate ay may okoy. 4. Ang mga sitaw ay malulusog. 5. Ang lola ko ay may tanim na bataw. Makabayan I. Layunin: Natutukoy ang mga katangitanging ugaling natutuhan sa dayuhan II. Paksang Aralin: Matukoy ang mga Katangi-tanging Ugaling Natutuhan sa Dayuhan; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Ang pagkakaiba iba sa kulay at anyo ng mga pangkat etniko sa Pilipinas ay dujlot

pa rin ng iba pang salik tulad ng kapaligiran. Ang pamana ng mga Austronesian: Kulay ng balat Kaalaman sa agrikultura Pagpapalayok Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pagpapaamo ng hayop Wika Pakikipag ugnayan Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pakikipagkalakalan 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga pamanang ugali ng mga dayuhan sa atin? 4. Paglalahat Ang pamana ng mga Austronesian: Kulay ng balat Kaalaman sa agrikultura Pagpapalayok Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pagpapaamo ng hayop Wika Pakikipag ugnayan Paglalayag Paggawa ng sasakyang pandagat Pakikipagkalakalan 5. Paglalapat Tingnan ang sariling anyo, anu ano ang mga anyo o ugaling namana natin sa mga dayuhan? IV. PAgpapahalaga ALin sa mga dayuhan pag uugali ang nais mong taglayin? Bakit? Record Keeping 33rd Day GMRC I. Layunin: Nasasabi sa guro/dinadala sa klinika ang may sakit na kamagaral/kapitbahay II. Paksa: Pagsasabi sa Guro Dinadala sa Klinika ang may Sakit na Kamag-aral Kapitbahay; Batayang AKlat, p__; larawan, tsart
64

III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Nasubukan na ba ninyo na tumulong sa pagdala ng kamag-aral na may sakit? 2. Paglalahad Pagbasa nang kuwento 3. Pagtatalakayan Sino ang dinala sa klinika? Ano ang ginawa ng mga kamag-aral? Natulungan ba nila ang kanilang kamagaral? 4. Paglalahat Maaari din tayong tumulong sa may sakit na kamag-aral sa pamamagitan ng pagdala nito sa klinika ng paaralan. Pwede din na sabihin sa guro upang mas mapabilis ang pagtulong. 5. PAglalapat Bakit natin dapat tulungan ang kamagaral na may sakit? IV. Pagpapahalaga Ano ang pakiramdam mo kung nakakatulong ka sa iyong kaklase? Mathematics I. Objective: Use the commutative, identity and associative properties in addition II. Subject: Properties of Addition; Enriching Skills in Math 3,pp__, Powers in Numbers,pp__, other subject related references; chart, pictures III. Activties A. Preliminary 1. Math Game B. Developmental 1. Motivation Math Facts 2. Presentation Story reading 3. Fixing Skills 4+5=5+4 4 + (5+2)=(4+5)+2 4+1=4 4. Generalization

What are the properties of addition? 5. Application DO p____of Math and Me 3 IV. Evaluation Checking of seatwork Science I. Objective: Identify and describe places where animals live II. Subject: Identifying and describing Places Where Animals Live; Science and Health 3,pp__, Science and Me,pp__; chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. A. Preliminary 1. Groupings and checking of materials 2. Review Classification of animals according to the food they eat Carnivores Herbivores omnivores B. Developmental 1. Motivation Singing, If I were a ________ 2. Presentation Animals can be subdivided into many smaller subgroups. Classification of animals according to the places they live in land water both land and water 3. Laboratory a. Group will look at the picture of animals b. Fill up the chart. land water both land and water

c. group report 4. Discussion What are the animals that live on land? What are the animlas that live on water? What are the animals that live both land in water?
65

5. Generalization The animals that live on land are the terrestrial animals. The animals that live on water are the aquatic animals. 6. Application What are the classification of animals according to their habitat? IV. Evaluation Describe the following Land animals Water animals Both land and water Supervised Recess English I. Objective: Discriminate between real and fanciful II. Subject Matter: Discriminating Between Real and Fanciful; Reading and Language tExtbook, pp__; chart, picture III. Activities A. Preliminary Poem recitation B. developmental 1. Motivation Frys first 100 words 2. Presentation Reading a story 3. Discussion Can the story happened? Are they real? 4. Generalization Fanciful story is brought only mans imagination while Real story is actually happening. 5. Application Read the selection. Tell whether the story is fanciful or real. IV. Evaluation Say if the sentence is fanciful or real. 1. The man can fly to the moon. 2. The girls can play dolls. 3. Everybody can eat spaghetti. 4. The carabao can swim. 5. The fish can walk. Filipino

I. Layunin: Napagsusunud sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan at naisasalaysay na muli sa tulong ng pamatnubay na tanong. II. Paksa: Pagsusunud sunod ng mga Pangyayari sa Tulong ng Larawan at Naisasalaysay na Muli sa Tulong ng Pamatnubay na Tanong; Bagong Filipino Wika, pp__ , Buklod, pp__; tsart, larawan, mga strips ng tanong III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Alam mo ba ang pagbasa ng comics? 2. Paglalahad Ang mga larawan sa comics ay nagsimula lang sa pagsusunud sunod nito at paglagay ng mga dayalogo (pagbasa nang comics) 3. Pagtatalakayan Paano natin nabuo ang isang kuwento sa comics? 4. Paglalahat Sa pamamagitan ng pagsusunud sunod ng larawan ay makabubuo ng kuwento. 5. Paglalapat Pagsunud sunurin ang mga larawan ayon sa kuwento
Larawan ng manok na nangingitl og Larawan ng manok Larawan ng itlog

IV. PAgpapahalaga PAgsunud sunurin ang mga pangungusap 1. Nagsisipilyo ang bata. 2. Gumigising ang bata. 3. Kumakain ang bata 4. Nagbihis ng uniporme ang bata. 5. Pumasok na sa paaralan. Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino
66

II. Paksang Aralin: Makikilala ang mga Katangi-tanging Ugaling Nagpapakilala sa Ating Pagka Pilipino; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Pagpapakita ng larawan a. pagkamatapat b. pagkamatulungin c.pagkamatapang d. pananalig sa Panginoon e. PAgkamasipag at pagkamatiyaga f. pagkamalikhain g. pagkamasayahin sa trabaho h. pagtanaw ng utang na loob i. magandang pagpapahalaga j. pagkamaparaan at entrepreneurship 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga katangi tanging ugali ng Pilipino? 4. Paglalahat Ang mga ugali at saloobing makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ay dapat nating isabuhay 5. Paglalapat Lagyan ng tsek kung nagpapakita ng katangian ng Pilipino a. kahit nahihirapan, nakangiti pa rin b. inisa isa ang pagtutuhog ng maliliit na sigay c. ginawang duyan ang lumang gulong ng dyip d. isinauli ang napulot na pitaka e. dumalo sa salu salo ng angkan IV. PAgpapahalaga Nakilala mo na ba ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino? Record Keeping 34th Day GMRC

I. Layunin: Nasasabi sa guro/dinadala sa klinika ang may sakit na kamagaral/kapitbahay II. Paksa: Pagsasabi sa Guro Dinadala sa Klinika ang may Sakit na Kamag-aral Kapitbahay; Batayang AKlat, p__; larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Nasubukan na ba ninyo na tumulong sa pagdala ng kamag-aral na may sakit? 2. Paglalahad Pagbasa nang kuwento 3. Pagtatalakayan Sino ang dinala sa klinika? Ano ang ginawa ng mga kamag-aral? Natulungan ba nila ang kanilang kamagaral? 4. Paglalahat Maaari din tayong tumulong sa may sakit na kamag-aral sa pamamagitan ng pagdala nito sa klinika ng paaralan. Pwede din na sabihin sa guro upang mas mapabilis ang pagtulong. 5. PAglalapat Bakit natin dapat tulungan ang kamagaral na may sakit? IV. Pagpapahalaga Ano ang pakiramdam mo kung nakakatulong ka sa iyong kaklase? Mathematics I. Objective: Use the commutative, identity and associative properties in addition II. Subject: Properties of Addition; Enriching Skills in Math 3,pp__, Powers in Numbers,pp__, other subject related references; chart, pictures III. Activties A. Preliminary 1. Math Game B. Developmental 1. Motivation Math Facts 2. Presentation
67

Story reading 3. Fixing Skills 4+5=5+4 4 + (5+2)=(4+5)+2 4+1=4 4. Generalization What are the properties of addition? 5. Application DO p____of Math and Me 3 IV. Evaluation Checking of seatwork Science I. Objective: Identify and describe places where animals live II. Subject: Identifying and describing Places Where Animals Live; Science and Health 3,pp__, Science and Me,pp__; chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. A. Preliminary 1. Groupings and checking of materials 2. Review Classification of animals according to the food they eat Carnivores Herbivores omnivores B. Developmental 1. Motivation Singing, If I were a ________ 2. Presentation Animals can be subdivided into many smaller subgroups. Classification of animals according to the places they live in land water both land and water 3. Laboratory a. Group will look at the picture of animals b. Fill up the chart. land water both land and water

c. group report 4. Discussion What are the animals that live on land? What are the animlas that live on water? What are the animals that live both land in water? 5. Generalization The animals that live on land are the terrestrial animals. The animals that live on water are the aquatic animals. 6. Application What are the classification of animals according to their habitat? IV. Evaluation Describe the following Land animals Water animals Both land and water Supervised Recess English I. Objective: Discriminate between real and fanciful II. Subject Matter: Discriminating Between Real and Fanciful; Reading and Language tExtbook, pp__; chart, picture III. Activities A. Preliminary Poem recitation B. developmental 1. Motivation Frys first 100 words 2. Presentation Reading a story 3. Discussion Can the story happened? Are they real? 4. Generalization Fanciful story is brought only mans imagination while Real story is actually happening. 5. Application Read the selection. Tell whether the story is fanciful or real. IV. Evaluation Say if the sentence is fanciful or real. 1. The man can fly to the moon. 2. The girls can play dolls.
68

3. Everybody can eat spaghetti. 4. The carabao can swim. 5. The fish can walk. Filipino I. Layunin: Napagsusunud sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan at naisasalaysay na muli sa tulong ng pamatnubay na tanong. II. Paksa: Pagsusunud sunod ng mga Pangyayari sa Tulong ng Larawan at Naisasalaysay na Muli sa Tulong ng Pamatnubay na Tanong; Bagong Filipino Wika, pp__ , Buklod, pp__; tsart, larawan, mga strips ng tanong III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Alam mo ba ang pagbasa ng comics? 2. Paglalahad Ang mga larawan sa comics ay nagsimula lang sa pagsusunud sunod nito at paglagay ng mga dayalogo (pagbasa nang comics) 3. Pagtatalakayan Paano natin nabuo ang isang kuwento sa comics? 4. Paglalahat Sa pamamagitan ng pagsusunud sunod ng larawan ay makabubuo ng kuwento. 5. Paglalapat Pagsunud sunurin ang mga larawan ayon sa kuwento
Larawan ng manok na nangingitl og Larawan ng manok Larawan ng itlog

Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino II. Paksang Aralin: Makikilala ang mga Katangi-tanging Ugaling Nagpapakilala sa Ating Pagka Pilipino; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Pagpapakita ng larawan a. pagkamatapat b. pagkamatulungin c.pagkamatapang d. pananalig sa Panginoon e. PAgkamasipag at pagkamatiyaga f. pagkamalikhain g. pagkamasayahin sa trabaho h. pagtanaw ng utang na loob i. magandang pagpapahalaga j. pagkamaparaan at entrepreneurship 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga katangi tanging ugali ng Pilipino? 4. Paglalahat Ang mga ugali at saloobing makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ay dapat nating isabuhay 5. Paglalapat Lagyan ng tsek kung nagpapakita ng katangian ng Pilipino a. kahit nahihirapan, nakangiti pa rin b. inisa isa ang pagtutuhog ng maliliit na sigay c. ginawang duyan ang lumang gulong ng dyip d. isinauli ang napulot na pitaka e. dumalo sa salu salo ng angkan IV. PAgpapahalaga Nakilala mo na ba ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino?
69

IV. PAgpapahalaga PAgsunud sunurin ang mga pangungusap 1. Nagsisipilyo ang bata. 2. Gumigising ang bata. 3. Kumakain ang bata 4. Nagbihis ng uniporme ang bata. 5. Pumasok na sa paaralan.

Record Keeping 35th Day Test Day I. Layunin: Maunawaan nang lubos ang mga pinag-aralang aralin II. Paksa: Lagumang Pagsusulit; inihandang pagsusulit ng guro III. MGa. Gawain A. Panimula Ilabas ang test notebook B. Paglalahad ng Pamantayan Sumagot nang tahimik C.Pagbibigay ng DIreksyon Basahin at unawain ang mgatanong bago sagutan. TItik lamang D. Pagsagot sa mga tanong E. PAgwawasto IV. Pagpapahalaga GMRC__________ Mathematics____________ Science______________ English______________ Filipino______________ Makabayan_____________ 36th Day GMRC I. Layunin: Nasasabi sa guro/dinadala sa klinika ang may sakit na kamagaral/kapitbahay II. Paksa: Pagsasabi sa Guro Dinadala sa Klinika ang may Sakit na Kamag-aral Kapitbahay; Batayang AKlat, p__; larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Nasubukan na ba ninyo na tumulong sa pagdala ng kamag-aral na may sakit? 2. Paglalahad Pagbasa nang kuwento 3. Pagtatalakayan Sino ang dinala sa klinika? Ano ang ginawa ng mga kamag-aral?

Natulungan ba nila ang kanilang kamagaral? 4. Paglalahat Maaari din tayong tumulong sa may sakit na kamag-aral sa pamamagitan ng pagdala nito sa klinika ng paaralan. Pwede din na sabihin sa guro upang mas mapabilis ang pagtulong. 5. PAglalapat Bakit natin dapat tulungan ang kamagaral na may sakit? IV. Pagpapahalaga Ano ang pakiramdam mo kung nakakatulong ka sa iyong kaklase? Mathematics I. Objective: Add digits without regrouping II. Subject: Adding Digits Without Regrouping; Enriching Skills in Math 3,pp__, Powers in Numbers,pp__, other subject related references; chart, pictures III. Activties A. Preliminary 1. Math Game B. Developmental 1. Motivation Math Facts 2. Presentation Ana went to grocery and she bought one kilo of chicken that costs 125 and a kilo of gizzard cost 110. How much did she buy? P125 cost of kilo of chicken P110 cost of kilo of gizzard P135 total amount 3. Fixing Skills Add: 230 432 335 674 110 210 222 101 4. Generalization How do we add digits without regouping? 5. Application DO p____of Math and Me 3 IV. Evaluation Checking of seatwork
70

Science I. Objective: tell how to take care of the animals II. Subject Matter: Care of the animals, Science and Health G3 ,pp__, Science and Me, pp__, other topic related references; chart, pictures III. Activities A. Preliminary 1. Classroom Management 2. Checking of assignment B. Devleopmental 1. Motivation a. Science Song 2. Presentation a. Showing of pictures Describe the pictures Is it the right thing to do? Why? 3.Discussion How do we take care the animals? Why do we take care of animals? 3. Generalization We take care our animals as we take care ourselves because they are useful to us. 4. Application List down the ways to take care the animals IV. evaluation If you see a friend poking her pet, what will you say? Supervised Recess English I. Objective: Discriminate between real and fanciful II. Subject Matter: Discriminating Between Real and Fanciful; Reading and Language tExtbook, pp__; chart, picture III. Activities A. Preliminary Poem recitation B. developmental 1. Motivation Frys first 100 words 2. Presentation Reading a story

3. Discussion Can the story happened? Are they real? 4. Generalization Fanciful story is brought only mans imagination while Real story is actually happening. 5. Application Read the selection. Tell whether the story is fanciful or real. IV. Evaluation Say if the sentence is fanciful or real. 1. The man can fly to the moon. 2. The girls can play dolls. 3. Everybody can eat spaghetti. 4. The carabao can swim. 5. The fish can walk. Filipino I. Layunin: Napagsusunud sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan at naisasalaysay na muli sa tulong ng pamatnubay na tanong. II. Paksa: Pagsusunud sunod ng mga Pangyayari sa Tulong ng Larawan at Naisasalaysay na Muli sa Tulong ng Pamatnubay na Tanong; Bagong Filipino Wika, pp__ , Buklod, pp__; tsart, larawan, mga strips ng tanong III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Alam mo ba ang pagbasa ng comics? 2. Paglalahad Ang mga larawan sa comics ay nagsimula lang sa pagsusunud sunod nito at paglagay ng mga dayalogo (pagbasa nang comics) 3. Pagtatalakayan Paano natin nabuo ang isang kuwento sa comics? 4. Paglalahat Sa pamamagitan ng pagsusunud sunod ng larawan ay makabubuo ng kuwento. 5. Paglalapat
71

Pagsunud sunurin ang mga larawan ayon sa kuwento


Larawan ng manok na nangingitl og Larawan ng manok Larawan ng itlog

IV. PAgpapahalaga PAgsunud sunurin ang mga pangungusap 1. Nagsisipilyo ang bata. 2. Gumigising ang bata. 3. Kumakain ang bata 4. Nagbihis ng uniporme ang bata. 5. Pumasok na sa paaralan. Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino II. Paksang Aralin: Makikilala ang mga Katangi-tanging Ugaling Nagpapakilala sa Ating Pagka Pilipino; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Pagpapakita ng larawan a. pagkamatapat b. pagkamatulungin c.pagkamatapang d. pananalig sa Panginoon e. PAgkamasipag at pagkamatiyaga f. pagkamalikhain g. pagkamasayahin sa trabaho h. pagtanaw ng utang na loob i. magandang pagpapahalaga j. pagkamaparaan at entrepreneurship 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga katangi tanging ugali ng Pilipino? 4. Paglalahat

Ang mga ugali at saloobing makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ay dapat nating isabuhay 5. Paglalapat Lagyan ng tsek kung nagpapakita ng katangian ng Pilipino a. kahit nahihirapan, nakangiti pa rin b. inisa isa ang pagtutuhog ng maliliit na sigay c. ginawang duyan ang lumang gulong ng dyip d. isinauli ang napulot na pitaka e. dumalo sa salu salo ng angkan IV. PAgpapahalaga Nakilala mo na ba ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino? Record Keeping 37th Day GMRC I. Layunin: Nasasabi sa guro/dinadala sa klinika ang may sakit na kamagaral/kapitbahay II. Paksa: Pagsasabi sa Guro Dinadala sa Klinika ang may Sakit na Kamag-aral Kapitbahay; Batayang AKlat, p__; larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. Panalangin B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Nasubukan na ba ninyo na tumulong sa pagdala ng kamag-aral na may sakit? 2. Paglalahad Pagbasa nang kuwento 3. Pagtatalakayan Sino ang dinala sa klinika? Ano ang ginawa ng mga kamag-aral? Natulungan ba nila ang kanilang kamagaral? 4. Paglalahat Maaari din tayong tumulong sa may sakit na kamag-aral sa pamamagitan ng pagdala nito sa klinika ng paaralan.
72

Pwede din na sabihin sa guro upang mas mapabilis ang pagtulong. 5. PAglalapat Bakit natin dapat tulungan ang kamagaral na may sakit? IV. Pagpapahalaga Ano ang pakiramdam mo kung nakakatulong ka sa iyong kaklase? Mathematics I. Objective: Add digits with regrouping II. Subject: Adding Digits With Regrouping; Enriching Skills in Math 3,pp__, Powers in Numbers,pp__, other subject related references; chart, pictures III. Activties A. Preliminary 1. Math Game B. Developmental 1. Motivation Math Facts 2. Presentation Ana went to grocery and she bought one kilo of chicken that costs 125 and a kilo of gizzard cost 117. How much did she buy? P125 cost of kilo of chicken P117 cost of kilo of gizzard P142 total amount 3. Fixing Skills Add: 239 432 335 674 117 218 226 108 4. Generalization How do we add digits with regouping? 5. Application DO p____of Math and Me 3 IV. Evaluation Checking of seatwork

II. Subject Matter: Care of the animals, Science and Health G3 ,pp__, Science and Me, pp__, other topic related references; chart, pictures III. Activities A.Preliminary 1.Classroom Management a.Checking of assignment B.Developmental 1.Motivation a. Science Song 2.Presentation a.Showing of pictures Describe the pictures Is it the right thing to do? Why? 3.Discussion How do we take care the animals? Why do we take care of animals? 4.Generalization We take care our animals as we take care ourselves because they are useful to us. 5.Application List down the ways to take care the animals IV. evaluation If you see a friend poking her pet, what will you say? Supervised Recess English I. Objective: Discriminate between real and fanciful II. Subject Matter: Discriminating Between Real and Fanciful; Reading and Language textbook, pp__; chart, picture III. Activities A. Preliminary Poem recitation B. developmental 1. Motivation Frys first 100 words 2. Presentation Reading a story 3. Discussion Can the story happened? Are they real? 4. Generalization
73

Science I. Objective: tell how to take care of the animals

Fanciful story is brought only mans imagination while Real story is actually happening. 5. Application Read the selection. Tell whether the story is fanciful or real. IV. Evaluation Say if the sentence is fanciful or real. 1. The man can fly to the moon. 2. The girls can play dolls. 3. Everybody can eat spaghetti. 4. The carabao can swim. 5. The fish can walk. Filipino I. Layunin: Napipili ang detalyeng sumusuporta sa pangunahing diwa II. Paksa: Makapili ng Detalyeng Sumusuporta sa Pangunahing Diwa; Bagong Filipino Wika, pp__ , Buklod, pp__; tsart, larawan, mga strips ng tanong III. Mga Gawain A. Panimula 1. Balik-aral B. Pagdevelop ng Kasanayan 1. Pagganyak Pagbasa ng tula 2. Paglalahad Sino sa palagay ninyo ang mga tauhan sa tula? 3. Pagtatalakayan Paano natin nabuo ang isang kuwento sa comics? 4. Paglalahat Sa pamamagitan ng pagsusunud sunod ng larawan ay makabubuo ng kuwento. 5. Paglalapat Pagsunud sunurin ang mga larawan ayon sa kuwento
Larawan ng manok Larawan ng itlog Larawan ng manok na

4. Nagbihis ng uniporme ang bata. 5. Pumasok na sa paaralan. Makabayan I. Layunin: Nakikilala ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino II. Paksang Aralin: Makikilala ang mga Katangi-tanging Ugaling Nagpapakilala sa Ating Pagka Pilipino; MAsipag na Pilipino, pp__, larawan, tsart III. Mga Gawain A. Panimula 1. ISang laro : Pinoy Henyo B. PAgdevelop ng KAsanayan 1. Pagganyak Pag-awit 2. Paglalahad Pagpapakita ng larawan a. pagkamatapat b. pagkamatulungin c.pagkamatapang d. pananalig sa Panginoon e. PAgkamasipag at pagkamatiyaga f. pagkamalikhain g. pagkamasayahin sa trabaho h. pagtanaw ng utang na loob i. magandang pagpapahalaga j. pagkamaparaan at entrepreneurship 3. Pagtatalakayan Anu ano ang mga katangi tanging ugali ng Pilipino? 4. Paglalahat Ang mga ugali at saloobing makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ay dapat nating isabuhay 5. Paglalapat Lagyan ng tsek kung nagpapakita ng katangian ng Pilipino a. kahit nahihirapan, nakangiti pa rin b. inisa isa ang pagtutuhog ng maliliit na sigay c. ginawang duyan ang lumang gulong ng dyip d. isinauli ang napulot na pitaka e. dumalo sa salu salo ng angkan IV. PAgpapahalaga
74

IV. PAgpapahalaga PAgsunud sunurin ang mga pangungusap 1. Nagsisipilyo ang bata. 2. Gumigising ang bata. 3. Kumakain ang bata

Nakilala mo na ba ang mga katangitanging ugaling na nagpapakilala sa ating pagka Pilipino? Record Keeping

75