Anda di halaman 1dari 80

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

Isi Kandungan
Muka Surat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran

1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85

10. Persediaan Peperiksaan 11. Contoh Rancangan Pelajaran 12. Bibliografi 13. Panel Penulis

iii

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Dengan kemahiran ini juga, murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan.

Justeru, pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid

mereka. Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran.

Modul ini meliputi perkara yang berikut:


x

Pengenalan - Objektif Modul - Rasional Belajar Cara Belajar - Objektif Belajar Cara Belajar - Apakah Belajar Cara Belajar - Peranan Guru; Peranan Murid

x x x x x x

Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

1. OBJEKTIF MODUL
Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB), diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. Ke arah ini, objektif modul ini adalah untuk: 1. Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru.

2.

3. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid.

Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid.

4. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara b l j d l & 6. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru.

5. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab :


x x

Masa di bilik darjah terhad. Pengetahuan dan maklumat yang diterima

x

Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan.

x

x

Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.

x

Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut:

Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru.

Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.

Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri.

Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain, sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

5. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR

a)

Peranan Guru

Menentukan objektif pembelajaran. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid.

Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. Memilih bahan p&p yang sesuai.

Berbincang dengan murid.

Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid.

Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

b) Peranan Murid

Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya.

Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Merancang pembelajaran secara terperinci.

Melaksanakan perancangan.

Melaporkan kemajuan pencapaian.

Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan, kerja projek, penguasaan kosa kata. Membuat refleksi dan menilai pencapaian.

Memberikan ganjaran atas kejayaan diri.

Kemahiran Belajar

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

KEMAHIRAN BELAJAR
Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:

Mendengar dengan berkesan

Membaca x Luncuran (Skimming) x Imbasan (Scanning) x Intensif x Laju

Mencatat Nota

Menulis x Laporan x Cepat

Mengingat

11

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

a. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap


Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar melibatkan:

Apa yang didengar


puisi

Pelbagai teks seperti

arahan

muzik ucapan

lakonan pengumuman syarahan lagu berita

x

Mengapa mendengar
x

Untuk mendapatkan maklumat, fakta, data, pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu

x

x

12

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Sesiapa sahaja yang:

Siapa yang didengar

x

Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat

x

x

x

Bagaimana mendengar dengan berkesan

x

Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa

x

Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar

x

Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan, ditunjuk dan ditulis

x x

13

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

b. Kemahiran . Membaca
Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan, dan fakta mengenai sesuatu perkara. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan, iaitu:

i. Skimming (Luncuran)
Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Tujuannya untuk mendapatkan: maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming:
 membaca tajuk, pendahuluan dan rumusan bahan

atau dokumen
 membaca dengan menggunakan pergerakan mata

yang cepat
 memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang

dibaca

ii.

Imbasan (Scanning)
Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Tujuannya adalah untuk : mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. Bagaimana membuat imbasan:
 

Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada

14

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

iii. Bacaan Intensif


Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. Bacaan Intensif memerlukan:
 tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk

mendapat makna Tujuannya adalah untuk : mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut.

iv. Bacaan Laju


Memerlukan:
 kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca

Tujuannya adalah untuk :


 menggunakan masa terhad dengan lebih

produktif
 menjimatkan masa memperoleh

maklumat

tambahan

pada

kadar yang cepat

15

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju


i. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. Ini boleh dibuat dengan: x membaca cepat seluruh buku x membaca cepat senarai bab x membaca cepat semua bahagian x membaca cepat semua perenggan

ii. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: x tulisan condong x tulisan bergaris x tulisan tebal x fakta yang bersiri atau bernombor (1,2,3, ) x fakta yang bersiri abjad (a, b, c, ) iii. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: x Pertama,Kedua., Ketiga.. x Sebaliknya x Contohnya. x Dengan itu . x Selanjutnya. iv. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: x Graf x Jadual x Gambar rajah v. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: x mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar x membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir x berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca.

vi. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca.

16

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

c. Kemahiran Mencatat Nota


x

Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.

x

Mengapakah perlu mencatat nota ?

x

Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan.

x

x

17

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Ciri nota yang baik


x x x x x

Mengandungi rangka kasar sahaja. Terdiri daripada idea utama. Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Catatan terang dan mudah dibaca. Menggunakan kata kunci, simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg, dengan = dgn). Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting.

x x

x x

Bagaimanakah mencatat catatan


x

Berikan perhatian pada maklumat yang didengar, dibaca dan dilihat. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. Baca dan susun semula catatan. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah, garisan, bulatan, dan sebagainya.
18

x

x

x x

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

d. Kemahiran Menulis
i. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut:
x x

Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual, graf, dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan

x

x x x

x

x x x

19

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii.

Kemahiran Menulis Cepat


Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu, menulis cepat memerlukan unsur: x Kelajuan menulis x Tulisan yang boleh dibaca. x Kandungannya difahami.

Mengapakah perlu menulis cepat? cepat?

Banyak maklumat yang boleh dicatat. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. Menjimatkan masa.

Apakah praprasyarat menulis cepat ?
Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan.

Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam.

20

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Latihan untuk menulis cepat


x x x x

x

Pilih satu topik untuk dikarang. Peruntukkan masa untuk mengarang topik. Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis.

e. Kemahiran Mengingat

x

Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama.

x

Jenis Ingatan
x Ingatan

jangka pendek

maklumat tersimpan sebentar

sahaja.
x Ingatan

jangka panjang

maklumat yang kekal dalam

ingatan.

21

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Proses Ingatan
Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah, iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding )

Menyimpan maklumat

Mengingat kembali maklumat (decoding)

Cara Mengingat
x x x x x x x x x x x x

Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik - contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring - cawan Melakar grafik dan ilustrasi - peta, graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan - terutama nombor contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi

22

Kemahiran Maklumat

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

KEMAHIRAN MAKLUMAT

Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. Mengenal pasti sumber pembelajaran, cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah, membuat rujukan, mengenal maklumat dalam buku, dan cara merujuk kamus, direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid.

i. Definisi Maklumat
Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta, keterangan, maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang.

ii. Definisi Kemahiran Maklumat


Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu.

25

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

iii. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran


Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar, dibaca dan ditonton. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu:

x

Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa, guru, pakar bidang, rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar, buku, majalah, ensiklopedia, atlas, almanak, kamus, direktori, buku tahunan, buku panduan, buku bibliografi, indeks, jurnal, abstrak dan buku teks). Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam, radio, pita video, kaset video, mikrofis, filem, slaid, lutsinar, dan cakera laser). Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket, CD ROM, dan Internet).

x

x

x

Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal, tenaga, harga dan cara penggunaan bahan tersebut. Walau bagaimanapun, faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber.

iv. Jenis Sumber/Bahan


1. .Jurnal 2.Laporan 3.Kertas Kerja 4. Paten 5.Standard/Piawaian 6.Tesis/Disertasi 7.Katalog Perdagangan 8.Ensiklopedia 9.Kamus 10.Tesaurus 11.Atlas 12.Gazetiar 13. Buku Tahunan 14. Almanak 15. Indeks 16. Abstrak 17. Bibliografi 18. Ulasan/Resensi 19. Direktori 20. Biografi 21. Buku Panduan /Manual 22. Pangkalan Data Dalam Talian 23. Internet 24. CD-ROM

26

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

v.

Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan

Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah

vi. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat

Gunakan teknik imbasan dan luncuran. Pilih bahan, baca, dengar dan tonton. Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. Mentafsir maklumat visual seperti graf, peta dan carta. Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat, boleh dipercayai, diperakui, dan sesuai dengan tugasan.

27

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

vii. Kemahiran Menemu Ramah

Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam bidang berkenaan, orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa.

 Tentukan maklumat yang diperlukan. Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak

ditemu ramah.
 Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan

maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh, bidang pekerjaan dan sebagainya).
 Buat temu janji dengan tokoh (tarikh, masa

dan tempat).
 Sediakan dan susun soalan untuk

mencungkil maklumat yang dikehendaki.


 Sediakan alat perakam, kamera dan

sebagainya mengikut keperluan.

28

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

 Tepati janji temu. Beradab dan gunakan bahasa yang santun

(memperkenalkan diri, menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul, menyatakan tujuan, dan mengucapkan terima kasih).
 Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika

tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat.


 Adakan hubungan mata dan mendengar

dengan penuh perhatian.


 Kemukakan soalan yang telah disediakan; ubah

suai soalan jika perlu.


 Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam

buku catatan.
 Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh

(gambar foto dan lain-lain).

 Teliti semula maklumat yang dicatat dan

dirakamkan.
 Rangka persembahan maklumat dan tulis

draf pertama.
 Lengkapkan persembahan dengan

mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula.
 Lengkapkan persembahan dengan bahan

grafik, gambar, lampiran dan senarai rujukan.

29

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

viii. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya.

Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan

dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC.

Menggunakan Laci Kad Katalog


x x x

Ada tiga jenis laci kad katalog

laci kad pengarang kad perkara kad judul

Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang, perkara atau / dan judul. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya.

30

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini, terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi, Sejarah dan Biografi

ix. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku

Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks, bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu.

Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang.

Penterjamahan oleh A.M.Mohd.Ali Virginia M. Hooker

Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku, judul kecil, nama pengarang sepenuhnya, nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit.

Sejarah Melayu-Islam
Virginia M. Hooker

31

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta, tahun hak cipta, tempat terbitan, catatan tentang halangan menyalin semula, alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog.

ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya V.M. Hooker Terjemahan: A.M. Mohd. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP

Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan.

Untuk mengingati guru-guruku.

Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. Dalamnya terkandung nama bab, nama tajuk, perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk.

Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5

Bibliografi

Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. Dalamnya terkandung senarai pengarang, tahun penerbitan, tajuk buku/majalah/jurnal, penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad.

Asraf Wahab 1979. Rumusan Pola-pola Ayat Inti, DBP 1979. Brown C.C. 1956. Studies in Malay. London: Luzac.

Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut.

klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan...

32

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut.

Saka, 111 Salehah, 39 Sayid Umar, 53 Sejarah Bugis, 28, 32-4, 39-40, 69 Universiti Riau,13 Universiti Leiden, 6 Universiti Malaya, 91

Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang.

Sinopsis Cerita . Biodata: ..

33

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

x. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia


x

Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. Maklumat ini termasuklah definisi, keterangan, sejarah, perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. - Contoh ensiklopedia am: Oldhams Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. - Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art.

x

x

x

Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia


Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. Kata utama seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT, dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro.

34

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

xi. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna, asal usul, ejaan, sebutan, silabikasi, penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. Terdapat dua jenis kamus iaitu: x Kamus umum x Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad.
fabulous fast

Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama.

pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut.

Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Setelah mendapat halaman tersebut, cari perkataannya.
perkataan

Fabulous
fabulous wonderful, a fabulous day It was a fabulous week. Everything went well.

keterangan makna perkataan

contoh frasa contoh ayat

35

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

xii. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet

SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www.go. com) (http://www.altavista. com) (http://www.yahoo. com) (http://www.google.com) (http://www.lycos. com) (http://www.cari.com)

CARA MENCARI MAKLUMAT 1. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape, Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. 2. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. 3. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara, topik atau tugasan yang dicari. 4. Sebagai contoh, jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. Pilihan Bahasa Melayu. 5. Selepas kata carian ditaip, skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. 6. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. 7. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap.

36

Strategi Metakognitif

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

STRATEGI METAKOGNISI

Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari.

Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut:

i. Merancang apa yang hendak dipelajari. ii. Memantau kemajuan pembelajaran diri. iii. Menilai apa yang dipelajari.

39

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

i. Proses Metakognitif
a.

Proses Merancang

Proses ini memerlukan murid:


x

Meramal apakah yang akan dipelajari, bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari; Menyediakan diri secara fizikal, mental dan psikologi; Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara.

x x

b.

Proses Memantau

Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut:

Apakah soalan yang boleh saya

Adakah ini membawa makna kepada saya?

Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?

Mengapakah saya tidak memahami cerita ini?

40

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

c.

Proses Menilai

Melalui proses ini, murid membuat refleksi untuk mengetahui:

Bagaimana sesuatu kemahiran, nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya?

Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya?


Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil?

Dengan pengetahuan ini, murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru.

41

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Cara Mengajar Metakognitif


x

Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan.

Oleh itu

Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar, perkembangan staf dan proses penyeliaan.

iii. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif

Dengan penerapan ini, amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan.

42

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

iv. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif


Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan, guru perlu x mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti.

Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman, proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka.

Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi.

b. Menyoal Pada Semua Peringkat


Apa ? Mengapa? Bagaimana?

Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. x Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum, semasa dan selepas membaca, mendengar, melihat dan menonton sesuatu.
x

43

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

c. Memilih Secara Sedar berbincang dengan murid tentang pemilihan dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan nya sebelum keputusan dibuat.

d. Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria

Metakognisi boleh dikembangkan dengan x memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian.
Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti.

e. Mengambil Kredit

Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti :
Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi

Melalui cara ini, murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan.

44

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

f. Mengelak Daripada Menyatakan Saya Tidak Boleh

Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan:


Apakah informasi yang diperlukan? x Apakah alatan yang diperlukan? x Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?
x

Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya.

g.

Menggalakkan Idea Daripada Murid

Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya:
a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa

Melalui cara ini, mereka dibimbing agar menjelaskan, memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam.

45

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

h.

Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan

Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan;
Bagus, awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi .. Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik. kamu, dan itu satu sifat yang terpuji.

Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan

i.

Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid tidak baik,

nya murid mengeluarkan perkataan seperti tidak adil, Dia sangat tegas.

perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan adil, tidak baik, atau sangat tegas agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka.

j.

Main Peranan Dan Simulasi

x

Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.

x

46

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

k.

Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu. Ini dapat membantu murid: - mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik - melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru - mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan - mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan

l.

Memberikan Teladan
x

Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. Untuk tujuan ini, guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang, mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya.

x

47

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

PENGURUSAN MASA

Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: x sesi pembelajaran, dan x aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.

i. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian?


x x x x x

Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu, mengikut kesesuaian. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. Oleh itu, adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu.

51

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain


Selain belajar, masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan.

iii. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ?

Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja

52

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?


x

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

x

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

x

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

x

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

x

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
x x

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual
x

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid visual tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid auditori tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

x

x

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR


x

Murid visual selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori


x

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

x

x

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik


x

Murid kinestetik belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

x

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

STIMULUS

UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya

CIRI Suka belajar sendiri. Suka belajar secara berpasangan. Suka belajar dengan rakan sebaya.

Sosiologi
Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Suka belajar sebelahnya. dengan guru di

Pelbagai cara

Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas.

Persepsi

Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak. Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar.

Makan

Fizikal
Waktu

Gerakan

57

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

STIMULUS

UNSUR Global atau Analitik

CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh; murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri , suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian, meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis; murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan, membuat sintesis, melukis, membuat gerakan dan mencipta sesuatu.

Otak kiri atau Otak kanan

Psikologi

Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak.

58

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

3. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN


Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid.
Nama : .. Kelas : . Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut:

SS Sangat Setuju 5 Bil. 1.

S Setuju 4 Item

TP Tidak Pasti 3

TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4)

STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1)

Apabila guru memberikan arahan, saya dapat memahaminya dengan baik. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. Di dalam kelas, saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. Jika saya melakukan sesuatu di kelas, saya belajar dengan lebih baik.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

59

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

9.

Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. Jika saya membaca arahan/panduan, saya mengingatnya dengan lebih baik. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. Jika saya membina sesuatu, saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20. 21.

22.

23. 24. 25.

60

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

26.

Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. Di kelas, saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. Saya suka bekerja bersendirian.

27.

28. 29.

30.

(Diubahsuaikan daripada Joy Reid, 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. Setelah anda melengkapkan jadual di atas, jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul.
Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor

61

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor

SKOR
Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37

Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24

62

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama


Gaya Pembelajaran Utama 1. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis, tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak, dapat belajar bersendrian dengan membaca buku, dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan, dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca, serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio, syarahan, dan perbincangan kelas. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman, dan terlibat secara aktif dalam aktiviti, lawatan, dan main peranan. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal, membina model, dan menyentuh dan menggunakan bahan. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman, dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain, mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain, dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. Pelajar belajar, berfikir, serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian.

2. Auditori

3. Kinestetik

4. Kecekatan Tangan

5. Berkumpulan

6.

Bersendirian

Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut, manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran, Murdoch Teacher Center, Wichita, Kansas).

63

Persediaan Peperiksaan

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN

Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. Setelah belajar bersungguh-sungguh, setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin.

MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN

Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti


MENGGEMBIRAKAN

MENAKUTKAN

MERISAUKAN

67

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GURU BOLEH:
Memotivasikan murid agar tekun belajar.

Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran.

Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah.

Mengajar murid teknik belajar yang betul.

Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul.

68

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

MURID PERLU :

i

Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang.

i

Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan

i

Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri

i

Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong. Makan makanan yang berzat dan seimbang.

69

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

i

Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen, pensel, pemadam, jam tangan, pembaris dan lain-lain.

i

Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik.

i

Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir.

70

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Jangan gementar dan panik.

Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa.

Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu - Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. - Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan. - Jawab soalan yang mudah dahulu. - Ketika membaca soalan, tandakan kata-kata kunci. - Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan.

71

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Strategi menjawab soalan - Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah. - Jika ada pilihan, hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit.

Ketika menjawab soalan aneka pilihan: - abaikan jawapan yang anda tahu salah. - buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada.

Ketika menjawab soalan berbentuk karangan, fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis - Buat kerangka jawapan. Catatkan idea. - Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. - Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam. - Perlihatkan pertautan antara perenggan. - Berikan contoh tertentu.

72

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda - Periksa semula jawapan anda. - Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian.

Selepas peperiksaan :

Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru.

73

Contoh Rancangan Pelajaran

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu


Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal

Hasil pembelajaran: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea, utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. : Mendengar, membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama, bertolak ansur dan patriotisme : - Belajar Cara Belajar (merujuk kamus, membuat nota ringkas dan metakognisi) - Kajian Masa Depan

7.2 1.4

Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah

Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV, dan bersoal jawab tentang irama, lagu tema yang didengar. (set induksi) 2. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. (metakognisi) 3. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. 4. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. (kemahiran mencatat isi) 5. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. 6. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut .(kemahiran mengenal isi penting) 7. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. (kemahiran merujuk) 8. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. Guru membuat ulasan dan rumusan. 9. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog.

77

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Lesson Plan for English


Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week

Objectives: By the end of the lesson, students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules; (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. Procedure: 1. 2. Provide 10 sentences in a worksheet. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. Examples: I write to my brother once a week. They jog every evening. She sleeps in the afternoon. Singular subject Plural subject I / You 3. 4. 5. 6. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s)

Teacher explains the rules relating to subject-verb agreement. Students are provided with a worksheet of 10 15 sentences ( worksheet 2). Students fill in the tables in the worksheet. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. Students identify the errors and correct them.

78

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES


Look at the sentences below. 1. My brother plays football once a week. 2. My friends and I jog every evening. 3. He plays tennis every afternoon. 4. They take swimming lessons once a week. 5. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. 6. He hurt his foot while kicking the ball. 7. Mei Mei scores a goal. Well done! a) b) c) In small groups, discuss the structure of the sentences above. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this rule.

WORKSHEET 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. The boy kicks the ball. My sister scores a goal. She hit the ball hard. They train every evening. Ali drinks a glass of orange juice before a game. He wears shin guards to protect his shins. The hockey stick cost him RM 90.00. We need another player for our team. He wears a black jersey, white shorts, and red stockings.

Use the sentences above and complete the table. SUBJECT VERB kicks the ball.

SINGULAR PLURAL

1. The boy

79

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

WORKSHEET 3
Identify and correct the errors in these sentences. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mariam grow a lot of flowers. The boys is always doing things together. Lalitas grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. Encik Mohamed burn the padi stalks. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. Firemen rescues people in a fire. Mrs. Tan teach in a secondary school. Rohani and Rohana is twins.

80

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

MATEMATIK
Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz, benang, pembaris, kertas mahjung,

1. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. 2. Menganggarkan nilai S dengan mencari nisbah
diameter bagi beberapa bulatan, 22 atau 3.142 sebagai 3. Menyatakan 7 penghampiran kepada S 4. Mengira lilitan suatu bulatan, apabila diberikan diameter dan jejari 5. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. lilitan kepada

Aktiviti 1 (Berkumpulan)
1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. Di akhir sesi pembentangan, guru perlu memprkukuhkan konsep S dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah sama bagi sebarang bulatan. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter

S Sd l=2 S j

Terbitkan juga rumus l =

Berikan beberapa contoh yang berkaitan.

81

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Contoh 2:
Berpandukan gaya pembelajaran Visual

Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran

: : : :

Matematik 2 Persamaan Linear

1. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. 2. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. 3. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu. bagi

4. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. 5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.

Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil.

82

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Biji benih yang anda semai sudah bercambah. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2.4 cm. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut :

Hari 1
2.4 cm

Hari 2
3.8 cm

Hari 3
5.2 cm

Hari 4
6.6 cm

1.

Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari, berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu.

2. 3.

4.

5.

6.

83

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Bibliografi

Ab. Rahim Selamat, 1989. Belajar Cara Belajar. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. Rahim Selamat, 1989. Teknologi Sistem Pengajaran. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser, P.E., 1991. How to Ask the Right Questions. Washington, D.C.: National Science Teachers Association Burley-Allen, M., 1995. Listening:The forgotten skill. New York: John Wiley & Sons Fogarty, R., 1994. How To Teach For Metacognitive Reflection. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman, R., 1982. Mastering Study Skills. Surrey: The Macmillan Press Ltd. Geddes, Doreen S., 1995. Keys To Communication: A Handbook for School Success. Thousand Oaks, CA: Corwin Press Rowe, Mary Budd. 1986. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. Journal of Teacher Education. 37, 736-741

84

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Panel Penulis
Penasihat : Dr. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S. Sivagnanachelvi (Ketua) En. M. Govindan Tn. Hj. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Rozita bt. Mat Zain En. Khiruddin bin Ahmad

Ahli

85