KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

A 6.No. B 19. A 16. A 3. A 11. B 8. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. D 15. C 18. B 10. C 5. D 2. B 7.Kod : BMM 3109 2 . C 4. D 13. D 17. D 20. C 14. C 12. B 9. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No.

dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. Kata Nama 2.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. ditulis. meN…kan Memberikan. meN Mengajar. di Diajar. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. ber Berkahwin. mendapatkan 3. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. menulis. Kata Kerja 3. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. Guru perguruan Guru-guru 2. Kata Adjektif 4. Memper…kan memperdengarkan 4. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. membaca 2. dibaca 5. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. Kata Tugas 3 .

Nama Khas Ahmad. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. 4. tatabahasa.jurusolek Tatatertib. hartawan. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. pembaca Jurutera. tatarakyat Larian. 6. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. Tompok. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. pengawasan 4 1. Nama Am Guru. 5. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. bandar 3. penulis.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. 2. 3. ajaran Jutawan. mana. panduan. binatang. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. dermawan Perguruan. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. jururawat. . Ganti Nama Saya. penulisan. Ipoh 2.

.ah Sub… 3.7.. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 ... . Sub. Ke…an Kerajaan. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No. Inggeris Subsistem 4. Maha… …at Anti. 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. tata sanskrit tatabahasa 2. Swa… Sanskrit Swasta 6. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1.. Kod: BMM 3109 4. …ah Arab Ustazah 7.. Kementerian. Swa… …in Tele… 2.in Arab hadirin 3. Tata… . Anti… Inggeris Antinasional 5..

contoh. dril KVKK. cat. spring. KKKVK. oh. pruf. Kata Majmuk iv.ya VK. contoh. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. contoh. ajar.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. ru. am. guru. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. Kata Tunggal ii. i. isy KVK. golf KKKV. sekolah. contoh. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . wang KKVK. yu. stor. lap. teks. bank. contoh. Kata Terbitan iii. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. contoh. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. skrip. contoh. skru. contoh.

pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. sama ada awalan. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. ke…an. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. • Pengubah golongan. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. di…kan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . men…I. ke…. ber…. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. per….…el…. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan. apitan. ter… o Apitan: meN…kan. …wan. di…. mahupun akhiran. Bincangkan fungsi imbuhan. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er….…in…. o Akhiran: …an. sisipan. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama).…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. …man o Sisipan: …er…. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. i.

manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif.2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. tak transitif berpelengkap. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. Konsep 8 . Terdapat 2 jenis. i. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif.

kata kerja tak transitif ialah beransur. jahat. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. berselimutkan. manakala di bilik. tidur. menguning. dan guru. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. Walau bagaimanapun. tersenyum. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. dan menjadi. berbuat. tinggal. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. manakala pelengkapnya pula ialah baik.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. 9 . dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. embun. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. di Kampung Paya.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas.

berfungsi sebagai membantu. boleh d. nya (dalam frasa sesungguhnya. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. i. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. penegasan. dari. sambil b. kedua. pertanyaan. Contoh. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. sila. siapa. Contoh. . Kata Praklausa i. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. lajunya) iii. aduh!. tetapi.Dalam ayat tersebut. memeri. ii. dengan. dan penerang pangkal ayat. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. adalah. 4 kelompok dasar a. menguat. Contoh. ii. Kata Penyambung Ayat i. Kata Pascakata i. membilang. dan penggunaannya. Hatta c. dari segi fungsi. menyendi dan mengarah. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. ii. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. dan. Contoh. ii. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. Kata Prafrasa i. Terletak di hadapan frasa. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. Kata Prafrasa d. Kata Praklausa c. menafi. ya. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. atas. Kata Penyambung Ayat b.

Contoh ayat: 1.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. Bakul itu dibuat daripada buluh. Contoh ayat: 1. Kata Sendi Nama a. Surat itu daripada ibu. Menunjukkan masa dan tempat. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. ii. Jam itu ada pada kakak. 4. 2. sumber manusia dan unsur mujarad ii. kegiatan itu adalah baik. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Contoh ayat: 1. Bas bertolak pada pukul 7. d. 3. perbandingan. Daripada aspek eskonomi. Pada i. Dia lebih pandai daripada saya. 2. 2. Ahmad berasal dari Perak. Dari i. b. 11 . Daripada i. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. Di i. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. 3. Menunjukkan asal kejadian. Dia menunggu dari pagi. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. Ibu bekerja di sekolah. Contoh ayat: 1. c. i. ii.00 malam. Menunjukkan tempat.

Ali berada di kedai runcit. Kepada i. Pengembara itu sesat di dalam hutan.. unsur mujarad. 12 .PMM TAMAT……………………………. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. 3.2. Untuk menyatakan sasaran . Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. ii. e. pecahan. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. 4. 2. dan menyatakan perubahan keadaan. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. 3. Kembalikan boring itu kepada saya. Contoh ayat: 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.