KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

No. C 5. D 13. C 4. B 10. A 6. D 20. C 14. D 15.Kod : BMM 3109 2 . B 8. A 3. D 2. C 18. D 17. A 11. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. A 16. C 12. B 19. B 9. B 7. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No.

ditulis. meN…kan Memberikan. meN Mengajar. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. di Diajar. Memper…kan memperdengarkan 4. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. Kata Adjektif 4. mendapatkan 3. Guru perguruan Guru-guru 2. ber Berkahwin. membaca 2. Kata Nama 2. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. Kata Kerja 3. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Kata Tugas 3 .BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. menulis. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. dibaca 5.

jururawat. penulisan. ajaran Jutawan. 4.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. tatabahasa. tatarakyat Larian. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. Tompok. hartawan. 6. Nama Am Guru. dermawan Perguruan. pengawasan 4 1. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. panduan.jurusolek Tatatertib. penulis. 2. Nama Khas Ahmad. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. 3. 5. bandar 3. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. . mana. pembaca Jurutera. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. binatang. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. Ipoh 2. Ganti Nama Saya. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1.

. Kementerian. Sub. Tata… .. Anti… Inggeris Antinasional 5. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No. Kod: BMM 3109 4. Swa… Sanskrit Swasta 6. …ah Arab Ustazah 7.. .. tata sanskrit tatabahasa 2..in Arab hadirin 3.. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . Maha… …at Anti. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1. Swa… …in Tele… 2. Inggeris Subsistem 4.7..ah Sub… 3. 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. Ke…an Kerajaan.

oh. Kata Tunggal ii. am. dril KVKK. contoh. contoh. stor. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. contoh. ru. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. ajar. Kata Majmuk iv. teks. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. cat. bank. guru. contoh. sekolah. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. contoh. contoh. contoh. Kata Terbitan iii. isy KVK. yu. i. golf KKKV. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. spring. lap. skru. contoh. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.ya VK. skrip. wang KKVK.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. pruf. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. KKKVK. Pola • • • • • • • markah markah markah markah .

ter… o Apitan: meN…kan.…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. …wan. ber…. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan.…el…. Bincangkan fungsi imbuhan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . ke….…in….pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. i. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er…. sama ada awalan. • Pengubah golongan. …man o Sisipan: …er…. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. apitan. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama). Fungsi imbuhan • Penetap golongan. di…. di…kan.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. mahupun akhiran. sisipan. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. per…. o Akhiran: …an. ke…an. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. men…I.

2. i. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. tak transitif berpelengkap. Terdapat 2 jenis. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif. Konsep 8 .

 Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. manakala pelengkapnya pula ialah baik. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. tersenyum. kata kerja tak transitif ialah beransur. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. di Kampung Paya. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Walau bagaimanapun.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. 9 . manakala di bilik.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. dan menjadi. tidur. menguning. jahat. berselimutkan. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. embun. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. dan guru. tinggal. berbuat.

i. menafi. Kata Penyambung Ayat i. ii. menguat. boleh d. Contoh. membilang. sambil b. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. Kata Praklausa i.Dalam ayat tersebut. adalah. Kata Prafrasa i. Kata Penyambung Ayat b. menyendi dan mengarah. dari. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. atas. dan. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. Contoh. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. berfungsi sebagai membantu. Contoh. siapa. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. dari segi fungsi. lajunya) iii. dan penerang pangkal ayat. penegasan. dan penggunaannya. ya. Kata Praklausa c. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. pertanyaan. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. ii. Hatta c. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. ii. ii. aduh!. Kata Prafrasa d. tetapi. dengan. Terletak di hadapan frasa. memeri. . Contoh. kedua. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. nya (dalam frasa sesungguhnya. 4 kelompok dasar a. Kata Pascakata i. sila.

Contoh ayat: 1. Bas bertolak pada pukul 7. Di i. 3. kegiatan itu adalah baik. Daripada i.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. ii. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. b.00 malam. d. i. 4. Bakul itu dibuat daripada buluh. Contoh ayat: 1. sumber manusia dan unsur mujarad ii. 2. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. Ahmad berasal dari Perak. Surat itu daripada ibu. Dari i. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Kata Sendi Nama a. Menunjukkan asal kejadian. perbandingan. Pada i. Dia lebih pandai daripada saya. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. ii. Jam itu ada pada kakak. Dia menunggu dari pagi. 11 . 2. Ibu bekerja di sekolah. Menunjukkan tempat. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. Daripada aspek eskonomi. 2. 3. c. Menunjukkan masa dan tempat. Contoh ayat: 1. Contoh ayat: 1.

Kepada i.. Contoh ayat: 1. Kembalikan boring itu kepada saya. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. pecahan. unsur mujarad. 2. 4. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. Ali berada di kedai runcit. Untuk menyatakan sasaran . 12 . Pengembara itu sesat di dalam hutan.2. e. Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. 3. 3. dan menyatakan perubahan keadaan.PMM TAMAT……………………………. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.