KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

C 4. A 11. C 18. D 17. A 3. B 10. B 7. B 19. A 16. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. C 14. A 6. D 2.No. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. D 15. B 9. C 5. C 12. D 13. D 20.Kod : BMM 3109 2 . B 8.

Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. Guru perguruan Guru-guru 2. Kata Nama 2.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Memper…kan memperdengarkan 4. Kata Adjektif 4. mendapatkan 3. dibaca 5. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. ber Berkahwin. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. meN…kan Memberikan. ditulis. Kata Kerja 3. di Diajar. menulis. membaca 2. meN Mengajar. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. Kata Tugas 3 .

Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. pembaca Jurutera.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. Nama Am Guru. jururawat. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. 4. 5. 6. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. tatarakyat Larian. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. penulis. panduan. dermawan Perguruan. bandar 3. hartawan. Nama Khas Ahmad. Ganti Nama Saya. ajaran Jutawan.jurusolek Tatatertib. penulisan. Tompok. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. pengawasan 4 1. mana. 2. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. tatabahasa. . 3. Ipoh 2. binatang.

1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. Ke…an Kerajaan. Kod: BMM 3109 4. Kementerian. Inggeris Subsistem 4. Tata… .. Swa… Sanskrit Swasta 6... . tata sanskrit tatabahasa 2.7. Sub.ah Sub… 3. Anti… Inggeris Antinasional 5. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1... …ah Arab Ustazah 7. Maha… …at Anti.in Arab hadirin 3.. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No. Swa… …in Tele… 2..

contoh. contoh. contoh. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. sekolah. bank. guru. lap. stor. i. dril KVKK. skru. skrip. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. golf KKKV.ya VK. wang KKVK. yu. contoh. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . spring. Kata Terbitan iii. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. Kata Tunggal ii. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. contoh. KKKVK. isy KVK. teks. contoh. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. oh. contoh. am. Kata Majmuk iv. ru. ajar. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. pruf. contoh. cat. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal.

sisipan. mahupun akhiran. per…. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama). di…kan. sama ada awalan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . ter… o Apitan: meN…kan. • Pengubah golongan.…el…. o Akhiran: …an. Bincangkan fungsi imbuhan. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. ke…. di….…in…. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk.pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. …man o Sisipan: …er…. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan.…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er…. men…I. …wan. ber…. apitan. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. i. ke…an.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan.

tak transitif berpelengkap. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. Terdapat 2 jenis. i. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja.2. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. Konsep 8 .

9 . di Kampung Paya. dan menjadi. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. tidur. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. dan guru. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. embun. menguning.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. manakala di bilik. berbuat. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. jahat. berselimutkan. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. kata kerja tak transitif ialah beransur. Walau bagaimanapun. tersenyum. manakala pelengkapnya pula ialah baik.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. tinggal.

Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. pertanyaan. tetapi. lajunya) iii. Terletak di hadapan frasa. ii. menyendi dan mengarah. ii. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. membilang. Kata Prafrasa i. sambil b. memeri. i. dan. atas. Kata Prafrasa d. siapa. berfungsi sebagai membantu. menguat. ya. Contoh. nya (dalam frasa sesungguhnya. sila. Kata Praklausa c. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. ii. boleh d. dari segi fungsi. dan penerang pangkal ayat. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. aduh!. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. Kata Pascakata i. ii. menafi. Contoh. dan penggunaannya. Kata Penyambung Ayat b. Hatta c. . penegasan. Contoh. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. dari. adalah. 4 kelompok dasar a. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. Contoh. kedua. Kata Penyambung Ayat i. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap.Dalam ayat tersebut. Kata Praklausa i. dengan. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan.

Menunjukkan asal kejadian. 3. 2. 2. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. ii. Ahmad berasal dari Perak. Bas bertolak pada pukul 7. sumber manusia dan unsur mujarad ii. Contoh ayat: 1. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. Bakul itu dibuat daripada buluh.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. perbandingan. b. d. c. Daripada aspek eskonomi. Contoh ayat: 1. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. i. ii.00 malam. Dia menunggu dari pagi. Dia lebih pandai daripada saya. Kata Sendi Nama a. Ibu bekerja di sekolah. Dari i. Surat itu daripada ibu. 4. 11 . Menunjukkan masa dan tempat. 2. Contoh ayat: 1. Pada i. Menunjukkan tempat. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. 3. Contoh ayat: 1. kegiatan itu adalah baik. Jam itu ada pada kakak. Daripada i. Di i.

. Contoh ayat: 1. Kembalikan boring itu kepada saya. Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. e. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. pecahan. 3. 3. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. Pengembara itu sesat di dalam hutan. unsur mujarad. Untuk menyatakan sasaran . ii.2. 4. 12 .PMM TAMAT……………………………. dan menyatakan perubahan keadaan. Ali berada di kedai runcit. 2. Kepada i. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful