KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

B 7. C 14.No. C 5. A 3. B 19. A 16. D 2. C 4. D 13. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. A 6. D 17. B 10. A 11. B 8. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. C 12. D 15.Kod : BMM 3109 2 . C 18. B 9. D 20.

Kata Adjektif 4. ber Berkahwin. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. meN Mengajar. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. Kata Nama 2. Guru perguruan Guru-guru 2. di Diajar. mendapatkan 3. Kata Kerja 3. ditulis. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. menulis. meN…kan Memberikan.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. Memper…kan memperdengarkan 4. dibaca 5. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. Kata Tugas 3 . (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. membaca 2. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5.

1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. tatabahasa. dermawan Perguruan. tatarakyat Larian. penulis. pengawasan 4 1. Nama Khas Ahmad. 2. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. pembaca Jurutera. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. 6. jururawat. ajaran Jutawan. Ganti Nama Saya. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. hartawan. 3. penulisan. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. Nama Am Guru. mana. 5. Ipoh 2. Tompok.jurusolek Tatatertib. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. binatang. 4. panduan. . Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. bandar 3.

. 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. Kod: BMM 3109 4.. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No. Maha… …at Anti..in Arab hadirin 3. Inggeris Subsistem 4. Kementerian.7. . Tata… .. tata sanskrit tatabahasa 2. Sub. Swa… Sanskrit Swasta 6... Ke…an Kerajaan.. Anti… Inggeris Antinasional 5. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . Swa… …in Tele… 2. …ah Arab Ustazah 7.ah Sub… 3. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1.

Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. lap. stor. ru. i. contoh. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. bank. contoh. golf KKKV. Kata Tunggal ii. wang KKVK. ajar. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . guru. skrip. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Kata Terbitan iii. teks. dril KVKK. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. contoh. cat.ya VK. contoh. contoh. Kata Majmuk iv. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. spring. KKKVK. contoh. sekolah. skru. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. oh. isy KVK. contoh. pruf. contoh. yu. am.

Fungsi imbuhan • Penetap golongan. ter… o Apitan: meN…kan. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii.…in…. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. mahupun akhiran. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama). se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er…. sisipan. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. ber…. …man o Sisipan: …er….(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. per…. …wan. i. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan. men…I. Bincangkan fungsi imbuhan.…el….pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. apitan. • Pengubah golongan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. ke…an. sama ada awalan. o Akhiran: …an. ke…. di….…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. di…kan.

Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja.2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. Konsep 8 . Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. Terdapat 2 jenis. tak transitif berpelengkap. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. i. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek.

o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. tidur. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. menguning. dan menjadi. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang. manakala di bilik. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. kata kerja tak transitif ialah beransur. jahat. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. dan guru. tersenyum. 9 . manakala pelengkapnya pula ialah baik. berselimutkan.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. berbuat. di Kampung Paya. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. embun. tinggal.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. Walau bagaimanapun. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.

Kata Praklausa c. menguat. menafi. Contoh. Kata Prafrasa d. kedua. menyendi dan mengarah. ya. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. Kata Pascakata i. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. siapa. lajunya) iii. sambil b. dari. dengan. berfungsi sebagai membantu. Kata Praklausa i. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. atas. Kata Penyambung Ayat i. aduh!. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. Terletak di hadapan frasa. nya (dalam frasa sesungguhnya. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. pertanyaan. dan penerang pangkal ayat. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. sila. Contoh. ii. Kata Prafrasa i. adalah. Contoh. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. tetapi. memeri. ii. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. dan penggunaannya.Dalam ayat tersebut. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. 4 kelompok dasar a. dari segi fungsi. penegasan. Contoh. dan. boleh d. ii. . sama ada dalam frasa atau dalam ayat. ii. Hatta c. Kata Penyambung Ayat b. i. membilang.

c. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. Pada i. 3. Dia lebih pandai daripada saya. Menunjukkan masa dan tempat. 2.00 malam. Daripada aspek eskonomi. Contoh ayat: 1. b. Contoh ayat: 1. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. Ahmad berasal dari Perak. Bakul itu dibuat daripada buluh. Bas bertolak pada pukul 7. Menunjukkan tempat. ii. perbandingan. i. Ibu bekerja di sekolah. 4. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Surat itu daripada ibu. Contoh ayat: 1. Contoh ayat: 1. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. ii.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. Jam itu ada pada kakak. 2. Di i. Menunjukkan asal kejadian. Dia menunggu dari pagi. Daripada i. 11 . sumber manusia dan unsur mujarad ii. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. kegiatan itu adalah baik. 3. Dari i. Kata Sendi Nama a. 2. d.

PMM TAMAT……………………………. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. 4. dan menyatakan perubahan keadaan. Untuk menyatakan sasaran . e. unsur mujarad.. Kepada i. 12 . Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. Ali berada di kedai runcit. 2. 3. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. pecahan. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. 3. Contoh ayat: 1. Pengembara itu sesat di dalam hutan.2. ii. Kembalikan boring itu kepada saya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.