Anda di halaman 1dari 5

Mengenal butir-butir releven mengenai sesuatu objek dan sekitarnya.

mengenal perbezaan dan persamaan Menyedari perubahan di dalam persekitarannya Mengenal pasti tertib kejadian

Mengesan persamaan dan perbezaan. Mengumpul berdasarkan sifat sepunya Boleh menggunakan kreteria lain untuk mengumpul objek-objek

Boleh mengenali pola di dalam jadual-jadual nombor Mengira dengan mudah Menggunakan alat dengan betul Mencatat bacaan dengan tepat Dapat mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan

*Mennggunakan maklumat daripoada pemerhatian untuk membuat pemerhatian awal yang munasabah. *Membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian. *Menguji kejituan inferens dengan pemerhatian tambahan

Menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan. Secara eksplisit menggunakan pola sebagai bukti bagi membuat ujuran Mengeksstrapolasi dan menyisipkan sebagai alat membuat ramalan [SCE3106] 1

-Merekodkan maklumat daripada kajian -Melukis dan membuat nota -Menggunakan data , carta, graf dan jadual bagi menyampaikan maklumat

-Memperihal lokasi dan masa -Memperihalkan perubahan arah dengan masa -Memperihalkan perubahan bentuk dengan masa -Memperihalkan perubahan saiz dengan masa -Menyusun preristiwa mengikut kronologi

-Mengesan pola atau corak yang terdapat pada maklumat yang didapati -menyatakan hubungan di antara maklumat

-Mentakrif istilah dalam konteks pengalaman sendiri -Membuat penyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat Mengenal pembolehubah yang dikaji -Mengenal pembolehubah yang dimalarkan

-Mencadangkan penerangan yang selaras dengan bukti atau konsep sains -Menggunakan pengetahuan dahulu bagi membuat suatu penerangan

Menentukan pembolehubah yang akan diubah dan dimalar Menjalankan kajian dengan mengubah Pembolehubah Menggunakan alatan yang sesuai - Membuat kesimpulan daripada data yang dikumpul [SCE3106] 2

Memerhati, membuat inferens, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor,menggunakan perhubungan ruang dan masa, berkomunikasi dan meramal

1. Proses Sains Asas

2. Proses sains bersepadu


Mentafsir data,mengawal pembolehubah, mendefinisi secara operasi, membuat hipotesis dan mengeksperimen

Dalam penyelidikan adalah; Kemahiran psikomotoor yang membolehkan individu menjalankan kerja-kerja praktikal atau amali

[SCE3106]

Mengukur dan menggunakan nombor

Mengawal pembolehubah

Mengguna dan mengendali peralatan dan bahan sains dengan betul.

K E M A H R A N

Menyimpan peralatan Sains di tempat yg betul

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.


[SCE3106] 4

Mennggunakan pancaindera untuk mengenal pasti ciri-ciri objek, perubahan, persamaan, dan perbezaan.

MENGELAS

Mengumpul objek atau peristiwa mengikut persamaan dan perbezaan

Membuat pemerhatian kuantitatif dengan membandingkan kepada piawai tertentu MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR

1.MEMERHATI

3 5

Membuat kesimpulan awaluntuk menerangkan sesuatu peristiwa berdasarkan sebab-sebab atau alasan-alasan

MERAMAL

4MEMBUAT
INFERENS
Mengenalpasti bentuk dan pergerakan mengikut masa
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku bedasarkan pemerhatian atau inferens

Memindahkan maklumat atau idea kepada orang lain secara lisan atau bertulis

BERKOMUNIKASI

MENTAFSIR MAKLUMAT

Memberi maklumat tentang pola atau perhubungan berdasarkan maklumat yang dikumpul

Memberi takrif dengan memperihalkan apa yang diperhatikan atau dibuat

MENDEFINISI SECARA OPERASI

Mengenalpasti semua pembolehubah iaitu aspekaspek yang boleh mempengaruhi hasil eksperimen . Menjalankan eksperimen dengan hanya memanipulasikan satu pembolehubah sementara pembolehubah yang lain dimalarkan

1 1

MEMBUAT HIPOTESIS

Membuat tekaan intelek yang boleh diuji berdasarkan bukti yang dikumpul

Menyiasat ,memanipulasikan pembolehubah dan menguji hipotesis untuk membuat keputusan.

1 0

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH [SCE3106]

1 2

MENGEKSPERIMEN