Anda di halaman 1dari 23

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid: 1. 2. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia; Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya; 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; 4. 5. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia.

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

TAFSIRAN
o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

TAFSIRAN BAND
BAND 1 2 3 4 PERNYATAAN BAND TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013

BAND
1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undang-undang Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia DESKRIPTOR B1D1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Keadilan Rasional Kesederhanaan EVIDENS B1D1E1 Boleh memberi contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia perlakuan bertolak ansur / mengawal diri / sabar aktiviti berdikari individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha B1D1E2 Boleh menyenaraikan ciri amanah tanggungjawab diri di rumah / di sekolah / dalam masyarakat pertuturan dan tingkah laku yang sopan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain B1D1E3 Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri cara menyayangi sesama manusia / manusia dengan flora / manusia dengan fauna prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B1D2 B1D2E1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan Kekeluargaan ciri-ciri keluarga bahagia Kasih Sayang terhadap Keluarga perlakuan yang menunjukkan sikap hormat Hormat dan Taat kepada Anggota dan taat kepada ibu bapa Keluarga adat / tradisi yang diamalkan oleh keluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan tanggungjawab diri terhadap keluarga Tanggungjawab terhadap Keluarga B1D3 B1D3E1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan Alam Sekitar cara memelihara / memulihara Menyayangi dan Menghargai Alam persekitaran sekolah Sekitar cara menjaga kebersihan sumber air Keharmonian antara Manusia punca pencemaran persisiran pantai dengan Alam Sekitar contoh bencana alam Kemapanan Alam Sekitar Peka terhadap Isu-Isu Alam Sekitar B1D4 B1D4E1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan Patriotisme contoh kemudahan awam / perkhidmatan Cinta akan Negara sosial Taat Setia kepada Raja dan aktiviti sambutan hari Kebangsaan / aktiviti Negara kemasyarakatan Sanggup Berkorban untuk Negara B1D5E1 B1D5 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan Hak Asasi Manusia hak kanak-kanak yang wajar dipenuhi oleh ibu bapa atau penjaga Melindungi Hak Kanak-kanak hak wanita dalam pembangunan keluarga, Menghormati Hak Wanita masyarakat dan negara Melindungi Hak Pekerja tanggungjawab majikan dalam menjaga Menghormati Hak Golongan

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 Kurang Berupaya Melindungi Hak Pengguna kebajikan pekerja jenis kecacatan golongan kurang berupaya hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan

B1D6 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi Mematuhi Peraturan dan UndangUndang Kebebasan Bersuara Kebebasan Beragama Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Sikap Keterbukaan

B1D6E1 Boleh menyenaraikan peraturan dan undang-undang jalan raya perayaan keagamaan sendiri / orang lain aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat B1D6E2 Boleh menyatakan cara berbincang sesama anggota keluarga cara menerima pandangan dan teguran orang lain

B1D7 B1D7E1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan Keamanan dan Keharmonian ciri-ciri jiran yang baik Hidup Bersama secara Aman badan sukarela yang terlibat dalam aktiviti Saling Membantu dan Bekerjasama kemasyarakatan Saling Menghormati antara Negara contoh kerjasama antara negara

10

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia DESKRIPTOR EVIDENS

2 Tahu dan Faham

B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Perkembangan Diri kepentingan beragama / berkepercayaan Kepercayaan kepada Tuhan cara bersikap amanah Amanah perbuatan yang boleh menjejaskan Harga Diri maruah diri Bertanggungjawab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi Hemah Tnggi perlakuan bertolak ansur / mengawal diri / Toleransi sabar dengan orang lain Berdikari kebaikan menyelesaikan masalah sendiri Kerajinan secara individu / berkumpulan Kasih Sayang cara menyayangi sesama manusia / Keadilan manusia dengan flora / manusia dengan Rasional fauna Kesederhanaan kepentingan melaksanakan prinsip keadilan di sekolah B2D1E2 Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumah / di sekolah / dalam masyarakat kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor B2D1E3 Boleh menghuraikan perlakuan individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain

11

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B2D2 B2D2E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Kekeluargaan ciri-ciri keluarga bahagia Kasih Sayang terhadap Keluarga perlakuan yang menunjukkan sikap hormat Hormat dan Taat kepada Anggota dan taat kepada ibu bapa mengikut agama Keluarga / kepercayaan masing-masing Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga Tanggungjawab terhadap Keluarga kebaikan melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Alam Sekitar kepentingan memelihara / memulihara Menyayangi dan Menghargai Alam persekitaran sekolah Sekitar kepentingan menjaga kebersihan sumber Keharmonian antara Manusia air dengan Alam Sekitar kepentingan menjaga persisiran pantai Kemapanan Alam Sekitar persediaan yang perlu diambil bagi Peka terhadap Isu-Isu Alam Sekitar menghadapi bencana alam

B2D4 B2D4E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Patriotisme kepentingan menjaga kemudahan awam / Cinta akan Negara perkhidmatan sosial Taat Setia kepada Raja dan kepentingan sambutan Hari Kebangsaan / Negara aktiviti kemasyarakatan Sanggup Berkorban untuk Negara B2D5E1 B2D5 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan kepentingan pendidikan dan perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada kanak-kanak Melindungi Hak Kanak-Kanak hak wanita dalam pembangunan keluarga, Menghormati Hak Wanita masyarakat dan negara Melindungi Hak Pekerja

12

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Melindungi Hak Pengguna tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja cara memberi layanan kepada golongan kurang berupaya hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan

B2D6 B2D6E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Demokrasi kebaikan mematuhi peraturan dan undang Mematuhi Peraturan dan Undangundang jalan raya Undang kepentingan aktiviti luar sekolah bersama Kebebasan Bersuara masyarakat setempat Kebebasan Beragama kebaikan menerima pandangan dan Penglibatan Diri dalam teguran orang lain Pembangunan Negara B2D6E2 Sikap Keterbukaan Boleh menerangkan kebaikan berbincang sesama anggota keluarga kepentingan menghormati perayaan keagamaan sendiri / orang lain B2D7 B2D7E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menerangkan berkaitan dengan Keamanan dan ciri-ciri jiran yang baik Keharmonian aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan Hidup Bersama secara Aman oleh badan sukarela Saling Membantu dan Bekerjasama kepentingan bekerjasama antara negara Saling Menghormati antara Negara

13

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia DESKRIPTOR B3D1 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Keadilan Rasional Kesederhanaan EVIDENS B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama / kepercayaan menunaikan tanggungjawab diri di rumah / di sekolah / dalam masyarakat bertolak ansur / mengawal diri / sabar dengan orang lain adil di sekolah sederhana dalam hubungan dengan orang lain B3D1E2 Boleh menunjukkan cara bersikap amanah dengan pihak lain pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi apabila disuruh sikap berdikari dalam menyelesaikan masalah usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan diri / keluarga / sekolah cara menyayangi sesama manusia / manusia dengan flora / manusia dengan fauna B3D1E3 Boleh mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

14

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B3D2 B3D2E1 Mengetahui, memahami dan Boleh menunjukkan perlakuan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan menghormati anggota keluarga Kekeluargaan adat / tradisi yang diamalkan oleh keluarga Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tanggungjawab terhadap Keluarga B3D3E1 Boleh menunjukkan perlakuan memelihara / memulihara persekitaran sekolah B3D3E2 Boleh menggunakan air secara berhemah apabila disuruh

B3D3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

B3D4 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Cinta akan Negara Taat Setia kepada Raja dan Negara Sanggup Berkorban untuk Negara

B3D4E1 Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan / aktiviti kemasyarakatan apabila disuruh

15

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B3D5 B3D5E1 Mengetahui, memahami dan Boleh menunjukkan cara mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan memberi layanan terhadap golongan Hak Asasi Manusia kurang berupaya Menghormati Hak Golongan menggunakan hak untuk mendapatkan Kurang Berupaya perlindungan dan maklumat tentang Melindungi Hak Pengguna barangan

B3D6 B3D6E1 Mengetahui, memahami dan Boleh menunjukkan perlakuan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang Demokrasi jalan raya Mematuhi Peraturan dan Undang berbincang sesama anggota keluarga Undang meraikan perayaan keagamaan sendiri / Kebebasan Bersuara orang lain Kebebasan Beragama menerima pandangan dan teguran orang Penglibatan Diri dalam lain di sekolah Pembangunan Negara B3D6E2 Sikap Keterbukaan Boleh menyertai aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat apabila disuruh

B3D7 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian Hidup Bersama secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama

B3D7E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran B3D7E2 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan apabila disuruh

16

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD B4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undangundang DESKRIPTOR EVIDENS

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4D1 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Rasional

B4D1E1 Boleh melaksanakan ajaran agama / kepercayaan dengan tertib B4D1E2 Boleh bersikap amanah dengan pihak lain dengan tertib bertolak ansur / mengawal diri / sabar secara tertib dengan orang lain berdikari dengan tertib dalam menyelesaikan masalah gigih dengan rela hati untuk mencapai kejayaan diri / keluarga / sekolah menyayangi sesama manusia / manusia dengan flora / manusia dengan fauna dengan ikhlas / tertib B4D1E3 Boleh menjaga maruah diri tanpa disuruh B4D1E4 Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumah / di sekolah / dalam masyarakat dengan rela hati B4D1E5 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib

17

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B4D2 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tanggungjawab terhadap Keluarga B4D2E1 Boleh menunjukkan sikap kasih sayang / memulia dan mentaati ibu bapa / melaksanakan kewajipan terhadap keluarga dengan ikhlas / tertib B4D2E2 Boleh melaksanakan adat / tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib

B4D3 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

B4D3E1 Boleh memelihara / memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati B4D3E2 Boleh menggunakan air secara berhemah dengan rela hati

B4D4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Cinta akan Negara Taat Setia kepada Raja dan Negara Sanggup Berkorban untuk Negara

B4D4E1 Boleh menggunakan kemudahan awam / perkhidmatan sosial dengan tertib B4D4E2 Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan / aktiviti kemasyarakatan dengan rela hati

B4D5 B4D5E1 Mengetahui, memahami, menghayati dan Boleh melaksanakan hak untuk mendapat mempraktikkan nilai berkaitan dengan Hak perlindungan dan maklumat tentang barangan Asasi Manusia dengan tertib Melindungi hak pengguna

18

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B4D6 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi Kebebasan Beragama Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Sikap Keterbukaan B4D6E1 Boleh menceritakan pengalaman selepas meraikan perayaan keagamaan sendiri / orang lain dengan tertib B4D6E2 Boleh menerima pandangan dan teguran orang lain di sekolah dengan ikhlas / tertib B4D6E3 Boleh menyertai aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat dengan rela hati B4D7E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran secara sopan / tertib B4D7E1 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan secara suka rela

B4D7 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian Hidup Bersama secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama

19

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat

B5D1 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Rasional

B5D1E1 Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D1E2 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D1E3 Boleh bersikap bertolak ansur / mengawal diri / sabar secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat berdikari dengan tertib dan tekal dalam menyelesaikan masalah serta memupuk nilai dalam kalangan rakan B5D1E4 Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri / keluarga / sekolah serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat sikap menyayangi sesama manusia / manusia dengan flora / manusia dengan fauna secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

20

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B5D2 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Tanggungjawab terhadap Keluarga B5D2E1 Boleh mengamalkan sikap kasih sayang / memulia dan mentaati ibu bapa / melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

B5D3 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai berkaitan dengan Alam Sekitar dalam kehidupan seharian Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

B5D3E1 Boleh mengamalkan untuk memelihara / memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan

B5D4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkankan nilai berkaitan dengan Patriotisme dalam kehidupan seharian Cinta akan Negara

B5D4E1 Boleh menggunakan kemudahan awam / perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

21

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

B6 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat dan diteladani

B6D1 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi serta dicontohi Bertanggungjawab Hemah Tinggi Kerajinan Kasih Sayang Rasional

B6D1E1 Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi B6D1E2 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi B6D1E3 Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri / keluarga / sekolah serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi sikap menyayangi sesama manusia / manusia dengan flora / manusia dengan fauna secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi

B6D2 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi serta dicontohi Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Tanggungjawab terhadap Keluarga

B6D2E1 Boleh mengamalkan sikap kasih sayang / memulia dan mentaati ibu bapa / melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga dan dicontohi

22

DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2 Februari 2013 B6D3 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai berkaitan dengan Alam Sekitar dalam kehidupan seharian dan dicontohi Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar B6D3E1 Boleh mengamalkan untuk memelihara / memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan dan dicontohi

B6D4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai berkaitan dengan Patriotisme dalam kehidupan seharian dan dicontohi Cinta akan Negara

B6D4E1 Boleh menggunakan kemudahan awam / perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi

23