Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Tarikh / Hari Masa Kelas Bil. Pelajar Mata Pelajararan Tema Tajuk Hasil pelajaran

: : : : : : : :

8 April 2013 ( Isnin ) 9.10-10.10 ( 1 jam) 5 Cemerlang 25 orang Bahasa Melayu Sukan Dan Kesihatan Awas, Nyamuk

Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan

menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 (i). Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.

Fokus Sampingan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (i). Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 (i). Membina ayat tunggal berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

Objektif pelajaran: Di akhir pengajaran murid dapat: i) ii) iii) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengelaskan maklumat ke dalam borang pengurusan grafik berdasarkan teks yang dibaca. Membina sekurang-kurangnya tiga ayat menggunakan kata kerja berimbuhan di...kan.

Strategi Pengajaran

Koperatif Kerja berkumpulan Kontruktivisme Berdasarkan pengalaman

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

: : :

Mendengar dan bertutur, membaca, menulis Kosa kata, Sebutan dan intonasi Ilmu Sains Nilai - Bekerjasama, Kerajinan, Hormatmenghormati

Kemahiran Bernilai Tambah(KBT): 1. Kemahiran Berfikir - Menjana idea, Mengelas

2 . Kecerdasan Pelbagai - Interpersonal, verbal linguistik, Intrapersonal, visual ruang

Pengetahuan Sedia Ada :

Murid- murid sudah mengetahui cara mendapatkan isi penting sesuatu topik.

Bahan Bantu Mengajar

Gambar, Petikan, Templat Pelajar- Borang pengurusan grafik

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) 9.10 pagi 9.15 pagi

Isi Pelajaran Bercerita tentang gambar nyamuk

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti Murid 1.Memaparkan gambar seekor nyamuk. 2. Bersoal-jawab dengan murid berkenaan sifat-sifat nyamuk. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. 1.Menyatakan sifatsifat nyamuk.

Catatan

BBM: Gambar nyamuk (Lampiran 1) Nilai: Bekerjasama KBKK: Menjana idea

Langkah 1 (10 minit) Membaca dan 9.15pagi memahami 9.25 pagi petikan.

1.Mengedarkan petikan kepada murid. 2. Meminta murid membaca petikan secara mentalis (senyap) 3. Bersoal-jawab dengan murid tentang isi-isi penting dalam petikan.

1.Membaca petikan secara mentalis (senyap) 2.Memberikan respon terhadap soalan guru.

BBM: - Petikan teks Awas Nyamuk (Buku Teks m/s 65) Nilai: Menghormati

Langkah 2 Mengkatego (20 minit) rikan 1. Guru meminta maklumat murid-murid 9.25pagi membentuk kumpulan. 9.45 pagi (1:5) 2.Guru mengedarkan borang pengurusan grafik. 3. Guru meminta murid melengkapkan borang pengurusan grafik tersebut dengan berpandukan kepada teks petikan yang

1.Melengkapkan borang pengurusan grafik yang diedarkan oleh guru berpandukan bacaan daripada petikan dan perbincangan. 2. Mengemukakan jawapan dan membandingkannya dengan jawapan murid-murid lain.

BBM: - Petikan teks Awas Nyamuk (Buku Teks m/s 65) -Borang pengurusan grafik. (Lampiran 2) Nilai: -Bekerjasama

dibaca dan dibincangkan. 4. Guru bergerak dari meja ke meja untuk memantau kerja murid. 5.Secara rawak, guru memilih beberapa orang murid untuk mengemukakan jawapan mereka sambil murid-murid lain diminta untuk membandingkan jawapan mereka masing-masing. 6. Guru meminta murid-murid menghantar lembaran kerja. Langkah 3 (20 minit) Membina ayat berdasarkan 9.45 pagikata kerja 10.05 pagi berimbuhan di-kan 1.Guru menerangkan cara menulis ayat menggunakan beberapa contoh kata kerja berimbuhan dikan. 2. Guru meminta murid mencari contoh-contoh kata kerja berimbuhan di..kan pada yang terdapat dalam petikan. 3.Guru meminta murid menghasilkan beberapa ayat yang menggunakan kata kerja tersebut dengan menuliskannya pada buku latihan. 1.Mendengar penerangan guru. 2.Mencari contoh perkataan berimbuhan yang ada pada petikan.

KBKK: -Menjana idea -Mengelas -Membandingbeza

BBM: Petikan Awas Nyamuk (Buku Teks m/s 65) Nilai: Mematuhi arahan

3.Membina ayat-ayat tunggal atau majmuk yang mengandungi perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks.

KBKK: Menjana idea

Penutup (5 minit) 10.05 pagi-10.10 pagi

Penutup kognitif dan sosial.

Penutup kognitif: 1.Bersoal-jawab tentang isi pelajaran pada hari itu. Penutup sosial: 1.Mengingatkan murid supaya menjaga kebersihan kawasan rumah untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes.

1.Memberikan respon kepada soalan guru.

Nilai: -Menghargai alam sekitar KBKK: -Menjana idea sumbangsaran