KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. satunggiling kethèk pethak. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. amargi piyambakipun laré mbarep. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Anging Rawana langkung kiyat. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Sasampun pinten wanci. Lajeng Rama. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. lajeng usaha nulungi Sinta. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. . saged ngalahaken Jatayu. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Anging Kaikeyi. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. ing kedhaton sang Rahwana. Lajeng Rama. Ing patapan mrika. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Laksmana saha Satrughna. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun.

paraga Wonten Crita Ramayana 1. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. ing kedhaton sang Rahwana. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. mboten saged dipuntangkep. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. lajeng usaha nulungi Sinta. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Paraga . satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Anging Rawana langkung kiyat. Si kidang emas gesit sanget. satunggiling kethèk pethak. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. saged ngalahaken Jatayu. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Prabu Ramawijaya . Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. lajeng pejah. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali.

Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. lan Ramayana. Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. Ramacandra.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). putriné Prabu Janaka. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. 2. lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). Dewi Sinta . lan klakon mboyong Dèwi Sinta.

. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. Ratu ing karaton Alengka. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. 3. dewi keberuntungan. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda. istri Dewa Wisnu. Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. Sinta utawa Dèwi Sinta. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis.Sita (Sanskerta: सीता . Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. kethèk putih. Angada) utawa Hanggada. Sītā.

Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Ing lakon Anoman Obong.4. Ing kéné. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Sawisé lair. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga. yaiku Kapi Saraba.

Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. Saka garwané kuwi. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. Piyambake duwe garwa telu. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe. . Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. piyambake paling seneng berburu. Dasarata iku raja ing karajan Kosala. Lesmana. yaiku Kosalya. Sadurunge mati. Sumitra. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. lan Kekayi. Barata lan Satruguna. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. yaiku Ramawijaya. Piyambake wedi banget.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Dhèwèké iku raja putra Aja. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta.

Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. kayata: udan getih. putriné Prabu Sumali. Nalika lairé. peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. nata ing Alengka. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. Pakulitané biru. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. netrané abang angatirah. siluman. Dasagriwa (दशगीव. arai sepuluh). Dasasya.6. nuli disusul perangan awak liyané. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh. Déning Resi Wisrawa. Dasamuka duwé adhi cacah telu. . buta. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. lan Wibisana (wujud satriya bagus). uga sinebut Dasawardana. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. yaiku Dasamuka (दशमुख. cahyané Bagaswara katon surem kucem. jin. Dasawaktra. Sasasira. setan. Dasanana. siyungé mingis-mingis. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala.

Mantili. Amarga darbé aji Pancasunya. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane.wujudé klewang cilik (cendhak). lan Pratalamaryam iya Bukbis. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. Maespati. saengga kalorone mati bareng. yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. Dayané aji Pancasunya. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. Triweneh. Sagsadewa. Trimuka. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. bisa waluya jati manèh. Trikaya. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Narantaka. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala.déné wijaya tegesé kemenangan. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. Karo garwa liyané.Karo Prabu Danaraja (Danapati). Ing perang Giriantara. Ayodya. watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. jemparing Kalabardhani. uli . Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). Trinetra. Dewantumut. lan pedhang Menthawa. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. kayata negara Lokapala. Dewantaka. Guhya tegesé gaib. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. lan sapituruté. Akèh para ratu. Kuwi salah kaprah.

agawé kekesing atiné para mungsuhé. aji Gedhongsanga. Dayaning aji Gedhongmenga. lan banjur peputra loro. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. Kumbakarna. lan aji Petak Gelap Sakethi. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. 7. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. Garwané widodari. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). Sarpakenaka.ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. yaiku Dasamuka (Rawana). Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. Sapurnané perang brubuh iku. lan Gunawan Wibisana. Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. bebisiké Dèwi Kiswani. Sasedulur ana papat. Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. mulané sinung aran Kimbakarna. . lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé.

déné Anjani mung wani raup rai. Resi Gotama. . Kocap mangkono. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Wiwit kuwi. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi.8. Bocah telu mau banjur rebutan. Mranggulangi kahanan mau. nanging bisa tatajalma (omong). Nata ing Kerajaan Kiskendha. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Wujudé Subali iku kethèk. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Sawijining dina. lan malah wis peputra barang.

yakuwi Dewi Anjani. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi.9. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Sawijining dina. Resi Gotama. temahan wujude malih dadi kethek. Guwarsa iya Subali. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé .'. Bocah telu mau banjur rebutan. lan malah wis peputra barang. lan Guwarsi iya Sugriwa. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Kocap mangkono. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. déné Anjani mung wani raup rai. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. Mranggulangi kahanan mau. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga.

Wiwit kuwi. namung sabapa. Nanging Barata dudu adhi saibu. 10. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. . Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. 11. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa.buntut kaya déné kethèk. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu.

Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Sadurunge mati. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Sawise Jatayu kalah. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. 12. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta.

Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. arupa putih. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha. nduwé suwiwi abang. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. anging awaké kaya manungsa. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. 13.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Garudha digambaraké nduwé awak emas. Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang.

meksa isih kurang marem. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Padunungané ing Guthaka. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. Ing padhalangan. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. jenengé Śurpanakha. tutuké nyrengèngès. Kasektèné dumunung ing kukuné. Ing vèrsi Indhia. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. Senadyan wis duwé bojo loro. bupati nayaka Alengka. mripaté tlelengan. 14. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. Gunawan Wibisono . Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. 15. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica.

16. lan Wibisana. 2. wataké suci lair batin. Wibisana satriya luhur ing budi. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. jenengé Vibishana. satriya bagus. yakuwi: 1. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). Dèwi Sarpakenaka. Wataké utama. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. Wibisana kaduk tresna. sarana manjalma ana ragané pandhita. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Panggalihé jujur lan adil. Wujudé wayang. Peputra loro. Ing gagrag asliné.awan Wibisana.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. Garwané Wibisana. awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama. Satrugna . widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. Awit saking tresnané marang kadang. adoh saka laku dur angkara. Marang para kadang. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. Kumbakarna.

tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. dewekipun ugi putera ragil.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. Dewi Kosalya . Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. Deeke gadhah tiga saudara. 17. lahir saking permaisuri Sumitra. kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi.

Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Anila . 18. 19. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता. Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Kauśalyā). Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Saking asmanipun.

terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Nalika masa madosi Dewi Sinta. 20. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Anila gadhah peran ingkang penting. 21. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. Sumali . Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. Wonten perang ing Alengka. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. Prahasta lajeng pejah sanalika. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त .Nila (Sanskerta: ितल.

Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana. Akhire.Sumali (Sanskerta: सुम ली . kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka. Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan. tokoh antagonis. . Sumalī). Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful