KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. satunggiling kethèk pethak. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Anging Rawana langkung kiyat. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Ing patapan mrika. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. ing kedhaton sang Rahwana. Laksmana saha Satrughna. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Lajeng Rama. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. lajeng usaha nulungi Sinta. Anging Kaikeyi. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. amargi piyambakipun laré mbarep. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Sasampun pinten wanci. saged ngalahaken Jatayu. Lajeng Rama.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. . Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris.

Anging Rawana langkung kiyat. satunggiling kethèk pethak. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Paraga . saged ngalahaken Jatayu. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana.paraga Wonten Crita Ramayana 1. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. ing kedhaton sang Rahwana. lajeng pejah. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Prabu Ramawijaya . Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. mboten saged dipuntangkep. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. lajeng usaha nulungi Sinta. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Si kidang emas gesit sanget. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). Ramacandra. Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. 2. Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. lan Ramayana. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). putriné Prabu Janaka. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. lan klakon mboyong Dèwi Sinta. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Dewi Sinta . lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena).

Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. istri Dewa Wisnu. Angada) utawa Hanggada. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. 3. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. dewi keberuntungan. . Sītā. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Ratu ing karaton Alengka. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. Sinta utawa Dèwi Sinta. kethèk putih. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda.Sita (Sanskerta: सीता . Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa.

dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. yaiku Kapi Saraba. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan .4. Ing kéné. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga. Sawisé lair. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton. Ing lakon Anoman Obong. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha.

   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. piyambake paling seneng berburu. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. yaiku Ramawijaya. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. lan Kekayi. Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. Dhèwèké iku raja putra Aja. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. yaiku Kosalya. Barata lan Satruguna. Saka garwané kuwi. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. Piyambake duwe garwa telu. Dasarata iku raja ing karajan Kosala. Sadurunge mati. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. Lesmana. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. Sumitra. . Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Piyambake wedi banget. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe.

Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Sasasira. peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. setan. Pakulitané biru. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. uga sinebut Dasawardana. lan Wibisana (wujud satriya bagus). Dasawaktra. arai sepuluh). Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. Dasamuka duwé adhi cacah telu. yaiku Dasamuka (दशमुख. jin. . yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). Nalika lairé. buta. Déning Resi Wisrawa. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. putriné Prabu Sumali. cahyané Bagaswara katon surem kucem. siluman. Dasagriwa (दशगीव. netrané abang angatirah. siyungé mingis-mingis. nata ing Alengka. Dasasya. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. kayata: udan getih. Dasanana. nuli disusul perangan awak liyané. abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu.6.

lan pedhang Menthawa. lan Pratalamaryam iya Bukbis. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. Amarga darbé aji Pancasunya. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. saengga kalorone mati bareng. Ayodya. Guhya tegesé gaib. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. Triweneh. lan sapituruté. kayata negara Lokapala. Ing perang Giriantara. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. Sagsadewa. Dewantumut. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé.déné wijaya tegesé kemenangan. uli . yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Dewantaka. Trinetra. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. Trimuka. Akèh para ratu. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh.Karo Prabu Danaraja (Danapati). watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Kuwi salah kaprah. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. bisa waluya jati manèh. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Dayané aji Pancasunya. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. Narantaka. Maespati.wujudé klewang cilik (cendhak). Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Trikaya. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. Mantili. Karo garwa liyané. jemparing Kalabardhani.

bebisiké Dèwi Kiswani. Sapurnané perang brubuh iku.ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. 7. Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. Sasedulur ana papat. Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. agawé kekesing atiné para mungsuhé. lan Gunawan Wibisana. . Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. lan aji Petak Gelap Sakethi. aji Gedhongsanga. Garwané widodari. Kumbakarna. Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. Dayaning aji Gedhongmenga. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. mulané sinung aran Kimbakarna. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. Sarpakenaka. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). lan banjur peputra loro. yaiku Dasamuka (Rawana). Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung.

Wiwit kuwi. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Bocah telu mau banjur rebutan. lan malah wis peputra barang. nanging bisa tatajalma (omong). Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda.8. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Resi Gotama. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Sawijining dina. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Nata ing Kerajaan Kiskendha. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Kocap mangkono. déné Anjani mung wani raup rai. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Wujudé Subali iku kethèk. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. Mranggulangi kahanan mau. .

'. Bocah telu mau banjur rebutan. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. yakuwi Dewi Anjani. Resi Gotama. déné Anjani mung wani raup rai. Guwarsa iya Subali. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina. temahan wujude malih dadi kethek. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Kocap mangkono. Sawijining dina. lan malah wis peputra barang. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi.9. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé . Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Mranggulangi kahanan mau. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. lan Guwarsi iya Sugriwa.

Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Nanging Barata dudu adhi saibu. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil. Wiwit kuwi. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. 10. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. 11. .buntut kaya déné kethèk. namung sabapa.

nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Sadurunge mati. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. 12. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta. Sawise Jatayu kalah. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu.

nduwé suwiwi abang. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. anging awaké kaya manungsa.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. 13. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Garudha digambaraké nduwé awak emas. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. arupa putih.

15. meksa isih kurang marem. Padunungané ing Guthaka. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. mripaté tlelengan. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Ing padhalangan. Senadyan wis duwé bojo loro. 14. tutuké nyrengèngès. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. bupati nayaka Alengka. Gunawan Wibisono . Ing vèrsi Indhia. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. jenengé Śurpanakha. Kasektèné dumunung ing kukuné. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna.

Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. jenengé Vibishana. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. sarana manjalma ana ragané pandhita. Wibisana satriya luhur ing budi. wataké suci lair batin. Ing gagrag asliné. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. Marang para kadang. lan Wibisana. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. Awit saking tresnané marang kadang.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. Wujudé wayang. yakuwi: 1.awan Wibisana. Satrugna . Garwané Wibisana. 2. adoh saka laku dur angkara. Dèwi Sarpakenaka. Panggalihé jujur lan adil. awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. 16. Wibisana kaduk tresna. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. Peputra loro. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama. Wataké utama. Kumbakarna. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. satriya bagus.

lahir saking permaisuri Sumitra. kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. Deeke gadhah tiga saudara. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. dewekipun ugi putera ragil. 17. Dewi Kosalya .

Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. Saking asmanipun. Anila . 19. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता.Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Kauśalyā). Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. 18. Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata.

Anila gadhah peran ingkang penting. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Prahasta lajeng pejah sanalika. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila. Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त . Wonten perang ing Alengka. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. 20. Nalika masa madosi Dewi Sinta. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल.Nila (Sanskerta: ितल. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. 21. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. Sumali . Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana.

Akhire. Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana. kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka. .Sumali (Sanskerta: सुम ली . tokoh antagonis. Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan. Sumalī).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful