KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. lajeng usaha nulungi Sinta. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Anging Rawana langkung kiyat. amargi piyambakipun laré mbarep.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Laksmana saha Satrughna. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. satunggiling kethèk pethak. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. . saged ngalahaken Jatayu. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Sasampun pinten wanci. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Anging Kaikeyi. Lajeng Rama. Lajeng Rama. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. ing kedhaton sang Rahwana. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Ing patapan mrika. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka.

mboten saged dipuntangkep. lajeng usaha nulungi Sinta. satunggiling kethèk pethak. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. lajeng pejah. Prabu Ramawijaya . Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Anging Rawana langkung kiyat. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka.paraga Wonten Crita Ramayana 1. ing kedhaton sang Rahwana. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Paraga . Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Si kidang emas gesit sanget. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. saged ngalahaken Jatayu. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun.

Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. putriné Prabu Janaka. Ramacandra. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. 2. Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. lan Ramayana. lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). Dewi Sinta . Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). lan klakon mboyong Dèwi Sinta. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati.

Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. Sītā. Angada) utawa Hanggada. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Sinta utawa Dèwi Sinta. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. istri Dewa Wisnu. . Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. kethèk putih. Ratu ing karaton Alengka.Sita (Sanskerta: सीता . dewi keberuntungan. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. 3. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda.

Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton.4. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. yaiku Kapi Saraba. Ing kéné. Sawisé lair. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . Ing lakon Anoman Obong. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga.

yaiku Kosalya. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. yaiku Ramawijaya. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Dasarata iku raja ing karajan Kosala. lan Kekayi. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. piyambake paling seneng berburu. Piyambake wedi banget. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. Sadurunge mati. Piyambake duwe garwa telu. Saka garwané kuwi. Dhèwèké iku raja putra Aja. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. Sumitra. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. Barata lan Satruguna. Lesmana. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. .

abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. Dasagriwa (दशगीव. Dasasya. Pakulitané biru. cahyané Bagaswara katon surem kucem. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. Dasawaktra. Dasanana. siyungé mingis-mingis. Sasasira. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. Nalika lairé. nata ing Alengka.6. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. . nuli disusul perangan awak liyané. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. kayata: udan getih. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). yaiku Dasamuka (दशमुख. siluman. uga sinebut Dasawardana. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. jin. netrané abang angatirah. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. lan Wibisana (wujud satriya bagus). setan. Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh. Dasamuka duwé adhi cacah telu. arai sepuluh). peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. Déning Resi Wisrawa. buta. putriné Prabu Sumali.

Maespati. Dewantaka. Dayané aji Pancasunya. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. Triweneh. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. Trikaya. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. Amarga darbé aji Pancasunya. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. saengga kalorone mati bareng. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). lan Pratalamaryam iya Bukbis. Ing perang Giriantara. Guhya tegesé gaib. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. lan pedhang Menthawa. Mantili. Karo garwa liyané. lan sapituruté. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala.déné wijaya tegesé kemenangan. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. jemparing Kalabardhani. Kuwi salah kaprah. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Trimuka.wujudé klewang cilik (cendhak). watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Dewantumut. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. Trinetra. Sagsadewa. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. Ayodya. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. kayata negara Lokapala.Karo Prabu Danaraja (Danapati). para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. Narantaka. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. bisa waluya jati manèh. Akèh para ratu. garwané Prabu Rama ing Pancawati. uli . Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa.

Dayaning aji Gedhongmenga. Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. aji Gedhongsanga. yaiku Dasamuka (Rawana). Sapurnané perang brubuh iku. bebisiké Dèwi Kiswani. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. lan Gunawan Wibisana. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Kumbakarna. mulané sinung aran Kimbakarna. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. 7. lan aji Petak Gelap Sakethi. . Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi).ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. agawé kekesing atiné para mungsuhé. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha. Sasedulur ana papat. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. Sarpakenaka. Garwané widodari. Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. lan banjur peputra loro. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila.

Wiwit kuwi. . Nata ing Kerajaan Kiskendha.8. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Wujudé Subali iku kethèk. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Kocap mangkono. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Sawijining dina. Resi Gotama. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. déné Anjani mung wani raup rai. Bocah telu mau banjur rebutan. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. lan malah wis peputra barang. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. nanging bisa tatajalma (omong). Mranggulangi kahanan mau.

dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. déné Anjani mung wani raup rai.'. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Kocap mangkono. lan malah wis peputra barang. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Resi Gotama. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Guwarsa iya Subali. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. lan Guwarsi iya Sugriwa. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Mranggulangi kahanan mau. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. Sawijining dina. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. yakuwi Dewi Anjani. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé .9. temahan wujude malih dadi kethek. Bocah telu mau banjur rebutan. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka.

Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Nanging Barata dudu adhi saibu. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Wiwit kuwi. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana. namung sabapa. Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil.buntut kaya déné kethèk. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. 11. . 10.

12. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Sadurunge mati. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Sawise Jatayu kalah. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica.

Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. anging awaké kaya manungsa. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya .Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. 13. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Garudha digambaraké nduwé awak emas. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha. nduwé suwiwi abang. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. arupa putih. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé.

Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. meksa isih kurang marem. Gunawan Wibisono . jenengé Śurpanakha. tutuké nyrengèngès. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. Ing vèrsi Indhia. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. mripaté tlelengan. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. 14. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. Padunungané ing Guthaka. 15. Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. bupati nayaka Alengka. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Ing padhalangan. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. Senadyan wis duwé bojo loro. Kasektèné dumunung ing kukuné. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling.

murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. Satrugna . yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. Awit saking tresnané marang kadang. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Kumbakarna. Peputra loro. lan Wibisana.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. Marang para kadang. Wataké utama. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. yakuwi: 1. 16. Wibisana satriya luhur ing budi. Ing gagrag asliné. satriya bagus. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. wataké suci lair batin. Garwané Wibisana. sarana manjalma ana ragané pandhita. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama. adoh saka laku dur angkara. jenengé Vibishana. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. 2.awan Wibisana. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. Wibisana kaduk tresna. Panggalihé jujur lan adil. Wujudé wayang. Dèwi Sarpakenaka. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan.

lahir saking permaisuri Sumitra. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi. IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. Deeke gadhah tiga saudara. dewekipun ugi putera ragil. kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. 17. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. Dewi Kosalya .

Anila . Kauśalyā). Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana.Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Saking asmanipun. Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. 19. Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता. 18.

Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Nalika masa madosi Dewi Sinta. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila. Wonten perang ing Alengka. 21. Sumali . Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. 20. Prahasta lajeng pejah sanalika. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त .Nila (Sanskerta: ितल. Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. Anila gadhah peran ingkang penting. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe.

Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan.Sumali (Sanskerta: सुम ली . Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka. Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. tokoh antagonis. Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana. Sumalī). Akhire. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful