KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. satunggiling kethèk pethak. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Laksmana saha Satrughna. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Lajeng Rama. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Anging Kaikeyi. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Ing patapan mrika. Sasampun pinten wanci. saged ngalahaken Jatayu.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. . Lajeng Rama. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. amargi piyambakipun laré mbarep. ing kedhaton sang Rahwana. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Anging Rawana langkung kiyat. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. lajeng usaha nulungi Sinta. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana.

Si kidang emas gesit sanget. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. ing kedhaton sang Rahwana. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi.paraga Wonten Crita Ramayana 1. lajeng pejah. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. satunggiling kethèk pethak. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Rama nilar Sita kalih Laksmana. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. mboten saged dipuntangkep. Paraga . Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. lajeng usaha nulungi Sinta. Prabu Ramawijaya . Anging Rawana langkung kiyat. saged ngalahaken Jatayu. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama.

Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. 2. lan klakon mboyong Dèwi Sinta. Dewi Sinta . Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. Ramacandra. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). lan Ramayana. lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). putriné Prabu Janaka.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). Dèwi Kekayi peputra Raden Barata.

Ratu ing karaton Alengka. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. Angada) utawa Hanggada. kethèk putih. Sītā. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. 3. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. . Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. dewi keberuntungan. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda. Sinta utawa Dèwi Sinta. istri Dewa Wisnu. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद.Sita (Sanskerta: सीता . déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara.

4. Ing kéné. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . yaiku Kapi Saraba. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Sawisé lair. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton. Ing lakon Anoman Obong. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu.

yaiku Kosalya. Dhèwèké iku raja putra Aja. lan Kekayi. Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. Piyambake duwe garwa telu. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. Barata lan Satruguna. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. Sumitra. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. Lesmana. Piyambake wedi banget. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe. Saka garwané kuwi. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae. piyambake paling seneng berburu. Sadurunge mati. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. yaiku Ramawijaya. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa. Dasarata iku raja ing karajan Kosala. .

siluman. putriné Prabu Sumali. yaiku Dasamuka (दशमुख. peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. Déning Resi Wisrawa. Dasagriwa (दशगीव. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. Dasamuka duwé adhi cacah telu. ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. Dasanana. nata ing Alengka. setan. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. netrané abang angatirah. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. buta. arai sepuluh). Dasawaktra. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). Dasasya. Sasasira. Nalika lairé.6. . uga sinebut Dasawardana. siyungé mingis-mingis. jin. nuli disusul perangan awak liyané. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). kayata: udan getih. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. Pakulitané biru. lan Wibisana (wujud satriya bagus). cahyané Bagaswara katon surem kucem. Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh.

Trimuka. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. Guhya tegesé gaib. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. Trikaya. watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Akèh para ratu. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. kayata negara Lokapala. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi.wujudé klewang cilik (cendhak). Narantaka. Triweneh.Karo Prabu Danaraja (Danapati). Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. Ayodya. Maespati. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Karo garwa liyané. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. bisa waluya jati manèh. Ing perang Giriantara. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Sagsadewa. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. Dewantumut. Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. Amarga darbé aji Pancasunya. uli . lan pedhang Menthawa. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Trinetra. Kuwi salah kaprah. Mantili.déné wijaya tegesé kemenangan. lan Pratalamaryam iya Bukbis. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Dayané aji Pancasunya. saengga kalorone mati bareng. jemparing Kalabardhani. Dewantaka. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. lan sapituruté. yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka.

Dayaning aji Gedhongmenga. lan banjur peputra loro. Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. 7. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). . bebisiké Dèwi Kiswani.ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. lan Gunawan Wibisana. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. aji Gedhongsanga. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. agawé kekesing atiné para mungsuhé. Kumbakarna. yaiku Dasamuka (Rawana). Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. mulané sinung aran Kimbakarna. Sasedulur ana papat. Garwané widodari. lan aji Petak Gelap Sakethi. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. Sarpakenaka. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. Sapurnané perang brubuh iku. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha.

Kocap mangkono.8. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Wiwit kuwi. nanging bisa tatajalma (omong). Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Nata ing Kerajaan Kiskendha. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. lan malah wis peputra barang. Sawijining dina. Mranggulangi kahanan mau. Resi Gotama. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. Bocah telu mau banjur rebutan. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. . déné Anjani mung wani raup rai. Wujudé Subali iku kethèk.

lan Guwarsi iya Sugriwa. Bocah telu mau banjur rebutan. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé . Sawijining dina. Resi Gotama.9. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. Guwarsa iya Subali. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. yakuwi Dewi Anjani. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Kocap mangkono. Mranggulangi kahanan mau. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina.'. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. déné Anjani mung wani raup rai. temahan wujude malih dadi kethek. lan malah wis peputra barang. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi.

10. Wiwit kuwi. namung sabapa. 11. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. . Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana.buntut kaya déné kethèk. Nanging Barata dudu adhi saibu. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil.

Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. Sadurunge mati. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. 12. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Sawise Jatayu kalah. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh.

salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. anging awaké kaya manungsa. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. nduwé suwiwi abang. Garudha digambaraké nduwé awak emas. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . 13. arupa putih. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana.

abdi kinasihé Prabu Dasamuka. Padunungané ing Guthaka. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. Ing vèrsi Indhia. meksa isih kurang marem. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Gunawan Wibisono . 15. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. 14. Senadyan wis duwé bojo loro. Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. mripaté tlelengan. Kasektèné dumunung ing kukuné. jenengé Śurpanakha. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. tutuké nyrengèngès. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Ing padhalangan. bupati nayaka Alengka.

Kumbakarna. Wibisana satriya luhur ing budi. Wataké utama. awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. 2. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. Dèwi Sarpakenaka. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. Awit saking tresnané marang kadang. adoh saka laku dur angkara. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Marang para kadang. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. jenengé Vibishana. Ing gagrag asliné. Garwané Wibisana. Satrugna . yakuwi: 1. 16. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). sarana manjalma ana ragané pandhita. wataké suci lair batin.awan Wibisana. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. Wibisana kaduk tresna. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. lan Wibisana. Panggalihé jujur lan adil. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. Peputra loro. satriya bagus. Wujudé wayang. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama.

kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. 17. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. Deeke gadhah tiga saudara. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. lahir saking permaisuri Sumitra. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. dewekipun ugi putera ragil. Dewi Kosalya .

Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Saking asmanipun. 19. Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता. Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. 18. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. Anila . Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Kauśalyā). Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama.

Sumali . 21. Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana.Nila (Sanskerta: ितल. Anila gadhah peran ingkang penting. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. 20. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. Wonten perang ing Alengka. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila. Prahasta lajeng pejah sanalika. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. Nalika masa madosi Dewi Sinta. Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त .

tokoh antagonis.Sumali (Sanskerta: सुम ली . Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. Akhire. Sumalī). Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana. Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan. . kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful