KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. amargi piyambakipun laré mbarep. saged ngalahaken Jatayu. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Anging Rawana langkung kiyat. Lajeng Rama. lajeng usaha nulungi Sinta. Lajeng Rama. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. satunggiling kethèk pethak. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Ing patapan mrika. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Anging Kaikeyi. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Sasampun pinten wanci. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. . Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Laksmana saha Satrughna. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. ing kedhaton sang Rahwana. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja.

Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. saged ngalahaken Jatayu. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. satunggiling kethèk pethak. lajeng pejah.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Rama nilar Sita kalih Laksmana. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. ing kedhaton sang Rahwana. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. lajeng usaha nulungi Sinta. Prabu Ramawijaya . tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Anging Rawana langkung kiyat. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Paraga . Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah.paraga Wonten Crita Ramayana 1. mboten saged dipuntangkep. Si kidang emas gesit sanget. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi.

Dewi Sinta . Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. lan klakon mboyong Dèwi Sinta. lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). 2. putriné Prabu Janaka. Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). lan Ramayana.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Ramacandra. Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu).

iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. 3. Sītā. . dewi keberuntungan. Angada) utawa Hanggada. Ratu ing karaton Alengka. Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang.Sita (Sanskerta: सीता . kethèk putih. Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. Sinta utawa Dèwi Sinta. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. istri Dewa Wisnu.

Ing kéné. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. yaiku Kapi Saraba. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu.4. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . Ing lakon Anoman Obong. Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton. Sawisé lair. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga.

Piyambake duwe garwa telu. Saka garwané kuwi. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Sumitra. Barata lan Satruguna. Lesmana. yaiku Ramawijaya. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa. Dhèwèké iku raja putra Aja. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. Piyambake wedi banget. piyambake paling seneng berburu.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. yaiku Kosalya. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. lan Kekayi. . Sadurunge mati. Dasarata iku raja ing karajan Kosala.

Pakulitané biru. Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh. . Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. Dasasya. Nalika lairé. Dasagriwa (दशगीव. setan. siluman. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. nata ing Alengka. Déning Resi Wisrawa. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. cahyané Bagaswara katon surem kucem. yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). kayata: udan getih. uga sinebut Dasawardana. nuli disusul perangan awak liyané. Sasasira. yaiku Dasamuka (दशमुख. buta. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. netrané abang angatirah. putriné Prabu Sumali.6. Dasanana. peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. lan Wibisana (wujud satriya bagus). abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. arai sepuluh). Dasamuka duwé adhi cacah telu. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. jin. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. Dasawaktra. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. siyungé mingis-mingis. ing jagad ana ngalamat ala warna-warna.

lan sapituruté. Karo garwa liyané. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane.Karo Prabu Danaraja (Danapati). Prabu Dasamuka apeputra Trisirah.déné wijaya tegesé kemenangan. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. Trinetra. Triweneh. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. Narantaka. kayata negara Lokapala. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. Maespati. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Trimuka. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). lan Pratalamaryam iya Bukbis. Trikaya. yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. Dayané aji Pancasunya. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Sagsadewa. Kuwi salah kaprah. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi.wujudé klewang cilik (cendhak). Akèh para ratu. jemparing Kalabardhani. lan pedhang Menthawa. Ayodya. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. Dewantumut. uli . Amarga darbé aji Pancasunya. Ing perang Giriantara. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Dewantaka. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Guhya tegesé gaib. bisa waluya jati manèh. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. saengga kalorone mati bareng. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. Mantili.

yaiku Dasamuka (Rawana). Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. agawé kekesing atiné para mungsuhé. mulané sinung aran Kimbakarna. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Garwané widodari. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. .ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. Sasedulur ana papat. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha. Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. lan Gunawan Wibisana. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). Sarpakenaka. lan banjur peputra loro. lan aji Petak Gelap Sakethi. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. 7. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. aji Gedhongsanga. Kumbakarna. Dayaning aji Gedhongmenga. Sapurnané perang brubuh iku. bebisiké Dèwi Kiswani.

mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Sawijining dina. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. . kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Bocah telu mau banjur rebutan. Nata ing Kerajaan Kiskendha. Mranggulangi kahanan mau.8. lan malah wis peputra barang. Kocap mangkono. Resi Gotama. Wiwit kuwi. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Wujudé Subali iku kethèk. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. nanging bisa tatajalma (omong). luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. déné Anjani mung wani raup rai.

temahan wujude malih dadi kethek. lan malah wis peputra barang. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Sawijining dina. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina.'. Kocap mangkono. lan Guwarsi iya Sugriwa. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Resi Gotama. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. yakuwi Dewi Anjani. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni.9. Mranggulangi kahanan mau. Guwarsa iya Subali. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Bocah telu mau banjur rebutan. déné Anjani mung wani raup rai. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé .

Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. Wiwit kuwi.buntut kaya déné kethèk. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. . Nanging Barata dudu adhi saibu. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. 10. 11. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana. namung sabapa. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana.

Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta. 12. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Sadurunge mati. Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Sawise Jatayu kalah. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta.

salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. Garudha digambaraké nduwé awak emas. 13. arupa putih. nduwé suwiwi abang. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . anging awaké kaya manungsa.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha.

Gunawan Wibisono . Kasektèné dumunung ing kukuné. jenengé Śurpanakha. Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. bupati nayaka Alengka. 15. 14. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Senadyan wis duwé bojo loro. Ing padhalangan. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. Padunungané ing Guthaka. tutuké nyrengèngès. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. meksa isih kurang marem. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. Ing vèrsi Indhia. mripaté tlelengan. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu.

Dèwi Sarpakenaka. awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. Wujudé wayang. jenengé Vibishana.awan Wibisana. adoh saka laku dur angkara. wataké suci lair batin. sarana manjalma ana ragané pandhita. Marang para kadang. Peputra loro. Panggalihé jujur lan adil. Wibisana satriya luhur ing budi. Awit saking tresnané marang kadang. lan Wibisana. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. Garwané Wibisana. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. Satrugna . Wibisana kaduk tresna. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. yakuwi: 1. satriya bagus. Kumbakarna. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama. Ing gagrag asliné. 2. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. Wataké utama.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. 16.

IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. Deeke gadhah tiga saudara. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. Dewi Kosalya . 17.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. dewekipun ugi putera ragil. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi. lahir saking permaisuri Sumitra. kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun.

Anila . Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. 18. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. Saking asmanipun. Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. 19. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. Kauśalyā). Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana.Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता.

Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त . 20. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. Wonten perang ing Alengka. Anila gadhah peran ingkang penting. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti.Nila (Sanskerta: ितल. Nalika masa madosi Dewi Sinta. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Prahasta lajeng pejah sanalika. Sumali . Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila. 21.

Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka. . Akhire. Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. tokoh antagonis. Sumalī). Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan.Sumali (Sanskerta: सुम ली . Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana.