Anda di halaman 1dari 37

1. Geometri, Kinematik, Dinamik dan Sejarah Aspek Geologi Struktur a.

Analisis Geometri (descriptive analysis) , berhubungan dengan elemen bidang (planar), garis (linear), morfologi dan orientasi. b. Analisis Kinematik , berhubungan dengan pergerakan (translasi dan rotasi) c. Analisis Dinamik, berhubungan dengan stress dalam masa batuan atau gaya pada batuan d. Sejarah Aspek Geologi Struktur , berhubungan dengan evolusi struktur yang nantinya berkembang menjadi perkembangan tectonic. 2. Cleavage, Foliasi, Slickenslide, Striation, Lineation, Vein dan Boudinage a. Cleavage adalah rekahan sub-parallel dengan perlapisan batuan dan mengikuti kelurusan serta pemindahan dari lapisan (biasanya berasosiasi dengan lipatan). b. Foliasi adalah penjajaran mineral (planar)pada batuan, biasanya mineral mika, kuarsa menunjukkan adanya tekanan dalam batuan melalui adanya tanda bekas retakan atau reaktivasi pada bekas dll. pergeseran. pergeseran. retakan. c. Slickenslide adalah suatu bentuk lekukan atau tanjolan pada bidang sesar yang d. Striation adalah suatu tanda yang berupa garis pada bidang sesar yang menunjukkan e. Vein adalah pergerakan cairan (telah mengalami pembekuan) yang disebabkan oleh f. Boudinage adalah suatu fragmen batuan yang bersifat brittle (rapuh) ang masuk kedalam lapisan batuan ductile (lentur). 3. Struktur Primer dan Struktur Sekunder a. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk akibat proses pada saat berlangsungnya pembentukan gaya yang bekerja pada batuan tersebut. 4. Ukuran dari struktur ( scale of structures) batuan. b. Struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk akibat respon dari batuan terhadap

Dalam observasi geologi struktur, ukuran pengamatan harus dipastikan, karena pengamatan dibawah mikroskop berlainan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan. 5. Peta geologi dan struktur Peta geologi dan struktur, disertakan analisis struktur, photo, sketsa dan analisis. PEMBAHASAN 2.1 PEMBENTUKAN BATUAN SEDIMEN Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi atau pelarutan. Jadi asalnya dari batuan yang sudah ada, baik batuan beku, batuan metamorf yang mengalami pelapukan, terkikis, tersangkut kemudian diendapkan ditempat lain, sehingga mengalami proses sementasi dan litifikasi menjadi batuan sedimen yang keras. Sedimen akan menjadi batuan sedimen melalui proses pengerasan atau pembatuan yang melibatkan a. b. c. Penghabluran semula 2.1.1 Pemampatan Penyimenan (Recrystallization) Pemampatan terutamanya : (Compaction) (Cementation) sedimen karbonat) (compaction)

Pemampatan menyebabkan butiran sedimen akan tertekan semasa tertimbus. Susunan butiran akan tersusun semula dengan lebih padat. Jika banyak partikal yang lembut seperti syal, sedimen lebih mudah mengalami pemampatan. Akibat daripada pemampatan, lapisan menjadi lebih nipis, porositi berkurangan, terutama dalam sedimen lumpur terrigenus. Pengurangan porositi dan kehilangan air mencapai 60-80%. Air akan mengalir ke kawasan yang berketelapan tinggi seperti pasir, dan akan memain perana penting dalam pelarutan dan pemendapan kimia dalam pasir. Setelah tersusun semula, pemampatan yang terterusan menyebabkan butiran bersentuhan satu sama lain. Tempat sentuhan mengalami tekanan yang tinggi dan perubahan fizikal berlaku, seperti proses larutan tekanan (pressure solution). Silika yang terlarut akan masuk dalam rongga antara butiran dan boleh membentuk simen.

2.1.2

Penyimenan

(cementation)

Penyimenan merupakan proses dimana mineral baru yang berasal daripada cairan rongga (pore fluids) akan terbentuk/termendap di permukaan butiran atau berlakunya tumbuhtambah atau tumbuh-lampau atau pertumbesaran (overgrowths) mineral yang sedia ada. Jenis simen yang utama ialah kuarza dan kalsit. Simen akan mengikat butiran menyebabkan sedimen menjadi batu. Penyimenan biasanya berlaku diperingkat pertengahan diagenesis. Jika berlaku diperingkat awal, ia boleh mengurangkan kesan pemampatan, yang mana simen yang keras boleh menahan tekanan. Simen kuarza berasal daripada air liang yang tepu dengan silika, iaitu hasil daripada pelarutan organisma bersilika, larutan tekanan kuarza, diagenesis kimia mineral liat dan lain-lain. Simen kalsit boleh terbentuk semasa sedimen terendap, iaitu di kawasan sekitaran 2.1.3 Penghabluran Semula karbonat. (recrystallization)

Penghabluran semula ialah proses perubahan saiz dan/atau perubahan bentuk, tanpa adanya perubahan kimia atau mineralogi. Biasanya saiz akan bertambah, tetapi pengecilan saiz boleh berlaku. Penghabluran semula penting dalam batu kapur, yang mana saiz kalsit menjadi bertambah besar, tekstur serta strukturnya mungkin musnah. 2.2 JENIS BATUAN SEDIMEN

Secara umumnya, sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan dua cara, yaitu : 1) terbentuk dalam lembangan pengendapan atau dengan kata lain ianya tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen sebegini dikenali sebagai sedimen autochthonous. Antara sedimen yang termasuk dalam kumpulan ini ialah evaporit, batu kapur, laterit. 2) mengalami proses angkutan, atau dengan kata lain, puncanya daripada kawasan luar lembangan, dan proses luluhawa, hakisan dan angkutan membawa sedimen ini ke lembangan pengendapan yang baru. Sedimen ini dipanggil sedimen allochthonous. Antara yang termasuk dalam kumpulan ini ialah konglomerat, volkanoklastik. Selain daripada pengelasan di atas, batuan sedimen boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, bergantung kepada cara dan proses pembentukannya. Antara klas batuan sedimen yang utama ialah; 1- Terrigenous (detrital atau berklas / klastik - clastic). Batuan klastik merupakan batuan

yang puncanya berasal daripada suatu tempat lain, dan telah diendapkan dalam lembangan baru setelah mengalami proses pengangkutan. Antara nama batuan utama yang terdapat dalam kumpulan ini ialah;Konglomerat atau breksia, Batu pasir,Batu lodak, & Syal. 2- Sedimen endapan kimia / biokimia (Chemical/biochemical). Batuan endapat kimia merupakan batuan yang terbentuk hasil daripada pemendapan kimia daripada larutan, ataupun terdiri daripada endapan hidupan bercangkang mineral karbonat atau bersilika atau berfosfat dan lain-lain.. Antara batuan yang tergolong dalam kumpulan ini ialah; Evaporit, Batuan sedimen karbonat (batu kapur dan dolomit), Batuan sedimen bersilika (rijang), & Endapan organik (batu arang). 3- Batuan volkanoklastik (Volcanoclastic rocks). Batuan volkanoklastik yang berasal daripada aktiviti gunung berapi. Debu-debu daripada aktiviti gunung berapi ini akan terendap seperti sedimen yang lain. Antara batuan yang ada dalam kumpulan ini ialah; Batu 2.3 pasir PENGGOLONGAN bertuf & BATUAN Aglomerat. SEDIMEN

Berdasarkan tenaga yang mengangakut hasil pelapukan / erosi, dapat digolongkan atas : a. Sedimen aquatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Contoh: gosong pasir, dunes, drumline. Materi partikel ada yang kasar dua ada yang halus cara pengangkutan bermacam-macam, ada yang terdorong (trection), terbawa secara melompat-lompat (saltion, terbawa dalam duspensi, ada pula yang (solution). Berdasarkan terbentuknya (lingkungan pengendapan ), batuan sedimen dibagi menjadi dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Sedimen laut (marine), diendapkan di laut contohnya batu gamping, dolomit, napal, dan sebagainya. b. Sedimen darat (teristris/kontinen), prosesnya terjadi di darat, misalnya : endapan sungai (aluvium), endapan danau, talus, koluvium, endapan gurun (aeolis), dan flood plain, natural levee, alluvial fan, delta, dan dan sebagainya. sebagainya. b. Sedimen aeolis/aeris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Contoh : sand tanah loss, c. Sedimen glasial, yaitu sedimen yang diangkut oleh tenaga gletser Contoh : morena,

sebagainya. c. Sedimen transisi, lokasi pembentukanya terletak antara darat dan laut, misalnya endapan delta dan endapan rawa-rawa (limnis). Berbagai penggolongan dan penamaan batuan sedimen telah dikemukakan oleh para ahli, baik berdarkan genetis maupun diskriptif. Secara genetis disimpulkan dalam dua golongan a. (Pettijohn, 1975 ddan W. T. Huang, 1962) : Batuan Sedimen Klastik

Batuan Sedimen klastik merupakan batuan sedimen yang terbentuk akibat proses pengendapan secara mekanik ataupun litifikasi batuan-batuan yang telah ada sebelumnya. Batuan sedimen klastik banyak mengandung Allogenic Minerals (mineral yang terbentuk di lingkungan sedimenasi atau pada saat sedimenasi berlangsung). Allogenic mineral mempunyai daya tahan yang tinggi. Mineral ini berasal dari bataun yang telah ada yang telah mengalami tahap transportasi dan kemudian mengendap pada lingkungan sedimenasi. Beberapa contoh mineral ini, antara lain kwarasa, hornblende, biotit, plagioklas, kaolinite, montmorillonite, hydromuscovite, gypsum, kalsedon, hematit, siderit, b. limonit, Batuan Sedimen dan garnet. Non-Klastik

Batuan sedimen non-klastik merupakan batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimia baik dari larutan ataupun aktivitas organik. Didalam batuan sedimen non-klastik banyak sekali dijumpai Authigenic mineral (mineral yang terbentuk di daerah cekungan atau lingkungan sedimenasi). Beberapa contoh Authigenic mineral yaitu gypsum, anhydrite, kalsit, dan halit. Selain tersusun atas mineral-mineral, batuan sedimen juga tersusun atas fragmen batuan dan fosil. Kristal-kristal pada batuan sedimen juga memiliki andil dalam pengklasifikasian batuan sedimen. Pengklasifikasian batuan sedimen berdasarkan ukuran kristal dilakukan oleh Howell dan Hirschwald. Pengklasifikasiannya sebagai berikut : Makrokristalin, batuan dengan mineral yang kristal penyusunnya berukuran lebih dari 0,75mm. Mesokristalin, batuan dengan mineral yang kristal penyusunnya berukuran 0,2mm hingga 0,75mm. Mikrokristalin, batuan dengan mineral yang kristal penyusunnya berukuran 0,01mm

hingga

0,2

mm.

Kriptokristalin, batuan dengan mineral yang kristal penyusunnya berukuran lebihkecil dari 2.4 TEKSTUR 0,01 BATUAN mm SEDIMEN

Tekstur batuan sedimen adalah segala kenampakan yang berkaitan dengan butir sedimen, mulai dari ukuran butir, bentuk butir, hingga orientasi. Proses pembentukan batuan sedimen dapat kita lihat pada strukturnya. sedimenasi Batuan sedimen klastik, yang berukuran lebih Dari tekstur, kita batuan juga dapat mengintepretasikan 2.4.1 Unsur-unsur Fragmen, lingkungan suatu sedimen. Klastik berikut : daripada pasir.

Tekstur tekstur batuan butiran

Sedimen adalah besar sebagai

Matrik, butiran yang ukurannya lebih kecil daripada fragmen, dan mengisi sela- sela diantara fragmen, serta diendapkan bersama fragmen. Semen, material halus yang berperan sebagai pengikat. Semen diendapkan setelah fragmen dan matrik. Semen umumnya berupa silika, kalsit, sulfat, atau oksida besi. Untuk mengukur ukuran butir pada batuan sedimen klastik digunakan skala Wentworth (1922). Ukuran >256 64-256 4-64 2-4 1-2 -1 - 1/8-1/4 1/16-1/8 1/16-1/256 <> Pasir Pasir Pasir Pasir Pasir Sangat Sangat Butir (mm) Nama Butir Bongkah Brangkal Kerakal Kerikil Kasar Kasar Sedang Halus Halus Lanau Lempung

Skala sebagai a. b. c. d. Bentuk Waktu Jenis Jenis / jarak berikut

Wentworth : Pelapukan Transportasi Transport Resistansi Butir

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran butir. Faktor-faktor tersebut adalah

Bentuk butir batuan sedimen yang utama terdiri atas dua macam. Pertama, membulat (konglomerat). Dan kedua adalah meruncing (Breksi). Tingkat kebundaran butir batuan sedimen klastik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut Jenis Jarak Komposisi Ukuran proses : butir butir transprtasi transport

Butiran dari mineral yang resisten akan berbentuk kurang bundar dibandingkan batuan yang kurang resisten. Butiran yang ukurannya diatas 64 mm akan lebih bundar dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Jarak transport berpengaruh pada tingkat kebundaran. Pemilahan Terdiri Sortasi atas baik, sortasi jika ukuran Semakin jauh jarak transport, atau baik butir dan merata sortasi atau sama maka akan semakin bundar. Sortasi buruk. besar.

- Sortasi buruk, jika ukuran butir tidak merata, terdapat fragmen dan matrik. Kemas Kemas 2.4.2 Kemas Kemas pada batuan terbuka, tertutup, Tekstur biila jika Batuan sedimen butiran klastik tidak Sedimen butiran terdiri saling saling atas : bersentuhan. bersentuhan. Non-Klastik

Pada umumnya batuan sedimen non-klastik terdiri atas satu jenis mineral atau yang biasa disebut monomineralik. Pembagian jenis-jenis tekstur pada batuan sedimen non-klastik

biasanya dengan memperhatikan kenampakan kristal penyusunnya. Macam-macam tekstur batuan sedimen non-klastik adalah sebagai berikut : Amorf, partikel-partikel umumnya berukuran lempung atau berupa koloid, nonkristalin Oolitik, tersusun atas kristal-kristal yang berbentuk bulat atau elipsoid. Berkoloni atau berkumpul, ukuran butirnya berkisar 0,25 mm 2mm Pisolitik, memiliki karakteristik seperti oolitik, namun memiliki ukuran butir yang lebih besar, lebih dari 2mm Sakaroidal, terdiri atas butir-butir yang berukuran sangat halus dengan ukuran yang sama 2.5 Secara sedimen, umum, kerap Kristalin, butir Berbutir Berbutir Berbutir tersusun kristal atas batuan kasar, sedang, halus, STRUKTUR struktur kali batuan disebut kristal-kristal sedimen dengan dengan dengan BATUAN sedimen sebagai terbagi struktur atas 2 yang berukuran dibedakan ukuran ukuran ukuran besar besar atas : >5mm 1-5mm <1mm SEDIMEN macam batuan.

Ukuran

non-klastik

Struktur Syngenetik, struktur ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan primer Struktur Epiginetik, struktur ini terbentuk setelah terbentuknya kekar, sesar, dan lipatan. Struktur Sygenetik batuan sedimen terklasifikasikan atas dua bagian, karena proses fisik dan Karena karena Proses proses biologi. Fisik

1. Struktur Eksternal, kenampakan struktur batuan sedimen yang terlihat secara keseluruhan di lapangan. Contoh struktur eksternal, antara lain sheet, lensa, wedge, dan prisma Macam-macam struktur Perlapisan internal adalah dan sebagai tabular. berikut : 2. Struktur Internal, kenampakan struktur ini terdapat pada bagian dalam batuan sedimen. Laminasi

Perlapisan dan laminasi terbentuk karena terjadi perubahan fisik, kimia, dan biologi. Jika tebalnya lebih dari 1 cm, maka disebut perlapisan. Jika tebalnya kurang dari 1 cm, maka disebut sejajar lainnya. c. Gradaed Bedding, dimana butiran-butiran berubah secara gradual. Masif, Bila di dalam struktur sedimen tidak ada kenampakan mengenai struktur sedimen. 3. Ripple Kenampakan Mark, bentuk Pada permukaan Permukaan bergelombang, karena adanya Lapisan arus. laminasi. satu Macam-macam dengan laminasi yang dan perlapisan: lainnya. a. Perlapisan / laminasi sejajar, lapisan / laminasi tersusun secara horisontal dan saling b. Perlapisan / laminasi silang siur, lapisan / laminasi saling memotong satu dengan yang

- Flute Cast, bentuk gerusan pada permukaan lapisan akibat aktivitas arus. - Mud Cracks, bentuk retakan pada lapisan lumur, pada umumnya memiliki bentuk poligonal. - Rain Marks, kenampakan pada permukaan sedimen akibat tetesan air hujan. 4. diatasnya. - Convolute Structure, liukan pada batuan sedimen akibat proses deformasi. - Sandstone Dike and Siil, timbul karena pasir dapat terinjeksi pada lapisan sedimen yang di Karena berupa Merupakan Mold. lubang Cetakan Jejak seretan Proses (Track bagian Galian akibat (Cast dari akitivitas and and tubuh atasnya. Biologi Trail) organisme. (Burrow) organisme. Mold) Struktur Yang Terjadi Karena Deformasi - Load Cast, lekukan yang timbul pada permukaan lapisan akibat beban yang ada

Track, merupakan jejak yang berupa tapak organisme. Sedangkan Trail adalah jejak yang

Mold merupakan cetakan bagian tubuh organisme. Sedangkan Cast adalah cetakan dari

2.6 dikelompokkan 1. menjadi Struktur

STRUKTUR tiga macam Sedimen struktur,

SEDIMEN yaitu : Primer

Studi struktur Sedimen paling baik dilakukan di lapangan ( Pettijohn, 1975 ), dapat

Struktur ini merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses sedimenasi dapat merefleksikan mekanisasi pengendapannya. Contohnya seperti perlapisan, gelembur gelombang, perlapisan silang siur, konvolut, perlapisan bersusun, dan lain-lain. (Suhartono, 1996 : 47) Struktur primer adalah struktur yang terbentuk ketika proses pengendapan dan ketika batuan beku mengalir atau mendingin dan tidak ada singkapan yang terlihat. Struktur primer ini penting sebagai penentu kedudukan atau orientasi asal suatu batuan yang tersingkap, terutama dalam batuan sedimen. Struktur yang terbentuk sewaktu proses pengendapan sedang berlangsung termasuk lapisan mendatar (flat bedding), lapisan silang, laminasi, dan laminasi silang yang mikro (micro-crosslamination), 2. yaitu adanya kesan riak. (Mohamed, 2007). Sekunder Struktur Sedimen

Struktur yang terbentuk sesudah proses sedimenasi, sebelum atau pada waktu diagenesa. Juga merefleksikan keadaan lingkungan pengendapan misalnya keadaan dasar, lereng dan lingkungan 3. lainnya. 2.7 1234Kehadiran butiran yang Adanya Antara organisnya. Antara lain : beban, rekah kerut, jejak binatang. Organik laminasi pertumbuhan. SEDIMEN stratification di dalam perlapisan fosil proses angkutan (klas) Struktur lain : Sedimen kerangka,

Struktur yang terbentuk oleh kegiatan organisme, seperti molusca, cacing atau binatang

PETUNJUK Kehadiran struktur sedimen perlapisan di atas

BATUAN atau satah atau

Terjumpanya telah mengalami

5- Kehadiran mineral yang asalan sedimen (glaukonit, chamosite)

Struktur Sedimen (Pettijohn, 1975)

Studi struktur Sedimen paling baik dilakukan di lapangan ( Pettijohn, 1975 ), dapat dikelompokkan 1. menjadi Struktur tiga macam Sedimen struktur, yaitu :

Primer

Struktur ini merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses sedimentasi dapat merefleksikan mekanisasi pengendapannya. Contohnya seperti perlapisan, gelembur gelombang, perlapisan silang siur, konvolut, perlapisan bersusun, dan lain-lain. (Suhartono, 1996 : 47) Struktur primer adalah struktur yang terbentuk ketika proses pengendapan dan ketika batuan beku mengalir atau mendingin dan tidak ada singkapan yang terlihat. Struktur primer ini penting sebagai penentu kedudukan atau orientasi asal suatu batuan yang tersingkap, terutama dalam batuan sedimen. Struktur yang terbentuk sewaktu proses pengendapan sedang berlangsung termasuk lapisan mendatar (flat bedding), lapisan silang, laminasi, dan laminasi silang yang mikro (micro-crosslamination), 2. yaitu adanya kesan riak. (Mohamed, 2007). Sekunder

Struktur

Sedimen

Struktur yang terbentuk sesudah proses sedimentasi, sebelum atau pada waktu diagenesa. Juga merefleksikan keadaan lingkungan pengendapan misalnya keadaan dasar, lereng dan lingkungan 3. organisnya. Antara lain : beban, rekah kerut, jejak binatang. Organik

Struktur

Sedimen

Struktur yang terbentuk oleh kegiatan organisme, seperti molusca, cacing atau binatang lainnya. Antara lain : kerangka, laminasi pertumbuhan. STRUKTUR GEOLOGI Struktur geologi adalah struktur perubahan lapisan batuan sedimen akibat kerja kekuatan tektonik,sehingga tidak lagi memenuhi hukum superposisi disamping itu struktur geologi juga merupakan struktur kerak bumi produk deformasi tektonik .

Cabang geologi yang menjelaskan struktur geologi secara detail disebut GEOLOGI STRUKTUR,dimana geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai (Tegangan). Berdasarkan keseragaman kekuatannya,Stress dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : A. segala B. Differential Uniform stress (Confining Stress) arah Stress Yaitu tegangan yang menekan atau menarik dengan kekuatan yang sama dari atau ke bentuk arsitektur kulit bumi. Kekutan Tektonik dan orogenik yang membentuk struktur geologi itu berupa stress

Yaitu tegangan yang menekan atau menarik dari atau ke satu arah saja dan bisa juga dari atau ke segala arah,tetapi salah satu arah kekuatannya ada yang lebih dominan. Pengenalan struktur geologi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui cara-cara berikut a. b. c. d. metode Grafity, Geolectrik, Seismik,dan Magnetik. Umumnya Dari 1. 2. 3. aspek struktur arah geologi kerjanya,ada terbentuk 3 macam oleh differential stress. : stress stress stress Differential stress,yaitu Pemetaan Interprestasi geologi peta morfologi dengan dan garis Foto topografi,yaitu ini mengukur dari kontur serta strike gejala garis pola dan penampakan : dip. penelusuran konturnya. udara. Pemboran. :

sungai,penelusuran

e. Geofisika,yang didasarkan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh batuan,yaitu dengan

Compressional Tensional Shear

III-2 Batuan bila mengalami gaya atau stress akan berubah atau mengalami perubahan,dalam geologi 1. stress 2. struktur Elastic terhenti,maka hal Deformasi Deformation bentuk atau posisi ini adlah disebut sebagai (Deformasi batuan kembali Deformasi. berikut : sementara) seperti semula. Tahapan-tahapan

Deformasi sementara ini terjadi jika kerja stress tidak melebihi batas elastis batuan.Begitu Ductile Deformation

Yaitu deformasi yang melampaui batas elastis batuan.Mengakibatkan batuan berubah bentuk dan volume secara permanen,sehingga bentuknya berlainan dengan bentuk semula. 3. pecah. Seperti diketahui,bumi terdiri dari berbagai bagian yang paling luar (kerak bumi),tersusun oleh berbagai lapisan batuan.Kedudukan daripada batuan-batuan tersebut pada setiap tempat tidaklah sama,bergantung dari kekuatan tektonik yang sangat mempengaruhiya. III-3 Adanya gaya-gaya yang bekerja menyebabkan batuan terangkat dan terlipat-lipat serta apabila terkena pelapukan dan erosi,maka batuan tersebut akan menjadi tersingkap dipermukaan 3.1. STRUKTUR KEKAR bumi. (JOINT) Fracture Deformation Yaitu deformasi yang sangat melampaui batas elastis batuan,sehingga mengakibatkan

Hampir tidak ada suatu singakapan dimuka bumi ini yang tuidak memperlihatkan gejala rekahan.Rekahan pada batuan bukan merupakan gejala yang kebetulan.Umumnya hal ini terjadi akibat hasil kekandasan akibat tegangan (stress),karena itu rekahan akan mempunyai sifat-sifat yang menuruti hukum fisika. Kekar adalah Struktur rekahan dalam blok batuan dimana tidak ada atau sedikit sekali mengalami pergeseran (hanya retak saja),umumnya terisi oleh sedimen setelah beberapa lama terjadinya rekahan tersebut.Rekahan atau struktur kekar dapat terjadi pada batuan beku dan batuan sedimen. Pada batuan beku,kekar terjadi karena pembekuan magma dengan sangat cepat (secara

mendadak). Pada a. b. III-4 Dalam batuan sedimen umunya kekar juga dapat terbentuk mulai dari saat pengendapan atau segera terbentuk setelah pengendapannnya.dimana sedimen tersebut masih sedang mengeras. Struktur kekar dapat berguna dalam memecahkan masalah sebagai berikut : Geologi Teknik Geologi Minyak,terutama dengan masalah cadangan dan produksi minyak Geologi Pertambangan,yaitu dalam hal sistem penambangan maupun pengarahan terhadap 3.2. STRUKTUR bentuk-bentuk SESAR mineralisasi. (FAULT) Pengaruh batuan sedimen,Kekar terjadi karena : Intrusi/ekstrusi iklim/musim

Sesar adalah suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan.Hal ini terjadi apabila blok batuan yang dipisahkan oleh rekahan telah bergeser sedemikian rupa hingga lapisan batuan sediment pada blok yang satu terputus atau terpisah dan tidak bersambungan lagi dengan lapisan sediment pada blok yang lainnya.Ukuran panjang maupun kedalaman sesar dapat berkisar antara beberapa centimeter Istilah-istilah 1. Merupakan 2. Bagian a. Adalah b. Adalah 3. bidang ini rekahan pada dari yang yang Bagian-bagian terdiri Hanging bongkahan Foot bongkahan patahan Throw patahan saja penting yang sampai berhubungan Bidang batuan yang Hanging Wall berada berada Wall dibagian dan yang telah Wall dibagian mengalami dan (Atap atas bawah bidang bidang (Alas tersesarkan Foot mencapai dengan ratusan gejala kilometer. lain : Sesar pergeseran. (tergeser) Wall. sesar) sesar. sesar) sesar. Heave sesar antara

a. Throw,adalah jarak yang memisahkan lapisan atau vein yang terpatahkan yang diukur pada memisahkan sesar dalam bagian-bagian bidang dari tegak lapisan lurus yang padanya. terpatahkan. b. Heave,adalah jarak horizontal yang diukur normal (tegak lurus) pada sesar yang Berdasarkan pada sifat geraknya,sesar dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu : 1. Sesar Normal (Gravity Fault),yaitu gerak relatif Hanging Wall turun terhadap Foot Wall.Disebut juga sebagai Sesar Turun. 2. Sesar Naik (Reverse Fault),yaitu gerak relatif Hanging Wall naik terhadap Foot Wall.Posisi Hanging Wall lebih tinggi daripada Foot Wall.Namun jika Hanging Wall bergeser bidang naik hingga menutupi Foot Wall,maka sesar tersebut. sesar). 3. disebut Thrust Fault yang bergantung pada kuat stress horizontal dan dip (kemiringan 4. Sesar Mendatar (Horizontal Fault),yaitu gerak relative mendatar pada bagian-bagian yang tersesarkan. Hanging Wall dan Foot Wall bergeser Horizontal yang diakibatkan oleh Disamping b. 3.3 itu Hing juga kerja terdapat sesar-sesar shear yang Sesar lain stress. ,diantaranya :

a. Strike Dip Fault,yaitu kombinasi antara sesar turun dan sesar horizontal Fault,yaitu Rotasional LIPATAN

Lipatan adalah perubahan bentuk dan volume pada batuan yang ditunjukkan oleh lengkungan atau melipatnya batuan tersebut akibat pengaruh suatu tegangan (gaya) yang bekerja pada batuan tersebut yang umunya refleksi perlengkungannya ditunjukkan oleh perlapisan pada batuan sedimen serta bisa juga pada foliasi batuan metamorf . Secara umum,jenis-jenis lipatanyang terpenting adalah sebagai berikut : 1. Antiklin,yaitu lipatan yang kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang saling berlawanan. 2. Sinklin,yaitu lipatan yang kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang menuju ke satu arah yang sama. Beberapa a. Sayap defenisi Lipatan,yaitu bagian tentang sebelah menyebelah lipatan dari sisi : lipatan

b. Puncak Lipatan,yaitu titik atau garis yang tertinggi dari sebuah lipatan

c. Bidang Sumbu Lipatan,yaitu suatu bidang yang memotong lipatan,membagi sama besar horizontal. e. Jurus (Strike),yaitu arah dari garis horizontal dan merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal. f. Kemiringan (Dip),yaitu sudut kemiringan yang tersebar dan dibentuk oleh suatu bidang miring dengan bidang horizontal dan diukur dengan tegak lurus dengannya. Lipatan Lipatan adalah perubahan bentuk dan volume pada batuan yang ditunjukkan dengan lengfkungan atau melipatnya batuan tersebut akibat pengaruh suatu tegangan (gaya) yang bekerja pada batuan tersebut. Pada umumnya refleksi pelengkungan ditunjukkan pada pelapisan Kekar pada batuan-batuan sedimen atau foliasi pada batuan metamorf. (Joint) sudut yang dibentuk oleh lipatan tersebut. d. Garis Sumbu Lipatan,yaitu perpotongan antara bidang sumbu dengan bidang

Rekahan adlah sebutan untuk struktur rekahan dalam batuan dimana tidak ada atau sedikit sekali mengalami pergeseran. Rekahan yang telah bergeser disebut sesar. Struktur kekar merupakan gejala yang paling umum dijumpai dan justru karenanya banyak dipelajari secaras luas. Struktur-struktur ini merupakan struktur yang palinbg sukat untuk dianalisa. Struktur ini banyak dipelajari karena hubunganya yang erat dengan masalah-masalah Geologi Geologi terhadap minyak, terutaam dengan masalah cadangan mineralisasi, dan : teknik produksi dll.

Geologi pertambangan, baik dalam hal system penambangan maupun pengarahan bentuk-bentuk Umumnya dalam batuan sedimen, kekar dapat terbentuk mulai saat pengendapan atau terbentuk setelah pengendapannya, dimana sedimen tersebut sedang mengeras. Struktur kekar dipelajari dengan cara statistic, mengukur dan mengelompokan dalam bentuk diagram Rosset atau dengan diagram kontur (kutub).

Sesar

(Foult)

Sesar adalah satuan rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan anatara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. P[ergeseran-pergeseran yang telah terjadi pasda sesar, ukuran panjang mauypun kedalaman sesar dapat berkisar antara beberapa sentimeter saja sampai mencapai Macam-macam Sesar Sesar normal, naik, yaitu yaitu sesar gerak gerak relative relative ratusan secara hanging wall turun wall hanging umum terhadap terhadap kilometer. : footwall. footwall

Sesar mendatar, yaitu gerak relative mendatar pada bagian yang tersesarkan. Struktur permukaan bumi selalu mengalami perubahan yang disebut deformasi. Deformasi kerak bumi dapat disebabklan oleh stree dan strain, temperature, waktu dan strain rate, dan komposisi jenis kandungan mineral batuan dabn kandungan air batuan. Deformasi akibat gaya tektonik dikelompokan dalam struktur primer dan skunder. Adapun struktur geologi yang cukup penting untuk diingat adalah kekar, yaiut rekahanrekahan lurus planar yang membagi batuan-batuan menjadi vblok-blok atau struktur rekahan dalam batuan-batuan. Sesar yaitu rekahan pada batuan yang mengalami poergeseran, sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. Lipatan, yaitu perubahan bentuk dan volume batuan yang ditunjukan dengan lengkungan atau melipatnya batun tersebut. baru I. Pengertian Batuan Sedimen adalah batuan yang paling banyak tersingkap di permukaan bumi, kurang lebih 75 % dari luas permukaan bumi, sedangkan batuan beku dan metamorf hanya tersingkapsekitar 25 % dari luas permukaan bumi. Oleh karena itu, batuan sediment mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar aktivitas manusia terdapat di permukaan bumi. Fosil dapat pula dijumpai pada batua sediment dan mempunyaiarti penting dalam menentukan umur batuan dan lingkungan pengendapan.

Batuan Sedimen adalah batuan yang terbentuk karena proses diagnesis dari material batuan lain yang sudah mengalami sedimentasi. Sedimentasi ini meliputi proses pelapukan, erosi, transportasi, dan deposisi. Proses pelapukan yang terjadi dapat berupa pelapukan fisik maupun kimia. Proses erosidan transportasi dilakukan oleh media air dan angin. Proses deposisi dapat terjadi jika energi transport sudah tidak mampu mengangkut partikel tersebut.

II.A. Proses Pembentukkan Batuan Sedimen Batuan sedimen terbentuk dari batuan-batuan yang telah ada sebelumnya oleh kekuatankekuatan yaitu pelapukan, gaya-gaya air, pengikisan-pengikisan angina angina serta proses litifikasi, diagnesis, dan transportasi, maka batuan ini terendapkan di tempattempat yang relatif lebih rendah letaknya, misalnya: di laut, samudera, ataupun danaudanau. Mula-mula sediment merupakan batuan-batuan lunak,akan tetapi karean proses diagnosi sehingga batuan-batuan lunak tadi akan menjadi keras. Proses diagnesis adalah proses yang menyebabkan perubahan pada sediment selama terpendamkan dan terlitifikasikan, sedangkan litifikasi adalah proses perubahan material

sediment menjadi batuan sediment yang kompak. Proses diagnesis ini dapat merupakan kompaksi yaitu pemadatan karena tekanan lapisan di atas atau proses sedimentasi yaitu perekatan bahan-bahan lepas tadi menjadi batuan keras oleh larutan-larutan kimia misalnya larutan kapur atau silisium. Sebagian batuan sedimen terbentuk di dalam samudera. Bebrapa zat ini mengendap secara langsung oleh reaksi-reaksi kimia misalnya garam (CaSO4.nH2O). adapula yang diendapkan dengan pertolongan jasad-jasad, baik tumbuhan maupun hewan. Batuan endapan yang langsung dibentuk secara kimia ataupun organik mempunyai satu sifat yang sama yaitu pembentukkan dari larutan-larutan. Disamping sedimen-sedimen di atas, adapula sejenis batuan sejenis batuan endapan yang sebagian besar mengandung bahan-bahan tidak larut, misalnya endapan puing pada lereng pegunungan-pegunungan sebagai hasil penghancuran batuan-batuan yang diserang oleh pelapukan, penyinaran matahari, ataupun kikisan angin. Batuan yang demikian disebut eluvium dan alluvium jika dihanyutkan oleh air, sifat utama dari batuan sedimen adalah berlapis-lapisdan pada awalnya diendapkan secara mendatar. Lapisan-lapisan ini tebalnya berbeda-beda dari beberapa centimeter sampai beberapa meter. Di dekat muara sungai endapan-endapan itu pada umunya tebal, sedang semakin maju ke arah laut endapan-endapan ini akan menjadi tipis(membaji) dan akhirnya hilang. Di dekat pantai, endapan-endapan itu biasanya merupakan butir-butir besar sedangkan ke arah laut kita temukan butir yang lebih halus lagi.ternyata lapisan-lapisan dalam sedimen itu disebabkan oleh beda butir batuan yang diendapkan. Biasanya di dekat pantai akan ditemukan batupasir, lebih ke arah laut batupasir ini berganti dengan batulempung, dan lebih dalam lagi terjadi pembentukkan batugamping(Katili dan Marks). II.B.1 a) Transportasi dan Deposisi

Transportasi dan deposisi partikel oleh fluida

Pada transportasi oleh partikel fluida, partikel dan fluida akan bergerak secara bersamasama. Sifat fisik yang berpengaruh terutama adalah densitas dan viskositas air lebih besar daripada angina sehingga air lebih mampu mengangkut partikel yang mengangkut

partikel lebih besar daripada yang dapat diangkut angina. Viskositas adalah kemampuan fluida untuk mengalir. Jika viskositas rendah maka kecepatan mengalirnya akan rendah dan sebaliknya. Viskositas yang kecepatan mewngalirnyabesar merupakan viskositas yang tinngi. b) Transportasi dan deposisi partikeloleh sediment gravity flow

Pada transportasi ini partikel sediment tertransport langsung oleh pengaruh gravitasi, disini material akan bergerak lebih dulu baru kemudian medianya. Jadi disini partikel bergerak tanpa batuan fluida, partikel sedimen akan bergerak karena terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Yang termasuk dalam sediment gravity flow antara lain adalah debris flow, grain flow dan arus turbid. Deposisi sediment oleh gravity flow akan menghasilkan produk yang berbeda dengan deposisi sediment oleh fluida flow karena pada gravity flow transportasi dan deposisi terjadi dengan cepat sekali akibat pengaruh gravitasi. Batuan sedimen yang dihasilkan oleh proses ini umumnya akan mempunyai sortasi yang buruk dan memperlihatkan struktur deformasi. Berbagai penggolongan dan penamaan batuan sedimen dan penamaan batuan sedimen telah ditemukan oleh para ahli, baik berdasarkan genetic maupun deskrritif. Secara genetic dapat disimpulkan dua golongan (Pettijohn,1975 dan W.T.Huang,1962) 1. Batuan sediment Klastik Terbentuknya dari pengendepan kembali denritus atau perencanaan batuan asal. Batuan asal dapat berupa batuan beku, batuan sedimnen dan batuan metamorf. Dalam pembentukkan batuan sedimen klastik ini mengalami diagnesa yaitu perubahan yang berlangsung pada temperatur rendah di dalam suatu sediment selama dan sesudah litifikasi. Tersusun olek klastika-klastika yang terjadi karena proses pengendapan secara mekanis dan banyak dijumpai allogenic minerals. Allogenic minerals adalah mineral yang tidak terbentuk pada lingkungan sedimentasi atau pada saat sedimentasi terjadi. Mineral ini berasal dari batuan asal yang telah mengalami transportasi dan kemudian terendapkan

pada lingkungan sedimentasi. Pada umumnya berupa mineral yang mempunyai resistensi tinggi. Contohnya: kuarsa, bioptite, hornblende, plagioklas dan garnet. Adapun beberapa proses yang terjadi dalam diagnase, yaitu :

Kompaksi

Kompaksi terjadi jika adanya tekanan akibat penambahan beban.

Anthigenesis

Mineral baru terbentuk dalam lingkungan diagnetik, sehingga adanya mineral tersebut merupakan partikel baru dalam suatu sedimen. Mineral autigenik ini yang umum diketahui sebagai berikut: karbonat, silika, klastika, illite, gypsum dan lain-lain..

Metasomatisme

Metasomatisme yaitu pergantian mineral sedimen oleh berbagai mineral autigenik, tanpa pengurangan volume asal. Contoh : dolomitiasi, sehingga dapat merusak bentuk suatu batuan karbonat atau fosil.

Rekristalisasi

Rekristalisasi yaitu pengkristalan kembali suatu mineral dari suatu larutan kimia yang berasal dari pelarutan material sedimen selama diagnesa atau sebelumnya. Rekristalisasi sangat umum terjadi pada pembentukkan batuan karbonat. Sedimentasi yang terus berlangsung di bagian atas sehingga volume sedimen yang ada di bagian bawah semakin kecil dan cairan (fluida) dalam ruang antar butir tertekan keluar dan migrasi kearah atas berlahan-lahan.

Larutan (Solution)

Biasanya pada urutan karbonat akibat adanya larutan menyebabkan terbentuknya ronggarongga di dalam jika tekanan cukup kuat menyebabkan terbentuknya struktur iolit.

II.B.2

Litifikasi dan Diagnesis

Litifikasi adalah proses perubahan material sediment menjadi batuan sediment yang kompak. Misalnya, pasir mengalami litifikasi menjadi batupasir. Seluruh proses yang menyebabkan perubahan pada sedimen selama terpendam dan terlitifikasi disebut sebagai diagnesis. Diagnesis terjadi pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi daripada kondisi selama proses pelapukan, namun lebih rendah daripada proses metamorfisme. Proses diagnesis dapat dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan proses yang mengontrolnya, yaitu proses fisik, kimia, dan biologi. Proses diagnesa sangat berperan dalam menentukan bentuk dan karakter akhir batuan sedimen yang dihasilkannya. Proses diagnesis akan menyebabkan perubahan material sedimen. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisik, mineralogi dan kimia. Secara fisik perubahan yang terjadi adalah terutama perubahan tekstur, proses kompaksi akan merubah penempatan butiran sedimen sehingga terjadi kontak antar butirannya. Proses sementasi dapat menyebabkan ukuran butir kwarsa akan menjadi lebih besar. Perubahan kimia antara lain terdapat pada proses sementasi, authigenesis, replacement, inverse, dan solusi. Proses sementasi menentukan kemampuan erosi dan pengangkatan partikel oleh fluida. Pengangkutan sedimen oleh fluida dapat berupa bedload atau suspended load. Partikel yang berukuran lebih besar dari pasir umumnya dapat diangkut secara bedload dan yang lebih halus akan terangkut oleh partikel secara kontinu mengalami kontak dengan permukaan, traksi meliputi rolling, sliding, dan creeping. Sedangkan pada saltasi partikel tidak selalu mengalami kontak dengan permukaan. Deposisi akan terjadi jika energi yang mengangkut partkel sudah tidak mampu lagimengangkutnya. II.B. Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Deskripsi Batuan Sedimen II.B.1 Warna

Secara umum warna pada batuan sedimen akan dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu :

a)

Warna mineral pembentukkan batuan sedimen

Contoh jika mineral pembentukkan batuan sedimen didominasi oleh kwarsa maka batuan akan berwarna putih. b) c) Warna massa dasar/matrik atau warna semen. Warna material yang menyelubungi (coating material).

Contoh batupasir kwarsa yang diselubungi oleh glaukonit akan berwarna hijau. d) Derajat kehalusan butir penyusunnya.

Pada batuan dengan komposisi yang sama jika makin halus ukuran butir maka warnanya cenderung akan lebih gelap. Warna batuan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pengendapan, jika kondisi lingkungannya reduksi maka warna batuan menjadi lebih gelap dibandingkan pada lingkungan oksidasi. Batuan sedimen yang banyak kandungan material organic (organic matter) mempunyai warna yang lebih gelap. II.B.2 Tekstur

Tekstur batuan sediment adalah segala kenampakan yang menyangkut butir sedimen sepertiukuran butir, bentuk butir dan orientasi. Tewkstur batuan sedimen mempunyai arti penting karena mencerminkan proses yang telah dialamin batuan tersebut terutama proses transportasi dan pengendapannya, tekstur juga dapat digunakan untuk menginterpetasi lingkungan pengendapan batuan sediment. Secara umum batuan sedimen dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur klastik dan non klastik. a) Tekstur klastik

Unsur dari tekstur klastik fragmen, massa dasar (matrik) dan semen.

Fragmen : Batuan yang ukurannya lebih besar daripada pasir.

Matrik Semen

: Butiran yang berukuran lebih kecil daripada fragmen dan diendapkan : Material halus yang menjadi pengikat, semen diendapkan setelah

bersama-sama dengan fragmen.

fragmen dan matrik. Semen umumnya berupa silica, kalsit, sulfat atau oksida besi. Besar butir kristal dibedakan menjadi : 1-5 mm = sedang <1 mm = halus Jika kristalnya sangat halus sehingga tidak dapat dibedakan disebut mikrokristalin. Ukuran Butir Ukuran butir yang digunakan adalah skala Wenworth (1922), yaitu : Ukuran Butir Ukuran butir yang digunakan adalah skala Wenworth (1922), yaitu : Ukuran Butir (mm) > 256 64-256 4-64 2-4 1-2 1/2-1 1/4-1/2 1/8-1/4 1/16-1/8 1/256-1/16 <1/256 Nama Butir Nama Batuan Bongkah (Boulder) Breksi : jika fragmen Berangkal (Couble) berbentuk runcing Kerakal (Pebble) Konglomerat : jika membulat Kerikil (Gravel) fragmen berbentuk membulat Pasir Sangat Kasar(Very Coarse Sand) Pasir Kasar (Coarse Sand) Pasir Sedang (Fine Sand) Batupasir Pasir halus (Medium Sand) Pasir Sangat Halus( Very Fine Sand) Lanau Lempung Batulanau Batulempung >5 mm = kasar

Besar butir dipengaruhi oleh : 1. Jenis Pelapukan 2. Jenis Transportasi 3. Waktu/jarak transport 4. Resistensi Bentuk Butir

Tingkat kebundaran butir (roundness)

Tingkat kebundaran butir dipengaruhi oleh komposisi butir, ukuran butir, jenis proses transportasi dan jarak transport (Boggs,1987. Butiran dari mineral yang resisten seperti kwarsa dan zircon akan berbentuk kurang bundar dibandingkan butiran dari mineral kurang resisten seperti feldspar dan pyroxene. Butiran berukuran lebih besar daripada yang berukuran pasir. Jarak transport akan mempengaruhi tingkat kebundaran butir dari jenis butir yang sama, makin jauh jarak transport butiran akan makin bundar. Pembagian kebundaran : a) Well rounded (membundar baik)

Semua permukaan konveks, hamper equidimensional, sferoidal. b) Rounded (membundar)

Pada umumnya permukaan-permukaan bundar, ujung-ujung dan tepi butiran bundar. c) Subrounded (membundar tanggung)

Permukaan umumnya datar dengan ujung-ujung yang membundar. d) Subangular (menyudut tanggung)

Permukaan pada umumnya datar dengan ujung-ujung tajam.

e)

Angular (menyudut)

Permukaan konkaf dengan ujungnya yang tajam. (Endarto:2005)

Sortasi (Pemilahan)

Pemilahan adalah keseragaman dariukuran besar butir penyusun batuan sediment, artinya bila semakin seragam ukurannya dan besar butirnya maka, pemilahan semakin baik. Pemilahan yaitu kesergaman butir didalam batuan sedimen klastik.bebrapa istilah yang biasa dipergunakan dalam pemilahan batuan, yaitu :

Sortasi baik Kemas (Fabric)

: bila besar butir merata atau sama besar

Sortasi buruk : bila besar butir tidak merata, terdapat matrik dan fragmen.

Didalam batuan sedimen klastik dikenal dua macam kemas, yaitu :

Kemas terbuka matrik). Kemas tertutup Struktur

: bila butiran tidak saling bersentuhan (mengambang dalam : butiran saling bersentuhan satu sama lain

II.C.3

Struktur sedimen merupakan suatu kelainan dari perlapisan normal batuan sedimen yang diakibatkan oleh proses pengendapan dan energi pembentuknya. Pembentukkannya dapat terjadi pada waktu pengendapan maupun segera setelah proses pengendapan. (Pettijohn & Potter, 1964 ; Koesomadinata , 1981) Pada batuan sedimen dikenal dua macam struktur, yaitu :

Syngenetik Epigenetik dan lipatan.

: terbentuk bersamaan dengan terjadinya batuan sedimen, disebut : terbentuk setelah batuan tersebut terbentuk seperti kekar, sesar,

juga sebagai struktur primer.

Macam-macam struktur primer adalah sebagai berikut :

Karena proses fisik

1. Struktur eksternal Terlihat pada kenampakan morfologi dan bentuk batuan sedimen secara keseluruhan di lapangan. Contoh : lembaran (sheet), lensa, membaji (wedge), prisma tabular. 1. Struktur internal Struktur ini terlihat pada bagian dalam batuan sedimen, macam struktur internal : a) Perlapisan dan Laminasi

Disebut dengan perlapisan jika tebalnya lebih dari 1 cm dan disebut laminasi jika kurang dari 1 cm.perlapisan dan laminasi batuan sedimen terbentuk karena adanya perubahan kondisi fisik,kimia, dan biologi. Misalnya terjadi perubahan energi arus sehingga terjadi perubahan ukuran butir yang diendapkan. Macam-macam perlapisan dan laminasi :

Perlapisan/laminasi sejajar (normal)

Dimana lapisan/laminasi batuan tersusun secara horizontal dan saling sejajar satu dengan yang lainnya.

Perlapisan/laminasi silang siur (Cross bedding/lamination)

Perlapisan/batuan saling potong memotong satu dengan yang lainnya.

Graded bedding

Struktur graded bedding merupakan struktur yang khas sekali dimana butiran makin ke atas makin halus. Graded bedding sangat penting sekali artinya dalam penelitian untuk

menentukan yang mana atas (up) dan yang bawah (bottom) dimana yang halus merupakan bagian atasnya sedangkan bagian yang kasar adalah bawahnya. Graded bedding yang disebabkan oleh arus turbid,dimana fraksi halus didapatkan di bagian atas juga tersebar di seluruh batuan tersebut. Secara genesa graded bedding oleh arus turbid juga terjadi oleh selain oleh kerja suspensi juga disebabkan oleh pengaruh arus turbulensi. Penggolongan Bedding Menurut Ketebalan (Mc Kee and Weir, 1985) Ukuran Bedding (cm) >100 30-100 10-30 3,0-10 1,0-3,0 0,3-1,0 <0,3 b) Masif Nama Bedding very thick bedded thick bedded medium bedded thin bedded very thin bedded thick laminated thin laminated

Struktur kompak, consolidated, menyatu 1. Kenampakan pada permukaan lapisan

Ripple mark

Bentuk permukaan yang bergelombang karena adanya arus

Flute cast

Bentuk gerusan pada permukaan lapisan akibat aktivitas arus

Mud cracks

Bentuk retakan pada lapisan Lumpur (mud), biasanya berbentuk polygonal.

Rain marks

Kenampakan pada permukaan sedimen akibat tetesan air hujan. 4. Struktur yang terjadi karena deformasi

- Load cast

Lekukan pada permukaan lapisan akibat gaya tekan dari beban di atasnya. - Convolute structure Liukan pada batuan sedimen akibat proses deformasi. - Sandstone dike and sill

Karena deformasi pasir dapat terinjeksi pada lapisan sediment diatasnya.

- Karena proses biologi 1. Jejak (tracks and trail) Track Trail : jejak berupa tsapak organisme : jejak berupa seretan bagian tubuh organisme

1. Galian (burrow)

Adalah lubang atau bahan galian hasil aktivitas organisme 1. Cetakan (cast and mold) Mold Cast : cetakan bagian tubuh organisme : cetakan dari mold

Struktur batuan sedimen juga dapat digunakan untukmenentukan bagian atas suatu batuan sedimen. Penentuan bagian atas dari batuan sedimen sangat penting artinya dalam menentukan urutan batuan sediment tersebut. II.B.4 Komposisi

Batuan sediment berdasarkan komposisinya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu : 1. Batuan sediment detritus/klastik Dapat dibedakan menjadi :

Detritus halus

: batulempung, batulanau.

Detritus sedang Detritus kasar

: batupasir (greywock, feldspathic) : breksi dan konglomerat.

Komposisi batuan ini pada umumnya adalah kwarsa, feldspar, mika,mineral lempung,dsb. 1. Batuan sedimen evaporit Batuan sedimen ini terbentuk dari proses evaporasi. Contoh batuannya adalah gips, anhydrite, batu garam. 1. batuan sedimen batubara Batuan ini terbentuk dari material organic yang berasal dari tumbuhan. Untuk batubara dibedakan berdasarkan kandungan unsure karbon,oksigen, air dan tingkat perkembangannya. Contohnya lignit, bituminous coal, anthracite. 1. Batuan sedimen silica Batuan sedimen silica ini terbentukoleh proses organic dan kimiawi. Contohnya adalah rijang (chert), radiolarian dan tanah diatomae. 1. Batuan sedimen karbonat Batuan ini terbentuk baik oleh proses mekanis, kimiawi, organic. Contoh batuan karbonat adalah framestone, boundstone, packstone, wackstone dan sebagainya. II.C. Klasifikasi Batuan Sedimen II.C.1 Klasifikasi Batuan Sedimen Klastik

Klasifikasi batuan sedimen klastik yang umum digunakan adalah berdasarkan ukuran butirnya (menurut ukuran butir dari Wenworth), namun akan lebih baik lagi ditambahin mengenai hal-hal lain yang dapat memperjelas keterangan mengenai batuan sedimen

yang dimaksud seperti komposisi dan strukturalnya. Misalnya batupasir silang siur, batulempung kerikil, batupasir kwarsa. Ada klasifikasi lain yang juga dapat digunakan yaitu end members classification, klasifikasi ini dibuat berdasarkan komposisi atau ukuran butir. Penyusun batuan sedimen yang sudah ditentukan lebih dahulu. Batupasir kwarsa

Komposisi didominasi oleh pasir kwarsa dengan demikian berarti transportasinya lebih jauh. Sedikit mengandung chert (rijang) Semennya adalh karbonat dan silica. Kemungkinan mengandung fosil kecil sekali (fosil karbonat), jika ada kemungkinan karena semennya karbonat (gamping) Warnanya agak gelap terang, karena kwarsa berwarna putih.

Greywocke

Istilah pertama digunakan di pegunungan Harz (Jerman) Merupakan fragmen batuan (rock fragmen) Berumur : devon-karbon atas, juga tersingkap di Skotlandia yang berumur Paleozoikum bawah. Dengan adanya rock fragmen ini menyatakan bahwa sedimentasi tak normal (pendek), terjadi di daerah tektonik (dekat continental). Oleh karena pada daerah yang mantap, maka ia akan bersosiasi dengan lava bantal (di laut), batuan erupsi dan rijang (chert) (di darat). Rijang mencerminkan laut dalam,kemungkinan juga terdapat di continental slope besar sekali, yang disebut arus turbbidit.

Warnanya gelap Pemilahannya jelek, karena transportasi pendek. Bentuk agakmenyudut, karena transportasi jelek. Karena arus turbidit maka struktur yang jelas yaitu graded-bedding

Pengendapan syngenetis (bersama-sama dengan proses genetika)

Konglomerat Batuan klastik yang mempunyai fragmen batuan dan matrik,dengan batuan fragmen membundar sangat membundar, kerikil, kerakal, dan bongkah dapat terdiri bermacam batuan tetapi, kebanyakan biasanya kaya akan mineral kwarsa. Biasanya ruang antara kerikil dengan pasir tersementasi dengan silica, lempung, limonite atau kalsit. Breccia (breksi) Adalah jenis batuan sedimen klastik yang menyerupai konglomerat, tetapi kebanyakan fragmen batuannya berbentuk angular sampai meruncing-runcing, ukuran umumnya berkisar dari kerakal sampai berangkal, sering diantara fragmen ini dijumpai ukuran yang lebih kecil yang disebut matrik, fragmen dan matrikpenyusun breksi ini terikat dengan semen yang berupa material karbonatan atau lempungan, dari bentuk fragmen yang meruncing, dapat ditafsirkan bahwa breksi ini diendapkan dengan sumbernya, sehingga tidak terpengaruh suara fisik oleh jarak transportasi hingga ingin mencapai cekungan sedimen ukuran material penyusun breksi lebih besar dari 2 mm. Batupasir Batuan sediment klastik yang terdiri dari semen berukuran pasir, massa pasir ini umumnya adalah mineral silika, feldspar atau pasir karbonat, sedang material pengikat atau semen berupabesi oksida, silika lempung atau kalsium karbonat. Dengan adanya perubahan yang besar dalam ukuran butirnya, maka dapt dibedakan ukurannya dari batupasir kasar sampai batulanau. Pada beberapa batuan, dijumpai ukuran butir yang beragam; jadi dapat dikatakan batupasir konglomerat atau batulanau pasiran. Warna pada batupasir, terbentuk sebagian besar oleh variasi butirnya. Batulempung (dapat disebut serpih) Adalah batuan sediment klastik yang terbentuk dari hasil pengompakan lempung dan lanau, ukuran butirnya halus sehingga batuannya terlihat homogen. Batulempung adalah

halus dan umumnya terasa lembut, tetapi beberapa pasir halus atau lanau kasar mungkin membuat terasa griity. Batulempung umumnya dijumpai pelapisan sedimen. Batuan yang komposisinya sama tetapi mempunyai ketebalan dan lapisan yang berbentuk blok dapat disebut batulumpur, warna dari batulempung dan batulumpur antara ungu, hijau,merah,dan cokelat. Beberapalapisan yang banyak mengndung karbon berwarna hitam. Batugamping Yang mungkin saja termasuk kedalam batuan sediment klastik atau kimiawi, umumnya terdiri dari kalsit,beberapa mempunyai imparities atau variasi bagus bahkan keduanya dalam penampakkannya. Beberapa betugamping yang berbentuk butiran halus mungkin terbentuk secara presipitasi kimia dengan batuan banyak atu sedikit organisme kecil, beberapa sedimen pada dasar laut kemungkinan tersingkap di lapisan awal pada formasi batugamping ukuran halus. Dolostone Seperti batugamping, juga merupakan batuan sedimen klastik ataun kimiawi yang umumnya tersusun oleh mineral dolomite, CuMg(CO 3)2. dolomite kelihatan seperti kalsit,oleh karena itu mengapa dolomite dapat dikatakan sebagai batugamping. STUKTUR lain 3. bumi. b. Sheeting jointing, bila kekar berbentuk seperti lembaran-lembaran sejajar dengan permukaan bumi. 4. Vesikuler, apabila struktur tersebut terlihat suatu lubang-lubang bekas keluarnya gas Joint, BATUAN yang dibagi dua BEKU tertanam. yaitu :

1. Masif, struktur ini tidak menunjukkan adanya suatu sifat aliran atau fragmen batuan 2. Pillow lava merupakan struktur yang terbentuk seperti bantal atau berbentuk bantal a. Columnar jointing, berbentuk seperti tiang-tiang atau tegak lurus terhadap permukaan

dan teratur.

lubang-lubang

tersebut

teratur.

5. Skoria merupakan struktur yang menampakkan lubang-lubang namun arahnya tidak 6. Amigdaloidal, struktur yang berlubang, akan tetapi lubang tersebut telah terisi mineral skunder. 7. Xenolit, struktur yang memperlihatkan fragmen dari batuan yang tertanam dalam masa batuan. Ini akibat peleburan yang tidak sempurna dari batuan samping di dalam magma yang lava baru mengintrusi. 8. Autobrecchia, struktur yang memperlihatkan adanya fragmen lava yang tertanam pada

STUKTUR 1.

BATUAN StrukturSedimenPrimer

SEDIMEN

Struktur ini merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses sedimentasi dapat merefleksikan mekanisasi pengendapannya. Contohnya seperti perlapisan, gelembur gelombang, perlapisan silang siur, konvolut, perlapisan bersusun, dan lain-lain. (Suhartono, 1996 : 47)

Struktur primer adalah struktur yang terbentuk ketika proses pengendapan dan ketika batuan beku mengalir