Anda di halaman 1dari 5

3.

0 CIRI STILISTIK
Menurut Abdullah Hassan (1990) stilistik adalah fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan.Ia juga merupakan ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa yang merupakan wahana pengucapan dalam bidang kesusasteraan. Oleh yang demikian gaya berbahasa individu seseorang penulis adalah gambaran atau latar belakang sesebuah masyarakat yang melahirkannya. Jadi stail atau gaya seseorang penulis banyak mempengaruhi khalayak pembaca sebagai ahli masyarakat. Maka penulis-penulis yang berpengaruh menggunakan stilistik masing-masing untuk menerapkan pemikiran, hasrat, malahan luahan perasaannya kepada masyarakat. Ia termasuklah perubahan dalam pemikiran, stail berbahasa, perubahan tingkahlaku yang lebih baik atau sebalikya ,dapat menambah ilmu agama, meningkatkan timbunan perbendaharaan kata, mengetahui kehidupan masyarakat di tempat lain, menerima dialek setempat pengarang untuk diasimilasikan dalam kehidupan, dapat menilai semula diri pembaca dan sebagainya. Harus diingat, stilistik berbeza pengarang yang dapat menarik minat pembaca juga amat berpengaruh sebagai agen perubahan masyarakat.

3.1 BAHASA PERBANDINGAN Hj. Abdullah ialah seorang penulis yang lahir di Kedah lebih banyak menceritakan keadaan dan rangsangan yang berlaku di persekitarannya. Selalunya karyanya adalah pengalaman yang dirasai dan dilalui oleh beliau sendiri. Penulisannya yang menggunakan gaya bahasa yang agak kasar dikatakan berasal dari cerminan gaya pertuturan hariannya yang sedemikian. Gaya penulisannya seperti dalam Tuk cai seperti menggambarkan pemberontakan seorang tua tetapi disampaikan oleh Azizi berdasarkan gaya pertuturan peribadi pengarang sendiri. Mungkin jika cerita yang sama tetapi ditulis oleh penulis lain,

berlainan pula tindak balas pembaca terhadap bacaan tersebut. Stail Azizi, gemar mengarang menggunakan pendekatan psiko. pendekatan berbeza pula. Penulis-penulis lain yang berpengaruh menggunakan stilistik masing-masing untuk menerapkan pemikiran, hasrat, malahan luahan perasaannya kepada masyarakat. Ia Manakala penulis lain mempunyai

termasuklah perubahan dalam pemikiran, stail berbahasa, perubahan tingkahlaku yang lebih baik atau sebalikya ,dapat menambah ilmu agama, meningkatkan timbunan perbendaharaan kata, mengetahui kehidupan masyarakat di tempat lain, menerima dialek setempat pengarang untuk diasimilasikan dalam kehidupan, dapat menilai semula diri pembaca dan sebagainya. Pak Sako dengan cerita Putera Gunung Tahan mendorong rakyat berjuang menentang penjajah melalui sindiran yang tersirat. Gambaran beliau menggalakkan masyarakat agar tidak mengagung-agungkan penjajah melalui kelakuan-kelakuan tidak senonoh orang putih di dalam penulisannya. Begitu juga, Usman Awang sebagai penulis yang dapat menarik masyarakat agar menghargai jasa-jasa seorang guru melalui sajaknya yang sungguh puitis dan gramatis. Penulis-penulis novel cinta yang terkini juga dapat menarik minat masyarakat pembaca merenung diri dan masyarakat agar dapat berubah dan mencontohi watak-watak baik novel mereka. 3.2 KEBERKESANAN STILISTIK DALAM BAHASA Prinsip stilistik yang pertama adalah menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. Manakala analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang seseorang pengarang. Namun begitu, analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. Prinsip stilistik yang kedua pula membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural. Namun, penelitian

menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya. Pentafsiran makna ayat melibatkan makna mudah difahami, mudah dimengerti, banyak maksuddan mempunyai makna simbolik. Ketiga, melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi, pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. Keempat, pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. Pengaplikasian kata

dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkayakan perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis. Kelima, pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya. Semasa berkarya, seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan Penelitian yang dilakukan dengan

ransangan yang berlaku di sekelilingnya. menggunakan pendekatan stilistik

ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat

unsur-unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif. Keenam, pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya, juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya. Oleh itu aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami, menimbulkan keseronokan atau member kecelaruan atau kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk

mengungkapkan pemikiran, mesej atau idealisme pengarang. Keenam-enam prinsip diatas membantu mencapai keberkesanan Stilistik dalam bahasa yang dituturkan. Bahasa dapat berkembang dengan stilistik.

3.3 Konsep dan Ciri Bahasa Melayu Saintifik


Konsep Bahasa Melayu berkembang dan maju selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat penuturnya. Mampu mengungkapkan pelbagai konsep seperti dalam bidang pendidikan,

undang-undang, sains dan teknologi, ekonomi dan bidang-bidang profesional yang lain. Ciri Bahasa Melayu Saintifik Bahasa Melayu menggunakan istilah-istilah yang sesuai yang boleh dibuktikan secara emperikal dan boleh menghuraikan sesuatu konsep yang berfokus kepada penghuraian bahasa. Istilah-istilah dapat menerangkan struktur, sistem, dan pola-pola bahasa sesempurna yang mungkin. Penggunaan istilah- istilah ini penting kerana dengan langsung dapat merujuk kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, objek-objek, sifat-sifat dan konsep-konsep dan sebagainya yang diperlukan dalam penghuraian sesuatu fenomena.

Bahasa Melayu ilmiah menggunakan istilah-istilah teknikal dalam penghuraian bahasa supaya ia wujud sebagai subjek yang diselidiki dengan segala sifatnya yang saintifik.

3.3 Konsep dan Ciri Bahasa Melayu Saintifik


Konsep Bahasa Melayu berkembang dan maju selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat penuturnya. Mampu mengungkapkan pelbagai konsep seperti dalam bidang pendidikan,

undang-undang, sains dan teknologi, ekonomi dan bidang-bidang profesional yang lain. Ciri Bahasa Melayu Saintifik Bahasa Melayu menggunakan istilah-istilah yang sesuai yang boleh dibuktikan secara emperikal dan boleh menghuraikan sesuatu konsep yang berfokus kepada penghuraian bahasa. Istilah-istilah dapat menerangkan struktur, sistem, dan pola-pola bahasa sesempurna yang mungkin. Penggunaan istilah- istilah ini penting kerana dengan langsung dapat merujuk kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, objek-objek, sifat-sifat dan konsep-konsep dan sebagainya yang diperlukan dalam penghuraian sesuatu fenomena. Bahasa Melayu ilmiah menggunakan istilah-istilah teknikal dalam penghuraian bahasa supaya ia wujud sebagai subjek yang diselidiki dengan segala sifatnya yang saintifik.

4.0

PERBANDINGAN

ANTARA

STILISTIK

DENGAN

BAHASA

MELAYU

SAINTIFIK STILISTIK
fokus dan penekanan terhadap kebahasaan.

BAHASA MELAYU SAINTIFIK


aspek menggunakan istilah-istilah yang sesuai yang menghuraikan satu konsep yang fokus.

gaya membezakan ilmu sastera dan bukan istilah yang membezakan kesempurnaan sastera. sesuatu bahasa.

cabang linguistik gunaan atau terapan

menggunakan bahasa ilmiah.

menarik perhatian masyarakat

fakta berdasarkan kajian.

penyampaian mengikut cita rasa penulis.

penyampaian ditetapkan

mengikut

standard

yang