Anda di halaman 1dari 140

K a n d u n g a n

PRAKATA PERUTUSAN MENTERI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PERUTUSAN KETUA SETIA USAHA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PENGENALAN Tujuan Latar Belakang su Dan Masalah KONSEP PEMBANGUNAN PERUMAHAN Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) PROSES DAN PROSEDUR PERMOHONA PEMAJUAN TANAH SEMASA Proses Pemohonan Merancang Semasa Permohonan Tukar/Ubah Syarat (124 KTN) Permohonan Pecah Sempadan (135 KTN) Permohonan Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Secara Serentak (124 KTN ) Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula (204D KTN) PENAMBAHBAIKAN PENYAMPAIAN PROSEDUR DAN PROSES CADANGAN PEMAJUAN 4.1 Permohonan Secara Serentak Kelulusan Serentak Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat (124 A KTN), Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (204D KTN), Kebenaran Merancang Dan Pelan Bangunan Di Bawah Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) 4.1 Permohonan Secara Serentak Kelulusan Serentak Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat (124A KTN), Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (204D KTN), Kebenaran Merancang Dan Pelan Bangunan Di Bawah Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) Penutup Lampiran Borang

1 2 7 10 12

22 27 28 31 32

36 38

52

72 74 109

B
Prakata

uku Panduan ini disediakan bagi membantu pihak berkuasa tempatan melaksanakan penambahbaikan terhadap prosedur dan proses sedia ada selaras dengan

hasrat Kerajaan untuk meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam.

Penambahbaikan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan ini melibatkan penambahbaikan ke atas mekanisme memproses permohonan pembangunan tanah, kebenaran merancang dan pelan bangunan secara serentak melalui perlaksanaan Pusat Stempat . Proses kelulusan diharap dapat mempercepatkan pelaksanaan di bawah Konsep Bina Kemudian Jual atau Jual Kemudian Bina.

Adalah diharapkan dengan penyediaan Buku Panduan ini, ia dapat membantu pihak-pihak berkepentingan termasuk pemilikpemilik tanah, pemohon, perunding-perunding perancangan dan profesion lain yang berkaitan dalam memahami secara lebih lanjut berhubung dengan keperluan penyediaan dokumendokumen, permohonan serta proses dan tatacara yang

perlu dilalui dalam setiap permohonan cadangan pemajuan yang dikemukakan. Pada masa yang sama, BukuPanduan ini juga diharapkan dapat memandu Pihak Berkuasa Tempatan, dalam melaksana dan menguatkuasakan prosedur cadangan pemajuan secara lebih tersusun, seragam dan sistematik.

Prakata

Perutusan Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

perkhidmatan Kerajaan. Perkara ini mula ditegaskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri dalam perutusan khasnya pada 5 November 2003 yang mengarahkan supaya semua Y.B. Menteri menubuhkan Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi di Kementerian masing-masing.

alah satu tumpuan utama Kerajaan pada masa ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian

Tumpuan utama Pasukan Petugas ini adalah kepada usaha-usaha penambahbaikan sistem dan prosedur kerja bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Usaha-usaha yang lebih gigih diambil untuk memerangi dan menghapuskan gejala rasuah dan karenah birokrasi. Oleh itu, salah satu strategi yang boleh dilaksanakan ke arah memerangi dan menghapuskan gejala rasuah adalah dengan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Ini merupakan sebahagian daripada janji Kerajaan dalam memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat untuk memerangi rasuah dan menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.

Bagi merealisasikan hasrat Kerajaan ini, semua pihak adalah diminta mengambil tindakan sewajarnya bagi melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Usaha-usaha meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan ini bukan sahaja tertumpu kepada perkhidmatan kaunter, tetapi turut melibatkan semua urusan dan perkhidmatan Kerajaan kepada orang ramai. Semua jabatan Kerajaan hendaklah mengambil tindakan bagi memperkemaskan sistem dan prosedur kerja bagi memastikan perkhidmatan yang cepat dan cekap serta menutup ruang dan peluang untuk amalan rasuah. Antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan termasuk menyemak dan mengkaji sistem sedia ada, mewujudkan Pusat Setempat (One Stop Centre), mempamerkan carta aliran proses kerja sesuatu permohonan, menyediakan senarai semak, mengeluarkan surat akuan terima dan memaklumkan pelanggan jangka masa untuk memproses permohonan. Perutusan Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

Buku panduan ini merupakan salah satu usaha kerajaan dalam meningkatkan keberkesanan dan sistem penyampaian Prosedur dan Proses Cadangan Pemajuan.

DATO' SERI ONG KA TING 12 April 2007

Perutusan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

ecemerlangan perkhidmatan awam sentiasa menjadi aspirasi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). KPKT juga sentiasa menyokong dan menjayakan

hasrat Kerajaan di dalam program-program pembangunan negara. Perkhidmatan awam yang telus, cepat dan esien akan membantu secara langsung produktiviti negara, meningkatkan keyakinan pelabur dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. KPKT telah merangka suatu agenda bagi mempertingkatkan sistem penyampaian ke atas penyampaian ke atas penambahbaikan urusanurusan pemajuan dan penyenggaraan serta pengurusan hartanah yang bertujuan mewujudkan keseragaman ke atas prosedur dan proses carta alir kerja dan kaedah kerja bagi semua jabatan/agensi yang terlibat di dalam penambahbaikan ini. Untuk tujuan itu, salah satu penambahbaikan yang dicadangkan adalah mengenai urusan prosedur dan proses cadangan pemajuan yang melibatkan permohonan secara serentak pembangunan tanah, kebenaran merancang dan pelan bangunan serta rujukan kepada jabatan/agensi teknikal. Kesemua permohonan di atas akan dikemukakan secara serentak oleh pemohon melalui pendekatan pelaksanaan Pusat Setempat di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Penambahbaikan ke atas sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan adalah merupakan aspek terpenting dalam usaha Kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam.

Penambahbaikan ini akan dilaksanakan bersama dengan sistem pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (CF) yang baru diperkenalkan iaitu Certicate of Completion and Compliance (CCC) ke arah meningkat dan mempercepatkan prosedur dan proses cadangan pemajuan dan sekali gus meningkatkan daya saing negara untuk menarik pelabur asing. Namun demikian, kejayaan penambahbaikan ini adalah bergantung kepada komitmen dan sokongan padu daripada semua pihak terutamanya Kerajaan Persekutuan, Negeri dan juga PBT. Adalah menjadi harapan KPKT agar penambahbaikan ini dapat dilaksanakan dengan lancar bagi mengatasi masalah kelewatan dan ketelusan dalam memproses cadangan pemajuan. KPKT juga berharap supaya prosedur dan proses kerja yang dicadangkan ini diseragam dan dilakasakan secara serentak oleh semua jabatan/agensi yang terlibat. Justeru, KPKT telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan Buku Panduan ini yang bertujuan untuk menerangkan berkenaan dengan langkahlangkah memproses permohonan, dokumen-dokumen yang diperlukan dan keperluan-keperluan lain yang diperlukan semasa memproses permohonan cadangan pemajuan. Diharapkan Buku Panduan ini dapat membantu dalam menjayakan perkhidmatan awam yang cemerlang serta dapat memudahkan rakyat untuk berurusan dengan PBT. Perutusan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

DATO AHMAD FUAD BIN ISMAIL 12 April 2007

PENGENALAN

TUJUAN
Tujuan buku panduan ini disediakan adalah untuk: i. memantapkan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan selaras dengan peruntukan Kanun Tanah Negara, 1956, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133); ii. mewujudkan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan yang seragam bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Semenanjung Malaysia;dan iii. membantu Pihak Berkuasa Tempatan dalam mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan selaras dengan Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-projek Kerajaan.

1
Pengenalan

LATAR BELAKANG
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) merupakan satu agensi yang melaksanakan dasar dan program yang sesuai dengan matlamat pembangunan negara. Selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Jun 2006 berkenaan dengan Konsep Bina Kemudian Jual (build and sell), Kementerian telah mengambil langkah dalam usaha memberi insentif-insentif kepada pemaju yang hendak melaksanakan pemajuan melalui konsep ini supaya diberi pertimbangan insentif kelulusan pemajuan secara fast lane. Pada masa kini, amalan semasa untuk memproses kelulusan pembangunan yang melibatkan kelulusan tanah, perancangan, Pengenalan bangunan dan kejuruteraan dibuat secara berasingan dan berturutan serta mengambil masa yang lama. Pendekatan memproses permohonan pembangunan tanah yang melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan dan Pentadbir Tanah adalah berbeza di antara Negeri.
Pengenalan

Oleh yang demikian, pihak Kerajaan telah mengarahkan supaya agensi kerajaan di peringkat Persekutuan, Negeri dan Tempatan mengambil langkah bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan merupakan perkhidmatan yang efektif, melibatkan kos yang rendah, cepat, cekap dan bermutu. Setiap agensi kerajaan hendaklah terus berusaha membina budaya kerja untuk meningkatkan kehendak pelanggan dan produk yang berkualiti. Justeru itu, satu penyelarasan ke atas prosedur kerja yang melibatkan proses pembangunan

tanah perlu dilaksanakan bagi mewujudkan satu proses yang lebih sistematik. Oleh yang demikian, kerjasama daripada semua pihak yang terlibat di dalam pendekatan ini adalah amat diperlukan bagi mencapai hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain itu, Jemaah Menteri memutuskan supaya Kerajaan Negeri bertindak sebagai penyelaras dalam memberikan keutamaan fast lane kepada pemaju perumahan yang memilih Konsep BKJ. Urusan memproses sesuatu cadangan pemajuan diurus dengan cepat oleh pihak PBT dan kelulusan akan diberi dalam tempoh tidak melebihi 4 bulan dari tarikh mengemukakan permohonan. Ini merupakan insentif yang telah ditetapkan terutamanya dalam urusan melibatkan kelulusan pembangunan tanah, permohonan kebenaran merancang serta pelan bangunan.

3
Pengenalan

Insentif fast lane bagi cadangan pemajuan yang menerima pakai konsep BKJ, Projek Impak Tinggi, dan Pelaburan Asing Serta ProjekProjek Kerajaan mempunyai serampang dua mata iaitu:a. pemaju-pemaju yang memilih konsep ini akan lebih kompetitif dalam pasaran perumahan dan isu projek rumah terbengkalai dapat diatasi kerana pembeli dapat beli rumah yang siap bina; dan b. keputusan ini merupakan satu perekayasaan (re-engineering) terhadap keseluruhan sistem, prosedur dan proses yang terpakai sekarang bagi menjamin sistem penyampaian dalam prosedur dan proses cadangan pemajuan dapat diurus dengan tepat dan cepat. Pengenalan

Bagi memastikan cadangan kelulusan pemajuan konsep BKJ, Projek Impak Tinggi, dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan dapat dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi 4 bulan, pihak KPKT telah menyediakan satu pendekatan yang merangkumi carta alir dan proses kerja yang terperinci. Pendekatan ini telah dibentangkan di dalam beberapa siri mesyuarat yang melibatkan PBT, Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah dan Galian, jabatan/agensi teknikal sehingga mencapai satu kefahaman dan tanda aras yang baru mengenai prosedur dan proses, tempoh masa yang perlu dan mampu dilaksanakan. Pada 18 September 2006, pendekatan ini juga telah dibentang pada Mesyuarat Khas Pengarah Tanah dan Galian Malaysia. Mesyuarat ini memberi sokongan penuh terhadap cadangan penambahbaikan ini dengan beberapa syor. Dalam mesyuarat tersebut, prinsip-prinsip serta kaedah-kaedah yang disyor untuk diguna pakai bagi memproses tanah telah dipersetujui. Seterusnya, dengan sokongan dari semua pihak, kertas cadangan ini telah dibawa dan dipertimbang dalam Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke -56 pada 28 November 2006 yang memberi persetujuan dan mencadangkan pelaksanaan pendekatan ini dibuat terlebih dahulu di semua Majlis Bandaraya, Perbandaran dan kemudian diikuti di peringkat Majlis Daerah berkenaan halacara baru memproses dan kelulusan cadangan pemajuan.

5
Pengenalan

6
Pengenalan

ISU DAN MASALAH SEMASA


Beberapa isu dan masalah telah dikenalpasti dalam pelaksanaan prosedur pengawalan perancangan bandar dan desa di Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT):i. proses untuk kelulusan permohonan pembangunan tanah di negara ini melibatkan pelbagai jabatan/agensi teknikal baik di peringkat Persekutuan mahupun Negeri. Ini juga melibatkan peruntukan undang-undang yang diterima pakai seperti Kanun Tanah Negara 1965 (KTN), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan lain-lain perundangan yang berkaitan; ii. mengikut amalan semasa terdapat kekurangan dan perbezaan dari segi prosedur dan proses permohonan pembangunan tanah baik di peringkat Negeri dan PBT. Terdapat negerinegeri yang menghendaki semua permohonan terlebih dahulu mendapat kelulusan dasar sebelum dipertimbangkan oleh PBT. iii. ada juga negeri-negeri yang mensyaratkan segala permohonan-permohonan diproses dan dipertimbangkan di peringkat Negeri. Dalam hal ini, PBT hanya membuat perakuan kelulusan tanpa melalui proses mengikut peruntukan Akta 172 seperti rujukan kepada tuan tanah berjiranan di bawah subseksyen 21(6) dan 21(7), serta mengeluarkan arahan bertulis di bawah subseksyen 21(3) Akta 172. Implikasi kegagalan mematuhi peruntukan-peruntukan ini boleh menyebabkan keputusan PBPT dipertikai di manamana mahkamah.

7
Pengenalan

iv. terdapat juga kes-kes di mana berlaku pertindihan ulasan teknikal semasa memproses permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan permohonan untuk mendapat kelulusan pembangunan tanah. Keadaan ini berlaku bilamana ulasan yang telah diberi oleh Pentadbir Tanah (PT) dan Pengarah Tanah dan Galian (PTG) ke atas kebenaran merancang berulang semasa memproses pelan bangunan. Keadaan ini juga berlaku melibatkan jabatan-jabatan teknikal yang lain; v. terdapat perbezaan kefahaman dan tafsiran mengenai peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam KTN 1965 dan Akta 172. Keadaan ini telah mewujudkan pelbagai tatacara yang diamalkan
Pengenalan

semasa mengemukakan permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pembangunan tanah; vi. tidak ada ketelusan dan full disclosure di kalangan agensi-agensi kerajaan yang terlibat mengenai syarat-syarat yang dikenakan kepada pemaju-pemaju. Syarat-syarat ini adalah berbeza di antara pihak-pihak yang terlibat. Adakalanya berlaku, di mana syarat-syarat ini diubah dan di tambah dalam tempoh masa yang berbeza hingga menimbulkan kekeliruan dan ketidakpuasan hati; dan vii. urusan memproses kelulusan untuk cadangan pemajuan dibuat secara berurutan di mana permohonan-permohonan di bawah seksyen 124, 124A dan 204D KTN dikemukakan kepada Petadbir Tanah secara berasing. Manakala permohonan kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan juga dikemukakan kepada PBT secara berasingan.

Bab ini membincangkan mengenai kaedah penjualan rumah mengikut konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) dengan konsep sedia ada Jual Kemudian Bina (JKB)

KONSEP PEMBANGUNAN PERUMAHAN

2
17
Pengenalan

Konsep Pembangunan Perumahan

KONSEP JUAL KEMUDIAN BINA (JKB)


Konsep pembangunan perumahan yang diamalkan sekarang ialah konsep Jual Kemudian Bina. Di bawah Konsep JKB, pemaju dibolehkan mengutip wang pendahuluan dari pembeli sebaik sahaja surat perjanjian jual beli ditandatangani. Pada peringkat ini, rumah yang dimaksudkan belum dibina, malah kebanyakan projek yang dinyatakan langsung tidak terdapat sebarang kemajuan pembangunan. Pemaju dapat menggunakan bayaran pendahuluan 10% daripada harga rumah sebagai modal permulaan untuk pembangunan projek. Kemudahan pembiayaan projek berikutnya akan disokong melalui pembiayaan titian projek yang dibayar oleh pembeli dari masa ke masa. Mengikut amalan konvensional iaitu JKB, pembiayaan akhir ditanggung hampir keseluruhannya oleh pembeli. Pembeli akan dibeban dengan bayaran ansuran bulan walaupun

10

projek perumahan terbengkalai akibat sikap pemaju yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, masalah kelewatan mendapat kelulusan berkaitan dengan pemajuan tanah juga akan mengganggu perancangan yang telah diatur malahan akan mengakibatkan kerugian Konsep Pembangunan Perumahan ditanggung oleh pihak pemaju malah melibatkan kerajaan negeri, rakyat dan negara pada keseluruhannya. Oleh yang demikian, pendekatan yang dikirkan sesuai perlu dicari dan dilaksanakan di samping mengurangkan karenah birokrasi red tape. Penubuhan Pusat Setempat digalakkan untuk semua negeri yang berfungsi untuk memberi komen dan ulasan boleh dibuat secara serentak oleh jabatan yang bertanggungjawab. Di samping itu, beberapa alternatif lain juga perlu dikirkan bagi meningkatkan sistem penyampaian. Antaranya konsep Bina Kemudian Jual.

11

KONSEP BINA KEMUDIAN JUAL (BKJ)


BKJ adalah satu konsep pembangunan perumahan di mana para pemaju perumahan perlu menyiapkan sesuatu projek perumahan sebelum ianya dijual. Di bawah konsep ini, pembeli bukan sahaja dapat melihat zikal rumah secara dekat tetapi juga keadaan persekitaran dan kemudahan yang disediakan. Konsep Pembangunan Perumahan Pada asasnya, konsep BKJ bukanlah satu konsep baru dalam industri perumahan di Malaysia. Kerajaan Negeri dan badanbadan berkanun seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri telah menjayakan konsep BKJ. Contohnya di dalam program perumahan kos rendah dan perumahan awam, rumah-rumah dibina sehingga siap dan kemudian dijual atau disewakan kepada golongan sasaran. Agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta juga menyumbang ke arah pelaksanaan konsep ini.

12

Secara umumnya, terdapat 2 konsep pelaksanaan BKJ iaitu:

i.

BKJ Penuh 0:100


Pemaju menjual rumah hanya apabila unit-unit rumah berkenaan telah disiapkan sepenuhnya termasuk Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC). Pihak pembeli tidak perlu membuat sebarang pembayaran pendahuluan atau pembayaran pemajuan berperingkat seperti yang diamalkan di bawah konsep Jual Kemudian Bina (JKB).

ii.

BKJ Sebahagian Varian 10:90


Pemaju boleh menjual unit rumah sebelum disiapkan tetapi hanya dibenar mengenakan pembeli bayaran 10% daripada harga jualan. Baki harga jualan cuma boleh dikutip oleh pemaju apabila rumah berkenaan disiapkan dengan CCC.

13
Konsep Pembangunan Perumahan

Konsep Pembangunan Perumahan

Di antara dua (2) konsep BKJ yang diperkenalkan, KPKT bersetuju agar kaedah BKJ varian 10:90 dipilih iaitu pembeli akan membuat pembayaran 10% dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli, baki 90% akan dijelaskan apabila rumah siap diserah milik.

14

Kebaikan Kaedah varian 10:90 ialah:i. dengan adanya perjanjian jual beli di bawah model 10:90 ini, hak dan tanggungjawab pemaju akan dinyatakan dengan jelas secara perundangan. Ini termasuk penetapan penalti terhadap pembeli yang gagal meneruskan pembelian setelah rumah berkenaan siap. Selain dari itu, pihak pemaju juga akan mempunyai hak untuk tidak meneruskan pemajuan projek sekiranya gagal menjual unit yang mencukupi; dan ii. varian 10:90 ini akan membolehkan pihak bank membiayai sesuatu projek perumahan kerana terdapat bukti transaksi penjualan rumah berkenaan.

Kaedah Pelaksanaan Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ)


Kerajaan telah membuat keputusan bahawa Konsep BKJ akan dilaksanakan selari dengan konsep sedia ada iaitu JKB untuk tempoh peralihan selama dua (2) tahun. Konsep JKB masih dibenarkan berjalan selari walaupun pembeli-pembeli berkemungkinan berhadapan dengan projek terbengkalai berdasarkan kepada aspek-aspek berikut: i. harga rumah akan meningkat kerana bilangan penawaran rumah akan berkurangan; ii. KPKT merekod hanya 1.3% sahaja projek perumahan terbengkalai dari tahun 1990 hingga tahun 2005; iii. keberkesanan pindaan Akta Pemaju Perumahan telah memberi perlindungan lebih kepada pembeli-pembeli rumah; iv. penukaran secara mendadak konsep pemaju perumahan akan menimbulkan kesulitan kepada syarikat-syarikat kecil untuk mendapat pembiayaan;\ v. pemaju kurang berminat untuk membina rumah kos rendah; dan vi. matlamat untuk membina 700,000 unit dalam RMK-9 tidak akan tercapai berikut beberapa masalah yang dihadapi oleh pemaju. Kajian semula konsep BKJ dan JKB diadakan selepas tempoh interim selama dua (2) tahun bagi membolehkan pemilihan konsep yang paling sesuai dilaksanakan dalam industri perumahan negara.

15
Konsep Pembangunan Perumahan

16
Konsep Pembangunan Perumahan

Untuk memboleh konsep BKJ ini mendapat sambutan dari pemaju perumahan yang memilih BKJ Sebahagian Varian 10:90, kerajaan telah menggariskan beberapa insentif seperti berikut:i. pengecualian syarat-syarat pembayaran deposit sebanyak RM200,000.00 bagi lesen pemajuan perumahan; ii. memberi pelepasan daripada kuota pembinaan rumah kos rendah sepenuhnya sebagaimana yang disyaratkan kepada pemaju di bawah konsep JKB; iii. walau bagaimanapun, di bawah konsep BKJ, pihak pemaju akan digalakkan membina rumah kos sederhana berkeluasan minimum 800 kaki persegi dengan harga jualan yang berpatutan; Konsep Pembangunan Perumahan iv. keutamaan fast lane kepada pemaju di mana semua urusan yang melibatkan cadangan pemajuan seperti tukar syarat tanah, pecah sempadan, permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan kelulusan jabatan-jabatan teknikal dilaksanakan dalam tempoh empat (4) bulan;dan v. pelepasan duti setem (semasa tempoh interim).

17

KPKT bersama PBT, jabatan/agensi teknikal dan Pejabat Konsep Pembangunan Perumahan Tanah dan Galian serta MAMPU telah mengadakan beberapa siri perbincangan bagi memastikan prosedur dan proses yang melibatkan cadangan pemajuan perumahan dapat dipercepatkan. Oleh yang demikian, bagi menyokong konsep BKJ, Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta ProjekProjek Kerajaan, salah satu daripada insentif yang akan diberikan ialah keutamaan fast lane kepada pemaju di mana semua urusan yang melibatkan pemajuan tanah dilaksanakan dalam tempoh empat (4) bulan di mana akan diperincikan dalam bab-bab seterusnya.

18

PROSEDUR DAN PROSES PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN SEMASA

3
27
Pengenalan

Pada masa ini, cadangan pemajuan yang melibatkan pembangunan tanah, permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan mempunyai aspek perundangan yang khusus iaitu Kanun Tanah Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa Negara 1965, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 dan juga Undang-undang Kecil Bangunan Seragam. Walaupun semua undang-undang ini dipakai secara seragam oleh semua pihak, namun prosedur dan proses yang terlibat, tempoh masa yang diambil dan aliran kerja bagi memproses permohonan cadangan pemajuan adalah berbeza di peringkat negeri dan PBT. Kefahaman, tafsiran, prosedur dan proses yang berbeza-beza mengenai kehendak dan keperluan telah menyebabkan kelewatan dalam memberi kelulusan bagi sesuatu cadangan pemajuan. Mengikut amalan semasa, terdapat negerinegeri yang menghendaki semua permohonan mendapat kelulusan dasar terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan oleh PBT. Ada juga negeri-negeri yang mensyaratkan semua permohonan diproses dan dipertimbang di peringkat negeri, walaupun di bawah Akta 172, kuasa tersebut terletak di bawah bidang kuasa PBT.

20

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

21

Secara amnya, prosedur dan proses bagi memproses permohonan cadangan pemajuan yang diamalkan sekarang adalah seperti berikut:

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG SEMASA- 131 Hari


i. pemohon mengemukakan permohonan kepada PBT dengan menggunakan Borang A Jadual I Subkaedah 2(1) Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan Am; ii. PBT mendaftar dan membuka fail permohonan setelah maklumat dan dokumen lengkap; iii. PBT memproses dan merujuk kepada jabatan-jabatan teknikal berkaitan untuk ulasan dan pandangan; iv. PBT perlu merujuk kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) dan seterusnya mendapat pandangan dan nasihat dari MPFN (bagi permohonan yang tertaklulk kepada peruntukan subseksyen 22(2A)Akta 172); v. PBT menerima ulasan jabatan teknikal dan menyemak ulasan-ulasan berkenaan; vi. PBT menyemak pelan susun atur dan memenuhi keperluan Jadual II subkaedah 2(2)KKPP(Am) [subseksyen 21(1)] Akta 172; vii. PBT menyampaikan arahan bertulis kepada pemohon mengenai syarat-syarat teknikal dan perkara-perkara yang dikirkan perlu bagi maksud merancang [subseksyen 21(3), Akta 172];

22

23

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

viii.

pemohon dalam tempoh yang ditetapkan atau tempoh lanjutan dikehendaki meminda rancangan dan menunai arahan bertulis dan menyampaikan semula rancangan itu kepada PBT [subseksyen 21(4), Akta 172];

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

ix.

permohonan disifatkan telah ditarik balik jika tidak disampaikan semula kepada PBT dalam tempoh yang ditetapkan atau dilanjutkan;

x.

bagi Kawasan yang tidak mempunyai Rancang Tempatan, PBT perlu mengeluarkan notis secara bertulis melalui Borang A, Jadual IV [subkaedah 7(1)/subseksyen 21(6)] kepada pemunya tanah berjiran bagi memberitahu hak mereka untuk membantah terhadap permohonan itu dalam tempoh 21 hari dari tarikh notis disampaikan;

xi.

sekiranya ada bantahan, PBT hendaklah dalam tempoh 30 hari setelah tamat tempoh notis di bawah perenggan 21(7)(b) mendengar bantahan yang dibuat menurut subseksyen 21(6), Akta 172; (perbicaraan untuk mendengar bantahan ini akan diadakan di hadapan satu Jawatankuasa Mendengar Bantahan yang dilantik oleh PBT).

24

xii.

Jawatankuasa Penasihat Perancang PBT akan membuat pertimbangan permohonan kebenaran merancang setelah mengambilkira keputusan Jawatankuasa Mendengar Bantahan;

xiii.

keputusan permohonan kebenaran merancang akan diberitahu kepada Pemohon; dan

xii.

norma masa bagi pemohonan ini mengambil masa selama 131 hari.

25

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

26
Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

PERMOHONAN TUKAR/UBAH SYARAT (124 KTN) 48 Hari


i. pemohon mengemukakan permohonan kepada Pejabat Tanah berserta dengan dokumen-dokumen (pelan tanah, bayaran, persetujuan bertulis dan surat kuasa); ii. Pentadbir Tanah (PT) permohonan; iii. Pendaftar akan mencatatkan permohonan yang lengkap didalam dokumen hakmilik; iv. laporan tanah disediakan oleh Pegawai Petempatan; v. charting dibuat dalam syit; menerima dan menyemak

vi. PT akan menghantar salinan permohonan kepada Jabatan Teknikal untuk ulasan dan pandangan;

27
Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

vii. PT menyediakan kertas perakuan syor lulus atau tolak kepada PTG; viii. PTG mengesyorkan permohonan yang lulus dikemukakan ke MMK dan pada masa yang sama menyediakan kertas kerja MMK dan membuat persediaan mesyuarat; ix. keputusan pengesyoran permohonan akan dibuat oleh MMK; dan x. keputusan dimaklumkan kepada PTG dan fail akan dihantar ke PT dan pemohon.

PERMOHONAN PECAH SEMPADAN (135 KTN) 47 Hari


i. ii. pemohon mengemukakan permohonan kepada PT; PT menerima permohonan yang menggunakan Borang 9A; iii. menyemak permohonan. Perkara-perkara yang

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

disemak ialah resit bayaran, pelan pra-perhitangan, kaji ulasan juruukur berlesen, jika juruukur berlesen menunjukkan perbezaan antara pelan susun atur permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dan surat persetujuan; iv. Pendaftar mencatitkan permohonan pecah sempadan yang diterima di dalam dokumen hakmilik; v. Pegawai Petempatan akan menyediakan Laporan Tanah; vi. vii. Pelukis Pelan membuat charrting dalam syit litho; PT menyediakan kertas perakuan syor lulus atau tolak ke PTG; viii. PTG mengesyorkan permohonan ke MMK dengan menyediakan kertas kerja MMK untuk dihantar ke Urus setia MMK; ix. mesyuarat MMK diadakan dan keputusan pengesyoran permohonan akan dibuat; x. keputusan dimaklumkan kepada PTG. PTG kemudian akan hantar fail dan keputusan kepada PT;

28

29

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

30
Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

xi.

PT kemudian akan menyemak permohonan samada lulus atau tidak;

xii.

sekiranya ditolak, pembatalan nota di RDT, dan sekiranya lulus pembayaran dibuat;

xiii.

proses pendaftaran hakmilik sementara dibuat setelah bayaran dijelaskan; dan

xiv.

pemohon akan dimaklumkan oleh PT melalui arahan bertulis.

PERMOHONAN TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SECARA SERENTAK (124A KTN) 48 hari
i. pemohon mengemukakan permohonan tukar syarat dan pecah sempadan secara serentak kepada Pejabat Tanah menggunakan Borang 7D; ii. PT menerima dan menyemak permohonan. Perkaraperkara yang disemak ialah resit bayaran, pelan tanah, salinan kelulusan kebenaran merancang daripada PBT, surat persetujuan dari pemilik lain dan PA jika ada; iii. permohonan yang lengkap akan dicatat dalam dokumen hakmilik oleh Pendaftar; iv. setelah dokumen hakmilik siap endorsan memorial dibuat di mana ia melibatkan penyediaan laporan tanah oleh Pegawai Petempatan; v. Pelukis Pelan akan membuat charting dalam syit litho;

31
Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

vi. PT akan menghantar salinan permohonan kepada Jabatan Teknikal untuk ulasan dan pandangan; Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa vii. PT menerima ulasan daripada jabatan teknikal yang berkaitan; viii. PT menyediakan kertas perakuan syor lulus atau tolak kepada PTG; ix. PTG mengesyorkan permohonan yang lulus ke MMK dan pada masa yang sama menyediakan kertas kerja MMK dan membuat persediaan mesyuarat; x. keputusan pengesyoran permohonan akan dibuat oleh MMK; dan xi. keputusan dimaklumkan dan fail akan dihantar ke PT dan pemohon.

32

PERMOHONAN PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA (204D KTN) 53 hari


i. pemohon mengemukakan permohonan tukar syarat dan pecah sempadan secara serentak kepada PT menggunakan Borang 12D; ii. PT menerima dan menyemak permohonan. Perkaraperkara yang disemak ialah resit bayaran, pelan tanah, salinan kelulusan kebenaran merancang daripada PBT, surat persetujuan dari pemilik lain dan PA jika ada;

33

Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

iii.

permohonan yang lengkap akan dicatat dalam dokumen hakmilik oleh Pendaftar;

iv. Prosedur dan Proses Permohonan Tanah Semasa

setelah dokumen hakmilik siap endorsan memorial dibuat dimana ia melibatkan penyediaan laporan tanah oleh Pegawai Petempatan;

v. vi.

Pelukis Pelan akan membuat charting dalam syit; PT akan menghantar salinan permohonan kepada Jabatan Teknikal untuk ulasan dan pandangan;

vii.

PT menerima ulasan daripada jabatan teknikal yang berkaitan;

viii.

PT menyediakan kertas perakuan syor lulus atau tolak kepada PTG;

34

ix.

PTG mengesyorkan permohonan yang lulus ke MMK dan pada masa yang sama menyediakan kertas kerja MMK dan membuat persediaan mesyuarat;

x.

keputusan pengesyoran permohonan akan dibuat oleh MMK; dan

xi.

keputusan dimaklumkan dan fail akan dihantar ke PT dan pemohon.

PENAMBAHBAIKAN PENYAMPAIAN PROSEDUR DAN PROSES CADANGAN PEMAJUAN

4
43
Pengenalan

Cadangan penambahbaikan ini mengambilkira kehendak peruntukan KTN 1965 ( bagi seksyen 124A dan 204D), Akta 172 (seksyen 19, Akta 172) dan Akta 133 (seksyen 70A) . Ini merupakan salah satu insentif yang diberi kepada pemaju yang memilih Konsep Bina Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Kemudian Jual (BKJ). Keputusan Jemaah Menteri pada 7 Jun 2006 yang lalu, urusan fastlane bagi sesuatu cadangan pemajuan ditetapkan kepada mereka yang memohon melalui konsep BKJ. Kesemua permohonan pembangunan tanah, permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan akan diproses secara serentak. Keseluruhan proses permohonan sehingga mendapat kelulusan pelan bangunan diperolehi akan mengambil masa 4 bulan. Walau bagaimanapun KPKT berpendapat permohonanpermohonan bagi Projek Impak Tinggi (high Impact Project) dan Pelaburan Asing serta Projek-Projek Kerajaan yang dirujuk kepada PBT, kelulusan fast lane juga diberikan dalam tempoh 4 bulan. Selain daripada itu, KPKT mencadangkan agar urusan cadangan pemajuan di bawah konsep Jual Kemudian Bina (JKB) juga perlu dipercepatkan selaras dengan hasrat kerajaan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat iaitu diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan dari tarikh mengemukakan permohonan. Bagi tujuan meningkatkan sistem penyampaian, pendekatan

36

berdasar perekayasaan yang dicadangkan ini hendaklah diterima pakai oleh semua PBT.

Bagi PBT yang tidak mempunyai pegawai perancang bandar, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri perlu membantu dalam memproses dan memperakukan permohonan. Bagi mengelakkan kekeliruan adalah dicadangkan agar hala cara baru ini dijalankan secara serentak di seluruh negari supaya kaedah yang lama terus diketepikan. Di dalam bab ini mekanisme memproses permohonan cadangan pemajuan di mana diurus dan diputuskan di Pusat Setempat adalah seperti berikut: i. Permohonan Secara Serentak di bawah Konsep BKJ, Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-Projek Kerajaan; dan ii. Permohonan Secara Serentak di bawah Konsep JKB. Bagi mengelakkan berlakunya banyak pindaan ke atas pelan-pelan yang dikemukakan, pemohon hendaklah mengadakan rundingan awal dengan PBT dan jabatan/ agensi teknikal yang berkaitan bagi memastikan cadangan pemajuan adalah mematuhi dasar-dasar kerajaan, garis panduan dan piawaian perancangan sedia ada sebelum mengemukakan permohonan.

37
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

4.1 Permohonan Secara Serentak di bawah Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek mpak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-Projek Kerajaan.
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Bagi permohonan secara serentak di bawah konsep ini, pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan-permohonan kepada Urus setia Pusat Setempat seperti di bawah: permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat di bawah seksyen 124A KTN; permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula di bawah seksyen 204D KTN; permohonan kebenaran merancang; dan permohonan pelan bangunan.

38

Dalam masa yang sama, pendekatan ini juga menghendaki permohonan kelulusan pelan-pelan lain dipertimbangkan bersama.

Masukkan rajah 4.1

Masukkan rajah 4.1

sambungan Urus setia Pusat Setempat akan: mendaftar penerimaan permohonan; menerima bayaran memproses permohonan melalui e-payment untuk ketiga-tiga permohonan termasuk bayaran pelan kerja tanah; menerima bayaran caj pemajuan (jika ada); dan memasukkan perisian maklumat bagi sistem aplikasi elektronik (jika ada). Urus setia perlu mengklasikasikan projek Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-Projek Kerajaan dengan menurunkan cop seperti di bawah:

AR

A/ AY

PERBA N

DA
RA

A BAND

41
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

N /D
AERAH

N AM
No. Fail:

Logo

Tandatangan NAMA & JAWATAN PEGAWAI

FAST LANE

LANGKAH 2
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT MENGEDAR PERMOHONAN KEPADA JABATAN-JABATAN BERKAITAN
Urus setia Pusat Setempat akan mengedar dokumen permohonan kepada jabatan-jabatan berkaitan untuk diproses iaitu:Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat (sek. 124A KTN) dan penyerahan balik dan pemberimilikan semula (sek. 204D KTN) kepada Pejabat Tanah; permohonan kebenaran merancang kepada Bahagian/ Jabatan Perancangan Bandar PBT; permohonan pelan bangunan kepada Bahagian/ Bangunan PBT; dan Urus setia Pusat Setempat juga akan mengedarkan ketigatiga permohonan tersebut kepada jabatan/agensi teknikal untuk ulasan dan pandangan. Bagi Permohonan Pembangunan Tanah (seksyen 124A dan 204D KTN) jabatan/agensi teknikal yang dirujuk ialah: Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH); Jabatan Pertanian (jika perlu); dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan

42

bersambung

sambungan Jabatan-jabatan teknikal yang perlu dirujuk bagi Permohonan Kebenaran Merancang adalah seperti berikut: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri; Pejabat Tanah dan Galian/ Pentadbir Tanah; Jabatan Kerja Raya; Jabatan Pengairan dan Saliran; Tenaga Nasional Berhad; Jabatan Alam Sekitar; Jabatan Perkhidmatan Pembetungan; Perbadanan Bekalan Air; Jabatan Mineral dan Geosains; Jabatan Penerbangan Awam (jika perlu); Syarikat Telekom Malaysia Berhad; Jabatan teknikal dalaman (Jabatan Landskap, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Bangunan); dan Jabatan teknikal lain yang terlibat dari semasa ke semasa.

Bagi permohonan Pelan Bangunan, jabatan teknikal yang perlu dirujuk adalah seperti berikut: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia; Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Perbadanan Bekalan Air; Jabatan Perkhidmatan Pembetungan; Tenaga Nasional Berhad; Syarikat Telekomunikasi Malaysia Berhad; Jabatan Kerja Raya (Bahagian Bangunan); dan Jabatan Teknikal Dalaman (Jabatan Perancangan, Jabatan Landskap, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan).

43

Bagi ulasan-ulasan jabatan teknikal secara terperinci, rujuk Lampiran 4.1: Senarai Semak Ulasan Jabatan Teknikal. Semua jabatan/agensi teknikal perlu mengemukakan ulasan dan pandangan terus kepada Pejabat Tanah, Jabatan Perancangan PBT, Jabatan Bangunan PBT dan membuat salinan kepada Urus setia Pusat Setempat.

LANGKAH 3A
(50 hari) (25 hari*) * jika ada rancangan tempatan

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN PEMBANGUNAN TANAH OLEH PEJABAT TANAH


Bagi permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat seksyen 124A KTN, prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak borang 7D, resit bayaran, *pelan pra-perhitungan, surat persetujuan dari pemilik lain dan surat kuasa wakil (jika ada); Pentadbir Tanah menyemak status tanah (kaveat, syarat tanah, sekatan kepentingan dan lain-lain); Pentadbir Tanah mencatatkan penerimaan permohonan di dalam dokumen hakmilik; Pegawai Petempatan (Settlement Ofcer) menyediakan laporan tanah; Pelukis Pelan membuat charting awal; dan Pentadbir Tanah menyediakan ulasan kepada Urus setia Pusat Setempat. Bagi permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula seksyen 204D KTN, prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat;

44

bersambung

sambungan

menyemak borang 12D, resit bayaran, *pelan pra-perhitungan yang menunjukkan butiran terperinci unit-unit yang hendak diberimilik semula;

surat persetujuan dari pemilik lain; surat sumpah dan surat kuasa wakil (jika ada); Pentadbir Tanah menyemak status tanah (kaveat, syarat tanah, sekatan kepentingan dan lain-lain); Pentadbir Tanah mencatatkan penerimaan permohonan di dalam dokumen hakmilik; pegawai petempatan (settlement ofcer) menyediakan laporan tanah; Pelukis Pelan membuat charting awal; dan Pentadbir Tanah menyediakan ulasan kepada Urus setia Pusat Setempat.

45
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

LANGKAH 3B
(50 hari) (25 hari*) * jika ada rancangan tempatan

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG OLEH JABATAN PERANCANG BANDAR PBT
Bagi permohonan kebenaran merancang, pegawai perancang bandar PBT akan menerima pelan landskap dan kejuruteraan untuk disemak. Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima surat permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak bayaran , laporan cadangan pemajuan (LCP), pelan yang disahkan (pelan susun atur, pelan landskap, pelan kejuruteraan, pelan kerja tanah, pelan cadangan nama taman), senarai pemilik tanah berjiran yang telah disahkan oleh Pentadbir Tanah (jika perlu) dan perkara-perkara yang terkandung dalam Jadual II, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am); buka fail; merujuk kepada rancangan pemajuan dan garis panduan perancangan; menghantar notis kepada tuan tanah berjiran/mendengar bantahan (bagi kawasan yang tiada rancangan tempatan); merujuk kepada Jawatankuasa Perancang Negeri dan Majlis Perancang Fizikal Negara (jika perlu); menerima ulasan daripada jabatan/agensi teknikal dan menyelaraskan syarat-syarat; menyediakan arahan bertulis kepada pemohon memastikan pemohon menunai syarat dalam 7 hari. dan

46

menyediakan kertas perakuan kepada Urus setia Pusat Setempat (contoh format seperti Lampiran 4.7)

Jabatan Perancang PBT perlu merujuk dan mendapatkan maklum balas daripada Jabatan Kejuruteraan bagi pelan kejuruteraan dan Jabatan Landskap bagi pelan landskap. Pengarah Jabatan Perancang PBT akan membentangkan kertas kerja dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

LANGKAH 3C
(50 hari) (25 hari*) * jika ada rancangan tempatan

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN PELAN BANGUNAN OLEH JABATAN BANGUNAN PBT


Bagi permohonan pelan bangunan, pegawai di Jabatan Bangunan perlu menjalankan prosedur dan proses seperti berikut: menerima surat permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak Borang A (Jadual Kedua UBKS 1984), bayaran permohonan, pelan yang disahkan (pelan bangunan, pelan infrastruktur, pelan R.C., pelan sanitari, pelan konkrit tetulang, pelan cadangan nama); membuat semakan pelan bangunan dan pelan-pelan lain menerima ulasan daripada jabatan/agensi teknikal dan menyelaraskan syarat-syarat; menyediakan arahan bertulis kepada pemohon memastikan pemohon menunai syarat; dan dan

menyediakan kertas perakuan kepada Urus setia Pusat Setempat (contoh format seperti Lampiran 4.8)

47
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Pengarah Jabatan Bangunan PBT akan membentangkan kertas kerja dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

LANGKAH 4
(5 hari)

URUS SETIA PUSAT SETEMPAT MENGUMPUL DAN MENYELARAS KERTAS PERAKUAN


Urus setia Pusat Setempat akan mengumpul dan menyelaras kertas perakuan serta membuat panggilan mesyuarat dan mengedar kertas kerja kepada ahliPenambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat. Sekiranya jabatan teknikal tidak dapat memberi ulasan dalam tempoh yang ditetapkan untuk sesuatu permohonan tanpa mempunyai alasan-alasan yang kukuh, mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat akan menimbang permohonan tersebut dan memberi kelulusan. Bagi pemohon yang mengemukakan pelan pra-perhitungan di peringkat awal, jika terdapat perbezaan ke atas pelan susun atur terperinci, Urus setia Pusat Setempat hendaklah memaklumkan kepada pemohon untuk membuat penyesuaian ke atas pelan pra-perhitungan sebelum dikemukakan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

48

LANGKAH 5
(1 hari)

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT


Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat akan menimbang dan membuat keputusan ke atas permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan serta membuat perakuan terhadap pelan pra-perhitungan dan permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat di bawah seksyen 124A dan permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula seksyen 204D KTN. Ini adalah selaras dengan seksyen 136(1)(c)(i) dan seksyen 204D (1)(d). Urus setia Pusat Setempat akan memaklumkan kelulusan perancangan kepada Petadbir Tanah bagi urusan kelulusan permohonan pembangunan tanah seterusnya melalui Borang C1 KPPA (Lampiran 4.9) dan Surat Perakuan Kelulusan kepada Pentadbir Tanah seperti Lampiran 4.10.

LANGKAH 6A
(24 hari)

PEJABAT TANAH MENYEDIAKAN KERTAS PERAKUAN KEPADA PTG UNTUK DIANGKAT KE MESYUARA MMKN DAN SETERUSNYA MENDAPAT KEPUTUSAN
Pentadbir tanah akan menyediakan kertas perakuan syor lulus/tolak kepada Pengarah Tanah dan Galian untuk dibentang kepada Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Pengarah Tanah dan Galian akan memaklumkan keputusan permohonan kepada Pentadbir Tanah dan disalinkan untuk makluman kepada Urus setia Pusat Setempat.

LANGKAH 6B
(6 hari)

URUS SETIA PUSAT SETEMPAT MENGUMPUL KERTAS PERAKUAN UNTUK DIANGKAT KE MESYUARAT MAJLIS PENUH PBT
Dalam masa yang sama, Urus setia Pusat Setempat akan menyediakan dan menyelaras kertas perakuan berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat untuk diangkat kepada Mesyuarat Majlis Penuh PBT bagi memaklumkan kelulusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan kelulusan pembangunan tanah. Mesyuarat Majlis Penuh PBT mengambil maklum akan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pusat Setempat dan kelulusan pembangunan tanah.

49
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

LANGKAH 7
(5 hari)

PENTADBIR TANAH MEMAKLUMKAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN TANAH KEPADA PEMOHON


Pentadbir Tanah akan memaklumkan kepada pemohon keputusan Pihak Berkuasa Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Negeri. Bagi sekysen 124A, Pentadbir Tanah akan memaklumkan kepada pemohon berkenaan perkara-perkara berikut: pecahan-pecahan sempadan yang telah diluluskan; tiap-tiap pecahan-pecahan sempadan mempunyai kategori, syarat dan sekatan (jika ada) seperti yang diarah oleh pihak berkuasa yang meluluskan; kadar premium tambahan dan kadar cukai bagi tiap-tiap pecahan-pecahan sempadan; tempoh membuat premium tambahan, cukai dan bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar; keperluan-keperluan yang dikenakan oleh pihak berkuasa meluluskan; Pejabat Tanah hendaklah, pada masa yang sama menyampaikan notis dalam Borang 7G meminta pemohon membuat bayaran yang kena dibayar dalam tempoh yang ditetapakan. Pentadbir Tanah juga hendaklah memaklumkan kepada pemohon untuk membayar perkara-perkara dalam tempoh yang sama seperti dalam Borang 7G iaitu; bayaran ukur jika pengukuran akan dijalankan oleh Jabatan Ukur; dan bayaran untuk menyedia dan mendaftarkan Hakmilik Tetap untuk tiap-tiap umpukan pecah sempadan. bersambung

50

sambungan Bagi sekysen 204D, Pejabat Tanah akan memaklumkan kepada pemohon berkenaan perkara-perkara berikut: terma-terma kelulusan pemberimilikan setiap unit yang hendak diberimilik semula; kadar premium tambahan dan kadar cukai bagi tiap-tiap unit yang diberimilik semula; tempoh membuat premium tambahan, cukai dan bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar; dan bayaran amaun (premium) dalam Borang 5A berhubungan dengan setiap unit.

Bayaran ukur tidak perlu dimasukkan dalam Borang 5A jika pengukuran akan dijalankan oleh jurukur berlesen dan Pejabat Tanah telah diberi perakuan yang berkenaan daripada Lembaga Jurukur Tanah.

51
LANGKAH 8
Urus setia Pusat Setempat memaklumkan keputusan permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan kepada pemohon. (Contoh surat seperti di Lampiran 4.11) Tempoh masa memproses permohonan secara serentak ini adalah dicadangkan dibuat dalam tempoh 92 hari (3 bulan 2 hari). Jika pemajuan yang dicadangkan terletak di kawasan yang mempunyai rancangan tempatan, norma masa memproses permohonan adalah selama 67 hari (2 bulan 7 hari). Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

52

Permohonan Secara Serentak di bawah Konsep Jual Kemudian Bina (JKB)


Bagi pemaju yang memilih untuk melaksanakan konsep Jual Kemudian Bina (JKB), prosedur dan proses bagi mendapat kelulusan permohonan adalah masih sama iaitu mengemukakan permohonan-permohonan pembangunan tanah, kebenaran merancang dan pelan bangunan melalui Urus setia Pusat Setempat (Sila rujuk Rajah 4.2). Kerajaan telah membuat keputusan bahawa konsep BKJ dan konsep JKB dibenarkan dijalan secara serentak sehingga kajian lanjut dijalankan selepas dua (2) tahun ianya dilaksanakan. Memandangkan adalah menjadi hasrat kerajaan bagi

mempercepatkan urusan penyampaian Permohonan Secara Serentak Kelulusan Pembangunan Tanah, Kebenaran Merancang Dan Pelan Bangunan Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) juga diberi perhatian agar dilulukan dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan. Masa memproses permohonan-permohonan akan dipanjangkan berbanding dengan permohonan-permohonan di bawah konsep BKJ di mana: permohonan tukar syarat (48 hari) permohonan kebenaran merancang (84 hari) permohonan pelan bangunan (45 hari) ulasan jabatan teknikal (40 hari) urusan pembayaran di Pejabat Tanah (7 hari) pengumpulan ulasan oleh Urus setia Pusat Setempat (10 hari) pengumpulan ulasan oleh Urus setia Pusat Setempat (10 hari) penyediaan kertas kerja oleh Urus setia Pusat Setempat (10 hari) Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

53

54

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Masukkan rajah 4.2

Masukkan rajah 4.2

sambungan Jabatan-jabatan teknikal yang perlu dirujuk bagi Permohonan Kebenaran Merancang adalah seperti berikut: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri; Pejabat Tanah dan Galian/ Pentadbir Tanah; Jabatan Kerja Raya; Jabatan Pengairan dan Saliran; Tenaga Nasional Berhad; Jabatan Alam Sekitar; Jabatan Perkhidmatan Pembetungan; Perbadanan Bekalan Air; Jabatan Mineral dan Geosains; Jabatan Penerbangan Awam (jika perlu); Syarikat Telekom Malaysia Berhad; Jabatan teknikal dalaman (Jabatan Landskap, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Bangunan); dan Jabatan teknikal lain yang terlibat dari semasa ke semasa.

Bagi permohonan Pelan Bangunan, jabatan teknikal yang perlu dirujuk adalah seperti berikut: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia; Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Perbadanan Bekalan Air; Jabatan Perkhidmatan Pembetungan; Tenaga Nasional Berhad; Syarikat Telekomunikasi Malaysia Berhad; Jabatan Kerja Raya (Bahagian Bangunan); dan Jabatan Teknikal Dalaman (Jabatan Perancangan, Jabatan Landskap, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan).

57

Bagi ulasan-ulasan jabatan teknikal secara terperinci, rujuk Lampiran 4.1: Senarai Semak Ulasan Jabatan Teknikal. Semua jabatan/agensi teknikal perlu mengemukakan ulasan dan pandangan terus kepada Pejabat Tanah, Jabatan Perancangan PBT, Jabatan Bangunan PBT dan membuat salinan kepada Urus setia Pusat Setempat.

LANGKAH 3A
(48 hari)

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN PEMBANGUNAN TANAH OLEH PEJABAT TANAH


Bagi permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat seksyen Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan 124A KTN, prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak borang 7D, resit bayaran, *pelan pra-perhitungan, surat persetujuan dari pemilik lain dan surat kuasa wakil (jika ada); Pentadbir Tanah menyemak status tanah (kaveat, syarat tanah, sekatan kepentingan dan lain-lain); Pentadbir Tanah mencatatkan penerimaan permohonan di dalam dokumen hakmilik; Pegawai Petempatan (Settlement Ofcer) menyediakan laporan tanah; Pelukis Pelan membuat charting awal; dan Pentadbir Tanah menyediakan ulasan kepada Urus setia Pusat Setempat. Bagi permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula seksyen 204D KTN, prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak borang 12D, resit bayaran, *pelan pra-perhitungan yang menunjukkan butiran terperinci unit-unit yang hendak diberimilik semula; surat persetujuan dari pemilik lain; surat sumpah dan surat kuasa wakil (jika ada); bersambung

58

sambungan Pentadbir Tanah menyemak status tanah (kaveat, syarat tanah, sekatan kepentingan dan lain-lain); Pentadbir Tanah mencatatkan penerimaan permohonan di dalam dokumen hakmilik; pegawai petempatan (settlement ofcer) menyediakan laporan tanah; Pelukis Pelan membuat charting awal; dan Pentadbir Tanah menyediakan ulasan kepada Urus setia Pusat Setempat. * Jika pemohon mengemukakan pelan pra-perhitungan bagi permohonan
secara serentak.

59
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

LANGKAH 3B
(84 hari) (33 hari*) * jika ada rancangan tempatan

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG OLEH JABATAN PERANCANG BANDAR PBT
Bagi permohonan kebenaran merancang, pegawai perancang bandar PBT akan menerima pelan landskap dan kejuruteraan untuk disemak. Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Prosedur dan proses adalah seperti berikut: menerima surat permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak bayaran , laporan cadangan pemajuan (LCP), pelan yang disahkan (pelan susun atur, pelan landskap, pelan kejuruteraan, pelan kerja tanah, pelan cadangan nama taman), senarai pemilik tanah berjiran yang telah disahkan oleh Pentadbir Tanah (jika perlu) dan perkara-perkara yang terkandung dalam Jadual II, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am); buka fail; merujuk kepada rancangan pemajuan dan garis panduan perancangan; menghantar notis kepada tuan tanah berjiran/mendengar bantahan (bagi kawasan yang tiada rancangan tempatan); merujuk kepada Jawatankuasa Perancang Negeri dan Majlis Perancang Fizikal Negara (jika perlu); menerima ulasan daripada jabatan/agensi teknikal dan menyelaraskan syarat-syarat; menyediakan arahan bertulis kepada pemohon memastikan pemohon menunai syarat dalam 7 hari. dan

60

menyediakan kertas perakuan kepada Urus setia Pusat Setempat. Rujuk Lampiran 4.7.

Jabatan Perancang PBT perlu merujuk dan mendapatkan maklum balas daripada Jabatan Kejuruteraan bagi pelan kejuruteraan dan Jabatan Landskap bagi pelan landskap. Pengarah Jabatan Perancang PBT akan membentangkan kertas kerja dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

LANGKAH 3C
(45 hari)

URUSAN MEMPROSES PERMOHONAN PELAN BANGUNAN OLEH JABATAN BANGUNAN PBT


Bagi permohonan pelan bangunan, pegawai di Jabatan Bangunan perlu menjalankan prosedur dan proses seperti berikut: menerima surat permohonan daripada Urus setia Pusat Setempat; menyemak Borang A (Jadual Kedua UBKS 1984), bayaran permohonan, pelan yang disahkan (pelan bangunan, pelan infrastruktur, pelan R.C., pelan sanitari, pelan konkrit tetulang, pelan cadangann nama); membuat semakan pelan bangunan dan pelan-pelan lain menerima ulasan daripada jabatan/agensi teknikal dan menyelaraskan syarat-syarat; menyediakan arahan bertulis kepada pemohon memastikan pemohon menunai syarat; dan dan

menyediakan kertas perakuan kepada Urus setia Pusat Setempat. Rujuk Lampiran 4.8.

61
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Pengarah Jabatan Bangunan PBT akan membentangkan kertas kerja dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

LANGKAH 4
(10 hari)

URUS SETIA PUSAT SETEMPAT MENGUMPUL DAN MENYELARAS KERTAS PERAKUAN


Urus setia Pusat Setempat akan mengumpul dan menyelaras kertas perakuan serta membuat panggilan mesyuarat dan mengedar kertas kerja kepada ahliPenambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat. Sekiranya jabatan teknikal tidak dapat memberi ulasan dalam tempoh yang ditetapkan untuk sesuatu permohonan tanpa mempunyai alasan-alasan yang kukuh, mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat akan menimbang permohonan tersebut dan memberi kelulusan. Bagi pemohon yang mengemukakan pelan pra-perhitungan di peringkat awal, jika terdapat perbezaan ke atas pelan susun atur terperinci, Urus setia Pusat Setempat hendaklah memaklumkan kepada pemohon untuk membuat penyesuaian ke atas pelan pra-perhitungan sebelum dikemukakan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

62

LANGKAH 5
(1 hari)

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT


Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat akan menimbang dan membuat keputusan ke atas permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan serta membuat perakuan terhadap pelan pra-perhitungan dan permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat di bawah seksyen 124A dan permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula seksyen 204D KTN. Ini adalah selaras dengan seksyen 136(1)(c)(i) dan seksyen 204D (1)(d). Urus setia Pusat Setempat akan memaklumkan kelulusan perancangan kepada Petadbir Tanah bagi urusan kelulusan permohonan pembangunan tanah seterusnya. Rujuk Lampiran 4.9 dan Lampiran 4.10.

LANGKAH 6A
(24 hari)

PEJABAT TANAH MENYEDIAKAN KERTAS PERAKUAN KEPADA PTG UNTUK DIANGKAT KE MESYUARA MMKN DAN SETERUSNYA MENDAPAT KEPUTUSAN
Pentadbir tanah akan menyediakan kertas perakuan syor lulus/tolak kepada Pengarah Tanah dan Galian untuk dibentang kepada Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Pengarah Tanah dan Galian akan memaklumkan keputusan permohonan kepada Pentadbir Tanah dan disalinkan untuk makluman kepada Urus setia Pusat Setempat.

LANGKAH 6B
(11 hari)

URUS SETIA PUSAT SETEMPAT MENGUMPUL KERTAS PERAKUAN UNTUK DIANGKAT KE MESYUARAT MAJLIS PENUH PBT
Dalam masa yang sama, Urus setia Pusat Setempat akan menyediakan dan menyelaras kertas perakuan berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat untuk diangkat kepada Mesyuarat Majlis Penuh PBT bagi memaklumkan kelulusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan kelulusan pembangunan tanah. Mesyuarat Majlis Penuh PBT mengambil maklum akan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pusat Setempat dan kelulusan pembangunan tanah.

63
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

LANGKAH 7
(10 hari)

PENTADBIR TANAH MEMAKLUMKAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN TANAH KEPADA PEMOHON


Pentadbir Tanah akan memaklumkan kepada pemohon keputusan Pihak Berkuasa Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Negeri. Bagi sekysen 124A, Pentadbir Tanah akan memaklumkan kepada pemohon berkenaan perkara-perkara berikut: pecahan-pecahan sempadan yang telah diluluskan; tiap-tiap pecahan-pecahan sempadan mempunyai kategori, syarat dan sekatan (jika ada) seperti yang diarah oleh pihak berkuasa yang meluluskan; kadar premium tambahan dan kadar cukai bagi tiap-tiap pecahan-pecahan sempadan; tempoh membuat premium tambahan, cukai dan bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar; keperluan-keperluan yang dikenakan oleh pihak berkuasa meluluskan; Pejabat Tanah hendaklah, pada masa yang sama menyampaikan notis dalam Borang 7G meminta pemohon membuat bayaran yang kena dibayar dalam tempoh yang ditetapakan. Pentadbir Tanah juga hendaklah memaklumkan kepada pemohon untuk membayar perkara-perkara dalam tempoh yang sama seperti dalam Borang 7G iaitu; bayaran ukur jika pengukuran akan dijalankan oleh Jabatan Ukur; dan bayaran untuk menyedia dan mendaftarkan Hakmilik Tetap untuk tiap-tiap umpukan pecah sempadan. bersambung

64

sambungan Bagi sekysen 204D, Pejabat Tanah akan memaklumkan kepada pemohon berkenaan perkara-perkara berikut: terma-terma kelulusan pemberimilikan setiap unit yang hendak diberimilik semula; kadar premium tambahan dan kadar cukai bagi tiap-tiap unit yang diberimilik semula; tempoh membuat premium tambahan, cukai dan bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar; dan bayaran amaun (premium) dalam Borang 5A berhubungan dengan setiap unit. Bayaran ukur tidak perlu dimasukkan dalam Borang 5A jika pengukuran akan dijalankan oleh jurukur berlesen dan Pejabat Tanah telah diberi perakuan yang berkenaan daripada Lembaga Jurukur Tanah.

65
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

LANGKAH 8
Urus setia Pusat Setempat memaklumkan keputusan permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan kepada pemohon. Contoh surat seperti di Lampiran 4.11 Tempoh masa memproses permohonan secara serentak ini adalah dicadangkan dibuat dalam tempoh 142 hari (4 bulan 22 hari). Jika pemajuan yang dicadangkan terletak di kawasan yang mempunyai rancangan tempatan, norma masa memproses permohonan adalah selama 91 hari (3 bulan 1 hari).

66

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Jadual 4.1

Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Serentak Ubah Syarat Dan Pecah Sempadan (Seksyen 124A, KTN)

BUTIRAN DOKUMEN

Borang 7D (rujuk Lampiran 4.2) Salinan Kad Pengenalan yang disahkan Pelan pra-perhitungan (pre computation plan) S137(1)(b)KTN) Salinan pelan susun atur seperti yang dikemukakan kepada PBT Surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah Surat kuasa (Power of Attorney) S157A(2) dan S157B KTN Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Dokumen daftar tubuh syarikat (jika pemohon sebuah syarikat) Bayaran seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Tanah Negeri (S137(1)(a)KTN)

67

* Jika pemohon mengemukakan pelan pra-perhitungan bagi permohonan secara serentak.

Jadual 4.2

Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula (Seksyen 204D, KTN)

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

BUTIRAN DOKUMEN

Borang 12D (rujuk Lampiran 4.3) Salinan Kad Pengenalan yang disahkan Bayaran seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Tanah Negeri Pelan pra-perhitungan (pre-computation plan) bagi tanah yang akan diberimilik semula 204D(1)(c) KTN Salinan pelan susun atur seperti yang dikemukakan kepada PBT Surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah S204D(1)(b) KTN Dokumen daftar tubuh syarikat (jika pemohon sebuah syarikat) Surat kuasa wakil Seksyen 157B KTN (jika berkaitan) Dokumen Hakmilik Keluaran atau jika tiada kenyataan bersumpah berserta satu salinan notis S204D(1)(e) & (2) KTN

68

* Jika pemohon mengemukakan pelan pra-perhitungan bagi permohonan secara serentak.

Jadual 4.3

Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Kebenaran Merancang


Borang A, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am), 1986 (Lampiran 4.4) Surat kuasa wakil Salinan geran dan hakmilik sementara yang disahkan oleh Pentadbir Tanah Resit hasil tanah dan cukai pintu terkini Bayaran permohonan kebenaran merancang mengikut Jadual III, Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am), 2004. Laporan Cadangan Pemajuan Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Perancang Berdaftar: i. Pelan Susun atur ii. Pelan Landskap iii. Pelan Kerja Tanah iv. Pelan Cadangan Nama Taman Senarai nama tuan tanah berjiran, nombor lot, alamat serta surat carian rasmi (jika perlu) Perakuan kebenaran laluan Laporan cadangan sistem pembetungan Laporan EIA, jika perlu Perkara-perkara yang terkandung di dalam Jadual 2, Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am), 2004. Rujuk Lampiran 4.5.

BUTIRAN DOKUMEN

69
Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

Jadual 4.4

Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Pelan Bangunan

Penambahbaikan Penyampaian Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan

BUTIRAN DOKUMEN

Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik dan arkitek / pelukis pelan berdaftar / jurutera. Salinan Borang A (Jadual Kedua UKBS 1984). (Lampiran 4.6)

Bayaran permohonan pelan Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Arkitek / Pelukis Pelan Berdaftar / Jurutera : i. Pelan Susun atur ii. Pelan Bangunan iii. Pelan Infrastruktur iv. Pelan Sanitari v. Pelan Konkrit Tetulang vi. Pelan Cadangan Nama Jalan

70

Tandatangan pemilik dan Orang Yang Berkelayakan pada semua pelan. Salinan resit semasa cukai tanah. Salinan semasa cukai taksiran (sekiranya berkaitan).

Surat carian rasmi dan surat hakmilik tanah.

PENUTUP

Pendekatan yang dicadangkan di dalam Buku Panduan ini merupakan salah satu tindakan penyeragaman proses dan prosedur permohonan cadangan pemajuan. Permohonan secara serentak dalam keadaan kawasan yang mempunyai rancangan pemajuan, pendekatan di bawah Bab 4 hendaklah diguna pakai oleh semua Pihak Berkuasa Tempatan di Semenanjung Malaysia. Penambahbaikan prosedur dan proses serta pelaksanaan pusat setempat bagi cadangan pemajuan ini adalah amat diperlukan dan tepat pada masanya bagi menjamin satu sistem penyampaian perkhidmatan awam yang menyeluruh, cepat serta seragam serta dapat digunapakai oleh semua PBN dan PBT di dalam cadangan pemajuan tanah sekaligus, menepati kehendak rakyat demi Penutup menjamin aspirasi negara dan Wawasan 2020. Penambahbaikan ini pada dasarnya telah menepati keputusan Jemaah Menteri di mana norma masa kelulusan pemajuan tanah hendaklah dibuat dalam tempoh 4 bulan bagi mencapai hasrat YAB Perdana Menteri yang mahukan prosedur kelulusan projek pembangunan dipercepat dan dikurangkan bagi mengukuhkan lagi daya saing negara serta menarik minat lebih banyak pelabur asing ke Malaysia.

72

LAMPIRAN

LAMPIRAN 4.1 SENARAI SEMAK JABATAN-JABATAN TEKNIKAL BAGI MESYUARAT PUSAT SETEMPAT (ONE STOP CENTRE) ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL TANDAKAN () CATATAN

A. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (JPBD) NEGERI ...................... 1. 2. 3. 4. Senarai Semakkan 5. 6. 7. 8. 9. Selaras dengan rancangan pemajuan (Rancangan Tempatan/ Rancangan Struktur). Potensi pembangunan dengan kawasan sekitar serta dasar Kerajaan. Jalan keluar masuk tapak. Hirarki jalan. Jaringan pejalan kaki. Densiti pembangunan. % Kawasan lapang. % Rumah Kos Rendah. Semua kawasan lapang adalah hanya untuk kegunaan yang telah ditetapkan, pemajuan lain tidak dibenarkan. Kemudahan awam untuk kemudahan setempat dan sekitar. Semua kemudahan awam adalah hanya untuk kegunaan yang telah ditetapkan, pemajuan lain tidak dibenarkan. Pelan pembangunan berdasarkan sempadan yang disahkan oleh juruukur tanah berlesen Kerja-kerja pemotongan pokok hendaklah mematuhi Perintah Pemeliharaan Pokok dibawah seksyen 35, Akta 172. Perlu nyatakan pembangunan akan datang. Rekabentuk cadangan pembangunan yang mengambil kira skyline yang harmoni dengan mengambi lkira potensi topogra tapak.

74

10.

11.

12.

13. 14. 15.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Jika pembangunan berkeluasan melebihi 50 hektar atau pembangunan hendak dilaksanakan secara berfasa, pemohon hendaklah mengemukakan satu pelan konsep gunatanah dan fasa pembangunan. Perancangan laluan pejalan kaki hendaklah mengambil kira aspek pencegahan jenayah di bawah Program Bandar Selamat. Perancangan kawasan lapang hendaklah mengambil kira aspek pencegahan jenayah di bawah Program Bandar Selamat. Kemudahan keselamatan seperti tapak pondok polis, Rukun Tetangga / RELA dan sebagainya hendaklah dirunding dengan pihak berkaitan. Rekabentuk cadangan pembangunan perlu mengambil kira aspek pencegahan jenayah seperti sightlines, pengasingan laluan pejalan kaki dari laluan bermotor, fasad bangunan menghadap laluan pejalan kaki dan laluan bermotor dan sebagainya sepertimana Program Bandar Selamat.

TANDAKAN ()

CATATAN

16.

17.

18.

19.

75
Senarai Semakkan

20.

B. PEJABAT TANAH DAN GALIAN Peruntukan Undang-Undang - Mematuhi kehendak-kehendak Kanun Tanah Negara 1965 dan Kaedah Tanah Negeri yang berkaitan Status Milikan Tanah- Tanah milik pemohon / pemohon telah mendapat surat kuasa wakil dari tuan tanah sekiranya tanah kerajaan, kelulusan daripada Pihak Berkuasa Negeri hendaklah di perolehi dahulu.

1.

2.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Perihal Tanah Kedudukan tanah adalah sesuai dengan cadangan pembangunan dan tidak menganggu lot-lot sekeliling. Ketinggian Tanah Tanah berada pada ketinggian yang dibenarkan untuk pembangunan tanah tinggi. Jalan keluar masuk tapak - Setiap tanah lot perlu mempunyai jalan keluar masuk bagi menghubungkan dengan jalan utama/awam. Pelan - Mengemukakan pelan lokasi dan pelan kunci tapak yang dipohon; - Pelan pra-perhitungan dan pelan susunatur yang diluluskan oleh PBT Skim warna yang betul pada ejaan i. Sempadan lama - Biru ii. Sempadan baru - Merah iii. Parit/sungai/tali air Biru iv. Jalan/simpanan jalan kuning v. Tanah lapang Hijau Cukai tanah tahun semasa telah dijelaskan dan tiada tunggakan cukai tanah Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan yang betul dan disertakan dengan bayaran seperti yang ditetapkan oleh Kaedah Tanah Negeri-Negeri berkaitan. Bagi permohonan pecah sempadan yang melibatkan tanah ladang, pemohon perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Tanah Ladang terlebih dahulu dan mengemukakan sekali kelulusan tersebut bersamasama permohonan. TANDAKAN () CATATAN

3.

4.

5. Senarai Semakkan

6.

76
7.

8.

10

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL C. JABATAN KERJA RAYA 1. Batu-batu sempadan dan lot-lot di sekitar lot pembangunan perlu ditunjuk. Pelebaran Jalan sedia ada berhadapan lot ke 7.3 meter, 7.9 meter, 8.5 meter dan 14.6 meter hendaklah diperuntukan. Jalan sedia ada berhadapan lot / lingkungan lorong perubahan laju perlu dilebarkan dan diturap semula. Lorong perubahan laju dan pusingan kanan perlu diperuntukkan. Skim warna yang betul : i. Jalan ii. Parit iii. Pembetung iv. Rumput -

TANDAKAN ()

CATATAN

2.

3.

4.

5.

Kuning Biru Merah Hijau

77
Senarai Semakkan

6.

Rezab jalan sedia ada : Cadangan Right of way (ROW) jalan 2.2 meter, 15.2 meter, 20.12 meter, 24.4 meter, 30.5 meter dan 40.23 meter. Cadangan rangkaian jalan dalam pembangunan perlu disambung dan selaras den gan yang sedia ada di lot bersebelahan. Jalan Khidmat 12.2 meter/ 15.2 meter bagi cadangan jalan 20.12 meter / 30.5 meter & 40.23 meter dan persekutuan Cadangan persimpangan lampu isyarat untuk unit melebihi 500 buah. Kesesuaian rekabentuk persimpangan jalan dalam pembangunan.

7.

8.

9.

10.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL 11. 12. Laporan Trafc Impact Assessment 1000 unit ke atas. Tempat letak kereta hendaklah diletak di luar rezab jalan. Parit konkrit perlu diperuntukkan di Right of Way (ROW) jalan khidmat dan dikeduadua belah semua jalan / lorong. Parit konkrit yang melebihi 4 kaki perlu diperuntukkan rezab yang berasingan. Menyediakan lorong belakang untuk rumah teres. Splay (2.3 m x 2.3 m) untuk lorong belakang / sisi. Garisan-garisan jalan / berhenti jenis Themoplastic. Splay 6m x 6m untuk semua persimpangan jalan. Cadangan jalan hendaklah diselaraskan dengan pembangunan sedia ada. Cadangan jalan hendaklah dibina hingga ke sempadan lot. Semua tanah yang terlibat dengan cadangan Right of Way hendaklah diserah kepada Kerajaan dengan percuma. Cadangan aras jalan dan lorong hendaklah melebihi Survey Ordinance Datum (SOD) + 7 kaki dan catit di atas pelan. Tembok penahan dan rail keselamatan bagi aras laras yang berbeza perlu ditunjuk atas pelan. Cadangan pembetung kotak/ jambatan. TANDAKAN () CATATAN

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

78

Senarai Semakkan

21.

22.

23.

24.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Rangkaian jalan di dalam pembangunan ini perlu mematuhi pelan daerah tata susunan yang dicadangkan. Memastikan bahawa jalan-jalan dan peparitan boleh disambung dan diselaraskan dengan pembangunan-pembangunan sekeliling. Pelan-pelan pindaan atau pelan-pelan yang akan dilanjutkan tempohnya mestilah dihantar ke pejabat ini untuk pertimbangan semula. Kemudahan-kemudahan awam dan struktur-struktur yang dirasakan atau yang perlu dipindahkan semasa pelaksanaan kerja diurus oleh pemaju ke taraf JKR atas perbelanjaan sendiri. Tanah-tanah yang akan diserahkan kepada Kerajaan sebagai rezab jalan perlu diratakan dan bebas daripada sebarang struktur. Tempat-tempat letak kereta dan laluan pendalaman tidak layak diambil alih oleh JKR. Pelan-pelan jalan dan parit hendaklah dikemukakan untuk semakan dan kelulusan sebelum pembinaan jalan dan parit dimulakan. Laporan Geoteknik terhadap rekabentuk dan kestabilan cerun-cerun hendaklah dikemukakan. Rezab jalan khidmat 12m selepas garisan ROW yang baru adalah seperti ditunjukkan dalam pelan. Ini hendaklah dibina mengikut piawaian JKR dan diserahkan kepada Kerajaan.

TANDAKAN ()

CATATAN

25.

26.

27.

28.

79
Senarai Semakkan

29.

30.

31.

32.

33.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Lorong-lorong perubahan laju yang mengikut piawaian JKR hendaklah diperuntukkan pada laluan keluar/masuk. Kecerunan jalan bagi cadangan jalan 12m hendaklah tidak melebihi 6%. Kecerunan jalan di simpang jalan hendaklah tidak melebihi 2% bagi 30m yang pertama. Tembok penahan dan guardrail yang mengikut piawaian JKR hendaklah diperuntukkan di aras paras yang berbeza. Sistem perparitan dan tempat salinan air yang terakhir hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pembetung kekotak dengan saiz minima 600 x 600 hendaklah diperuntukkan bagi perparitan yang melintasi jalan dan laluan keluar / masuk. Garisan jalan berjenis thermoplastic dan papan tanda jalan yang mengikut piawaian JKR hendaklah diperuntukkan. Semua ulasan daripada pihak IKRAM, Jabatan Mineral dan Geosains hendaklah dipatuhi. Kerja-kerja pembinaan cerun hendaklah dikawal selia oleh Jurutera Geoteknikal yang bertauliah. Pihak pemaju dikehendaki melantik pakar geoteknik sebagai pemeriksa bebas (Independent Accredited Checker) untuk membuat pengesahan rekabentuk dan penyeliaan ke atas kerja-kerja pembinaan cerun. Nama-nama Jurutera Geoteknikal dan Pakar Geoteknikal tersebut di atas hendaklah dikemukakan untuk pengesahan. TANDAKAN () CATATAN

34.

35. 36.

37. Senarai Semakkan

38.

39.

80
40.

41.

42.

43.

44.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL D. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) Semua pembangunan projek hendaklah berpandukan kepada Pengurusan Sistem Saliran Mesra Alam iaitu Kawalan Kuantiti Air Larian (Runoff Quantity Control) dan juga Kawalan Kualiti Air Larian (Runoff Quality Control). Didalam Pengurusan Sistem Saliran Mesra Alam untuk Kawalan Kuantiti Air Larian, kriteria-kriteria berikut perlu dipatuhi :Sistem major dan sistem minor hendaklah dirancang dan mengikut bentuk sistem saliran sedia ada.

TANDAKAN ()

CATATAN

1.

2.

2.1

2.2

Air larian dari kawasan pembangunan di dalam sesuatu kawasan tadahan atau subkawasan tadahan hendaklah dikekalkan kepada sistem saliran semualajadi sedia ada di mana ianya hendaklah sama dengan kapasiti sistem saliran sedia ada dihilir. Air larian selepas pembangunan hendaklah sama atau kurang sebelum pembangunan (Qpost development Qpre development).

81
Senarai Semakkan

2.3

Kemudahan Sistem Saliran Mesra Alam hendaklah direkabentuk agar kadar aliran puncak selepas pembangunan (post development peak discharge rate) untuk kala ulangan (2yr, 10yr, 50yr dan 100yr ARI) mestilah kurang dari sebelum pembangunan (2yr, 10yr, 50yr dan 100yr ARI) mengikut Jadual 4.1 dan Jadual 4.2 di dalam Manual Saliran Mesra Alam (MSMA). Kriteria yang lebih ketat diperlukan untuk kawasan yang lebih sensitif.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Tidak ada sistem saliran yang dibina disalurkan terus kepada sistem saliran sedia ada (existing receiving water) tanpa sebarang kawalan mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Jadual 4.2 di dalam MSMA. Semua kawasan pembangunan baru hendaklah disediakan dengan sistem saliran minor untuk kapasiti tidak kurang daripada 10 yr ARI seperti yang diterangkan di dalam Jadual 4.1 MSMA. Kemudahan sistem saliran minor (minor drainage system) mungkin terdiri daripada kombinasi saluran paip (pipe drain), swale, saluran terbuka (open drain) dan engineered waterway untuk kawasan tadahan kurang daripada 20 hektar. Kemudahan sistem saliran major (major drainage system) perlulah disediakan untuk kawasan pembangunan yang mempunyai kawasan tadahan yang sama atau lebih dari 40 hektar. Rekabentuk sistem saliran hendaklah 100 yr ARI atau seperti yang diterangkan di dalam Jadual 4.1 di dalam Manual. Sistem saluran untuk kawasan saliran daripada 20-40 hektar hendaklah direkabentuk berdasarkan kepada 50 yr ARI. Aras tanah (platform level) untuk semua kawasan pembangunan baru (new development) dan kawasan pembangunan semula (redevelopment) hendaklah ditambak dari paras banjir untuk 100 yr ARI dengan kelegaan 0.3m (0.3m freeboard). Mengalirkan air larian dari kawasan pembangunan kepada sistem tadahan yang lain adalah dilarang. TANDAKAN () CATATAN

2.4

2.5

Senarai Semakkan

2.6

82

2.7

2.8

2.9

2.10

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL

TANDAKAN ()

CATATAN

2.11

Rizab yang mencukupi hendaklah disediakan untuk sistem saluran yang terletak di kawasan lot individu (private) untuk kemudahan penyelenggaraan. Rujuk kepada MSMA untuk penentuan rezab sistem saluran.

2.12

Menyediakan storan yang mencukupi seperti kolam takungan bagi menampung aliran tambahan akibat pembangunan dengan rekabentuk kala ulangan 1 in 50 yr ARI dari sesuatu kawasan pembangunan tanpa ianya melimpah kepada saluran keluar sekunder (secondary outlet spillay).

2.13

Aluran keluar utama (primary outlet) dari kolam takungan hendaklah direkabentuk untuk mengurangkan aliran puncak selepas pembangunan (post development peak ows) untuk 2 yr ARI (minor primary outlet) dan 50yr (major primary outlet).

83
Senarai Semakkan

2.14

Outfall structure hendaklah disediakan disaluran keluar dan pelan terperinci mengenainya hendaklah dikemukakan untuk ulasan selanjutnya.

3.0

Untuk Kawalan Kualiti Air Larian kriteria berikut perlu dipatuhi :-

3.1

Semasa Pembinaan (During Construction)

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL TANDAKAN () CATATAN

3.1.1 Kawalan hakisan dan kelodak hendaklah disediakan untuk semua kawasan pembangunan untuk mengelakkan sebanyak yang mungkin pengangkutan kelodak dari kawasan pembangunan ke kawasan bersebelahan atau ke sistem saliran akibat dari kerjakerja pembersihan dan perataan tanah.

Senarai Semakkan

3.1.2 Kolam kelodak (sediment basin) / perangkap kelodak (sediment trap) hendaklah disediakan.

84

3.1.3 Kolam perangkap kelodak (sediment pond) / perangkap kelodak (sediment trap) hendaklah berupaya menahan minimum 70% untuk coarse sediment > 0.04mm untuk hujan rekabentuk 3 month ARI bagi kerja pembinaan < 2 tahun dan 6 month Ari untuk pembinaan > 2 tahun.

3.1.4 Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak Perlu disediakan dan dikemukakan untuk kawasan pembangunan yang melebihi daripada 1.0 hek. Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak perlu ditandatangani oleh Jurutera Bertauliah (profesional Engineer) untuk kawasan pembangunan melebihi 1 hek. Pelan perlu disediakan berdasarkan kepada fasa-fasa pembinaan terutamanya semasa kerja-kerja perataan tanah dan kerja-kerja tanah (pre-bulk grading plan) dan semasa pembinaan (post bulk grading plan).

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL

TANDAKAN ()

CATATAN

3.1.5 Kawalan Hakisan dan Kelodak hendaklah dilaksanakan semasa pembinaan dan semasa aktiviti kerja-kerja tanah (earthwork phase).

3.1.6 Kerja-kerja pembersihan tanah (land clearing hendaklah tidak dibenarkan sebelum dibina perangkap kelodak di tapak (sediment basin on site). 3.1.7 Sistem Kawalan Hakisan dan Kelodak hendaklah sentiasa berfungsi dan diselenggara dengan baik sepanjang tempoh pembinaan sehingga diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan.

3.2

Selepas Pembinaan (Post Construction)

85
Senarai Semakkan

3.2.1 Semua aliran air yang keluar dari kawasan rancangannya / pembangunan tidak dibenarkan disalur keluar daripada kawasan pembangunan tanpa dirawat terlebih dahulu. Pemaju perlu meletakkan kemudahan amalanamalan terbaik (BMPs) seperti perangkap sampah, thrash screen atau cara lain yang lebih sesuai bagi mengurangkan pencemaran air.

3.2.2 Sebarang aliran keluar (stormwater runoff) discharges untuk kawasan sensitif perlu dilaksanakan BMPs yang telah diluluskan untuk kawasan tersebut.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL 3.2.3 Amalan kejuruteraan penyusupan tanpa rawatan awalan hendaklah dilarang. 4.0 Astetik Kemudahan sistem saliran hendaklah direkabentuk dengan nilai-nilai astetik untuk mempertingkatkan keindahan kawasan tersebut dengan lanskap yang bersesuaian. Landskap yang bersesuaian adalah diperlukan untuk engineered waterway, sistem sungai sedia ada dan kolam takungan. Operasi dan Penyenggaraan Semua kemudahan sistem saliran mesra alam (stormwater management facilities) hendaklah direkabentuk dengan mengambil kira ianya mudah diselenggarakan dengan menyediakan laluan yang bersesuaian untuk kemudahan penyenggaraan. Semua sistem saliran mesra alam perlu disediakan jadual yang sesuai untuk penyelenggaraan. Pembangunan Berhadapan Sungai Semua pembangunan hendaklah mengambilkira konsep pembangunan berhadapan sungai dan mengikut Garispanduan Berhadapan Sungai yang disediakan oleh JPS. Rizab Sungai Semua pembangunan yang melalui kawasan sungai perlu menyediakan rizab sungai mengikut lebar sungai seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Penentuan Rizab Sungai yang disediakan oleh JPS. TANDAKAN () CATATAN

4.1

4.2 Senarai Semakkan

5.0

5.1

86
5.2 6.0

6.1

7.0

7.1

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Memasang pagar keselamatan dan pagar sempadan sepanjang sungai sedia ada dan jenis pagar tersebut perlu mendapat kelulusan JPS. Pemohon dikehendaki menyediakan lintasan dimana saluran keluar merintangi rizab parit/sungai sedia ada agar kerjakerja penyelenggaraan tidak terjejas. Dokumentasi Untuk memudahkan kelulusan pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang dinyatakan didalam Application For Submisson Plans For Landuse Conversion and Land Subdivision Review Checklist, Application For Submission Plans For Drainage and Stormwater Management Review Checklist dan Application For Submission Plans For Erosion and Sediment Control Review Checklist yang boleh didapati di JPS.

TANDAKAN ()

CATATAN

7.2

7.3

8.0

8.1

87
Senarai Semakkan

8.2

Laporan Hidrologi dan Hidraulik hendaklah dikemukakan.

E. TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB) Keperluan penyediaan pencawang elektrik mengikut jenis bangunan dengan keluasan minima bangunan yang ditetapkan serta keluasan kawasan berpagar mengikut keperluan.

1.

2.

Mengemukakan lukisan rekabentuk pencawang untuk kelulusan Tenaga Nasional Berhad. Pembinaan pencawang hanya boleh dimulakan apabila reka bentuk pencawang diluluskan.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL 3. 4. Lokasi pencawang tidak dibenarkan dibina di kawasan depo sampah. Frontage jalan pencawang mengikut ukuran yang ditetapkan perlu disediakan. Pemaju dikehendaki memastikan Juruperunding Elektriknya mengemukakan lukisan berikut kpd TNB untuk kelulusan pelan bangunan pencawang, sebelum pembinaan bermula. a. 3 salinan lukisan lengkap reka bangunan pencawang pelan arkitek dan pelan struktur RC bangunan yang diperaku oleh Jurutera Struktur yang bertauliah; b. 3 Salinan pelan lokasi pembangunan; c. 12 salinan pelan pre-computation. No. Rujukan : Tarikh : Tajuk Permohonan Kebenaran Merancang : Senarai Semak Utama 1. Pelan Susun Atur (4 salinan) 2. Pelan Lokasi (4 salinan) 3. Pelan Kunci (4 salinan) 4. Pelan Kontur (4 salinan) 5. Kiraan Beban (1salinan) Maklumat Tambahan 6. Beban keseluruhan ______ kw 7. Keluasan Tanah _______ Ekar 8. Floor area _______ m 9. Laluan kabel/talian atas TNB a. Laluan kabel bawah tanah: perlu/tidak perlu b. Laluan talian atas : perlu/tidak perlu Cadangan "Right-of-Way" (ROW) sekiranya laluan talian atas di perlukan: 40 meter: Satu talian atas 2litar (double-circuit) 60 meter: Dua talian atas 2-litar yang selari 80 meter: Tiga talian atas 2litar yang selari TANDAKAN () CATATAN

5. Senarai Semakkan

88

6.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Penyediaan peparit kabel dan tebal dinding pencawang mengikut piawaian untuk memasang papan agihan. Peparit konkrit kabel pencawang hendaklah dibina sehingga melepasi kawasan parit di luar pencawang.

TANDAKAN ()

CATATAN

7.

8.

Bumbung jenis Pitch Roof perlu ditambah selain dari R.C Roof untuk semua pencawang jenis bumbung berasing.

9.

Pemaju perlu menyediakan dua unit lampu kecemasan di dalam bangunan pencawang. Lampu kecemasan dengan tempoh jangkamasa nyalaan minima selama 6 jam hendaklah disediakan di bilik perkakas suis.

89
10. Pintu pencawang elektrik hendaklah dibuat daripada bahan composite dan dibekalkan oleh syarikat pembuat dan pembekal pintu komposit yang telah diberi Sijil Penerima Gunapakai Produk (SGP) oleh TNB. Senarai Semakkan

11.

Pembangunan bangunan atau kompleks bertingkat, bangunan pencawang elektrik hendaklah terletak di tingkat bawah berparas bumi.

12.

Frontage jalan pencawang dengan berukuran minima 20 kaki perlu disediakan.

13.

Paras lantai bagi pencawang yang akan dibina mestilah12 inci tinggi daripada paras jalan.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Pagar keliling pencawang dan pintu pagarnya harus dibina dengan ketinggian 2.135m atau 7 kaki. Pagar perlulah terdiri daripada GI ChainLink PVC Coated Fencing, 63mm x 63mm SWG 10, berlengkapan 3 strand of straining wire. Peparit kabel yang diperlukan ialah 4 kaki (1220mm) dalam dan 3 kaki (910mm) lebar. Tebal dinding pencawang ialah 9 inci (230mm). Peparit konkrit kabel pencawang hendaklah dibina sehingga melepasi kawasan peparit diluar pencawang. TANDAKAN () CATATAN

14.

15. Senarai Semakkan

16.

Keperluan penyediaan pencawang elektrik mengikut jenis bangunan dengan keluasan minima bangunan yang ditetapkan serta keluasan kawasan berpagar mengikut keperluan. Mengemukakan lukisan reka bentuk pencawang untuk kelulusan Tenaga Nasional Berhad. Pembinaan pencawang hanya boleh dimulakan apabila reka bentuk pencawang diluluskan. Frontage jalan pencawang mengikut ukuran yang ditetapkan oleh PBT perlu disediakan. Senarai Semak 1. Beban keseluruhan > 100kVA a. ____ PE Single Chamber 25x 18 tidak termasuk set back) b. ____ PE Double Chamber (35 x 18 tidak termasuk set back) Beban alatubah tidak melebihi 60% Jika beban keseluruhan melebihi 100kVA keperluan pencawang elektrik adalah mandatori.

90
17.

18.

19.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL 2. Beban keseluruhan 5 MVA sehingga 25MVA a. ____ PPU dalam bangunan(attached building) b. ____ PPU bangunan dan tanah 150 x 150) Jika beban keseluruhan melebihi 5MVA (5000kVA) keperluan PPU adalah mandatori. 3. Beban keseluruhan > 5 MVA (khusus untuk 1 pengguna seperti kilang atau pengguna bekalan pukal 33kV). a. ____ SSU 33kV dalam angunan (60 x 52)

TANDAKAN ()

CATATAN

4. Beban keseluruhan 1 MVA (1000kVA) hingga 5MVA (5000kVA)(Khusus untuk 1 pengguna seperti kilang atau pengguna pukal 11kV). a. ____ SSU 11kV dalam bangunan (40 x 20).

5. Beban keseluruhan > 25 MVA(25000kVA) a. ____ PMU luas kawasan tanah (400 x 400); dan/atau b. ____ PMU luas kawasan tanah (275kV)(1000 x 1000). Bagi keperluan beban >150 MVA atau hanya punca 275kV terdapat dalam kawasan pembangunan.

91
Senarai Semakkan

Dimajukan Oleh Nama : Nama Perunding : Tanda Tangan :

Diterima Oleh TNB Nama : Tanda Tangan : No. Rujukan Fail :

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Chaquered Plate berketebalan 6mm dan 9mm mestilah dipasang untuk tujuan menutup semua peparitan pencawang yang kelebaran tidak melebihi 600mm dan 1200mm masing-masing. Sebarang paip serbis atau pemasangan pihak pengguna tidak dibenarkan melalui di dalam pencawang elektrik, kecuali diperlukan TNB. Lantai pencawang hendak diperkukuhkan dengan BRC MESH A7. Kekuatan lantai pencawang hendaklah mampu menanggung berat minima 10 tan. Surat akuan juruperunding Civil & Structure adalah diperlukan. Pemaju perlu menyediakan alat pemadam api mudah alih jenis ABC pada setiap bilik di dalam pencawang jenis bangunan berasing. Sekiranya bangunan pencawang elektrik adalah merupakan sebahagian daripada bangunan pengguna (attached building), pemaju perlu menyediakan sistem pencegah kebakaran jenis mesra alam yang dilulus oleh Jabatan Bomba atau bersepadan di dalam bangunan pencawang, dan seterusnya melaksanakan penyelenggaraan berterusan ke atas sistem ini. Pemaju hendaklah memaklumkan kepada TNB untuk membuat pemeriksaan bangunan semasa kerja pembinaan pencawang berjalan. Pihak pemaju perlu menyediakan manhole bersaiz 1.8 meter x 1.8 meter x 1.2 meter dalam beserta paip HDPE berwarna merah bersaiz 150mmp, 8 batang untuk kabel voltan rendah dan 4 batang untuk kabel voltan tinggi daripada pencawang elektrik ke jalan masuk utama. TANDAKAN () CATATAN

20.

21.

22. Senarai Semakkan

23.

92
24.

25.

26.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Untuk bekalan elektrik biasa ke blok bangunan jenis teres melalui sesalur atas kaki lima syarat-syarat berikut perlu dipatuhi:a. Concealed duct perlu disediakan untuk sesalur kaki lima dan sesalur bekal; b. Lubang 3 inci x 3 inci di antara unitunit bangunan hendaklah disediakan bagi membolehkan dawai sesalur kaki lima direntang melaluinya; c. Kedudukan papan jangka hendaklah dipasang di antara paras minima 6 kaki dan paras maksima 7 kaki dari paras lantai dan mestilah mengadap ke hadapan atau menghala ke jalan, tanpa terlindung oleh sebarang pembinaan. Jika perlu disediakan, Fuse Box mestilah terdiri daripada jenis yang ditutup sepenuhnya dengan penutup berasingan untuk tujuan operasi. Paip G.I atau trunking hendaklah disediakan oleh pemaju untuk menyarung kabel sehingga paras Fuse Box. Untuk bekalan elektrik ke rumah kediaman jenis teres/ berkembar/banglo yang diperlukan khas melalui kabel bawah tanah ke gate pillar individu, kedudukan papan jangka mestilah pada paras tidak kurang daripada 3 kaki dari paras jalan atau kaki gate pillar. Ianya perlu disediakan dengan clear perspex untuk tujuan bacaan jangka.

TANDAKAN ()

CATATAN

27.

93
Senarai Semakkan

28.

29.

30.

Untuk permohonan bekalan melebihi 300A, geganti Arus Lampau dan Arus Kerosakan Bumi hendaklah dibekalkan dan dipasang pada papan suis utama.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Untuk rumah pangsa, semua bilik riser (sesalur serbis) disetiap tingkat perlu dipasang dengan lampu. Untuk rumah pangsa dan bangunan tinggi, jangka untuk setiap unit hendaklah di pasang secara berkelompok dan setiap unit di tanda dengan nombor rumah dengan jelas. Kedudukan papan suis utama pengguna hendaklah bersebelahan dengan bilik pencawang alatubah TNB, dengan jarak maksima tidak melebihi 25 meter. Bagi bilik papan suis utama, sekiranya pemasangan papan suis utama dari jenis oor mouted/pedestal jarak sekeliling papan suis utama dari dinding bilik mestilah tidak kurang daripada 3 kaki. Untuk rumah pangsa dan bangunan tinggi , pihak pemaju diminta mengemukakan nama kontraktor / perseorangan berkelayakan yang akan membuat penyelengaraan pepasangan elektrik selepas diberi bekalan. Sekiranya tiada kontraktor / perseorangan berkelayakan yang akan membuat penyelenggaraan pepasangan elektrik selepas diberi bekalan, penggunaan papan suis pengguna hendaklah diganti dengan fuse link. Syarat-syarat yang dikenakan hanyalah untuk permohonan bekalan di pembangunan ini sahaja. Sekiranya pembangunan masa hadapan dijalankan secara berperingkat, TNB akan mengenakan syarat-syarat berpandukan perancangan sistem secara menyeluruh pembangunan dengan mengambil kira pembangunan sedia ada yang telah siap.

TANDAKAN ()

CATATAN

31.

32.

33. Senarai Semakkan

34.

94
35.

36.

37.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Pihak pemaju/tuan tanah dikenakan syarat seperti berikut bagi tapak pencawang yang diperlukan sebelum bekalan diberi: a. Bersetuju memindahkan tapak-tapak pencawang yang diperuntukkan kepada TNB dengan bayaran nominal sebanyak RM10 sahaja, dengan pilihan untuk membaharuinya selama 30 tahun lagi. b. Memastikan bahawa bagi setiap tapak pencawang yang akan dipindahmilik kepada TNB satu suratan hakmilik berasingan hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan atas nama pemaju/tuan tanah berkenaan yang kemudiannya akan dipindah milik kepada TNB. Syarat tanah tersebut mestilah untuk tapak pencawang. Sebarang pemasangan TNB sedia ada seperti tiang sesalur atas, kabel bawah tanah dan pencawang elektrik yang diminta oleh pemaju untuk dikelularkan dari tapak pembangunan sebelum pembinaan bermula akan ditangung kos penuh pengubahannya oleh pemaju

TANDAKAN ()

CATATAN

38

95
Senarai Semakkan

39

40.

Pemaju dikehendaki membekal tiang-tiang lampu jenis yang diluluskan atau tiang konkrit yang piawai seperti disyaratkan oleh Majlis Tempatan, dan di pasang di lokasi mengikut kelulusan Majlis Tempatan yang terlibat.

41.

Segala kos tambahan yang dikenakan seperti Route Mapping & Microtunnelling yang disyaratkan oleh Majlis Tempatan dan lain-lain Jabatan Teknikal Kerajaan akan ditanggung oleh pihak pengguna/pemaju.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Bekalan elektrik hanya diberi setelah pencawang elektrik dimulatugaskan dan kebenaran merentang kabel bawah tanah di kawasan berkenaan diperolehi daripada Jabatan-Jabatan Teknikal Kerajaan. Bayaran cas sambungan pengguna akan dikenakan bagi bekalan ke premis berkenaan dan mestilah dijelaskan sebelum kerja tapak dimulakan. Pihak TNB berhak memasuki ke dalam kawasan pencawang pada bila-bila masa selepas ianya dimulatugaskan atau diambil alih oleh TNB. Pihak tuan punya bangunan dan pengurusan bangunan, MESTILAH membenarkan pihak TNB merentang kabel-kabel bawah tanah pada bila-bila masa sama ada ke atau dari pencawang berkenaan. Tiada sebarang syarat boleh dikenakan ke atas TNB. Pihak TNB juga berhak mengambil bekalan daripada pencawang yang berkenaan untuk kegunaan diluar kawasan pembangunan / kilang pada bila-bila masa di masa hadapan. Sebarang perubahan dan pembaharuan pelan tersebut di atas hendaklah dihantar ke pejabat TNB untuk diproses semula. Pihak pemaju dikehendaki menyediakan seorang wakil yang sah semasa kerja projek hendak dimulakan. Wakil ini akan berbincang dengan juruteknik/penyelia kerja TNB bagi menentukan di mana tiang / peti-pembekal dan lain-lain pemasangan boleh diletakkan. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya apa-apa pengalihan perubahan tiang / peti-pembekal hendak dijalankan di masa depan selepas kerja-kerja TNB dibuat. TANDAKAN () CATATAN

42.

43. Senarai Semakkan

44.

96
45.

46.

47

48.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Pihak pemaju bertanggungjawab untuk menjaga pepasangan TNB sehingga mendapat Sijil Penghunian (CF). Segala kehilangan dan kerosakan sebelum mendapat CF adalah menjadi tanggugjawab pemaju untuk membayar kos penggantian dan pembaikan tersebut.

TANDAKAN ()

CATATAN

49.

F. JABATAN ALAM SEKITAR 1. Tapak cadangan adalah untuk skim yang diluluskan sahaja. Sistem kumbahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk mengolah kumbahan supaya mematuhi sekurang-kurangnya had-had parameter Standard B, Jadual Ketiga PeraturanPeraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efuen-Efuen Perindustrian) 1976. Kerja-kerja menanam cerucuk (piling) dan kerja-kerja pembinaan hendaklah dihadkan dari jam 8 pagi hingga 6 petang sahaja dan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu ketenteraman awam serta menyebabkan bunyi bising dan tidak menggunakan peralatan yang mencemar (seperti diesel pile dan sebagainya). Bunyi bising di sempadan tapak pembinaan tidak boleh melebihi had 65dBA pada setiap masa. Pembakaran terbuka ke atas sisa buangan pepejal (sisa pepejal) adalah dilarang sama sekali. Langkah-langkah pencegahan dan kawalan hakisan tanah dan kelodakan hendaklah dijalankan sebagaimana yang disyorkan dalam Guidelines For Prevention and Control of Soil Erosion dan Siltation in Malaysia 1996 (Jabatan Alam Sekitar).

2.

97
Senarai Semakkan

3.

4.

5.

6.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL TANDAKAN () CATATAN

7.

Pemasangan sebarang alat pembakaran bahan api janakuasa dan sebagainya hendaklah mendapat kebenaran Jabatan ini terlebih dahulu sebelum pemasangan dijalankan. Sistem perparitan dan perangkap mendap untuk menyalurkan air larian permukaan hendaklah disediakan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pembukaan tanah dijalankan. Sistem kumbahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk mengolah kumbahan supaya mematuhi sekurang-kurangnya had-had perimeter Standard B. Jadual Ketiga PeraturanPeraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efuen-Efuen Perindustrian) 1979. Had bunyi bising disempadan tapak adalah berbeza mengikut keadaan dan aktiviti di sekitar:i. Low density - (residential ) 50dBA ( 7.00 pg 10.00 mlm) 40 dBA (10.00 mlm 7.00 pg) ii. Medium density - (residential) 65 dBA iii. High density (residential and comercial) iv. Commercial bussiness zone

8.

Senarai Semakkan

9.

98

10.

G. JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN 1. Perkara-perkara yang perlu dikemukakan oleh Pemaju kepada Jabatan / OSC sebelum JPP memberi kelulusan Perancangan Pembentungan Kemukakan Surat Iringan / kepala surat daripada Jurutera Perunding / Arkitek / Perancang Bertauliah - 3 set.

1.1

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Kemukakan Borang SSA/PDC/1 yang telah lengkap diisi 2 set. Kemukakan Pelan Susunatur / Layout Plan yang mengandungi pelan kekunci dan lokasi tapak 3 set. Laporan kejuruteraan (bagai pembangunan melebihi 150 pe 3 set. Samada tandatangan pemilik ada dalam setiap pelan. Samada tandatangan pihak Perunding /Arkitek / Perancang Bertauliah ada di setiap pelan. Samada sampul surat beralamat dan bersetem kepada pemohon, pemilik dan PBT dikembarkan bersama. Perkara-perkara yang perlu dikemukakan oleh Pemaju kepada Jabatan / OSC sebelum JPP memberi Kelulusan Bangunan Surat iringan / kepala surat daripada Jurutera Perunding / Arkitek Bertauliah 3 set. Borang SSA/PDC/3 yang lengkap diisi 2 set. Pelan rekabentuk terperinci berukuran A1 / AO 3 set. Laporan kejuruteraan (bagi pembangunan melebihi 150 p.e) 3 set. Samada tandatangan pemilik ada dalam setiap pelan. Samada tandatangan dan cop perakuan Jurutera Profesional ada disetiap pelan.

TANDAKAN ()

CATATAN

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

1.7

2.

99
Senarai Semakkan

2.1

2.2 2.3

2.4

2.5

2.6

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Samada sampul surat beralamat dan bersetem kepada pemohon, pemilik dan PBT dikembarkan bersama. PERBADANAN BEKALAN AIR Pihak jurutera perunding /Arkitek perlu mematuhi segala kehendak buku panduan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Bekalan Air. TANDAKAN () CATATAN

2.7 H.

1.

Senarai Semakkan

2.

Jurutera Perunding / Pemaju dikehendaki mengemukakan lukisan As built yang disahkan oleh Juruukur Bertauliah dalam bentuk 1 set Hard-Copy dan Soft-Copy (dalam CDRom Dengan Format Auto-CAD terkini).

100

3.

Pihak pemaju dikehendaki menguruskan pemindahan hak milik kerja-kerja pengukuran tapak cadangan rumah pam baru dan takungan simpanan air baru dan diserahkan kepada Perbadanan Bekalan Air dengan jumlah ....... sebelum Sijil Layak Diperakui. Bekalan air ke pembangunan ini hendaklah disalurkan daripada paip air sedia ada berukuran diamiter ................ di ............... Lokasi tangki sedut, rumah pam dan tangki air menara (sistem pengepaman) :a. sekiranya dibina di lokasi yang berasingan, tangki sedut dan rumah pam hendaklah dibina di kawasan terendah cadangan pemajuan dan keluasannya hendaklah mengambilkira setback 6.0m. Tangki air menara hendaklah dibina di kawasan tertinggi cadangan pemajuan dan keluasannya hendaklah mengambilkira 9.0m setback. Maksimum pumping headadalah 75.0m

4.

5.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL

TANDAKAN ()

CATATAN

6.

a. Kedalaman air untuk tangki air hendaklah tidak melebihi 5.0m(untuk kapasiti tangki kurang dari 454,000 liter dan 8m untuk kapasiti melebihi 454,000 liter). b. Baki tekanan sekiranya tiada air dihulu hendaklah tidak kurang daripada 7.5m dari aras TWL tangki. Sekiranya ada bekalan air dihulu, baki tekanan hendaklah tidak kurang dari 4.5m dari aras TWL tangki.

7.

Bagi pembangunan yang melibatkan paip PBA, paip tersebut hendaklah dipindah atas kelulusan PBA. Segala kos pemindahan paip hendaklah ditanggung oleh pihak pemaju sendiri dengan penyeliaan PBA. Bagi pembangunan yang melibatkan kawasan tadahan air, jarak lega minima sejauh 15mm daripada mana-mana punca air adalah dikehendaki. Pihak pemaju dikehendaki menyediakan zon penampan (Buffer Zone) selebar 30m dari aset PBA______. Tiada sebaran pembinaan dibenarkan di atas zon tersebut. Zon penampan selebar 10m diatas sesalur induk PBA______hendaklah diwujudkan oleh pemaju. Tiada sebarang pembangunan dibenarkan di atas zon tersebut. Bagi pembangunan yang melibatkan kerjakerja tanah dilereng bukit bersebelahan dengan aset PBA, dinding penahan adalah dikehendaki bagi melindungi aset PBA. Dinding penahan hendaklah dibina tidak kurang dari 6m ke sempadan PBA.

8.

101
Senarai Semakkan

9.

10.

11.

12.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL TANDAKAN () CATATAN

13.

Bagi cadangan pembangunan ini, sistem pengepaman adalah dikehendaki. Ini termasuk:a. Rumah pam yang terletak di_______di pintu masuk ke skim pembangunan tersebut di mana paras lantai bawah (B.W.L) tidak melebihi R.L 15.00m b. Kapasiti takungan simpanan air paras tinggi (Elevated Tower Water Tank) dikira mengambil kira pembangunan masa depan. c. Ketinggian paras lantai bawah dalam takungan simpanan air hendaklah sekurang-kurangnya 10m di atas bumbung bangunan yang terletak di atas tanah yang tertinggi dalam pembangunan ini. d. Takungan simpanan air paras tinggi hendaklah diperbuat daripada konkrit baru tetulang (Reinforced Concrete). Meter pukal hendaklah dipasang di atas bekalan air utama yang masuk ke skim pembangunan ini.

102
14.

Senarai Semakkan

15.

Bagi skim pembangunan ini, pihak pemaju / badan pengurusan adalah bertanggungjawab terhadap kerja penyenggaraan sistem infrastruktur air (termasuk tangki sedutan baru dan tangki simpanan air paras tinggi baru) selepas kedukukan meter pukal. Rumah pam dan tangki simpanan air paras tinggi dibina mengikut kehendak spesikasi PBA (sila rujuk Guidelines on Submission Of Development Plans). Laluan tar ke tangki air paras tinggi dan rumah pam adalah dikehendaki untuk tujuan penyelengaraan.

16.

17.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Bagi skim pembangunan ini, laporan dan pelan cadangan rekabentuk sistem retikulasi bekalan air hendaklah dikemukakan oleh jurutera perunding yang sah untuk pertimbangan dan kelulusan PBA, sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan. Cadangan rekabentuk sistem retikulasi bekalan air yang dikemukakan hendaklah mengandungi butir-butir berikut:a. No rujukan kami (E/DV/ ) b. No JPB/PM/ No.BP c. Pelan keseluruhan skim pembangunan d. Lukisan skimatik e. Hydraulik gradient (kecerunan Hidraulik/Networks Analysis) f. Pengiraan Pengunaan air yang mengambilkira seluruh skim pembangunan. Pihak pemaju/jurutera perunding hendaklah memastikan turus tekanan baki (Residual pressure Head) air selepas kedudukan meter tidak kurang daripada 10m. Bagi bangunan 3 tingkat, bekalan air ke tingkat 2 dan ke atas hendaklah diambil dari tangki simpanan air yang dapat memuatkan sekurang-kurangnya pengunaan 1364 liter/unit sehari dibumbung. Bagi bangunan 1&2 tingkat bekalan air hendaklah diambil di mana Turus Tekanan Pengunaan melebihi 60m tinggi. Sistem pengepaman DUA PERINGKAT dikehendaki. Ini termasuk:a. Stesen pam peringkat pertama : tangki sedutan (saiz minima 1/20 daripada simpanan air untuk peringkat kedua) di tingkat bawah. b. Stesen pam peringkat kedua : tangki sedutan(saiz minima 1/20 daripada simpanan air di bumbung)di tingkat pertengahan.

TANDAKAN ()

CATATAN

18.

19.

20.

103
Senarai Semakkan

21.

22.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Cadangan sistem pam serta butir-butir pam dan sistem kawat elektrik untuk kawalan pam hendaklah dikemukakan oleh jurutera perunding yang sah untuk pertimbangan dan kelulusan PBA sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan. Bekalan air hendaklah diambil daripada tangki simpanan air yang cukup saiznya untuk kegunaan 1364 liter/unit sehari di bumbung. Tangki simpanan air hendaklah diperbuat daripada bahan yang diluluskan oleh PBA (sila rujuk buku Approved Material List yang disediakan oleh PBA). Salur paip dikehendaki untuk paip bekalan air dalam bangunan dengan ruang sekurang-kurangnya 100mm sekeliling paip dan diletakkan di tempat awam. Laluan ke bumbung bangunan hendaklah disediakan bagi membolehkan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelengaraan kelak. Paip air dan saluran pembetungan tidak boleh dipasang selari atas tepi jalan yang sama. Jarak minima antara paip air dan saluran kegunaan pembetungan yang dicadangkan untuk dipasang selari ialah 3m. Simpanan air untuk kegunaan kediaman/ perniagaan tidak boleh digunakan untuk sistem pemadam api. Pokok-pokok besar tidak boleh ditanam atas jalan di mana paip air akan dipasang. Bayaran sumbangan terhadap sesalursesalur induk adalah dikehendaki. TANDAKAN () CATATAN

23.

24.

Senarai Semakkan

25.

26.

104
27.

28.

29.

30.

31.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL I. 1. JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS Sumber Mineral : Kehadiran mineral-mineral berlogam, bukan berlogam dan mineral tenaga. Gambar-gambar yang mewakili litologi, struktur batuan dan sebagainya yang perlu disertakan dalam laporan.

TANDAKAN ()

CATATAN

2.

3.

Pelan Laporan Pemetaan Geologi Terain (Geological Terrain Mapping) beserta Pelan Kesesuaian Pembinaan (Construction Suitablity Plan) yang disediakan oleh Ahli Kajibumi (bagi kawasan berkecerunan melebihi 25 darjah) yang ditindih dengan Pelan Susunatur Bangunan. Rujuk Garis Panduan Pembangunan di Kawasan Tanah Tinggi oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 2005. Laporan Pemetaan Geologi Permukaan (Geological Surface Mapping Report) terperinci oleh Ahli Kajibumi. Laporan Siasatan Tapak (Soil Investigation Report). Laporan Pemetaan Struktur Geologi di muka cerun dan Analisis Kestabilan Cerun (Slope Stability Analysis) bagi kawasan yang terdapat permukaan cerun batuan yang tidak stabil. Laporan Method Statement For Controlled Rock Blasting sekiranya melibatkan kerja perletupan batu.

105
Senarai Semakkan

4.

5.

6.

7.

8.

Sebarang kerja perletupan batuan hendaklah dirujuk kepada jabatn terlebih dahulu.

ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Menyediakan analisis kecerunan dan peratus (%) pengelasan cerun. Menentukan kedudukan, regim dan kedalaman paras air bawah tanah (ground water). Penyediaan buffer zone yang mencukupi 11. untuk perumahan berhampiran cerun bukit dan cerun potongan batuan. Senarai Semakkan Penyediaan buffer zone yang mencukupi untuk pembangunan di kawasan bukit batu 12. kapur. Rujuk Garis Panduan Pengkelasan Cerun Bukit Batu Kapur oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 2003. J. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Keseluruhan pili bomba hendaklah diwarnakan 1. dengan cat kuning dan disekeliling bahagian atasnya jalur melintang selebar 5 cm kuning bersinar (luminous).

TANDAKAN ()

CATATAN

9.

10.

106

Menyediakan pili bomba jenis tiang pengeluaran 2. dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit setiap pili bomba. Jarak di antara pili bomba hendaklah tidak melebihi 91.5 meter.

LAMPIRAN 4.1 ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL Menyediakan jalan akses perkakas bomba mengikut Undang-Undang Kecil 140, Undang3. Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dengan kecerunan jalan tidak kurang 1:12. Kelebaran tidak kurang 6 meter clear width dan boleh menanggung beban 25 tahun. Memastikan jarak antara bangunan 4. K. mengikut Jadual Keenam Undang-Undang Kecil Bangunan seragam 1984. JABATAN BANGUNAN Dokumen Permohonan i. Borang Permohonan 1 ii. Borang A iii. Salinan bayaran resit cukai pintu iv. Salinan bayaran resit cukai tanah v. Salinan surat hakmilik Salinan surat dan pelan kelulusan dari Jabatan Senarai Semakkan 2 i. Perancang Bandar Pelan Kebenaran Merancang ii. Jabatan Kejuruteraan - Pelan Kerja Tanah Salinan bukti permohonan Ke Jabatan Teknikal Luaran 3 i. Tenaga Nasional Berhad (TNB) ii. Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) iii. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) iv. Jabatan Pengairan dan Saliran ( JPS) TANDAKAN () CATATAN

107

BORANG

LAMPIRAN 4.2 KANUN TANAH NEGARA BORANG 7D ( SEKSYEN 124A ) PERMOHONAN BAGI PENGUBAHAN SYARAT-SYARAT SEKATAN-SEKATAN DAN KATEGORI-KATEGORI BAGI BAHAGIAN PECAH BAHAGIAN TANAH YANG DICADANGKAN Kepada Pentadbir Tanah, Daerah...................................... *Saya/Kami, *pemilik/pemilik-pemilik bersama tanah berikut yang bertandatangan di bawah:*Bandar/Pekan/Mukim.........No. Lot.......... Keterangan dan No. Hakmilik.........Luas... dengan ini memohon untuk kebenaran bagi pengubahan *syarat/ sekatan/kategori pemecahan kecil bahagian-bahagian itu sebagaimana ditunjukkan dalam pelan pemecahan kecil yang disertakan. Bagi tujuan-tujuan penerangan, *saya / kami menyerahkan:(a) Yuran yang ditetapkan sebanyak RM (b) Pelan pemecahan kecil yang dicadangkan dirujuk kepada yang di atas berserta dengan .salinan. (c) Salinan kelulusan Pihak Berkuasa Perancang. (d) Suatu surat keizinan dari setiap orang-orang yang berikut (orang-orang yang mana keizinan mereka dikehendaki dibawah sekyen-seksyen 124(i) dan 136(e) ), sebab tertentu bagi menentukan keizinan dalam setiap surat sedemikian:(i) ............... (ii) ....... (iii) ....... Bertarikh pada..haribulantahun TandatanganPemilik) *Potong sebagaimana yang sesuai.

109
Borang

LAMPIRAN 4.2

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (A) Sewa yang dibayar pada tahun semasa: Pentadbir Tanah

(B)

(1) (2)

Pecah-bahagi seperti dalam pelan yang diluluskan. Satu salinan pelan disimpan. Tandatangan

Pihak Berkuasa Perancang Borang Untuk kegunaan apabila kelulusan perancangan tidak diperolehi dahulu. (C) (1) Pecah-bahagi diluluskan *tertakluk kepada pengubahsuian yang berikut:..................... ..................... ..................... (2) Perbezaan *syarat-syarat / sekatan-sekatan / kategori bahagianbahagian pecah-bahagi yang dicadangkan diluluskan.

110

Bertarikh pada..haribulan.tahun. ............ Pengarah/Pentadbir Tanah

LAMPIRAN 4.3

KANUN TANAH NEGARA BORANG 12 D ( SEKSYEN 204A ) PERMOHONAN BAGI PENYERAHAN DAN PEMINDAHAN-MILIK SEMULA Kepada Pentadbir Tanah, Daerah ................................. *Saya/Kami .................................................................................... dari ........................................................... pemilik tanah/tanah-tanah yang dijadualkan di bawah, dengan ini memohon bagi kelulusan penyerahan lot-lot saya/kami dengan syarat terkandung itu dipindahmilik semula kepada saya/kami dengan segera di bawah hakmilik berkelayakan dalam unit-unit yang berlainan sebagaimana yang ditunjukkan dalam pelan yang dilampirkan. Dalam pelan yang disebutkan, sempadan-sempadan lot yang ada sebagaimana dijadualkan, ditunjukkan dengan warna hitam, dan sempadan-sempadan unit-unit baru dicadangkan, berlainan dari yang lama, ditunjukkan dalam warna merah. 2. Sebagaimana diwajibkan oleh seksyen 204D, maka dengan ini *saya/kami kemukakan (a) yuran yang ditentukan sebanyak RM ; (b) suatu surat keizinan daripada orang-orang yang berikut: (i) ............................................................................ (ii) ........................................................................... (c) *dokumen/dokumen-dokumen hakmilik keluaran kepada tanah/tanah-tanah berikut

111
Borang

LAMPIRAN 4.3 (d) *kenyataan bersumpah di bawah seksyen 240D(2). Bertarikhharibulan..tahun......... Tandatangan Pemilik

JADUAL
Daerah *Bandar/Pekan/Mukim

Keterangan dan No. hakmilik

*No. Lot/ No. P.T

Luas

*Potong sebagaimana yang sesuai

Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja Borang (A) Sewa dibayar bagi tahun semasa. ................................... Pentadbir Tanah Daerah ......................... (B) Penyerahan diluluskan.

112

Bertarikhharibulan..tahun. ................................... Pengarah/Pentadbir Tanah


*Potong sebagaimana yang sesuai

HURAIAN Keizinan secara bertulis adalah dikehendaki daripada tiap-tiap orang (i) Yang berhak mendapat faedah dari lien atas mana-mana tanah atau manamana bahagian darinya. (ii) Yang mempunyai tuntutan yang dilindungi oleh kaveat yang melibatkan mana-mana tanah atau bahagian darinya.

LAMPIRAN 4.4

JADUAL I
KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (PINDAAN) 2004 NEGERI ....

BORANG A PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG [ Kaedah 2(1) ] mengikut Subseksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kepada Pihak berkuasa perancang tempatan, Pengarah Negeri /Majlis * Bandaraya/ Perbandaran/ Daerah, .......................................................... .......................................................... .......................................................... Saya/kami................................................................................................ (Nama penuh pemohon dengan huruf besar) beralamat................................................................................................... .............................................................................................................. KP No. ............................................ dengan ini memohon untuk kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan yang berikut: Tanda di kotak yang berkenaan (a) (b) untuk membuat perubahan yang material dalam penggunaan tanah mengikut pelan susun atur yang disertakan; untuk *mendirikan/membina/menjalankan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini *suatu bangunan/bangunan-bangunan/ kerja-kerja mengikut pelan yang disertakan; (c) untuk membuat perubahan yang material dalam penggunaan bangunan/ bangunan-bangunan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (d) untuk menjalankan tambahan ke atas sesuatu bangunan di atas tanah

113
Borang

LAMPIRAN 4.4
yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (e) (f) untuk menjalankan pemajuan kejuruteraan/perlombongan; dan pindaan kepada kebenaran merancang.

Penggunaan tanah yang sedia ada ........................................................ Penggunaan bangunan yang sedia ada (jika ada) di atas tanah ................................................. Kepentingan pemohon pada tanah: tuanpunya/penduduk/bakal pembeli/ kepentingan lain: ................................................ 2. Seperti yang dikehendaki oleh sub kaedah 3(2), Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) Negeri ... 2004, saya/kami sekarang menyerahkan semua dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang releven sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual II. 3. Seperti yang dikehendaki oleh kaedah 5, Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) Negeri ... 2004, saya/kami sekarang menyerahkan bayaran sebanyak RM.................... (Ringgit:........................................) sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual III.

Borang

Tarikh:...........................

............................., (Tandatangan Pemohon / Power of Attorney) Nama No. Kad Pengenalan No. PA (jika berkaitan) No. Tel No. Faks E-mel : : : : : :

114

Nota : * Potong mana yang tidak berkenaan

LAMPIRAN 4.4

PERIHAL TANAH
Pengarah Negeri/Majlis * Bandaraya/ Perbandaran / Daerah......................... No. * Geran/No.Pajakan/No.Hakmilik Sementara:.................................... Alamat:.......................................................................................... No. Lot: ................................................................................... Jenis Penggunaan tanah mengikut geran / suratan hakmilik ........................... ................................................................................................... .................................................................................................. Mukim:.........................................................Daerah :...................... ...................................... Negeri :..................................... (Jika permohonan melibatkan lebih daripada satu lot, lampirkan satu perihal sama bagi tiap-tiap lot lain itu) PERSETUJUAN PEMUNYA TANAH Saya/kami................................................................................. (Nama tuan punya tanah) beralamat........................................................................................... KP No. .............................. tuan punya tanah yang diperihalkan di atas, bersetuju dengan pemajuan yang baginya kebenaran merancang dipohon dengan ini. Tarikh: ............................ ..................... (Tandatangan Pemunya Tanah) Nama : No. Kad Pengenalan : No. Tel : No. Faks : E-mel :

115
Borang

(Jika ada tuan punya lain, lampirkan persetujuan yang sama bagi tiap-tiap satu)

LAMPIRAN 4.4

NAMA PEMUNYA-PEMUNYA TANAH BERJIRAN 1. Nama: ............................ No. Lot : ......................... amat:............................ ..................................... ..................................... ..................................... ................................. ..................................... ..................................... 2. Nama: ......................... No. Lot: ........................ Alamat: ........................ .................................. ................................. ................................. ................................ ............................ .................................

3.

Nama : ........................... No. Lot : ......................... Alamat : ......................... ..................................... ..................................... ..................................... ....................................

4.

116

Nama : ........................ No. Lot : ...................... Alamat : ...................... .................................. ................................. ................................. ............................... ....

Borang

(Jika melebihi 4 orang, lampirkan maklumat pemunya-pemunya tanah berjiran yang selebihnya di dalam lampiran)

UNTUK KEGUNAAN RASMI SAHAJA No. Pendaftaran Permohonan Kebenaran Merancang : .............................. No. Rujukan Fail: ...................................................................... Nama Rancangan Tempatan : ....................................................... Rancangan Tempatan *telah diwartakan/belum diwartakan No. Warta Rancangan Tempatan : ...................................................... Tarikh terima : .........................................................................

LAMPIRAN 4.5 JADUAL II KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (PINDAAN) 2004 NEGERI .... DOKUMEN-DOKUMEN DAN PELAN-PELAN YANG PERLU DISERTAKAN DENGAN PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG [ Kaedah 2(2) ] mengikut Subseksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 A. DOKUMEN BIL 1. seperti di bawah: i. LCP Pelan Susun Atur ii. LCP Pendirian Bangunan (free standing/lot parcel) iii. LCP Ubah Jenis Penggunaan Bangunan 2. Dokumen-dokumen sah dan persetujuan tuan tanah yang melibatkan laluan sah infrastruktur dan utiliti dari tapak ke jalan keluar/ masuk utama dan disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. 3. Laporan-Laporan Sokongan, jika perlu i. Laporan Geoteknikal; ii. Laporan Kerja Tanah; iii. Laporan Penilaian Kesan Lalu Lintas (TIA); iv. Laporan Pelaksanaan Menual Saliran Mesra Alam (MASMA); v. Laporan Kemudahan Utiliti; vi. Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) yang telah diluluskan; vii. Laporan Analisis Implikasi Sosial (SIA); dan viii. Laporan Konsep Landskap. 4. Lain-lain laporan mengikut jenis pemajuan dan kawasan setempat. DOKUMEN Jenis-jenis Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) yang memperihalkan pemajuan

117
Borang

LAMPIRAN 4.5

B. PELAN BIL 1. 2. 3. Pelan kunci skala 1:50,000 pelan lokasi skala 1:10,000 dengan menunjukkan koordinat. Pelan susun atur skala 1:1500 atau kurang dengan 'state grid' menunjukkan koordinat di parameter 'margin' pelan....... salinan tiap-tiap satu, dan apa-apa salinan tambahan yang dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan, akan pelan tapak atau pelan susun atur yang ditandatangani oleh pemohon, pemunya tanah berdaftar dan orang yang menyediakan pelan itu 4. Pelan ukur keliling dan pelan kontur termasuk saliran bawah tanah pembangunan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter dari sempadan termasuk tapak pemajuan yang mempunyai jeda 1 hingga 5 meter yang Borang disahkan oleh Jurukur Berdaftar 5. 6. 7. Pelan Konsep Landskap Pelan Inventori Pokok Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level) termasuk aras tapak sedia ada dan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter dari sempadan tapak pemajuan. 8. Pelan keratan rentas sedia ada termasuk kawasan sekitar dalam jarak 100 meter PELAN

118

LAMPIRAN 4.6 JADUAL KEDUA UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 Borang A .............. 19 ............... Kepada Pihak Berkuasa Tempatan ............................... Saya memperakui bahawa detail-detail dalam pelan-pelan iaitu ................... ................................................................................................. ATAS * Lot/lot-lot .....................................seksyen............................ Jalan.......................................................................................... Bagi ...............................................adalah menurut kehendak-kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan saya setujuterima tanggungjawabpenuh dengan sewajarnya.

119
Borang

........................................... Orang Yang Mengemukakan

Nama ......................................................................................... Alamat ....................................................................................... No.Pendaftaran ............................................................................. Kelas ..........................................................................................

* Potong mana yang tidak berkenaan

LAMPIRAN 4.7 CONTOH FORMAT KERTAS PERAKUAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (Tajuk Permohonan) BAGI CADANGAN

120

UNTUK TETUAN : (Pemohon) 1.0 LATARBELAKANG 1.1 Tarikh Permohonan : 1.2 No. Fail : 1.3 Pemilik / Pemaju : 1.4 Jururancang : 1.5 Lokasi : 1.6 Adun : 1.7 Luas Tapak : 1.8 Tarikh Dihantar ke Jabatan Teknikal 2.0 ASAS PERTIMBANGAN 3.0 ULASAN JABATAN PERANCANG BANDAR PBT 4.0 PERAKUAN PELAWAAN 5.0 ULASAN JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN DAN DALAM 5.1 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri 5.2 Jabatan Kerja Raya 5.3 Jabatan Perkhidmatan Pembentungan 5.4 Jabatan Pengairan dan Saliran 5.5 Jabatan Alam Sekitar 5.6 Perbadanan Bekalan Air 5.7 Tenaga Nasional Berhad 5.8 Telekom Malaysia Berhad 5.9 Jabatan Bangunan PBT 5.10 Jabatan Kejuruteraan PBT 5.11 Jabatan Landskap PBT 5.12 Jabatan Perkhidmatan Perbandaran PBT 5.13 Jabatan-jabatan lain yang berkaitan 6.0 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT 7.0 PENUTUP

Borang

LAMPIRAN 4.8 CONTOH FORMAT KERTAS PERAKUAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN PERMOHONAN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS (Tajuk Permohonan) UNTUK TETUAN : 1.0 (Pemohon)

LATARBELAKANG 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Tarikh Permohonan No. Fail Jururancang Lokasi Adun Luas Tapak : : : : : : Pemilik / Pemaju :

Tarikh Dihantar ke Jabatan Teknikal

2.0 3.0 4.0 5.0

ASAS PERTIMBANGAN ULASAN JABATAN BANGUNAN PBT PERAKUAN PELAWAAN ULASAN JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN DAN DALAM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Jabatan Bekalan Air Tenaga Nasional Berhad Telekom Malaysia Berhad Jabatan Pembetungan (permohonan individu) Jabatan Kejuruteraan PBT Jabatan Perancang Bandar PBT Jabatan Lanskap (bagi permohonan perumahan/ perindustrian) Jabatan-jabatan lain yang berkaitan

121
Borang

6.0 7.0

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT PENUTUP

LAMPIRAN 4.9 Contoh Pemberian Surat Kebenaran Merancang Pihak Berkuasa Tempatan ..................................... ..................................... ..................................... (Nama dan alamat pemohon) ..................................... ..................................... .....................................

Tuan, PERKARA:.......................................................................... ...................................................................................... _________________________________________________________ Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. seksyen Saya, Yang DiPertua PBT...................... telah menimbang kebenaran Akta 172, merancang dan tuan mengikut kebenaran peruntukan merancang 21 mendapati

122

Borang

permohonan

boleh diberi di bawah seksyen 22 Akta 172. 3. Bersama ini disertakan KEPUTUSAN KEBENARAN MERANCANG

No. .................... untuk permohonan di atas dan 11 salinan pelan lulus No. KM......./........................ untuk tindakan tuan. 4. Sehubungan itu, tuan dikehendaki mengemukakan perkara-

perkara berikut:

LAMPIRAN 4.9

a.20 salinan pelan pra-hitungan (1 linen) dan disket/cd pelan lulus dan pelan pra-hitungan yang mematuhi format seperti berikut: (i) Unjuran Cassini Projection

(ii) Unit Skil 1:1 (iii) Dalam Format Dwg. (No. Rujukan surat)..................................

b. urat perakuan bahawa tuan tanah/pemaju akan mematuhi semua syarat kelulusan yang ditetapkan oleh Pengarah Negeri semasa mengemukakan pelan-pelan pra-hitungan untuk perakuan jabatan ini. 5. Kebenaran Merancang ini diakui sah untuk tempoh

123
Borang

12 bulan dari tarikh ........................ Jika pemajuan tidak dimulakan dalam tempoh tersebut dan permohonan perlanjutan tidak dikemukakan, luput. kebenaran Sebarang merancang permohonan ini dengan sendirinya perlanjutan

kebenaran merancang perlu dibuat 14 hari sebelum tamat tempoh. 6. Jika pihak tuan terkilan dengan keputusan atau syarat-

syarat kebenaran merancang ini, tuan boleh membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Negeri ...................., mengikut peruntukan seksyen Akta 172 23, Akta Perancangan tempoh 30 Bandar hari dari dan tarikh Desa 1976, dalam Kebenaran

Merancang ini dikeluarkan dan dikemukakan kepada :

LAMPIRAN 4.9 Pendaftar, Lembaga Rayuan Negeri ....................., (alamat) ..................................................... ................................................................. ..................................................................

Sekian, dimaklumkan.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA * KEMPEN KITAR SEMULA FIKIR DULU SEBELUM BUANG * Saya yang menjalankan tugas, Borang

124

( NAMA ..............................) Yang DiPertua PBT, (No. Rujukan surat).................................. s.k 1. Pengarah JPBD Negeri....................................

- Sesalinan surat keputusan Kebenaran Merancang No...... dan sesalinan surat lasan jabatan teknikal serta 2 salinan pelan lulus - Sesalinan surat keputusan Kebenaran Merancang No..... dan sesalinan pelan lulus Bil.......
Pengarah Jabatan Kerja Raya Pentadbir Tanah/Daerah Pejabat Tanah/Daerah

2.

3.

LAMPIRAN 4.9 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Pengurus Besar Tenaga Nasional Berhad Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Bekalan Air Pengarah Jabatan Perkhidmatan dan Pembetungan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Pengurus Besar Telekom Malaysia Berhad Pengarah Jabatan Logistik, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Lain-lain (jika terdapat keperluan bagi agensi berkaitan) Pemaju

Nota :Salinan kepada jabatan teknikal yang berkaitan sahaja.

125
Borang

LAMPIRAN 4.9 JADUAL I KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (PINDAAN) 2004 NEGERI ... BORANG C(1) KEBENARAN MERANCANG [ Kaedah 9(1) ] mengikut Subseksyen 22(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Nombor Rujukan: .................... KEBENARAN MERANCANG adalah dengan ini diberi kepada ............................................................................................

(Nama penuh pemohon dengan huruf besar)

beralamat .............................................................................. bagi maksud ........................................................................... Borang

(Nyatakan jenis pemajuan)

126

oleh Pengarah Negeri /Majlis *Bandaraya/Perbandaran/Daerah seperi yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Majlis Penuh. Bilbertarikhsebagaimana yang ditunjukkan dalam pelan lulus No. . bagi Lot ..........., Mukim ..................., Daerah , Negeri . . Kebenaran Merancang tersebut adalah dengan ini diberi dari tarikh............................................Pemberian kebenaran merancang adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang di lampirkan. LAMPIRAN Tarikh: ........................ METERAI .......................

(Nama dan Tandatangan Pengesahan)

Nota : 1.Mengikut peruntukan seksyen 23(1)(a), tuan berhak membuat rayuan di atas keputusan yang dibuat oleh Pihak berkuasa perancang tempatan dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan itu disampaikan. 2.Rayuan hendaklah dialamatkan kepada Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri ................ 3.Pemberitahuan hendaklah dibuat kepada agensi-agensi seperti di bawah: a.Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri; b.PTG; dan c. Agensi-agensi pelaksana yang berkaitan.

Pegawai Berkuasa

LAMPIRAN 4.9 No KM:.................................... No. Rujukan:......

SYARAT-SYARAT KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN.................................OLEH........................ NO. KM: ..................... 1. Kebenaran Merancang ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri ................... di bawah Kanun Tanah Negara (KTN). Selepas memperolehi kelulusan daripada Pihak Berkuasa Negeri ................. dan jika terdapat perubahan kepada pelan lulus, pemilik/ pemaju tanah hendaklah mengemukakan semula cadangan pembangunan kepada pihak Majlis untuk mendapatkan perakuan semula. 2. Mematuhi pelan lulus Bil. ..............................................dengan gunatanah iaitu :
Bil. Gunatanah

2,1 Bilangan dan kesemua keluasan lot yang tertera dalam pelan lulus adalah tertakluk kepada ukuran sebenar tanah. Pihak pemaju perlu mengemukakan pelan pra-hitungan yang disediakan oleh Jurukur Berlesen dalam tempoh sebulan dari tarikh kebenaran merancang diberi untuk pengesahan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri .................... sebelum dikemukakan kepada Pentadbir Tanah Daerah untuk tujuan pengeluaran hakmilik berasingan. 2.2 Semua kawasan lapang/taman rekreasi/kolam takungan air dan lain-lain kemudahan yang berkaitan yang ditunjukkan di dalam pelan adalah rezab kemudahan awam dan hendaklah diserahkan kepada Kerajaan. 2.3 Pembangunan yang dicadangkan hendaklah mematuhi kehendak anjakan bangunan dari sempadan lot yang ditetapkan dalam kelulusan ini seperti yang ditunjukkan di dalam pelan lulus 2.4 Lingkaran/jaringan pejalan kaki yang menghubungkan unit kejiranan perlu disediakan untuk menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk.

H O T N CO
Unit % Unit Hektar/Ekar

% Luas

127
Borang

LAMPIRAN 4.9 2.5 Kawasan tempat letak kereta dan lain-lain gunatanah di dalam pembangunan ini tidak boleh ditukar kegunaannya kepada kegunaankegunaan yang lain. 3. Mematuhi keperluan dan syarat-syarat jabatan/Agensi Teknikal. 3.1 Jabatan Kerja Raya melalui surat bil..... bertarikh..................... 3.1.1 ........................................................................... 3.2 Jabatan Pengairan dan Saliran melalui surat bil. .... bertarikh........ 3.2.1 ........................................................................... 3.3 Tenaga Nasional Berhad melalui surat bil. .... bertarikh ............... 3.3.1 ........................................................................... 3.4 Jabatan Perkhidmatan dan Pembetungan melalui surat bil. .......bertarikh ............................................. ............. 3.4.1 ........................................................................... 3.5 Syarikat Bekalan Air melalui surat bil. .................................... bertarikh ....................................................................... 3.5.1 ........................................................................... 3.6 Jabatan Mineral dan Geosains melalui surat bil. ........................ bertarikh....................................................................... 3.6.1 .......................................................................... 3.7 Jabatan Alam Sekitar melalui surat bil. .................................. bertarikh ...................................................................... 3.7.1 ........................................................... 3.8 Pejabat Tanah Daerah melalui surat bil. ............bertarikh ......... 3.8.1 ..........................................................................

128

H O T N O C

Borang

4. Kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri perlu diperolehi terlebih dahulu dan hal-hal/urusan tanah (pelan pra-hitungan dan hakmilik tanah) perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelan bangunan dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan. 5. Pelan bangunan perlu dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri. 6. Jika belum dikemukakan bersama pelan lulus, pelan lanskap yang disediakan oleh rkitek Landskap Berdaftar hendaklah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Perancang yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri bersama pelan bangunan.

LAMPIRAN 4.9

7. Pembakaran terbuka (open burning) ke atas sisa tumbuhan dan bahan buangan binaan tidak dibenarkan sama sekali. 14. Keseluruhan kawasan pembangunan perlu dijaga dan diuruskan sepenuhnya oleh pemaju sehingga diserahkan dan diambil alih oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri. Tarikh : ............... (........................) Yang diPertua PBT

Tarikh :

(.......................................................) YANG DIPERTUA PBT

129
Borang

LAMPIRAN 4.10
CONTOH SURAT PEMAKLUMAN KEPADA PTG / PTD

Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh (Nama dan Alamat PTG/PTD) ................................................... .................................................. ................................................... ................................................... Tuan,

: : :

Perkara : Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan (Sek. 124A KTN) / Penyerahan balik dan Pemberimilikan Semula (Sek. 204D KTN) / Kebenaran Merancang (Subsek 21(1), Akta 172) Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Borang 2. Adalah dimaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat telah menimbang dan membuat perakuan ke atas permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan (Sek. 124A KTN) / Penyerahan balik dan Pemberimilikan Semula (Sek. 204D KTN) / Kebenaran Merancang (Subsek 21(1), Akta 172) yang dikemukakan oleh pemohon iaitu .............................................. .No. Rujukan Fail : .............................. 3. Bersama ini disertakan KEPUTUSAN KM No. ......................untuk permohonan di atas dan salinan SURAT LULUS Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat ............... untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Sekian dimaklumkan, BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, ................................................... ( ) Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat s.k 1. Pemohon

130

LAMPIRAN 4.11 CONTOH SURAT KELULUSAN PERMOHONAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT KEPADA PEMOHON
Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh :

(Nama dan Alamat Pemohon) ................................................... .................................................. ................................................... ................................................... Tuan, Perkara : PERMOHONAN ....................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................................................ Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. Saya, YDP / Datuk Bandar selaku Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat telah menimbang permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan (Sek. 124A KTN) / Penyerahan balik dan Pemberimilikan Semula (Sek. 204D KTN) / Kebenaran Merancang (Subsek 21(1), Akta 172) / Pelan Bangunan (sek. 70, Akta 133) tuan Borang mengikut peruntukkan seksyen 21 Akta 172 dan mendapati keputusan permohonan boleh diberikan. 3. Bersama ini disertakan KEPUTUSAN No. .................. untuk permohonan di atas dan salinan pelan lulus Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Bil............. bertarikh.......... untuk tindakan tuan. 4. Sehubungan itu, tuan dikehendaki mengemukakan perkara-perkara berikut :i) 20 salinan pelan pra-perhitungan (1 linen) dan disket/cd pelan lulus dan pelan pra hitungan yang mematuhi format; ii) Surat perakuan bahawa tuan tanah/pemaju akan mematuhi semua syarat kelulusan yang ditetapkan oleh Mesyuarat Jawatankuasan Pusat Setempat semasa mengemukakan pelan-pelan pra-hitungan untuk perakuan mesyuarat ini.

131

LAMPIRAN 4.11 5. Permohonan ini diakui sah untuk tempoh 12 bulan dari tarikh .................... ......... Jika pemajuan tidak dimulakan dalam tempoh tersebut dan permohonan perlanjutan tidak dikemukakan, permohonan ini dengan sendirinya luput. Sebarang permohonan perlanjutan perlu dibuat 14 hari sebelum tamat tempoh. 6. Jika pihak tuan terkilan dengan keputusan atau syarat-syarat yang diberikan, tuan boleh membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Negeri ................. mengikut peruntukkan seksyen 23, Akta 172 dalam tempoh 30 hari dari tarikh kebenaran merancang ini dikeluarkan dan dikemukakan kepada Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri...............(alamat)........................................................................ ................................................................................................... Sekian dimaklumkan, BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Borang Saya yang menjalankan tugas, ................................................... ( Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat s.k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengarah JPBD Negeri Pentadbir Tanah Daerah / Pejabat Tanah Daerah Pengarah JKR Pengarah JPS Pengurus Besar TNB Ketua Pegawai Eksekutif PBA Pengarah JPP Lain-lain agensi teknikal (jika terdapat keperluan bagi agensi berkaitan) Pemaju )

132

Anda mungkin juga menyukai