Anda di halaman 1dari 138

KEPEMIMPINAN (Edisi ke-3)

DCE 3403 (UNIT 1 9)


Program B. S. (Pembangunan Sumber Manusia)

JAMILAH OTHMAN, Ph.D. LAMBAK TOMPANG, Ms (Ext. Edu.) Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Selangor Darul Ehsan

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian modul ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, salin foto, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (IDEAL).

Kandungan Kursus
Unit 1: Pengenalan kepada kepemimpinan 1. Definisi kepemimpinan, pemimpin dan pengikut 2. Ciri-ciri pemimpin dan pengikut 3. Pemimpin formal dan tidak formal

Unit 2: Teori kepemimpinan 1. Teori personal dan situasi 2. Teori interaksi dan pembelajaran sosial 3. Teori proses interaksi

Unit 3: Corak kepemimpinan 1. Kepemimpinan autokratik 2. Kepemimpinan demokratik 3. Kepemimpinan laissez-faire 4. Kepemimpinan transformatif 5. Kepemimpinan transaktional

Unit 4: Kecekapan dan kemahiran pemimpin 1. Mengurus 2. Kuasa dan sumber kuasa 3. Berkomunikasi Unit 5: Sistem pentadbiran, polisi dan misi organisasi

1. Organisasi formal 2. Organisasi tidak formal 3. Pemimpin dan pengikut organisasi formal 4. Pemimpin dan pengikut organisasi tidak formal

Unit

6:

Peranan

pemimpin

dalam

pembangunan

sumber

manusia 1. Konteks diri sendiri 2. Konteks keluarga 3. Konteks masyarakat 4. Konteks negara

Unit

7:

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kepemimpinan

dalam organisasi 1. Faktor pemimpin 2. Faktor organisasi 3. Faktor persekitaran

Unit

8:

Peranan

dan

tanggungjawab

pemimpin

dalam

organisasi 1. Kepada organisasi 2. Kepada pekerja 3. Kepada persekitaran 4. Kepada negara

Unit 9: Isu-isu kepemimpinan dalam organisasi 1. Wanita sebagai pemimpin 2. Information, communication & technology (ICT) 3. Ideologi 4. Diversiti

Pengenalan Kursus ini ditawarkan khas untuk memberi pengetahuan asas

mengenai konsep kepemimpinan dan pemimpin. Di dalam kursus ini anda akan didedahkan kepada sejarah dan pengertian kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, peranan dan tanggungjawab pemimpin dan praktis kepemimpinan diri, masyarakat dan organisasi. Kursus ini

merupakan kursus asas kepada kursus kepemimpinan lanjutan yang lain.

Objektif Di akhir kursus ini diharapkan anda akan dapat: 1. Mengenal pasti dan membezakan beberapa istilah asas iaitu kepemimpinan, pemimpin dan diaplikasikan. 2. Mengenal pasti corak dan cara kepemimpinan yang di amalkan dalam organisasi dan masyarakat dengan dikaitkan kepada teoriteori kepemimpinan. 3. Menjelaskan kepentingan bagaimana peranan dan kepemimpinan yang

tanggungjawab kepemimpinan dan pemimpin penting dalam menjana pembangunan keluarga, masyarakat, dan organisasi. 4. Mengaitkan teori-teori kepemimpinan dan praktis semasa dalam pembangunan sumber manusia.

Prosedur penilaian Pencapaian anda dalam kursus ini akan dinilai seperti berikut:

Ujian Bilangan ujian : 1 : 30%

Penilaian agihan markah Skop ujian Tarikh ujian

: unit 1 - 5 : akan ditentukan oleh IDEAL

Peperiksaan akhir Peratus agihan markah : 40% Skop ujian Tarikh peperiksaan : unit 1 - 9 : akan ditentukan oleh IDEAL

Tugasan Peratus agihan markah : 30%

Membuat dan menghantar tugasan Anda dikehendaki menyedia dan menyelesaikan tajuk yang diberikan. Anda amat digalakkan membuat semua tajuk-tajuk dalam semua unit untuk menyediakan anda menghadapi peperiksaan.

Tajuk tugasan Disebabkan tajuk tugasan adalah berbeza untuk setiap semester, maka tajuk dan skop tugasan akan disertakan dalam lampiran berlainan.

Panduan membuat tugasan Untuk melaksanakan tugasan ini, anda perlu membuat rujukan bahanbahan yang berkaitan dengan tajuk di pusat pembelajaran anda atau di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai. Adalah lebih baik jika

anda dapat berbincang dahulu dengan pensyarah/tutor anda atau sesiapa yang berpengalaman atau rakan sekursus sebelum membuat tugasan.

Penyerahan tugasan Anda boleh menghantar pada bila-bila masa. Walaubagaimanapun semua tugasan mesti dihantar selewat-lewatnya 2 minggu sebelum peperiksaan akhir. Sila hantar tugasan anda kepada IDEAL dan

pastikan anda menyerahkan tugasan anda melalui saluran yang betul untuk mengelakkan sebarang kesulitan.

Peringatan Tugasan yang lambat tidak akan diambil kira dalam penggredan. Bilangan halaman tugasan : 15 30 halaman A4 termasuk rujukan

Panduan bagi ujian objektif Soalan bagi ujian objektif adalah didasarkan kepada unit-unit dan bacaan yang ditetapkan bagi unit-unit. Soalan lazimnya berbentuk multiple choice.

Anda harus ingat bahawa menjawab soalan objektif tidak seperti menjawab ujian subjektif. Dalam ujian objektif tidak wajar bagi anda menjawab mengikut idea/pengalaman anda sendiri. Jawapan soalan

objektif adalah khusus seperti terdapat dalam teks dan bacaan rujukan. Anda perlu memahami teks modul dengan baik kerana

soalan-soalan akan menguji kefahaman anda, bukan kemahiran anda menghafal fakta.

Rujukan Aminuddin, M. Y. (1990). Bahasa dan Pustaka. Kepimpinan. Kuala Lumpur: Dewan

Aminuddin, M. Y. (1997). Kepimpinan : Model Guru dan Tentera. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdills handbook of leadership : Theory, Research, and Managerial Application. (3th ed.). New York : The Free Press. Covey, S. R. (1991). Principle Centred Leadership. London : Simon & Schuster. Ismail, N. (1999). Prophet Muhammads Leadership : The paragon of excellence Altruistic Management a cross application to modern management and leadership practice. Kuala Lumpur : Utusan Publications & distributors Sdn. Bhd. Maxwell, J. L. (1998). The 21 Irrefutable : Low Leadership. Nashville, Georgia : Thomas Nelson Publishers. of

Northouse, P. G. (1997). Leadership : Theory and Practice. USA : Sage Publications. Otoole, J. (1999). Leadership A to Z: A guide For The Appropriately Ambitious. San Francisco : Jossey Bass Publishers. Shein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco : Jossey Bass. Wan Mohd. Mahyiddin (1996). Kepemimpinan : Sorotan Pelbagai Aspek bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Wheatly, M. J. (1994). Leadership and The New Science. San Francisco : Berrett- Koehler.

Panduan perancangan pembelajaran Minggu pembelajaran 1 2 3 4 5 Pengenalan kepada kepemimpinan Teori kepemimpinan Corak kepemimpinan Kecekapan dan kemahiran pemimpin Organisasi,sistem pentadbiran, polisi dan misi agensi 6 Peranan pemimpin dalam pembangunan sumber manusia 7 8 9 Faktor mempengaruhi kepemimpinan Peranan dan tanggungjawab pemimpin Isu-isu kepemimpinan 4 8 4 4 8 8 4 4 12 Tajuk-tajuk Jam

10

Maklumat penulis Nama Alamat : Dr. Jamilah Bte Othman : Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor. No. telefon : 03 89486101 - # 8233/ 8571/8576 Fax : 03 89450455 / 03 - 89412970 Alamat e-mail: jamilah@ace.upm.edu.my / jamilah@peka.upm.edu.my

Nama Alamat

: En. Lambak Bin Tompang : Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor.

No. telefon : 03 89486101 - # 8241/7902 Alamat e-mail: lato_68@hotmail.com lato@putra.upm.edu.my

11

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KEPEMIMPINAN

Pendahuluan Kepemimpinan adalah satu subjek yang telah lama diperkatakan sejak zaman Plato, Aristotle dan Leviathian. Kepemimpinan ialah tindakan atau perlakuan untuk mengetahui sesuatu dan ia sesuatu yang boleh dipelajari dan diperbaiki. Kepemimpinan diperlukan untuk membawa manusia mencapai matlamat ataupun tujuan dan nilai-nilai yang mereka anggap berguna.

Dari

perspektif

Islam,

setiap

manusia

mempunyai

tugas

kepemimpinan. ketua

Suami, isteri, pegawai kerajaan, ketua parti politik, pelajar dan individu biasa mempunyai tugas Hakikat

kampung,

kepimpinan terhadap kelompok atau terhadap individu lain. ini dapat dikiaskan daripada hadith berikut :

"Tiap-tiap seorang dari kamu adalah pemimpin. Justeru itu kamu adalah bertanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah pimpinan kamu. Ketua negara bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Ketua keluarga adalah pemimpin dalam keluarga. Khadam/orang gaji adalah pemimpin/pengawal, justeru itu ia bertangungjawab menjaga harta tuannya dan ia akan di tanya mengenai hal di bawah jagaannya?" (Abdullah Bin Umar, dalam Abdul Aziz,1993)

12

Sementara itu dalam sebuah hadith lain, Rasulullah S.A.W bersabda, maksudnya: "Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Suami akan ditanya hal keluarga yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal

yang dipimpinnya. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Kamu sekelian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu." (Bukhari dan Muslim, dalam Abdul Aziz, 1993)

Daripada hadith di atas, ternyata setiap individu itu diangkat sebagai khalifah (ketua) di muka bumi ini. Ini bermakna individu itu

mempunyai tugas tersendiri dalam kepimpinan; besar atau kecilnya bergantung kepada pangkat dan kedudukan serta jenis organisasi yang diketuainya.

Tajuk-tajuk dalam unit 1 Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan dalam unit ini ialah: 1. Definisi kepimpinan. 2. Definisi pemimpin. 3. Definisi pengikut.

13

4. Ciri-ciri pemimpin dan pengikut. 5. Pemimpin formal dan tidak formal. Secara ringkasnya hubungan antara di atas dengan unit 1 adalah seperti peta minda di bawah:

Definisi

Kepemimpinan Pemimpin Pengikut

Ciri

Kepemimpinan

Formal Tidak formal

Pemimpin

Objektif pembelajaran unit 1

14

Setelah mempelajari unit ini, diharapkan anda dapat: 1. Menerang dan membincangkan definisi kepemimpinan,

pemimpin dan pengikut dari pelbagai dimensi akademia. 2. Menggalurkan dan membincangkan ciri-ciri kepemimpinan,

pemimpin dan pengikut. 3. Menjelas dan membincangkan perihal pemimpin formal dan pemimpin tidak formal.

Definisi kepemimpinan Kepemimpinan boleh membawa maksud yang berbeza kepada

berlainan situasi dan kelompok.

Walaupun perkataan pemimpin

muncul sejak tahun 1300, tetapi perkataan kepemimpinan cuma muncul pada tahun 1800 (Amiruddin, 1990). Oleh kerana perkataan kepemimpinan itu membawa satu konsep yang sofistikated, maka banyaklah definisi yang dikemukakan, hampir sama banyak dengan orang yang mengkaji mengenai bidang ini. Kepemimpinan dalam

bahasa Melayu adalah istilah yang baru dicipta pada tahun 1970 yang memberi makna kepada perkataan 'leadership' (pimpinan).

Berikut diberikan beberapa definisi kepemimpinan Satu proses mengadakan perbincangan dan membuka ruang untuk pengikut mengemukakan idea-idea mereka sebelum sesuatu polisi

15

dirumuskan; dan akan memberkan kepuasan kepada pengikut (Razali, 1993).

Satu proses menyelesaikan sesuatu perkara melalui orang; apabila terdapat objektif yang perlu dicapai atau tugas yang perlu dilakukan dan apabila lebih daripada seorang individu diperlukan untuk

melakukan sesuatu (Amstrong, 1990).

Kepemimpinan ialah satu proses yang mempengaruhi aktiviti-aktiviti kelompok ke arah mencapai matlamat kelompok dalam masa tertentu (Maimunah, 1990)

Satu proses yang dinamik, berbeza daripada satu suasana ke satu suasana yang lain dan bergantung kepada pemimpinnya, pengikut, persekitaran dan struktur kelompok (Jamilah & Lambak, 2001).

Kepemimpinan

adalah

sebagai

pengaruh,

seni

atau

proses

mempengaruhi orang lain supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat bersama (Bass, 1990).

16

Justeru, kepemimpinan adalah interaksi di antara dua atau lebih ahli dalam satu kumpulan yang sering melibatkan penyusunan semula situasi, persepsi dan harapan semua ahli.

Berdasarkan pelbagai definisi yang telah dikemukakan oleh ramai pengkaji, dapatlah dirumuskan bahawa pengertian kepemimpinan dalam konsep yang lebih mudah ialah sebagai segala aktiviti yang mempengaruhi individu dalam kumpulan atau organisasi yang

membawa ke arah mencapai matlamat.

Definisi personaliti kepemimpinan pembentukan definisi kepemimpinan Pemimpin Ketinggian Kebijaksanaan kepemimpinan = Keterbukaan Pengaruh Personaliti lain

proses

pemimpin kepemimpinan= (interaksi)

pengikut

pengikut

Perbezaan sudut pandangan perihal definisi kepemimpinan berasaskan personaliti (trait) dan proses pembentukan definisi kepemimpinan.

17

Sumber : Northouse (1997). Leadership : Theory and Practice. M.s. 5. Ciri-ciri kepemimpinan Kepemimpinan adalah satu seni, sains dan kemampuan mencipta iklim yang dapat memberikan gerak balas dan meransang motivasi . Oleh kerana kepemimpinan digambarkan demikian, maka setiap individu yang dipilih, dilantik atau diwakilkan sebagai pemimpin perlu memiliki ciri-ciri yang sesuai sebagai pemimpin.

Seorang pemimpin dikatakan mempunyai ciri-ciri peribadi yang mengarah kepada ciri-ciri kepemimpinannya. Pada mulanya andaian yang dibuat melalui pendekatan ini ialah ciri-ciri kepemimpinan ini adalah semulajadi dan tidak dibentuk. seseorang pemimpin dilahirkan Atau dengan erti kata lain, ciri-ciri kepepimpinan.

dengan

Sungguhpun begitu semestinya seorang pemimpin yang berjaya itu dilahirkan dengan ciri kepemimpinan semulajadi tetapi ciri tersebut boleh dipelajari atau dibentuk daripada pengalaman.

Individu yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan ialah individu yang mempunyai personaliti adil, tegas, sihat, jujur, rajin, berani, tekal, berpengetahuan tentang kerja, taat setia, keghairahan, korban diri, disiplin diri dan yakin diri. Malahan pemimpin seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti kebersihan jiwa dan rohani, kesihatan dan kekuatan

18

badan, keupayaan mental dan fikiran, memberi perhatian kepada ahli yang dipimpinnya, tauladan yang baik, pandangan yang tajam, kemahuan yang kuat, dan optimisme. Terdapat 4 ciri penting pada seseorang pemimpin iaitu: (1) Fizikal (ketinggian, berat badan, perawakan fizikal,

kecergasan dan mempunyai paras rupa), (2) Sosial (sifat belas kasihan, sabar, orientasi pekerja dan kematangan emosi), (3) Perawakan (dominan diri, aggresif, ekstrovet (pentingkan hal lahiriah), yakin dan penghormatan diri), dan (4) Peribadi (kebolehan berkomunikasi, keupayaan intelek, orientasi pencapaian, keupayaan bekerja kuat dan

bertanggungjawab).

Pelbagai kajian tentang ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin telah dilakukan. Beberapa pengkaji telah mengenalpasti lima sifat

fizikal bersabit kemampuan kepemimpinan iaitu: (1)Tenaga, penampilan dan ketinggian, (2)Ciri kecerdasan dan kemampuan, (3)Sifat keperibadian iaitu kebolehsuaian, sifat aggresif, keghairahan dan keyakinan diri, (4)Ciri berhubung tugas iaitu daya pencapaian, kesungguhan dan inisiatif, dan

19

(5)Ciri

sosial

iaitu

daya

kerjasama,

kemahiran

antara

perseorangan dan kemampuan pentadbiran.

Terdapat juga kajian yang menunjukkan korelasi penting di antara keberkesanan kepemimpinan dengan sifat kecerdasan, kemampuan menyelia, inisiatif, keyakinan diri dan keindividuan dalam menjalankan tugas. Pada masa yang sama kecerdasan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah mengurangkan keberkesanan pemimpin. Ciri-ciri seperti berwawasan, kesanggupan menghadapi cabaran peribadi, penggunaan strategi yang luar biasa, sensitif terhadap persekitaran, berperanan sebagai agen pembaharuan, kebolehan berkomunikasi dan

penggunaan kuasa peribadi juga antara ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin.

Konsep kendiri merupakan antara elemen penting ciri kepemimpinan. Konsep kendiri yang positif membentuk pencapaian kendiri yang tinggi, di mana ia terdiri daripada ciri-ciri diri yang positif yang juga menyumbang kepada pembentukan ciri kepemimpinan dan konsep kendiri terdiri daripada aspek personal iaitu emosi, imej diri, kawalan impuls, penguasaan dan daya tindak, perhubungan dengan rakan sebaya , hubungan dengan keluarga, psikopatologi, penyesuaian yang unggul dan matlamat pendidikan kerjaya.

20

Pemimpin formal dan tidak formal Kepemimpinan berlangsung dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kebolehan, kemampuan dan pengetahuan mengenai kepemimpinan. Persoalannya berapa ramaikah yang sedar akan perkara ini. Setiap orang adalah pemimpin dan mengamalkan

stail kepemimpinan yang tersendiri yang sejajar dengan kehendak organisasi, agensi dan diri sendiri.

Sama ada menjadi pemimpin dalam organisasi, masyarakat, keluarga hatta pada diri sendiripun, individu cenderung mengamalkan

kepemimpinan yang dirasakan sesuai, menepati dan menganjurkan kemajuan sejajar dengan objektif yang ditujui. Justeru setiap orang

adalah pemimpin, namun tidak semua orang berpeluang dilantik atau diberi autoriti sebagai pemimpin.

Walau

bagaimanapun,

kegagalan

mendapatkan

tempat

sebagai Paling

pemimpin, tidak bemakna individu tidak boleh memimpin. tidakpun memimpin diri sendiri. konsep asas kepemimpinan

Oleh yang demikian, wujudlah dua iaitu kepemimpinan formal dan

kepemimpinan tidak formal.

21

Kepemimpinan formal Kepemimpinan formal adalah pemimpin itu dilantik, dipilih dan diletakkan di kedudukan sebagai pemimpin. Individu tersebut memiliki kuasa berupa kuasa yang diberikan untuknya memutuskan sesuatu perkara, keputusannya diakui dan diturut.

Lazimnya

pemimpin dengan

sebegini

menganjurkan anggota jenis ini

stail

kepemimpinan melantik gaji atau

bersesuaian memilihnya.

kehendak

yang dibayar

Kepemimpinan

sebagai

pengiktirafan. Kepemimpinan formal ini juga biasanya berada dalam organisasi yang berstruktur dan hirarki tugas dan jawatan. Contoh: pemimpin politik, ketua eksekutif organisasi.

Kepemimpinan tidak formal Sementara itu corak kepemimpinan tidak formal adalah berlawanan dengan kepemimpinan formal. Pemimpin tidak memiliki kuasa mutlak dan biasanya secara sukarela mengepalai atau mengetuai sesuatu kumpulan. Pemimpin tidak di bayar gaji. Walaupun ada ganjaran,

lazimnya berbentuk penghargaan dan pengiktirafan.

Pemimpin mengetuai sesuatu atau kumpulan kerana kesedaran, kemahuan sendiri dan kecenderungan untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan kemahiran. Kumpulan atau organisasi yang diketuai

22

tidak memiliki struktur organisasi yang ditetapkan. Contoh: ketua keluarga, ketua kumpulan rakan sebaya, ketua aktiviti perkhemahan.

Perspektif Diri : Kepemimpinan Bagaimana Saya Lihat Diri Saya Fizikal Bagaimana Saya Hendak Orang Lain Lihat Diri Saya

Diri

Bagaimana Tuhan Melihat Saya

Bagaimana Orang Lain Sebenarnya Lihat Diri Saya

Aktiviti Berdasarkan maklumat asas yang menerangkan definisi

kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan dan pemimpin, lukiskan satu gambarajah yang tersusun untuk menunjukkan hubungan yang terbentuk antara : 1. Kepelbagaian definisi kepemimpinan dari perspektif akademia. 2. Ciri-ciri kepemimpinan dengan pemimpin, dan

23

3. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan penilaian anda: A. Nyatakan konsep dan definisi kepemimpinan

mengikut kefahaman. B. Senaraikan ciri-ciri kepemimpinan.

Pengikut Pengikut didefinisikan sebagai mereka yang mengikut apa yang dikatakan, menerima arahan, melaksanakan arahan mengikut

kemampuan dan sentiasa berusaha menjadikan matlamat organisasi sesuatu yang realistik.

Hollander

(1964)

menakrifkan

pengikut

sebagai

individu

yang

menerima pengaruh dan kuasa individu lain iaitu pemimpin terhadap mereka. Ini secara langsung memberikan maksud pengiukut akan mematuhi perintah atau arahan daripada pemimpin untuk

melaksanakan tugas atau tanggungjawab.

Pengikut adalah subsistem penting dalam sesebuah organisasi. Peranan utama pengikut adalah melaksanakan segala perancangan yang telah digalurkan secara objektif oleh pemimpin dan pengikut memiliki peranan tertentu dalam menjayakan sesuatu misi organisasi.

24

Pengikut mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah organisasi. Kurangnya penekanan terhadap fungsi dan peranan pengikut menyebabkan kecemerlangan organisasi sering terganggu. Kecemerlangan ini tidak dapat direalisasikan kerana tumpuan yang lebih diberikan kepada aspek kepemimpinan

berbanding kepengikutan.

Pengikut mampu memainkan peranan yang tersendiri dan penting untuk menentukan maju mundurnya sesebuah organisasi. beberapa ciri pengikut dalam organisasi iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Patuh kepada ketua dan kumpulan, Menyokong ketua, Mengiakan ketua, Menegur dan memperbaiki kesilapan ketua, Bekerja untuk ketua, Mendapatkan penjelasan dari ketua, Memberi maklum balas kepada ketua, Menjaga nama baik organisasi, Mengekalkan budaya dalam kumpulan, Mengetahui peranan dan tugas sebagai pengikut, Menyediakan diri untuk tampil ke depan Terdapat

menggantikan ketua,

25

12.

Mengetahui

kedudukan,

keupayaan

dan

tangungjawab dalam organisasi, 13. 14. 15. Turut serta dalam aktiviti organisasi, Berkorban untuk ketua dan organisasi, dan Kekal terhadap perjuangan organisasi.

Persoalannya ialah berapa ramaikah yang sedar dengan tugas, peranan dan ciri yang perlu ada pada pengikut untuk melayakkan mereka menjadi pengikut yang baik.

Aktiviti Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan anda: 1. Senaraikan ciri-ciri, peranan dan tanggungjawab pengikut yang baik. 2. Dengan menggambarkannya dalam bentuk gambarajah,

tunjukkan perkaitan antara ciri, peranan dan tanggungjawab pengikut dengan konsep pengikutan.

Penutup Demikian serba ringkas mengenai konsep kepemimpinan dan

kepengikutan. Pemahaman dan pengetahuan asas mengenai konsep

26

ini penting kerana dalam menjalankan kehidupan seharian, individu tidak boleh lari dari mempunyai atau merasai pengalaman ini.

Ringkasan unit Ringkasan penting yang perlu difahamkan selepas mengikuti unit ini ialah: 1. Kepemimpinan adalah satu konsep yang luas. 2. Kepemimpinan penting dalam kehidupan manusia untuk

membolehkan manusia memenuhi keperluan hidup. 3. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua entiti yang berbeza dan perlu difahami dengan jelas. 4. Kepemimpinan mempunyai pelbagai definisi sejajar dengan cara bagaimana kepemimpinan itu difahami dan kehendak setempat. 5. Wujudnya pelbagai ciri, peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin dan pengikut. 6. Tugas dan peranan pemimpin dan pengikut adalah tidak sama. 7. Setiap individu sama ada sebagai pemimpin atau pengikut mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tersendiri.

27

8. Pemahaman terhadap konsep kepemimpinan dan pengikutan adalah penting untuk membolehkan individu mengetahui

kedudukan mereka. 9. Kepemimpinan dan kepengikutan saling perlu memerlukan untuk menjayakan misi dan visi organisasi.

Rujukan Aminuddin, M. Y. (1994). Bahasa dan Pustaka. Amstrong, M. (1990). A handbook of human resource management. Great Britian: Billings & Sons Limited. Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdills handbook of Kepimpinan. Kuala Lumpur: Dewan

leadership : Theory, Research, and Managerial Application. (3th ed.). New York : The Free Press. Hollander, E. P. (1964). Emergent leadership and social influence: leaders, groups and influence. University Press. Jamilah, O. & Lambak, T. (2001). Modul kepemimpinan (edisi 1). IDEAL. UPM. New York : Oxford

28

Maimunah, I. (1990). Pengembangan : Implikasi ke atas pembangunan masyarakat (edisi kedua). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Northouse, P. G. (1997). Leadership : Theory and Practice. USA : Sage Publications. Otoole, J (1999). Leadership: A to Z. A Guide for the Appropriately Ambitious. San Francisco : Jossey Bass Publisher. Razali M. Z. (1993). Kepemimpinan dalam pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication.

UNIT 2 TEORI KEPEMIMPINAN

Pendahuluan Kepemimpinan manusia. telah dibicarakan teori telah sejak awal era ketamadunan dengan

Pelbagai

dibangunkan

selaras

perkembangan ilmu dan perkembangan manusia.

Setiap teori yang

dibangun berlandaskan pemahaman, pengalaman dan pengetahuan dan lazimnya ia berkait rapat dengan persekitaran setempat dan keperluan manusia.

Dalam unit ini akan dibincangkan mengenai teori-teori yang selalu diimplikasikan oleh para pemimpin dalam kepemimpinan mereka seharian. Adalah penting untuk difahamkan setiap teori

29

kepemimpinan

untuk

membolehkan

dan

memudahkan

proses

mengenalpasti, menganalisis dan memahami mengapakah seseorang pemimpin itu mengambil sesuatu tindakan dan melalui tindakan yang diambil oleh pemimpin tersebut, dapat dijangkakan apakah

implikasinya.

Tajuk-tajuk dalam unit ini Teori yang dibincangkan dalam unit ini adalah dirujuk daripada buku Bass & Stogdills Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Application (3rd.ed), oleh Bass. M. B. (1990).

Teori personal dan situasi (Personal and situational theory) Great-man theory Trait theory Situational theory Personal-situational theory Psychoanalytic theory Political theory Humanistic theory

Teori interaksi dan pembelajaran sosial (Interaction and social learning theory)

30

Leader-role theory Attainment theory Contingency theory Reinforce-change theory Path-goal theory

Teori proses interaktif (Interactive processes theory) Behavioral theory Communication theory

Secara mudahkan ruang lingkup unit ini adalah seperti rajah di bawah

Great-man

Traits

Situational

Personal & situasi

Personal-situational

Psychoanalytic Humanistic Leader-role Attainment

Political

31

Teori-teori Kepemimpinan

Interaksi & Contigency pembelajran

Reinforce-change Path-goal

Proses interaksi

Behavioral

Communication

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit ini diharapkan anda dapat: 1. Mengenalpasti jenis teori berdasarkan ciri-cirinya. 2. Menyenaraikan dan membincangkan teori-teori yang berkaitan. 3. Memahami dan mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara satu teori dengan teori yang lain.

Teori kepemimpinan berasaskan kepada 2 konsep asas iaitu :

1.

Kapitalisme

32

Teori kepemimpinan kapitalisme ini dipelopori oleh Henri Fayol. Andaian di dalam teori ini adalah individu atau rakyat perlu berusaha sendiri untuk mencapai matlamat yang dihajati (Konsep Persaingan).

2.

Radikalisme

Teori kepemimpinan radikalisme ini di perkenalkan oleh Carl Marx dimana ianya mengandaikan pemerintah atau kerajaan perlu

menyediakan setiap kemudahan yang diperlukan oleh rakyat (Konsep Kerjasama).

Teori personal dan situasi Great-man theory Teori ini adalah teori awal yang dibentuk dalam sejarah pengkajian kepemimpinan. Teori ini diasaskan pemerhatian terhadap individu

yang berpengaruh yang mempertontonkan sifat sifat istimewa seperti kecerdikan, kuasa, kekuatan peribadi dan kemampuan

menguasai pengikut. Contoh : Nabi Muhammad S. A. W. , Nepolean, Ghandi. Teori ini berlandaskan konsep kecerdikan, prestasi ekademik dan karisma tidak mempunyai korelasi dengan keberkesanan

seseorang pemimpin.

33

Traits theory Teori trait melihat bagaimana terdapatnya sifat-sifat semulajadi yang membolehkan seseorang itu menjadi pemimpin. Sifat-sifat inilah yang membezakan mereka dengan pengikut. Antara sifat-sifat pemimpin Teori ini

ialah faktor fizikal, ciri-ciri personaliti, ciri-ciri kebolehan. memandang kepemimpinan adalah milik setiap individu.

Situational theory Pemimpin lahir ekoran desakan atau permintaan apabila wujudnya sesuatu situasi yang mendesak kepada peranan kepemimpinan. Teori ini melihat bagaimana pemimpin lahir secara mendadak ekoran tuntutan situasi. Kelahiran pemimpin banyak bergantung kepada

tuntutan masa, tempat dan keperluan. Prinsip utama teori ini ialah kepemimpinan mengikut situasi iaitu situasi yang berlainan

memerlukan fungsi kepemimpinan yang berbeza dan kepemimpinan menitkberatkan ke arah pencapaian peranan kelompok serta

kepemimpinan mengutamakan kualiti pemimpin bersesuain untuk sesuatu situasi.

Personal-situational theory Teori ini menggabungkan dua elemen utama iaitu personaliti individu dan situasi. Pemimpin wujud apabila berlakunya sesuatu peristiwa

34

dalam sesuatu situasi, maka individu yang memiliki personaliti tertentu akan dilantik sebagai pemimpin. Pemimpin lahir apabila

wujudnya ruang kosong yang mendesak untuk dilantik seseorang sebagai pemimpin. Teori ini mempercayai bahawa faktor individu iaitu kualiti kepemimpinan dalam diri sama pentingnya dengan faktor situasi yang memerlukan kewujudan seorang pemimpin.

Psychoanalytic theory Teori ini diasaskan melalui idea yang dibangunkan oleh Frued. Teori ini membincangkan bagaimana tingkahlaku seseorang bermula dari zaman kanak-kanak dan pembangunan keluarga mempengaruhinya secara psikologi menjadi pemimpin. Teori ini melihat bagaimana

personaliti pemimpin dan situasi berinteraksi khususnya sewaktu krisis berlaku.

Political theory Teori ini melihat kepemimpinan dari perspektif politik. Pemimpin lahir apabila mereka dipilih oleh pengikut dalam sesuatu pemilihan. Dalam erti kata lain, teori politik ini melihat bahawa pemimpin adalah dipilih dan bukannya lahir sebagai pemimpin.

Humanistic theory

35

Teori ini berasaskan corak kepemimpinan demokratik dan kebebasan individu yang begitu dititikberatkan di Amerika. Kepemimpinan

berdasarkan teori ini menerima pakai konsep pemimpin mengubahsuai fungsi organisasi untuk membuka ruang dan kesempatan kepada kebebasan individu untuk mengenalpasti potensi diri. Malahan teori

humanistik juga menggalakkan individu untuk memenuhi keperluan dan kehendak sendiri dan dalam masa yang sama mampu

menyumbang kepada matlamat organisasi.

Teori interaksi dan pembelajaran sosial (Interaction and social learning theory) Leader-role theory Karakter individu dan permintaan daripada sesuatu situasi

memungkinkan seseorang dipilih atau dilantik sebagai pemimpin. Kepemimpinan terbentuk apabila sekumpulan individu melantik salah seorang daripada mereka sebagai pemimpin dan melaksanakan rol sebagai Pemimpin pemimpin akan untuk berhadapan sejajar dengan dengan sesuatu situasi. dan

bertingkahlaku

kehendak

kemahuan pengikut yang melantiknya.

Attainment theory Teori ini menerangkan bagaimana dan siapakah yang menjadi pemimpin dan kenapa dia menjadi pemimpin. Pemimpin wujud dalam

36

kumpulan yang tiada struktur yang sempurna dan lazimnya pemimpin dilantik sekadar untuk menyelaraskan sesuatu aktiviti kumpulan.

Reinforce-change theory Kepemimpinan adalah kecenderungan salah seorang daripada ahli kumpulan untuk menukarkan pemahaman, tingkahlaku dan motivasi rakan sekumpulan dengan tujuan menjadikan setiap ahli kumpualn individu yang berjaya.

Path-goal theory Teori ini berkaitan dengan kelakuan individu untuk mencapai matlamat dan keinginan. Kepemimpinan adalah proses bagaimana pemimpin

menjadi pendorong serta penunjuk arah untuk pengikut mencapai dan menentukan sesuatu matlamat mengikut arah yang tertentu.

Contigency theory Secara asasnya teori ini mengatakan bahawa keberkesanan sesuatu kumpulan personaliti pemimpin atau organisasi bergantung situasi. sejauh kepada interaksi antara

pemimpin bergantung

dengan kepada

Keberkesanan mana

seseorang dapat

pemimpin

37

mengaplikasikan corak kepemimpinan dengan situasi yang sedang dihadapi.

Teori proses interaktif (Interactive processes theory) Behavioral theory Tingkahlaku pemimpin menjadi penunjuk dan penyebab kepada tingkahlaku pengikut. daripada tingkahlaku Di mana tingkahlaku pengikut adalah refleksi pemimpin dan tingkahlaku pengikut

diperkukuhkan melalui ganjaran, pengukuhan atau hukuman.

Communication theory Komunikasi dan hubungan menganjurkan pembentukan dan hubungan antara pemimpin dengan pengikut. untuk Pemimpin menggunakan pengikut dan

kelebihannya

berkomunikasi

mendapatkan

mengawal pengikut juga melalui komunikasi

Aktiviti 1. Dengan memilih mana-mana 5 teori, senaraikan ciri-ciri teori tersebut, dan 2. Senaraikan kekuatan dan kelemahan teori yang anda pilih.

38

3. Bentukkan senarai ciri, kekuatan dan kelemahan teori teori tersebut dalam satu gambarajah yang sesuai. 4. Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan apakah teori yang paling efisyen untuk dimplimentasikan dalam organisasi anda. 5. Berdasarkan contoh dan rujukan yang sesuai nyatakan mengapa anda memilih teori tersebut. 6. Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah teori yang anda gunakan dalam kepemimpinan. Mengapa?

Penutup Dalam unit ini telah dibicarakan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pemahaman kepada teori-teori ini akan

memudahkan seseoragng untuk menganalisis dan menilai bagaimana seseorang pemimpin mengaplikasikan teori yang digunakan dalam kepemimpinannya. Berkemungkinan pemimpin akan mencampurkan

beberapa teori dalam kepemimpinan mereka.

Ringkasan 1. Terdapat pelbagai teori dalam memahami kepemimpinan. 2. Pemahaman terhadap sesuatu teori akan memudahkan

pemimpin mengaplikasikan kepemimpinan yang sesuai dan

39

menepati keperluan dan kehendak organisasi, masyarakat dan kelompok. 3. Adalah penting untuk menganalisis teori yang diaplikasikan oleh seseorang pemimpin dalam kepemimpinan untuk memastikan bahawa pemimpin tersebut sedar apa yang dilakukan.

Perspektif Yang Membentuk Teori Kepimpinan Kepimpinan

Tidak Boleh

Boleh

Kenapa 40

Perspektif

Individu

Andaian

Berbeza

Proses Sosialisasi

Keluarga

Aspirasi

Kemahiran

Sikap

Pengetahuan

Nilai

Kepercayaan

Rujukan Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdills handbook of

leadership : Theory, Research, and Managerial Application. (3th ed.). New York : The Free Press.

UNIT 3 CORAK KEPEMIMPINAN

Pendahuluan Dalam dua unit awal, telah dibincangkan dan mengetahui konsep asas kepemimpinan. Malahan telah juga berbincang perihal teori-teori

41

yang popular dalam kepemimpinan. akan ditumpukan diimplimentasikan masyarakat.

Dalam unit ini perbincangan

mengenai corak kepemimpinan yang selalu dalam persekitaran kehidupan; organisasi dan

Unit ini juga akan menganalisis bagaimanakah corak

kepemimpinan ini diamalkan dalam organisasi dan masyarakat; keberkesanan dan kelemahan.

Apakah corak kepemimpinan Corak kepemimpinan bermaksud cara seseorang pemimpin

mempengaruhi anggota-anggota kelompok dalam usaha mencapai matlamat kelompok. Corak kepemimpinan juga bermakna pemimpin mempunyai kuasa penuh untuk mengarah, mengawal dan memikul tanggungjawab dan mengharapkan tindakan dilakukan tanpa

perundingan dua hala.

Menurut Razali (1993), corak kepemimpinan ialah satu struktur kemahuan yang terlindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam pelbagai suasana kepimpin. Manakala Koontz & Weihrich, (1997) menakrifkan corak kepemimpinan sebagai pemimpin mempunyai kuasa penuh untuk mengarah, mengawal dan memikul tangungjawab dan mengharapkan tindakan dilakukan yanpa

perundingan dua hala.

42

Tajuk-tajuk dalam unit 3 Di unit ini perbincangan akan berkisar mengenai tajuk-tajuk di bawah : 1. Kepemimpinan autokratik. 2. Kepemimpinan demokratik. 3. Kepemimpinan laissez-faire. 4. Kepemimpinan transformational. 5. Kepemimpinan transaktional.

Ruang lingkup unit 3

Autokratik

Demokratik

43

Laissez-faire

Corak Kepemimpinan

Transformational

Traksaktional

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit diharapkan anda dapat: 1. Mengenalpasti ciri-ciri corak kepemimpinan berdasarkan tajuk. 2. Mengenalpasti corak kepemimpinan yang diimplimentasikan di organisasi dan masyarakat. 3. Menganalisis apakah corak kepemimpinan yang

diimplimentasikan dalam organisasi dan masyarakat mengikut konsep asal ataupun telah dilakukan pengubahsuaian.

44

4. Menjelaskan

bagaimanakah

corak

kepemimpinan

ini

boleh

dilaksanakan dalam ruang lingkup nilai dan budaya setempat.

Kepemimpinan autokratik Kepemimpinan autokratik menerangkan suasana perhubungan secara sehala antara pemimpin dengan pengikut. Semua perancangan,

keputusan, dasar perancangan dan perlaksanaan ditentukan oleh pemimpin itu sahaja. Dalam konteks organisasi, corak autokratik

terserlah melalui pemimpin yang hanya menitikberatkan kecekapan operasi tanpa mengambilkira hal ehwal pekerja. Kecekapan dalam

kendalian kerja diatur agar unsur unsur manusia tidak memberi banyak kesan.

Secara umumnya kepemimpinan autokratik mewujudkan perhubungan yang sehala antara pengikut dengan pemimpin. Pemimpin akan

menentukan segala dasar, perancangan dan menetapkan pelan perlaksanaan. Tindakan dalam kepemimpinan adalah tanpa

penglibatan pengikut dan jika ada penglibatan sekalipun, penglibatan pengikut adalah terlalu minimum. untuk menentukan segalanya. Pemimpin memiliki kuasa penuh

Pemimpin

45

Pengikut

pengikut

pengikut

Ciri kepemimpinan autokratik 1. Setiap polisi diputuskan oleh pemimpin. 2. Pengikut tidak tahu apa hala tuju pemimpin kerana pemimpin hanya mengambil satu langkah dalam satu masa. 3. Pengikut tidak tahu pelan tindakan pemimpin kerana tidak dikongsikan. 4. Pemimpin tentukan tugas dan tanggungjawab pengikut pada satu-satu masa. 5. Pemimpin mengkritik atau memuji pengikut secara personal. 6. Perhubungan sehala antara pemimpin dengan pengkut. 7. Sering memberikan hukuman dan ganjaran untuk mencapai sesuatu objektif. 8. Meragui kebolehan pengikut.

Kekuatan 1. Keputusan dapat dicapai dengan segera.

46

2. Pemimpin memiliki kuasa pemutus. 3. Operasi organisasi berjalan lancar tanpa banyak kerenah. 4. Pemimpin pengikut. boleh memanipulasi kekuatan dan kelemahan

Kelemahan 1. Mampu musnahkan moral dan semangat pengikut. 2. Pemimpin kurang mengambil peduli pendapat dan pandangan pengikut. 3. Hubungan antara pemimpin dengan pengikut kurang mesra. 4. Cenderung mewujudkan perasaan tidak puas hati dikalangan pengikut. 5. Pengikut terlalu bergantung kepada pemimpin. 6. Tidak berjaya membantu individu yang berpotensi.

Kepemimpinan demokratik Corak kepemimpinan demokratik pula mempunyai ciri-ciri yang Pemimpin yang mengamalkan

berlawanan dengan corak autokratik.

corak kepimpinan demokratik sentiasa menggalakkan ahli-ahlinya mengambil bahagian bersama dalam membuat sesuatu keputusan. Pemimpin berkeyakinan bahawa yang dipimpin mampu membina keputusan sendiri dan melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dengan jayanya.

47

Dalam organisasi, pengimplimentasian corak ini dapat dilihat apabila pemimpin memberikan penekanan yang maksimum kepada keduaKerja berhasil dari komitmen

dua aspek iaitu tugas dan manusia.

pekerja, penyatuan tujuan, saling hormat dan percaya mempercayai antara pekerja dengan pemimpin.

Kepemimpinan demokratik secara dasarnya banyak memberi galakan dan sokongan kepada pengikut untuk mengabil bahagian dalam perancangan, keputusan dan cara perlaksanaan.

Pemimpin

48

Pengikut

pengikut

pengikut

Ciri kepemimpinan demokratik 1. Pemimpin menggalakkan pengikut bersama berbincang untuk pembentukan polisi dan keputusan. 2. Setiap aktiviti dilaksana setelah dibincangkan secara bersama. 3. Pengikut bebas bekerja dengan sesiapa yang dirasakan sesuai dan pemimpin tidak menghalang; tetapi memberikan beberapa pandangan peribadinya. 4. Idea-idea pemimpin boleh dibincang dan dikritik. 5. Pemimpin kelemahan. 6. Pembahagian tanggungjawab. sedia menerima kritikan dan sedia mengakui

Kekuatan 1. Menggalakkan penglibatan semua pihak dalam perancangan, membuat keputusan dan perlaksanaan. 2. Membangkitkan moral dan semangat pengikut kerana pengikut merasa dihargai. 3. Mampu menggunakan segenap kepakaran dan kemahiran untuk mencapai objektif organisasi.

49

4. Menggalakkan percambahan idea. 5. Melahirkan semangat dan kerja berpasukan.

Kelemahan 1. Proses pembuatan keputusan memerlukan masa panjang. 2. Pemimpin tidak memiliki kuasa penuh. 3. Tindakan semerta sukar dilaksanakan. 4. Risiko semasa pembuatan keputusan kerana perlu berkompromi. 5. Sukar untuk pemimpin mengambil sesuatu tindakan terhadap pengikut kerana perlu mengikut prosedur yangtelah ditetapkan.

Kepemimpinan laissez-faire Laissez-faire ialah satu bentuk corak kepemimpinan yang

menunjukkan satu perhubungan yang paling sedikit antara pengikut dengan pemimpinnya. Pemimpin hanya bertindak sebagai penyalur

maklumat dan sumber fizikal sahaja serta memiliki kuasa yang terlalu sedikit dalam membuat keputusan.

Pemimpin hanya akan membuat keputusan apabila diminta oleh pengikut. Pemimpin yang mengamalkan corak ini dalam organisasi

dikenalpasti apabila beliau hanya memegang peranan minimum, iaitu sekadar cukup untuk menjaga keahlian organisasi sahaja.

50

pemimpin

pengikut

pengikut

pengikut

Ciri kepemimpinan laissez-faire 1. Memberi sepenuh kebebasan kepada pengikut untuk membuat keputusan. 2. Pemimpin hanya membuat keputusan apabila diminta. 3. Pemimpin akan menyalurkan segala kemudahan yang diperlukan oleh pengikut. 4. Pemimpin mengambil bahagian yang minimum dalam

perbincangan. 5. Kurangnya penekanan terhadap peraturan.

51

Kekuatan 1. Peluang untuk setiap pengikut bangunkan potensi diri. 2. Sesuai minima. 3. Pengikut tidak bergantung atau dikawal oleh pemimpin. 4. Individu berpeluang belajar memimpin diri sendiri. Kelemahan 1. Kurang bimbingan dan arahan menjadikan objektif organisasi sukar dicapai. 2. Proses pembuatan keputusan rumit. 3. Sukar mewujudkan kemantapan organisasi dan pengikut. 4. Berpotensi mewujudkan kekecewaan dikalangan pekerja yang memerlukan kepemimpinan. untuk penyelarasan dengan jumlah pengikut yang

Aktiviti 1. Berdasarkan pemahaman dan pengalaman anda, A. Apakah elemen yang perlu ada pada diri seseorang individu yang ingin menjadi pemimpin yang diterima dan mampu merealisasikan matlamat organisasi? Senaraikan.

52

B. Nyatakan apakah corak kepemimpinan yang diamalkan dalam organisasi anda. Mengapakah anda menyatakan demikian. 2. Apakah corak kepemimpinan yang diamalkan dalam organisasi anda sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti. Jika ya, bagaimana. Jika tidak, mengapa?

Kepemimpinan transformational Corak kepemimpinan transformational ialah bagaimana pemimpin menginspirasikan pengikut untuk mencapai sesuatu tahap yang membanggakan. Corak ini menekankan bahawa pemimpin perlu keperluan, dan motif pengikut

memahami kehendak dan menerima

serta berusaha membantu pengikut mencapai ketepuan potensi.

Pemimpin menjadi agen perubah iaitu menjadi role model dan individu yang mampu mencipta dan membangunkan matlamat organisasi secara jelas. Pemimpin begini berupaya membangunkan rasa

keyakinan pengikut dan individu yang mampu memberikan makna kepada kehidupan dalam organisasi.

Ciri kepemimpinan transformational 1. Karismatik.

53

2. Penggerak intelek. 3. Perhatian kepada keperluan dan kehendak individu. 4. Pembangun potensi. 5. Agen perubahan.

Kelemahan 1. Keupayaan pemimpin memenuhi keperluan setiap pengikut. 2. Manipulasi oleh pengikut. 3. Bukan tugas mudah untuk mengajar pengikut merubah

tingkahlaku. 4. Bersifat elit dan corak kepemimpinan berorientasikan

pencapaian matlamat jangka panjang.

Kekuatan 1. Pemimpin memahami kehendak dan keperluan pengikut. 2. Kehendak, nilai dan moral pengikut diiktiraf. 3. Pencorak dan penggalak kepada wawasan. 4. Membawa makna dan nilai positif kepada pemimpin dan pengikut.

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

54

Idealized intelectual Influence +

individualized

inspirational

consideration

motivation

stimulation

Kepemimpinan transaktional Kepemimpinan jenis ini memfokuskan kepada penyelesaian tugas rutin dalam mencapai matlamat organisasi. Pemimpin hanya mengambil

tindakan berdasarkan peristiwa semasa dan tidak sesekali merancang untuk masa depan organisasi atau masyarakat. Pengikut hanya dijelaskan apakah peranan dan tugas yang perlu dilaksanakan sejajar dengan matlamat organisasi.

Ciri kepemimpinan transaktional 1. Menggunakan ganjaran untuk meransang tugas pengikut. 2. Pemimpin menganggap jawatan sebagai batu loncatan. 3. Pengikut melaksanakan tugas seperti arahan pemimpin. 4. Kepemimpinan dilaksanakan secara pengurusan pengecualian.

Kelemahan 1. Tiada wawasan jelas.

55

2. Keputusan hanya untuk menyelesaikan masalah semasa. 3. Pemimpin berkemungkinan menggunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi.

Kekuatan 1. Pengikut jelas tentang peranan dan tugas. 2. Mampu memiliki hasil dengan semerta. 3. Pengawasan dan mencapaian matlamat mudah diselaraskan.

TRANSACTIONAL LEADERSHIP

Management By exeption + Contingent Reward

Perkaitan kepemimpinan transaktional dengan kepemimpinan transformational

56

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP Idealized individualized intelectual Influence + consideration stimulation inspirational + motivation +

TRANSACTIONAL LEADERSHIP Management By exception + Beyond Outcome Contingent Reward expectations Expected Performance

Pertambahan kesan kepada kepemimpinan transformational Sumber : Northouse, P. G. (1997). Practice. M.s. 138 Leadership : Theory and

Aktiviti

57

1. Dengan

mengambil

satu

corak

kepemimpinan; dan

melalui

pemahaman,

penelitian,

pemerhatian

pengetahuan,

bagaimanakah corak kepemimpinan yang anda pilih dapat diimplimentasikan dalam konteks nilai dan budaya masyarakat Malaysia. 2. Berdasarkan pemahaman anda terhadap corak kepemimpinan yang dibincangkan, lukiskan satu peta minda yang menunjukkan perkaitan setiap corak kepemimpinan tersebut.

Penutup Telah dibincangkan mengenai corak kepemimpinan yang lazim

diimplimentasikan dalam kehidupan.

Corak kepemimpinan yang

diamalkan bukanlah semestinya menjurus kepada satu-satu corak sahaja. Dalam banyak keadaan, corak kepemimpinan yang diamalkan adalah rangkuman daripada beberapa corak.

Ringkasan Ringkasan penting yang perlu fahami selepas mengikuti unit ini ialah: 1. Terdapat pelbagai corak kepemimpinan yang diamalkan. 2. Setiap corak kepemimpinan memiliki ciri, kekuatan dan

kelemahan yang tersendiri.

58

3. Penelitian, pemahaman dan analisis yang kukuh diperlukan untuk mengenalpasti corak kepemimpinan yang

diimplimentasikan dalam organisasi. 4. Kesempurnaan corak kepemimpinan bergantung kepada

adaptasi dan cara bagaimana ianya diimplimentasikan. 5. Nilai dan budaya setempat perlu difahami untuk memilih corak kepemimpinan yang paling sesuai untuk diimplimentasi. 6. Dalam banyak keadaan, budaya dan nilai setempat banyak mempengaruhi corak kepemimpinan yang diamalkan oleh

seseorang pemimpin.

Rujukan Northouse, P. G. (1997). Leadership : Theory and Practice. USA : Sage Publications. Razali M. Z. (1993). Kepemimpinan dalam pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication. Koontz, H. & Wichrich, H. (1997). Pengurusan (terjemahan Mohd. Salmi & Siti Nadzrah). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

59

UNIT 4 KECEKAPAN DAN KEMAHIRAN KEPEMIMPINAN

Pendahuluan Dalam unit lalu telah disentuh mengenai konsep-konsep asas

kepemimpinan iaitu definasi, ciri dan jenis, teori-teori dan corak kepemimpinan. Dalam unit ini perbincangan akan berkisar kepada

aspek kecekapan dan kemahiran pemimpin melaksanakan peranan dan tanggungjawab dalam kepemimpinan.

Tajuk-tajuk dalam unit 4 Unit ini akan membicarakan mengenai tajuk-tajuk di bawah : 1. Mengurus. 2. Membuat keputusan. 3. Kuasa dan kepemimpinan. 4. Komunikasi.

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit ini anda diharapkan dapat: 1. Mengenalpasti pemimpin. kemahiran dan peranan pengurus sebagai

60

2. Mengenalpasti jenis dan sumber kuasa yang dimiliki oleh pemimpin dalam kepemimpinan. 3. Menganalisis bentuk dan jenis komunikasi yang sesuai dalam kepemimpinan. 4. Menjelaskan kepemimpinan. bagaimana pentingnya kemahiran dalam

Mengurus Pemimpin dan pengurus adalah dua tugas dan tanggungjawab yang berbeda. secara Pengurus adalah seorang yang reaktif dan suka bekerja berkumpulan dalam menyelesaikan permasalahan dan

bertindak mengikut pilihan yang terhad.

Manakala pemimpin

adalah individu yang

emosional dan aktif.

Mereka gemar membentuk idea dan menggunakan setiap pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah.

Walau bagaimanapun masih wujud persamaan sifat diantara pemimpin dan pengurus iaitu kedua-dua tanggungjawab tersebut diwujudkan untuk mengawal selia.

61

Dimensi pemimpin dan pengurus

Pemimpin Melakukan perkara yang betul yang betul Agen perubah Jangka panjang Hasil Pencetus/pereka Penginspirasi & motivasi

Pengurus Melakukan sesuatu

Status quo Jangka pendek Cara Pembina/pembangun Penyelesai masalah

Kuasa dan kepemimpinan Menurut Yukl (1989), terdapat tiga sumber kuasa utama iaitu: (1)Kuasa dari kedudukan, (2)Kuasa dari peribadi, dan (3)Kuasa dari politik

62

Sumber kuasa Kuasa dari kedudukan

Kedudukan kuasa Jawatan kerja Kawalan ke atas sumber dan ganjaran Kawalan ke atas hukuman Kawalan ke atas maklumat Kawalan ekologi

Kuasa dari peribadi

Kepakaran Persahabatan/kesetiaan Karisma

Kuasa dari politik

Kawalan ke atas proses keputusan

Sumber : Yukl, G. A. (1989). Leadership In Organization. Prentice Hall: New Jersey. m.s. 14

Pemimpin yang mempunyai kuasa dari kedudukan terdapat di dalam organisasi formal seperti jabatan kerajaan, angkatan tentera dan syarikat swasta. Pemimpin dalam organisasi seperti ini memegang

jawatan penting seperti pengarah, pengurus dan kapten tentera. Mereka mempunyai orang bawahan yang ditugaskan kepada mereka

63

dan orang bawahan ini mesti memberikan kerjasama kerana ianya adalah tugas.

Manakala untuk sumber kedua dan ketiga, pemimpin ini boleh didapati di organisasi bukan formal selain organisasi formal. Pemimpin ini

terdiri daripada ketua keluarga, ketua rakan sebaya, ketua 'klik' atau kumpulan tertentu dan ketua parti politik. kuasa 'hitam putih' iaitu kuasa pemutus. Ketua keluarga memiliki Ketua parti politik, ketua

rakan sebaya dan ketua 'klik' tidak memiliki kuasa 'hitam putih' tetapi lebih kepada penerimaan dan persepsi ahli kumpulan.

Takrif kuasa Kuasa adalah keupayaan atau kebolehan perseorangan atau kumpulan mempengaruhi orang lain membuat sesuatu sebagaimana yang dihajatkan. Menurut Maimunah (1990) kuasa merupakan hak yang

dimandatkan kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau jawatan untuk mengawal orang lain.

Jenis kuasa Kuasa ialah apa yang anda kawal yang membolehkan anda

memanipulasi kelakuan orang lain. iaitu:

Terdapat beberapa jenis kuasa

64

Kuasa paksaan Berasaskan kepada ugutan atau ancaman yang boleh menimbulkan ketakutan di hati pengikut. Ia juga merupakan paksaan terhadap

keakuran pengikut dalam menurut perintah. Kuasa ganjaran Pemimpin memberi ganjaran kepada sesiapa yang menurut perintah dengan insentif yang positif.

Kuasa pakar Pemimpin mengetahui secara mendalam tentang sesuatu perkara di mana kebolehannya tidak dapat ditandingi oleh orang lain.

Berasaskan kepakaran, pendapatnya didengar dan diikuti.

Kuasa sah Kuasa rasmi yang diperolehi daripada autoriti pihak atasan melalui penyerahan kuasa yang memberikan ia sesuatu kedudukan dalam organisasi.

Kuasa personal atau rujukan Pemimpin memiliki daya penarik yang memaparkan keyakinan

terhadap apa yang hendak dicapai.

Pemimpin mempunyai karisma,

popular dan mendapat sanjungan ramai.

65

Kuasa maklumat Disebabkan sesuatu maklumat itu penting, pemilik maklumat biasanya berkuasa. orang lain. Pemimpin yang memiliki maklumat dapat mempengaruhi

Kuasa perhubungan Pemimpin yang memiliki kuasa ini biasanya terserlah bila organisasi mempunyai masalah di mana masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Kuasa perhubungan memungkinkan pemimpin

tersebut menyelesaikan masalah tersebut.

Penggunaan kuasa Wujudnya beberapa cara bagaimana pemimpin menggunakan

kuasanya dalam kepemimpinan, iaitu:

Kuasa paksaan Menerangkan kepada ahli peraturan organisasi, bentuk pelanggaran peraturan dan hukuman ke atas sebarang perlanggaran peraturan. Disiplin dijalankan secara adil, konsisten dan tidak bertangguh. Sebelum menghukum, disahkan kesahihan maklumat. Amaran

secukupnya diberi.

66

Kuasa ganjaran Ganjaran yang diberikan adalah munasabah dan menarik. Pemimpin mesti mengotakan janji untuk memberi ganjaran.

Kuasa sah Kerap menggunakan autoriti dalam kepemimpinan. Memberi arahan dengan tertib, jelas, tegas dan yakin. Memastikan arahan yang diberi adalah dalam bidang kuasanya dan memastikan arahan dipatuhi.

Kuasa maklumat Mengetahui organisasi yang dipimpinnya dengan mendalam.

Mengetahui maklumat diri setiap ahli secara mendalam. Mengetahui persekitaran di mana organisasi beroperasi.

Kuasa perhubungan Berimejkan mudah didekati. Bersifat mesra pengikut. Memiliki

rangkaian perhubungan dengan individu-individu penting di luar rangkaian organisasinya.

Sumber kuasa Sumber kuasa merupakan anugerah pemberian tuhan kepada

manusia. Terdapat beberapa sumber kuasa dalam kepemimpinan iaitu:

67

1.

Suara autoritatif:

Sumber kekuasaan sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kebolehan berpidato di khalayak ramai. Di samping itu, pemilihan kata adalah penting dan cara menggunakan perkataan untuk menerangkan

sesuatu juga penting apabila menyampaikan mesej. Suara yang kuat, jelas dan tegas dapat membantu meningkatkan kesan mesej dan dapat menonjolkan sifat kepemimpinan.

2.

Sikap positif:

Sikap ialah ciri terpenting dan terkuat dalam senarai ciri keperibadian yang ada pada seseorang pemimpin. Sikap positif merupakan teras

utama yang menonjolkan sikap lain. Sikap positif penting untuk menonjolkan imej kepemimpinan yang menawan, iaitu sama ada berkarisma atau tidak. Ia merupakan kuasa ghaib yang memancarkan keperibadian seseorang.

3.

Karisma tersendiri:

Karisma merupakan sejenis tarikan yang didefinisikan sebagai tarikan psikologi. Karisma menyebabkan orang lain bertindak balas terhadap seseorang individu dengan cara yang lebih positif berbanding dengan keadaan yang biasa berlaku dalam kehidupan harian. Kadang-kadang dengan menekankan sifat yang berbeza, kita dapat mewujudkan karisma yang mungkin tidak jelas kelihatan pada suatu ketika dahulu.

68

Karisma sering wujud akibat pemilihan semulajadi, iaitu gabungan beberapa sifat istimewa dalam dandanan keperibadian kita.

4.

Sifat mental:

Adalah sukar untuk menentukan sifat mental yang kuat pada seseorang berbanding dengan usaha untuk mengenal sifat fizikalnya. Namun demikian, seseorang pemimpin perlu menyedari kepentingan memiliki sifat mental yang luar biasa agar disanjung oleh pengikutnya.

5.

Pengetahuan:

Pengetahuan merupakan cara terbaik dan paling selamat untuk menonjolkan kepemimpinan. Pemimpin akan lebih sentiasa peka dan bermurah hati untuk berkongsi pengetahuan dengan pengikutnya. Pengetahuan adalah cara terbaik untuk mendapat penghormatan daripada pengikutnya. Apabila seseorang pemimpin berpengetahuan ia tidak perlu menunjukkan kepekaan seperti dalam peranan.

Kepentingan kuasa Menurut Ab. Aziz (2000) terdapat tujuh sebab kenapa kuasa penting kepada pemimpin iaitu:

69

1. Membolehkan

pemimpin

mengarahkanpengikut

melakukan

perubahan sebagaimana yang dikehendaki. 2. Membolehkan berkesan. 3. membolehkan pemimpin membuat keputusan dengan jelas, cekap dan pantas. 4. Kuasa merupakan status simbol dan penghormatan. Oleh itu cadangan atau pandangan yang diberikan lebih mudah diterima, dihormati dan disokong. 5. membolehkan pemimpin menjual idea mengenai perubahan dan menyakinkan pihak lain menerima idea yang dikemukakan. 6. Membolehkan pemimpin membuat justifikasi ke atas setiap perunbahan yang dicadangakan. 7. Membolehkanpemimpin menarik individu tertentu atau pemimpin mendelegasikan tugas dengan

kumpulan untuk memihak kepadanya apabila mengemukakan cadangan atau keinginan.

Komunikasi Satu proses di mana seseorang berusaha untuk menyalurkan

pendapat, pemikiran, emosi dan pengharapan terhadap orang lain.

70

Proses komunikasi PENGHANTAR Kemahiran Komunikasi Sikap Pengetahuan Pengetahuan Sistem sosial sosial Budaya Rasa Sentuh Budaya Bau Sistem MESEJ Olahan Kandungan SALURAN PENERIMA

Sensori Motor Kemahiran Yang Digunakan Komunikasi Dilihat Dengar Sikap

MAKLUMBALAS

Bentuk komunikasi

71

Komunikasi ke bawah Komunikasi daripada pegawai atasan kepada orang bawahan.

Komunikasi jenis ini merupakan dimensi saluran formal. Wujud lima ciri komunikasi menegak iaitu: (1)Arahan tugas. (2)Rasional tugas. (3)Prosedur dan amalan. (4)Maklumbalas pencapaian. (5)Penerapan nilai.

Komunikasi menegak Mesej yang mengalir dari pegawai atau orang bawahan kepada orang atasan. Ianya bertujuan untuk mendapatkan maklum balas,

mengemukakan soalan dan membuat cadangan. Terdapat beberapa ciri komunikasi jenis ini iaitu: (1)Maklumbalas mengenai misi, objektif dan pencapaian. (2)Mengutarakan pandangan dan cadangan. (3)Menyuarakan permintaan. (4)Peningkatan penglibatan pengikut.

Komunikasi mendatar Pertukaran mesej yang sama rata di kalangan orang yang sama peringkat autoritinya. Antara ciri komunikasi mendatar ialah:

72

(1)Penyelarasan tugas. (2)Penyelesaian masalah. (3)Perkongsian maklumat. (4)Penyelesaian konflik.

Komunikasi tidak formal Berlaku di luar rangkaian komunikasi yang formal, tidak ditentukan secara khusus, amat pantas, berkembang secara tidak sengaja melalui proses pengaturan, juga melalui sifat peribadi dan kebolehan manusia.

Aktiviti 1. Setiap pemimpin adalah pengurus tetapi tidak semua pengurus menjadi pemimpin. Bincangkan pernyataan ini berdasarkan

pengalaman anda berlandaskan rujukan dan contoh yang jelas. 2. Berdasarkan sumber dan penggunaan kuasa, bincangkan

bagaimana aspek ini penting dalam kepemimpinan. 3. Pemimpin dan pengurus adalah dua dimensi yang berbeza. Senaraikan bagaimanakah pengurus. 4. Bincangkan kepentingkan kemahiran dan kecekapan ciri-ciri untuk seorang pemimpinpengurus individu dan

mengenalpasti

pemimpin

berkomunikasi dalam kepemimpinan dan kesannya kepada pemimpin.

73

Penutup Dalam unit ini telah dibincangkan perihal kecekapan dan kemahiran yang diperlukan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan memerlukan

pelbagai kemahiran dan kecekapan untuk membolehkan sesuatu idea dan inovasi dapat dicernakan untuk mencapai matlamat bersama.

Juga dibincangkan mengenai peranan dan struktur kuasa yang ada dalam kepemimpinan serta bagaimana kepemimpinan memerlukan pemimpin memiliki kebolehan berkomunikasi yang berkesan.

Ringkasan. 1. Terdapat pelbagai kemahiran dan kecekapan yang diperlukan dalam kepemimpinan. 2. Kepemimpinan dan kuasa adalah elemen yang berkaitan. 3. Bagaimana pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki

menentukan kedudukannya dalam kepemimpinan. 4. Komunikasi adalah penting untuk memastikan kepemimpinan boleh berlangsung dengan lancar. 5. Pemimpin dan pengurus adalah berbeza dan setiap satunya memiliki ciri-ciri yang tersendiri

74

Rujukan Yukl, G. A. (1989). Leadership In Organization . Prentice Hall: New Jersey. Ab. Aziz, Y. (2000). Perubahan dan kepimpinan. Sintok : Penerbit Universiti Utara Malaysia. Maimunah, I. (1990). Pengembangan: Implikasi ke atas pembangunan masyarakat (edisi kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

UNIT 5 SISTEM PENTADBIRAN, POLISI DAN MISI ORGANISASI

Pendahuluan Kepemimpinan berkait rapat dengan kewujudan sesebuah organisasi. Pemimpin bertanggungjawab merancang dan melaksanakan sistem pentadbiran, polisi dan misi sesebuah organisasi itu.

Organisasi ialah dua atau lebih orang yang berada dalam satu kumpulan berinteraksi semasa mereka untuk mencapai matlamat kumpulan. Menurut Ahmad Atory (1991), organisasi adalah satu unit sosial yang sengaja di bentuk untuk mencapai sesuatu matlamat 75

dalam

masyarakata

dunia

yang

bertambah

kompleks

yang

menekankan kepada rasionalisti, keberkesanan dan kecekapan.

Tajuk-tajuk dalam unit 5 Unit ini akan membicarakan mengenai tajuk-tajuk di bawah : 1. Organisasi formal. 2. Organisasi tidak formal. 3. Pemimpin dan pengikut organisasi formal. 4. Pemimpin dan pengikut organisasi tidak formal.

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit ini anda diharapkan dapat : 1. Mengenalpasti organisasi formal dan organisasi tidak formal 2. Mengenalpasti bagaimana sistem pentadbiran, polisi dan misi organisasi formal. 3. Menjelaskan bagaimana sistem pentadbiran, polisi dan misi organisasi dilaksanakan oleh pemimpin dan pengikut agensi tidak formal. dilaksanakan oleh pemimpin dan pengikut agensi

76

Organisasi formal Kepemimpinan mempunyai perkaitan yang rapat dengan struktur

organisasi. Koontz dan Weihrich (1997) menakrifkan organisasi formal sebagai organisasi yang mempunyai suktrut peranan yang

disengajakan dalam sesebuah persatuan atau pertubuan yang teratur.

Kepemimpinan

dalam

organisasi

formal

mestilah

berlandaskan

struktur, polisi dan misi yang bertulis. Arahan yang dikeluarkan adalah berbentuk formal dan setiap tindakan perlu didokumenkan untuk rujukan dan tindakan di masa akan datang.

Kepemimpinan memainkan peranan yang penting kerana

barisan

kepimpinan inilah yang merancang dan membentuk halatuju sesuatu organisasi itu. Organisasi formal mempunyai struktur yang jelas dari segi tuntutan kepemimpinan, berdaftar dan terikat dengan

perlembagaan dan peraturan sesebuah negara.

Ciri ciri organisasi formal 1. Pemimpin menjadi pemandu kepada pengikut untuk mencapai misi organisasi. 2. Kepemimpinan berlandaskan sistem pentadbiran yang telah ditetapkan.

77

3. Polisi dibentuk dan dibangunkan oleh pemimpin dengan bantuan pengikut yang dikenalpasti kebolehan dan keupayaannya. 4. Pemimpin menjadi pengatur, pembentuk dan perancang sesuatu aktiviti. 5. Pemimpin tidak boleh sewenang-wenangnya merubah sesuatu polisi atau peraturan tanpa mendapat persetujuan semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi tersebut.

Kelemahan 1. Pemimpin terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. 2. Kepemimpinan hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh organisasi. 3. Pemilikan terbatas. 4. Pemimpin tidak boleh mengambil sesuatu tindakan atau kuasa pembuatan keputusan pemimpin adalah

keputusan penting tanpa pengetahuan dan kebenaran semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Kekuatan 1. Pemimpin dapat mengawal tingkahlaku pengikut dengan cekap kerana wujudnya peraturan yang perlu diikuti oleh semua. 2. Pemimpin dapat memandu pengikut mencapai misi dan visi organisasi dengan lebih mudah kerana ianya telah sedia ada.

78

3. Pengikut

dan

pemimpin

saling

memahami

dan

tahu

tanggungjawab masing-masing. 4. Kegagalan pemimpin memimpin organisasi bukanlah kelemahan pemimpin semata-mata, tetapi kegagalan semua pihak.

Jenis-jenis organisasi formal. Organisasi formal yang dibentuk berdasarkan beberapa peraturan dan memiliki matlamat dan visi yang jelas, mempunyai beberapa jenis berasaskan matlamat penubuhan, siapa anggotanya, di mana

diwujudkan dan apakah aktivitinya.

Pentadbiran tempatan Organisasi ini bertanggungjawab menjalankan tugas pentadbiran dan pembangunan tempatan. Ianya berfungsi menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan kepada rakyat dan dalam masa yang sama mendapatkan maklumat daripada rakyat untuk dipertimbangkan oleh pihak atasan, di peringkat kementerian dan sebagainya. Peranan kepemimpinan dalam organisasi seperti ini ialah untuk memastikan tanggungjawab yang diamanahkan bagi membantu rakyat terbanyak dilaksanakan selancar mungkin.

Badan-badan korporat

79

Organisasi ini selalunya bermatlamatkan keuntungan dan menjalankan perniagaan pada skala yang meluas. Ianya membantu pentadbiran tempatan dalam melicinkan dan lagi pelaksanaan yang projek-projek mendapat Peranan

pembangunan keuntungan

rakyat

dalam

masa

sama negara.

atas

sumbangan

mereka

kepada

kepemimpinan dalam agensi ini ialah merancang dan memikirkan bagaimana menjalankan tanggungjawab organisasi melaksanakan permintaan pelanggan dan dalam masa yang sama mengaut

keuntungan yang berpatutan dengan usaha yang dilakukan.

Organisasi bukan kerajaan (NGO) Organisasi ini merupakan antara organisasi yang dibentuk dengan meluas di seluruh dunia. Ianya dibentuk bagi mencapai matlamat

tertentu yang selalunya berkait rapat dengan bidang kepakaran dan minat ahli-ahli organisasi berkenaan. Ianya boleh berdasarkan

komoditi seperti getah, kelapa, ikan (Pertubuhan Peladang, Persatuan Nelayan), berdasarkan keuntungan (Dewan Perniagaan, Persatuan Francais Malaysia), berdasarkan tuntutan semasa seperti Persatuan Pengguna dan juga berdasarkan minat seperti Kelab Kembara, Kelab Joran dan sebagainya. Peranan kepemimpinan dalam agensi-agensi ini ialah untuk memastikan aktiviti-aktiviti bagi memenuhi kehendak dan matlamat hasil dari perkongsian idea setiap ahli.

80

Institusi politik Institusi politik diletakkan dalam organisasi formal kerana ianya mempunyai struktur perlembagaan yang jelas dan bertujuan

menghubungkan rakyat dengan pihak pemerintah. Organisasi ini penting kerana ianya bertindak sebagai lidah rakyat bagi menyuarakan isu-isu terutama yang melibatkan pembangunan fizikal mahupun kerohanian. Peranan kepemimpinan ialah memperjuangkan kebajikan dan hak rakyat. Pemimpin politik juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan keharmonian dan persefahaman antara semua pihak terjamin.

Organisasi tidak formal Organisasi tidak formal selalunya merupakan organisasi yang ditubuh secara sukarela yang mempunyai lebih autonomi untuk pemimpin melaksanakan polisi dan misi organisasi dan tidak terlalu terikat dengan peraturan atau perlembagaan. Organisasi ini mempunyai fungsi lebih kepada rekreasi dan tempat berkumpulnya ahli dan tidak berdaftar.

Diklasifikasikan

sebagai

organisasi

tidak

formal

kerana

ianya

mempunyai peraturan tugas sendiri, tidak semestinya bertulis dan tidak terikat dengan peraturan tetapi tidaklah sampai melanggar perlembagaan dan peraturan negara. Antara contoh organisasi tidak

81

formal

ialah seperti

badan khairat kematian,

pakatan kenduri,

kumpulan kompang dan sebagainya.

Ciri-ciri organisasi tidak formal 1. Bermatlamatkan kumpulan. 2. Perlantikan pemimpin berdasarkan sikap sukarela. 3. Kepemimpinan cenderung kearah menjalankan aktiviti bersama pengikut untuk keseronokan atau rekreasi. 4. Hubungan antara pemimpin dengan pengikut adalah erat.

Kelemahan 1. Matlamat organisasi tidak bertulis dan bukan untuk jangka panjang. 2. Pemimpin hanya berkhidmat selagi pengikut memerlukannya. 3. Perebutan kuasa untuk menjadi pemimpin adalah satu

kemungkinan. 4. Pengikut boleh menggantikan pemimpin bila-bila masa.

Kekuatan 1. Pemimpin berkarisma. 2. Pemimpin menjadi perancang, penggalakan dan pelaksana dalam mencapai matlamat kumpulan. adalah orang yang difikirkan paling layak dan

82

3. Pengikut menggemari kepada pemimpin yang mereka suka dan mampu memenuhi kehendak. 4. Matlamat kumpulan mudah dui capai kerana hubungan

pemimpan dan pengikut adalah erat.

Pemimpin dan pengikut organisasi formal Dalam organisasi formal, pemimpin boleh jadi dilantik oleh pihak atasan ataupun dilantik oleh pengikut. Situasi pertama merupakan pemimpin formal yang dilantik secara rasmi oleh pihak pentadbiran organisasi bagi mewakili mereka mentadbir sesuatu organisasi itu.

Dalam konteks ini hubungan antara pemimpin berkenaan bersama pengikutnya adalah secara formal, profesional dan mematuhi

peraturan, sistem pentadbiran dan polisi organisasi. Pengikut mahu tidak mahu harus mematuhi dan menerima arahan pemimpin dan menyuarakan pendapat mengikut prosedur yang dibenarkan.

Situasi kedua pula ialah seperti dalam kesatuan. Organisasi formal juga memberikan ruang untuk pemimpin dilantik oleh pengikut terutamanya yang melibatkan wakil kesatuan. Dalam kesatuan, pengikut walau bagaimanapun masih terikat dengan sistem dan polisi yang formal dan perlu mematuhi peraturan yang bertulis apabila berhubung dengan pemimpin.

83

Pemimpin dan pengikut organisasi tidak formal Pemimpin dan pengikut organisasi tidak formal lebih bebas dalam berhubung kerana tidak ada satu sistem pentadbiran dan polisi yang bertulis yang menerangkan prosedur perhubungan antara kedua-dua pihak. Apa yang disuarakan oleh pemimpin diterima dan dilaksanakan atas kerelaan dan pemimpin sendiri tidak mempunyai kuasa atau dokumen bertulis untuk memaksa pengikut untuk mengikuti setiap arahan yang dikeluarkan. Oleh itu, setiap tindakan hasil daripada idea pemimpin dilaksanakan pengikut atas persetujuan, timbang rasa dan kerelaan setiap individu.

Aktiviti 1. Kaitkan pengalaman anda berada dalam organisasi formal dengan senario kepemimpinan dalam organisasi anda. 2. Bincangkan ciri-ciri kepemimpinan dalam organisasi formal berdasarkan pengalaman anda sama ada sebagai pemimpin atau pengikut dan berikan contoh yang jelas. 3. Kaitkan pengalaman anda berada dalam organisasi tidak formal dengan senario kepemimpinan dalam organisasi berkenaan. Bincangkan ciri-ciri kepemimpinan dalam organisasi tidak formal

84

berdasarkan pengalaman anda sama ada sebagai pemimpin atau pengikut dan berikan contoh yang jelas.

Penutup Dalam unit ini kita telah membincangkan tentang organisasi formal dan tidak formal, dan proses perhubungan pemimpin dan pengikut

dalam kedua-dua organisasi berkenaan. Antara perbezaan ialah pemimpin dan pengikut dalam organisasi formal terikat dengan struktur pentadbiran yang lebih ketat, bertulis dan rasmi dalam berhubung antara satu sama lain. Manakala, situasi dalam organisasi tidak formal tidak terlalu terikat dengan prosedur yang bertulis dan perhubungan antara pemimpin dan pengikut lebih bergantung kepada kerelaan, timbang rasa dan persefahaman antara kedua-dua pihak.

Pembentukan Agenda Dalam Organisasi Prosedur pemimpin membentuk agenda dalam organisasi bagi

mempengaruhi keberkesanan dan halatuju yang jelas Objek Sebenar Tanggapan Kepercayaan Tindakan Integrasi 85

Ringkasan. 1. Organisasi formal

Karektor mempunyai struktur pentadbiran yang

berbentuk rasmi dan terikat dengan peraturan, polisi dan misi yang bertulis. 2. Organisasi formal terbahagi kepada agensi pentadbiran, badanbadan korporat atau swasta, politik dan persatuan (NGO). 3. Organisasi tidak formal tidak mempunyai sistem pentadbiran yang terlalu ketat kerana ianya tidak terikat dengan sistem pentadbiran yang rasmi perhubungan antara pemimpin dan pengikut selalunya berdasarkan kerelaan, kepercayaan dan toleransi. 4. Pemimpin dalam organisasi formal boleh terbahagi kepada dua iaitu pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. 5. Pemimpin organisasi formal dilantik oleh pihak atasan dan kadangkala dilantik oleh pengikut terutama yang melibatkan kesatuan. 6. Pemimpin organisasi tidak formal selalunya dilantik oleh

pengikut atas persepakatan bersama dan selalunya dipilih daripada mereka yang berpengaruh dan berkarisma.

86

Rujukan Ahmad Atory, H. (1991). Pengurusan organisasi. Kuala

Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

UNIT 6 PERANAN PEMIMPIN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Pendahuluan Kepemimpinan dan pembangunan sumber manusia mempunyai

pertalian yang erat. Ini kerana kepemimpinan, konsep asasnya ialah untuk membangun, menyalur dan memperkembangkan sumber yang sedia ada dalam diri manusia iaitu pengikut. Adalah satu kesilapan

besar jika pemimpin dalam kepemimpinannya tidak mampu dan berupaya membangkit, membentuk, menyalur dan mengembangkan potensi dan sumber yang sedia ada pada diri pengikutnya.

Tajuk-tajuk dalam unit 6 1. Konteks diri sendiri. 2. Konteks keluarga. 3. Konteks masyarakat.

87

4. Konteks organisasi.

Objektif pembelajaran unit 1. Menerang dan membincangkan peranan kepemimpinan dalam pembangunan sumber manusia. 2. Mengenalpasti ciri kepemimpinan dalam konteks diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. 3. Menentukan ruang lingkup kepemimpinan dalam konteks diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Konteks diri sendiri Setiap kepemimpinan bermula dalam diri individu itu sendiri kerana sebelum seseorang boleh memimpin, perlulah dipimpin dirinya dahulu. Maksudnya, seseorang itu perlulah mempersiapkan dirinya dahulu sebelum menjadi pemimpin.

Kenapa harus pimpin diri sendiri Sangat penting pimpin diri sendiri kerana dapat wujudkan sifat-sifat mulia dan sekaligus menjadi model kepada orang lain.

Bagaimana memimpin diri Bukanlah satu tugas mudah untuk memimpin diri sendiri jika individu tidak bersedia melakukan anjakan paradikma. Terpulang kepada

88

individu bagaimana hendak memimpin dirinya. Satu yang penting, kepemimpinan dalam diri perlulah selaras dengan norma, rol dan pengharapan sosial. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil atau peranan yang boleh dimainkan untuk memimpin diri sendiri iaitu: (1)Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan. (2)Membina pengetahuan dan kemahiran. (3)Meletakkan matlamat dalam diri. (4)Disiplin (5)Sentiasa bersedia belajar dan mengejar kecemerlangan.

Implikasi kepemimpinan diri Adalah proses semulajadi individu akan dinilai berdasarkan apa yang dilakukan serta pandangannya terhadap sesuatu. Kepemimpinan yang dipraktikkan dalam diri mempunyai implikasi yang cukup besar kerana ianya secara tidak langsung memaparkan perilaku individu.

Konteks keluarga Keluarga merupakan unit asas kepada pembentukan komuniti,

masyarakat dan negara.

Kepemimpinan keluarga penting untuk

melahirkan insan yang dapat bertingkahlaku selaras dengan norma, rol dan pengharapan sosial. Kepemimpinan cemerlang yang diamalkan

oleh keluarga akan melahirkan warga berkualiti.

89

Kepemimpinan bermula dari dalam keluarga yang mengandungi ibu bapa dan anak-anak dan berlanjutan sehingga ke sebuah masyarakat dan negara. Kepemimpinan merupakan keluarga unsur yang penting berkualiti dalam akan

sesebuah

keluarga.

Pemimpin

menjamin pencapaian dan kelangsungan keluarga.

Bentuk kepemimpinan keluarga Kajian awal dalam mengenalpasti kepemimpinan keluarga, telah mengenal pasti dua dimensi utama iaitu: 1. Kemesraan lawan permusuhan, dan 2. Membiarkan lawan autokratik.

Kemesraan mencerminkan kepemimpinan keluarga yang penyayang, memberi ganjaran, memberi harapan, kesejahteraan dan menyayangi anak-anak. Permusuhan pula merujuk kepada kepemimpinan keluarga yang suka mengkritik, tidak menghargai usaha anak-anak, kurang sensitif dan suka memerintah.

Manakala

membiarkan

pula

ialah

keluarga

tidak

menjelaskan

bagaimana anak-anak harus bertingkahlaku dan anak-anak sentiasa dalam situasi kurang stail tenteram. Kepemimpinan keluarga autokratik yang pula

memperlihatkan

kepemimpinan

melibatkan

90

kawalan yang kuat dan selalu meminta anak-anak mengikut kehendak keluarga.

Terdapat beberapa ciri kepemimpinan dalam keluarga iaitu: (1)Kepimpinan suami terhadap isteri. (2)Kepemimpinan isteri terhadap suami. (3)Kepemimpinan ibu bapa terhadap anak. (4)Kepemimpinan anak terhadap anak.

Implikasi kepemimpinan yang diamalkan Jika setiap individu berjaya mencernakan kepemimpinan yang

berkesan dan ahli keluarga menyedari tanggungjawab dan peranan, maka sumber manusia yang sedia ada, dapat digembelengkan dan melahirkan insan yang dinamik.

Konteks masyarakat Sesebuah masyarakat menjadi cemerlang sekiranya memiliki

pemimpin cemerlang dengan mengimplikasikan kepemimpinan yang menepati kehendak dan aspirasi masyarakatnya.

Peranan pemimpin

91

1. Berwawasan jelas dan menarik. 2. Boleh menjelaskan wawasannya kepada pengikut. 3. Menunjukkan konsistensi dan penumpuan. 4. Mengenali kekuatan diri dan pengikut. 5. Proses kepemimpinan membawa inovasi. Gaya kepemimpinan dalam masyarakat 1. Meyakinkan masyarakat yang dipimpin melalui wawasan. 2. Membangunkan potensi pengikut. 3. Mengenalpasti kemampuan dan kebolehan pengikut. 4. Pengagihan tugas dan tanggungjawab sejajar dengan

kemampuan pengikut.

Implikasi kepemimpinan yang diamalkan Walaupun kepemimpinan sebenarnya bermula dalam diri individu dan seterusnya berkembang kepada keluarga dan masyarakat; namun, kemampuan dan kebolehan sebenar individu itu dinilai berlandaskan kebolehannya menjadi pemimpin masyarakat yang cemerlang.

Konteks negara Kepemimpinan dalam negara lebih kompleks berbanding dalam konteks yang lain kerana pemimpin diberikan kuasa melalui pemilihan. Pemimpin dalam negara perlu mengenalpasti, merangka, merancang,

92

melaksana dan memastikan setiap denyut nadi pentadbiran berjalan lancar.

Malahan

pemimpin

dalam

konteks

negara

perlu

mengambilkira

kepentingan negara dan rakyat dalam perancangan dan pembuatan keputusan. Ini kerana, jika berlakunya sebarang bentuk kesilapan,

semua pihak akan menanggung risiko iaitu pemimpin dan rakyat.

Peranan Terdapat banyak peranan yang perlu dimainkan olegh pemimpin dalam konteks negara. Disebabkan para pemimpin merupakan

individu yang akan menentu kejayaan atau kegagalan sesebuah negara khususnya dalam aspek pembangunan, ekonomi dan

kemasyarakatan, maka peranan mereka amatlah berat. peranan utama pemimpin dalam konteks negara ialah: 1. Mengenalpasti, menganalisis, merangka dan

Beberapa

merancang

pembangunan material dan spiritual rakyat. 2. Pembuatan keputusan dan pelaksana dasar. 3. Membentuk hala tuju dan penetap matlamat. 4. Membawa perubahan. 5. Penggerak. 6. Pakar rujuk. 7. Rol model dan simbol kelompok.

93

Implikasi Berlandaskan peranan berat yang diamanahkan, kegagalan pemimpin melaksanakan peranan amereka dengan perkesan dalam konteks negara akan menimbulkan beberapa natijah seperti: 1. Kegagalan kepemimpinan akan menyebabkan negara dan rakyat tidak berdaya maju. 2. Penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin akan menyebabkan negara tidak stabil. 3. Keutuhan negara bergantung kepada kepemimpinan yang dipraktiskan oleh setiap pemimpin. 4. Kesilapan perancangan menyebabkan pemimpin akan

kehilangan kepercayaan dan kemungkinan tidak akan dipilih lagi. 5. Kegagalan pemimpin menunakan aspirasi rakyat menyebabkan kemungkinan pemimpin akan dicemuh, diguling atau dibunuh.

Aktiviti 1. Bincangkan bagaimana kepemimpinan yang diamalkan dalam konteks keluarga menjadi batu asas kepada pembangunan sember manusia dalam sesebuah masyarakat dan negara. 2. Pembangunan sumber manusia berkait rapat dengan

kepemimpinan keluarga, masyarakat dan negara.

Bincangkan

94

pernyataan ini berlandaskan pengalaman anda berserta rujukan yang sesuai. 3. Senaraikan ciri dan tanggungjawab kepemimpinan dalam

konteks masyarakat dan negara. tanggungjawab tersebut,

Berdasarkan peranan dan bagaimana pemimpin

bincangkan

membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia yang ada. 4. Bina sebuah rajah yang menunjukkan perkaitan peranan dan ciriciri kepemimpinan antara setiap tajuk dalam unit ini. 5. Gunakan pengalaman anda sebagai seorang pemimpin untuk menerangkan bagaimanakah proses yang berkesan untuk

membangunkan sumber manusia dalam kelompok pimpinan anda. 6. Bincangkan dalam bagaimanakah berkait kepemimpinan rapat dengan yang diamalkan kerja,

organisasi

kepuasan

keuntungan dan pencapaian individu. 7. Anda adalah pemimpin dalam satu organisasi. Bagaimanakah anda hendak memastikan sumber manusia yang ada dapat dibentuk dan dibangunkan ke arah kecemerlangan.

Penutup Kepemimpinan dalam konteks diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara akan menentukan keberkesanan dan kejayaan kepada

95

pembangunan negara. Pengembelengan sumber manusia yang bijak oleh seseorang pemimpin akan menghasilkan insan-insan yang

memiliki daya tahan dan daya juang yang mantap.

Kegagalan pemimpin mengaplikasikan kepemimpinan yang berkesan yang mampu mengenalpasti kebolehan dan kemampuan pengikutnya, akan menjejaskan pembangunan sumber manusia yang sedia ada dan seterusnya memberi impak kepada pembangunan negara.

Ringkasan 1. Kepemimpinan bermula dalam diri individu seterusnya menular kepada keluarga masyarakat dan negara. 2. Pemimpin perlulah mengenal pasti tahap dan taraf pengikutnya supaya dapat memainkan peranan dan tanggungjawab sejajar dengan pengharapan, kehendak dan kebolehan pengikut. 3. Kepemimpinan yang diamalkan oleh seseorang dalam diri sendiri akan dicernakan dalam keluarga, masyarakat dan negara. 4. Wujud pelbagai peranan pemimpin mengikut konteks. 5. Rol pemimpin adalah tidak sama dalam setiap konteks

kepemimpinannya. 6. Pengetahuan, pendedahan, kemahiran, nilai dan tanggapan pemimpin akan menentukan kepemimpinannya dalam setiap konteks.

96

7. Pembangunan sumber manusia yang cemerlang bergantung kepada kepemimpinan yang bermula dalam diri, keluarga dan masyarakat. 8. Pemilikan dan pemberian kuasa yang dimiliki oleh seseorang pemimpin akan menentukan keberkesanan kempemimpinannya. 9. Kegagalan memberikan manusia negara. Konsep Kepimpinan Dalam HRD dan pemimpin impak melaksanakan besar kepada akan tanggungjawab pembangunan akan

sumber

seterusnya

mengancam

pembangunan

Membina Arah

Misi Visi amanah Matlamat

Pengurusan individu dan kumpulan Tugasan / tanggungjawab / sebagai individu dan kumpulan Pembangunan KASA individu dan kumpulan Penilaian individu dan kumpulan

Rujukan Lambak, T. (1999). Stail kepimpinan bapa: faktor personal dan konteks keluarga. Kertas Projek Bacelor Sains Pembangunan Manusia tidak diterbitkan . Universiti Putra Malaysia

97

UNIT 7 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI


Pendahuluan Organisasi ditetapkan. diwujudkan untuk mencapai matlamat yang telah

Tercapai atau tidaknya matlamat organisasi bergantung

kepada keberkesanan kepemimpinan yang diamalkan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. Organisasi memerlukan kepemimpinan

efektif yang akan membawa organisasi ke arah kecemerlangan dan keberkesanan.

Tajuk-tajuk dalam unit 8 Tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam unit ini ialah: 1. Faktor pemimpin 98

2. Faktor organisasi 3. Faktor persekitaran

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit ini anda diharapkan dapat: 1. Mengenalpasti faktor pemimpin, organisasi dan persekitaran yang mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi. 2. Mengenalpasti ciri-ciri pemimpin menurut pandangan Islam dan Barat yang mempengaruhi kepemimpinan dalam sesebuah organisasi. 3. Membezakan antara faktor persekitaran dalaman dan faktor persekitaran luaran yang mempengaruhi kepemimpinan

sesebuah organisasi.

Faktor pemimpin Pemimpin memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kepemimpinan dalam sesuatu organisasi. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang mampu mengaplikasikan kepemimpinan yang mampu mencungkil, membentuk dan menyalurkan setiap sumber yang ada pada pengikutnya kearah kecemerlangan organisasi.

Ciri-ciri yang ada pada pemimpin

99

Kepemimpinan memerlukan pemimpin memiliki ciri-ciri yang sejajar dengan kehendak, matlamat dan keperluan organisasi atau pengikut. Beberapa ciri sebagai pemimpin ialah: 1. Berilmu pengetahuan. Seorang pemimpin hanya akan dapat dia melaksanakan Tanpa

peraturan,hukum-hakam pengetahuan, seseorang

sekiranya

berilmu. akan

pemimpin

membawa

organisasinya kearah jalan yang kabur dan tiada petunjuk yang jelas. 2. Adil. Seseorang pemimpin mestilah bersifat adil untuk mempastikan organisasinya berada dalam keadaan yang harmoni, toleransi dan bebas daripada ketegangan, konflik yang boleh memecahbelahkan pengikut-pengikutnya. 3. Kesanggupan. Seseorang pemimpin itu mesti sanggup melaksanakan apa jua undang-undang sanggup yang telah musuh digariskan dan oleh organisasinya, bagi

menentang

sanggup mentadbir

kepentingan umum mahupun keseluruhan organisasi. 4. Kuat. Yang dimaksudkan dengan kuat ialah berkemampuan dari segi fizikal, mental dan spiritual untuk memimpin sesebuah

organisasi itu.

100

5. Kecerdasan Umumnya pemimpin perlulah lebih cerdas daripada pengikut. Sebagai contohnya, pemimpin ang memiliki IQ yang tinggi mampu memotivasi membawa pengikut untuk melakukan

perubahan. 6. Keperibadian Aspek ini merujuk kepada inisiatif dan kemampuan pemimpin untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang diamanahkan serta menonjlkan sikap yang tidak mudah mengaku kalah. 7. Kemampuan menyelia Pemimpin perlulah mempunyai kebolehan menyelia segala aktiviti yang dilaksanakan oleh pengikut untuk memastikan matlamat organisasi dicapai.

8. Kebijaksanaan Adalah penting pemimpin mempunyai daya kebijaksanaan yang tinggi kerana antara fungsi pemimpin ialah menyelesaikan masalah pengikut. Kebijaksanaan yang dimiliki akan

menyebabkan pengikut lebih menghormati. 9. Kematangan sosial dan emosi Pemimpin perlulah mempunyai kekuatan emosi khususnya apabila berhadapan dengan situasi yang mengguris perasan. Malah pemimpin perlu memiliki kematangan sosial di mana

101

dengan nya akan memudahkan proses pertukaran maklumat, pembentukkan idea dan membina hubungan. 10. Bersikap positif terhadap orang lain perlulah bersedia menerima kelebihan dan

Pemimpin

kekurangan pengikut serta tidak memperkecilkan kelemahan pengikut . pemimpin juga perlu bersedia membantu pengikut

membangunkan potensi diri mereka. 11. Optimisme

Pemimpin adalah simbol dan model yang berpengaruh di kalangan pengikut. pemangkin untuk Sikap optimis pemimpin mampu menjadi pengikut menigkatkan kemampuan dan

sekaligus mendorong pengikut bertindak lebih efektif.

Corak kepemimpinan Lazimnya pemimpin mengamalkan beberapa corak kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak, keperluan dan kemampuan pengikut. Antara corak kepemimpinan yang selalu dipraktikkan ialah: 1. Sesuai dengan kebolehan dan kemampuan pengikut. 2. Berupaya memenuhi permintaan dan matlamat organisasi. 3. Pencetus inovasi dan pendorong untuk membawa organisasi lebih berdaya saing dan berdaya maju. 4. Memenuhi kehendak stakeholder.

102

Fungsi kepemimpinan Terdapat beberapa fungsi kepemimpinan yang perlu dimainkan oleh pemimpin. Antaranya ialah: Fungsi antara personal Dalam fungsi antara personal, pemimpin bertindak sebagai seorang ketua dan penghubung antara golongan atasan dan golongan

bawahan.

Fungsi penyampaian dan penerimaan maklumat Bagi fungsi penyampaian dan penerimaan maklumat, seseorang pemimpin itu bertindak sebagai peneraju, penyebar dan jurucakap atau jurubicara bagi pengikutnya.

Fungsi membuat keputusan. Bagi fungsi membuat keputusan, seseorang pemimpin itu berperanan sebagai pengusaha kearah pembuatan keputusan, penyelesai kepada kekecohan akibat pembuatan keputusan, penyedia sumber dan perunding dalam menentukan sesuatu keputusan organisasi.

Pengaruh pemimpin Pengaruh sering ditafsirkan sama seperti kuasa. Sebenarnya kuasa

dan pengaruh adalah dua konotasi yang berbeza. Maimunah (1990) mendefinisikan pengaruh sebagai kebolehan individu mengawasi

103

tingkahlaku orang lain supaya berfungsi dalam kelompok. Terdapat beberapa faktor yang menentukan pengaruh pemimpin daln kelompok. Antaranya ialah: 1. Personaliti. 2. Jawatan dan tugas. 3. Kemahiran khusus yang dimiliki. 4. Latar belakang keluarga. 5. Pemilikan harta dan sumber-sumber.

Faktor organisasi Faktor organisasi berkait rapat dengan struktur pentadbiran, polisi dan misi sesebuah organisasi. Organisasi yang mempunyai struktur

pentadbiran yang jelas, kemas dan sistematik akan memudahkan koordinasi kerja dan pengawalan tindakan ahli didalam organisasi tersebut. Ia juga memudahkan pemimpin untuk bertindak dan membuat keputusan yang jelas dan tepat dalam setiap aktiviti dan situasi. Di samping itu, ia menyediakan satu suasana yang kondusif untuk proses penurunan kuasa (empowerment) berlaku dalam

organisasi.

Ciri-ciri peranan pemimpin konteks organisasi Terdapat beberapa ciri yang mempengaruhi peranan pemimpin dalam konteks organisasi iaitu:

104

1. Budaya organisasi boleh mempengaruhi corak kepemimpinan seseorang pemimpin. 2. Kemudahan yang dimiliki dalam organisasi mampu menentukan corak kepemimpinan. 3. Pemilikan sumber organisasi iaitu sumber manusia dan bukan manusia boleh mempengaruhi kepemimpinan.

Kriteria yang mempengaruhi peranan pemimpin Secara asasnya terdapat enam kriteria utama yang mempengaruhi peranan pemimpin dalam konteks organisasi iaitu: 1. Saiz dan struktur organisasi. 2. Polisi, norma dan budaya organisasi. 3. Kuasa dan kedudukan pemimpin. 4. Sistem ganjaran. 5. Struktur dan kesukaran tugas. 6. Prestasi pengikut.

Faktor persekitaran Setiap organisasi memang dipengaruhi oleh persekitaran. Kesan persekitaran kepada organisasi merupakan satu fungsi bersandar dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Pemimpin yang

berwibawa sepatutnya mengekalkan hubungan baik di antara fungsi organisasi dengan persekitarannya.

105

Sebagai

contoh,

pemimpin

di

sesebuah

organisasi

mestilah

mengekalkan hubungan yang baik dan erat dengan kesatuan sekerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika ini dapat dicapai, matlamat organisasi untuk meningkatkan produktiviti dan dalam masa yang sama mengekalkan keharmonian antara pekerja akan dapat dicapai secara berkesan.

Selain

daripada

persekitaran juga

dalam

sesuatu

organisasi,

faktor dalam

persekitaran

luaran

mempengaruhi

kepemimpinan

organisasi. Sebagai contoh, faktor persekitaran luaran seperti tuntutan melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar, pembanterasan jenayah, vandalisme dan kempen sesuatu masyarakat organisai itu penyayang untuk lebih mempengaruhi peka dan kepemimpinan terhadap

prihatin

masyarakat luas. Secara tidak langsung pemimpin organisasi yang prihatin kepada faktor-faktor luaran ini akan menyerlahkan nilai dan norma organisasi yang positif kepada seluruh warga organisasi. Ini berupaya

mewujudkan budaya kerja dan sikap prihatin individu dan organisai terhadap masyarakat umum.

106

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Terdapat nenerapa faktor yang secara khususnya mempengarhi kepemimpinan dalam konteks persekitaran. adalah: 1. Sosial a. Budaya b. Penglibatan wanita 2. Teknologi 3. Ekonomi 4. Politik 5. Globalisasi antara faktor tersebut

Ciri-ciri Beberapa cirri yang dapat dikenalpasti dalam konteks persekitaran ialah: 1. Polisi pemerintah. 2. Perubahan teknologi. 3. Perubahan sosial dan ekonomi. 4. Permintaan stakeholder. Aktiviti 1. Berdasarkan pengalaman dan situasi sebenar, nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada pemimpin organisasi anda yang

mempengaruhi kejayaan organisasi anda.

107

2. Berikan

contoh

atau

situasi

di

mana

faktor

organisasi

mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi anda. 3. Berikan contoh atau situasi di mana faktor persekitaran

mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi anda.

Penutup Dalam unit ini telah dibincangkan tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kepemimpinan di dalam sesebuah organisasi. Juga telah membincangkan tentang ciri-ciri yang berkaitan dengan faktor pemimpin berdasarkan pandangan Islam dan Barat. Dibincangkan

juga faktor-faktor yang ada pada organisasi dan persekitaran yang mempengaruhi kepemimpinan sesebuah organisasi.

Ringkasan 1. Terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin yang boleh mempengaruhi kepemimpinan di dalam organisasi. 2. Ciri-ciri pemimpin yang mempengaruhi kepemimpinannya di dalam organisasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif. 3. Organisasi yang lebih tersusun, jelas dan sistematik mempunyai kesan terhadap kepemimpinan pemimpin yang mengemudi organisasi tersebut terutamanya dalam hal membuat keputusan dan penurunan kuasa.

108

4. Sesebuah

organisasi terhadap

yang

menunjukkan

kepekaan dan

dan luaran

keprihatinan

persekitaran

dalaman

organisasinya akan mempunyai kesan yang positif terhadap kepemimpinan organisasi dan semangat bekerja individunya.

Rujukan Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: Mc Graw Hill.

UNIT 8 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN

109

Pendahuluan Pemimpin dalam sesebuah organisasi mempunyai peranan dan

tanggungjawab kepada berbagai pihak. Beliau berperanan memastikan bahawa organisasi yang dipimpinnya menyumbang dan memenuhi keperluan kesemua pihak ini. Pihak-pihak tersebut ialah organisasi itu sendiri, pekerja, persekitaran dan negara.

Tajuk-tajuk dalam unit 9 Dalam unit ini, kita akan membincangkan tajuk-tajuk berikut: 1. Kepada Organisasi 2. Kepada pekerja 3. Kepada persekitaran 4. Kepada negara

Objektif pembelajaran Setelah mengikuti unit ini, para pelajar akan dapat: 1. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pemimpin kepada organisasi 2. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pemimpin kepada pekerja 3. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pemimpin kepada persekitaran

110

4. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pemimpin kepada negara Kepada Organisasi Beberapa peranan pemimpin kepada organisasi iaitu: Membentuk visi dan objektif organisasi Pemimpin berperanan dan bertanggung jawab membentuk visi dan

objektif bagi mencipta kejayaan dan meningkatkan produktiviti serta keuntungan organisasi yang dipimpinnya.

Menyampai dan menerangkan pelaksanaan visi dan objektif kepada warga organisasi Visi dan objektif ini perlu difahami oleh semua individu dalam sesebuah organisasi supaya mereka sama-sama berkongsi visi dan objektif organisasi dan seterusnya melaksanakan apa yang telah digariskan. Pemimpin memainkan peranan penting dalam meyakinkan pengikutnya untuk bergerak dan merealisasikan visi dan objektif ini.

Menggembleng kepakaran kesemua warga organisasi Dalam membina satu semua pasukan tenaga yang dalam teguh, pemimpin perlu

menggembleng

organisasi

berdasarkan

kepakaran masing-masing untuk bersama-sama berganding bahu merealisasikan visi dan objektif organisasi. Pemimpin seperti nakhoda,

111

mengemudikan

seluruh

anak

kapal

bagi

mengharungi

cabaran

organisasi dan seterusnya meningkatkan produktiviti organisasi,

Kepada pekerja Mengikut pengertian yang mudah, kepemimpinan ialah aktiviti

mempengaruhi individu supaya berusaha secara sukarela untuk mencapai objektif kumpulan atau organisasi. Beberapa peranan pemimpin kepada pekerja ialah:

Peranan Personal 1. Ketua bertanggungjawab mentadbir para pekerja. 2. Pemimpin- mendorong pekerja kearah mencapai matlamat organisasi. 3. Penghubung- menghubungkan antara individu dan kumpulan sesama pekerja.

Peranan Penerimaan dan Penyampaian Maklumat 1. Peneraju- mendapatkan maklumat semasa daripada pekerja dan menyelaraskan urusan organisasi. 2. Penyebar- memaklumkan kepada pekerja dari masa ke semasa tentang organisasi. 3. Jurucakap- menjadi jurucakap mewakili pekerja dan organisasi apabila berhubung dengan pihak luar sama ada menerangkan

112

tentang

dasar,

perancangan

atau

apa

sahaja

maklumat

berhubung pekerjanya.

Peranan membuat Keputusan 1. PengusahaPemimpin berperanan dan bertanggung jawab

mencetus idea bagi mempertingkatkan produktiviti pekerja. 2. Penyelamat kekecohanbertindak sebagai penyelamat

kekecohan yang berlaku antara pekerja. 3. Penyedia sumber- Menyediakan sumber-sumber yang diperlukan oleh pekerja seperti perkakasan, bantuan kewangan dan

sebagainya. 4. Perunding Pemimpin bertanggungjawab sebagai wakil pekerja dan organisasi menjalankan rundingan samada di luar atau di dalam bagi menyelesaikan masalah dengan berkesan.

Peranan pembangun sumber manusia 1. Perancang strategik merancang strategi untk membangunkan dan mengptimumkan sumber manusia untuk jangkamasa

pendek, sederhana dan panjang. 2. Perekabentuk dan pembangun sistem merekabentuk program, intervensi strategi dan perlaksaan program pembangunan

sumber manusia.

113

3. Pakar

menjadi

pakar

rujuk

dalam

segala

aspek

yang

bersangkutan dengan pembangunan sumber manusia.

Kepada persekitaran Pemimpin bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab sosial dan membantu agensi-agensi luar yang memerlukan sumbangan

organisasi yang dipimpinnya. Apabila terdapat satu sinergi antara organisasi yang dipimpinnya dengan persekitaran, kerjasama ini akan membuahkan berbagai kejayaan dan dalam masa yang sama

membantu pihak-pihak lain mencapai kejayaan mereka pula. Ini juga akan mengelakkan organisasi yang dipimpinnya daripada

mementingkan keuntungan organisasi semata-mata dan lebih relevan terhadap tuntutan dan keperluan persekitaran.

Beberapa peranan pemimpin kepada persekitaran ialah:

114

Persekitaran dalam pemahaman yang mudah ialah segala elemen yang berada disekeling sistem kehidupan mahkluk

bernyawa yang sama ada secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan. Oleh yang demikian, sebagai pemimpin, mereka mempunyai beberapa peranan terhadap persekitran. Antaranya ialah:

Penghasilan produk yang berkualiti Memastikan produk yang dihasil dan berikan kepada pengguna adalah berkualiti. ditetapkan. Produk yang dihasilkan perlulah memenuhi kriteria yang Di mana produk tersebut tidak menjejaskan atau

membahayakan pengguna.

Penawaran perkhidmatan yang berkualiti Pemimpin perlu memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pengikut atau pengguna adalah berkualiti dan menepati standard. Kegagalan menawarkan perkhidmatan yang berkualitui akan

menjejaskan nama baik organisasi dan mungkin imej nya sendiri. Malahan memungkinkan wujudnya tanggapan kurang sihat daripada pengikut dan pengguna yang akhirnya akan membawa orgganisasi ke kancah masalah.

115

Memastikan keharmonian Pemimpin juga berperanan memastikan ketenteraman, keharmonian dan kesejahteraan kepada kelompok pimpinannya. Kepemimpinan

yang gagal mendorong kepada kesejahteraan, keharmonian dan ketenteraman akan menyebabkan pengikut sukar menerima pemimpin yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Pengawal alam sekitar Kepemimpinan juga menuntut pemimpin keputusan, tindakan dan cara memastikan sebarang sama sekali tidak

perlaksanaan

menjejskan alam sekitar, sama ada berbentuk pencemaran atau pelanggaran akta alam sekitar.

Kepada negara Peranan dan tanggungjawab pemimpin ialah memastikan

organisasinya itu membantu ke arah pembangunan negara. Ini dapat dilakukan dengan memimpin para pekerja dan organisasinya dalam membantu menyediakan sumber-sumber yang diperlukan dalam hal pembangunan negara.

116

Contoh terbaik ialah konsep Persyarikatan Malaysia di mana pihak swasta dan pihak kerajaan bergabung tenaga membangunkan negara bagi mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Pemimpin bagi kedua-dua berperanan organisasi iaitu swasta segala dan kerajaan bersama-sama gunatenaga

menggembleng

kepakaran

dan

organisasi masing-masing mencurahkan sumbangan mereka terhadap pembangunan negara. Beberapa peranan pemimpin kepada negara ialah:

Mengekalkan keharmonian Pemimpin perlu memastikan keharmonian terutamanya jika organisasi yang dipimpinnya mengandungi pelbagai kaum.

Mengharumkan nama negara Pemimpin menjadi cermin kepada negara. Mereka bukan sahaja

memimpin sekelompok pengikut setempat, kemungkinan menjadi pemimpin di peringkat antarabangsa adalah besar. Pemimpin perlu

membawa imej yang baik kerana kegagalan memberikan imej yang baik akan menyebabkan pihak luar membina tanggapan kepada negara yang diwakili oleh pemimpin tersebut.

117

Menambah hasil negara Pemimpin menjadi agen yang merangka, merancang, membina dan membentuk dana untuk menghasilkan pendapatan kepada negara. Pemimpin yang bijak, adalah pemimpin yang dapat meningkatkan dana negara dan seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menjana pembangunan Setiap pengikut inginkan kehidupan yang selesa. Oleh itu pemimpin perlulah mengusahakan pembangunan sama ada dari perspektif material dan spiritual agar kehidupan rakyat sejahtera.

Aktiviti 1. Bincangkan bagaimana pemimpin dalam organisasi anda

berperanan dan bertanggungjawab terhadap: a. Organisasi b. Pekerja c. Persekitaran d. Negara 2. Kaitkan jawapan anda berdasarkan pengalaman dan sila berikan contoh dan rujukan yang berkaitan. 3. Apa yang anda faham tentang `tanggungjawab sosial. Huraikan dengan mengaitkannya kepada peranan dan tanggungjawab pemimpin dalam organisasi.

118

4. Kepemimpinan anda dalam organisasi mula dipertikaikan. Para pekerja mendakwa anda gagal memandu organisasi mencapai objektif dan anda juga dituduh mengamalkan sikap memilih dalam pengiktirafan dan penghargaan mengatasi kepada perkara pekerja. ini dan

Bincangkan

bagaimana

anda

meyakinkan pekerja bahawa anda seorang pemimpin yang baik.

Penutup Pemimpin mempunyai tanggungjawab dan peranan yang penting dalam organisasi kerana setiap unit dalam organisasi yang diketuainya memerlukan kepekaan, sikap, sentuhan, wawasan dan kepakarannya. Pemimpin yang memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik, akan memandu organisasinya kearah kecemerlangan dan tidak melupakan

tanggungjawabnya terhadap pekerja, persekitaran dan negara.

Ringkasan 1. Pemimpin dalam organisasi berperanan dan bertanggungjawab terhadap organisasi, pekerja, persekitaran dan negara. 2. Sesebuah organisasi memerlukan kepemimpinan yang berkesan bagi mencapai matlamat dan mencipta kejayaan dan

peningkatan produktiviti

119

3. Pemimpin

mempunyai

peranan

antara

personal,

peranan

penerimaan dan penyebaran maklumat dan peranan membuat keputusan terhadap pekerjanya. 4. Pemimpin bertanggungjawab memastikan organisasinya

menjalankan tanggungjawab sosial dan memenuhi tuntutan persekitaran dan negara.

UNIT 9 ISU-ISU KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

120

Pendahuluan Kepemimpinan adalah satu topik yang hangat diperbahaskan kerana secara dasarnya setiap individu adalah pemimpin; setidak-tidaknya dalam diri sendiri. Semakin kompeksnya sistem sosial, semakin

banyak diperkatakan mengenai kepemimpinan yang diamalkan oleh seseorang pemimpin.

Tajuk-tajuk dalam unit ini 1. Wanita dan kepemimpinan. 2. Maklumat, teknologi dan komunikasi (ICT) 3. Ideologi 4. Diversiti

Objektif pembelajaran Diakhir unit ini diharapkan anda akan dapat: 1. Mengenalpasti peranan, ciri dan tanggungjawab wanita sebagai pemimpin. 2. Mengenalpasti kebolehan dan kemahiran yang dimiliki dalam kepemimpinan untuk seseorang wanita. 3. Menentukan peranan dan tanggungjawab pemimpin di era ICT. 4. Menggalurkan kekangan dan kelebihan menjadi pemimpin di era ICT.

121

5. Mengenalpasti kepemimpinannya. 6. Menganalisis kepemimpinan.

ideologi-ideologi

pemimpin

dalam

senario

diversiti

yang

berlaku

dalam

Wanita dan kepemimpinan Secara umumnya wanita mempunyai hak dalam kepemimpinan. Setiap individu sama ada lelaki atau wanita yang dipertanggungjawabkan mengurus atau memimpin orang lain dalam kelompok yang kecil atau besar, atau dipertanggungjawabkan mengurus sesuatu kerja

dinamakan pemimpin dan bertanggungjawab ke atas pimpinannya.

Northouse

(1997)

menyatakan

bahwa

kaum

wanita

semakin

memainkan peranan yang penting dalam kepemimpinan dan mereka cenderung untuk menggerakkan jentera kepemimpinan seiring dengan kaum lelaki.

Bentuk kepimpinan wanita Wujud empat bentuk utama kepemimpinan wanita iaitu: 1. Kepemimpinan wanita pada diri sendiri. 2. Kepemimpinan wanita dalam rumahtangga. 3. Kepemimpinan wanita di dalam masyarakat. 4. Kepemimpinan wanita dalam organisasi.

122

Kepemimpinan wanita pada diri sendiri Kepemimpinan wanita kepada diri sendiri adalah dengan

mempertingkatkan kualiti diri ke arah yang lebih mantap, matang, dan cemerlang iaitu dengan berilmu, bertaqwa, berakhlak mulia dan beramal soleh.

Wanita yang memiliki sifat-sifat positif ini akan dapat melahirkan kepemimpinan melalui teladan kepada anggota keluarganya sendiri dan masyarakat awam, sama ada secara formal atau tidak formal. Selain daripada itu, sifat positif ini juga dapat menjadikan seseorang wanita itu pemimpin sejati, tokoh yang dihormati dan disanjung tinggi.

Kepemimpinan wanita dalam rumahtangga Kepemimpinan wanita dalam rumahtangga adalah sebagai pengurus kepada rumahtangga suaminya. Pendidik dan pembimbing kepada orang-orang yang menetap bersama-samanya seperti keluarga dan anak-anaknya.

Umumnya ditanggapi kepemimpinan wanita adalah terbatas dan hanya mencakupi aspek-aspek tertentu sahaja. Namun begitu, wanita masih memiliki hak dalam bidang kepemimpinan rumahtangga

123

sebagai

pembantu

kepada

suami,

pengurus

rumahtangga

dan

pemimpin kepada orang yang berada di rumah suaminya.

Bagi menjamin kejayaan kepemimpinan wanita di dalam rumahtangga, wanita perlu memerlengkapkan diri dengan memiliki ciri-ciri asas suri rumahtangga mengikut kehendak setempat serta keadaan semasa.

Kepimpinan wanita dalam masyarakat Wanita sebagai manusia dinamik turut berperanan dan memberi sumbangan pada pembangunan insan, agama dan Negara.

Kepemimpinan wanita

bersifat sepadu iaitu kepemimpinan yang

menitikberatkan di antara pembangunan material dan rohani.

Matlamat kepemimpinan wanita di dalam pembangunan insan adalah bagi membina masyarakat yang maju, berilmu, berkemahiran,

berkualiti, di samping masyarakat yang mempunyai akhlak yang baik, bermoral, berhemah tinggi, dan hubungan sesama manusia. Maka dengan itu, kepemimpinan wanita di dalam masyarakat bersifat bersepadu, terikat dan seimbang.

Kepemimpinan wanita dalam organisasi Kepemimpinan wanita dalam organisasi semakin diterima dan diiktiraf sejajar dengan perkembangan semasa. Wanita yang menduduki

124

sesuatu

jawatan

penting

dalam

organisasi

mempunyai

kuasa,

tanggungjawab dan peranan yang tersendiri yang secara langsung mempengaruhi perjalanan dan perkembangan organisasi tersebut. Penerimaan pengikut Pengikut biasanya mempunyai tanggapan yang tersendiri apabila wanita menjadi pemimpin. Wujud pelbagai tanggapan yang menjadi cabaran dan halangan kepada pemimpin wanita. cabaran tersebut adalah: 1. Kepelbagaian rol 2. Stereotaip 3. Penerimaan keluarga, masyarakat dan organisasi 4. Biologikal 5. Pengharapan kendiri Halangan dan

Kepemimpinan wanita dan era globalisasi Wanita semakin diterima sebagai pemimpin dan kepemimpinan mereka diakui dan diikhtiraf. Di Malaysia sebagai contoh, semakin

ramai wanita dilantik, dipilih atau diwakilkan sebagai pemimpin. Globalisasi menjadi pembuka ruang dan peluang kepada kaum wanita untuk terus melibatkan diri dalam kepemimpinan di masyarakat, organisasi dan negara.

Bentuk kepemimpinan wanita di era globalisasi

125

Terdapat beberapa bentuk kepemimpinan yang dipraktiskan dalam era globalisasi, iaitu: 1. Kepemimpinan secara terpilih 2. Kepemimpinan secara penyerahan 3. Kepemimpinan secara perkongsian 4. Kepemimpinan jarak jauh

Aktiviti 1. Bincangkan bagaimanakah kepelbagaian rol yang dimainkan oleh seorang pemimpin wanita mempengaruhi kemampuannya untuk cemerlang dalam memimpin organisasi. 2. Senaraikan dan bincangkan jenis dan bentuk stereotaip

terhadap wanita sebagai pemimpin. 3. Bagaimanakah keluarga, masyarakat dan organisasi memainkan peranan untuk membimbing atau menghalang wanita dalam kepemimpinan. 4. Bincangkan ciri-ciri yang diperlukan oleh wanita dalam

kepemimpinan. 5. Bina sebuah rajah menunjukkan kepelbagaian rol yang dimiliki oleh wanita yang berkait rapat dengan kepemimpinan. 6. Bincangkan ciri-ciri, kelemahan dan kekuatan bentuk

kepemimpinan di era globalisasi.

126

7. Bagaimanakah

bentuk

kepemimpinan

ini,

globalisasi

boleh

diimplimentasikan dalam organisasi anda.

Maklumat, komunikasi dan teknologi (ICT) Globalisasi telah mengecilkan sempadan dunia sehingga interaksi antarabangsa tidak lagi terhad kepada aktiviti-aktiviti ekonomi sematamata tetapi juga mencakupi isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan alam sekitar. Dalam masa yang sama, pembangunan maklumat, komunikasi dan teknologi (ICT) telah proses menyemarakkan globalisasi. lagi

perkembangan

dan

melengkapkan

Fungsi

kepemimpinan dalam era ICT juga menjadi semakin kompleks dan mencabar.

Cabaran kepemimpinan dalam era ICT Cabaran di era globalisasi adalah cukup hebat. Sebagai pemimpin,

seseorang itu perlulah mengenalpasti dan tahu bagaimana untuk menyahut cabaran di era ini. Antara cabarannya ialah: 1. Menguasai perubahan teknologi maklumat dan komunikasi. 2. Keupayaan berinteraksi dengan baik. 3. Pembangunan dan pembentukkan pengikut. 4. Pekerja berilmu. 5. Penyelidikan dan pembangunan. 6. Rantaian dan jaringan hubungan.

127

7. Mewujudkan persekitaran pencapaian tinggi.

Trend mempengaruhi kepemimpinan dalam era ICT Terdapat beberapa trend yang secara langsung mempengaruhi

kepemimpinan di era ICT, antaranya ialah: 1. Globalisasi dan liberalisasi 2. Teknologi maklumat dan komunikasi 3. Pegangan terhadap nilai-nilai kerohanian dan agama 4. Peralihan kepada Knowledge Economy (K. economy) 5. Perubahan sosial 6. Taraf pendidikan 7. Perubahan perundangan dan peraturan 8. Peningkatan peranan dan kepemimpinan wanita

Ideologi Setiap pemimpin memiliki ideologi yang tersendiri dalam

mengimplimentasikan kepemimpinan. Ideologi pemimpin lebih mudah dianalisis jika pemimpin itu menjadi ketua negara. Kepemimpinannya akan menyerlahkan apakah ideologi disebalik perancangan, keputusan dan tindakan. Memahami ideologi pemimpin menjadi satu kelebihan kepada pengikut kerana mereka boleh memahami dan menjangkakan bagaimana pemimpin akan bertingkahlaku. Kamus Dewan (1996)

128

ideologi dimengertikan sebagai fahaman (ajaran) yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain.

Setiap pemimpin mempunyai ideologinya yang tersendiri.

Ideologi

seseorang pemimpin lazimnya berkait rapat dengan agama, budaya dan nilai yang sedia ada dalam dirinya.

Keistimewaan ideologi pada pemimpin Terdapat beberapa keistimewaan ideologi pada pemimpin iaitu: 1. Batu asas untuk pembentukan corak kepemimpinan. 2. Pemimpin tahu hala tuju dalam kepemimpinan. 3. Pengikut faham dan sedar bagaimana pemimpin ingin memandu mereka.

Kelemahan Juga, terdapat beberapa kelemahan ideologi pada seseorang pemimpin iaitu: 1. Kemungkinan pemimpin terlalu taksub mengimplikasikan

ideologi sehingga lupa kepada tuntutan dan perkembangan semasa. 2. Pengikut mungkin tidak boleh menerima ideologi pemimpin. 3. Kegagalan melaksanakan ideologi menyebabkan pemimpin

kehilangan pengaruh.

129

4. Pertentangan

ideologi

pemimpin

dengan

pengikut

boleh

menyebabkan keadaan tidak stabil.

Diversiti Peranan pemimpin dalam era ICT tidak lagi hanya sebagai pencetus, membentuk dan perancang kepada pembangunan dan perkembangan masyarakat, organisasi dan negara sahaja. Peranan mereka semakin meluas iaitu pemimpin turut berperanan sebagai pencetus perubahan, membina idea, pentadbir yang mahir, ahli teknologi dan pelbagai peranan lain. Corak kepemimpinan telah berubah iaitu kepemimpinan telah

merentasi batu sempadan, garisan kehidupan dan budaya setempat. Kepemimpinan meletakkan pemimpin dalam situasi konflik iaitu konflik peranan, konflik nilai, konflik perlakuan, konflik tugas dan konflik budaya.

Ciri-ciri kepemimpinan dalam diversiti Wujudnya beberapa cirri kepemimpinan dalam konteks ini iaitu: 1. Peranan dan tanggungjawab pemimpin semakin kompleks. 2. Kepemimpinan menuntut kepada pengorbanan, kewangan, masa dan semangat yang padu. 3. Pemimpin dan pengikut saling peka dan mengambil tahu aktiviti dan tindakan satu sama lain.

130

4. Kepemimpinan pendapatan.

menjadi

satu

kerjaya

dan

memberikan

5. Fenomena konflik menjadi sebahagian daripada rutin pemimpin dan pengurusan konflik menjadi keperluan.

Kekuatan Antara beberapa kekuatan diversiti dalam kekepimpinan ialah: 1. Pemimpin sentiasa bersedia melengkapkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang. 2. Pemimpin mampu menjadi rol model. 3. Kepemimpinan menyebabkan seseorang pemimpin merentasi sempadan dan landasan setempat. 4. Kepemimpinan menuntut pemimpin untuk memiliki kepelbagaian pengetahuand an kemahiran.

Kelemahan Antara beberapa kelemahan kepemimpinan dalam diversiti ialah: 1. Tidak semua pemimpin dapat menyesuaikan diri dalam era yang semakin kompleks dan menuntut kepada pemilikan pelbagai pengetahuan dan kemahiran. 2. Kepemimpinan seseorang pemimpin mudah terdedah kepada kecaman kerana pengikut menjadi penilai yang kritis.

131

3. Pengikut

mungkin

menuntut

pemimpin

melaksanakan

tanggungjawab yang bukan dalam bidang kepakarannya. 4. Diversiti untuk mencapai matlamat kumpulan menjadi lebih rumit, mencabar dan sukar sekiranya konflik yang wujud tidak dapat diurus dengan sempurna.

Aktiviti 1. Konsep diversiti telah membawa perubahan kepada tugas, peranan dan tanggungjawab pemimpin. Bincangkan perkara

tersebut berlandaskan pengalaman anda berserta contoh dan rujukan yang sesuai. 2. Kepemimpinan menjadi semakin kompleks apabila pemimpin perlu menyesuaikan diri dengan era ICT dan konsep diversiti. Bincangkan pernyataan tersebut contoh organisasi yang anda sertai. dengan mengambil satu

Penutup Kepemimpinan menjadi semakin kompleks apabila dunia memasuki era ICT. Keadaan menjadi bertambah kompleks apabila konsep

diversiti menuntut pemimpin tidak lagi hanya berlandaskan sumber dan kemampuan yang sedia dimiliki untuk kekal menjadi pemimpin.

132

Diversiti menuntut pemimpin memperkaya dan memperkasakan diri agar segala kemahuan, kehendak, tuntutan dan matlamat masyarakat, organisasi dan negara dapat direalisasikan. Malahan wanita mula

diterima dan diiktiraf sebagai pemimpin. Kepemimpinan wanita yang dulunya menjadi isu besar, telah tidak lagi menjadi isu ekoran ICT dan konsep diversiti memberikan wanita peluang, ruang dan kesempatan yang luas.

Ringkasan 1. Kepemimpinan wanita semakin diterima dan bukan lagi satu isu besar. 2. Semakin ramai wanita diberi peluang, ruang dan kesempatan sebagai pemimpin sama ada dalam konteks masyarakat,

organisasi dan negara. 3. Kepelbagaian rol dan stereotaip seringkali menjadi penghalang kepada wanita untuk cemerlang sebagai pemimpin. 4. Era ICT menjadikan tugas dan peranan pemimpin dalam kepemimpinan semakin kompleks. 5. Kepemimpinan melangkaui sempadan daerah, landasan

setempat dan budaya sekelompok ekoran era ICT.

133

6. Konsep

diversiti

menuntut

pemimpin

mempelbagaikan

kemahiran dan pengetahuan. 7. Setiap pemimpin mempunyai ideologi dan mereka berusaha mencernakan dipraktiskan. ideologi mereka dalam kepemimpinan yang

Rujukan Robbins, S. P. (2001). Organizational behavior. New Jersey : Prentice-Hall.

MODEL JAMILATO 5 KEPIMPINAN : SATU EPISTIMOLOGI FAKTOR MEMPENGARUHI


SOSIAL EKONOMI POLITIK TEKNOLOGI

K O N T E K S

KELUARGA CORAK KEPIMPINAN YANG DIPILIH

ORGANISASI

KOMUNITI ANTARABANGSA NEGARA TEORI DIRI SAYA IMPLIKASI TUGAS SIAPA ? PERANAN PERTANGGUNGJAWABAN TANGGUNGJAWAB

134

FAKTOR MEMPENGARUHI

JAMILATO/LEADERSHIP/24/07/02/PEKKA/JPPPL/UPM

BACAAN TAMBAHAN

Abdul Shukor, A. (1992). Pengurusan organisasi : perspektif pemikiran dan teori. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Aziz, I.(1993). Kepimpinan rumah tangga menuju kebahagiaan. Kuala Lumpur : ISBA Publication. 135

Abunoor, A. B & Ahmad, A. L. (penterjemah) (1993). Kepimpinan wanita dalam keluarga dan masyarakat : menurut kaca mata Islam . Kuala lumpur : Affluent Master Sdn. Bhd. Bass, B. M. (1981a). Stodgill's handbook of leadership. New York : The Free Press. Bass, B. M. (1981b). People, work and organizations : an introduction of industrial and organizational psychology (2nd ed.). Boston : Allyn and Bacon. Bateman, T. S., & Snell, S. C. (1996). Management : Building competitive advantage. Chicago : Irwin. Berns, R. M. (1993). Child, family, community : Socialization and support. Fort Worth : Harcourt Bace Jovanovich Colleage publishers. Cascio, W. F. (1995). Managing Human Resources : Productivity, quality of work life and profits (2nd ed.). New York : Mc Graw-Hill Publishing Co. Calvert, B. & Stauton, W. R. (1992). Percertion of parenthood : similarities and differences between 15 years old girl and boys. Journal of adolescence, 27(106), 37 - 52. Cassel, R. N. & Stancik, E. J. (1981). The leadership ability evaluation : revised. California : Western Psychological Services. Dania, A. R. (1998). Kefahaman konsep pengikutan dalam organisasi. Tesis Master Sains (HRD). Tidak diterbitkan. Serdang : UPM. Easterbrooks, R. M. & Goldberg, W. A. (1984). Toddler development in the Gromly, A. V. & Brodzinsky, D. M. (1993). Lifespan human development (5th ed.). New York ; Harcourt Braco Jaovanorich colleage publisher. George, J. M. & Jones, G. R. (1996). Understanding and managing organizational behaviour. Massachussetts : AddisonWesley Publishing.

136

Hesselbein, F., Goldsmith, M. & Bechard, R. (1997). The community of the future. The Drucker Foundation. San Francisco : Jossey-Bass Publisher. Hesselbein, F., Goldsmith, M. & Bechard, R. (1998). The leader of the future : thevisions, strategies and practices for the next era. San Francisco : Jossey-BassPublisher. Jamilah, O. (1992). Kepimpinan dan pengurusan. Majalah Pengembangan, 15, 33 - 44. Jaafar, M. (1999). Kelakuan organisasi. Leeds Publications : Kuala Lumpur. Kamaruddin, K. (1989). Leadership in the management of student affair di dalam some aspects of educational administration in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kirkpatrick, S. A. & Locke, E. A. (1991). Leadership : Do traits matter?. Academic ofManagement, Mei, 33 - 57. Koontz, H. & Weihrich, H. (1997). Management (9th ed). New York : McGraw-Hill Book Co. Lambak, T. (1999). Stail kepemimpinan bapa: faktor personal dan konteks keluarga. Kertas projek Bacelor Sains Pembangunan Manusia tidak diterbitkan. Universiti Putra Malaysia. Maimunah, I. (1990). Pengembangan : Implikasi ke atas pembangunan masyarakat (edisi kedua). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Abdul Rashid, I. (1993). Kepemimpinan : ulusan teori dan kajiannya di Malaysia. Dalam Abdul Halim Othman (ed). Psikologi Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ruslan, K. (1996). Kepimpinan yang cemerlang mengikut Islam. Kertas kerja dibentangkan dalam konvensyen kepimpinan generasi muda se Malaysia, Kuala Lumpur. Robbins, S. P. (1996). Organizational behaviour concept, controversies, applications. New Jersey : Prentice Hall International.

137

Saifuddin, A. (1996). Cabaran-cabaran strategik kepimpinan abad ke - 21. Kertas kerja dibentangkan dalam konvensyan kepimpinan generasi muda se Malaysia, Kuala Lumpur. Shaeter, A. B. & Bayley, D. (1963). Leadership. Dalam Dudley E. Flood (ed). If they are not following; you are not leading. US State Department of Public Instruction, May 1977. Yukl, G. A. (1989). Leadership in organizations. New Jersey ; Prentice Hall. Zinn, B. M. (1992). Social problems (5th ed). Boston : Allyn and Bacon.

138