1. Pengenalan 1.1 Surah Ali Imran Ayat 7 Tafsir Pimpinan Ar-Rahman 1.

2 Surah Ali Imran Ayat 7 Tafsir Ibnu Kasir 1.3 Surah Ali Imran Ayat 7 Tafsiran Tafsir Al-Jalalain

1 1 1 2

2. Huraian Ayat Mengenai Skop Perbincangan Yang Istinbatkan Atau Dikeluarkan Daripada Ayat 7 Surah Ali Imran 2.1 Pendahuluan 2.2 Ayat Mutasyabihat 2.3 Ada 2 Jenis Ayat Mutasyabihat. a. Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Sifat-Sifat Allah. b. Ayat-Ayat Yang Tidak Berkaitan Dengan Sifat-Sifat Allah Seperti Susunan Hurus-Huruf Di Awal Surat Al-Qur’an. 2.4 Yang Berhak Melakukan Ta’wil 2.5 Ta’wil 2.6 Al-Zarqani Membagikan Ayat-Ayat Mutasyabihat Kepada tiga Bahagian 12 12 13 5 10 3 3 5

3. Mazhab-Mazhab Akidah Yang Timbul 3.1 Pandangan Salaf Dan Khalaf Terhadap Ta’wil i. ii. iii. Kumupulan Pertama: Hanabilah Kumpulan Kedua: Asya'irah Kumpulan Ketiga: Maturudiyah

14 14 15 15 16 17

3.2 Subhi Al-Shalih Pendapat Ulama Ke Dalam Dua Mazhab

4. Kesimpulan

20