Anda di halaman 1dari 15

UNSUR EMOSI DALAM FALSAFAH PENDIDKAN NEGARA

Nama :
LEE SOOK TENG NG KIM YOKE TAN XIAOQI TEY YAN LE 3PPISMP PML ( BM )/MAT/BI/BC

Pengenalan Falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi. Falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi:

Falsafah pendidikan Negara


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis


dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu


pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan


kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan negara


Falsafah pendidikan kebangsaan telah pun menggariskan harapan untuk melahirkan insan yang berkeupayaan berfungsi sebagai bangsa Malaysia yang mencapai paras keseimbangan dari segi emosi, jasmani, rohani, mental dan fizikal, sekaligus bersepadu dengan pelbagai elemen kemahiran insaniah dan seterusnya berupaya menjadi modal insan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara.

Matlamat pendidikan negara


Melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani.

Percaya dan patuh kepada Tuhan


Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional, berakhlak mulia, berketrampilan

Berkeupayaan memberi sumbangan kearah menambahkan kemakmuran masyarakat dan negara Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik dan mesra di antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia

Unsur emosi
Kecerdasan emosi secara tafsirannya telah jelas menunjukkan bahawa wujudnya elemen-elemen pembersihan jiwa raga yang bersifat positif dan nilainilai murni yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan dari satu generasi.

Unsur emosi
Berkaitan dengan jiwa dan perasaan Emosi mempengaruhi tingkahlaku Perlu membentuk emosi yang stabil dan terkawal Kepintaran EQ melahirkan kekuatan diri dan keteguhan peribadi serta membina hubungan yang sejahtera dengan orang lain

Unsur Rohani dan Emosi


Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut:
Keyakinan terhadap Tuhan. Kepercayaan beragama. Kemantapan jiwa. Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat. Berbudi pekerti mulia Berbakti dan berkorban.

Insan yang Seimbang dan Harmonis Emosi


Seimbang dan harmonis emosi dapat menjana
tingkah laku dan pemikiran sihat, matang dan bertoleransi antara individu. Pendidikan mengasuh perasaan dan pemikiran sihat.

Ciri-ciri emosi yang seimbang dan harmonis

Berperasaan tenang dan tingkah laku terkawal. Mempunyai rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Memiliki semangat kekitaan dan perpanduaan dan menghormati orang lain.

Menghargai dan menyayangi keindahan alam. Menghargai dan menghormati keindahan buatan manusia selagi ia tidak bertentangan dengan agama dan adat budaya.
Selalu bersikap matang dan terbuka.

Kesimpulan
Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Falsafah pendidikan ini dimanifestasikan dan diri insan yang memiliki ciri-ciri baik, seimbang dan harmonis. Mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi rohani, mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

Sekian Terima Kasih