Anda di halaman 1dari 5

Nama : Kelas : No :

I Nyoman Yogi Dharmana IX K 17

NARKOBA

Om Swastyastu Om Awighnam Astu Nama Sidham

Ratu idane sane banget wangiang titiang sinamian. Titiang mangkin maka sisianing ring Badung. Ring rahina mangkin icen titiang nyidang galah jadi mapidartayang indik NARKOBA. Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda tarunataruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika. Banget titian nunas geng rena sinampura di pradine atur titiang malih bosbos sane kaiwangan. Ratu ida dene sareng sami utamane para kawula muda sareng sami, sanantukang kawentenan Era Globalisasi, sane ngranjing ring jagat Indonesia tanpa sangkan taler sang guru rupaka sane nenten gelis tanggap ring pari polah ipun tuur kawentenan ring wewidangan soang-soang sane nenten becik, akeh kawula muda taruna-tarunine sampun kone kabrebehan antuk Narkoba inggihang punika makawinan pamedalan generasi sane loyo, ten medue rasa tanggung jawab, manah maajah sampun ical, tata krama sane nenten becik, taler akeh sampun para kawula mudane ngeranjing ring gumi. Kawentenan punika banget pisan makta pikobes maring jagat Indonesiane. Sapatutne yening jaging pacing ngrereh kedik jayaan nenten wenten manut ngangge Narkoba. Nika mawinan akeh ngikairining paridabdab sane nenten becik. Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngemecikin para kawula mudane sane ngangge NARKOBA punika akeh wenten paridabdab pamargi sane prasida kamargiang mangda kawula mudane prasida kabecikang malih, inggih punika : Ngicenin pitutur saking yayasan social, sekolah, paridabdab saking guru swadyaya taler ngranjing seminar-seminar. Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge Narkoba. Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sane wedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiang ngaturang Prama Shanti. Om Shanti, Santhi, Shanti Om

Nama : Kelas : No :

I Putu Bangkit Pratama IX K 24

ACARA PERPISAHAN KELAS IX SMP N 3 ABIANSEMAL

Om Swastyastu

Sane banget baktining titian : Kaping ajeng Bpak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru sinamian sane stata ledang mapaica pewarah-warah lan panuntun. Bapak lan Ibu Staf TU sane naler baktining titiang. Miwah para pasawitram titian sareng sami, sane banget tresna sihin titian.

Sadurung titian matur amatra, lugrayang titiang pinaka angga asane nylewedi dados duta saking kelas VII, ring galahe mangkin, nyihnayang rasa pangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mapan sangkaning Asung Kerta Wara Nugraha ring Ida, iraga sareng sami iriki prasida mapupul masikiang nglaksanayang acara perpisahan sisya Kelas IX SMP N 3 Abiansemal ring rahina mangkin Ida dane sareng sami, rasa gargita pisan manah titiang santukan nyingakin sejebag kaluwarga sekolah semayub salunglung subayantaka, sapunika taler para sisya kelas IX prasida pakedek-pakenyung pacing nyantosang kalulusan sane pacing rawuh. Pangaptin titiang, dumadak rikala rahina kalulusan sane pacing rauh, para Bli lan Mbok sisya kelas IX sami nenten nyarengin budaya sane kaon sekadi corat-coret lan konfoi gruang-grueng ring margine. Mangda acara kelulusan druene kamargiang antuk ngaturang sembah pangubakti iriki ring sekolah. Dumogi ja antuk asung kerta wara nugraha Ida Bethari Saraswati, bhataraning sang maraga Brahmacari, sekadi titiang lan para sawitra sareng sami, para Bli lan Mbok ring kelas IX prasida lulus 100 % ring UN sane lintang. Ida dane sareng sami manawirta sampun uning nyabran awarsa pastika sampun iraga nglaksanayang acara sekadi mangkin, pinaka galah matemu wirasa kaping ungkur para sisya kelas IX ring Guru miwah pasawitra ring kelas VII miwah VIII pacing ninggal sekolah puniki, nyujuh sekolah sane selantur nyane inggih punika SMA utawi SMK.

Ritatkala Bli lan Mbok sampun lulus lan ngranjing ring SMA, elingan pisan sampunang lali ring sekolah SMP N 3 Abiansemal puniki. Santukan tityang warsa ngranjing iriki pastika wenten ayuta kenangan sane tan prasida antuk nglaliang. Sedih, seneng, sebet, bagia sareng sawitra lan guru, pastika pacing ngangenin. Ainggih, ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang. Titiang saking duta kelas VII nenten ja pajang atur, wantah asapunika sane prasida unggahang titiang ring panyembrama titiang puniki. Pinaka wasananing atur, titiang saking kelas VII nunas pangampura antuk sapangiwang titiang matur lan nyarengin salami awarsa puniki, mogimogi ida dane ngeledangin.

Om Santih, Santih, Santih Om

Nama : I Kadek Hendra Gunawan Kelas : IX G No : 33

NGRAJEGANG BASA LAN BUDAYA BALINE

Ibu/Bapak Guru sane wangiang titiang lan para sisya dahat kusumayang titiang. Sadurung titiang ngelanturang pidarta, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Hyang Widhi, majalarang antuk panganjali umat Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi prasida titiang ngiring Ida dane sareng sami gumanti sida ngemanggehang karahayuan, tur titiang prasida taler ngamolihang sidaning don. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, mawit saking murda punika tincapang titiang malih ring kawentenang Basa Baline.untengnyane wantah saking kawentenang Basa Baline mangda sida taler ngrajegang Budaya Bali punika pinaka yasa kertin iragane sareng sami ngrajegang budaya lan agamane ring Bali. Sane mangkin, yen iraga kayun, kayunin tur uratiang indik kawentenang aab jagate, napi malih kawentenang aab ring Bali, sawiaktu pisan akeh sane sampun mawah, manut pakibeh jagate, taler akeh sane sampun lempas saking tatatiti karma sane sampun nglimbak saking nguni-nguini. Utamannyane indik sasana, sane pastika punika wenten pakililitanipunne sareng Basa Bali ring pakaraman. Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang matur amatra, manawi wenten sane tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhing basa, titiang nunas geng rena sinampura, Untatin titiang antuk parama santi. Om Santih, Santih, Santih Om