Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI BUKU Corey, C. (2005). Theory and practice of counselling and psychotherapy. (7th Ed.).

Belmont CA: Thomson Learning Inc. Paterson, C.H. (1986), Theories of counselling and psychotherapy. New Yoerk, NY: Harper & Row Triantoro, S. (2005). Terapi dan kaunseling Gestalt. Yogyakarta: Graha Ilmu See, C.M. (2009), Pendekatan Kaunseling. (Edisi pertama). Kuala Lumpur : Lembaga Kaunselor Lee, K.C. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

INTERNET http://cikguit.blogspot.com/2009/05/pentaksiran-pengujian-dan-penilaian.html diakses pada 15 Julai 2011 http://www.scribd.com/doc/60452073/5/Perkaitan-antara-Pentaksiran-Pengujiandan-Penilaian diakses pada 15 Julai 2011 http://mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/taksonomi-bloom.html diakses pada 16 Julai 2011 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/30/taksonomi-perilaku-individu/ diakses pada 17 julai 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom diakses pada 19 Julai 2011 http://adl.aptik.or.id/default.aspx?tabID=61&id=105306&src=a diakses pada 19 Julai 2011 http://www.learningandteaching.info/learning/solo.htm diakses pada 20 julai 2011