Anda di halaman 1dari 18

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL


Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL


Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk merekacipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa 2

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahaptahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

TAFSIRAN
o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid Instrumen : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

TAFSIRAN BAND
BAND PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

BAND 1 2

PERNYATAAN STANDARD Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik.

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

BAND

PERNYATAAN STANDARD B1 Mengenali mengetahui prinsip dalam Seni Reka. rekaan Asas

DESKRIPTOR

EVIDENS

1 Tahu

B1D1 dan Tahu dan

B1D1E1 kenal Mengenalpasti unsur seni

unsur seni dalam garisan rupa bentuk jalinan ruang warna

unsur seni dan Asas Seni Reka

B1D2 Tahu prinsip Reka dan rekaan

B1D2E2 kenal Mengenalpasti prinsip rekaan Kontra Harmoni Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan

dalam Asas Seni

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

BAND

PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual.

DESKRIPTOR

EVIDENS

2 Tahu dan Faham

B2D1 Tahu dan faham tentang kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni visual

B2D1E1 Mengelaskan unsur seni, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada sumber alam B2D1E2 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada objek buatan manusia B2D1E3 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada hasil seni visual

B2D2 Tahu dan faham tentang kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni visual

B2D2E1 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan pada sumber alam B2D2E2 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada objek buatan manusia B2D2E3 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada hasil seni visual

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

DESKRIPTOR B3D1 Tahu, faham dan membuat aplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik

EVIDENS B3D1E1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan lukisan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E2 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan catan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E3 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan arca melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan cetakan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E5 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tipografi pada reka bentuk poster atau seni reka tanda melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E6 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tembikar melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E7 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

B3D2 Tahu, faham dan boleh menghasilkan karya seni visual menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik .

B3D2E1 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan lukisan B3D2E2 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan catan B3D2E3 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan arca B3D2E4 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan cetakan

proses, alat,

proses, alat,

proses, alat,

proses, alat,

B3D2E5 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan poster atau seni reka tanda B3D2E6 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan tembikar B3D2E7 Menghasilkan karya menerusi penerokaan media dan teknik penghasilan anyama proses, alat,

proses, alat,

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

10

BAND

PERNYATAAN STANDARD B4 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik.

DESKRIPTOR

EVIDENS

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab

B4D1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

B4D1E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E2 Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B4D1E4 Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B4D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna B4D1E6 Menghasilkan tembikar atau anyaman dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias

B4D2 Memilih dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul

B4D2E1 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan lukisan B4D2E2 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan catan B4D2E3 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan arca

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011 11 Menggunakan media yang sesuai dan teknik

B4D2E4

yang betul dalam penghasilan cetakan B4D2E5

BAND 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Terpuji

PERNYATAAN STANDARD B5 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik

DESKRIPTOR B5D1

EVIDENS

B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang menarik dengan Menghasilkan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran karya Seni idea dengan memberi perhatian kepada kadar Halus, banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, Komunikasi satah dan imbangan Visual dan Kraf Tradisional yang B5D2E2 menarik dengan Menghasilkan catan yang menarik dengan mengaplikasi mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran Asas Seni Reka idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D2E3 Menghasilkan arca yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B5D2E4 Menghasilkan cetakan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea B5D2E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna

B5D1E6 Menghasilkan tembikar dan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011 12

berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias

B5D2 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai

B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai B5D2E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai B5D2E3 Menghasilkan arca asemblaj, stabail dan mobail yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai B5D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan, stensil dan monoprint yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media, teknik dan disiplin cetakan yang betul dan sesuai B5D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai secara manual dan berbantukan komputer B5D2E6 Menghasilkan tembikar dan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan alat, bahan, proses dan teknik yang betul dan sesuai

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

13

B5D3 Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti

B5D3E1 Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti penghasilan seni visual seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri B5D3E2 Menghargai sumber alam ciptaan Tuhan dalam proses penerokaan idea dan penghasilan karya

B5D4 B5D4E1 Membuat Mempamer dan memperihalkan hasil kerja sendiri apresiasi dengan menggunakan bahasa seni terhadap hasil kerja sendiri menggunakan bahasa seni
BAND PERNYATAAN TANDARD B6 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik. DESKRIPTOR EVIDENS

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Adab Mithali

B6D1 Menghasilkan karya Seni Halus, menghasilkan rekaan Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah

B6D1E1 Menghasilkan lukisan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E2 Menghasilkan catan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E3 Menghasilkan arca yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B6D1E4 Menghasilkan cetakan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B6D1E5 Menghasilkan rekaan poster dan senireka tanda yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada gubahan tipografi, reka letak,

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

14

gubahan warna dan imbangan B6D1E6 Menghasilkan kraf tembikar yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D1E7 Menghasilkan kraf anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias

B6D2 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan alat, bahan, media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif, secara manual dan berbantukan komputer

B6D2E1 Menghasilkan lukisan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E2 Menghasilkan catan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E3 Menghasilkan arca yang yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E4 Menghasilkan cetakan yang yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E5 Menghasilkan poster dan senireka tanda yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif, secara manual dan berbantukan komputer B6D2E6 Merekacipta karya kraf tembikar dan anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D2E7 Merekacipta karya kraf tembikar dan anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D3E1 Mempamerkan dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan menggunakan bahasa seni

B6D3 Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

15

rakan

B6D4 Memahami dan menghargai hasil kerja sendiri, sumber alam, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara B6D5 Membudayakan nilai kendiri terpuji yang boleh dicontohi semasa menjalankan aktiviti

B6D4E1 Menyediakan portfolio hasil kerja sendiri, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara

B6D5E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab,berdisiplin dan yakin diri dan contoh yang baik kepada rakan sebaya B6D5E2 Menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti B6D5E3 Membuat pwetimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situas

BORANG SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN SATU 2012 NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR TINGKATAN *GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMAN STANDARD PRESTASI

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

16

BAND 1 TAHU

PENYATAAN STANDARD B1

DESKRIPTOR B1D1 unsur seni

EVIDEN B1D1E1 garisan,rupa, bentuk,jalinan ruang & warna B1D2E2 kontra,harmoni,penegasan, imbang irama & pergerakan,kepelbagaian & kesatuan B2D1E1 alam B2D1E2 buatan unsur seni pada sumber unsur seni pada objek

KLIK

B1D2 prinsip rekaan

2 TAHU DAN FAHAM

B2

B2D1 US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D2 PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

manusia B2D1E3 unsur seni pada hasil seni visual B1D2E1 prinsip rekaan pada sumber alam B1D2E2 prinsip rekaan pada buatan manusia B1D2E3 prinsip rekaan pada hasil seni visual B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D2E4 B3D2E5 B3D2E6 B3D2E7 lukisan catan arca cetakan poster / seni reka tanda tembikar anyaman lukisan catan arca cetakan poster / seni reka tanda tembikar anyaman

3 TAHU,FAHA M DAN BOLEH BUAT

B3 *Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan

B3D1 *Tahu, faham dan membuat aplikasi ASR *Penerokaan pelbagai media & teknik

B3D2 *Tahu, faham dan boleh menghasilkan *menerusi proses, alat , media dan bahan

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

B4 *Mengaplikasi kan ASR media & teknik yang betul *Dapat menerangkan hasil kerja mengamalkan nilai baik

B4D1 Mengaplikasi ASR dlm penghasilan

B4D2 Memilih & mengguna media & teknik yg betul

B4D3 Apreasiasi B4D4 Nilai kendiri

B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D2E6 B4D2E7 B4D3E1

lukisan catan arca cetakan poster / seni reka tanda anyaman atautembikar lukisan catan arca cetakan poster / seni reka tanda tembikar anyaman pamerkan hasil karya

B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan

BAND

DSP

5 TAHU, FAHAM, *Mengaplikasi DAN ASR Pendidikan Seni Visual BOLEH *media yg BUAT sesuai, DENGAN *teknik yg TERPUJI betul & kreatif

PENYATAAN STANDARD B5

DESKRIPTOR B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 Tingkatan 1 1 Nov 2011 B5D1E5 B5D1E6 B5D1E7 B5D2 B5D2E1 *Pelbagai & manipulasi B5D1 *Aplikasi ASR dgn betul & kreatif

EVIDEN lukisan catan arca cetakan poster / seni reka tanda tembikar anyaman lukisan

KLIK

17

Nama Guru Mata Pelajaran Tanda Tangan Tarikh

: : :..........

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 1 Nov 2011

18