Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam JAKIM - ISRA; 31 Mei 2011

Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah
Oleh:

Marjan Muhammad Lokmanulhakim Hussain Md Som Sujimon Wan Norhaziki Wan Abdul Halim

1
2

Pendahuluan
Pengenalan Umum Perdagangan Forex

Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Peringkat Kebangsaan Kali ke-7

3

Operasi Perdagangan Spot Forex Secara Individu Melalui Platform Elektronik Perspektif Syarak Mengenai Spot Forex Secara Individu Melalui Platform Elektronik Penutup

4 5

Objektif Kertas Kerja
Mengupas operasi spot forex di peringkat runcit yang dijalankan oleh pedagang-pedagang individu melalui platform internet. Oleh itu, perdagangan spot forex di peringkat inter-bank tidak termasuk dalam skop perbincangan Menyorot perspektif syarak mengenai transaksi perdagangan spot forex oleh pedagang-pedagang individu, dengan mengetengahkan beberapa isu syariah yang berkaitan

3

Pengenalan Umum Perdagangan Forex
Definisi Forex
• Transaksi pertukaran satu matawang dengan matawang yang lain antara dua pihak, pada kadar pertukaran tertentu dan diserah pada satu tarikh yang dipersetujui • Pasaran over-the-counter (OTC) yang dibuka 24 jam sehari

Peserta Forex

• Peringkat tertinggi: Bank-bank pusat, firma-firma perbankan perdagangan dan pelaburan gergasi • Peringkat sederhana: Bank-bank pusat, bank-bank perdagangan dan bank-bank pelaburan yang sederhana, dana-dana lindung nilai (hedge funds), syarikat-syarikat multinasional, dana-dana persaraan (pension funds), syarikat-syarikat insuran dan dana-dana amanah • Peringkat rendah: Syarikat-syarikat, pembuat-pembuat pasaran forex runcit (retail forex market makers) dan pedagang-pedagang individu
• Nilai Hari ini (Value Today) • Nilai Esok (Value Tomorrow) • Nilai Lani (Value Spot) • Nilai Hadapan (Value Forward)

Jenis-jenis Forex Berdasar Tarikh Urusniaga

4

Perdagangan Forex di Malaysia
Regulasi Kawalan Pertukaran
• Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953, Mana-mana individu dilarang berurus niaga forex, kecuali setelah mendapat kebenaran daripada Pengawal Pertukaran Asing, iaitu Gabenor Bank Negara Malaysia. Rujuk: (Seksyen 3(1) dan 4(1), (2) dan (3): ) • Bahagian II (2A) AKPW: Jika sabit kesalahan - denda tidak melebihi satu juta ringgit atau penjara tidak melebihi lima tahun atau keduaduanya sekali

Entiti-Entiti Kewangan Yang Telah Diberi Kuasa oleh BNM
• Peniaga-peniaga yang diberi kuasa: Bank-bank tempatan berlesen • Institusi-institusi kewangan yang dibenarkan: Bank-bank Antarabangsa • Peniaga-peniaga bukan bank yang terpilih: Money brokers dan authorised clearing houses

5

Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik

6

Komponen Asas

• Talian Internet • Platform (Broker) • Akaun Kewangan

Matawang

• Pasangan Matawang Utama • contoh: EUR/USD (Base currency/quote currency) • Maksud rate: EUR/USD = 1.4500

Operasi Trading

•Trading = Dua Transaksi (Open Position dan Close Position)

7

Snapshot 1: Mengenali Platform Forex

8

Snapshot 2: Membuat Arahan Open Position

9

Snapshot 3: Open Position bagi EUR/USD pada rate 1.4287

10

Snapshot 4: Close Position bagi EUR/USD pada rate 1.4278

11

Snapshot 4: Bagaimana keuntungan forex dibuat
Aktiviti Pedagang Pada 12 Mei 2011, anda membeli 10,000 EUR ketika rate EUR/USD ialah 1.4130 Pada 13 Mei 2011, anda menukarkan balik 10,000 EUR tersebut dengan matawang USD ketika rate semasa ialah 1.4330 Keuntungan yang anda dapat EUR +10,000 -10,000 USD -14,130 +14,330

0 EUR

+200

12

Qabd Rollover Interest = Riba al-Nasi’ah

(Pegangan)

Penjualan matawang yang tiada qabd

Leverage = Qard

Isu-Isu Syariah

Spekulasi melibatkan perjudian

13

Leverage = Qard
Kadar pinjaman (credit/loan) yang diberikan oleh broker bagi membolehkan individu berdagang forex dengan nilai yang lebih besar daripada modal sebenar
50 : 1 100 : 1 200 : 1 500 : 1 1000 : 1

Syarat akad jual beli dalam akad qard

Pinjaman yang memberi manfaat kepada peminjam

Unsur riba alnasi’ah

14

Rollover Interest = Riba al-Nasi’ah
Spot forex dibuat berdasarkan nilai lani (T+2). Rollover berlaku apabila pedagang membuka posisi melebihi 24 jam. Akibatnya: Semasa tempoh rollover, faedah (interest) akan didebit atau dikredit ke akaun pedagang, bergantung kepada posisi yang diambil dan perbezaan kadar faedah kedua-dua matawang yang terlibat Terdapat broker yang menawarkan akaun tanpa elemen rollover, tetapi masih mengenakan one-off caj dan kadar spread yang tinggi

Al-Majma‘ al-Fiqh al-Islami (Rabitah al-‘Alam al- Islami) dalam mesyuarat sesi ke-18, pada 12 April 2006 memutuskan caj rollover merupakan unsur riba yang nyata dan diharamkan: :ِ ‫ِيَخ‬ ‫ِ اآلت‬ ‫َبة‬ ‫ِألَظْج‬ ‫ًب ل‬ ‫ش شَسْع‬ ُ ْْ‫ج‬ َُ ‫ِ) ال ت‬ ‫ِش‬ ‫َبه‬ ِ‫ِبل‬ ‫َح ث‬ ‫َبجِس‬ ‫ُت‬ ‫َ (الو‬ ‫َبهَلَخ‬ ‫ُع‬ ‫ٍ الو‬ ِ‫ر‬ ُِ َ َ ‫َى‬ ‫ُأ‬ ‫لط‬ ِْ‫َج‬ ‫َسَٓ الو‬ ‫" ّي‬ ‫ِي‬ َ َِ ‫ ف‬،)ِ ‫َجْيِيْت‬ ‫م الت‬ ُْ ُْ ‫ُظ‬ ‫َبح (ز‬ ‫َو‬ ‫ُع‬ ‫ الو‬،ِ ‫سض‬ َْ ‫ِ الق‬ ‫لغ‬ َْ‫َج‬ ‫َٔ ه‬ ‫ح عَل‬ ِ‫د‬ َ ‫َب‬ ‫ِي‬ ‫ِي الص‬ ‫ّل ف‬ ‫َث‬ ‫ُتَو‬ ‫ الو‬،ِ ‫ِيْح‬ ‫َس‬ ‫َب الّص‬ ‫ِث‬ ‫ِيْ الس‬ ‫َه‬ ِ ْ‫َلَي‬ ‫َتْ ع‬ ‫َوَل‬ ‫َب اشْت‬ ‫ ه‬:ً ‫أّال‬ ‫ن‬ َْ ‫ِى ل‬ ‫فئ‬ َ ﴾٢٧٨﴿ ‫ي‬ َ ‫هؤْهٌِِي‬ ُ ‫ُن‬ ‫ٌُت‬ ‫ِى ك‬ ‫َب إ‬ ‫ّث‬ ‫َ الس‬ ِ ‫ِي‬ ‫َه‬ ‫قي‬ َِ ‫َب ث‬ ‫ُّا ه‬ ‫َز‬ ‫ّذ‬ َ َ َ ‫َـ‬ ‫ُْا الل‬ ‫َق‬ ‫ُْا ات‬ ٌَ ‫َ آه‬ ‫ِيي‬ ‫لر‬ َ‫َب ا‬ ُِ ‫َي‬ ‫َب أ‬ ‫ ((ي‬:ٔ‫َم لقْلَ تعبل‬ ‫ُحَس‬ ‫َب الو‬ ‫ِث‬ ‫الس‬ " (( َ ‫ُْى‬ ‫تظْلَو‬ ُ ‫َب‬ ‫َ َّل‬ ‫ُْى‬ ‫ِو‬ ‫َظْل‬ ‫َب ت‬ ‫كنْ ل‬ ُِ ‫َال‬ ْ‫ه‬ ْ َ‫ض أ‬ ُ ُّ ‫ُء‬ ‫نز‬ ْ‫ك‬ ُ َ‫َل‬ ‫نف‬ ْ‫ت‬ ُ ْ‫ُج‬ ‫ِ ۖ َّإِى ت‬ َِ ‫ُْل‬ ‫َزَظ‬ ِّ َ‫َـ‬ ‫َ الل‬ ‫ّي‬ ‫ةه‬ ِ ٍ ْ‫ِحَس‬ ‫ُْا ث‬ ًَ‫أذ‬ ْ‫ف‬ َ ‫ُْا‬ ‫َفْعَل‬ ‫ت‬
15

Qabd (Pegangan)
ُ ‫ُس‬ ‫ ّالج‬،ِ ‫َخ‬ ‫فّض‬ ِ ‫ُ ثبل‬ ‫َخ‬ ‫فّض‬ ِ ‫ ّال‬،ِ ‫ََُت‬ ‫ُ ثبلر‬ ‫ََُت‬ ‫الر‬ ،ِ ‫َوس‬ ‫ُ ثبلت‬ ‫َوس‬ ‫ ّالت‬،ِ ‫َعِيس‬ ‫ُ ثبلّش‬ ‫َعِيس‬ ‫ ّالّش‬،ِ ‫ُس‬ ‫ثبلج‬ ‫ء‬ ٍ ‫َا‬ ْ‫ع‬ َ‫ث‬ ِ ً‫َاء‬ ْ‫ظ‬ َ ،ٍ ‫ثل‬ ِْ ‫ِو‬ ‫ثالً ث‬ ِْ ‫ ه‬،ِ ‫لح‬ ْ ِ‫ُ ثبلو‬ ‫لح‬ ْ‫و‬ ِ ‫ّال‬ ‫ف‬ ُ ‫َب‬ ٌْ‫ألص‬ َ ‫فتْ ُرٍ ا‬ َ َ‫ فئذا اختَل‬،ٍ ‫يد‬ َِ ‫َداً ث‬ ‫ي‬ ‫ِيَد‬ ٍ ‫َداً ث‬ ‫ُنْ إذا كبى ي‬ ‫ِئْت‬ ‫َش‬ ‫َيْف‬ ‫ُْا ك‬ ‫َجِيع‬ ‫ف‬

Hakiki/fizikal

Pedagang menyerahkan matawang USD kepada broker Broker menyerahkan matawang EUR kepada pedagang
Hukmi/ Konstruktif

Ketiadaan qabd dalam spot forex

Matawang yang dibeli ketika open position tidak dikredit ke dalam akaun pedagang, sehingga close position dibuat
Keuntungan yang diperolehi daripada kenaikan harga matawang yang dibeli hanya boleh dikeluarkan (withdraw) dalam USD sahaja
16

Penjualan Matawang Sebelum Qabd
Posisi close Posisi short (jual)
Penjualan harga (thaman)

• Menjual balik matawang kepada broker sebelum mendapat qabd terhadap matawang yang telah dibeli • Contoh: Ketika pedagang menjual EUR/USD sebanyak 10,000, beliau menjual EUR yang tiada dalam qabd kerana dia hanya memiliki USD
Penjualan objek (mabi’)

Dibenarkan: Hadis Ibn Umar –jualbeli hutang

Tidak

dibenarkan ٌ َ‫َل‬ ‫ف‬ ‫َظ‬ ‫ِل‬ ‫يح‬ َ ‫ال‬ ‫َبى‬ ِ ‫َسْط‬ ‫َال ش‬ ٌّ ‫يع‬ ْ َ‫ّث‬ ‫بح‬ ُ ْ‫ر‬ ِ ‫ع وال‬ ٍ‫ي‬ ْ َ‫في ث‬ ‫ن ّال‬ ْ‫م‬ َ‫ض‬ ْ ُ ‫لمْ ي‬ َ ‫َا‬ ‫م‬ ‫َك‬ َ ‫ٌد‬ ْ ِ‫ط ع‬ َ ْ‫َب لَي‬ ‫عه‬ ُ‫ي‬ ْ َ‫ث‬
17

Dikecualikan dalam bay’ al-sarf dan salam

Spekulasi Melibatkan Perjudian
Pendedahan risiko
Forex trading involves substantial risk of loss
Analisa empirikal menunjukkan bahawa 95 peratus individu yang berdagang spot forex mengalami kerugian yang total terhadap modal yang dilabur

Risiko dalam Islam
Risiko yang dikaitkan dengan transaksi ekonomi harian
Risiko yang dikaitkan dengan “memakan harta secara batil” atau aktiviti yang berbentuk “zero-sum games

Spot Forex

Walaupun dinamakan spot, tetapi mempunyai ciri-ciri forward kerana pedagang tidak mendapat matawang yang dibeli sehingga close position dibuat
18

Isu-Isu Syariah Utama:
Qard Riba
Qabd

Penjualan sebelum qabd Spekulasi

Akta Kawalan = Siyasah Syar’iyyah

Apakah hukum syarak yang paling sesuai bagi perdagangan spot forex secara individu melalui internet ?

19

ISRA @ INCEIF 2nd Floor, Annexe Block Menara Tun Razak Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur MALAYSIA General Line : +603-2781 4000 Fax : +603-2691 1940 Email Website : info@isra.my : www.isra.my